Referat

Deltagere:


Leif Meyer Olsen, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Ole Hammer, A
Robert Sørensen, Ø
Anne Tinghus,
Benny Hindse Hansen (formand),
Annette Thomsen,
Ina-Maria Nielsen,
Preben Thorvig,
Ole Møller Andreasen, V


Fraværende:


Jette Højerup,


Afbud:
 1.  1. Meddelelser og referater

  Resumé

  Dagsordenen godkendes.

  1. Meddelelser fra formanden

  Orientering om startvanskeligheder i Nordvanghallen.

  1. Meddelelser fra Center for Kultur og Borgerkontakt

  December-mødet er med spisning

  1. Referater

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Bilag

 2.  2. Orientering om budget

  Resumé

  Orientering om budget 2018 for tilskud til folkeoplysningsområdet samt budgetaftale.

  Sagsfremstilling

  Budget for tilskud til folkeoplysningsområdet i 2018 samt budgetaftale er vedhæftet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • Til orientering

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017

  Orienteret

  Bilag

 3.  3. Revision af tilskudsregnskab, Kampsport for Alle

  Resumé

  Revision af tilskudsregnskab, Kampsport for Alle

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget udtrækker hvert år tilskudsregnskaber til revision.

  Revisionen omfatter bl.a.:

  ·Dokumentation for at tilskud fra Glostrup Kommune er korrekt indgået i foreningens regnskab, herunder bogført på foreningens bankkonto.

  ·Dokumentation for at deltagerbetalingen for medlemmer under 25 år, er korrekt angivet. Der skal ske tilbagebetaling, hvis deltagerbetalingen er lavere end aktivitetstilskuddet. 

  ·Vurdering af, om medlemstallet er korrekt angivet ved at gennemgå kontingentbetalinger og sammenligne med oplysninger på foreningens årsopgørelse over aktiviteter i forbindelse med tilskudsansøgning.  

  ·Gennemgang af dokumentation for alle poster i tilskudsregnskab, bilagstjek.

  ·Vurdering af om tilskuddet er anvendt i henhold til tilskudsreglerne. 

  Kampsport for Alle blev udtrukket til revision i 2015, hvor der var behov for opfølgning. Derfor er foreningens regnskab 2016 også revideret.  

  Der er ikke bemærkninger til denne revision. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017

  Til efterretning

 4.  4. Fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2018

  Resumé

  Fordeling af tilskud til lønsum og debatskabende aktiviteter til den folkeoplysende voksenundervisning 2018 til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Forslaget til fordeling er udarbejdet efter ansøgninger fra oplysningsforbund og foreninger og på baggrund af tidligere gennemført undervisning.

  Sagsfremstilling

  Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning fordeles én gang årligt af Folkeoplysningsudvalget på baggrund af de indkomne ansøgninger. Ansøgningsfristen er 1. oktober for tilskud til efterfølgende år.

  Tilskuddet bevilges til lærerløn og lederhonorar samt debatskabende aktiviteter.

  I budget 2018 er der afsat i alt 1.626.252 kr. i tilskudspuljen.

  Tilskud til lærer- og lederløn samt debatskabende aktiviteter:

  Tilskud beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum til undervisning, foredrag mv. i senest afregnede kalenderår. Dvs. år 2016. Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig gældende og ud fra en konkret vurdering beslutte, at yde et højere eller mindre end det beregnede lønsumstilskud i seneste regnskabsperiode.  Tilskuddet kan maks. udgøre 1/3 af lønsummen ved almen undervisning og foredrag (1 foredrag kan maks. tælle svarende til 6 undervisningstimer), 1/2 ved instrumentalundervisning og 7/9 ved undervisning tilrettelagt for handicappede.

  10 % af det samlede bevilgede beløb skal anvendes til debatskabende aktiviteter og ikke forbrugt tilskud tilbagebetales.

  Der er indkommet ansøgning fra:

  AOF-Vestegnen

  FOF Københavns Omegn

  Musikskolen Spil Op

  Glostrup Sangforening

  Glostrup Musikor

  Glostrup Gospel

  Lokaletilskud til AOF Vestegnen:

  AOF Vestegnen lejer smedeværksted hos Albertslund – Glostrup Produktionsskole. Jævnfør reglerne for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning kan der søges om 75 % lokaletilskud hertil, såfremt der ikke kan anvises til tilsvarende egnet lokale. Ansøgningen er medtaget i forslaget til fordeling af tilskudspuljen.   

  På baggrund af indkomne ansøgninger har administrationen udarbejdet et forslag til fordeling af tilskuddet. Forslaget er udarbejdet ud fra afregnet tilskud i 2016 og imødekommer ansøgernes lønsumsbudgetter for 2018. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At Folkeoplysningsudvalget godkender fordelingen af tilskud til lønsum til den folkeoplysende voksenundervisning 2018.

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017

  Folkeoplysningsudvalget godkender indstillingen.

  Bilag

 5.  5. Forslag til lederpriser (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017

  1. Folkeoplysningsudvalget anbefaler forslag 1 til at modtage lederpris.  
  2. Folkeoplysningsudvalget anbefaler forslag A til at modtage unglederpris
  3. Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at forslag B modtager lederprisen, som foreningsleder fra øvrige foreninger i stedet for unglederprisen
Mødenr. 2255