Referat

Deltagere:


Leif Meyer Olsen, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Ole Hammer, A
Robert Sørensen, Ø
Anne Tinghus,
Benny Hindse Hansen (formand),
Ina-Maria Nielsen,
Preben Thorvig,


Fraværende:
Afbud:


Annette Thomsen,
Ole Møller Andreasen, V
Jette Højerup,


 1.  1. Godkendelse af dagsorden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Dagsordenen godkendt

 2.  2. Meddelelser og referater

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  • Meddelelser fra formanden

  Foreningskonferencen på Metalskolen forløb godt. Ros til planlæggerne.   

  • Meddelelser fra Center for Kultur og Borgerkontakt

  Orientering om klage fra Hvissinge Danseforening vedr. fordeling af tider i Nordvanghallen. Klagen er administrativt afvist.

  Orientering om at tilskudsregnskab fra Kampsport for Alle afventer revision på grund af sygdom i foreningen.  

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Bilag

 3.  3. Midtvejsevaluering af Dansk Fægte-Forbunds 4 årige projekt i Glostrup

  Resumé

  Administrationen orienterer om, at der er modtaget midtvejsevaluering fra Dansk Fægte-Forbund og Glostrup Fægteklub vedrørene tilskud fra udviklingspuljen.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget bevilgede på mødet den 3. juni 2014, 25.000 kr. i tilskud til et 4-årigt projekt vedr. start af ny fægteklub i Glostrup Kommune.

  Projektets mål ved opstarten var: 75 medlemmer i fægteklubben efter 4 år, høj stævnedeltagelse, lokal forankring, høj grad af frivillighed og højt uddannelsesniveau af bestyrelse, trænere og andre, som deltager i klubarbejdet.

  Glostrup Fægteklub er kommet godt fra start og var allerede ved den stiftende generalforsamling i 2014 en fuldtallig bestyrelse. Glostrup Fægteklub har deltaget i flere kommunale arrangementer såsom sommerferie aktiviteter og Kulturnat. De er på nuværende tidspunkt 40 aktive medlemmer.

  Den fulde midtvejsevaluering kan læses i bilaget. Projektet afsluttende evaluering med regnskab fremlægges i 2018.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Orienteret

  Bilag

 4.  4. Evaluering af De Danske Spejderkorps 1. Glostrup Gruppes anvendelse af midler fra Udviklingspuljen

  Resumé

  Administrationen orienterer om, at der er modtaget evaluering og dokumentation vedrørende tilskud fra udviklingspuljen til De Danske Spejderkorps, 1. Glostrup Gruppe.

  Sagsfremstilling

  Den 1 marts 2016 bevilligede Folkeoplysningsudvalget 14.000 kr. fra udviklingspuljen til De Danske Spejderkorps, 1. Glostrup Gruppes projekt ” Hvad er Ung i Glostrup”.

  Pengene blev bevilget til en teaterforestilling samt en workshop.

  Begge dele er afhold med stor succes.

  1. Glostrup Gruppe skriver blandt andet:

  ”Eventen og skuespillet var en stor oplevelse for de unge spejdere, og sammenkoblede formålet af forløbet med de unges læring på en rigtig god måde med plads til spejling, egne refleksioner og læringen af at stå som arrangører af eventen.”

  ”I projektet udviklede temaet om ung i Glostrup sig for de unge deltagere til at handle om, hvordan vil vi gerne mødes, og med udgangspunkt i dette frembragte de unge 10 bud på, hvordan unge gerne vil mødes.”

  1.Vi vil gerne mødes i øjenhøjde – tro på, at vi har noget at bidrage med

  2.Vi vil gerne mødes positivt og anerkendende – vis os, at I tror på os

  3.Vi vil gerne ses – se vores potentiale og se os, som vi er

  4.Vi vil gerne gøre vores egne erfaringer - lad os have og afprøve vores meninger

  5.Vi vil gerne skubbes – vi er mere robuste end i tror

  6.Vi vil gerne udfordres – giv os mulighed for at lære nyt

  7.Vi vil gerne lyttes til – fortæl os ikke hvad vi skal, men hjælp os til at finde svaret

  8.Vi vil gerne arbejde med hvem vi er – giv os mulighed for at se os selv

  9.Vi vil gerne have lov at stå ved vores grænser – tving os ikke til noget men hjælp os

  10.Vi vil gerne vide, vi hører til – mød os med tillid og nysgerrighed

  Der er desuden lavet en lille film der sammendrager forløbet, som kan tilgås via neden stående link.

  https://www.facebook.com/louise.lennon.33/videos/10155323055753570/

  Økonomi

  1. Glostrup Gruppe har fremsendt dokumentation for anvendelsen af midler, der viser at tilskuddet er benyttet som ansøgt.

  Indstilling

  Til orientering

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Orienteret

 5.  5. Lovændringer i Folkeoplysningsloven, tilsyn med foreninger.

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget ændringer i Folkeoplysningsloven med virkning fra 1. januar 2017.

  Formålet med ændringerne er at sikre, at kommunen ikke yder tilskud og/eller anviser kommunale lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Endvidere, at det sikres, at kommunen ikke yder tilskud til foreningsaktiviteter, der har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger.

  Lovændringerne forpligter kommunerne til at føre tilsyn med foreninger, som får tilskud og/eller anvender kommunale lokaler. Dette krav gælder også i forhold til foreninger, der er godkendt på andet grundlag end folkeoplysningsloven.

  Det er endvidere et krav, at kommunen offentliggør tilskudsregnskaber for folkeoplysende foreninger, samt at kommunen offentliggør en fortegnelse over alle foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningsloven.

  En fortegnelse over foreninger, hvor der er truffet beslutning om tilbagebetaling og/eller afslag på godkendelse, tilskud og lån af lokaler på baggrund af foreningens virke og kommunens tilsyn, skal offentliggøres.  

  For udmøntning af lovgivningen skal Glostrup Kommune beslutte retningslinjer for, hvorledes tilsyn med foreninger udføres.

  Administrationen har på baggrund af lovændringer, input fra andre kommuner, drøftelser i Folkeoplysningsudvalget og Kulturministeriets sammenskrivning af lovbemærkninger mv. udarbejdet et forslag til, hvorledes tilsyn kan udføres i Glostrup Kommune.

  Forslaget tager udgangspunkt i, at der allerede er et vist tilsyn, lokale forhold samt skærpelsen i forhold til ændringerne i lovgivningen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.  

  Bilag

 6.  6. Folkeoplysningspolitik, revideret udgave

  Resumé

  Den nuværende folkeoplysningspolitik er gældende for 2012 – 2016. Der skal vedtages en revideret politik for området.

  Sagsfremstilling

  I henhold til folkeoplysningsloven vedtager og offentliggør kommunalbestyrelsen en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

  Glostrup Kommunes Folkeoplysningspolitik er vedtaget af kommunalbestyrelsen i september 2012 og er gældende for 2012 – 2016. Den skal derfor revideres.

  Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til revideret folkeoplysningspolitik. Forslaget er revideret i forhold til ændringer og tiltag, der har været i perioden.

  Forslaget til revideret politik på området er uden konkret udløbsår, som den eksisterende har. Politikken tages op til revidering igen, når og hvis der sker væsentlige ændringer i folkeoplysningsloven eller andre væsentlige ændringer på området.

  Folkeoplysningsloven stiller krav til politikkens indhold. Disse krav danner baggrund for politikkens vision og temaer.

  Visionen i politikken er, at alle Glostrups borgere skal have mulighed for at deltage i et aktivt og alsidigt fritidsliv, der er kendetegnet af kvalitet, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

  Politikken beskriver de overordnede rammer for området samt hvordan Glostrup Kommune sikrer støtte og udvikling i følgende temaer:

  ·Rum for udfoldelse

  ·Aktiviteter for børn og unge

  ·Aktiviteter for handicappede

  ·Den folkeoplysende voksenundervisning

  ·Brugerinddragelse og netværk

  ·Samspil med øvrige fritidstilbud og partnerskaber

  ·Selvorganiserede aktiviteter og nye foreninger

  ·Afgrænsning

  ·Samspil med kulturpolitik og øvrige politikker

  Derudover er der som følge af ændring i folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017 indsat et afsnit om tilsyn med foreninger samt tidligere lovkrav om indhentning af børneattester.  

  Administrationens forslag til revideret folkeoplysningspolitik er bilag til dagsordenen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur- og Borgerkontakt indstiller:

  • At Folkeoplysningsudvalget anbefaler forslaget til revideret folkeoplysningspolitik  

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 7.  7. Revision af tilskudsregnskab, D.D.S. Solvang Gruppe

  Resumé

  Revision af tilskudsregnskab, D.D.S. Solvang Gruppe

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget udtrækker hvert år tilskudsregnskaber til revision.

  Revisionen omfatter bl.a.:

  ·Dokumentation for at tilskud fra Glostrup Kommune er korrekt indgået i foreningens regnskab, herunder bogført på foreningens bankkonto.

  ·Dokumentation for at deltagerbetalingen for medlemmer under 25 år, er korrekt angivet. Der skal ske tilbagebetaling, hvis deltagerbetalingen er lavere end aktivitetstilskuddet. 

  ·Vurdering af, om medlemstallet er korrekt angivet ved at gennemgå kontingentbetalinger og sammenligne med oplysninger på foreningens årsopgørelse over aktiviteter i forbindelse med tilskudsansøgning.  

  ·Gennemgang af dokumentation for alle poster i tilskudsregnskab, bilagstjek.

  ·Vurdering af om tilskuddet er anvendt i henhold til tilskudsreglerne. 

  D.D.S. Solvang Gruppe´s tilskudsregnskab for 2016 er udtrukket til revision.

  Administrationen har gennemgået dette uden bemærkninger. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At sagen tages til efterretning

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Taget til efterretning

 8.  8. Revision af tilskudsregnskab, Dansk Tyrkisk Sports- og Kulturforening

  Resumé

  Dansk Tyrkisk Sports- og Kulturforenings tilskudsregnskab for 2016 er udtrukket til revision. Revisionen viser, at tilskudsreglerne ikke er overholdt og at der dermed skal rettes krav om tilbagebetaling og tilbageholdelse af tilskud.  

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget udtrækker hvert år tilskudsregnskaber til revision.

  Revisionen omfatter bl.a.:

  ·Dokumentation for at tilskud fra Glostrup Kommune er korrekt indgået i foreningens regnskab, herunder bogført på foreningens bankkonto.

  ·Dokumentation for at deltagerbetalingen for medlemmer under 25 år, er korrekt angivet. Der skal ske tilbagebetaling, hvis deltagerbetalingen er lavere end aktivitetstilskuddet. 

  ·Vurdering af, om medlemstallet er korrekt angivet ved at gennemgå kontingentbetalinger og sammenligne med oplysninger på foreningens årsopgørelse over aktiviteter i forbindelse med tilskudsansøgning.  

  ·Gennemgang af dokumentation for alle poster i tilskudsregnskab, bilagstjek.

  ·Vurdering af om tilskuddet er anvendt i henhold til tilskudsreglerne. 

  Dansk Tyrkisk Sports- og Kulturforenings tilskudsregnskab for 2016 er udtrukket til revision.

  Bemærkninger til revision af Dansk-Tyrkisk Kultur og Sportsforenings tilskudsregnskab 2016:

  Den første gennemgang af tilskudsregnskabet viser: 

  ·At det ikke er muligt at afstemme posterne i regnskabet. Der mangler bilag, og ud fra foreningens kontoudtog er det ikke muligt at adskille udgiftsposter og kontingenter i over og under 25 år. Det er derfor ikke muligt, at beregne hvordan foreningen er kommet frem til den samlede kontingentbetaling for medlemmer under 25 år samt de oplyste samlede udgiftsposter i tilskudsregnskabet.

  Foreningen oplyser følgende:

  ”Grundet uopmærksomhed har vi desværre ikke alle fakturaer/kvitteringer med for køb af varer. Dette skyldes, at nogle af købene er sket af medlemmerne bl.a. målmandshandsker mm., hvorefter medlemmerne har fået kontant tilbagebetaling i form af modtagne kontingenter”.

  Herefter anmoder administrationen om yderligere oplysninger, herunder bankkontoudtog, redegørelse for hvilke bilag, der mangler samt foreningens årsregnskab fra generalforsamlingen.

  Foreningen fremsender dette samt redegørelse for regnskabet.

  Konklusionen herefter er følgende:

  ·Det er ikke muligt for foreningen at dokumentere den oplyste deltagerbetaling, idet en del af kontingenterne er indgået i kontanter, som ikke er bogført. Foreningen oplyser, at kontanterne er anvendt til betaling af diverse udgifter, som er udokumenterede.

  ·Der er bilag for dommer- og turneringsudgifter samt indkøb af materiel og spillertøj.  

  ·Der er udbetalt trænerløn og betaling for tøjvask uden dokumentation.

  ·Der er ikke tydelighed om hvilke udgifter, der relaterer til foreningens aktiviteter for børn og unge under 25 år og hvilke udgifter, der realiteter til foreningens øvrige aktiviteter.  

  ·Foreningen afholder ikke generalforsamling, som følger deres vedtægter (vedtægterne er hvert år inden udgangen af april). Generalforsamlingen er afholdt i december 2016, hvor der er fremlagt en ikke revideret resultatopgørelse for 2016) Afstemning til foreningens aktiver og passiver (bankbeholdning, kontantbeholdning, eventuelle restancer mv.) fremgår ikke af det fremlagte til generalforsamlingen.   

  Foreningen er gjort bekendt med konsekvenserne ved den manglende dokumentation. Bestyrelsen erkender, at manglende bilag er et gennemgående problem for foreningen. De har ikke tænkt nærmere over disse mangler, men er nu blevet opmærksomme på, hvor vigtigt det er at have styr på dette.

  Resultatet for revisionsgennemgang forelægges for Folkeoplysningsudvalget. Hvis der skal ske tilbagebetaling og/eller tilbageholdelse af tilskud, skal sagen videre til Kulturudvalget, som afgør denne.  

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  1.At der rettes tilbagebetalingskrav for tilskud på 17.532 kr. udbetalt i 2016.

  2.At tilskuddet bevilget for 2017 på 14.358 kr. tilbageholdes og kun kommer til udbetaling, hvis foreningen kan fremlægge et revideret tilskudsregnskab, der følger retningslinjerne samt god regnskabskik pr. 31.12.2017. Regnskab være kommunen i hænde senest 7. januar 2018

  3.At foreningen gøres opmærksom på, at lønudbetalinger skal ske efter SKAT´s retningslinjer. 

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt
  3. Indstillingen anbefales godkendt
 9.  9. Lokaletilskud FDF Glostrup

  Resumé

  Lokaletilskud til FDF Glostrup. Beslutning om tilskuddets størrelse.  

  Sagsfremstilling

  FDF Glostrup søger om lokaletilskud til deres hus på Nyvej. Ansøgningen er i henhold til regler fastsat efter folkeoplysningsloven. Den er på i alt 85.116 kr., hvor FDF Glostrup normalt er berettiget til et tilskud på 75 % af udgifterne, dvs. 63.837 kr. Ansøgningen er jævnfør reglerne for udgifter afholdt i 2016 og ansøgningen er modtaget rettidigt dvs. inden 1. marts 2017.

  Det oplyses i ansøgningen, at der er 23 medlemmer, hvoraf kun de 10 er under 25 år.

  Aktivitetsniveauet i FDF Glostrup har de senere år været nedadgående. I 2016 blev der ikke bevilget lokaletilskud for deres udgifter i 2015, idet ansøgningen først kom i september måned 2016.

  Hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalernes anvendelse i øvrigt kan dette nedsættes. Kulturudvalget har kompetencen til at beslutte dette efter høring i Folkeoplysningsudvalget.

  Det er administrationens vurdering, at det lave deltagerantal er under smertegrænsen for rimeligheden af et fuldt tilskud til et helt hus. Det er vanskeligt at vurdere, hvad et rimeligt udgiftsniveau er. En rettesnor kan dog være KL´s takst pr. almindeligt lokale. Denne er for 2016 på 128,65 kr. pr. time.

  Ifølge FDF Glostrup´s aktivitetsopgørelse vurderes der, at være ca. 120 timers aktivitet i huset. Dvs. 120 timer x 128,65 kr. = 15.438 kr. 

  75 % af dette er 11.578,50 kr.  

  Administrationen foreslår, at denne beregning danner baggrund for en beslutning om nedsættelse af tilskuddet.

  FDF Glostrup har den 30. maj 2017 fremsendt en opfølgning på handlingsplan for foreningen. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur- og Borgerkontakt indstiller:

  • At Folkeoplysningsudvalget anbefaler en nedsættelse af lokaletilskuddet til 11.578,50 kr.  

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 10.  10. Kurdisk Alternativ i Glostrup ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening

  Resumé

  Kurdisk Alternativ Glostrup søger om godkendelse som forening hjemmehørende i Glostrup Kommune. Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om foreningen kan godkendes.

  Sagsfremstilling

  Kurdisk Alternativ Glostrup søger om godkendelse som forening hjemmehørende i Glostrup Kommune.

  Foreningens formål er, at give medlemmerne mulighed for at udøve sportsaktiviteter, deltage i lektiecafé og sociale aktiviteter. Foreningens aktiviteter udøves i et forpligtende fællesskab og aktivt medlemskab.

  Foreningen tilbyder blandt andet undervisning i musik og dans, sportsaktiviteter og sociale arrangementer som politiske oplæg og debatter. De ønsker desuden at tilbyde børn og unge lektiehjælp og mentorordning.

  Træningsaktiviteterne finder sted en gang om ugen. De sociale arrangementer afholdes med jævne mellemrum. De har ønsker om fodboldbaner og mødelokaler til disse aktiviteter. De vil blive anvist ledige tider, der hvor det er muligt. Det kan for eksempel være på en skole.

  Foreningens vedtægter opfylder Folkeoplysningslovens krav. Center for Kultur og Borgerkontakt har ligeledes afholdt møde med foreningens formand. På denne bagrund foreslår Center for Kultur og Borgerkontakt, at foreningen godkendes som en folkeoplysende forening hjemmehørende i Glostrup Kommune.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At Folkeoplysningsudvalget godkender Kurdisk Alternativ Glostrup som forening hjemmehørende i Glostrup Kommune.

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Folkeoplysningsudvalget godkender indstillingen-

 11.  11. Krøniken ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening

  Resumé

  Krøniken søger om godkendelse som forening hjemmehørende i Glostrup Kommune. Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om foreningen kan godkendes.

  Sagsfremstilling

  Krøniken søger om godkendelse som forening hjemmehørende i Glostrup Kommune.

  Foreningens formål er at afholde og dyrke rollespil med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Foreningen er et forpligtende fællesskab, som søger at skabe rollespilsoplevelser og udbrede kendskabet til rollespil. Foreningen søger at motivere medlemmerne til at engagere sig i foreningen og i det lokale samfund.

  Et rollespil er en interaktiv oplevelse, hvor man påtager sig en rolle og i fællesskab med andre udlever og udvikler en fortælling. På nuværende tidspunkt har foreningen et fast månedligt arrangement, der udforsker historien om en hemmelighedsfuld loge.

  Foreningen har som minimum 1-2 faste arrangementer om måneden. Det er foreningens

  ambition, at de i fremtiden skal producere større arrangementer 1-2 gange om året. Der vil være brug for lokaler af forskellig karakter fx mødelokaler eller klasselokaler. De vil blive anvist ledige tider der, hvor det er muligt. Det kan for eksempel være på en skole.

  Center for Kultur og Borgerkontakt har afholdt møde med repræsentanter fra bestyrelsen og aftalt ændringer i vedtægterne, så de opfylder Folkeoplysningslovens krav. Vedtægterne forventes godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af juni 2017.

  Center for Kultur og Borgerkontakt foreslår derfor, at foreningen godkendes som en folkeoplysende forening hjemmehørende i Glostrup Kommune, under forudsætning af, at vedtægterne godkendes af foreningens generalforsamling med de ændringer, der er påkrævet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  ·At Folkeoplysningsudvalget godkender Krøniken som forening hjemmehørende i Glostrup Kommune, under forudsætning af, at vedtægterne godkendes på foreningens ekstraordinære generalforsamling i juni 2017.

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Folkeoplysningsudvalget godkender indstillingen.

 12.  12. Præsentation af ønske om springcenter/bevægelseshus IF 32 Glostrup Gymnastikforening

  Resumé

  IF 32 Glostrup Gymnastik orienterer om forslag til springcenter/bevægelseshus, 

  Sagsfremstilling

  IF32 Glostrup Gymnastikforening har indsendt et ønske til Udviklingsplan 2017 om et springcenter/bevægelseshus.

  Foreningen har ønsket at fortælle Folkeoplysningsudvalget om ideerne til projektet og bestyrelsesrepræsentanter kommer til den sidste del af mødet for en præsentation.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • Til orientering

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Orienteret

  Bilag

Mødenr. 2187