Referat

Deltagere:


Leif Meyer Olsen, V
Robert Sørensen, Ø
Anne Tinghus,
Benny Hindse Hansen (formand),
Annette Thomsen,
Ina-Maria Nielsen,
Preben Thorvig,
Jette Højerup,


Fraværende:
Afbud:


Pia Hagbarth Dahlin, O
Ole Hammer, A
Ole Møller Andreasen, V


 1.  1. Godkendelse af dagsorden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-04-2017

  Dagsorden godkendt.

 2.  2. Meddelelser og referater

  Sagsfremstilling

  1. Meddelelser fra formanden
  • Formanden orienterede om deltagelse i brugermøde om indretning af den nye Nordvanghal, herunder forventninger om at blive inddraget fra start af i byggeprojekter. Den sene inddragelse har givet anledning til mange spørgsmål, som ved en tidligere inddragelse ville have kunnet være undgået.

  På brugermødet blev der endvidere åbnet op for tillægsbevilling til hallen. Formanden gjorde opmærksom på, at der i den forbindelse kan være ønsker fra andre foreninger, som også kan være relevante.  

  1. Meddelelser fra Center for Kultur og Borgerkontakt
  • Orientering om tilmeldinger til foreningskonferencen 28. og 29. april 2017. Status er 38 deltagere.

  1. Referater 

  Bilag

 3.  3. Folkeoplysningsudvalgets årsberetning 2016

  Resumé

  Forslag til Folkeoplysningsudvalgets beretning for 2016 til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen. 

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Glostrup Kommune udarbejdes hvert år en beretning om udvalgets arbejde til kommunalbestyrelsen.

  Forslag til årsberetning for 2016 er vedlagt.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At Folkeoplysningsudvalget godkender beretningen og fremsender denne til efterretning for kommunalbestyrelsen.  

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-04-2017

  Beretningen godkendes og fremsendes til efterretning for kommunalbestyrelsen.

  Bilag

 4.  4. Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger 2017

  Resumé

  Fordeling af tilskud for 2017 til foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år samt handicappede uanset alder.  

  Sagsfremstilling

  Foreninger kan søge om et årligt tilskud til faste aktiviteter for børn og unge under 25 år samt for handicappede uanset alder. Derudover kan der søges om tilskud til weekendture og andre lejre med minimum 2 overnatninger både i ind- og udland.

  Ansøgningsfrist er 1. marts. Samtidig med ansøgningen skal der fremsendes årsopgørelse over aktivitetstimer og tilskudsregnskab for forudgående år.

  Foreningerne opgør aktivitetstimer for de enkelte hold/årgange for det forudgående år i ansøgningerne og giver et budget for timer i indeværende år. Disse opgørelser danner baggrund for foreningen. Udgangspunktet er primært gennemførte aktivitetstimer i forudgående år.

  En aktivitetstime er en time, hvor en træner eller leder forestår aktiviteten. Tid til klargøring, oprydning, omklædning, bad, mv. kan ikke indgå, og der kan maks. ydes tilskud til 40 ugers aktivitet årligt.

  En gymnastik- og svømmetime tæller for to ved tilskudsberegningen. Tilskuddet hertil kan dog maksimalt udløse et beløb pr. deltager svarende til det gennemsnitlige beløb for samtlige deltagere i foreningerne.

  Tilskuddet kan ikke overstige deltagerbetalingen, dvs. kontingent og egenbetaling ved stævner og turneringer mv.

  To foreninger har fået dispensation til at tage timer med, som afvikles udenfor Glostrup Kommune. Det er Glostrup Svømmeklub og Glostrup Håndboldklub, der har holdfællesskaber med nabokommunerne.

  Folkeoplysningsudvalget har nedsat et fordelingsudvalg, der har til opgave at gennemgå ansøgningerne og udarbejde er forslag til fordeling. Fordelingsudvalget har gennemgået de indkomne ansøgninger og fremlægger på den baggrund et forslag til fordeling for 2017, som er vedlagt dagsordenen.

  Fordelingsudvalget består af 1 repræsentant fra idrætsforeningerne: Benny Hindse Hansen, 1 repræsentant fra børne- og ungdomsorganisationerne: Annette Thomsen og 1 repræsentant for øvrige foreninger: Preben Thorvig samt Center for Kultur og Borgerkontakt.

  Der er afsat 1.358.763 kr. i aktivitetstilskudspuljen for 2017.

  Aktivitetstilskuddet udbetales i 2 rater i april og oktober. Der er foreninger, som ikke har afsluttet regnskaberne for 2016 samt mangler underskrifter og revisorpåtegning. I disse tilfælde udbetales tilskuddene ikke før regnskaber, underskrifter og påtegninger er på plads.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At forslag til fordeling af aktivitetstilskud 2017 godkendes.  

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-04-2017

  Fordeling til fordeling af aktivitetstilskud godkendes.

  Bilag

 5.  5. Fordeling af tider fritidsbrugere i den nye Nordvanghal

  Resumé

  Fordelingsplan for fritidsbrugere i den nye Nordvanghal sæson 2017/2018

  Sagsfremstilling

  Nordvanghallen forventes klar til brug efter sommerferien 2017.

  Fordelingsudvalget har udarbejdet et forslag til fordeling af hallen.

  Hallen er en standardhal, som kan opdeles i 2 lokaler, her benævnt som A og B. Derudover er følgende idrætter tilgodeset i indretningen: Fægtning med strømtilførsel, atletik med gulv til indendørs pigsko og dans med mobile spejle.

  Udgangspunktet for forslaget til fordeling er følgende principper, der blev vedtaget af Folkeoplysningsudvalget den 31.01.2017:

  • At fordelingsplanen for den nye hal først og fremmest tilgodeser de idrætter, som den er særligt indrettet til, ved at de tre foreninger (Atletiklub, Fægteklub og Danseforening) bliver bedt om prioritetsønsker 1,2 og 3.
  • At udgangspunktet er samme antal tider, som i andre sale i indeværende sæson
  • At børn og unge prioriteres jævnfør de generelle fordelingsprincipper
  • At de øvrige foreninger og voksenhold, som er i de gamle sale og som kommer i klemme i en forkortet sæson i 2017/2018 tilbydes erstatningstider i de huller, der opstår ved flytning af atletik og fægtning samt i de eventuelle tider, der vil være tilbage i den nye hal.

  Forslaget er gældende for sæson 2017/2018. Primo 2018 fordeles alle haller igen for sæsonerne 2018/2019 og 2019/2020. Det gælder også Nordvanghallen.

  De tre foreninger har sammenfaldende ønsker på tirsdage og torsdage. Udover begrundelse i ansøgninger inviterede Fordelingsudvalget derfor repræsentanter fra alle tre foreninger til at mødes med Fordelingsudvalget for at uddybe behov og udfordringer.

  På mødet var en god dialog med alle tre foreninger. Der var en velvillighed til ændringer, men også klare trænerudfordringer i forhold til mulighederne for at ændre på træningsdage.

  Trænerudfordringer giver en svær balance i forhold til alene at vurdere på medlemsudvikling. Hvissinge Danseforening har øget med 50 medlemmer det sidste år og har flest børn og ungemedlemmer. Fægteklubben er under opstart og er i en positiv udvikling, og Atletik ser muligheder for at udvikle foreningen og tiltrække nye medlemmer ved at kunne løbe indendørs i pigsko.

  Danseforeningen var imødekommende overfor at afstå for torsdagen og Atletik var imødekommende overfor at flytte træningen fra tirsdag til torsdag.

  Efter at have lyttet til de forskellige argumenter udarbejdede Fordelingsudvalget forslaget. Forslaget tilgodeser ikke Hvissinge Danseforenings ønsker om hele hallen om tirsdag, men kun den ene del og det vil have den konsekvens, at foreningen bliver kraftigt udfordret på, at omlægge tider fra tirsdag til mandage. Samlet har Hvissinge Danseforening fået samme antal timer som i de nuværende gymnastiksale samt seks timer til flytning af tider fra Aulaen.

  Forslaget til fordeling er følgende:

  Mandag

  Hal A og B / Kl. 17.00-22.00 – Hvisssinge Danseforening

  Tirsdag

  Hal A / Kl. 17.00-22.00 – Hvissinge Danseforening

  Hal B / Kl. 16.30-21.30 – Glostrup Fægteklub

  Onsdag

  Hal A og B / Kl. 17.00-22.00 – Hvissinge Danseforening

  Torsdag

  Hal A og B/ Kl. 17.00-18.00 – GIC Atletik og Motion

  Hal A / Kl. 18.00-21.00 – GIC Atletik og Motion

  Hal B / Kl. 18.00-21.00 – Glostrup Fægteklub

  Fredag

  Ledig

  Lørdag

  Hal A og B / Kl. 9.00-13.00 – GIC Atletik og Motion

  Søndag

  Ledig

  For øvrige brugere af de gamle gymnastiksale er følgende gældende:

  Capoeira Hungria anvender tider på søndage. Disse tider kan flyttes til den nye hal.

  Glostrup Linedance og Gymnastik i Glostrup har tider i de gamle gymnastiksale, hvor der ikke opstået `huller` i samme tidsrum efter at Atletik og Fægtning forlader deres tider på Vestervangskolen, ligesom at det er problematisk at give voksne børne- og ungetider inden kl. 20.00. Der er sene timer tilbage i den nye hal og der er ledige tider på Skovvangskolen, som administrationen vil orientere de to foreninger om.     

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af tider i Nordvanghallen sæson 2017/2018 godkendes.

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-04-2017

  Fordelingsplanen for den nye Nordvanghal godkendes.

  Bilag

 6.  6. Lovændringer i Folkeoplysningsloven, tilsyn med foreninger

  Resumé

  Ændringer i Folkeoplysningsloven og retningslinjer for tilsyn som følge af ændringerne.

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget ændringer i Folkeoplysningsloven med virkning fra 1. januar 2017.

  Formålet med ændringerne er at sikre, at kommunen ikke yder tilskud og/eller anviser kommunale lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Endvidere, at det sikres, at kommunen ikke yder tilskud til foreningsaktiviteter, der har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger.

  Lovændringerne forpligter kommunerne til at føre tilsyn med foreninger, som får tilskud og/eller anvender kommunale lokaler. Dette krav gælder også i forhold til foreninger, der er godkendt på andet grundlag end folkeoplysningsloven.

  Det er endvidere et krav, at kommunen offentliggør tilskudsregnskaber for folkeoplysende foreninger, samt at kommunen offentliggør en fortegnelse over alle foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningsloven.

  En fortegnelse over foreninger, hvor der er truffet beslutning om tilbagebetaling og/eller afslag på godkendelse, tilskud og lån af lokaler på baggrund af foreningens virke og kommunens tilsyn, skal offentliggøres.  

  For udmøntning af lovgivningen skal Glostrup Kommune beslutte retningslinjer for hvorledes tilsyn med foreninger udføres.

  Administrationen har på baggrund af lovændringer, input fra andre kommuner og Kulturministeriets sammenskrivning af lovbemærkninger mv. udarbejdet et forslag til hvorledes tilsyn kan udføres i Glostrup Kommune.

  Forslaget tager udgangspunkt i, at der allerede er et vist tilsyn, lokale forhold samt skærpelsen i forhold til ændringerne i lovgivningen.

  Forslaget fremlægges i første omgang til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.

  På baggrund af denne drøftelse fremlægges et forslag til det næste møde i Folkeoplysningsudvalget sammen med et punkt, der vil omhandle revideringen af folkeoplysningspolitikken, som er lovpligtig. Heri vil indgå et kort sammendrag af lovændringer og tilsyn. Begge sager skal herefter fremsendes til behandling i Kulturudvalget og til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller

  • At retningslinjer for tilsyn med foreninger drøftes

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-04-2017

  Drøftet.

  Bilag

Mødenr. 2184