Stem med online banner

Der er kommunal- og regionsrådsvalg den 16. november 2021. Herunder kan du blive klogere på valget.

Opstilling til kommunalvalget

 For at opstille som kandidat til kommunalvalget, skal man være valgbar. Det er man, hvis man har valgret og følgende betingelser skal være opfyldt:

 • på valgdagen er fyldt 18 år og
 • har fast bopæl i opstillingskommunen
 • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse af boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Følgende personer har ikke valgret og er derfor ikke valgbare:

 • udlændinge på tålt ophold
 • udvisningsdømte udlændinge
 • administrativt udviste udlændinge
 • udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil opstille som:

 • kandidat for et politisk parti
 • kandidat for en lokalliste
 • som enkeltperson.

For at blive valgt til kommunalbestyrelsen må du ikke være idømt eller have modtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.

Man er ikke valgbar på grund af straf, hvis man:

 • ved endelig dom er idømt en ubetinget eller betinget fængselsstraf
 • ved endelig dom er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§68-70, eller
 • ved endelig dom eller uden retslig vedtagelse ubetinget er frakendt førerretten til bil (efter færdselslovens § 126).

Kandidatlister samt liste- og valgforbund

De blanketter, som skal anvendes til anmeldelse af kandidatlister, listeforbund og/eller valgforbund, kan rekvireres hos:

Politisk betjening, Rådhusparken 2, 1. sal.

Når man ønsker at rekvirere en af de nævnte lister, skal man ringe til Glostrup Kommune og bestille tid til at afhente listerne. Når man ringer til Glostrup Kommune, skal man bede om at tale med valgsekretariatet, som herefter vil aftale en tid til afhentning.

De partier/lister, der i forvejen er valgt ind i Glostrup Kommunalbestyrelse, kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af stillere, jf. umiddelbart nedenfor.

Kandidatlister uden stillere

Kandidatlisten må højst indeholde 23 kandidatnavne. 

De partier/lister, der blev valgt ind i Glostrup Kommunalbestyrelse ved kommunalvalget i 2017, og som tirsdagen 9 uger før valgdagen (14. september 2021) fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal vælgere i kommunen som stillere. 

Anmodninger sker ved angivelse på kandidatlisten. 

Indlevering af en kandidatliste uden stillere kan ske tidligst tirsdag den 31. august 2021 og senest tirsdag 14. september 2021 kl. 12. Kandidatlisterne skal indleveres hos Politisk betjening, Rådhusparken 2, 1. sal.

Der kan ikke dispenseres fra disse frister.

Kandidatlister med stillere

Kandidatlisten må højst indeholde 23 kandidatnavne. 

Alle øvrige partier/lister, der ønsker at stille op til valg til Glostrup Kommunalbestyrelse, skal indlevere en kandidatliste, der er underskrevet af mindst 25 og maksimalt 50 vælgere i kommunen som stillere. 

Indlevering af en kandidatliste med stillere kan ske tidligst tirsdag 14. september 2021 og senest den 28. september 2021 kl. 12. Kandidatlisterne skal indleveres hos Politisk betjening, Rådhusparken 2, 1. sal.

Der kan ikke dispenseres fra disse frister.

Liste- og/eller valgforbund

Kandidatlister kan indgå i liste- og/eller valgforbund.

Indlevering af anmeldelse om liste- og/eller valgforbund skal ske senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12 hos Politisk betjening, Rådhusparken 2, 1. sal.

Der kan ikke dispenseres fra denne frist.

Afstemning med brev

Du kan stemme med brev i Borgerservice fra 5. oktober 2021. 

Husk at have legitimation med som fx sundhedskort, pas eller kørekort.

I Borgerservice er der opstillet et hæve-/sænkebord med diverse hjælpemidler, hvis du ønsker at benytte det. 

Valgsteder

Af valgkortet fremgår, hvilket afstemningssted du hører til. 

Kommunen har seks valgsteder:

Nordvanghallen
Aktivitetscenter Sydvestvej
Søndervanghallen
Glostrup Skole, Vestervang
Ejbyhallen
Hvissingehallen

Andet afstemningssted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan brevstemme i eget hjem.

Ansøgning om dette skal indgives til Borgerservice i perioden fra tirsdag 19. oktober. 

Ansøgningsskemaet får du ved at kontakte Borgerservice. Når du har udfyldt og underskrevet skemaet, skal Borgerservice modtage det inden 4. november 2021 kl. 18. 

Du kan sende skemaet med posten, indlevere det i Borgerservice i åbningstiden, lægge det i rådhusets brevkasse eller sende med mail.

Du vil herefter få besked om, hvornår to tilforordnede vælgere vil besøge dig på din bopæl for at give dig mulighed for at stemme.

Hvis du på grund af sygdom eller fordi du ikke er så godt gående ikke kan møde frem på dit sædvanlige afstemningssted, kan du søge om at ændre afstemningssted. 

Kontakt Borgerservice inden 8. november kl. 12 på tlf. 4323 6569, 4323 6567 eller 4323 6568. .

I Søndervanghallen vil der være opstillet et hæve/sænkebord med diverse hjælpemidler.  

Kørsel for ældre og svagelige på valgdagen

Ældre og svagelige vælgere kan blive kørt til afstemningsstedet på valgdagen. 

Hvis du har brug for kørsel, skal du henvende dig til Borgerservice på tlf. 4323 6569, 4323 6567 eller 4323 6568. 

Valgkort

Har du bopæl i kommunen og er tilmeldt folkeregistret, skal du have modtaget valgkortet senest 11. november.  

Har du ikke modtaget valgkortet eller er der fejl på valgkortet, skal du kontakte Borgerservice på tlf. 4323 6569, 4323 6567 eller 4323 6568. 

Resultaterne af de seneste valg

Klage over valget

Hvis du ønsker at klage over kommunalvalget, er sidste frist for at klage senest 23. november 2021. Klager over kommunalvalget stiles til den siddende kommunalbestyrelse i Glostrup Kommune.