Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra borgmesteren 3. Forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 31. august 2021 4. Decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2019 5. Tilsynsrapporter 2021 opgangsbofællesskaber Toftevej og Vestervej 6. Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 for et nyt rammeområde i Hvissinge Lokalcenter (8-tallet) 7. Vedtagelse af Lokalplan HL13.3 for boliger mellem Granskoven og Degnestien (8-tallet) 8. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 for et rækkehusområde på Lilliendalsvej 9. Forslag til Lokalplan GL13.6 - Rækkehuse på Lilliendalsvej 2-42 10. Forslag til Lokalplan FL4 - Temalokalplan for hegn langs større veje 11. Overdragelse af arealer i Hvissinge Øst til Grundejerforeningen Midtergrønningen 12. Navngivning af to nye veje i Hvissinge mellem Granskoven og Degnestien 13. HMN Naturgas I/S - opløsning 14. Erhvervelse af areal langs Birkeskoven til vejformål 15. Fjernvarmeudbygning i villaområder - godkendelse 16. Varmepumpe på hospitalet - godkendelse 17. Betonskader i udligningstanke i Svømmehallen 18. Endelig godkendelse af erstatningsskov i forbindelse med arbejder relateret til letbanen 19. Placering af varmepumpeanlæg ved Jyllingevej 20. Forlængelse af brugsretsaftale med GRC Glostrup Racing Club 21. Navneændring 'Huset Christiansvej' 22. Obligatorisk whistleblowerordning 23. Huslejeforslag for 2022 vedrørende boliger/ældreboliger 24. Honorering af medlemmerne af Huslejenævnet 25. 1. behandling af budgetforslag 2022 samt overslagsårene 2023-2025 26. Valg af tilforordnede til afstemning i hjemmet og på ældrecentre mv. 27. Botilbud til unge med særlige behov (medlemsforslag) 29. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE) 30. Salg af vejareal på Granskoven i Hvissinge (FOR LUKKEDE DØRE) 31. Tilbud på vandrutsjebanetårn (FOR LUKKEDE DØRE)

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, UP
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, UP
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Kirstina Tranberg, Ø
Marlene Frandsen, I
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V
Jesper Weidick,


Fraværende:
Afbud:


Gitte Wallin Limkilde, A


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Borgmesteren oplyser, at der er afbud fra Gitte Wallin Limkilde (A), og Jesper Weidick (A) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Borgmesteren foreslår, at punkt fra tillægsdagsordenen optages på den ordinære dagsorden.

   

  Endvidere foreslår borgmesteren, at sagerne 6 og 7 samt 8 og 9 behandles samlet.

   

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Intet til orientering.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 3.  3. Forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 31. august 2021

  Resumé

  Der fremlægges forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 31. august 2021.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Regler om økonomistyring skal administrationen løbende vurdere status på budgetforbruget. Økonomiudvalget får forelagt forbrugsopgørelserne syv gange i løbet af året i 2021.

   

  Der forelægges ikke opgørelser i måneder, hvor der forelægges budgetopfølgning (juni, oktober og eventuelt december). I juli er der ikke økonomiudvalgsmøde og i stedet for ultimo december forelægges en regnskabsprognose for det foregående år ved Økonomiudvalgets møde i slut januar nyt år. Dette følger af Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. december 2020 (pkt. 18, ”Evaluering af nye processer for budgetopfølgning og overførsel af driftsmidler i 2020”).

   

  Opgørelsen viser forbrugsprocenten i forhold til oprindeligt budget i 2021 sammenholdt med forbrugsprocenten i forhold til oprindeligt budget i 2020 for samme periode. Desuden er oplyst oprindeligt og korrigeret budget for 2020 samt regnskabsresultat for 2020.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 4.  4. Decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2019

  Resumé

  På de refusionsbelagte områder afsluttes årsregnskabet med en såkaldt decisionsskrivelse, hvor den relevante statslige myndighed tilkendegiver, om de tager forbehold for refusionshjemtagelsen. Kommunalbestyrelsen skal behandle tre decisionsskrivelser.

  Sagsfremstilling

  Den 12. august 2020 godkendte kommunalbestyrelsen Glostrup Kommunes regnskab for 2019 og tog revisionens beretning vedrørende regnskab 2019 til efterretning. Herefter blev regnskab og revisionserklæring indsendt til diverse ministerier og styrelser.

   

  På de refusionsbelagte områder afsluttes årsregnskabet med en såkaldt decisionsskrivelse, hvor den relevante statslige myndighed tilkendegiver, om den tager forbehold for refusionshjemtagelsen. Bemærk at decisionsskrivelserne vedrører revisionens beretning for regnskab 2019. Der er ikke taget forbehold for refusionshjemtagelsen, men der er bemærket enkelte forhold.

   

  Glostrup Kommune har modtaget decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2019 fra Udlændinge og Integrationsministeriet (bilag 1), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (bilag 2) og Social- og Ældreministeriet (bilag 3). Hovedpointerne og administrationens bemærkninger hertil er beskrevet nedenfor.

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet decisionsskrivelse: Ministerieret noterer, at revisor ikke har forbehold eller bemærkninger på ministeriets område. Ministeriet bemærker dog, at der i regnskab 2019 blev fundet i alt fire fejl i sager vedrørende integrationsprogrammet og grundtilskud.

  Administrationen er enig i ministeriets vurdering og kan oplyse at de fundne fejl var enkeltstående og efterfølgende er rettet. Revisor vurderede ved revisionen i 2020, at området generelt administreres i overensstemmelse med reglerne, og der er ikke givet bemærkninger.

   

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse: Styrelsen vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne. Styrelsen vurderer også, at kommunen har etableret en hensigtsmæssig og betryggende kvalitetskontrol. Vedrørende sociale it-systemer, hvor databehandlingen varetages af KMD, lever revisorerklæringerne ikke op til den relevante bekendtgørelse. Dette er imidlertid en problemstilling, som er fælles for de kommuner, der anvender KMD’s registreringssystemer.

  Administrationen er enig i styrelsens vurdering.

   

  Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse: Ministeriet har bemærkninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, BPA-ordninger (Brugerstyret Personlig Assistance), statsrefusion og merudgifter til børn. Bemærkningerne er gengivet nedenfor med administrationens kommentarer.

  • Tabt arbejdsfortjeneste. ”Social- og Ældreministeriet finder det tilfredsstillende, at kommunen og revisor har fulgt op på området, og at det er påset, at der er sket en berigtigelse af statsrefusionen. Derudover finder Social- og Ældreministeriet det ikke tilfredsstillende, at der er fundet fejl i begge de gennemgåede sager på området.”

   

  Administrationens kommentar: Revisionen har gennemgået området i 2020 og vurderer, at der fortsat er behov for en væsentlig forbedring af sagsgangen på området. Revisionen vurderer dog, at der efter revision 2020 er kommet tilstrækkeligt fokus på sager med Tabt arbejdsfortjeneste, og at de iværksatte tiltag vil have den nødvendige effekt med henblik på genopretning af sager. Administrationen er enig i revisors vurdering.

   

  • BPA-ordninger: ”Social- og Ældreministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at kommunen ikke har sikret, at der sker den nødvendige styring og tilsyn med den økonomiske opfølgning. Ministeriet finder det endvidere kritisabelt, at der ikke har været gennemført personrettet tilsyn i BPA-sagerne i 2019. Ministeriet noterer sig dog, at der er uddannet medarbejdere, der kan håndtere dette tilsyn fremadrettet.”

   

  Administrationens kommentar: Revisionen har ikke fundet forhold i revision 2020 der giver anledning til anbefalinger.

   

  • Statsrefusion: ”Social- og Ældreministeriet finder det kritisabelt, at revisor har fundet systematiske fejl med refusionsmæssig betydning i opgørelserne vedr. udgifter efter servicelovens § 181 og området for særligt dyre enkeltsager. Ministeriet noterer sig, at der vil blive foretaget en gennemgang af opgørelsen for 2019 med henblik på berigtigelser. Ministeriet henstiller til, at kommunen – udover den konkrete gennemgang – skærper opmærksomheden på området.”

   

  Administrationens kommentar: Administrationen har i samarbejde med revisionen sikret at opgørelserne af refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager er korrekte for 2019 og 2020.

   

  • Merudgifter til børn: ”Social- og Ældreministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisor har fundet fejl i to af de tre gennemgåede sager. Ministeriet finder det endvidere kritisabelt, at der i den ene sag har været så lang sagsbehandlingstid i en hjemvist sag, og at der i den anden sag ikke er sket en opfølgning.”

   

  Administrationens kommentar: Revisionen har i 2020 vurderet, at sagsområdet generelt er administrereret i overensstemmelse med gældende regler, der er dog fortsat plads til forbedring.

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller

  • at de tre decisionsskrivelser fra hhv. Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Social- og Ældreministeriet samt administrationens kommentarer hertil tages til efterretning.

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 5.  5. Tilsynsrapporter 2021 opgangsbofællesskaber Toftevej og Vestervej

  Resumé

  Socialtilsynet har afviklet uanmeldt tilsyn på Toftevej den 22. februar 2021 og almindeligt tilsyn på Vestervej den 18. maj 2021. Begge blev godkendt igen uden påbud. Rapporterne forelægges til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Opgangsfælleskabet Toftevej

  Opgangsbofællesskabet Toftevej er et kommunalt tilbud oprettet efter almenboliglovens § 105 stk. 2, hvor borgerne modtager ydelser efter servicelovens § 85. Tilbuddet er målrettet voksne, udviklingshæmmede borgere i alderen fra 18 år. Tilbuddet er godkendt til 15 pladser.

   

  Der har været fokus på følgende af Kvalitetsmodellens temaer og udviklingspunkter i de øvrige temaer:

   

  • Selvstændighed og relationer
  • Sundhed og trivsel
  • Kompetencer.

   

  Øvrige temaer er ikke gennemgået og vurderinger fra tidligere tilsyn er fortsat gældende.

  Det er fortsat Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at tilbuddet opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn.

   

  Socialtilsynet konkluderer, at borgerne trives i tilbuddet. Borgerne har kontakt til familie og netværk ud fra egne ønsker og behov. Der gives gennem tilbuddets indsats med hjemmevejledning tilbud om støtte i hjemmet samt tilbud om ledsagelse til fx sociale aktiviteter i lokalområdet samt mulighed for fælles aktiviteter i tilbuddet. Borgerne har i meget høj grad indflydelse på dagligdagen og har mulighed for indflydelse på fællesskabet i tilbuddet gennem faste beboermøder. Borgerne bliver mødt med anerkendelse og respekt af medarbejderne og oplever sig hørt.

   

  Tillige konkluderes, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Medarbejderne har viden og tilbyder indsatser i forhold til borgernes sundhed samt koordinerer med relevante eksterne instanser. Relationsarbejdet er i fokus og der arbejdes fortsat konfliktnedtrappende for at forebygge magtanvendelser, vold og overgreb og er undervist i områderne samt lavet nye procedurer og vil være fokus på betydningen af de sociale medier.

   

  Endvidere konkluderes, at tilbuddet gennem brug af konkret målopsætning sammen med borgerne understøtter, at borgerne i meget høj grad indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Der har været arbejdet med dokumentationspraksis, er tilknyttet fagspecialist på området og pågår stadig proces omkring beskrivelser af progression for den enkelte borger.

   

  Ydermere konkluderes, at tilbuddets medarbejdere har relevante kompetencer i form af pædagogisk uddannelse og har fået tilført viden om magtanvendelsesreglerne. Der pågår fortsat proces med at få tilført viden omkring neuropædagogik, mentalisering og progression, hvilket kan medvirke til i øget omfang at få skabt et fælles sprog i medarbejdergruppen, sikre evaluering af indsatsen samt i øget omfang at påvise positive resultater for borgerne.

   

  I temaet Målgruppe, metoder og resultater ses udviklingspunkt om, at "Tilbuddet skal fortsat sikre, at den pædagogiske indsats dokumenteres og evalueres. Herunder jævnligt at foretage evaluering og justering af indsatsen med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Tilbuddet har til dette oplyst i notatark med opfølgning, at "Dokumentation i fagsystemet Cura er sat i system og der dokumenteres løbende i forhold til Definerede indsatsmål og delmål. Status udarbejdes løbende samt på handleplansmøderne, hvor borgerens sagsbehandler også deltager."

   

  Med hensyn til opmærksomhedspunkt i samme tema, om "Tilbuddet skal sikre, at der visiteres borgere indenfor den angivne målgruppe ”udviklingshæmmede" har tilbuddet oplyst, at Tilbuddet er opmærksomme på, at målgruppen ”udviklingshæmmede” bibeholdes.

  I øvrigt beskriver og kan det ses, at leder har opdateret Tilbudsportalen, som der var givet udviklingspunkt om i temaet Organisation og ledelse.

   

  Der er ikke beskrevet eller observeret ændringer i de fysiske rammer. Der er foretaget besigtigelse af fælleslejligheden, som borger oplyser at have stor tilfredshed med. Den ses fortsat indrettet under hensyntagen til at spise og opholde sig sammen med mulighed for tilstrækkelig afstand.

   

  Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

   

  I sammenligning med tilsynsrapporten 2020 er der opnået en bedre score fra 4 til 5 (maks.) vedr. temaet Selvstændighed og Relationer og en bedre score fra 4,8 til 5 (maks.) vedr. temaet Sundhed og Trivsel.

   

  Opgangsfælleskabet Vestervej

  Opgangsbofællesskabet Vestervej er et botilbud i henhold til Almenboligloven (ABL) § 105 stk. 1, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85.

  Tilbuddet er målrettet voksne borgere i alderen fra 18 år med depression, angst, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, anden psykiatrisk lidelse eller har et andet socialt problem. Tilbuddet er godkendt til 10 pladser.

  Der har under dette tilsyn været fokus på følgende af kvalitetsmodellens temaer:

   

  -         Uddannelse og beskæftigelse

  -         Selvstændighed og relationer

  -         Målgruppe, metoder og resultater

  -         Sundhed og trivsel.

   

  Øvrige temaer er ikke gennemgået og vurderinger fra tidligere tilsyn er fortsat gældende.

   

  Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet fortsat opfylder godkendelsesgrundlaget i forhold til kvalitetsmodellens 7 temaer.

  Der har siden tilsynet i 2020 været opsat flere udviklingspunkter, der relaterer sig til tilbuddets dokumentationspraksis. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat kan forbedre dets praksis i forhold til borgernes individuelle mål, herunder hvad angår tydeliggørelse af borgerinddragelse ved udarbejdelse af borgernes mål og evaluering heraf.

   

  Socialtilsynet har en oplevelse af et godt fællesskab på Vestervej. Der observeres en god og respektfuld tone mellem medarbejdere og borgere.

   

  Borgerne har indflydelse på aktiviteter mv. i relation til tilbuddets fælleslejlighed, som ikke blot er et samlingssted for borgerne, men et omdrejningspunkt for socialpædagogiske indsatser, fx i relation til borgeres mål om ADL-træning og sociale kompetencer. Der samarbejdes med andre instanser ud fra behov og fx får borgere med fysiske behov støtte fra hjemmeplejen til rengøring eller sundhedsfaglige opgaver, som ligger uden for tilbuddets egen direkte indsats.

   

  Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet anvender relevante tilgange og metoder i forhold til målgruppen. Medarbejderne arbejder anerkendende og observeres ligeværdige i dialogen. Tilbuddet har fokus på løbende kompetenceudvikling af medarbejdergruppen, der siden seneste tilsynsbesøg har været på kursus i mentalisering. Desuden er der foretaget opdatering af de gældende retningslinjer omkring magtanvendelser samt vold og overgreb, og medarbejderne er introduceret til de nye regler. Tilbuddet arbejder forebyggende gennem konfliktnedtrappende adfærd.

   

  Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret og bemærker, at medarbejdere og borgere værdsætter den nye ledelse, som opleves værende engageret og tilgængelig, og struktureret i arbejdet med udviklingen af tilbuddet. Der er fokus på at have fast personale i åbningstiden i fælleslejligheden, og der anvendes ikke vikarer.

   

  Der er ikke beskrevet eller observeret ændringer i de fysiske rammer. Der er foretaget besigtigelse af fælleslejligheden, og der arbejdes på planer om at etablere nyt kontor/samtalerum, da det i det nuværende ikke er muligt at føre private samtaler uden at borgerne i fællesstuen kan høre, hvad der tales om. Det beskrives af leder og medarbejdere, at der er ønske om et større køkken og arbejdes på at finde løsninger herfor.

   

  Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

   

  I sammenligning med tilsynsrapporten 2020 er der opnået en bedre score vedr. temaet Sundhed og Trivsel fra 4,2 til 4,8.

   

  Socialtilsynet har igen givet udtryk for, at der har været en passende håndtering af COVID-19 situationen på begge tilbud.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug indstiller:

   

  • at rapporterne tages til efterretning.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 26-08-2021

  Til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 6.  6. Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 for et nyt rammeområde i Hvissinge Lokalcenter (8-tallet)

  Resumé

  Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013-2025 fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Tillægget udskiller et nyt rammeområde i Hvissinge Lokalcenter, som muliggør en lidt tættere og højere bebyggelse i området.

  Sagsfremstilling

  Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 er en forudsætning for, at Lokalplan HL13.3 for boliger mellem Granskoven og Degnestien kan vedtages. De to forslag er derfor behandlet parallelt.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. april 2021

  • at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 i offentlig høring i mindst 8 uger
  • at der ikke udarbejdes miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 har sammen med forslag til Lokalplan HL13.3 været i offentlig høring i perioden 28. april – 25. juni 2021.

   

  I Kommuneplantillæg nr. 19 udskilles et nyt rammeområde, HC06, fra det eksisterende rammeområde HC01, der omfatter hele lokalcentret i Hvissinge.

   

  Rammeområde HC01 i Kommuneplan 2013-2025 dækker to arealer nord og syd for Bystien. Dele af den oprindelige ramme er blevet aflyst af kommuneplantillæg nr. 9 (ved Cirkusgrunden) og 16 (dagligvarebutik). Anvendelsen i rammeområdet er fastlagt til blandet bolig og erhverv med udvalgte muligheder for detailhandel, og der er fastlagt en bygningshøjde på maks. 3 etager/14 m og en samlet bebyggelsesprocent for hele rammen på 60.

   

  I den nye kommuneplanramme HC06 fastholdes områdets anvendelse som lokalcenter med blandet bolig og erhverv. Bebyggelsesprocenten ændres til 100, og der fastlægges en bygningshøjde på maks. 5 etager/18 m. For tillægget gælder endvidere de generelle rammer for Kommuneplan 2013-2025.

   

  I høringsperioden er der ikke kommet indsigelser vedr. indholdet i kommuneplantillæg nr. 19.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at Kommuneplantillæg nr. 19 godkendes uden ændringer.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag:

   

  1. At antal etager ud mod Bystien reduceres
  2. At mindst 10% indrettes til ungdomsegnede boliger

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).

  Ændringsforslaget falder.

   

  Den oprindelige indstilling sættes til afstemning.

  For stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A), Hanne Nielsen (A) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Undlader at stemme: Palle Laustrup (F).

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag:

   

  1. At antal etager ud mod Bystien reduceres til tre etager
  2. At mindst 10% indrettes til ungdomsegnede boliger

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer C, F, U og Ø med 4 stemmer.

  Imod stemmer A, I, V, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 15 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Den oprindelige indstilling sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, I, V, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme F, U og Ø med 3 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 7.  7. Vedtagelse af Lokalplan HL13.3 for boliger mellem Granskoven og Degnestien (8-tallet)

  Resumé

  Lokalplan HL13.3 for boliger mellem Granskoven og Degnestien fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Vedtagelse af lokalplanen er afhængig af, om Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013-2025 også bliver endelig vedtaget.

  Lokalplanen giver mulighed for at nedrive det eksisterende kontorbyggeri (8-tallet), omdanne den eksisterende bygning over tunnellen (Brobygningen) samt opføre nye etageboliger i 3-5 etager med parkering på terræn og i kælder.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. april 2021

  • at sende forslag til Lokalplan HL13.3 i offentlig høring i mindst 8 uger
  • at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

  Forslag til Lokalplan HL13.3 for boliger mellem Granskoven og Degnestien har sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 været i offentlig høring i perioden 28. april – 25. juni 2021.

   

  Resumé af Lokalplan HL13.3

  Lokalplanen omfatter den tredje og sidste del af omdannelsesområdet i Hvissinge Lokalcenter. Planen muliggør, at det eksisterende kontorbyggeri (8-tallet) kan nedrives, at den eksisterende bygning over tunnellen (Brobygningen) kan ombygges og omdannes samt at der kan opføres nye etageboliger i 3-5 etager med parkering på terræn og i kælder.

   

  Lokalplan HL13.3 udlægger 5 nye byggefelter (1, 2, 3a, 3b og 4) til boliganvendelse med mulighed for fællesfaciliteter i dele af stueetagen. Der er desuden udpeget et centralt område, hvor der kan opføres et orangeri som fælles opholdsareal. I byggefelt 5 bevares og ombygges den eksisterende bygning til ny anvendelse - detailhandel, serviceerhverv, kontorerhverv eller lignende samt boliger.

   

  I lokalplanen er det fastlagt, at der inden for de 6 byggefelter kan etableres bebyggelse med et samlet bruttoetageareal på højst 19.140 m². Der er i de enkelte byggefelter fastlagt højder på 14-18 m i 3-5 etager.

   

  Inden for lokalplanområdet kan der etableres op til 218 boliger, hvis området kan indrettes i overensstemmelse med lokalplanens krav til antal p-pladser, affaldsstationer og øvrige faciliteter.

   

  Veje og stier:

  Dagligvaregrunden i Lokalplan HL13.2 har ved udstykningen i november 2020 fået tildelt adressen Granskoven 2, og de eksisterende kontorbygninger på matr.nr. 4aq Hvessinge By, Glostrup har herefter kun adressen Granskoven 8. Ved gennemførelse af Lokalplan HL13.3 skal der oprettes to nye veje ind i området fra Granskoven (nord) og Fraligsvej (syd). Beslutning om navngivning af de to nye veje skal behandles af kommunalbestyrelsen i en separat sag. 

    

  Lokalplanen sikrer stiforbindelse gennem området fra Bystien til Fraligsvej samt fra Granskoven til Degnestien, hvor stiforbindelsen også er sikret i Lokalplan HL13.2 og HL13.4.

   

  Parkering

  Der er udlagt parkering på terræn og i kælder under bebyggelsen og bebyggelsens gårdrum. Lokalplanen fastlægger nedkørsel til p-kælderen mod syd og muliggør også en nedkørsel til p-kælderen mod nord.  

   

  Indsigelser og forslag til ændringer i Lokalplan HL13.3

  Der er ikke modtaget indsigelser til beslutningen om, at Lokalplan HL13.3 ikke skal miljøvurderes.

   

  I høringsperioden er der modtaget 6 indsigelser til Lokalplan HL13.3, hvoraf en er trukket tilbage. De 5 indsigelser er samlet i bilag 3 og er resumeret, vurderet og kommenteret i høringsskemaet i bilag 2. 

   

  Center for Miljø og Teknik (CMT) har i høringsskemaet anført forslag til tilpasninger i lokalplanens indhold. CMT foreslår følgende ændringer gennemført ved vedtagelse af Lokalplan HL13.3:

   

  1. I pkt. 1 udgår tre ord i sætningen ”-at sikre, at der inden for lokalplanområdet er tilstrækkelig parkering til bebyggelsen.” Pkt. 5 suppleres med teksten: ”Note: Lokalplanen er ikke til hinder for, at der kan dispenseres til, at en mindre del af parkeringspladserne til bebyggelsen kan anlægges uden for lokalplanområdet. Det vil fx forudsætte, at kommunen finder den konkrete parkeringsløsning hensigtsmæssig, at parkeringen ligger i nærheden af byggeriet, at parkeringsretten sikres gennem en tinglyst deklaration og at kommunen bliver påtaleberettiget.  

   

  1. Pkt. 3.2. suppleres med følgende tekst: ”Der kan desuden indrettes to boliger. Hver bolig må have et etageareal på max. 56 m², og boligerne må ikke have facade mod Bystien.”

   

  1. Pkt. 6.5 suppleres med følgende tekst: ”Undtaget er byggefelt 5, hvor der på hver etage må etableres op til 2 mindre boliger, som kun er belyst fra syd (6 boliger i alt). Hver af disse boliger må have et etageareal på max. 56 m². Se også pkt. 3.2.”

   

  1. Teksten i lokalplanens redegørelse tilpasses ændringerne.

   

  1. På baggrund af kommunens eget Forslag til Lokalplan FL4 for støjhegn langs større veje justeres pkt. 8.10, så indhold og formulering om støjhegn kommer i overensstemmelse med bestemmelserne i planforslaget.

   

  I bilag 1 er ovennævnte ændringer vist i Lokalplan HL13.3.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at Lokalplan HL13.3 godkendes med de foreslåede ændringer.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag:

   

  1. At antal etager ud mod Bystien reduceres
  2. At mindst 10% indrettes til ungdomsegnede boliger

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).

  Ændringsforslaget falder.

   

  Den oprindelige indstilling sættes til afstemning.

  For stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A), Hanne Nielsen (A) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Undlader at stemme: Palle Laustrup (F).

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag:

   

  1. At antal etager ud mod Bystien reduceres til tre etager
  2. At mindst 10% indrettes til ungdomsegnede boliger

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer C, F, U og Ø med 4 stemmer.

  Imod stemmer A, I, V, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 15 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Den oprindelige indstilling sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, I, V, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme F, U og Ø med 3 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 8.  8. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 for et rækkehusområde på Lilliendalsvej

  Resumé

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 for Glostrup Kommune skal godkendes forud for offentlig høring. Tillægget ændrer bebyggelsesprocenten i den eksisterende kommuneplanramme GB02 – Rækkehusområde ved Lilliendalsvej. Det skal samtidig besluttes, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 17.

  Sagsfremstilling

  Center for Miljø og Teknik fremlægger i et andet punkt på denne dagsorden forslag til Lokalplan GL13.6 – Rækkehuse på Lilliendalsvej 2-42. Kommuneplantillæg nr. 17 er udarbejdet for at tilpasse bebyggelsesprocenten i den eksisterende kommuneplanramme GB02- Rækkehusområde ved Liliendalsvej.

   

  I Kommuneplan 2013-2025 er rammen GB02 udlagt til tæt-lav boligområde med bebyggelse i op til 1 etage med udnyttet tagetage med en samlet højde på max 8,5 m og med en bebyggelsesprocent op til 35 for rammeområdet under et. Denne bebyggelsesprocent er for lav, hvis de 21 eksisterende rækkehuse skal have mulighed for at indrette beboelse i tagetagen, som forslaget til Lokalplan GL13.6 muliggør. 

   

  I kommuneplantillæg nr. 17 ændres bebyggelsesprocenten for planramme GB02 fra 35 for området som helhed til 65 for den enkelte ejendom. De øvrige bestemmelser i planramme GB02 opretholdes.

   

  Ændringen omfatter et udbygget boligområde og muliggør, at tagetagen i de eksisterende rækkehuse kan inddrages til boliganvendelse. Omfanget af ændringen vurderes at være meget begrænset men vil medføre en væsentlig administrativ lettelse ved byggesagsbehandling.

   

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet i Kommuneplantillæg nr. 17. Det er administrationens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da kommuneplantillægget ikke ses at medføre en miljøbelastning af de omgivende arealer i forhold til den hidtidige anvendelse af området.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger
  2. at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget, og at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelsen af forslaget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 9.  9. Forslag til Lokalplan GL13.6 - Rækkehuse på Lilliendalsvej 2-42

  Resumé

  Forslag til Lokalplan GL13.6 - Rækkehuse på Lilliendalsvej 2-42 fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse med henblik på at sende forslaget i offentlig høring. Det skal samtidig besluttes, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

   

  Lokalplanens primære formål er at opdatere og fastlægge rammerne for den eksisterende bebyggelse i en lokalplan, som kan afløse bestemmelser i den bygningsregulerende deklaration fra 1965. Dette vil tydeliggøre reglerne for grundejerforeningen og beboerne i området og lette kommunens administrative arbejde.

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Byudviklingsudvalget besluttede på møde den 17. juni 2020 at igangsætte ny planlægning for rækkehusområdet på Lilliendalsvej 2-42, for at fastlægge bestemmelser for at skabe klarhed over bebyggelse og retningslinjer for området.

   

  Lokalplanområdet omfatter de eksisterende rækkehusboliger på Lilliendalsvej 2-42 samt de tilknyttede fællesarealer og -veje.

   

  Forslag til Lokalplan GL13.6 – Rækkehuse på Lilliendalsvej 2-42 er vedhæftet som bilag 1. Det er lokalplanens formål

   

  • at muliggøre udnyttelse af tagetage til boligformål på de eksisterende rækkehuse
  • at fastholde og sikre bebyggelsens ensartede karakter
  • at præcisere omfang og placering af områdets stier
  • at fastlægge rammer for fremtidig udvikling af områdets fællesareal.

   

  Lokalplanen inddeler området i to delområder:

  Delområde 1 er udlagt til boliganvendelse. Her ligger alle rækkehusboligerne, og bebyggelsesprocenten er fastlagt til 65 for den enkelte ejendom, hvilket giver mulighed for at inddrage tagetagen til boliganvendelse. Lokalplanen sætter bl.a. krav om, at rækkehusene skal fremstå med facader i blank gul tegl og at der ikke må etableres kviste, men der gives mulighed for, at der kan etableres ovenlysvinduer i tagfladen. 

   

  Delområde 2 er udlagt til veje, fællesarealer og fællesanlæg og omfatter de fælles vej- og parkeringsarealer samt det grønne friareal. Her giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres et fælleshus på op til 100 m² inden for et udlagt byggefelt.

   

  I området ligger to eksisterende stier som sikrer, at der er adgang til baghaverne på Lilliendalsvej 2-14 og 28-40, hvilket er praktisk, når der fx skal bortskaffes haveaffald. Stierne er fastlagt i deklarationen fra 1965 og noteret som vejareal, og lokalplanen sikrer, at stierne opretholdes med en bredde på 2 m med deres eksisterende placering.   

   

  I lokalplanen sættes der krav om parkeringspladser i overensstemmelse med Glostrup Kommunes gældende Parkeringsnormer 2019 med tillæg. Området har i dag ikke det antal parkeringspladser, som parkeringsnormen kræver, men lokalplanens krav er ikke til hinder for, at de eksisterende, lovlige forhold kan fortsætte. Hvis boligarealet på en ejendom ønskes udvidet, kan det dog ske på vilkår om, at der skal etableres en parkeringsplads på egen grund, og hvis vejarealer/fællesarealer skal omlægges, kan det ske på vilkår om, at der skal indrettes flere parkeringspladser, herunder handicap-pladser.

   

  Lokalplan GL13.6 – Rækkehuse på Lilliendalsvej 2-42 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025, der muliggør en bebyggelsesprocent op til 35 for området som helhed. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 17, der ændrer bebyggelsesprocenten til 65 for den enkelte ejendom, og som udvalget skal behandle i parallelt med lokalplanen.

   

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af lokalplanen, se bilag 2. Det er administrationens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da lokalplanens miljøbelastningen ikke vurderes at være væsentlig.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at forslag til Lokalplan GL13.6 – Rækkehuse på Lilliendalsvej 2-42 vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger og
  2. at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, og at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelsen af forslaget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 10.  10. Forslag til Lokalplan FL4 - Temalokalplan for hegn langs større veje

  Resumé

  Forslag til Lokalplan FL4 – Temalokalplan for hegn langs større veje opstiller bestemmelser for placering og udformning af hegn langs de større veje i Glostrup Kommune.

   

  Lokalplanforslaget fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse, således at forslaget kan sendes i offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. januar 2021 at nedlægge et forbud i henhold Planlovens §14 mod etablering af fast mur/støjhegn over 1,8 meter i skel mod vej Sdr. Ringvej, Ndr. Ringvej, Hovedvejen, Sydvestvej, Byparkvej og Fraligsvej.

   

  Baggrunden var, at en række beboere på Malervangen var gået i gang med at opføre en fast mur/støjhegn langs Ndr. Ringvej og i den forbindelse havde søgt om en ny lokalplan for en støjmur på op til 3 meter. Støjmur over 1,8 meter af den slags, de ønsker at opføre på Malervangen kræver byggetilladelse. Den støjmur de var i gang med at opføre var placeret helt ud til Ndr. Ringvej og gav ikke mulighed for begrønning på egen grund.

   

  På baggrund af murens udseende, placering og manglende mulighed for begrønning af muren på egen grund, nedlagde Glostrup Kommune i januar 2021 et forbud i henhold til planlovens § 14 mod etablering af faste hegn over 1,8 meter på Malervangen. Glostrup Kommune har derefter et år til at udarbejde og offentliggøre et lokalplanforslag, der omhandler faste hegn og støjhegn.

   

  Formålet med denne lokalplan er at give grundejerne mulighed for at opføre faste hegn og støjhegn og samtidig sikre et grønt vejbillede langs de større veje i kommunen.

   

  Lokalplanforslaget er en temalokalplan, der omfatter ejendomme, der ligger ud til eller i anden række ud til Sdr. Ringvej, Ndr. Ringvej, Hovedvejen, Sydvestvej, Byparkvej og Fraligsvej.

   

  Lokalplanforslaget indeholder alene bestemmelser omkring opsætning af hegn i en meter fra vejskel. Hegn der er placeret mere end en meter fra vejskel er ikke omfattet af denne temalokalplan. Lokalplanen regulerer heller ikke hegn mellem nabogrunde.

   

  Lokalplanen opstiller retningslinjer for placering af hegn. Der kan søges om dispensation til etablering fast hegn herunder støjhegn, der er højere end 1,8 meter, hvis det fungerer som støjhegn.

   

  På parcelhusgrund kan der maks. gives dispensation til fast hegn herunder støjhegn med en højde på op til 2,5 meter.

   

  Faste hegn eller støjhegn med en højde på mere end 1,8 meter skal dækkes af beplantning og placeres minimmun 0,4 meter fra vejskel. Faste hegn eller støjhegn over 1,8 meter kan opføres sammenhængende over flere ejendomme.

   

  Lokalplanen er i overensstemmelser med Kommuneplan 2013-2025.

   

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af lokalplanen, se miljøscreeningen i bilag. Det er administrationens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da lokalplanen ikke åbner for egentlig byggeri, men alene omhandler hegn og støjmure i højde af max. 2,5 meter.

   

  Ifølge Planloven skal et forslag til en lokalplan som minimum i 8 ugers høring, før det kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden forventes gennemført i slut september til start december 2021.

   

  Center for Miljø og Teknik foreslår, at lokalplanforslaget godkendes og sendes i offentlig høring og at det samtidig bekendtgøres, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at forslag til Lokalplan FL4 – Temalokalplan for hegn langs større veje godkendes og udsendes i minimum 8 ugers høring
  2. at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget og at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Administrationen anmodes om frem mod kommunalbestyrelsens møde udarbejdes notat om finansieringen af hegn.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Hegn over 1,8 meter skal minimum placeres 40 cm fra skel/vejskel for at give plads til at begrønning kan holdes på egen grund og ikke gå ud over skel/vejskel.

   

  Hegn skal finansieres af grundejer. Der kan søges om tilskud fra Glostrup Kommunes støjpulje, efter en række nærmere angivne retningslinjer.

  Se https://www.glostrup.dk/service/nyheder/2019/07/tilskud-stoejisolering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer A, C, F, I, V, Ø, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP).

  Imod stemmer U med 1 stemme.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 11.  11. Overdragelse af arealer i Hvissinge Øst til Grundejerforeningen Midtergrønningen

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal godkende overdragelse af restarealer til Grundejerforeningen Midtergrønningen, herunder vilkår for overdragelse af det beplantningsbælte, der har skabt intern strid i grundejerforeningen.

  Sagsfremstilling

  I medfør af Lokalplan HL10 samt vedtægterne for G/F Midtergrønningen og udbudsvilkår for det oprindelige salg af 1. etape af Hvissinge Øst skal følgende ejendomme overdrages til G/F Midtergrønningen: Matr.nr: 8ak, 8ao, 8ap, 8pm og 8iz. Disse ejendomme udgør delområde 0 i Lokalplan HL10.

   

  Derudover er der den smalle ejendom, matr.nr. 8iy, der udgør den østlige side af beplantningsbæltet langs Dysseaasen og Lammekær. Med hensyn til denne ejendom er der alene indgået administrativ aftale om overdragelse til G/F Midtergrønningen. Overdragelse af denne ejendom forudsætter i lighed med enhver anden overdragelse af fast ejendom, politisk godkendelse, jf. i øvrigt vedhæftede notat.

   

  Det skal oplyses, at en del af grundejerne i Dysseaasen har overskredet det eksisterende skel mod matr.nr 8iy i forbindelse med indretning af deres havearealer. Af den årsag vi det være hensigtsmæssigt at regulere skellet langs bagkanten af haverne for at indrette skellet efter de faktiske forhold.

   

  Det er hensigtsmæssigt, at det samlede beplantningsbælte har en og samme ejer og driftes som en helhed. Imidlertid er det lige så vigtigt, at kommunen sikrer, at der fastlægges klare rammer for driften af beplantningen, og at denne tilpasses inden overdragelsen til G/F Midtergrønningen.

   

  Beplantningsbæltet står 5-7 m fra de nye huse i Dysseaasen og umiddelbart vest-sydvest. Fra træerne til de andre boliger i Hvissinge Øst er der meget stor afstand (nærmeste bolig ligger 70 m fra træerne), og trærækken kan ikke opleves fra de eksisterende boliger, da der ydermere ligger en 3 m høj jordvold imellem. Træerne er en del af den grønne indramning af en fodboldbane og en legeplads.

   

  Beplantningens pleje er fastlagt dels i de to lokalplaner HL10 og HL10.1, hvor HL10 er den mest restriktive. HL10 fastlægger, at den vestlige del af beplantningsbæltet ”skal bevares med den eksisterende beplantning. I det omfang beplantningen hensygner ved naturlig ælde, må der genplantes” (pkt. 8.18).

   

  Lokalplan HL10 fastlægger ligeledes, at den vestlige del af beplantningsbæltet er et bolignært friareal beliggende i delområde 4C (Dysseaasen) og dermed udenfor det landskabelige fællesareal (delområde 0), der skal drives af grundejerforeningen: ”Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på samt eje, drive og vedligeholde den samlede faste ejendom, jf. pkt. 4.5 (delområde 0), der udgør det fælles friareal for den samlede nye bebyggelse i Hvissinge Øst.” (pkt. 12.5).

   

  Det er lokalplanens (HL10s) oprindelige hensigt, at beplantningsbælter varetages af de kvarterer, der rummer dem. For så vidt at den administrativt indgåede aftale om overdragelse af matr.nr. 8iy stadfæstes af kommunalbestyrelsen, vil det være mest hensigtsmæssigt, at der forud for den konkrete overdragelse fastlægges en rimelig tilpasning af beplantningsbæltet samt bedre regulering af den fremtidige pleje.

   

  Vedligeholdelsesmanualen for delområde 0, der er tinglyst på hele matr.nr. 8ak og dermed den vestlige del af beplantningsbæltet, udgør en administrativ tolkning af lokalplanbestemmelserne. Manualen siger følgende om pleje af beplantningsbælter: ”Plejen sker af hensyn til helheden og omfatter primært udtynding … udtynding/beskæring (sker) med henblik på sikring af, at hegnet fortsat fremstår tæt og for at give de enkelte planter plads til at udvikle sig.”

   

  Beplantningsbæltet er meget bredt og vil efter administrationens vurdering kunne beskæres/udtyndes og reduceres i bredde mod beboerne på Dysseaasen og samtidig være tæt mod grundejerforeningens friarealer.

   

  Det foreslås, at beplantningsbæltet som helhed gennemgås af en uvildig forstkyndig rådgiver med henblik på at fastlægge den bedste tilpasning af bevoksningen samt den mest hensigtsmæssige fremadrettede drift. Begge dele under varetagelse af såvel det landskabelige hensyn til grundejerforeningens friareal som hensynet til de nærmeste naboer.

   

  Dernæst foreslås retningslinjer udformet på baggrund af den forstkyndiges vurdering for en konkret fremadrettet drift af beplantningsbæltet tinglyst som allonge til den nuværende vedligeholdelsesmanual, inden arealerne i delområde 0 overdrages til G/F Midtergrønningen.

   

  Det foreslås ligeledes, at skellet mellem haverne i Dysseaasen og matr.nr. 8iy tilrettes efter faktiske forhold inden overdragelse af matr.nr. 8iy til G/F Midtergrønningen. 

   

  Derudover foreslås den lille paddesø udstykket som en separat kommunal matrikel for at Glostrup Kommune derved bedre kan sikre naturtilstanden af søen og dermed den forpligtelse som kommunen er pålagt i forhold til områdets frøer. Det kræver G/F Midtergrønningens accept at undtage paddesøen fra arealoverdragelsen.

   

  Eventuelle udgifter til forstmæssig gennemgang, tilpasning af beplantningsbæltet og matrikulære ændringer og tinglysninger kan rummes indenfor restbevillingen til de grønne arbejder i Hvissinge Øst.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at beplantningsbæltet på 8ak og 8iy gennemgås af en forstkyndig med henblik på at fastlægge den mest hensigtsmæssige tilpasning samt rammer for fremtidig drift jf. ovenstående
  2. at retningslinjer for fremadrettet drift udformes på baggrund af en forstkyndig vurdering og tinglyses som en allonge til vedligeholdelsesmanualen for delområde 0
  3. at skel mellem 8iy og haverne i Dysseaasen tilpasses efter faktiske forhold
  4. at 8ak, 8ao, 8ap, 8pm, 8iz og 8iy derefter overdrages til G/F Midtergrønningen dog således at paddesøen om muligt udstykkes til en separat ejendom, der kan vedblive at være kommunalt ejet.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Det indstilles, at nuværende skel fastholdes.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Det anbefales, at nuværende skel fastholdes.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Marlene Frandsen (I) fremsætter følgende ændringsforslag: At sagen sendes tilbage til udvalget.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer C, I og U med 3 stemmer.

  Imod stemmer A, F, V, Ø, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 16 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  1. For stemmer alle.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. For stemmer alle.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. For stemmer A, F, V, Ø, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 16 stemmer.
   Imod stemmer C, I og U med 3 stemmer.
   Undlader at stemme ingen.
   Godkendt, at nuværende skel fastholdes

   

  1. For stemmer alle.
   Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 12.  12. Navngivning af to nye veje i Hvissinge mellem Granskoven og Degnestien

  Resumé

  I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan HL13.3 for boliger mellem Granskoven og Degnestien skal kommunalbestyrelsen beslutte, hvad to nye veje til den kommende bebyggelse skal hedde.

  Sagsfremstilling

  Når Lokalplan HL13.3 for boliger mellem Granskoven og Degnestien skal gennemføres, kommer der ca. 200 nye boliger. Til bebyggelsen kommer der en ny adgangsvej fra Granskoven mod nord, og en ny adgangsvej fra Fraligsvej mod syd. Vejteknisk er det nødvendigt, at de to veje ind til området får to forskellige vejnavne, se bilag 1.

   

  Borgerinddragelse i vejnavngivningen har været et stort ønske fra bygherre (ATP Ejendomme), og i Glostrups Kommuneplanstrategi 2020 er det fastlagt, at kommunen vil afprøve nye måder og medier til at komme i dialog med flere borgere. Derfor har Center for Miljø og Teknik som noget helt nyt haft en proces, hvor borgere har fået mulighed for at indsende forslag til navngivning af de nye veje.

   

  Indkaldelse af forslag til nye vejnavne har været annonceret i Folkebladet, på FaceBook og på kommunens hjemmeside. I perioden 2. - 25. juni 2021 er der modtaget ca. 125 navneforslag. Forslagene er løbende indarbejdet på en liste på kommunens hjemmeside. Bilag 2 er bruttolisten med de indkomne forslag og borgernes begrundelser. Administrationen har i listen kommenteret, om der er veje med samme navn inden for en radius af 15 km og indsat bemærkninger fra Styrelsen og Dataforsyning og Effektivitet (SDFE), som skal godkende alle nye vejnavne.

   

  I bilag 3 har Center for Miljø og Teknik opstillet de vejnavneforslag, som det vurderes, kan blive godkendt efter de vejtekniske regler og SDFEs retningslinjer. Forslagene er sorteret i temaer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at der besluttes to nye vejnavne.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  Udvalget gennemfører afstemning om 2 forslag:

   

  For Carlsvej samt Brovej stemmer Flemming Ørhem (UP).

  For Grankoglen samt Grannålen stemmer Søren Enemark (A), Leif Meyer Olsen (V) og Lars Høimark (A).

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).

   

  Grankoglen samt Grannålen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Oversendes uden indstilling fra Økonomiudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets indstilling sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, I, V, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 17 stemmer.

  Imod stemmer U med 1 stemme.

  Undlader at stemme Ø med 1 stemme.

   

  Vejnavnene Grankoglen samt Grannålen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 13.  13. HMN Naturgas I/S - opløsning

  Resumé

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil anbefale kommunalbestyrelsen at opløse Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S).

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S) anmoder ejerkommunerne om at vedtage opløsning af interessentskabet. De ønsker, at selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

   

  Baggrund

  Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S har siden 2016 arbejdet henimod at afhænde og afvikle sine aktiviteter. Dengang fremkom den daværende regering med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar, at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab.

   

  I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

   

  Siden da har Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

   

  I lyset af det forestående kommunalvalg er det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021. Derved undgås det, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

   

  Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

  I 2018 udloddede selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne

  I 2019 udloddede selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne

  I 2021 udloddede selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

  En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

  Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

   

  Videre proces for afvikling

  Det fremgår af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S’ vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

   

  Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

   

  Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

   

  Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

   

  I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod selskabet og indbyrdes i forhold til ejerandel.

   

  Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

   

  Vilkår for opløsningen

  Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.

  Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

   

  Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.

   

  Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af selskabets revisor.

   

  Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

   

  Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

  Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S opløses på de anførte vilkår.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 14.  14. Erhvervelse af areal langs Birkeskoven til vejformål

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. april 2021 at købe et areal langs Birkeskoven til brug for etablering af cykelsti. Ejer af arealet A/B Hvissingehaven forkastede imidlertid på generalforsamlingen den 1. juni 2021 kommunens købstilbud. Kommunalbestyrelsen anmodes på denne baggrund om at tage stilling til, om der skal igangsættes en ekspropriationsforretning.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at etablere cykelsti langs Birkeskovens sydlige del, hvor en del af stien vil blive placeret på græsareal ejet af A/B Hvissingehaven. På baggrund af en vurdering af erstatningens størrelse for det pågældende areal foreslår landinspektørfirmaet ved notat af 3. december 2019, at erstatningen sættes til 30.000 kr.

   

  Administrationen har forelagt dette for andelsboligforeningens bestyrelse som ved brev af 13. oktober 2020 accepterede det givne tilbud. På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen den 14. april 2021 at købe arealet for 30.000 kr.

   

  Efterfølgende meddelte andelsboligforeningens bestyrelse, at de var blevet opmærksomme på, at salget krævede en generelforsamlingsbeslutning, hvor en godkendelse krævede 4/5 stemmers flertal. Ved brev af 2. juni 2021 oplyser foreningens advokat, at der ikke kunne samles 4/5 stemmer for salget, og at forslaget om salg derfor var faldet.

   

  Birkeskoven betjener i dag en forholdsvis stor trafikmængde og vejen er derfor forsynet med cykelstier, bortset fra de sydligste ca. 200 m mellem Bystien og Fraligsvej, hvor cykelstien mangler i vestsiden (ud for A/B Hvissingehaven). Stien kan desværre ikke rummes indenfor det nuværende vejareal men vil kræve, at der erhverves et ca. 2 m bredt bælte (i alt ca. 350 m2) fra nabogrunden A/B Hvissingehaven (jf. vedhæftede tegning). Dette areal henligger i dag som et græsareal afskåret fra Hvissingehaven med en støjvæg.

   

  Det er administrationens vurdering, at den pågældende stistrækning er nødvendig, af hensyn til trafiksikkerheden for især cyklister. Administrationen foreslår derfor, at arealet erhverves ved ekspropriation i henhold til Vejlovens kapitel 10 (loven vedhæftet).

   

  I Vejlovens kap. 10 fremgår bl.a. følgende om ekspropriation:

  § 96: Vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

  §97: Der kan eksproprieres til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og nødvendige supplerende foranstaltninger.

  §99: Vejmyndigheden kan med mindst 14 dages varsel gennemføre forberedende undersøgelser efter orientering af de berørte grundejere.

  §100: Vejmyndigheden skal afholde en åstedsforretning, inden ekspropriation besluttes. Til åstedsforretningen skal der være udfærdiget en arealfortegnelse og en ekspropriationsplan. Disse skal i mindst 4 uger før åstedsforretningen være offentligt tilgængelige.

  Vejmyndigheden skal med mindst 4 ugers varsel offentliggøre tid og sted for åstedsforretningen samt indkalde de ejere og brugere, som fremgår af arealfortegnelsen.

  §101: Ved åstedsforretningen skal mindst ét medlem af kommunalbestyrelsen deltage, og der skal føres protokol. Under åstedsforretningen skal vejmyndigheden fremsætte forslag til erstatningens fastsættelse. Berørte grundejere har ret til, inden for en frist af 4 uger, at fremkomme med bemærkninger mv. som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.

  §102: Når fristen på 4 uger er udløbet, kan vejmyndigheden træffe ekspropriationsbeslutning. Klager over beslutningen afgøres af transportministeren med en klagefrist på 4 uger. Ekspropriationen må ikke iværksættes, før klagefristen er udløbet.

  §112: Hvis der ikke er opnået enighed om erstatningens fastsættelse, skal vejmyndigheden indbringe sagen for taksationskommissionen senest 8 uger efter at ekspropriationsbeslutningen er meddelt.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at der igangsættes en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve ca. 350 m2 langs Birkeskoven ejet af A/B Hvissingehaven med henblik på anlæg af cykelsti
  2. at sagen forelægges på ny efter afholdelse af åstedsforretning og udløb af klagefrist.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  For indstillingerne stemmer: Søren Enemark (A), Leif Meyer Olsen (V), Lars Høimark (A) ogFlemming Ørhem (UP).

  Imod indstillingerne stemmer: Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 15.  15. Fjernvarmeudbygning i villaområder - godkendelse

  Resumé

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil anbefale en godkendelse af Glostrup Varme A/S’ projektforslag for fjernvarmeudbygning i fire villaområder. Projektet har været i høring og er samtidig blevet kontrolleret af en uvildig rådgiver.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag om udbygning af fjernvarme i fire villaområder til Glostrup Kommune. Projektforslaget omfatter omkring 2.700 primært gasforsynede enfamiliehuse i fire delområder (G23, G24, G25 og G26). Disse områder er i dag udlagt til naturgasforsyning og udgør hovedparten af de resterende naturgasområder i kommunen.

  Projektet indebærer, at områderne skifter status fra naturgas- til fjernvarmeområder. Det indbefatter dog ikke tilslutningspligt eller forblivelsespligt til fjernvarme. Man kan som boligejer godt fortsætte med sin nuværende opvarmningsform eller fx skifte til en varmepumpe. Men i et fjernvarmeområde kan man ikke få tilskud til at erstatte sit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning.

  Baggrunden for projektforslaget er Klimaaftalen for Energi og Industri af 22. juni 2020. Med den har et bredt flertal i Folketinget besluttet, at fossile brændsler til opvarmning skal udfases til fordel for fjernvarme eller individuelle varmepumper. Partierne har med aftalen desuden besluttet at afsætte puljemidler til fremme for denne omstilling.

   

  Høringssvar
  Projektet har været i fire ugers høring. Der er i høringsperioden kommet i alt 30 høringssvar. Heraf er 18 positive og yderligere 6 er positive men med bemærkninger til beregninger, privatisering, tidsplan, brændeovnsrøg mv. Et høringssvar foreslår udrulning af fibernet sammen med fjernvarme. To høringssvar er neutrale, to er negative og yderligere et er en indsigelse mod ledningsplacering.

  I høringsperioden er der desuden kommet 5 henvendelser fra boligejere, der ikke ønsker at få deres ejendom tilsluttet fjernvarme. Disse har administrationen videresendt til Glostrup Varme. Samtlige indkomne høringssvar samt Glostrup Varmes bemærkninger til disse er vedhæftet sagen som bilag.
   

  Kontrol af projektet
  Sideløbende med høringen er projektforslaget blevet set igennem af en uafhængig rådgiver, der har vurderet det i forhold til givne lovkrav – herunder samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi. Rådgiveren bemærker, at projektet generelt er professionelt udarbejdet. De har dog nogle punkter, som de mener bør adresseres:

   

  Rådgivernotat

  Glostrup Varmes kommentar

  Følsomhed

  Der mangler følsomhedsanalyse på el- og brændselspriser.

   

  Den mest betydningsfulde forudsætning er elprisen til små varmepumper. Det vil have stor betydning for samfundsøkonomien, hvis Energistyrelsen flytter grænsen mellem el til små kunder og til erhverv ift. deres bidrag til elnettet.

  Glostrup Varme mener dog ikke, at det vil være retvisende at afregne små og store varmepumper til samme pris. Store varmepumper i fjernvarmen er fleksible og kan afkobles, så elnettet ikke belastes.

  Følsomhed

  Følsomhedsanalyserne er gennemført med +/- 10 %. De bør gennemføres med +/- 20 %.

   

  Den mest betydningsfulde forudsætning er anlægsprisen for fjernvarme og varmepumper. Hvis anlægsinvesteringen for fjernvarme stiger med 20 % og anlægsinvesteringen for varmepumper samtidig falder med 20 % bliver der et samfundsøkonomisk tab.

  Glostrup Varme vurderer dog, at det er mere sandsynligt, at stigende efterspørgsel vil trække begge priser op.

  Der er reel risiko for, at stigende råvarepriser og efterspørgsel kan føre til stærkt stigende anlægspriser. Det kan betyde, at der kan blive behov for alternative udbud og annullering af udbud, hvis priserne er markant højere end forventet.

  Selskabsøkonomi

  Den interne rente er på 3 % med en diskonteringsrente på 2 %. Det er meget lavt.

   

  Det er Glostrup Varme, der fastsætter diskonteringsrenten. De vurderer, at man kan opnå en realrente ved finansiering af infrastrukturen på 0%. Det er normal praksis, at diskonteringsrenten sættes lidt højere end realrenten.

  Brugerøkonomi

  Prisen for Luft/Vand varmepumper er sat meget højt (90.000 kr. ekskl. moms). Den bør sættes til ca. 75.000 kr. ekskl. moms på linje med Energistyrelsens Teknologikatalog.

  Anvendes 75.000 kr. vil individuelle varmepumper være billigere end fjernvarme.

  Anvendes 90.000 kr. vil individuelle varmepumper prismæssigt være på niveau med fjernvarme.

   

   

  Teknologikatalogets priser er for lave for hovedstadsområdet og tager ikke højde for typiske ekstraomkostninger ved eltilslutning mv.

  Når man medregner både prisen for fjernvarmeinstallation og varmepumpe er Glostrup Varmes pris 2.000 kr. lavere end Teknologikataloget.

  Notatets regneeksempler er misvisende. Ved at vælge fjernvarme uden abonnement og samme korte afskrivningstid som en varmepumpe, kommer fjernvarmen til at koste mere.

  Glostrup Varme mener, at en sammenligning af første års ydelse kun er retvisende, hvis den afspejler levetiden på investeringerne. Fjernvarmeinstallationen (tilslutningen) svarer til bygningens restlevetid og har markant længere levetid end varmepumpen.

   

  Derudover bemærker rådgiveren, at det er underligt at belyse økonomien for store varmebrugere, når 90 % af projektforslagets potentielle varmebehov udgøres af villaer, ligesom de bemærker, at det ikke længere er relevant med kompensation til gasselskabet samt at forslaget indeholder enkelte trykfejl eksempelvis på enheder. Rådgiverens notat og Glostrup Varmes bemærkninger hertil er vedhæftet som bilag.

   

  Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

  Administrationen har på baggrund af Glostrup Varmes VVM-ansøgning lavet en VVM-screening af projektet. Administrationen vurderer, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig vurdering af virkninger på miljøet. Notat om VVM-screening er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at projektet om fjernvarmeudbygning i fire villaområder godkendes.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) undlader at stemme.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Der er til sagen tilføjet et notat fra Glostrup Varme om omfanget af projektforslaget i forhold til samfundsøkonomi, tilskudsmuligheder og tidsplan for projektet.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, C, F, I, V, Ø, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 18 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U med 1 stemme.

   

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 16.  16. Varmepumpe på hospitalet - godkendelse

  Resumé

  Glostrup Kommune har modtaget et projektforslag om etablering af en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme fra køling på Rigshospitalet i Glostrup. Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de skal anbefale kommunalbestyrelsen at godkende projektforslaget.

  Sagsfremstilling

  Region Hovedstadens Center For Ejendomme har indsendt et projektforslag til etablering af en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme fra køleanlæggene på Rigshospitalet i Glostrup. Varmepumpen vil blive etableret i den eksisterende kølecentral på hospitalet. Den har en varmekapacitet på ca. 0,4 MW og vil kunne dække ca. 25% af Hospitalets varmebehov.

   

  Projektforslaget har været i fire ugers høring. Der er i perioden indkommet et høringssvar. Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) skriver, at de ikke har nogen indsigelser til projektet. Region Hovedstaden oplyser desuden, at Glostrup Forsyning er underrettet om projektet og har udtrykt velvilje i forhold til det.


  Glostrup Kommune skal efter varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen planlægge varmeforsyningen i kommunen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter. I den forbindelse skal kommunen sikre, at et givent projekt er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

   

  I projektforslaget er beregningen af de samfundsøkonomiske konsekvenser baseret på VEKS’ månedsfordelte samfundsøkonomiske fjernvarmepriser for hovedstadsområdet. Forslagets reference er, at varmepumpen ikke etableres, så overskudsvarmen fortsat bortkøles, og hele hospitalets varmebehov fortsat dækkes af fjernvarme fra Glostrup Forsyning.


  Den samfundsøkonomiske fordel ved at etablere varmepumpen er beregnet til 1,2 mio. kr. over 20 år sammenlignet med referencen. Projektfordelen udgør 10% af referencens samlede omkostninger. Anlægget vil have en høj effektivitet i forhold til individuelle varmepumper eller luft/vand varmepumper på grund af overskudsvarmens høje temperatur.

  Etablering af en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme på hospitalet vil foruden en samfundsøkonomisk og driftsmæssig gevinst også medføre en reduktion i CO2-udledning. Varmepumpen vil producere varme til hospitalets centralvarmesystem og vil derfor fortrænge fjernvarme på hospitalet. Den vil ikke eksportere varme til fjernvarmenettet. Da varmepumpen kun vil have et mindre forbrug af el til drift, bliver den samlede CO2-udledning fra opvarmning af hospitalet mindsket. 

  I projektforslaget er den miljømæssige gevinst beregnet til ca. 1.500 ton CO2-ækvivalenter i projektets levetid på 20 år. Projektet er en del af Region Hovedstadens energiprogram 2025, hvor målet er at reducere regionens CO2-udledninger med 60% i 2025 i forhold til 2013.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø- og Teknik indstiller:

   

  • at projektforslaget for etablering af en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme på Rigshospitalet Glostrup godkendes.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

   

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 17.  17. Betonskader i udligningstanke i Svømmehallen

  Resumé

  I forbindelse med det igangværende arbejde med udskiftning af sandfiltre i svømmehallen er begge udligningstanke blevet tømt for vand. Der er registreret betonskader bl.a. i tankenes loft, som understøtter børnebassinet og promenadedækket. GE har fået Force Technology, der er eksperter i svømmehaller, til at undersøge skadernes karakter og udbredelse. Force Technology vurderer, at det er kritisk at få udbedret betonen i udligningstankene inden for det næste år, senest sommer 2022, for at undgå yderligere skader. Derudover vurderer de, at svømmehallens konstruktion i sin helhed virker træt.

  Sagsfremstilling

  Force Technology beskriver de konkrete udfordringer med udligningstankene under børnebassinet og promonadedækket følgende:  

   

  "Vægge til udligningstanke udgør understøtning af børnebassiner og promenadedæk, og loft i udligningstanke er reelt set bunden af børnebassin. Det er derfor yderst vigtigt, at denne struktur er intakt. De øvre dele af ydre vægkonstruktioner og overgange til promenadedæk er lokalt beskyttet med aktiv katodisk beskyttelse via indborede anoder. Dette er foretaget i områder, hvor der har været gennemsivninger og synlig korrosion af armeringen.

   

  Lofterne og de øvre dele vægge i de indre dele af udligningsbassin er ikke beskyttet med aktiv katodisk beskyttelse. Miljøet inde i udligningstankene er yderst aggressivt. Alle konstruktionsdele er mættet med kloridholdigt, varm og iltet bassinvand, og det har de været siden opførelsen. Dette betyder, man må forvente et kritisk højt kloridindhold i betonen. Dette er særligt kritisk i lofter, hvor der ligeledes er en høj iltspænding. På sigt og som observeret vil dette medføre korrosion af eksponeret armering, via diffusion, revner eller kanaler som er opstået omkring afklip.

   

  Når først korrosion er aktiveret virker det som en lynlås. Armeringen ekspanderer og foranlediger yderligere revnedannelse i betonen og dermed kører toget. Korrosionen af armeringen i loftet i den store udligningstank er kritisk. Det vurderes, at der skal udføres omfattende betonrenovering inden for det næste år, for at situationen ikke bliver strukturelt kritisk, hvor konstruktionen ikke kan bære lasten af børnebassin."

   

  Firmaets vurdering er, at renoveringen af tankene vil tage ca. tre måneder, hvis processen er planlagt omhyggeligt. Om der er dele af arbejdet, der kan udføres, mens svømmehallen er i brug, skal afdækkes. GE anbefaler, at renoveringen af udligningstankene og eventuelle følgearbejder foretages juni-august 2022 i forbindelse med en udvidelse af den sædvanlige sommerlukning. Rådgiverne har vurderet, at det vil være forsvarligt at vente til sommeren 2022.

   

  GE har sammen med rådgiverne lavet et groft estimat på 3,4 mio. kr. eksklusiv moms. Projekter i en svømmehal er ofte komplekse, og der opstår ofte uforudsete følgeproblemer. Derfor anbefaler GE, at der frigives en risikopulje på 500.000 kr., som kan anvendes i projektet, hvis det bliver nødvendigt og for at minimere svømmehallens lukkeperiode. En politisk proces i en sommerferieperiode kan skabe uønskede forsinkelser.

   

  Rådgiveren skriver om eventuelle følgeproblemer følgende:

  "Det må påregnes, at der vil opstå uforudsete problemer, som kan påvirke økonomi og tidsplan:

  • Nedfald af fliser i børnebassin
  • Revner i bassin/kontakt til promenadedæk
  • Påvirkning af flow i omlægninger af rørføringer omkring nye luger
  • Problemer med afrensning og renovering omkring rørføringer og gennemføringer i tanke
  • Behov for supplerende overfladebehandlinger/ekstra katodisk beskyttelse".

   

  For at projektet kan gennemføres næste sommer kræver det, at GE allerede i indeværende år igangsætter et forprojekt. GE anbefaler, at der afsættes 150.000 kr. til rådgivning og udarbejdelse af forprojekt for at få overblik over arbejdets omfang og danne baggrund for udbudsprojektet, der skal udsendes start 2022.

   

  GE anbefaler endvidere, at der i indeværende år foretages en byggeteknisk gennemgang med en rådgiver med speciale i svømmehaller for at afdække, om der er yderligere konstruktioner, installationer eller andre forhold, der med fordel kan indgå i det samlede udbud og udbedres i forbindelse med en længere lukkeperiode sommeren 2022. På denne måde kan kommunen mindske antallet af akutte og kritiske sager og understøtte en bedre planlægning og budgetlægningen.

  Økonomi

  GE anbefaler, at der oversendes ønske til budget 2022 om rådighedsbeløb på 3.400.000 kr. plus en risikopulje på 500.000. Med denne sag søges anlægsbevilling til det fulde beløb, sådan at arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt, såfremt ønsket imødekommes i budget 2022.

   

  Samtidig søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021:

  • 150.000 kr. til indledende prøvetagning, rådgivning samt udarbejdelse af forprojekt og udbud i 2021
  • 70.000 kr. til en rådgiver, der laver en byggeteknisk gennemgang af svømmehallen.

   

  kr.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægs-bevilling

  Forprojekt og udbud

  0

  150.000

  150.000

  Byggeteknisk gennemgang af svømmehallen

  0

  70.000

  70.000

  Rådgivning, skærpet tilsyn, reparationer og eventuelle følgearbejder

  0

  0

  3.900.000

  I alt

  0

  220.000

  4.120.000

  Netto 220.000 kr. til forbrug af kassebeholdningen i 2021.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget:

   

  1. at oversende ønske til budget 2022 om rådighedsbeløb på 3.400.000 kr. til rådgivning, skærpet tilsyn samt udførelse af nødvendige betonreparationer i udligningstankene i svømmehallen
  2. at oversende ønske til budget 2022 om rådighedsbeløb på 500.000 kr. til eventuelle følgearbejder
  3. at anbefale anlægsbevilling på 3.900.000 til rådgivning, skærpet tilsyn, udførelse af nødvendige reparationer og eventuelle følgearbejder
  4. at anbefale rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 150.000 kr. i 2021 til udarbejdelse af et forprojekt, der vil afdække omfang, fremgangsmåde for udbedring samt tidshorisont for lukkeperioden sommeren 2022
  5. at anbefale rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 70.000 kr. i 2021 til en byggeteknisk gennemgang af svømmehallen med henblik på at undgå akutte og kritiske skader fremadrettet.

   

  Glostrup Ejendomme indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

   

  • at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 26-08-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-08-2021

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Indstillingerne 1 – 5 anbefales godkendt, idet rådighedsbeløbene afsættes i 2021 finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingerne 1 – 5 sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 – 5 godkendt, idet rådighedsbeløbene afsættes i 2021 finansieret af kassebeholdningen.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 18.  18. Endelig godkendelse af erstatningsskov i forbindelse med arbejder relateret til letbanen

  Resumé

  Den endelige udpegning af arealer til erstatningsskov fremlægges til kommunalbestyrelsens vedtagelse. Udpegningen finder sted på baggrund af Miljøstyrelsens bemærkninger til de tidligere fastlagte arealer.

  Sagsfremstilling

  Anlægget af letbanen gennem Glostrup Kommune medfører fældning af en stor mængde træer og dermed nedlæggelse af fredskov. Der nedlægges skov i forbindelse med Hovedstadens Letbanes hovedprojekt (selve letbanen) og der nedlægges skov i forbindelse med Glostrup Kommunes tilstødende arbejder (Glostrup Ejby station, Udlodsstiens forlængelse og afvandingsprojekterne).

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 18. august 2021 at udpege nedenstående fire arealer til erstatningsskov efter afsluttet nabohøring:

   

  1. Den udbyggede del af støjvolden mod Motorring3: 6,96 ha
  2. Del af Degnestien (nuværende vejareal): 1,15 ha
  3. Den brede grønne rabat langs Byparkvej: 0,73 ha
  4. Den sydligste del af Byparken: 0,39 ha.

   

  Efter kommunalbestyrelsens første behandling af sagen 14. april 2021 blev der optaget forhandling med Miljøstyrelsen om konkrete vilkår for etablering af erstatningsskov på de fire arealer.

   

  Miljøstyrelsen har afgivet svar den 28. juni 2021 og har helt overordnet meddelt, at allerede beplantede arealer ikke kan indgå som kommunal erstatningsskov. Dette er en klar tolkning af de retningslinjer, der ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside og som HL har henvist til.

   

  Telefonisk har Miljøstyrelsen uddybet, at allerede tilplantede arealer kun kan anvises som erstatningsskov for så vidt de måtte være privatejede. Alle skovstykker, der kvalificerer til fredskov og som er kommunalt ejede er pr. definition fredskovspligtige og kan derfor ikke anvises som erstatningsskov. Miljøstyrelsens svar er vedhæftet.

   

  Miljøstyrelsen har afgivet følgende konkrete bemærkninger til de 4 arealer:

   

  1. Den udbyggede del af støjvolden mod Motorring3

  Svar fra Miljøstyrelsen: ”Den del af arealet der ikke er tilplantet, vil kunne pålægges fredskovspligt og indgå som et erstatningsskovareal. Der er en vejbyggelinje på arealet ud med motorvejen. Vejdirektoratet vil skulle høres ift. om en ny tilplantning på arealet vil kunne pålægges fredskovspligt” (hvilket med meget stor sandsynlighed afvises).

   

  2. Del af Degnestien

  Svar fra Miljøstyrelsen (telefonisk uddybning): ”Arealet er et vejareal. Hvis vejformålet nedlægges, er arealet pr. definition allerede fredskov og kan dermed ikke indgå som erstatningsskov.”

   

  3. Den brede grønne rabat langs Byparkvej

  Svar fra Miljøstyrelsen: ”Der vil kunne pålægges fredskovspligt på en nytilplantning af rabatten og arealet vil dermed kunne indgå som erstatningsskov.”

   

  4. Den sydligste del af Byparken

  Svar fra Miljøstyrelsen: ”Der er tale om et parkareal som ikke umiddelbart lever op til skovlovens praksis om størrelse på min. 0,5 ha og 20 m bredt. Desuden vurderes arealet ikke egnet til bæredygtig skovdrift.”

   

  Svaret fra Miljøstyrelsen medfører, at areal 2 og 4 ikke vil kunne godkendes som erstatningsskov og dermed skal udgå af udpegningen og at areal 1 ændres i omfang så den vejbyggelinjebelagte del af arealet udgår. Den vejbyggelinjebelagte del af volden indeholder ligeledes hovedparten af skovbeplantningen på volden, der med Miljøstyrelsens udmelding ikke vil kunne anvises som erstatningsskov. Det tilbageværende areal af støjvolden, som vil kunne anvises som erstatningsskov har en størrelse på ca. 3,5 ha.

   

  Areal 1 og 3 vedhæftet. I alt vil 4,23 ha kunne godkendes til erstatningsskov af Miljøministeriet.

   

  Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af arealerne på mødet i september gives HL fuldmagt til at lade arealerne indgå i deres samlede Skovlovssag om anvisning af erstatningsskov for letbanearbejderne.

   

  Alle ændringer til de fire arealer, herunder træplantning, udtynding, regulering m.m. kan forventes udført af HL, som en del af anvisningen af erstatningsskov. Det bidrag til puljeskov som HL måtte spare ved lokal anvisning af erstatningsskov tilfalder derudover Glostrup Kommune.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at vedhæftede to arealer godkendes som den endelige udpegning af arealer indenfor Glostrup Kommune til etablering af ny fredskov
  2. at der meddeles fuldmagt til HL til at inddrage de to arealer i deres Skovlovssag.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 25-08-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 19.  19. Placering af varmepumpeanlæg ved Jyllingevej

  Resumé

  Vækst- og Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om man ønsker at udlægge en del af det grønne beplantningsbælte langs Jyllingevej til et teknisk anlæg i form af et varmepumpeanlæg og dermed ændre plangrundlag for området.

  Økonomiudvalget skal tage stilling til, om man ønsker at opstarte en proces for salg eller udleje arealet til et forsyningsselskab.

  Sagsfremstilling

  Der er modtaget vedhæftede ansøgning fra Glostrup Forsyning (GF) om etablering af et varmepumpeanlæg på en kommunal ejendom, der p.t. er fredskov.

   

  Anlægget vil skulle udnytte overskudsvarmen fra det nærliggende NNIT (Novo Nordisk IT) datacenter på Ejby Industrivej 11 og sende overskudsvarmen ud i fjernvarmenettet. Det vil i givet fald være et klimavenligt tilskud til varmeforsyningen. Af driftsmæssige årsager skal varmepumpeanlægget placeres så tæt på NNITs serveranlæg som overhovedet muligt.

   

  Der er ikke plads på NNITs ejendom til et varmepumpeanlæg og af sikkerhedshensyn skal de to anlæg være fuldstændig adskilt. End ikke adgangsforhold må deles. Af den årsag er den eneste praktiske placering af anlægget inde i det eksisterende beplantningsbælte umiddelbart syd for NNIT.

   

  Beplantningsbæltet er noteret som fredskov og derfor har GF tidligt i processen været i dialog med Miljøstyrelsen om muligheden for at dispensere fra Skovloven. Miljøstyrelsen har meddelt, at projektet har en sådan karakter, at det kan forventes at modtage dispensation fra Skovloven, når der ansøges konkret om det.

   

  Anlægget vil optage ca. 1.600 m² af det nuværende beplantningsbælte på matr.nr. 7ac, Ejby. Omfanget af den nødvendige bebyggelse er ikke nærmere beskrevet i ansøgningen men vil blive præciseret i forbindelse med en lokalplanproces.

   

  Da anlægget af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan have vejadgang fra Ejby Industrivej forudsættes vejadgang fra primærvejen Jyllingevej. Der er sædvanligvis ikke direkte adgang til ejendomme fra en primærvej og derfor har der været dialog mellem GF og administrationen om udførelsen af en sådan vejadgang. Administrationen har meddelt følgende vilkår for vejadgang til et varmepumpeanlæg:

   

  • At adgangen kun benyttes til meget begrænset trafik
  • At der etableres højresvingsbane langs Jyllingevej frem til ny overkørsel.

   

  Det er administrationens umiddelbare vurdering, at varmepumpeanlægget vil have så positiv samfundsværdi, at det kan opveje de negative konsekvenser ved at foretage reduktion af beplantningsbæltet. I forbindelse med egentlig planlægning for anlægget vil de miljømæssige konsekvenser blive yderligere belyst.

   

  Revision af plangrundlag

  Det ansøgte udgør en ændring af den principielle anvendelse af arealet og er dermed i strid med hovedstrukturen i Kommuneplan 2013-25. Såfremt den foreslåede placering af anlægget godkendes, skal der udarbejdes et debatoplæg, der kan høres offentligt i en 8 ugers forhøring inden egentlig lokalplanlægning kan finde sted. Debatoplæg fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse forud for offentlig høring.

   

  Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til om arealet principielt set ønskes solgt eller udlejet til forsyningsformål. Der skal ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til konkrete vilkår herunder om det skal sælges eller udlejes. Det er alene et spørgsmål om hvorvidt arealet principielt set skal disponeres af et forsyningsselskab. Såfremt der træffes beslutning om dette, vil der i en separat sag blive fremlagt vilkår for enten salg/leje samt redegjort for udbudsjura.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller til Vækst- og Byudviklingsudvalget:

   

  • at arealet planlægges til et varmepumpeanlæg, herunder at der igangsættes ændring af plangrundlaget.

   

  Center for Miljø og Teknik indstiller til Økonomiudvalget:

   

  • at et forsyningsselskab kan disponere over en del af det nuværende kommunale beplantningsbælte, idet de nærmere vilkår fremlægges selvstændigt til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 25-08-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 20.  20. Forlængelse af brugsretsaftale med GRC Glostrup Racing Club

  Resumé

  Beslutning om forlængelse af den gældende tidsbegrænsede brugsretsaftale med GRC Glostrup Racing Club på arealet syd for Glostrup Fritidscenter til 31. december 2023, og bemyndigelse til, at administrationen udarbejder og underskriver et tillæg til aftalen.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. december 2019 at opsige aftalen med GRC Glostrup Racing Club (GRC) om brug af arealet syd for Glostrup Fritidscenter, hvor foreningen har deres aktiviteter, da arealet er en del af byudviklingsprojektet for området. Det blev samtidig besluttet, at der ikke skulle findes en alternativ placering til foreningen i Glostrup. På denne baggrund er foreningen formelt opsagt til fraflytning pr. 1. januar 2021.

  I sommeren 2020 ansøgte foreningen om fortsat at kunne anvende arealet indtil udgangen af oktober 2021, da foreningen planlagde en fusion med en forening i en anden kommune, der først forventedes at blive en realitet i efteråret 2021. Samtidig kunne kommunen konstatere, at planlægningsfasen ifm. byudviklingsplanerne ville betyde, at der ikke kunne forventes konkrete anlægsaktiviteter på arealet før tidligst efter udgangen af 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor på mødet 7. oktober 2020 vilkårene for foreningens brug i form af en tidsbegrænset brugsretsaftale med automatisk udløb 31. oktober 2021.

  Foreningen planlægger fortsat en fusion med en anden klub, men kan pga. Corona ikke nå at få det på plads før tidligst august 2022. Kommunens nyligt indgåede udviklingsaftale med PFA med tilhørende helhedsplan betyder samtidig, at der formentlig ikke vil være anlægsaktiviteter på arealet før i 2024, og foreningens fortsatte brug af arealet i et vist tidsrum vil derfor ikke påvirke byudviklingsprojektet.

  Administrationen foreslår derfor, at foreningens gældende tidsbegrænsede brugsretsaftale fortsætter uændret, men dog således at den i form af et tillæg ændres til at gælde frem til 31. december 2023. På dette tidspunkt vil aftalen udløbe automatisk uden opsigelse fra nogen af parterne, og foreningen skal fraflytte arealet. Da det ikke kan udelukkes, at kommunens planer for området vil nødvendiggøre, at foreningen fraflytter inden udløbet af dette tidspunkt, foreslår administrationen, at der i brugsretsperioden fortsat er mulighed for, at begge parter kan opsige aftalen med 1 måneds varsel.

  Det vil ligeledes fortsat være en betingelse i aftalen, at Glostrup Kommune i hele lejeaftalen skal kunne opnå ubegrænset adgang til arealet og med kort varsel, hvis det viser sig at være nødvendigt ifm. forberedelserne til byudviklingsprojektet.

  Administrationen anbefaler derfor, at der udarbejdes et tillæg til den gældende brugsretsaftale på ovenstående vilkår, og at administrationen får bemyndigelse til at udforme og underskrive dette tillæg.

  Økonomi

  Da der er tale om en folkeoplysende forening stiller Glostrup Kommune fortsat arealet gratis til rådighed for foreningen.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  1. At den nugældende brugsretsaftale med GRC – Glostrup Racing Club ændres til først at udløbe 31. december 2023.
  2. At administrationen bemyndiges til at udforme og indgå et tillæg til den nugældende aftale på de i sagen beskrevne vilkår.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-08-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.

  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 21.  21. Navneændring 'Huset Christiansvej'

  Resumé

  Samværs- og Aktivitetstilbuddet ’Huset Christiansvej’ er i slutningen af juli flyttet til Hovedvejen 51. I den forbindelse skal navnet ændres.

  Sagsfremstilling

  Samværs- og Aktivitetstilbuddet ’Huset Christiansvej’ er en del af Udførerenheden, som udover dette tilbud også består af Opgangsbofælleskaber Toftevej og Vestervej samt den udekørende social-pædagogiske støtte til borgere med særlige behov.

  Ligesom lokalerne på Christiansvej er den ny lokation også basis for personale, som er ansat i Udførerenheden og flere former for støtte (f.eks. ’åben rådgivning, samtaleforløb, gruppetilbud) leveres ligeledes i husets lokaler.

   

  Idet navnet Huset Christiansvej relaterer til adressen, er det ikke længere brugbart som navn.

   

  Der har været en proces, hvor medarbejdere og brugere kunne komme med forslag til et nyt navn. Følgende navne er bragt i spil:

   

  Globus, Prutte klubben, Magneten, Vejledertilbuddet, Drivhuset, Casa Flora, GøgeredenGPS, HusetSvingdøren, Aktivitetshuset, Hyggehuset, Svireflue, Firkløveret, Spirrevip Huset, Florahuset, Spirehuset, Humlebien, Huset Florasvej, Værestedet Florasvej, Værestedet Spirevippen, Værestedet Spirehuset, Siestahuset, Valhalla, Mental wellness, Florahuset, Under Vingen, Vingen, Netværket, Alrummet, Vejviseren, Netværkshuset.

  Der ligger ikke anbefaling eller hovedforslag fra brugere/medarbejdere.

   

  Administrationen anbefaler et neutralt navn, idet husets funktioner dækker bredt. Samtidig skal navnet ikke allerede anvendes i andre sammenhænge og må heller ikke skabe uklarhed i forhold til indhold og brugergrupper. På den baggrund foreslås derfor navnet ’Huset Florasvej’ (indgang til huset ligger på Florasvej, selvom adressen er på Hovedvejen).

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug indstiller:

   

  • at navnet ’Huset Christiansvej’ ændres til ’Huset Florasvej’.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 26-08-2021

  Sagen oversendes til kommunalbestyrelsen uden indstilling.

   

  Pia Hagbarth Dahlin (UP) peger på navnet ”Huset Flora”.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Sagen oversendes til kommunalbestyrelsen uden indstilling.

   

  Flemming Ørhem (UP) peger på navnet ”Huset Flora”.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dalin (UP) foreslår navnet ”Huset Flora”.

   

  For navnet ”Huset Flora” stemmer Flemming Ørhem (UP), Pia Hagbarth Dahlin (UP) og I med 3 stemmer.

   

  For navnet ”Huset Florasvej” stemmer A, C, F, Ø, Leif Meyer Olsen (V), Piet Papageorge (V), Ina-Maria Nielsen (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V) med 14 stemmer.

   

  Undlader at stemme John Engelhardt (V) og Lars Thomsen (U) med 2 stemmer.

   

  ”Huset Florasvej” godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 22.  22. Obligatorisk whistleblowerordning

  Resumé

  Glostrup Kommune skal pr. 17. december 2021 have en whistleblowerordning. Selve ordningens omfang, drift og etablering fremlægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Loven om beskyttelse af whistleblowere blev vedtaget 24. juni 2021, og alle kommuner skal derfor have indført en obligatorisk whistleblowerordning med virkning pr. 17. december 2021.

   

  Loven indebærer, at Glostrup Kommune skal etablere en intern whistleblowerordning, der enten kan være forankret internt i kommunen eller varetages af en ekstern tredjepart.

   

  Flere kommuner kan også vælge at gå sammen om en ordning, der varetages af én af kommunerne, eller i et kommunalt fællesskab godkendt efter § 60 i kommunestyrelsesloven.

   

  Whistlebloweren kan indberette eller offentliggøre oplysninger om overtrædelser, som personen har skaffet sig adgang til ifm. vedkommendes nuværende eller tidligere arbejdsrelaterede aktiviteter.

   

  Der kan foretages indberetninger om overtrædelser eller mistanke om overtrædelser (både handlinger og undladelser) af en række EU-retlige regler vedr. fx databeskyttelse, folkesundhed og offentlige udbud, samt alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold i øvrigt, og der kan være tale om faktiske eller potentielle overtrædelser, ligesom det kan være overtrædelser i whistleblowerens egen organisation eller andetsteds, som whistlebloweren har været i kontakt med via sit arbejde.

   

  Loven omfatter dermed indberetninger om fx strafbare forhold, herunder overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse, seksuel chikane og anden grov chikane på arbejdspladsen. Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, som fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet er også omfattet. Det samme gælder omsorgssvigt eller bevidst vildledning af borgere eller samarbejdspartnere.

   

  Mindre væsentlige forhold eller almindelige ansættelsesretlige forhold falder uden for de områder, som whistlebloweren kan indberette om, medmindre disse forhold har særlig grov eller gentagende karakter. Forhold, der falder udenfor, er fx utilfredshed med lønforhold, chikane, inkompetence, samarbejdsvanskeligheder, fravær, privat brug af kontorartikler, overtrædelse af interne politikker eller retningslinjer for fx rygning, indtagelse af alkohol eller andre former for upassende opførsel eller adfærd. Sådanne forhold skal som udgangspunkt indberettes via de sædvanlige interne kanaler.

   

  Det er obligatorisk at have en ordning for kommunens ansatte. Det er frivilligt, om ordningen skal udvides til også at omfatte andre, fx frivillige, praktikanter, leverandører/ underleverandører, tidligere ansatte, personer, der endnu ikke er tiltrådt deres stilling, rådgivere etc.

   

  Det er frivilligt, om der skal være mulighed for at foretage anonyme indberetninger. Det må antages, at en anonym indberetningsmulighed øger chancen for at få indberetninger.

   

  Det er frivilligt, om indberetning skal kunne ske mundtligt eller skriftligt eller begge dele. Mundtlige indberetninger kræver en del dokumentation.

   

  Whistleblowerordningen skal sikre fortrolighed om identiteten på whistlebloweren og enhver anden person nævnt i indberetningen, ligesom ordningen skal forhindre uautoriseret adgang.

   

  Der er pligt til at indføre og videreformidle procedurer, der bl.a. sikrer, at der følges op på indberetningerne, ligesom GDPR skal overholdes (risikovurdering, konsekvensanalyse, oplysningsseddel, aktivitetsfortegnelse). Det system, der anvendes til ordningen, skal være godkendt efter arkivreglerne.

   

  Den, der er udpeget til at modtage og følge op på indberetninger, har naturligvis tavshedspligt ift. de pågældende oplysninger og whistleblowerens identitet. Loven beskytter derudover whistleblowere mod repressalier eller trussel herom, når vedkommende i god tro indberetter forhold, som han/hun er blevet bekendt med ifm. arbejdsrelaterede aktiviteter, og oplysningen er omfattet af lovens anvendelsesområde. Whistlebloweren må heller ikke hindres i at foretage en indberetning. Repressalier kan fx være advarsler, degradering, afskedigelse, forflytning, lønnedgang, chikane mv. Beskyttelsen mod repressalier omfatter udover whistlebloweren selv, også personer, som bistår en whistleblower med indberetningsprocessen i en arbejdsrelateret sammenhæng

   

  Offentlige myndigheder skal en gang årlig oplyse om deres virksomhed efter lov om whistleblowerordningen.

   

  På nuværende tidspunkt vurderes det ikke, at Glostrup Kommune har de tilstrækkelige it-systemer til at kunne varetage opgaven internt (bl.a. ift. anonymisering, kryptering og journalisering.

   

  Administrationen foreslår, at der i 2022 indhentes tilbud hos forskellige typer af tredjeparter på både etablering og drift af ordningen, inkl. en portalløsning, ligesom det undersøges, hvem nabokommunerne overvejer/har entreret med. Når dette materiale foreligger, vil der blive udarbejdet en politisk sag med evaluering af den eksterne ordning og en vurdering af muligheden for at hjemtage opgaven.

  Økonomi

  I forlængelse af vedtagelse af lov om beskyttelse af whistleblowere, har kommunerne modtaget kompensation for opgaven via lov og cirkulæreprogrammet. Glostrup Kommune er således blevet tildelt 29.882 kr. i 2022 og 10.827 kr. i 2023 og frem til implementering og drift af ordningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller

  1. at whistleblowerordningen også skal omfatte indberetninger fra andre end ansatte
  2. at whistleblowerordningen skal indeholde mulighed for anonyme indberetninger
  3. at whistleblowerordningen skal indebære, at der kun kan ske skriftlige indberetninger
  4. at både etablering og driften af whistleblowerordningen outsources til en ekstern tredjepart indtil foreløbigt udgangen af 2022, hvorefter ordningen evalueres og evt. hjemtages.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Økonomiudvalget tilføjer følgende indstillingspunkt:

   

  5.Ordningen omfatter også kommunalbestyrelsesmedlemmer.

   

  Indstillingerne 1 – 5 sættes til afstemning.

  For stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Kasper Damsgaard (A), Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Undlader at stemme Flemming Ørhem (UP).

  Indstillingerne 1 – 5 anbefales godkendt.

   

  Det skal ved evalueringen af ordningen samtidigt vurderes, om opgaven kan placeres hos borgerrådgiveren.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingerne 1 – 5 sættes til afstemning.

  For stemmer A, F, U, V, Ø og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme C, I og Flemming Ørhem (UP) med 3 stemmer.

  Indstillingerne 1 – 5 godkendt.

   

  Det skal ved evalueringen af ordningen samtidigt vurderes, om opgaven kan placeres hos borgerrådgiveren.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 23.  23. Huslejeforslag for 2022 vedrørende boliger/ældreboliger

  Resumé

  Godkendelse af huslejestørrelser for 2022 vedrørende Glostrup Kommunes boliger/ældreboliger administreret af Glostrup Boligselskab. Huslejeændringer skal varsles med 3 måneder.

  Sagsfremstilling

  Forslag til huslejebudget 2022, sammenholdt med huslejebudget 2021, vedrørende Glostrup Kommunes boliger/ældreboliger administreret af Glostrup Boligselskab:

  Afd.nr. /adresse

  Budget 2021 Kr./m2

  Budget 2022 Kr./m2

  Ændring i %

  022/Toftevej 10

  1.048,00

  1.048,00

  0,00

  025/Kildegården

  1.044,00

  1.132,00

  8,43

  026/Toftevej 6

  1.201,00

  1.280,00

  6,58

  027/Dalvangen, 1. etape

  1.337,00

  1.410,00

  5,46

  053/Vestervej 19-21

  1.178,00

  1.187,00

  0,76

  054/Vestervej 23-25

  1.052,00

  1.052,00

  0,00

  055/Sydvestvej

  1.626,00

  1.677,00

  3,14

  056/Toftevej 8

  1.401,00

  1.401,00

  0,00

  057/Dalvangen, 2. etape

  1.295,00

  1.372,00

  5,95

  059/Stenager 2

  1.270,16

  1.292,00

  1,72

  066/Toftevej 6 Støttecenter

  742,67

  985,03

  32,63

  Ændringer under 5% vil ikke blive kommenteret

   

   

   

  Huslejeændringen for 025/Kildengården er steget med 8,43 % i forhold til 2021. De primære årsager til denne stigning er et højere forventede forbrug til henholdsvis offentlige og andre faste udgifter samt henlæggelser. På de offentlige og andre faste udgifter ses stigningen af det forventede forbrug på renovation, el og varme til fællesarealerne og administrationsbidraget. Dernæst ses stigningen på henlæggelser, ved en større forventet udgift til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

   

  Huslejeændringen for 026/Toftevej 6 er steget med 6,58 % i forhold til 2021. De primære årsager til denne stigning er et højere forventet forbrug til henholdsvis ejendomsskatter samt afvikling af underskud fra tidligere år.

   

  Huslejeændringen for 027/Dalvangen 1. etape er steget med 5,46 % i forhold til 2021. De primære årsager til denne stigning er et højere forventet forbrug til henholdsvis renovation, energiforbrug, administrationsbidrag samt afvikling af underskud fra tidligere år.

   

  Huslejeændringen for 057/Dalvangen 2. etape er steget med 5,95 % i forhold til 2021. De primære årsager til denne stigning er et højere forventet forbrug til henholdsvis renovation, administrationsbidrag, planlagt og periodisk vedligeholdelse samt afvikling af underskud fra tidligere år.

   

  Huslejeændringen for 066/Toftevej 6 støttecenter er steget med 32,63 % i forhold til 2021. Den primære årsag til denne stigning er et højere forventet forbrug til ejendomsskatter. Derudover har der fra tidligere år været opsamlet et større overskud, som nu er blevet afviklet, men som bidrog til et lavere huslejeniveau.

  Økonomi

  Huslejestørrelserne er beregnet af Glostrup Boligselskab og er omkostningsbestemte.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

  • At de fremsendte huslejestørrelser godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, I, V, Ø, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 18 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U med 1 stemme.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 24.  24. Honorering af medlemmerne af Huslejenævnet

  Resumé

  Medlemmerne af Huslejenævnet ønsker en stigning i honoraret grundet flere besigtigelser og flere møder. Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til ønsket.

  Sagsfremstilling

  Pr. 1. juli 2020 er der kommet en lovændring vedrørende lejemål, der skal gennemgribende moderniseres.

   

  Dette betyder, at før et lejemål kan forbedres gennemgribende efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3, skal huslejenævnet ved besigtigelse konstatere, at lejemålet har en stand, som på tidspunktet for besigtigelsen muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi. Huslejenævnet skal gennemføre besigtigelsen inden for fire uger fra modtagelsen af anmodningen. Huslejenævnet skal fremsende afgørelse herom til udlejeren senest to uger efter besigtigelsen.

   

  Ved indbringelse af sager efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3, skal udlejer betale et beløb på 4.000 kr. i 2020-niveau.

   

  Lovændringen har betydet en stigning i antal sager, besigtigelser samt møder i nævnet.

   

  Normalt holder Huslejenævnet 6 møder om året, men på grund af fristen på 4 uger fra anmodningen om besigtigelse, er mødefrekvensen blevet øget.

   

  Huslejenævnet behandlede i 2020 i alt 32 sager. Heraf var de 6 sager om gennemgribende modernisering, jf. Boligreguleringslovens § 5, stk. 3, hvilket betød 2 ekstra møder. I 2021 har nævnet indtil nu behandlet 13 sager vedrørende gennemgribende modernisering. Indtil nu har det i 2021 betydet 5 ekstra møder. Grundet de nævnte tidskrav og det faktum, at sagerne ikke nødvendigvis falder jævnt over året, kan der potentielt blive tale om væsentligt flere møder.

   

  Huslejenævnet består af en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.

   

  Sagen har været forelagt Albertslund Kommune, som ikke har nogen bemærkninger til sagen.

  Økonomi

  Administrationen har undersøgt, hvad nævnsmedlemmerne får i omegnskommunerne (Hvidovre, Ballerup, Brøndby og Gladsaxe kommuner). I de forespurgte kommuner opereres der primært med aktivitetsbestemte vederlag. Således modtager lejer- og udlejerrepræsentanten en domsmandsdiæt, svarende til ca. 1.100 kr. pr. møde eller alternativt 500 kr. pr. sag. Formanden får enten et fast honorar eller 1.000 kr. pr. sag.

   

  Afregnes der med domsmandsdiæt svarer dette ved 12 møder pr. år til en samlet aflønning på 13.200 kr. for lejer- og udlejerrepræsentanten – og det dobbelte for formanden.  Afregnes pr. sag svarer det ved 32 sager årligt til en aflønning på 16.000 kr. til lejer- og udlejerrepræsentanten og det dobbelte til formanden.

   

  Huslejenævnet i Glostrup honoreres med et fast årligt vederlag, som aktuelt ligger på 10.142 kr. til henholdsvis lejer- og udlejerrepræsentant og 31.141 kr. til formanden.

  Administrationen vurderer, at en honorarstigning på 6.000 kr. pr. år for lejer- og udlejerrepræsentanten og 12.000 kr. pr. år. til formanden kan dækkes af de gebyrer som Glostrup Kommune modtager fra udlejerne ved behandling af sager efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3, som nævnt i sagsteksten.

   

  Administrationen anbefaler, at der fortsættes med et fast årligt vederlag, da en afregning pr. sag vil være administrativt tungt både for kommunen og nævnsmedlemmerne.

   

  Tabel 1: Udgifter til honorar (årligt)

   

  Nuværende honorar

  Nyt honorar (jf. ovenstående)

  Lejerrepræsentant

  10.142

  16.142

  Udlejerrepræsentant

  10.142

  16.142

  Formand

  31.141

  43.141

  I alt

  51.425

  75.425

   

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk Betjening indstiller:

   

  1. At kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt Huslejenævnet for Glostrup og Albertslund skal stige i honorar og i givet fald fastlægger nye honorarsatser for henholdsvis lejer- og udlejerrepræsentant samt formand.
  2. At en eventuel stigning dækkes af indtægten fra gebyrer for behandling af sager efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Oversendes uden indstilling.

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af behandlingen i Økonomiudvalget har administrationen vurderet sagen på ny med henblik på at finde en model, hvor honoraret ikke er fast, men afspejler antallet af sager der behandles.

   

  Administrationen finder, at følgende model vil kunne fungere:

  Formanden honoreres med 1.000 kr. pr. sag, dog er formanden som minimum sikret et honorar svarende til det nuværende niveau på 32.000 kr. pr. år. Der fastsættes desuden et maksimum på 37.000 kr. for at sikre, at modellen kan hænge sammen økonomisk.

   

  Lejer- og udlejerrepræsentanten honoreres med 500 kr. pr. sag. Der fastsættes et minimum på 12.500 kr. pr. år, som svarer til en mindre stigning ift. nuværende niveau. Maksimum fastsættes til 18.500 kr. pr. år., svarende til 50% af formandens maksimale honorar.

   

  Med en honorering på henholdsvis 1000 og 500 kr. pr. sag vil honorarerne i huslejenævnet i Glostrup Kommune ligge på et sammenligneligt niveau med andre kommuner i nærområdet.

   

  Minimumsbeløbet udbetales som et fast månedligt honorar og ved udgangen af året afregnes for de evt. sidste sager.

   

  Administrationen vurderer, at en honorarstigning kan dækkes af de gebyrer som Glostrup Kommune modtager fra udlejerne ved behandling af sager efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3.

   

  Ovennævnte model har ikke være forelagt nævnet.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk Betjening indstiller:

   

  1. At honorar til formanden for Huslejenævnet fastsættes til 1.000 kr. pr. sag, dog minimum 32.000 kr., som er det der i dag udbetales til formanden.
  2. At honorar til henholdsvis lejer- og udlejerrepræsentant fastsættes 500 kr. pr. sag med et minimum på 12.500 kr. og et maksimum på 18.500 kr.
  3. At stigningen i honorar dækkes af de gebyrer, som kommunen modtaget i sager som behandles efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingerne 1 – 3 sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, U, V, Ø, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 18 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme I med 1 stemme.

  Indstillingerne 1 – 3 godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 25.  25. 1. behandling af budgetforslag 2022 samt overslagsårene 2023-2025

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal have 1. behandling af budgetforslag for 2022 og budgetoverslag for 2023-2025.

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening har udsendt budgetmateriale for 2022-2025 den 19. august 2021. Budgetmaterialet, der udgør det administrative budgetforslag, er vedhæftet. Desuden er vedhæftet en revideret budgetopgørelse, idet der er kommet nye tal for folkeskoleområdet, efter at materialet er sendt ud.

  Sagsfremstilling

  A. Budgetforudsætninger

  De generelle forudsætninger for budgetlægningen, herunder pris- og lønudviklingen, befolkningsudviklingen m.v. samt udvalgenes bemærkninger, takster, investeringsoversigt m.m. er beskrevet i budgetforslaget. 1. behandlingsbudgettet vedhæftes som bilag.

   

  B. Rammerne for den kommunale økonomi

  Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2022 den 8. juni 2021, aftalen er vedhæftet som en del af 1. behandlingsbudgettet.

   

  C. Budgetforslaget

  Budgetforslaget er udarbejdet med baggrund i det vedtagne budget for 2021, de givne tillægsbevillinger siden da samt Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn fra marts 2021. Der er alene tale om et administrativt budgetforslag, hvor rammekorrektioner er indarbejdet, rammekorrektionerne ses i et bilag i 1. behandlingsbudgettet. Desuden er der indarbejdet diverse puljer som følge af ovennævnte aftale om kommunernes økonomi for 2022.

  Der er kommet nye tal for folkeskoleområdet, efter at materialet er sendt ud. Den økonomiske konsekvens er, at der mangler budget for 2 klasser, svarende til en merudgift på 4,3 mio. kr. i 2022. Merudgiften er indarbejdet i den vedhæftede budgetopgørelse, hvilket medfører, at drifts- og serviceudgifterne i 2022 nu er 4,3 mio. kr. højere end i det udsendte budgetmateriale. Udgifterne i overslagsårene bliver hvert år genberegnet som led i det løbende budgetarbejde. På grund af almindelig usikkerhed om elev- og klassetal på længere sigt vil de økonomiske konsekvenser for overslagsårene 2023-2025 afvente genberegningen i forbindelse med budgetlægningen for budget 2023.

  Ovennævnte merudgift er indarbejdet i den vedhæftede budgetopgørelse og fremgår desuden af udvalgenes driftsrammer, der ses nedenfor. Det skal nævnes, at merudgiften på 4,3 mio. kr. i 2022 ikke er indarbejdet i det udsendte budgetmateriale, derfor nævnes den heller ikke i bilaget med rammekorrektioner.

  Det foreliggende budgetforslag viser følgende driftsrammer på driften for hvert udvalg:

   

  Udvalg (mio. kr.)

  Budgetforslag 2022

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

  111,8

  Vækst- og Byudviklingsudvalget

  16,7

  Børne- og Skoleudvalget

  459,8

  Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

  364,1

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

  483,1

  Økonomiudvalget

  211,6

  Kultur- og Fritidsudvalget

  35,3

  Nettodrift i alt

  1.682,3

   

  Der er afsat tre puljer i budgetforslaget; en vedrørende DUT lov- og cirkulæreprogrammet, en vedrørende ændret pris- og lønskøn samt en vedrørende løft af folkeskolen. Puljerne vil blive fordelt til de respektive konti i forbindelse med budgetvedtagelsen.

  De afsatte puljer er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger.

   

  D. Ordinær driftsvirksomhed

  Driftsoverskuddet, den ordinære driftsvirksomhed, viser overskud alle år på:

  Beløb i mio. kr.

  2022

  2023

  2024

  2025

  Ordinær driftsvirksomhed

  175,2

  62,9

  73,9

  104,2

   

  E. Budgetbalance

  Budgetforslaget udviser ved en indkomstskatteprocent på 23,6 følgende budgetunder/overskud, underskud er lig med træk i kassebeholdningen. Budgetforslaget er administrativt afbalanceret over kassebeholdningen.

  Beløb i mio. kr.

  2022

  2023

  2024

  2025

  Budgetunderskud/-overskud (-)

  -85,6

  20,4

   -8,0

  -46,8

  Der er således tale om overskud i årene 2022, 2024 og 2025 og underskud i overslagsåret 2023.

   

  F. Pris- og lønskøn

  Forudsætningen for budgetfremskrivningen er Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn fra marts 2021. Det nye skøn fra juni er indarbejdet i budgetforslaget som to puljebeløb under Økonomiudvalgets driftsramme; en pulje vedrørende serviceudgifter på konto 6 og en pulje vedrørende overførsler m.v. på konto 5. Puljerne vil, som tidligere nævnt, blive fordelt til de respektive områder i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

   

  G. Anlægsbudgettet

  Anlægsbudgettet for årene 2022 – 2025 viser følgende beløb:

   

  Beløb i mio. kr.

  2022

  2023

  2024

  2025

  Skattefinansierede anlæg

  102,2

  55,8

  12,1

  2,9

  Salgsindtægter

  -37,9

  0

  0

  0

  Lånefinansierede anlæg

  1,5

  3,9

  1,5

  0

  Uspecificeret puljebeløb

  0

  0

  25,4

  25,4

  Anlæg i alt (netto)

  65,8

  59,7

  39,1

  28,3

   

  H. Udligning og generelle tilskud

  Tilskuds- og tilsvarsbeløbene for 2022 er i budgetforslaget afsat med baggrund i udmeldingen fra Indenrigs- og Boligministeriet. For budgetoverslagsårene er beløbene afsat med baggrund i en prognoseberegning foretaget af Kommunernes Landsforening.

   

  I. Kommunal indkomstskat

  Den kommunale indkomstskat er for 2022 afsat med baggrund i Indenrigs- og Boligministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Den kommunale udskrivningsprocent er indregnet med 23,6 alle år.

   

  J. Ejendomsskatter

  Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter er skattegrundlaget fra 2021. Der er regnet med 25 promille i grundskyld og 9,9 promille i dækningsafgift på erhvervsejendomme.

   

  K. Budget- og bevillingsniveauer

  Det foreslås, at bevillingsniveauet fastlægges som én nettodriftsbevilling pr. udvalg på drifts- og refusionsområdet. Hver nettobevilling er desuden opdelt i flere politikområder.

  Indenfor bevillingsrammen kan det enkelte udvalg selv beslutte at omdisponere budgetbeløbene. Dog skal væsentlige forudsætninger, som er beskrevet i bemærkningerne, altid iagttages og kan kun fraviges efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

  Til sidst bemærkes, at budgetbeløb til indkøb af maskiner og inventar m.v. ikke må anvendes til leasing og/eller leje.

  Vedr. anlæg er bevillingsniveauet fastlagt på det enkelte sted/projekt.

   

  L. Takster

  Der foreligger forslag til fastsættelse af takster pr. 1. januar 2022.

  Ifølge reglerne i Den Kommunale Styrelseslov skal der udarbejdes en takstoversigt til såvel budgetforslaget som det endeligt vedtagne budget. Der er ikke nærmere formkrav til takstoversigten.

  Takstoversigten er vedhæftet som særskilt afsnit i 1. behandlingsbudgettet.

   

  M. Tidsfrister for fremsættelse af ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2022

  Budget 2022 forventes at blive vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2021. I den politiske tidsplan er der følgende tidsfrister for fremsendelse af ændringsforslag:

  29. september 2021

  De politiske grupper har frist for at fremsende ændringsforslag. Forslagene sendes til okonomi@glostrup.dk senest kl. 8.00.

  7. oktober 2021

  De politiske grupper har frist for at fremsende underændringsforslag. Forslagene sendes til okonomi@glostrup.dk senest kl. 8.00.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  • at budgetforslaget samt takster indstilles oversendt til 2. behandling

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Økonomiudvalget anbefaler, at budgetforslaget samt takster oversendes til 2. behandling.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Budgetforslaget samt takster oversendes til 2. behandling.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 26.  26. Valg af tilforordnede til afstemning i hjemmet og på ældrecentre mv.

  Resumé

  På kommunalbestyrelsens møde den 19. maj 2021 og umiddelbart derefter, blev der udpeget 4 tilforordnede til afstemning i hjemmet og på ældrecentre mv. til brug for valg til kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021.

  Sagsfremstilling

  Det er ikke muligt for en opstillet kandidat til kommunalvalget af varetage hvervet som stemmemodtager i vælgerens hjem, jævnfør bekendtgørelse nr. 113 af 18. oktober 2017 §10, stk. 3.

   

  Liste C, F, I, U og Ø udpegede Kirstina Tranberg (Ø) som tilforordnede. Kirstina Tranberg ønsker nu at stille op til kommunalvalget, hvorfor der skal udpeges en anden i stedet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller

   

  1. at Kirstina Tranbergs frafald tages til efterretning.

   

  1. at Liste C, F, I, U og Ø udpeger den 4. tilforordnede.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  1. Til efterretning.
  2. Følgende blev valgt: Carsten Aaen.
  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 27.  27. Botilbud til unge med særlige behov (medlemsforslag)

  Resumé

  Kasper Damsgaard (A) har på vegne af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Bylisten, Pia Hagbarth Dahlin (UP) og Flemming Ørhem (UP) stillet følgende forslag til optagelse på kommunalbestyrelsens dagsorden den 15. september 2021.

  Sagsfremstilling

  ”Hen over sommeren har organisationen Ligeværd været rundt for at tale med politikere fra en række partier i Glostrup.

   

  Ligeværd repræsenterer i dette tilfælde unge Glostrup-borgere med særlige behov, og et af foreningens store ønsker er, at man undersøger muligheden for at oprette et antal lejligheder samt et fælles mødested i et af kommunens almene byggerier.

   

  Dette vil vi med denne beslutning gerne have, at forvaltningen undersøger mulighederne og behovet for, da det vil være en stor hjælp for de borgere, som meget gerne vil fraflytte kommunens botilbud og på den måde blive en udslusning til et liv, hvor de kan stå mere på egne ben. Derfor er det også vigtigt, at Ligeværd bliver inddraget i det videre arbejde med deres erfaringer på området, for at finde den bedste løsning for disse borgere.

   

  Tildelingen af boliger skal selvfølgelig udformes således, at det er til Glostrup-borgere. Dette kan evt. sikres ved, at den unge samt dennes forældre skal være bosiddende i kommunen.

   

  Fællesmødestedet kunne være i en af kommunens eksisterende bygninger f.eks. Kvarters-huset i Vestervangkvarteret, Medborgerhuset eller et andet velegnet sted.

   

  Alternativt til en almen bolig kunne der laves aftaler med private udlejere, som har boliger i en passende størrelse til målgruppen. Lejlighederne kunne også være til formålet nyopførte almene boliger.

   

  Til beslutning.

  Kommunalbestyrelsen beslutter, at forvaltningen sammen med de almene boligselskaber/private udlejere undersøger hvilket behov, hvilke muligheder samt hvilken økonomi, der er for at have sådanne lejligheder samt et fællesrum til rådighed i eksisterende eller til formålet nyopført byggeri.”

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  John Engelhardt (V) fremsætter følgende ændringsforslag: At første trin bør være en grundig afdækning af behovet.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer I, V, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 8 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F, U og Ø med 11 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Sagens indstilling sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, U, Ø, Flemming Ørhem (UP) og Pia Hagbarth Dahlin (UP) med 13 stemmer.

  Imod stemmer I og V med 6 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

   

  Piet Papageorge (V) har følgende mindretalsudtalelse:

  Venstre finder, at man bør undersøge det reelle behov forud for interaktionen med de nævnte, samt andre relevante, tredje-parter.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 28.  29. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 29.  30. Salg af vejareal på Granskoven i Hvissinge (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Indstillingen anbefales godkendes.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstillingen godkendt, idet beløbet er opgjort eksklusiv moms.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 30.  31. Tilbud på vandrutsjebanetårn (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Økonomiudvalget anbefaler indstilling 1.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2021

  Indstilling 1 godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
Mødenr. 3007