Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra borgmesteren 3. Forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 31. marts 2021 4. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for et nyt rammeområde i Hvissinge Lokalcenter (8-tallet på Granskoven) 5. Forslag til Lokalplan HL13.3 for boliger mellem Granskoven og Degnestien (8-tallet) 6. Vedtagelse af Lokalplan HL13.4 - Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 7. Anvisning af erstatningsskov i forbindelse med arbejder relateret til letbanen 8. Kommunale vejafvandingsprojekter i forbindelse med letbanen 9. Ejendomsrenoveringspulje 2021 10. Deltagelse i "Danmarks vildeste Kommune" 11. Konvertering af UU-lektioner for 2021/22 12. Kapacitetsudvidelse på afdeling Nordvang og prioritering af renoveringstiltag på Glostrup Skole 13. Udbud af tøjvask 14. KKR Hovedstadens økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde 15. Opsigelse af driftsaftalen for arealet ved Rødkælkevej 16. Regler om Anlægsstyring 17. Overførsel af driftsbevillinger og rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 18. Glostrup Kommunes regnskab 2020 19. Ny udlejningsaftale for Glostrup Ejendomsselskab 20. Godkendelse af bevillinger ifm. salget af dagligvaregrunden på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven 21. Befolkningsprognosen 2021-2033 22. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE) 23. Køb af areal langs Birkeskoven til vejformål (FOR LUKKEDE DØRE) 24. Godkendelse af vindende købstilbud - storparcellen Ejby Mosevej 175 (FOR LUKKEDE DØRE)

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Kirstina Tranberg, Ø
Marlene Frandsen, I
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V


Fraværende:
Afbud:


Pia Hagbarth Dahlin, O


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Borgmesteren oplyser, at der er afbud fra Pia Hagbarth Dahlin (O), og at Peder Kähler (O) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Borgmesteren forslår, at sagerne 4 og 5 behandles samlet.

   

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O
 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

   

  • Status på Corona.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O
 3.  3. Forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 31. marts 2021

  Resumé

  Der fremlægges forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 31. marts 2021.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Regler om økonomistyring skal administrationen løbende vurdere status på budgetforbruget. Økonomiudvalget får forelagt forbrugsopgørelserne syv gange i løbet af året i 2021.

   

  Der forelægges ikke opgørelser i måneder, hvor der forelægges budgetopfølgning (juni, oktober og eventuelt december). I juli er der ikke økonomiudvalgsmøde og i stedet for ultimo december forelægges en regnskabsprognose for det foregående år ved Økonomiudvalgets møde i slut januar nyt år. Dette følger af Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. december 2020 (pkt. 18, ”Evaluering af nye processer for budgetopfølgning og overførsel af driftsmidler i 2020”).

   

  Opgørelsen viser forbrugsprocenten i forhold til korrigeret budget i 2021 sammenholdt med forbrugsprocenten i forhold til korrigeret budget i 2020 for samme periode. Desuden er oplyst oprindeligt og korrigeret budget for 2021 samt korrigeret budget og regnskabsresultat for 2020.

   

  Forbrugsopgørelserne kan først udarbejdes første hverdag efter månedsskifte. Da Økonomiudvalget har møde første hverdag i april, tirsdag den 6. april 2021, vil opgørelserne for marts måned blive forelagt på Kommunalbestyrelsens møde 14. april 2021.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 4.  4. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for et nyt rammeområde i Hvissinge Lokalcenter (8-tallet på Granskoven)

  Resumé

  Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013-2025 for Glostrup Kommune skal godkendes som forslag forud for offentlig høring. Tillægget udskiller et nyt rammeområde i Hvissinge Lokalcenter, som muliggør en lidt tættere og højere bebyggelse i området.

  Sagsfremstilling

  Center for Miljø og Teknik fremlægger i et andet punkt på denne dagsorden forslag til Lokalplan HL13.3 for boliger mellem Granskoven og Degnestien. Kommuneplantillæg nr. 19 er udarbejdet for at fastlægge et nyt rammeområde, som giver mulighed for et lidt tættere og højere bebyggelse i overensstemmelse med Lokalplan HL13.3.

   

  Tillæg nr. 19 udskiller et nyt rammeområde, HC06, fra det eksisterende rammeområde HC01, der omfatter hele lokalcentret i Hvissinge.

   

  Rammeområde HC01 i Kommuneplan 2013-2025 dækker to arealer nord og syd for Bystien. Dele af den oprindelige ramme er blevet aflyst af kommuneplantillæg nr. 9 (ved Cirkusgrunden) og 16 (dagligvarebutik). Anvendelsen i rammeområdet er fastlagt til blandet bolig og erhverv med udvalgte muligheder for detailhandel, og der er fastlagt en bygningshøjde på maks. 3 etager/14 m og en samlet bebyggelsesprocent for hele rammen på 60.

   

  I den nye kommuneplanramme HC06 fastholdes områdets anvendelse som lokalcenter med blandet bolig og erhverv. Bebyggelsesprocenten ændres til 100, og der fastlægges en bygningshøjde på maks. 5 etager/18 m. For tillægget gælder endvidere de generelle rammer for Kommuneplan 2013-2025.

   

  Det er vurderet, at kommuneplantillæg nr. 19 ikke ændrer ved hovedstrukturen i Kommuneplan 2013-2025, da den eksisterende anvendelse fastholdes og tillægget kun medfører ændringer af begrænset omfang. Derfor har tillægget ikke været i forudgående, offentlig høring. I maj 2020 har der dog været afholdt et digitalt borgermøde om alle udviklingsprojekterne omkring Granskoven.  

   

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet i kommuneplantillæg nr. 19. Det er administrationens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da kommuneplantillægget ikke ses at medføre en betydelig miljøbelastning af de omgivende arealer i forhold til den hidtidige anvendelse af området.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at det anbefales godkendt, at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger
  2. at det anbefales godkendt, at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget, og at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelsen af forslaget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 23-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag:

   

  1. At antal etager ud mod Bystien reduceres
  2. At mindst 10% indrettes til ungdomsegnede boliger

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).

  Ændringsforslaget falder.

   

  De oprindelige indstillinger sættes til afstemning.

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag:

   

  1. At antal etager ud mod Bystien reduceres
  2. At mindst 10% indrettes til ungdomsegnede boliger

  Ændringsforslagets punkt 1 sættes til afstemning:

  For stemmer F, U og Ø med 3 stemmer.

  Imod stemmer A, O og V med 14 stemmer.

  Undlader at stemme C og I med 2 stemmer.

   

  Ændringsforslagets punkt 2 sættes til afstemning:

  For stemmer C, F og Ø med 3 stemmer.

  Imod stemmer A, I, O, U og V med 16 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

   

  Ændringsforslaget punkt 1 og 2 falder.

   

  De oprindelige indstillinger sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, I O, U og V med 18 stemmer.

  Imod stemmer Ø med 1 stemme.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 5.  5. Forslag til Lokalplan HL13.3 for boliger mellem Granskoven og Degnestien (8-tallet)

  Resumé

  Forslag til Lokalplan HL13.3 skal godkendes forud for offentlig høring. Lokalplanen omfatter den østlige del af omdannelsesområdet omkring Granskoven i Hvissinge Lokalcenter. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive det eksisterende kontorbyggeri (8-tallet), omdanne den eksisterende bygning over tunnellen (Brobygningen) samt opføre nye etageboliger i 3-5 etager med parkering på terræn og i kælder.

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Byudviklingsudvalget besluttede på møde den 27. maj 2020 at igangsætte ny planlægning for området omkring Granskoven 2-8 på baggrund af et fremsendt projektudkast. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der lavet en trafikanalyse og støjberegninger, og der er foretaget projektjusteringer, bl.a. på baggrund af støjforhold og brandredning. Forslag til Lokalplan HL13.3 overholder principperne fra igangsættelsesprojektet (anvendelse, bebyggelsesstruktur, bygningshøjder (3-5 etager), veje, stier og parkering).

   

  Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 4aq, Hvessinge By, Glostrup, som ejes af ATP Ejendomme, samt matr.nr. 65 Hvessinge By, Glostrup, som ejes af Grundejerforeningen Granskoven. To mindre, offentlige vejarealer ligger også inden for lokalplanområdet, således at Lokalplan HL13.3 støder helt op til de to øvrige lokalplaner, HL13.2 (dagligvarebutikken)og HL13.4 (Granskoven 14-22 ”Hesteskoen”), se bilag 3.

   

  Forslag til Lokalplan HL13.3 er vedhæftet som bilag 1. Det er lokalplanens formål 

  • at muliggøre udbygning i området med etageboliger og fastholde erhverv/detailhandel i stueetagen mod Bystien
  • at fastlægge den nye bebyggelses højder og placering, så byggeriet er tilpasset omgivelserne  
  • at sikre, at der inden for lokalplanområdet er tilstrækkelig parkering til bebyggelsen
  • at sikre stiforløb gennem området, som forbinder den vestlige del af Granskoven med Bystien og Degnestien i sammenhæng med de tilstødende arealer
  • at fastlægge et varieret og sammenhængende arkitektonisk udtryk i området
  • at sikre et grønt udtryk i området
  • at sikre tilstrækkelige opholdsarealer for den samlede bebyggelse i området.

   

  Bebyggelsen:

  Den nye bebyggelse i byggefelt 1, 2, 3a, 3b og 4 udlægges til boliganvendelse med mulighed for fællesfaciliteter i dele af stueetagen. Der er desuden udpeget et centralt område, hvor der kan opføres et orangeri som fælles opholdsareal. I byggefelt 5 (den eksisterende bygning ”Brobygningen”) skal stueetagen anvendes til detailhandel, serviceerhverv, kontorerhverv eller lignende, og de øvrige etager kan anvendes til boliger eller kontor- og serviceerhverv.

   

  I lokalplanen er det fastlagt, at der inden for de 6 byggefelter kan etableres bebyggelse med et samlet bruttoetageareal på højst 19.140 m². Der er i de enkelte byggefelter fastlagt højder på 14-18 m i 3-5 etager.

  Inden for lokalplanområdet kan der etableres op til 218 boliger, hvis området kan indrettes i overensstemmelse med lokalplanens krav til antal p-pladser, affaldsstationer og øvrige faciliteter.

   

  Veje og stier:

  Dagligvaregrunden i Lokalplan HL13.2 har ved udstykningen i november 2020 fået tildelt adressen Granskoven 2, og de eksisterende kontorbygninger på matr.nr. 4aq Hvessinge By, Glostrup har herefter kun adressen Granskoven 8. Ved gennemførelse af Lokalplan HL13.3 skal der oprettes to nye veje ind i området fra Granskoven (nord) og Fraligsvej (syd), se bilag 4. Center for Miljø og Teknik har indkaldt forslag til nye vejnavne, og de indkomne forslag fra MTEU og ATP Ejendomme vil senere blive fremlagt til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.   

   

  Lokalplanen sikrer stiforbindelse gennem området fra Bystien til Fraligsvej, samt fra Granskoven til Degnestien, hvor stiforbindelsen også er sikret i lokalplan HL13.2 og HL13.4.

   

  Parkering:

  Der er udlagt parkering på terræn og i kælder under bebyggelsen og bebyggelsens gårdrum. Lokalplanen fastlægger nedkørsel til p-kælderen mod syd og muliggør også en nedkørsel til p-kælderen mod nord.  

   

  Ubebyggede arealer og hegning:

  I overensstemmelse med de politisk vedtagne retningslinjer indeholder lokalplanen krav om, at der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 30% af etagearealet.  

   

  For at fremtidssikre bebyggelsen og opholdsarealerne mod støj giver lokalplanen mulighed for at etablere støjhegn langs Fraligsvej, selvom beregninger viser, at projektet uden støjhegn kan overholde de vejledende støjkrav ved en fremskrivning til 2030. Af sikkerhedsmæssige grunde kan der hegnes langs det vestlige skel mod dagligvarebutikken, så færdsel på tværs af varetilkørslen hindres. Hegning skal begrønnes.      

   

  Grundejerforening:

  Gennemførelse af Lokalplan HL13.3 vil enten kræve, at grundejerforeningens matr.nr. 65 Hvessinge By, Glostrup får en ændret afgrænsning, eller at grundejerforeningens ophæves. Glostrup Kommune er påtaleberettiget i forhold til grundejerforeningens vedtægter og skal derfor godkende ændringer.    

   

  Miljøscreening:

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af lokalplanen, se bilag 2. Det er administrationens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da lokalplanen er tilpasset de miljømæssige forhold i området, og miljøbelastningen af de omgivende arealer ikke vurderes at være væsentlig.

   

  Høring:

  Der foreslås en offentlig høringsperiode for lokalplanforslaget på mindst 8 uger. Høringsperioden forventes gennemført fra ultimo april til ultimo juni 2021.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at det anbefales godkendt, at forslag til Lokalplan HL13.3 vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger
  2. at det anbefales godkendt, at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, og at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelsen af forslaget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 23-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag:

   

  1. At antal etager ud mod Bystien reduceres
  2. At mindst 10% indrettes til ungdomsegnede boliger

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).

  Ændringsforslaget falder.

   

  De oprindelige indstillinger sættes til afstemning.

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag:

   

  1. At antal etager ud mod Bystien reduceres
  2. At mindst 10% indrettes til ungdomsegnede boliger

   

  Ændringsforslagets punkt 1 sættes til afstemning:

  For stemmer F, U og Ø med 3 stemmer.

  Imod stemmer A, O og V med 14 stemmer.

  Undlader at stemme C og I med 2 stemmer.

   

  Ændringsforslagets punkt 2 sættes til afstemning:

  For stemmer C, F og Ø med 3 stemmer.

  Imod stemmer A, I, O, U og V med 16 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

   

  Ændringsforslaget punkt 1 og 2 falder.

   

  De oprindelige indstillinger sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, I O, U og V med 18 stemmer.

  Imod stemmer Ø med 1 stemme.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 6.  6. Vedtagelse af Lokalplan HL13.4 - Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22

  Resumé

  Lokalplan HL13.4 – Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 (Hesteskoen) fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

   

  Lokalplanen giver mulighed for, at der foruden erhverv kan indrettes boliger i en del af stueetagen af den eksisterende bebyggelse og udlægger den nødvendige parkering dertil på det nuværende offentlige vejareal i den syd-sydøstlige del af lokalplanområdet.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 9. december 2021 at sende forslag til Lokalplan HL13.4 – Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 (Hesteskoen) i høring og besluttede samtidigt at lokalplanforslaget ikke skulle miljøvurderes.

   

  Lokalplanens primære formål er at udvide anvendelsesmulighederne af stueetagen i den eksisterende bebyggelse, så der foruden erhverv også kan indrettes boliger i en del af stueetagen - i to af tre bygningslænger.

   

  Det er lokalplanens formål:

  • at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til centerformål - herunder etageboliger
  • at sikre tilstrækkelig parkering for biler og cykler til områdets anvendelse
  • at sikre sammenhæng med de tilstødende arealer i forhold til adgangsforhold, stier og beplantning
  • at udpege bevaringsværdige træer ved bebyggelsen, og
  • at fastholde bebyggelsens karakterfulde elementer; tagform og -materiale, facadeudtryk og en centralt placeret portåbning.

   

  Omdannelsen af en del af stueetagen til boliger forudsætter, at der anlægges de nødvendige parkeringspladser til anvendelsen. Lokalplanen udlægger parkering på det offentlige vejareal i den syd-sydøstlige del af lokalplanområdet.

   

  Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsens udseende og udlægger en 2,5 m bred sti i den sydlige del af lokalplanområdet. Stien skal sammen med en tilsvarende sti i Lokalplan HL13.2 for dagligvarebutikken på Fraligsvej forbinde Granskoven til Degnestien, over udviklingsområdet på Granskoven 8 – Lokalplan HL13.3.

   

  Lokalplanforslaget har været i høring fra 16. december 2020 til 11. februar 2021. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene i sin helhed fremgår af bilaget Høringssvar og administrationens bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilaget Høringsskema.

   

  Høringssvarene går overordnet på:

  • Tilfredshed med at der kommer liv i området,
  • Anbefaling om at boligerne i stueetagen udføres som ældrevenlige tilgængelighedsboliger,
  • Bekymring for anvendelse af stueetagen til selskabslokaler,
  • At der kan etableres 16 boliger i stueetagen og ikke som først antaget 14. Det medfører, at indretningen af parkeringspladsen skal ændres, så der kan etableres flere parkeringspladser. 
  • Høringen af miljøscreeningen.

   

  Bemærkninger giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

  1. På baggrund af muligheden for 16 lejligheder i stueetagen skal udformningen af parkeringspladsen ændres, så den kan overholde parkeringsnormens krav til boligerne. Det betyder, at lokalplanens tekst og kortbilag om ”Lokalplanens indhold” Delområde C (side 14 f.f), ”Grundvandsinteresser og nedsivning af regnvand” (side 19), og lokalplanens bestemmelser i punkt 5.3, 8.3, 8.4 og 9.1 ændres, så de svarer til de nye forhold. Se høringsskema. Ændringerne er indarbejdet i vedhæftede lokalplanudkast  
  2. Præcisering og tilretning af afsnittet omkring miljøscreeninger på side 22, samt
  3. Redaktionelle ændring af tekst og kort, da Grundejerforeningen Granskovens delområde 1, del vejareal litra 7000æ, i høringsperioden er blevet udstykket til matr.nr.  64 Hvessinge By, Glostrup.

   

  Center for Miljø og Teknik foreslår, at lokalplanen vedtages med ændringerne i punkt 1-3.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at udvalget anbefaler, at Lokalplan HL13.4 – Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 (Hesteskoen) vedtages med de af Center for Miljø og Teknik foreslåede ændringer i punkt 1-3.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 23-03-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Marlene Frandsen (I) fremsætter følgende ændringsforslag.

  Liberal Alliance foreslår, at hvis der projekteres med 16 lejligheder i stueetagen, forpligtiges bygherre til at indrette mellem 2 og 4 lejligheder som velegnede til seniorer og handicappede borgere.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer I med 1 stemme.

  Imod stemmer A, C, O, U, V og Ø med 17 stemmer.

  Undlader at stemme F med 1 stemme.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 7.  7. Anvisning af erstatningsskov i forbindelse med arbejder relateret til letbanen

  Resumé

  Anvisning af erstatningsskov i forbindelse med arbejder relateret til letbanen fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Anlægget af letbanen gennem Glostrup Kommune medfører fældning af en stor mængde træer og dermed nedlæggelse af fredskov. Der nedlægges skov i forbindelse med Hovedstadens Letbanes hovedprojekt (selve letbanen) og der nedlægges skov i forbindelse med Glostrup Kommunes tilstødende arbejder (Glostrup Ejby station, Udlodsstiens forlængelse og afvandingsprojekter). De forskellige projekter vil medføre nedlæggelse af følgende skovarealer:

   

  Hovedstadens Letbane: 11,6 ha 

  Glostrup Kommunes egne projekter: 0,54 ha.

   

  Skovloven fastlægger, at der ved nedlæggelse af fredskov – eller indskrænkelse af det bevoksede areal i eksisterende fredskov, skal genplantes den dobbelte mængde skov et andet sted. Ny skov kan enten genplantes på et konkret areal, der aftales med Miljøstyrelsen eller kan genplantes som ”puljeskov”. I det første tilfælde udpeges et lokalt areal, der efterfølgende bliver fredskovspligtigt og skal tilplantes med træer. I det andet tilfælde indbetales et beløb i en statslig pulje, der anvendes til opkøb af markarealer i andre kommuner. Prisen for puljeskov er typisk 35.000 kr. pr. ha.

   

  For Hovedstadens Letbanes arbejder skal der anvises 23,2 ha skov og for Glostrup Kommunes arbejder skal der anvises 1,08 ha skov.

   

  Der er mulighed for at udbygge de eksisterende skovarealer i Glostrup Kommune ved at anvise mest muligt af erstatningsskoven indenfor kommunens egne arealer. Det er dog ikke muligt at få plads til al den nævnte erstatningsskov i Glostrup Kommune, da arealerne er langt større end de tilgængelige kommunale arealer. Eksempelvis svarer HLs pligtige erstatningsareal omtrent til størrelsen af den nuværende del af Vestskoven mellem Oxbjergvej og Motorring3.

   

  Miljøstyrelsen har opstillet følgende kriterier for udpegning af mindre arealer til fredskov i byområder:

   

  1. at arealet ligger i et område, hvor naturgenopretning/spredningskorridorer er vigtigt 
  2. at der er behov for særlig miljøforbedring (eksempelvis ved større trafikanlæg)
  3. at arealet får en særlig rekreativ værdi i sammenhæng med andre rekreative områder.

   

  Nedenstående arealer vil kunne leve op til et eller flere af ovenstående kriterier og har ikke i sig selv udviklingspotentiale i Glostrup Kommune. De vil således alle tre kunne udlægges til ny fredskov i Glostrup Kommune.

   

  Den udbyggede del af støjvolden mod Motorring3: 6,73 ha

  Del af Degnestien (nuværende vejareal): 1,15 ha

  Hestefolden i Ejby: 3,83 ha.

   

  I alt vil 11,71 ha kunne anvises til erstatningsskov. Arealerne er vist i vedhæftede bilag.

   

  I forhold til hestefolden i Ejby vil såvel den eksisterende fredskov på matr.nr. 11ap som ny fredskov på matr.nr 11a kunne disponeres med lysninger og hestefolde på samme måde som de eksisterende arealer i Vestskoven. Det vil være et vilkår ved udlæg af fredskov, at der opnås tilstrækkelig plads til hestene.

   

  Det foreslås, at der optages forhandlinger med Naturstyrelsen om de ovenfor nævnte arealer med henblik på at anvise størst muligt areal til erstatningsskov i Glostrup Kommune. Det foreslås supplerende, at al erstatningsskov for Glostrup Kommunes egne arbejder anvises lokalt og at mest muligt af HLs erstatningsskov dernæst anvises lokalt og at den resterende del henvises til puljeskov.

   

  HL skal have svar senest april 2021 i forhold til, hvor stor en del af erstatningsskoven der i givet fald vil kunne anvises lokalt. Dernæst køber HL puljeskov svarende til de øvrige arealer. Puljeskoven kan forventes etableret i Greve Kommune, hvor Miljøstyrelsen har planlagt opkøb i forbindelse med udlagte skovrejsningsarealer.

   

  Efter forhandling med Miljøstyrelsen om udpegede arealer kan forventes en separat sag fremlagt for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget med godkendelse af konkrete arealer, der skal pålægges fredsskovspligt.

   

  Etablering af et skovareal medfører en konkret udgift til plantning og etablering af skoven. De tre nævnte arealer indeholder sådanne udgifter i varierende omfang. Støjvolden er nyplantet og Degnestien har i årtier indeholdt voksne træer. Her vil der ikke optræde yderligere udgifter. Plantning af skov på Hestefolden vil forudsætte omdisponering af hestefolden samt nyplantning.

   

  Etablering af kommunal erstatningsskov foreslås primært på arealer, hvor der allerede er foretaget plantning, så der ikke skal påregnes udgifter til faktisk etablering. Såfremt kommunal erstatningsskov foreslås som puljeskov, vil udgiften være ca. 36.500 kr. som skal betales til Statens skovpulje.

   

  Finansieringen vil i givet fald komme fra de respektive anlægsprojekter – fortrinsvist anlægget af Ejby Letbanestation, hvor der vil skulle afsættes en post til skov.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at der optages forhandlinger med Miljøstyrelsen om at udlægge mest muligt af ovenstående tre arealer til ny lokal fredskov
  2. at pligtig erstatningsskov i forbindelse med Glostrup Kommunes egne anlægsarbejder anvises lokalt på de tre nævnte ejendomme
  3. at mest muligt af HLs erstatningsskov anvises på de tre nævnte ejendomme og at den resterende del erstatningsskoven anvises som puljeskov.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 17-03-2021

  Piet Papageorge (V) stillede ændringsforslag om

  1. at der optages forhandlinger med Miljøstyrelsen om at udlægge mest muligt af arealerne vedr. den udbyggede del af støjvolden mod Motorring3, del af Degnestien (nuværende vejareal), området ml. Byparkvej og Degnestien samt området i Byparken syd for søen til ny lokal fredskov, idet arealet vedr. hestefolden i Ejby udgår
  2. at pligtig erstatningsskov i forbindelse med Glostrup Kommunes egne anlægsarbejder anvises lokalt på den udbyggede del af støjvolden mod Motorring3, del af Degnestien (nuværende vejareal), området ml. Byparkvej og Degnestien samt området i Byparken syd for søen, idet arealet vedr. hestefolden i Ejby udgår
  3. at mest muligt af HLs erstatningsskov anvises på den udbyggede del af støjvolden mod Motorring3, del af Degnestien (nuværende vejareal), området ml. Byparkvej og Degnestien samt området i Byparken syd for søen, idet arealet vedr. hestefolden i Ejby udgår. Den resterende del erstatningsskoven anvises som puljeskov.

   

  Ændringsforslaget blev sendt samlet til afstemning.

   

  For stemte Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A), Ina-Maria Nielsen (V), Torben Jensen (A), Dan Kornbek Christiansen (C) ogLars Thomsen (U).

  Flemming Ørhem (O) undlod at stemme.

   

  Ændringsforslaget godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) stillede ændringsforslag om der gennemføres 14 dages høring blandt naboer til de omfattede områder.

   

  For stemte Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A), Ina-Maria Nielsen (V), Torben Jensen (A), Dan Kornbek Christiansen (C) og Lars Thomsen (U).

  Flemming Ørhem (O) undlod at stemme.

   

  Ændringsforslaget godkendt.

   

   

  Administrationens indstilling bortfaldt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag om, at følgende områder også inddrages:

   

  • Egeparkens nordlige del
  • Mosetoften 14
  • Ejby Mose
  • Ejby Mosevej 175.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).

  Ændringsforslaget falder.

   

  De 4 ændringsforslag fra Vækst- og Byudviklingsudvalget sættes til afstemning:

   

  For stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Palle Laustrup (F), Kasper Damsgaard (A), Hanne Nielsen (A) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Flemming Ørhem (O).

   

  De 4 ændringsforslag anbefales godkendt.

   

  Økonomiudvalget ønsker frem til kommunalbestyrelsens møde, et notat der belyser muligheden for at etablere skov i Egeparkens nordlige del.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag om, at følgende områder også inddrages:

   

  • Egeparkens nordlige del
  • Mosetoften 14
  • Ejby Mose
  • Ejby Mosevej 175.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer F med 1 stemme.

  Imod stemmer A, C, I, O, U og V med 17 stemmer.

  Undlader at stemme Ø med 1 stemme.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Flemming Ørhem (O) fremsætter følgende ændringsforslag:

  Dansk Folkeparti foreslår, at området i Byparken syd for søen ikke foreslås anvist til ny lokal fredskov.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer I, O og U med 4 stemmer.

  Imod stemmer A, C, F, V og Ø med 15 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  De 4 ændringsforslag fra Vækst- og Byudviklingsudvalget sættes til afstemning:

   

  For stemmer alle.

  De 4 ændringsforslag godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 8.  8. Kommunale vejafvandingsprojekter i forbindelse med letbanen

  Resumé

  Opgraderet og fremtidssikret kommunal vejafvanding af Ring3 fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse. Anmodning om anlægsbevilling forud for licitation fremlægges ligeledes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Letbaneentreprenøren Aarsleff har projekteret en klimatilpasset løsning for afvandingen af Ring3, hvor den kommende letbane såvel som den eksisterende vej sikres mod regnhændelser svarende til såkaldte 10-årshændelser. Dette er svarende til det besluttede serviceniveau for afledning af regnvand i Glostrup Kommunes Spildevandsplanlægning.

   

  Den klimatilpassede løsning for Ring3-korridoren er en konsekvens af dels Hovedstadens Letbanes beslutning om at tilvejebringe dette sikringsniveau for den nye bane og dels tilkøb om klimatilpasning for den øvrige vej, som er godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017.

   

  På strækningen nord for Sofienlundsvej finder klimatilpasningen sted ved at der etableres store og dybe grøfter langs letbanesporene. Disse grøfter vil kunne rumme de store fremtidige vandmængder. Imidlertid bliver grøfterne så dybe, at vandet kun vil kunne komme videre til eksisterende regnvandskloakker, hvis der etableres pumpestationer. HL/Aarsleff har indenfor rammerne af letbaneprojektets anlægslov ikke haft andre muligheder.

   

  I det oprindelige detailprojekt for letbanen optræder derfor to store pumpestationer. En i Vestskoven, der pumper ind i det gamle markdræn under skoven og en ved Slotsherrensvej, der løfter vandet fra en grøft til den næste for at vandet kan få fald nok, til at nå frem til Ejby Mose.

   

  Pumpestationerne er uhensigtsmæssige af flere årsager. Pumpestationen vil blive overdraget til Glostrup Kommune, som skal forestå al fremtidig service og drift. Derudover fjerner pumpestationerne muligheden for at styre store fremtidige regnmængder, idet al vand skal igennem pumpen, der derfor bliver en flaskehals. Og specifikt for pumpestationen i Vestskoven vil denne belaste gamle nedslidte rør gennem skoven, så vejvandet risikerer at nedsive i grundvandet i stedet for at nå frem til Glostrup Forsynings ledninger i Hvissinge.

   

  Ulemperne ved pumpestationer har tidligere været fremlagt for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget på mødet den 20. august 2020. Det blev dengang besluttet at tage stilling til sagen som del af behandlingen af budget 2021. I budget 2021 blev der afsat 2,8 mio. kr. til vejafvanding i forbindelse med letbanens etablering.

   

  Efterfølgende har Glostrup Kommune påtaget sig forpligtelsen til at etablere passende nye vejafvandingsledninger, så pumpestationerne kan udgå af letbaneprojektet og ovenstående ulemper kan undgås. HL har sørget for at ændre letbaneprojektet, så vandet kan bortledes uden pumpning og vil i den forbindelse nedskrive den indgående tilkøbsaftale (om klimatilpasning af letbaneprojektet) svarende til værdien af en pumpestation (450.000 kr.). Værdien af den anden pumpestation vil finansiere Aarsleffs øvrige designændringer.

   

  De kommunale vejafvandingsprojekter består af følgende delprojekter:

  1. Ny vejafvandingsledning gennem Vestskoven fra letbanegrøfterne
  2. Ny tilslutningsledning fra letbanegrøfterne til Ejby Mose
  3. Nyt vestligt grøfteanlæg i Vestskoven for at kunne regulere tilgangen af vand til letbanegrøften.

   

  De to første delprojekter er nødvendige for at letbanen kan komme af med vandet. De kan med andre ord ikke udelades og Glostrup Kommune er forpligtet til at udføre dem.

   

  Det sidste projekt er en fremtidssikring. I løbet af undersøgelsesfasen er det erkendt, at letbanegrøften med de eksisterende ledningsføringer kommer til at afvande et meget stort skovareal vest for Ring3 (ca. 80 ha). Ledningerne er på ingen måde tidssvarende og det er årsagen til, at vi gentagne gange har haft vand på vejen i den vestlige side af Ring3 på strækningen gennem Vestskoven. Vandet vil fremtidig løbe direkte i letbanegrøften og dermed vanskeliggøre styring af vandstrømmen videre væk fra grøften.

   

  Det vestlige grøfteanlæg vil muliggøre styring af vejvandet på tværs af Ring3 og der vil være en klar fordel ved at udføre anlægget nu i sammenhæng med de øvrige aktiviteter, da det derved er langt lettere at få tilpasset anlægget til letbaneprojektet.

   

  De tre delprojekter kan ses af de tre vedhæftede projektskitser.

   

  Udgiften til gennemførelse af den samlede opgraderede vejafvanding forventes at være ca. 6,5 mio. kr. fordelt således:

  1. Ny vejafvandingsledning gennem Vestskoven (4,9 mio. kr.)
  2. Ny tilslutningsledning fra letbanegrøfterne til Ejby Mose (0,9 mio. kr.)
  3. Nyt vestligt grøfteanlæg i Vestskoven (1,0 mio. kr.).

   

  Glostrup Forsyning kan ikke pålægges at afholde udgifter til kommunal vejafvanding. Det ligger udenfor deres fastlagte virke. Glostrup Forsyning har i efteråret 2020 bedt advokatfirmaet Horten udrede dette forhold.

   

  Det kan oplyses, at den sparede driftsudgift forbundet med de to projekterede pumpestationer skønsvis kan sættes til 8 mio. kr. over pumpestationernes levetid (70 år). De øvrige opnåede fordele i forhold til klimatilpasning af vejen samt bedre kontrol med vandet og sikring af grundvandet i Vestskoven er ikke prissat.

   

  Anlægsarbejderne skal derfor finansieres af Glostrup Kommune. Der er afsat følgende midler afsat i budget 2021:

   

  Projekt 223037, Vejafvandingsprojekter i forbindelse med letbanen: 2,8 mio. kr.
  Projekt 223094, Glostrup Ejby letbanestation: 1,0 mio. kr. til forberedende arbejder (forventes overført fra 2020)

  Restfinansiering af anlægsarbejderne vil kunne finansieres af de allerede afsatte puljer til ekstraudgifter i forbindelse med letbanen med cirka 2,7 mio. kr. over 2 år.

   

  Det forberedende arbejder ved Glostrup Ejby letbanestation var hovedsageligt øremærket til rydning af træer og klargøring af området. Rydningen er træerne er i hovedtræk foretaget allerede af HL og de øvrige arbejder kan med fordel vente til det egentlige anlægsarbejde går i gang i løbet af 2022. Puljen til forberedende arbejder kan derfor anvendes til afvandingsprojektet, der blandt andet sikrer, at afvandingen af letbanens nordlige stræk samt den kommende station kan komme væk.

  Økonomi

  Der er afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af anlægsopgaver i forbindelse med letbaneprojektet i alt 3,8 mio. kr. i budget 2021 (heraf forventes 1 mio. kr. vedr. projekt 223094, Glostrup Ejby letbanestation overført fra 2020. Der er givet anlægsbevilling til dette projekt i forbindelse med budgetvedtagelse). For at kunne gennemføre den skitserede ny vejafvanding, ansøges der om anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til projekt 223037, Vejafvandingsprojekter i forbindelse med letbanen.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Projekt 223037, Vejafvandingsprojekter i forbindelse med letbanen

   

   

  2.800.000 kr.

  I alt

   

   

  2.800.000 kr.

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at de beskrevne vejafvandingsprojekter godkendes som ovenfor beskrevet
  2. at der gives anlægsbevilling til projekt 223037 på 2,8 mio. kr. i 2021 til etablering af vejafvandingsprojektet
  3. at rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til projekt 223094 Glostrup Ejby letbanestation anvendes til supplerende vejafvanding som beskrevet ovenfor.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 23-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 9.  9. Ejendomsrenoveringspulje 2021

  Resumé

  I budget 2020-2023 er der i hvert af årene afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af større bygningsmæssige renoveringsprojekter. I 2021 foreslås gennemført bl.a. renovering af døre/vinduer, tage samt udvendige malerarbejder på kommunens ejendomme.

   

  Der søges om anlægsbevilling til projekter på i alt 5,2 mio. kr. i 2021 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på puljen til ejendomsrenovering.

  Sagsfremstilling

  Der er i 2020-2023 årligt afsat en særskilt pulje til gennemførelse af større bygningsmæssige renoveringsprojekter af genoprettende karakter. I 2020 blev der besluttet en prioritering af projekter for 2020 samt en forhåndsprioritering af projekter for 2021 set i lyset af den viden, der lå på det pågældende tidspunkt. I løbet af det forgangne år er der konstateret forhold der gør, at Glostrup Ejendomme nu anbefaler en korrigeret prioritering, på baggrund af denne viden.

   

  I 2020 blev der afsat midler til forundersøgelser omkring tilstanden af Ejbyhus skole, med henblik på udførelse af renovering i 2021 for 1,5 mio. kr. På baggrund af forundersøgelserne blev det vurderet ikke at være rentabelt at renovere bygningen, og de afsatte midler i 2021 foreslås omprioriteret til andre nødvendige tiltag, som beskrevet i det følgende.

   

  I 2021 foreslås nedenstående projekter:

  Udskiftning af vinduer og døre

  Glostrup Skole afd. Skovvang: Hovedparten af de udvendige døre og flere vinduer er i meget dårlig stand. Dørene er angrebet af råd i bund og ramme og kan ikke længere repareres. I 2020 blev der afsat midler til første etape af denne udskiftning/renovering, der omfattede hovedparten af indskolingsbygningen. Glostrup Ejendomme foreslår derfor at igangsætte etape 2 i indeværende år. Isætning af nye døre afføder en mindre energimæssig forbedring, men udgør primært en funktions- og komfortmæssig forbedring. I forbindelse med udskiftning af døre vil vinduer blive eftergået og malet udvendigt på samme bygning.

   

  Glostrup Skole afd. Vestervang: Vinduespartierne er mange steder på skolen i så dårlig stand, at de er skruet fast af sikkerhedsmæssige årsager. Ligeledes er flere dørpartier i samme dårlige stand. Hér gælder det ligeledes, at arbejdet opdeles i etaper på grund af projektets omfang. Glostrup Ejendomme foreslår at igangsætte første etape af vinduesudskiftningen. Som i ovenstående tilfælde vil der opnås en mindre energimæssig forbedring, men tiltagene vil primært udgøre en funktions- og komfortmæssig forbedring.

  Det foreslås, at der afsættes i alt 1,0 mio. kr. til renovering af vinduer og døre.

   

  Renovering af tage

  Skoven afd. Bøg: Taget på daginstitutionen er udtjent og er ofte utæt, trods løbende reparationer. Taget er bølgeeternit og fra en periode, hvor produktionen af tagpladerne ikke var optimal, idet pladerne bliver sprøde med tiden.

  Som følge af de mange utætheder er dele af konstruktionen (lægter og spær) rådskadet, og skal udskiftes/repareres i forbindelse med tagudskiftningen.

  Ligeledes foreslås foretaget en efterisolering af loftsrummet samtidig med tagudskiftningen.

   

  Glostrup Skole afd. Skovvang: På hovedparten af tagene på Skovvang er tagbelægning udført i stålplader. Der er nu problemer flere steder med at skruehovederne ruster igennem tagpladerne og gør belægningen utæt. Ligeledes er der store kondensproblemer om vinteren i forbindelse med snevejr. Luften, der ventileres gennem tagrummet er varmere end tagpladerne, og der dannes kondens på undersiden af disse i så store mængder, at fugten trænger ned i de underliggende lokaler. 

  Den nuværende tagbeklædning foreslås derfor udskiftet.

  Udgiften anslås samlet til 1,8 mio. kr.

   

  Renovering af terrasse på Glostrup skole afd. Søndervang

  I tilknytning til lærerværelset på Glostrup skole afd. Søndervang ligger en udvendig terrasse placeret ovenpå skolens sløjdlokale. Trods reparationer har terrassen løbende været utæt omkring indvendige nedløb med vandskade i loftet i sløjdlokalet til følge.

  Der foreslås nu foretaget en gennemgang af belægning og afløb samt etablering af en overdækning med henblik på at bortlede regnvandet udvendigt på bygningen.

  Udgiften til renovering af terrasse anslås samlet til 0,2 mio. kr.

   

  Renovering af baderum i Novavi

  I de udlejede bygninger hvor Novavi Pensionatet har til huse er der et baderum til hver af de 10 boliger. Baderummene har vinylbelægning på gulv og vægge. Belægningerne er begyndt at sprække på grund af bevægelser i de underliggende konstruktioner og på grund af manglende fleksibilitet i den nu gamle belægning. Dette giver utætheder i belægningen med efterfølgende vandskader.

  Alle belægningerne foreslås derfor udskiftet. Udgiften deles 50/50 med lejer.

  Udgiften til renovering af baderum anslås samlet til 0,2 mio. kr.

   

  Pulje til udvendigt malerarbejde

  Udvendigt malerarbejde af vinduer, døre, facadebeklædning mv. er en vigtig del af almindelig vedligeholdelse af klimaskærmen med henblik på at holde overfladen intakt og på den måde undgå råd og eventuelle følgeskader.

  Mange steder i den kommunale bygningsmasse er overfladerne malermæssigt meget medtagede og bør istandsættes.

  Til udvendigt malerarbejde foreslås det, at der afsættes 0,7 mio. kr.

   

  Pulje til reparation af murværk

  Ligesom udvendigt malerarbejde er vedligeholdelse af murværk en vigtig del af bygningsvedligeholdelsen men henblik på at holde klimaskærmen tæt. Specielt er fugerne i murværket udsat, hvor især saltning om vinteren slider på materialerne. Derfor foreslås afsat en pulje til udskiftning af fuger og reparationer af murværk i øvrigt, hvor det er mest tiltrængt.

  Til reparation af murværk foreslås det, at der afsættes 0,3 mio. kr.

   

  Pulje til renovering af tekniske installationer

  I den ældre del af den kommunale bygningsmasse er installationerne (el, vand, varme og ventilation) mange steder udtjente, og der repareres lokalt på dem løbende. Der er dog en voksende risiko for vandskader og uhensigtsmæssige nedbrud, når levetiden er brugt op. 

  Glostrup Ejendomme foreslår derfor at der afsættes en pulje til større udskiftninger af installationer, der ikke har mulighed for at blive udskiftet over energipuljen.

  Til renovering af tekniske installationer foreslås det, at der afsættes 0,7 mio. kr.

   

  Pulje til renovering af kloakker

  Kloakkerne på de kommunale matrikler er flere steder defekte, enten som følge af sammenfald/forskydninger af kloakrør eller tilgroning af rødder fra omkringvoksende træer. Defekte kloakker kan bl.a. afstedkomme fugt i kældre og fundamenter, og vandskader som følge af opstuvning, når vandet ikke kan ledes væk. Derfor foreslås afsat en pulje til udbedring, hvor det er mest tiltrængt.

  Til renovering af kloakker foreslås det, at der afsættes 0,3 mio. kr.

   

  Status af projekter for 2020

  514089 Renovering af produktionskøkkener i daginstitutioner

  Gulvbelægningen er udskiftet i køkkenet på Skoven afd. Gran og køkkenet i Skoven afd. Bøg er netop totalrenoveret.

  Køkkenerne på de øvrige daginstitutioner vurderes herefter med henblik på prioritering af den resterende del af puljen.

   

  301099 Glostrup Skole afd. Skovvang udskiftning af vinduer og døre

  Arbejderne er udført, dørene i klasselokalerne i indskolingsbygningen er udskiftet, og vinduerne samme sted er maleristandsat.

   

  527091 Ældrecenter Hvissinge udskiftning af vinduer og døre

  Facadepartierne i tværgangen er stedvist angrebet af råd og utætte og skal udskiftes. Afdeling 1 og 2 gennemgås og udbedres i muligt omfang. Arbejdet forventes udført sommer 2021.

   

  521051 Ejbyhus

  Den tilknyttede rådgiver på opgaven har udarbejdet en rapport samt anbefalinger til det videre forløb. Anbefalingerne er blevet fremlagt politisk og renoveringsplanerne er stoppet da økonomien overskrider de afsatte beløb.

   

  301089 Glostrup Skole afd. Skovvang udskiftning af tage

  Tagbelægningen på det flade tag i udskolingsbygningen er renoveret. Det flade tag på indskolingsbygningen skal have udskiftet isoleringen og lagt nyt tagpap. Samtidig renoveres tagbelægningen på det flade tag over SFO Bøgeskoven. Opgaven udføres i foråret 2021

   

  305070 Klub Ejby udskiftning af tage

  I projekteringen blev der fundet asbest i nogle tagplader. Omfang samt fremgangsmåde er ved at blive fastlagt af en miljørådgiver og derefter udbydes det samlede arbejde. Arbejdet forventes udført sommer 2021

   

  361060 Glostrup biograf etablering af dræn

  Drænløsningen er færdigprojekteret og der har været afholdt udbud på arbejdet. Entreprenøren udfører arbejdet i foråret 2021.

   

  514090 Essedalen renovering af gulve

  Arbejdet er udført og gulvet er udskiftet til linoleum i den store mellemgang og alle grupperum. Der er udført 6 ekstra grupperum i forhold til den oprindelige plan for gulvudskiftningen, da det blev vurderet, at disse gulve også trængte til udskiftning.

   

  301087 Glostrup Skole afd. Søndervang Renovering af gulve

  Der er tilknyttet en rådgiver til opgaven og der er blevet udført prøveboringer for at finde årsagen til fugtophobning under gulvbelægningen. Rapporten peger på, at gulvene skal brækkes op og støbes på ny når kilden til fugten er fundet. Økonomien der er afsat til denne opgave kan ikke dække så omfattende arbejder i alle lokalerne og i samarbejde med skolen er det besluttet at starte med gulvet i fysiklokalet for at blive klogere på fugtskaden og udbedringen. Grundet eksaminer der afholdes i rummet, ønsker skolen at arbejdet udføres i sommerferien 2021.

   

  Når fysiklokalet er udført, udbydes de resterende lokaler og GE anbefaler, at alle overskydende midler fra de andre projekter i puljen overgår til dette arbejde.

   

  031014 Glostrup idrætscenter hal 3 renovering af gulve

  Gulvet i hal 1 og 3 er udskiftet i sommeren 2020. Hallerne er taget i brug og der er 1 års garantieftersyn til sommer 2021.

  Økonomi

  Der oprettes nye anlæg til de nævnte projekter, således at rådighedsbeløbet på projekt 013076 nulstilles og flyttes til de nye projekter. Der ansøges samtidig om anlægsbevilling for alle de nye projekter.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021:

  Tekst/Projekt nr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  013076 Pulje til Ejendomsrenovering

   

  -5.173.628

  200

  301067 Udskiftning af døre/vinduer Glostrup skole afd. Skovvang etape 2

   

  500.000

  500.000

  301062 Udskiftning af døre/vinduer Glostrup skole afd. Vestervang etape 1

   

  500.000

  500.000

  514078 Renovering af tag, Skoven afd. Bøg

   

  800.000

  800.000

  301063 Renovering af tag, Glostrup skole afd. Skovvang

   

  1.000.000

  1.000.000

  301064 Renovering af terrasse Glostrup skole afd. Søndervang

   

  200.000

  200.000

  542070 Renovering af baderum på Novavi

   

  200.000

  200.000

  013062 Udvendigt malerarbejde

   

  673.628

  673.628

  013063 Renovering af murværk

   

  300.000

  300.000

  013063 Renovering af tekniske installationer

   

  700.000

  700.000

  013064 Renovering af kloakker

   

  300.000

  300.000

  I alt

   

  0

  5.173.828

   

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Der ansøges om anlægsbevilling på 200 kr. til den oprindelige pulje 013076 for at nulstille en negativ anlægsbevilling.

   

  Selvom puljen fordeles til nye projekter, ses den fortsat som en samlet ramme. Der kan derfor ske mindre justeringer mellem de enkelte områder undervejs. Den endelige fordeling af budgetterne vil blive forelagt og tilrettet i forbindelse med aflæggelse af samlet anlægsregnskab.

  Efterisoleringen af taget på Skoven afd. Bøg finansieres over energirenoveringspuljen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

   

  1. at prioriteringen af projekterne godkendes
  2. at udvalget anbefaler, at rådighedsbeløbet på 5.173.628 kr. i 2021 til projekt 013076 Pulje til ejendomsrenovering flyttes til de nye projekter, som beskrevet i bevillingsmæssige konsekvenser, og at der samtidig gives anlægsbevilling til projekterne
  3. at udvalget anbefaler, at der gives anlægsbevilling på 200 kr. til projekt 013076 Pulje til ejendomsrenovering.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 23-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O
 10.  10. Deltagelse i "Danmarks vildeste Kommune"

  Resumé

  Miljøministeriet har invitereret landets kommuner til at deltage konkurrencen ”Danmarks vildeste Kommune”. Konkurrencen har fokus på at øge biodiversiteten i kommunerne. Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om Glostrup Kommune skal deltage i konkurrencen.

  Sagsfremstilling

  Miljøministeren har sendt invitation til alle landets kommuner om deltagelse i konkurrencen ”Danmarks Vildeste Natur”. Konkurrencen er en del af Miljøministeriets kampagne ”Sammen om et VILDERE Danmark”, hvor målet er at få både kommuner og danskerne generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

   

  Kommunen skal tilmelde sig til konkurrencen senest den 24. marts 2021 og konkurrencen vil blive afgjort i slutningen af 2022.

   

  Der er ingen formkrav til deltagelse i konkurrencen, men for at dommerpanelet løbende kan følge med i kommunernes vilde projekter skal hver kommune levere et link til en side/sted/rum, hvorfra de løbende kan præsentere og gøre status for deres ”vilde projekter” over for dommerpanelet såvel som for resten af befolkningen.

   

  Det koster ikke noget at være med i konkurrencen, men kommunen skal selv finansiere de omkostninger der er ved deltagelsen, hvad enten det er interne arbejdstimer eller udgifter til tiltag på kommunens arealer eller informationsmateriale i kommunen.

   

  Eksempler på aktiviteter som kan indgå og udmøntes i det videre arbejde: Flere vilde blomsterbede på kommunens arealer, Vej og Park uddeler frøblanding til byens borgere og skoleelever fx ved Verdensmåls festivalen i august og Naturens Dag i september, udlægning af blomsterløg i efteråret 2021 på udvalgte steder i kommunen, udarbejde informationsmateriale til grundejere, boligforeninger og virksomheder i samarbejde med fx Giftfri Have og Danmarks Naturfredningsforening.

   

  Omfanget af kommunens indsats kan justeres efter, hvor mange ressourcer der sættes af. Fx kan Vej og Park lade være med at slå græsset forskellige steder i kommunen. Det vil ikke koste meget. Men på grund af sammensætningen af græsser vil det bare blive til højt græs. Hvis man ønsker blomstrende bede med masser af næring til bier og sommerfugle vil det kræve en større indsats. Græsset skal slås efter afblomstring og afklip skal fjernes, så jorden udpines. Nogle steder skal der etableres bede og sås eller plantes blomster.

   

  Danmark Naturfredningsforening har netop lanceret ”Kommunernes Naturkapitalindeks”. Her rangerer Glostrup Kommune som nummer 96 ud af landets 98 kommuner. Naturkapitalindekset er udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet på baggrund af det nationale biodiversitetskort. Hvis Glostrup skal løftes op på listen, vil det kræve en betydelig indsats med blandt andet registreringer af dyr og planter samt forbedre deres levesteder. Udarbejdelse af en biodiversitetspolitik med en plan for, hvordan Glostrup Kommune kan øge biodiversiteten i kommunen vil være en forudsætning for dette. Dette vil i givet fald kræve en selvstændig beslutning. 

   

  En mere ambitiøs indsats kan også indbefatte, at Glostrup Kommune udpeger bevaringsværdige træer eller freder visse grønne områder i kommunen. Dette forudsætter i givet fald en nærmere analyse og selvstændig stillingtagen.

   

  FNs Verdensmål

  Deltagelse i ”Danmarks Vildeste Natur” er i tråd med Verdensmål 15 ”Livet på land”. Indsatsen for at stoppe tab af biodiversitet og forringelse af naturlige levesteder er beskrevet i delmål 15.5. Indsatsen for at begrænse indvirkningen af invasive arter er beskrevet i delmål 15.8 og indsatsen for at integrere økosystem- og biodiversitetsværdier i lokal planlægning er beskrevet i delmål 15.9. Disse kan alle samtænkes med deltagelse i ”Danmarks Vildeste Natur”.

  Økonomi

  Det foreslås at arbejde med indsatser, der kan rummes indenfor eksisterende rammer og budgetter.

  Indstilling

  Formand for Miljø-, Teknik, og Ejendomsudvalget Søren Enemark indstiller:

   

  1. at Glostrup Kommune deltager i konkurrencen ”Danmarks vildeste Kommune” med udgangspunkt i indsatser og tiltag, der kan gennemføres indenfor de eksisterende rammer og budgetter
  2. at der fremlægges status for tiltag og indsatser ved udgangen af 2021 og igen ved konkurrencens ophør ultimo 2022 udarbejder en biodiversitetspolitik.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 23-03-2021

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

   

  Udvalget begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Flemming Ørhem (O) fremsatte følgende forslag:

   

  Dansk Folkeparti foreslår, at forvaltningen undersøger mulighederne for at udarbejde forslag til fredning af Byparken, Solvangsparken, Egeparken og Ejby mose samt de grønne områder Rådhusparken, Præstegårdshaven, hjørnet af Nørre Allé (øst) og Hovedvejen samt andre relevante områder i kommunen, og fremlægger sag til politisk behandling derom.

   

  Der er enighed om, uden afstemning, at fremsende forslaget til behandling i Vækst- og Byudviklingsudvalget.

   

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer A, C, F, O, U, V og Ø med 18 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme I med 1 stemme.

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 11.  11. Konvertering af UU-lektioner for 2021/22

  Resumé

  Glostrup Skole søger om konvertering af understøttende undervisning (UU) til to-voksenlektioner for 4.-9. klassetrin. Konverteringen medfører en kortere skoledag som kræver udvidet åbningstid i klubberne, hvilket søges delvist dækket af Puljen til kortere skoledage

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Fra 1. august 2019 blev muligheden for at konvertere UU-lektioner til to-voksenlektioner udvidet med §16d i Folkeskoleloven, hvilket bl.a. gjorde det muligt at søge for hele klassetrin. 

   

  På denne baggrund besluttede kommunalbestyrelsen den 14. april 2020 at godkende skolens ansøgning for skoleåret 2020/21 om konvertering af UU-lektioner på 4.- 9. klassetrin, og samtidig bruge en del af Puljen til kortere skoledage på at udvide åbningstiden for klub-tilbuddene.

   

  Eleverne på 4.-6. klassetrin har derfor i indeværende skoleår to undervisningstimer mindre om ugen, men til gengæld en ekstra voksen i tilsvarende to undervisningstimer om ugen. For 7.- 9. klassetrin har det været to undervisningstimer og 30 minutter om ugen.

   

  Ansøgning for skoleåret 2021/2022

  Glostrup Skole anmoder om muligheden for at konvertere 2 undervisningstimer ugentligt af den understøttende undervisning til to-voksentimer for 4.- 9. klassetrin. Der søges derudover om at konvertere yderligere 30 minutter i udskolingen, så det er muligt at sammensætte en sammenhængende skoledag.

   

  Konverteringen betyder, at skoledagen samtidigt bliver kortere.

   

  Glostrup skole har gode erfaringer med udbyttet af konverteringen af timer, der på forskellige måder kan understøtte elevernes læring og trivsel. To voksne skaber bl.a. bedre muligheder for at undervisningsdifferentiere og understøtte elevernes faglige udbytte.

   

  Der blev i januar 2020 foretaget en evaluering af konverteringen af UU-timer blandt de involverede medarbejdere.

  Evalueringen viste helt kort, at:

   

  • to-voksentimerne bliver brugt til det, de søges til
  • de virker i forhold til de opstillede mål med konverteringen
  • et meget stort flertal af medarbejderne er positive over for to-voksentimerne og kortere skoledag for eleverne
  • et stort flertal af medarbejderne er positive over for udbyttet af to-voksentimerne.

   

  Glostrup skoles mål for konverteringen er:

  • at sikre en mere varieret og differentieret undervisning
  • at understøtte overgange fra indskoling til mellemtrin til udskoling
  • at skabe bedre mulighed for holddannelse
  • at øge fokus på faglighed
  • at sikre trivsel for alle
  • at støtte eleverne i at blive uddannelsesparate
  • at skabe bedre rammer for inklusion.

   

  §16d i Folkeskoleloven skaber mulighed for at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om konvertering af timer.

  Økonomi

  Ud over selve ansøgningen om at konvertere UU-lektioner for skoleåret 2021/2022, søger Glostrup Skole om at få dækket udgifterne til udvidet åbningstid for klubberne, som er nødt til at åbne tidligere de dage, hvor elever får tidligere fri.

  Der er på puljen til kortere skoledage allerede godkendt omkostninger for perioden 1. januar til 31. juli 2021 er på 492.000 kr. Hvilket gør at der resterer 22.511 kr. i 2021.

  Omkostningerne for perioden 1. august 2021 til 31. december 2021 er 204.286 kr.

  Differencen på 181.775 afholdes inden for Glostrup skole ramme i 2021.

  For perioden 1. januar 2022 til 31. juli 2022 er omkostningerne 286.000 kr. og vil derfor kunne holdes inden for puljens budget 521.846 kr. for 2022

  Dette vil indgå i budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

   

  1. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af skolens ansøgning om at konvertere understøttende undervisning i 2 undervisningstimer ugentligt for 4.- 9. klassetrin. Derudover yderligere 30 minutter i udskolingen.
  2. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af, at den udvidede åbningstid i klubberne i perioden 1. august til 31. december 2021 finansieres med 22.511 kr. fra Puljen til kortere skoledage.
  3. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af, at den udvidede åbningstid i klubberne i perioden 1. januar til 31. juli 2022 finansieres med 286.000 kr. fra Puljen til kortere skoledage

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 17-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 12.  12. Kapacitetsudvidelse på afdeling Nordvang og prioritering af renoveringstiltag på Glostrup Skole

  Resumé

  Beslutning om model for kapacitetsudvidelse på afdeling Nordvang og anvendelsen af pulje til renovering af Glostrup Skole. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til model for kapacitetsudvidelse af afdeling Nordvang, og tage stilling til fordeling af økonomi til kapacitetsudvidelser og renovering, samt give anlægsbevillinger.

  Sagsfremstilling

  Historik

  Administrationen orienterede i november 2020 Børne- og Skoleudvalget om status for bygningsgennemgange af de fem undervisningssteder, og orienterede om, at resultatet ville blive fremlagt til politisk behandling primo 2021, med ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling.

   

  Administrationen orienterede i februar 2021 kommunalbestyrelsen om styregruppens beslutning, om at samle gruppeordningen på afdeling Nordvang allerede i andet halvår af 2021.

   

  Nærværende sag fremlægger to modeller for kapacitetsudvidelse af afdeling Nordvang, som vil give den nødvendige kapacitet, så gruppeordningen kan samles på Nordvang. Desuden fremlægges resultatet af bygningsgennemgangene på de fem undervisningssteder, med administrationens forslag til prioritering af renoveringstiltag og indeklimatiltag.


  Kapacitetsudvidelse på afdeling Nordvang

  For at kunne samle gruppeordningen på afdeling Nordvang, er der behov for at udvide kapaciteten. Der fremlægges to modeller, som begge kan give den nødvendige kapacitet.

   

  Fælles for de to modeller er, at musik flyttes fra den nuværende placering og billedkunst flyttes til den sydlige gymnastiksal i østfløjen. Ved at flytte musik fra den nuværende placering frigives flere lokaler end musik, da flere af de omkringliggende lokaler ikke kan anvendes til undervisning på grund af lyd fra musiklokalet. Det er hensigten, at fire af de seks gruppeordningsklasser skal placeres i det nuværende musiklokale, og i de lokaler der i øvrigt frigives ved flytningen. Ved at flytte billedkunst fra Bygning H, kan man her lave et velegnet heldagstilbud til de gruppeordningsklasser der rummer de yngste elever, med en have, som ikke anvendes af de øvrige elever. Desuden etableres der et klasselokale yderligere i Broholm.

   

  Forskellen mellem de to modeller er, at i model 1 flyttes musik til den nordlige gymnastiksal i østfløjen. I model 2 flyttes musik til teatersalen i kælderen under vestfløjen.

   

  Nærmere beskrivelse af bygningsarbejderne som de to modeller medfører, er beskrevet i bilagene, Model 1 Nordvang og Model 2 Nordvang.

   


  Renoveringstiltag

  I 2020 blev der truffet politisk beslutning om at renovere taget på mediatekbygningen på Vestervang og det blev besluttet at fremrykke midler til renovering af Nordvang. Arbejdet på Mediatekbygningen på Vestervang forventes afsluttet i 2. kvartal 2021. Arbejdet på Nordvang indeholder forskellige elementer, herunder Renovering af opgange og fællesarealer, udskiftning af vinduer og døre i de tre hovedfløje og renovering af madkundskab. Arbejdet med renovering af fællesarealer og opgange er godt i gang, vinduesudskiftningen er planlagt og arbejdet er lige ved at starte op. Renovering af madkundskab er i planlægningsfasen, og forventes gennemført i sommerferien 2021.

   

  For at skabe et godt grundlag for prioritering af de øvrige midler som er afsat til renovering af Glostrup Skole, har administrationen gennemført en række tekniske gennemgange på alle undervisningssteder. Der er gennemført tre typer gennemgange af Glostrup Skoles bygninger. Medarbejdere fra Glostrup Ejendomme med kendskab til de enkelte undervisningssteder, har foretaget registreringer af alle bygningerne. En ekstern rådgiver har lavet en teknisk gennemgang af installationer, og en anden rådgiver har lavet screeninger af indeklimaet. Alle registrerede forhold er blevet opstillet i regneark, og alle forhold er blevet prissat på overslagsniveau. Medarbejdere fra Glostrup Ejendomme med kompetencer indenfor de forskellige fag, har efterfølgende prioriteret alle forhold efter følgende fire kategorier:

   

  Prioritet 1: Sikkerhed/Myndighedskrav

  Prioritet 2: Meget slidt/Kritisk tilstand

  Prioritet 3: Almindelig vedligehold

  Prioritet 4: Forbedringer, komfort og hygiejne

   

  Indenfor den afsatte ramme af projektet, vil alle forhold under prioritet 1 og den overvejende del af prioritet 2 kunne blive udbedret.

   

  I det lukkede bilag, Prioritering af renoveringstiltag på Glostrup Skole, kan man se den fulde oplistning af alle registrerede forhold, og den tilhørende prissætning og prioritering.

  Økonomi

  Projektets samlede økonomi er beskrevet i det lukkede bilag, Økonomi.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme og Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

   

  1. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler enten model 1 eller 2 for kapacitetsudvidelse af afdeling Nordvang godkendt.
  2. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler godkendt, at renoverings- og indeklimatiltag prioriteres i henhold til bilaget, Økonomi.
  3. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der på baggrund af valget af model 1 eller 2 søges tillæg til rådighedsbeløb i 2021 til forøgelse af kassebeholdningen, i henhold til bilag, Økonomi
  4. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der på baggrund af valget af model 1 eller 2 indarbejdes ændringer i 2022 og 2023 i budgetforslaget 2022-2025, i henhold til bilag, Økonomi
  5. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der på baggrund af valget af model 1 eller 2 gives anlægsbevilling i henhold til bilag, Økonomi.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 17-03-2021

  1. For model 2 stemte: Piet Papageorge (V), Kasper Damsgaard (A) og Eva Nørgaard Wojtala (V).

  For model 1 stemte: Kirstina Tranberg (Ø).

  Undlod at stemme: Dan Kornbek Christiansen (C), Marlene Frandsen (I) og Lars Thomsen (U).

  Model 2 anbefales godkendt.

   

  Udvalget bad om, at sagen til behandlingen i Kommunalbestyrelsen suppleres med et notat om, hvad den resterende del af gymnastiksalen (østfløjen) kunne bruges til (herunder klasselokaler), og et overslag over, hvad evt. omdannelse hertil ville koste, og hvilke yderligere tiltag der kunne gøres angående teatersalen for at øge kvaliteten heraf.

   

  1. – 5.

  For indstillingspunkterne stemte: Piet Papageorge (V), Kasper Damsgaard (A) og Eva Nørgaard Wojtala (V).

  Undlod at stemme: Dan Kornbek Christiansen (C), Marlene Frandsen (I), Lars Thomsen (U) og Kirstina Tranberg (Ø).

   

  Indstillingspunkterne 2 – 5 anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  1.Indstilling om valg af model sættes til afstemning.

  For model 1 stemmer: Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

   

  For model 2 stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).

   

  Model 2 anbefales godkendt.

   

  Indstillingspunkterne 2 – 5 sættes til afstemning.

  For stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).

   

  Imod stemmer: Palle Laustrup (F).

  Undlader at stemme: Kirstina Tranberg (Ø).

  Indstillingerne 2-5 anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  1.Indstilling om valg af model sættes til afstemning.

   

  For model 1 stemmer U med 1 stemme.

   

  For model 2 stemmer A, C, V og Ø med 16 stemmer.

  Undlader at stemme F ogImed 2 stemmer.

   

  Model 2 godkendt.

   

  Dan Kornbek Christiansen (C) fremsætter på vegne af A og C følgende ændringsforslag:

   

  Kommunalbestyrelsen eller et flertal heraf ønsker, at der arbejdes videre med en etablering af et nyt og spændende læringsrum som også kan og skal anvendes som to selvstændige klasseværelser/lokaler i den resterende gymnastiksal (Østfløjen), og på den baggrund beslutter kommunalbestyrelsen at administrationen skal igangsætte arbejdet med at få udarbejdet det relevante materiale i forbindelsen med etablering af de nye lokaler således at de relevante udvalg og kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning herom inden sommerferien 2020.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, O og Ø med 11 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme F, I, U og V med 8 stemmer.

  Ændringsforslaget godkendt.

   

  Indstillingspunkterne 2 – 5 sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 2-5 godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 13.  13. Udbud af tøjvask

  Resumé

  Der er gennemført udbud af ydelsen tøjvask på kommunens tre ældrecentre og de midlertidige pladser. Kommunalbestyrelsen orienteres om resultatet og skal godkende den nye takst for beboernes egenbetaling.

  Sagsfremstilling

  Med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at udbyde ydelsen tøjvask for beboere på ældrecentrene, på Midlertidige Pladser og for de hjemmeboende borgere, som modtager hjælp til tøjvask leveret af hjemmeplejen. Der blev i den forbindelse budgetlagt en mindreudgift på 160.000 kr. i 2020 og 320.000 kr. i 2021 og frem.

   

  Den 9. december 2020 godkendte kommunalbestyrelsen planen for udbuddet, herunder at tøjvask for hjemmeboende borgere alligevel ikke blev udbudt som en del af udbuddet af tøjvask, men i stedet blev indføjet i udbuddet af personlig pleje og praktisk hjælp.

   

  Der er derfor gennemført udbud med tøjvask for beboere på ældrecentre og borgere på Midlertidige Pladser. Fristen for tilbud var d. 15. februar 2021. Der er indkommet 2 tilbud, hvoraf kun det ene – fra De Forenede Dampvaskerier (DFD) - lever op til udbudsbetingelserne. Dette tilbud opfylder også forventningen til mindreudgifter på området. På den baggrund vil administrationen indgå aftale ud fra krav mv. fastlagt i udbudsmaterialet.

   

  Efter kontraktindgåelse vil administrationen hurtigst muligt sende information til beboere på ældrecentrene og borgere på Midlertidige Pladser om den kommende ændring i leverandør af tøjvask, den ændrede kadence for afhentning og levering af tøj samt den nye takst for egenbetaling. Samtidig opstartes implementeringsarbejdet på ældrecentrene sammen med leverandøren og personalet på ældrecentrene med henblik på opstart af aftalen 1. maj 2021.

   

  De medarbejdere, der varetager opgaven med tøjvask i Glostrup Ejendomme, skal virksomhedsoverdrages til leverandøren pr. 1. maj. Den proces igangsættes ligeledes.

  Økonomi

  Lønudgiften til den nuværende vaskeordning, hvor Glostrup Ejendomme løser opgaven, er på 1,3 mio. kr. årligt. Heraf dækker 1,0 mio. kr. lønudgifter til vask af borgertøj, mens de resterende 0,3 mio. kr. dækker lønudgifter til øvrige vaskeopgaver så som vask af klude, mopper, køkkenuniformer mv. Derudover er der årligt produktions- og leveringsomkostninger svarende til 0,6 mio. kr. som dækkes af borgernes egenbetaling.

   

  Med det indkomne tilbud vil udgiften til den private leverandør af tøjvask for beboere på ældrecentre og borgere på Midlertidige Pladser årligt være 1,1 mio. kr. Heraf udgør lønudgifterne ca. 60 % og de 40 % udgør øvrige produktions- og leveringsomkostninger.

   

  Kommunen kan, ifølge serviceloven, opkræve egenbetaling for tilbud efter servicelovens § 83, stk. 1, herunder tøjvask. Ved fastsættelsen af egenbetalingen kan medregnes kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af tilbuddet. Der kan ikke opkræves egenbetaling for personaleomkostninger ved levering af ydelsen.

   

  Beboere på ældrecentrene betaler på nuværende tidspunkt 259 kr. om måneden for denne ordning. Borgere på Midlertidige Pladser får vasket tøj i vaskerierne på ældrecentrene uden egenbetaling.

   

  Med den private leverandør vil borgernes egenbetaling dække de 40 %, som ikke er personaleomkostninger. Det betyder, at egenbetalingen for en ugentlig vask af 8 kg tøj og linned vil være 228 kr. om måneden. Beboernes egenbetaling vil således falde med 31 kr. om måneden. Det vil også være muligt at få visitering til 12 kg vask hvor egenbetalingen bliver 271 kr. om måneden, hvilket er en stigning på 12 kr. om måneden.

   

  Glostrup Kommune har på nuværende tidspunkt en nettoudgift forbundet med opgaven svarende til 1,0 mio. kr. årligt. Med det indkomne forslag vil Glostrup Kommune fremover have en nettoudgift svarende til 0,6 mio. kr. årligt og dermed opnå en nettobesparelse på knap 0,4 mio. kr. årligt. 

   

  Beregning

   

  Mio.kr.

   

  Kommunal leverandør

  Udgifter

  1,6

  Egenbetaling

  -0,6

  Netto udgift

  1,0

   

   

   

   

  Privat leverandør

  Udgifter

  1,1

  Egenbetaling

  -0,5

  Netto udgift

  0,6

   

   

   

   

  Netto besparelse

  0,4

  *Følgende forudsætninger ligger til grund for beregningen: 198 borgere får vasket 8 kg en gang om ugen og 4 borgere får vasket 12 kg en gang om ugen. Der er en akutvask hver uge. Borgere på Midlertidige Pladser opkræves ikke egenbetaling.

   

  Med opstart 1. maj 2021 vil besparelsen være knap 0,3 mio. kr. i 2021 og knap 0,4 mio. kr.  i 2022. Der indgås kontrakt for 23 måneder, og besparelsen kan derfor kun beregnes frem til aftaleudløb.

  I budgetaftalen for 2020 blev forudsat en samlet effektivisering på 320.000 kr. fra 2021 og frem ved gennemførelsen af udbuddet. Der skal i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 tages stilling til økonomien som konsekvens af udbuddet, da besparelsen ikke fuldt ud forventes opnået i 2021.

   

  Der vil være afledte udgifter til indkøb af ekstra dyner og puder til ældrecentrene til udlån, hvis borgers egne dyner og hovedpuder er til vask, samt ekstra administrative udgifter forbundet med månedlige kontroller af fakturaer fra den private leverandør. Til gengæld bortfalder kommunens egen ledelse af vaskeriopgaven. Den samlede virkning af dette er endnu ikke opgjort.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  1. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget tager orienteringen om leverandør og økonomi til efterretning
  2. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at den nuværende takst for tøjvask på 259 kr. om måneden ophører 30. april 2021
  3. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at taksten for tøjvask 8 kg. fastsættes til 228 kr. om måneden fra 1. maj 2021
  4. at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler, at taksten for tøjvask 12 kg. fastsættes til 271 kr. om måneden fra 1. maj 2021.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 23-03-2021

  Indstillingerne blev sendt til afstemning under et.

   

  For stemte Lisa Ward (A), Gitte Wallin Limkilde (A), Pia Hagbarth Dahlin (O), Marlene Frandsen (I) og Ina-Maria Nielsen (V).

  Imod stemte Lars Thomsen (U) og Palle Laustrup (F).

   

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).

  Imod stemmer: Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Undlader at stemme: Ingen.

   

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer A, C, I, O og V med 16 stemmer.

  Imod stemmer F, U og Ø med 3 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) har følgende afvigende mening:

  Bylisten er kede af dette forslag og ser det som endnu en forringelse på ældreområdet. Fleksibiliteten for de af vores beboer der bor på vores ældrecentre der er plejekrævende, kan ikke holde sig til en vask på 8 kg hver uge.

  Beboeren SKAL have alle beklædningsdele til 14 dage og dertil kommer så beklædning til de dage hvor noget går galt, uden mulighed for at kunne få vasket en ekstra omgang på eget vaskeri. Dette forslag er helt bogstaveligt skidt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O
 14.  14. KKR Hovedstadens økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

  Resumé

  Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt den 7. februar 2020, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

   

  KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen, og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

  Sagsfremstilling

  KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

   

  Økonomimodellen (vedlagt som bilag) bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

   

  Økonomimodel med underskudsgaranti

  Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

   

  Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud. Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

   

  Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

   

  Baggrund

  KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen, og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

   

  I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

   

  Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien. Det er dog ikke vurderingen i Glostrup Kommune at der aktuelt mangler pladser.

   

  KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse. Hvis/når dette evt. sker vil der blive fremlagt selvstændig sag omkring dette.

   

  Den videre proces

  I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.

   

  KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen.

   

  Fristen for de 29 kommuners behandling sættes derfor til den 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

   

  I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv. Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser. Helt konkret er det målet med workshoppen at afdække den aktuelle efterspørgsel og muligheder for at etablere nye pladser, at så de bliver benyttet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

  • at Kommunalbestyrelsen godkender økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 17-03-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I SOCIAL-, SUNDHEDS- OG SENIORUDVALGET DEN 23-03-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 15.  15. Opsigelse af driftsaftalen for arealet ved Rødkælkevej

  Resumé

  Glostrup kommune har modtaget en opsigelse af samarbejdsaftalen vedrørende vedligeholdelsen af den kommunale grund ved Rødkælkevej. Der skal træffes beslutning om man vil modtage arealet med eller uden multibane, samt afholdelse af driftsudgiften.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med byudvalgsarbejdet som startede tilbage i 2003, blev der etableret et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Glostrup Boligselskab. Projektets formål var at fastholde bydelen som et godt sted at bo og leve.
   

  Et af byudvalgsarbejdets projekter var, at der blev etableret en multibane i Hvissinge området.
   

  Multibanen er placeret på den kommunale grund som ligger op til Rødkælkevej. Tilladelse til etableringen af Multibanen blev givet med udgangspunkt i, at de syv boligafdelinger vedligeholder græs og beplantning på grunden. Se bilag.
   

  Glostrup Boligselskab ønsker at opsige vedligeholdelsesaftalen. Det har ikke været muligt at finde en skriftlig aftale, som der kan henvises til.
   

  Boligselskabet tilbyder 2 mulige overdragelser.
   

  1) Vedligeholdelsesaftalen med Glostrup Kommune opsiges og multibanen nedtages. Området reetableres før overdragelsen til Glostrup Kommune.
   

  2) Vedligeholdelsesaftalen med Glostrup Kommune opsiges og multibanen overdrages til Glostrup Kommune, dog med den forudsætning at multibanen renoveres før overdragelsen. Belysningen på banen flyttes fra afdeling Rødkælkevej til kommunal belysning.
   

  Banens anvendelse
   

  Glostrup Boligselskab oplyser, at banen er flittigt brugt af områdets børn og unge.
   

  Banen ligger dog ikke langt fra fx multibanen i Hvissinge. Denne har imidlertid kun én kurv og ingen streger til basket ball.
   

  Formanden for Glostrup Basketball Klub oplyser, at banen ved Rødkælkevej er den eneste funktionelle basketball bane med belysning i Glostrup Kommune.
   

  Banen i rundingen ved hospitalet er i så dårlig forfatning, at den ikke kan anvendes til egentligt spil.
   

  Det vil derfor være et tab for områdets beboere såvel som for selvorganiserede og organiseret basketball spil, hvis banen sløjfes. Særligt i lyset af de nuværende corona-restriktioner der kun tillader udendørs træning, vil det i høj grad reducere kommunens tilbud til borgerne.

  På den baggrund anbefaler administrationen, at Glostrup Kommune tager imod boligselskabs overdragelsesmodel 2, at multibanen renoveres før overdragelsen og belysningen flyttes fra afdelingen Rødkælkevej til kommunal belysning.
   

  Det grønne areal omkring banen vil overgå til vild natur og fremstå uplejet.

  Økonomi

  Administrationen har anslået, at de samlede årlige driftsudgifter ved overdragelsesmodel 2, hvor det grønne areal overgår til vild natur er 11.500 kr. om året.
   

  Ansvaret for det grønne areal overgår til Vej og Park, mens driften af multibanen varetages af Glostrup Idrætsanlæg.

   

  Driftspost Vej og Park

  Driftspost Glostrup Idrætsanlæg

  Model 1

  Model 2

  Vild natur

   

  0 kr.

  0 kr.

   

  Belysning

   

  1.500 kr.

   

  Godkendelse af sportsfacilitet

   

  4.500 kr.

   

  Vedligehold af banen, her under fejning ved løvfald og udskiftning ved slitage af plader mv.

   

  5.500 kr.

  I alt

   

   

  11.500 kr.

   

  Driftsudgiften på 11.500 kr. finansieres fra kontoen til lokaletilskud.

  Indstilling

  Center for Kultur, It og Udvikling indstiller, at:
   

  1) Glostrup Kommune tager imod boligselskabets løsningsmodel 2, om at multibanen renoveres før overdragelsen og belysningen flyttes fra afdelingen Rødkælkevej til kommunal belysning samt at arealet overgår til vild natur.

  2) driftsudgiften til fritidsfaciliteten finansieres ved 11.500 kr. fra kontoen til lokaletilskud.
   

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 23-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 16.  16. Regler om Anlægsstyring

  Resumé

  Administrationen har udarbejdet et forslag til regler om anlægsstyring. Regler om anlægsstyring finder anvendelse for alle bygge- og anlægsprojekter, hvor Glostrup Kommune er involveret, og indgår i Glostrup Kommunes samlede regelsæt. Dokumentet Regler om anlægsstyring drøftes og godkendes.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har igennem 2020 arbejdet med udarbejdelse af det nye regelsæt. Alle involverede centre har bidraget med beskrivelse af faser og processer. Regelsættet er drøftet og godkendt i centerchefforum.

  Regler om anlægsstyring har til formål at give en ensartet ramme for og styrke kvaliteten af styringen af alle kommunale bygge- og anlægsopgaver. Regler om anlægsstyring fastlægger de regler og værktøjer, der styrer kommunens anlægsprojekter og indeholder retningslinjer for anlægsprocessens faser.

  Regler om anlægsstyring skal:

  • skabe en tydelig politisk forankring
  • skabe en tydelig administrativ forankring gennem hele projektforløbet
  • sikre, at roller, ansvar og opgaver i tilknytning til projektet er tydelige.
  • sikre, at opfølgning og økonomistyring systematiseres.
  • understøtte bygge- og anlægsopgaver i forskellig størrelse, både i forhold til kompleksitet og økonomi.

  Regler om anlægsstyring indeholder information og beskrivelse af faser, processer, organisering og ansvarsplacering.

  Direktionen har bemyndigelse til at foretage mindre rettelser i dokumentet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller,

  • at dokumentet Regler om anlægsstyring godkendes.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 17-03-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 23-03-2021

  Indstillingen anbefales godkendt. Det tydeliggøres, at det direkte ansvar for køb og salg fortsat varetages af Økonomiudvalget.

   

  BESLUTNING I SOCIAL-, SUNDHEDS- OG SENIORUDVALGET DEN 23-03-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  Indstillingen anbefales godkendt. Det tydeliggøres, at det direkte ansvar for køb og salg fortsat varetages af Økonomiudvalget.

   

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at det tydeliggøres, at det direkte ansvar for køb og salg fortsat varetages af Økonomiudvalget.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 17.  17. Overførsel af driftsbevillinger og rådighedsbeløb fra 2020 til 2021

  Resumé

  Ifølge kommunens Regler om økonomistyring er der overførselsadgang for visse driftsbevillinger samt for rådighedsbeløb vedrørende anlæg. Der søges om overførsel af driftsbudget på 20,8 mio. kr. til 2021, 3,3 mio. kr. til 2022. Derudover søges om, at driftsbudget på 2,5 mio. kr. overføres til en reserve på konto 8 i 2021. Der søges om overførsel af rådighedsbeløb på anlæg på 79,0 mio. kr. til 2021 og 12,9 mio. kr. til 2022 og 2023, i alt 91,8 mio. kr.

  Sagsfremstilling

  Som udgangspunkt er driftsbevillinger og rådighedsbeløb til anlæg kun gældende for det år, de er afsat. Hvis et mer- eller mindreforbrug skal overføres til det følgende år, skal det bevilges i Kommunalbestyrelsen. Glostrup Kommunes regler om overførsel mellem årene er beskrevet i Regler om økonomistyring. Der er tre muligheder for overførsel af budget:

   

  • Mål- og rammestyrede enheder har mulighed for at overføre op til 3 % af mindreforbrug og 100 % af et merforbrug. Takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder kan dog overføre 100 % af mindreforbruget.
  • Udvalgene har mulighed for at overføre 100 % af mindreforbrug eller 100 % af merforbrug på områder med overførselsadgang. Overførselsadgang kan gives til politisk prioriterede indsatser eller puljer og særlige projekter, hvor et flerårigt styringsbehov er åbenbart. Overførselsadgangen bør så vidt muligt være tidsbegrænset. Administration har i lighed med sidste år foreslået slut-år på en række puljer mm. Dette fremgår af bilag 1.
  • Eksternt finansierede projekter overfører det fulde mer- eller mindreforbrug. Hvis midlerne til eksternt finansierede projekter ikke anvendes som forudsat, vil det som udgangspunkt medføre krav om tilbagebetaling, og et mindreforbrug her kan derfor ikke uden videre tilføres kassen. Overførslen af budget vedrørende eksternt finansierede projekter er budgetneutral.

   

  Administrationens vurdering af overførsel af driftsbevillinger

  Året 2020 har været et ekstraordinært år for Glostrup Kommune. Coronavirussen har givet store udfordringer i det daglige arbejde, særligt i institutioner tæt på borgerne, men også i myndighedsfunktioner og administrative enheder. Udfordringerne er blevet løst, og det er lykkedes at levere service og velfærd til borgerne i et år, der har været præget af krise og nye opgaver. Dette har naturligt nok medført store merudgifter relateret til coronavirussen, og i noget omfang mindreudgifter. Dette har givet økonomisk usikkerhed og vanskeliggjort økonomistyringen for budgetansvarlige ledere overalt i kommunen. Det er lykkedes at styre økonomien i mål, sådan at budgettet i 2020 samlet set overholdes. Dette er særligt bemærkelsesværdigt, da Glostrup Kommune har haft merudgifter relateret til coronavirussen på samlet 21,0 mio. kr., og kun modtaget statslig kompensation på 5,3 mio. kr.

   

  Det er administrationens klare anbefaling, at den styringsmæssige usikkerhed skabt af coronavirussen og usikkerheden om statslig kompensation ikke skal ligge de mål- og rammestyrede enheder til last. Derfor anbefales det, at der som udgangspunkt ikke overføres merforbrug fra 2020. Det betyder, at institutioner som ældrecentre og dagtilbud, der har haft store udgifter relateret til coronavirussen, kan gå ind i 2021 uden at være belastet af et træk i budgettet.

   

  Når ingen enheder som udgangspunkt overfører merforbrug betyder det, at den samlede overførsel af driftsbevillinger stiger, da merforbruget ellers ville have trukket niveauet ned. Niveauet for overførsel af driftsbevillinger er også potentielt højt, fordi der ved udgangen af 2020 endnu ikke var frigivet 13,3 mio. kr. af det overførte restbudget fra 2019. Hertil kommer, at Glostrup Kommune har store takstfinansierede enheder, bl.a. misbrugstilbuddet KABS, som har ret til at overføre sit fulde mindreforbrug, fordi mindreforbruget kommer fra indtægter fra de kommuner, der har betalt for tilbuddet.

   

  En for stor overførsel øger risikoen for en servicerammeoverskridelse i 2021 betragteligt. Derfor har administrationen vurderet, hvordan niveauet for driftsoverførsler kan nedbringes til et håndterbart niveau i størrelsesordenen 20-24 mio. kr. Dette svarer til, hvad der i gennemsnit er overført de sidste fire år. Administrationen foreslår niveauet for overførsler nedbragt i fem trin. Resultatet for den enkelte enhed/overførsel er indarbejdet i ansøgningen om overførsel af driftsbevilling, som fremgår af bilag 1.

   

  1. Der er kun undtagelsesvist søgt om overførsel af restbudget fra 2019. Ca. 10 mio. kr. af de endnu ikke frigivne overførsler fra 2019 lægges dermed i kassen.

  2. Det er vurderet hvor en driftsbevilling kan overføres helt eller delvist til 2022, eller om driftsbevillingen vurderes at have karakter af anlæg og kan overføres til anlæg. Dette nedbringer niveauet med 1,4 mio. kr.

  3. Det er prioriteret, at puljer under udvalgenes overførselsadgang, hvor der er budget i 2021, og/eller hvor der endnu ikke er et konkret disponeret formål, ikke overføres. Dette nedbringer niveauet med 2,2 mio. kr.

  4. Det er vurderet, at alle mål- og rammestyrede enheder i et eller andet omfang har haft mindreudgifter relateret til coronavirussen. Der er ikke taget nævneværdig bevillingsmæssig konsekvens heraf tidligere. Derfor foreslås det, at mål- og rammestyrede enheders overførsel reduceres med et beløb svarende til 0,5 % af det oprindelige budget. Dette nedbringer niveauet med 0,7 mio. kr. Enheder under Børne- og Skoleudvalget og Social-, Sundheds- og Seniorudvalget friholdes, da mindreudgifter er indregnet i merforbrug relateret til coronavirussen.

  5. Det vurderes endeligt at være nødvendigt at justere samtlige mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang i 2020. De nuværende regler giver mulighed for at overføre mindreforbrug på op til 3 % af det oprindelige budget. Dette foreslås i 2020 nedsat til 2 %. Det betyder, at enheder, der i 2020 har mindreforbrug på mere end 2 %, vil få reduceret deres overførsel. Dette påvirker 18 ud af 41 mål- og rammestyrede enheder og nedbringer niveauet med 1,3 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen sker på Økonomiudvalgets område.

   

  Derudover er det vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der på følgende områder sker korrektioner vedrørende overførsel af driftsbevillinger. Dette er indarbejdet i ansøgningen, som fremgår af bilag 1:

   

  -         Mindreforbruget på de takstfinansierede institutioner under Social-, Sundheds- og Seniorudvalget (KABS, Bakkehuset, Parkvænget og Novavi) fordeles over to år. Samtidig overføres mindreforbruget på KABS Viden til en reserve på konto 8, som kan frigives efter konkret vurdering i forbindelse med budgetopfølgningerne.

  -         Vedrørende it-området på Økonomiudvalget under udvalgets overførselsadgang er der et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette merforbrug overføres ikke, da det ikke vurderes realistisk at indhente i 2021 og frem.

  -         På Social-, Sundheds- og Seniorudvalget er der en række puljer under udvalgets overførselsadgang med merforbrug på i alt 1,0 mio. kr. Dette merforbrug overføres ikke, da det finansieres af mindreforbrug under Udførerenheden på samme udvalg.

  -         Der søges om en etårig overførselsadgang på Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget til budget vedrørende Grøn Guide (0,2 mio. kr.), sådan at de overførte midler kan anvendes til finansiering af en Verdensmålsfestival i 2021.

  -         Der søges enkelte særlige beløb overført under i alt tre mål- og rammestyrede enheder på henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Dette fremgår af bilag 1.

   

  Det overordnede resultat

  Når ingen enheder som udgangspunkt skal overføre merforbrug, og der korrigeres for ovenstående fem trin samt øvrige korrektioner, søges om overførsel af driftsbudget på 20,8 mio. kr. til 2021 og 3,3 mio. kr. til 2022. Derudover søges om, at driftsbudget på 2,5 mio. kr. overføres til en reserve på konto 8 i 2021. Der søges om overførsel af rådighedsbeløb på anlæg på 76,9 mio. kr. til 2021 fra anlæg og 2,1 mio. kr. fra driften, i alt 79,0 mio. kr. Tabellerne nedenfor viser først ansøgning om overførsel af driftsbevilling fordelt på overførselstype og år, dernæst ansøgning om overførsel af driftsbevilling fordelt på udvalg og til sidst overførsel af rådighedsbeløb fordelt på udvalg.

   

  Tabel 1: Overførsel af driftsbevilling fordelt på overførselstype

  (tabellen fremgår af bilag 3)

  Tabel 2: Overførsel af driftsbevilling fordelt på udvalg

  (tabellen fremgår af bilag 3)

  Tabel 3: Overførsel af rådighedsbeløb fordelt på udvalg

  (tabellen fremgår af bilag 3)

   

  Udviklingen i overførsel af rådighedsbeløb

  Der overføres rådighedsbeløb på i alt 91,8 mio. kr. vedrørende anlæg til årene 2021, 2022 og 2023. Dette er et højt niveau i forhold til tidligere år, dog bemærkes, at 2,1 mio. kr. heraf overføres fra driften. Dette fremgår af tabel 4. Den store overførsel skyldes blandt andet, at der i 2020 blev fremrykket anlæg for 20 mio. kr., hvilket blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 15. april 2020. Disse anlæg kan ekstraordinært lånefinansieres som led i regeringens corona-aftaler med KL. 15 mio. kr. er realiseret i 2020, og der er søgt om at overføre låneadgangen for restbeløbet. Derudover skyldes overførslen væsentligst forsinkelser grundet konkurs af entreprenør på Digevang-byggeriet, og at rådighedsbeløb på de store anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet ikke tidligere er flyttet til de år, hvor udgifterne forventes afholdt. Af bilag 2 fremgår en fuld oversigt over anlægsprojekter med en kort bemærkning til hvert projekt.

  Tabel 4: Overførsel af rådighedsbeløb over tid

  (tabellen fremgår af bilag 3)

   

  Administrationen vil i 2021 arbejde på, at der overføres mindre til 2022. I forbindelse med denne sag søges om bevilling til, at rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekt på dagtilbudsområdet flyttes til de år, hvor udgifterne forventes afholdt, og på Børne- og Skoleudvalgets møde i marts søges om bevilling til, at rådighedsbeløb på anlægsprojekter på skoleområdet flyttes ligeså. Det bemærkes endvidere, at der siden 2019 har været skærpet fokus på at afslutte anlægsprojekter, og der er således afsluttet 43 anlægsprojekter i 2020.

   

  Udvikling i overførsel af driftsbevillinger

  Fra 2020 og 2019 overføres driftsbevillinger på 20,8 mio. kr. til 2021 (når der ses bort fra midler på 2,5 mio. kr. der overføres til reserve på konto 8). Det er på niveau med tidligere års driftsoverførsler, både hvad angår mål- og rammestyrede enheder og udvalgenes overførselsadgang. Det fremgår af tabel 5.

   

  Tabel 5: Udvikling i overførsel af driftsbevillinger

  (tabellen fremgår af bilag 3)

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021 og til indarbejdelse i budgetforslag 2022-2025 fremgår af tabellen.

  I alt til forbrug af kassebeholdningen i 2021 102.301.896 kr.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. at der på driftssiden overføres 20.823.923 kr. til 2021, som angivet i det vedhæftede bilag 1.
  2. at der overføres 2.516.290 kr. til en reserve på konto 8 til frigivelse efter konkret vurdering i forbindelse med budgetopfølgningerne.
  3. at der på driftssiden overføres 3.254.965 kr. til 2022 til indarbejdelse i budgetforslag 2022-2025, jf. bilag 1.
  4. at der på anlægssiden overføres rådighedsbeløb til 2021 78.961.682 kr., heraf 2.061.344 overført fra driften, jf. bilag 2.
  5. at der gives anlægsbevilling på 2.061.344 kr., som angivet i det vedhæftede bilag 2.
  6. at der på anlægssiden overføres rådighedsbeløb til 2022 på 2.000.000 kr., der indarbejdes i budgetforslaget 2022-2025.
  7. at der på anlægssiden overføres rådighedsbeløb til 2023 på 10.850.000 kr. til indarbejdelse i budgetforslag 2022-2025.
  8. at der gives en etårig overførselsadgang til budgettet til Grøn Guide under Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, så der kan overføres midler fra 2020 til 2021 til finansiering af Verdensmålsfestival.
  9. at de foreslåede ophør af overførselsadgang på udvalgenes overførselsadgang godkendes, jf. det vedhæftede bilag 1.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2021

  Indstillingspunkterne 1-9 anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 16-03-2021

  Indstillingspunkterne 1 – 9 anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 17-03-2021

  For indstillingspunkterne 1 – 9 stemte: Kasper Damsgaard (A), Kirstina Tranberg (Ø), Piet Papageorge (V) og Eva Nørgaard Wojtala (V).

  Undlod at stemme: Dan Kornbek Christiansen (C), Lars Thomsen (U) og Marlene Frandsen (I).

  Indstillingspunkterne 1 – 9 anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I VÆKST- OG BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 17-03-2021

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Dan Kornbek Christiansen (C) og Lars Thomsen (U) undlod at stemme.

   

  BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 23-03-2021

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Lars Thomsen (U) undlod at stemme.

   

  BESLUTNING I SOCIAL-, SUNDHEDS- OG SENIORUDVALGET DEN 23-03-2021

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Lars Thomsen (U) og Marlene Frandsen (I) undlod at stemme.

  Supplerende Sagsfremstilling

  På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er der et mindreforbrug udenfor servicerammen i regnskab 2020. Mindreforbruget skyldes bl.a., at netto 4,8 mio. kr. vedrørende december 2020, ved en teknisk fejl er bogført i regnskab 2021 i stedet for retvisende i regnskab 2020. Det vedrører især førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge, løntilskud og ressourceydelse. For at sikre et retvisende budget i 2021, søges om tillægsbevilling på 4.796.000 kr. i 2021.

  Økonomi

  Opdateret bevillingsskema

  I alt til forbrug af kassebeholdningen i 2021 107.097.896 kr.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller udover indstillingerne 1 – 9:

  10. at der på driftssiden, udenfor servicerammen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, søges tillægsbevilling på 4.796.000 kr. til 2021.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  Indstillingerne 1-10. anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer A, F, O, V og Ø med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme C, I og U med 3 stemmer.

  Indstillingerne 1 – 10 godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 18.  18. Glostrup Kommunes regnskab 2020

  Resumé

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening fremsender Glostrup Kommunes regnskab for 2020.

  Sagsfremstilling

  Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 32,6 mio. kr., der er sammensat af et driftsoverskud inkl. renter på 78,2 mio. kr. og nettoanlægsudgifter på 45,6 mio. kr. I budgettet var der regnet med et underskud på 33,4 mio. kr. Det brugerfinansierede område viser et underskud på 1,6 mio. kr.

   

  Regnskabet for 2020 sammenholdt med vedtaget og korrigeret budget for 2020 viser følgende (nettobeløb):

  mio. kr.

  Regnskab

  Budget

  Korr. Budget

  Afvigelse til vedt.budget *)

  Afvigelse til korr.budget *)

  Drift

   

   

   

   

   

  Miljø- Teknik- og Ejendomsudvalget

   

  116,2

   

  118,3

   

  116,9

   

  -2,1

   

  -0,6

  Vækst- og Byudviklingsudvalget

   

  16,1

   

  18,1

   

  16,4

   

  -1,9

   

  -0,2

  Børne- og Skoleudvalget

  433,5

  443,8

  442,5

  -10,2

  -9,0

  Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

   

  346,5

   

  312,8

   

  356,8

   

  33,7

   

  -10,3

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

   

  477,5

   

  464,5

   

  475,1

   

  13,0

   

  2,4

  Økonomiudvalget

  196,5

  203,8

  205,0

  -7,3

  -8,5

  Kultur- og Fritidsudvalget

  33,8

  35,0

  33,8

  -1,2

  0,0

  Drift i alt

  1.620,2

  1.596,2

  1.646,4

  24,0

  -26,2

  Anlæg i alt

  45,6

  83,0

  136,8

  -37,4

  -91,1

  Renter

  -0,3

  1,6

  1,7

  -1,9

  -2,0

  Afdrag på lån

  14,4

  13,2

  14,7

  1,2

  -0,2

  Balanceforskydninger

  4,7

  -6,5

  56,0

  11,2

  -51,3

  Lånoptagelse

  -22,3

  -1,5

  -63,4

  -20,8

  41,0

  Skatter

  -1.321,4

  -1.320,3

  -1.321,4

  -1,2

  -0,1

  Bloktilskud/udligning

  -375,0

  -327,2

  -370,3

  -47,9

  -4,7

  *) + = merforbrug/mindreindtægt, - = mindreforbrug/merindtægt

   

   

  mio. kr.

  Regnskab

  Budget

  Korr. Budget

  Afvigelse til vedt.budget

  Afvigelse til korr.budget

  Forbrug (-)/forøgelse (+) af kassebeholdningen

   

  34,1

   

   

  -38,6

   

  -100,5

   

  72,7

   

  134,6

   

  Regnskabsresultat

  Det samlede regnskabsresultat for 2020 kan i hovedpunkter sammenfattes i nedenstående regnskabsopgørelse (mio. kr.).

  Det skattefinansierede område:

   

   

  Skatteindtægter m.v.

  -1.696,4

   

  Driftsudgifter og renter

  1.618,2

  -78,2

  Anlægsudgifter

   

  45,6

  Det skattefinansierede område i alt

   

  -32,6

   

   

   

  Det brugerfinansierede område

   

  1,6

   

  Kassebeholdningen

  Til det samlede nettoresultat for det skatte- og brugerfinansierede område skal der reguleres for optagelse af lån, afdrag på lån samt til-/afgang i tilgodehavender/gæld på i alt 3,1 mio. kr., hvorefter den samlede forøgelse af kassebeholdningen i 2020 kan opgøres til 34,1 mio. kr. I budgettet var forventet et forbrug af kassebeholdningen på 38,6 mio. kr.

   

  Kassebeholdningen ultimo 2020 blev opgjort til 109,0 mio. kr.

   

  Driftsresultatet

  Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 32,6 mio. kr. I budgettet var der regnet med et underskud på 33,4 mio. kr. Afvigelsen på 66,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget kan dels henføres til merindtægter på generelle tilskud og udligning på 47,9 mio. kr. Her blev der modtaget ekstraordinære tilskud som følge af Corona, forventet merarbejdsløshed samt ophør af beskæftigelsestilskuddet fra 2021. Trods dette viste driften kun nettomerudgifter på 24,0 mio. kr.

  Dertil ses nettomindreudgifter på anlæg på 37,4 mio. kr. Dette skyldes dels merindtægt på 11,9 mio. kr. i forbindelse med salg af cirkusgrunden, dels mindreudgifter på 12,9 mio. kr. vedr. kapacitetsudvidelser på skole- og dagtilbudsområdet.

   

  Året 2020 har været et ekstraordinært år, der har været merudgifter på 21,0 mio. kr. direkte relateret til coronavirussen. Der var forventet en stor stigning i forsørgelsesudgifter m.m. som følge af Corona, hvilket blev kompenseret via midtvejsreguleringen. Udgifterne hertil blev ikke helt så store som forventet, dertil kommer at indsatsområdet har oplevet et faldende aktivitetsniveau, som følge af nedlukningen af samfundet, hvilket har medført mindre udgifter.

   

  Kommunens samlede nettodriftsudgifter i 2020 udgjorde 1.620,2 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse var der regnet med nettodriftsudgifter på 1.596,2 mio. kr. På de samlede driftsudgifter ses således et merforbrug på 24,0 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget ses der mindreudgifter på 26,2 mio. kr. I 2020 er der givet almindelige tillægsbevillinger på 44,3 mio. kr., heraf vedrører 6,9 mio. kr. direkte Corona udgifter og ca. 33,0 mio. kr. vedrører afledte virkninger af Corona såsom flere udgifter til forsørgelse og indsats på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Der er givet tillægsbevillinger på netto 5,9 mio. kr. vedr. overførsler fra 2019. I alt er der givet tillægsbevillinger til driften på 50,2 mio. kr., heraf vedrører 44,0 mio. kr. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvoraf de fleste områder ligger udenfor servicerammen.

   

  Gennem hele 2020 har der været fokus på driftsudgifterne, især serviceudgifterne. Således har nødvendige mertillægsbevillinger på serviceudgifterne medført modsvarende mindre tillægsbevillinger, så der har været tale om budgetneutrale tillægsbevillinger på serviceudgifterne.

   

  Anlægsarbejder

  Specifikation af de anlægsarbejder, der er afsluttet i 2020, fremgår af regnskabet.

   

  Regnskabsresultatet for anlægsudgifterne viser et mindreforbrug på 37,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget ses mindreudgifter på 91,1 mio. kr. Både det oprindelige anlægsbudget og det korrigerede anlægsbudget er forholdsvise høje for Glostrup Kommune.

   

  Lånoptagelse

  Der var budgetteret med lånoptagelse i 2020 på 63,4 mio. kr. Der blev dog kun optaget lån for 22,3 mio. kr. De budgetterede lånoptagelser vedr. Rehabiliteringshuset Digevang samt de fremrykkede anlæg er overført til næste år og forventes optaget i 2021.

   

  Fysiske aktiver

  Fysiske aktiver registreres i et anlægskartotek, således at man kan følge til- og afgange af fysiske aktiver, herunder afskrivninger. I 2020 er der samlet foretaget afskrivninger for 38,8 mio. kr. Der er en nettotilgang på 43,0 mio. kr. i registret over de fysiske aktiver. Ultimo 2020 er værdien af aktiverne på 749,3 mio. kr.

   

  Regnskab 2020 er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale, og Politisk betjening indstiller:

  1. at det konstaterede mer-/mindreforbrug på regnskabets bevillinger tages til efterretning,
  2. at regnskaberne for de afsluttede anlægsarbejder godkendes,
  3. at legatregnskaberne godkendes, og
  4. at det samlede regnskab for 2020 afgives til revisionen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Opdatering af bilag pga. fejl i servicerammen.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 19.  19. Ny udlejningsaftale for Glostrup Ejendomsselskab

  Resumé

  Ny udlejningsaftale fra den 1. januar 2021 til 31. december 2022 for Glostrup Ejendomsselskab forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse. Udlejningskriterierne i den eksisterende udlejningsaftale videreføres, da kriterierne understøtter det fælles ønske om at styrke og udvikle beboersammensætningen i Vestervangskvarteret. Heri indgår hensyn til et godt befolkningsgrundlag ift. lokale institutioner og skole.

  Sagsfremstilling

  I lighed med den tidligere udlejningsaftale mellem Glostrup Ejendomsselskab og Glostrup Kommune (2017-2020) foreslår den nye aftale (2021-2022), at udlejning af ledige boliger sker følgende overordnede fordeling:

  • 25 % af boligerne stilles til rådighed for kommunen
  • 65 % af boligerne anvises efter de fleksible udlejningsregler
  • 10 % af boligerne anvises efter de almindelige udlejningsregler

  Børnefamilier gives fortrinsret til alle 4- og 5-rums boliger på over 70 m2

  Anvisning efter de fleksible udlejningsregler, der skal understøtte det fælles ønske om at styrke og udvikle beboersammensætningen i Vestervangskvarteret, sker i prioriteret rækkefølge således:

  1. For personer med fast bopæl i Glostrup Kommune, der har fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og som generelt kan være med til at styrke beboersammensætningen
  2. Personer/familier med fast bopæl i Glostrup Kommune, hvor mindst et medlem af husstanden er over 60 år.
  3. Fortrinsret for unge i Glostrup Kommune, der er i job eller under uddannelse og ønsker at flytte hjemmefra første gang.
  4. Fortrinsret for personer, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør har behov for en bolig, og som har haft fælles bopæl i Glostrup Kommune i minimum 2 år. Fortrinsretten gælder 1 år fra skilsmissen eller samlivsophøret.
  5. Boligsøgende, som generelt kan medvirke til at styrke beboersammensætningen ved, at alle voksne i husstanden har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

   

  Med henblik på at sikre at den fleksible udlejning faktisk understøtter styrkelsen af beboersammensætningen, er der enighed om, at parterne aktivt markedsfører og synliggør den fleksible udlejning sammen med afdelingernes andre attraktive tilbud (institutioner, skoler, fritidstilbud, grønne områder, god transport m.m.)

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  •  At udkast til ny udlejningsaftale med Glostrup Ejendomsselskab godkendes.

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).

  Imod stemmer Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Kirstina Tranberg (Ø) har følgende afvigende mening:

  Enhedslisten mener, at alle boligsøgende skal stilles lige, så vi er i mod, at der anvises 60 % af boligerne efter de fleksible regler.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer A, I, O, U og V med 16 stemmer.

  Imod stemmer F og Ø med 2 stemmer.

  Undlader at stemme C med 1 stemme.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 20.  20. Godkendelse af bevillinger ifm. salget af dagligvaregrunden på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling i forbindelse med salget af dagligvaregrunden på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 3. februar 2021 Fakta A/S (Coop 365) som køber af grunden til opførelse af en dagligvarebutik på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven (nu matr.nr. 66 Hvessinge by, Glostrup, beliggende Granskoven 2), på baggrund af udbudsmaterialets vilkår.

   

  Fakta A/S har efterfølgende gennemført miljø- og jordbundsundersøgelser af grunden. Fakta A/S havde mulighed for indtil 21. marts 2021 at komme med indsigelser ifm. udgifter til ekstrafundering og/eller forurening. Fakta A/S har ved fristens udløb ikke gjort krav gældende herom. Den tilbudte købesum på 30.188.750 kr. inkl. moms er derfor den endelige købesum.

   

  Glostrup Kommunes salg kan på den baggrund gennemføres uden forbehold af nogen art, idet udbudsvilkårene om byggepligt, forbuddet mod videresalg i ubebygget stand og kommunens tilbagekøbsret er tinglyst. Administrationen har godkendt de endelige skøder, der inden for kort tid vil blive tinglyst. Købesummen forventes frigivet til Glostrup Kommune i april.

   

  I forbindelse med gennemførelsen af de første dele af udviklingen af området, må det konstateres, at det vil være nødvendigt med mere juridisk og teknisk rådgivning end først forventet. Dette i særdeleshed pga. områdets komplicerede ejerforhold, og fordi det fortsat er afgørende, at Glostrup Kommune kan bidrage til at gennemføre de mest hensigtsmæssige løsninger for/i området. Blandt andet vil der skulle anvendes ressourcer til at sikre gennemførelse af en samlet stiforbindelse gennem området, hvoraf Glostrup Kommune er forpligtet til at finansiere en sjettedel. Af den årsag søges der om supplerende rådighedsbeløb på 600.000 kr. for, at de sidste dele af områdets omdannelse kan gennemføres på betryggende vis.

   

  Det vurderes, at der på grund af den øgede aktivitet i området - særligt ved dagligvarebutikken - sandsynligvis vil være behov for at etablere cykelstier på Granskoven og Fraligsvej indenfor de kommende år. Denne udgift er ikke omfattet af ovenstående udgiftsramme, da anlæg af cykelstier ikke er direkte knyttet til omdannelsen af arealerne i Granskoven. Det kan derfor forventes, at spørgsmålet om cykelstier på de to veje vil blive behandlet af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i forbindelse med prioritering af øvrige vejanlæg på et senere tidspunkt.

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb til salgsindtægt vedr. projekt 222056 - Salg af vejområde ved Granskoven i Hvissinge på 616.195 kr. i 2020 (forventes overført til 2021 på KB i april) samt 11.262.906 kr. i 2022. Det samlede rådighedsbeløb til salgsindtægt udgør således 11.879.101 kr. fordelt på to år.

   

  Hele salgsindtægten udgør 24.151.000 kr. ekskl. moms som der søges anlægsbevilling til. Der ansøges desuden om tillæg til rådighedsbeløb vedr. salgsindtægt på 23.534.805 kr. i 2021. Det afsatte rådighedsbeløb i 2022 nulstilles i budgetforslag 2022-2025.

   

  Der blev i 2019 givet anlægsbevilling til på 600.000 kr. til skitsering og juridisk bistand ved udvikling og omdannelse af området omkring Granskoven i Hvissinge. Der søges om tillæg til rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2021 som der samtidig søges anlægsbevilling til.

  Bevillingsmæssige konsekvenserne for 2021:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  222056 – Salg af vejområde ved Granskoven i Hvissinge

  Salgsindtægt

   

  -23.534.805 kr.

  -24.151.000 kr.

  222055 – Området omkring Granskoven i Hvissinge

   

  600.000 kr.

  600.000 kr.

  I alt

   

  -22.934.805 kr.

  -23.551.000 kr.

  Netto forøgelse af kassebeholdningen på 22.934.805 kr. i 2021. Tilsvarende vil kassebeholdningen i 2022 blive reduceret med 11.262.906 kr.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 600.000 kr. i 2021 til projekt 222055 Området omkring Granskoven i Hvissinge,
  2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb vedr. salgsindtægt på -23.534.805 kr. i 2021 samt anlægsbevilling på 24.151.000 kr. til projekt 222056 Salg af vejområde ved Granskoven i Hvissinge,
  3. at rådighedsbeløbet på 11.262.906 kr. i 2022 nulstilles i budgetforslag 2022-2025.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O
 21.  21. Befolkningsprognosen 2021-2033

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal godkende befolkningsprognosen for 2021-2033.

   

  Pr. 1. januar 2021 er befolkningstallet i Glostrup Kommune 23.380. Prognosen viser generelt en befolkningstilvækst i perioden frem til 2028, hvorefter befolkningen vil stagnere.

   

  Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i boligbyggeprogrammets basis byggemuligheder i det centrale og øvrige Glostrup.

  Sagsfremstilling

  Boligbyggeprogrammet er en vigtig hjørnesten i befolkningsprognosen. Boligbyggeprogrammet revideres hvert år, så det afspejler den gældende viden.

   

  Boligbyggeprogrammet består af en basisdel, der indeholder de boliger, hvor der er stor sikkerhed omkring gennemførelsen. Denne del er baseret på oplysninger fra igangværende sagsbehandling samt udarbejdelse af nye lokalplaner. Befolkningstallet vil, med afsæt i basis delen af boligbyggeprogrammet, i 2033 være 25.988.

   

  Befolkningsprognosen for 2021-2033 bygger på boligbyggeprogrammets basisdel. Ved at bygge befolkningsprognosen op omkring basisdelen af boligbyggeprogrammet, opnås en stor sikkerhed for, at boligerne bliver opført og derfor et bedre grundlag for prognosen på kort sigt. På lang sigt får det som konsekvens, at eftersom der ikke er projekter med høj sikkerhed for realisering fra 2028, vil prognosen fra 2029 og frem til 2033 sandsynligvis undervurdere befolkningsudviklingen, der derfor er stabil eller faldende. Dette vil med høj sandsynlighed rette sig op, når vi kommer tættere på 2028 og med større sikkerhed kan sige hvilke byggeprojekter, der vil blive realiseret. Befolkningsprognosen danner grundlag for budgetarbejdet, og basisdelen er valgt for at sikre det bedste grundlag for budgetperioden 2022-25.

   

  Ud over boligbyggeprogrammet bygger befolkningsprognosen på historiske data for til- og fraflytninger i kommunen og tal for fødsler og dødelighed.

   

  Befolkningsprognosen forventer i budgetperioden 2022-2025:

  En stigning i aldersgruppen 0-5 årige på 275 personer

  En stigning i aldersgruppen 6-15 årige på 252 personer

  En stigning i aldersgruppen 16-64 årige på 1042 personer

  En stigning i aldersgruppen 65-79 årige på 171 personer

  En stigning i aldersgruppen 80+ årige på 103 personer

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  • At befolkningsprognosen med udgangspunkt i boligbyggeprogrammets basis byggemuligheder godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, F, O, V og Ø med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme C, I og U med 3 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Bilag

 22.  22. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O
 23.  23. Køb af areal langs Birkeskoven til vejformål (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 23-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O
 24.  24. Godkendelse af vindende købstilbud - storparcellen Ejby Mosevej 175 (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-04-2021

  For stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).

  Imod stemmer Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-04-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, I, O, U og V med 17 stemmer.

  Imod stemmer F og Ø med 2 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O
Mødenr. 2922