Referat

Deltagere:


Kasper Damsgaard, A
Piet Papageorge, V
Søren Enemark, A
Emilie Borch Sloth, B
Leif Meyer Olsen, V
Lars Thomsen, U
Annette Normind Thomsen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Camilla Christensen, A
Maja Lüchau, V
Torben Jensen, A
Henrik Lund, F
Torben Martinsen, V
Kirstine Bjarnt, U
Helle Bager Nielsen, A
Vicky Schumann, C
Gert Jensen, V
Waqar Ahmed, A
Lisa Ward, A


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  • afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. anmodning om sagsindsigt
  • tildeling af dispensation for skatteforhøjelse fra Indenrigs- og Boligministeriet.

  Til orientering.

 3.  3. Endelig vedtagelse af Flora- og faunapolitik

  Resumé

  Flora- og faunapolitik for Glostrup Kommune har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke kommet nogle indsigelser eller kommentarer.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2022 at sende forslag til Flora- og faunapolitik i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden ikke kommet nogen indsigelse.

   

  I Flora- og Faunapolitikken er der indarbejdet forslagene fra MTEU fra den 7. april 2022. Der er tilføjet: ”at der skal skabes nye vådområder, hvor det er muligt” samt en præcisering af, hvornår træer og større buske må fældes. Punktet er ændret fra:

   

  • så vidt muligt kun fælde træer og større buske, der er syge, døde eller udgør en risiko, og altid genplante, så den samlede naturværdi øges

  til

  • kun fælde træer og større buske, der er syge, døde eller på anden måde udgør en risiko, og altid genplante, så den samlede naturværdi øges.

   

  Politikken vil blive fulgt op og understøttet af en række handle- og plejeplaner fx handleplan for træer, handleplan for bevaringsværdige arter og handleplan for bekæmpelse af invasive arter.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  •  at Flora- og faunapolitikken for Glostrup Kommune anbefales endeligt vedtaget.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 08-09-2022

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 13-09-2022

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 4.  4. Igangsættelse af Kommuneplan 2023-2035

  Resumé

  Beslutning om igangsættelse af udarbejdelse af Kommuneplan 2023-2035 til fremlæggelse til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. juni 2021 ”Kommuneplanstrategi 2020 – En forstad i udvikling”. I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplanstrategi 2020 blev det besluttet, at Kommuneplanstrategi 2020 skal danne grundlag for en hel revision af kommuneplanen.

   

  I henhold til Planlovens skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af første halvdel af valgperioden offentliggøre en planstrategi og en agenda 21 strategi. I loven er der lagt op til en 4-årig rytme, hvor planstrategien offentliggøres i første halvdel af den kommunale valgperiode og kommuneplanrevisionen vedtages i den sidste del af valgperioden.

   

  Den gældende kommuneplan ”Kommuneplan 2013-2025” er vedtaget i februar 2015 og den er ikke blevet revideret siden. Glostrup Kommune er kommet ud af den 4-årlige rytme for kommuneplanstrategier og kommuneplanrevisioner.

   

  Der er sket meget indenfor de sidste par år på planlovsområdet og der er behov for gennemgribende revidering af kommuneplanen. Kommuneplanstrategi 2020 er vedtaget i den sidste del af forrige valgperiode og dækker de emner, der skal behandles i Kommuneplan 2023-2035. Det foreslås derfor, at Kommuneplan 2023-2035 tager udgangspunkt i Kommuneplanstrategi 2020 og at der ikke udarbejdes en ny kommuneplanstrategi, se Kommuneplanstrategi 2020 i bilag.

   

  Udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2023-2035 vil ske i løbet af efteråret og vinteren, så der kan ligge et forslag til politisk behandling i begyndelsen af 2023.

   

  Kommunalbestyrelsen vil i løbet af efteråret blive invitereret til workshop omkring indholdet i Kommuneplan 2023-2035.

   

  Kommuneplan 2023-2035 vil i lighed med Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2013-2025 blive en digital kommuneplan, dvs. opsat i et særligt digitalt format med fx flere søge- og navigationsmuligheder end blot en alm. pdf-fil.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at udarbejdelsen af Kommuneplan 2023-2035 igangsættes
  2. at Kommuneplan 2023-2035 tager udgangspunkt i Kommuneplanstrategi 2020.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 08-09-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Waqar Ahmed, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 13-09-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

  Bilag

 5.  5. Frigivelse af midler til Udviklingsplan for Kultur-, idræts- og fritidsområdet 2022

  Resumé

  Beslutning vedrørende midler til udviklingsplanen på Kultur-, Idræts og Fritidsområdet.

  Sagsfremstilling

  Brugerbestyrelsen på Idrætsområdet har de seneste år udfærdiget en årlig udviklingsplan for idrætsområdet. Udviklingsplanen har indeholdt ønsker til det kommende budget fra idrætsforeninger og administration til renovering og nye tiltag.
   

  Den 23. oktober 2018 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at udvide udviklingsplanen til også at omfatte foreningerne i Glostrup Forenings Union (GFU) og Foreningerne i Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS).

   

  Processen for udviklingsplanen

  Politisk blev der i 2022 afsat 750.000 kr. på budget, til Brugerbestyrelsen at prioritere indenfor udviklingsplanen.


  Folkeoplysningsudvalget godkendte Udviklingsplanen på møde den 26. april 2022.

  Brugerbestyrelsen er efterfølgende gået videre med muligheden for etablering af motions- og styrketræningsfaciliteter i Glostrup Idrætspark. Der er nedsat en arbejdsgruppe som er i gang med at afklare rammerne for anvendelse af træningssal 1 i Glostrup Idrætspark til styrketræningsrum.

   

  På baggrund af ovenstående anbefales det at der i budget 2022 fastholdes midler til at gennemføre det tiltag der allerede er i proces.

   

  Arbejdsgruppen har orienteret om at renoveringen af træningssal 1 estimeres til at koste 75.000 kr. De resterende midler er herefter mulige at overføre til Brugerbestyrelsen rådighed i budget 2023.

   

  Formålet med udviklingsplanen

  Udviklingsplanen giver et samlet overblik over ønskerne på Kultur- og Fritidsområdet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Udviklingsplanen skal bringe behovet for renovering af gamle - eller anskaffelse af nye faciliteter og tiltag på kulturområdet på den politiske dagsorden. Den giver et indblik i brugernes ønsker og behov forud for de politiske drøftelser og tjener til inspiration. Det forventes, at der fra det politiske niveau er en opmærksomhed omkring udviklingsplanen, men det understreges, at ingen politikere er forpligtet af forslagene i udviklingsplanen eller de foreslåede prioriteringer.

  De enkelte forslag i udviklingsplanen er på idéudviklingsniveau, og der er ikke udarbejdet detaljerede projektforslag ligesom, der ikke er foretaget økonomiske beregninger på de enkelte forslag.
   

  Vedlagt som bilag er den samlede udviklingsplan, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 26. april 2022.

  Økonomi

  Der er afsat 750.000 kr. på budget 2022 til gennemførelse af prioriterede forslag fra udviklingsplanen.

  Arbejdsgruppen informerer om at etableringen af styrketræningsfaciliteten estimeres til at koste 75.000 kr. Der resterer herefter 675.000 kr.

   

  Indstilling

  Center for Kultur, Idræt- og Fritid indstiller:

   

  1. At Brugerbestyrelsen bevilliges 75 t.kr. til renovering af træningssal 1.

   

  1. At de resterende 675 t.kr. indstilles overført til næste år, til rådighed for Brugerbestyrelsen.
    

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-09-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen sat til afstemning:

   

  For stemmer: Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V)

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U)

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Dan Kornbek Christiansen, C

  Beslutning i Økonomiudvalget den 13-09-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer alle.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer A, B, C, F og V med 17 stemmer.
   Imod stemmer ingen.
   Undlader at stemme U med 2 stemmer.
   Indstillingen godkendt.

  Bilag

 6.  6. Muligheder for kommunal frisættelse indenfor velfærdsaftalen

  Resumé

  Med Økonomiaftalen 2023 mellem KL og regeringen kan kommunerne via en velfærdsaftale med regeringen søge om at blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal indgås velfærdsaftale med regeringen og i givet fald, om det skal være på beskæftigelses-, ældre-, dagtilbuds-, eller folkeskoleområdet.

  Sagsfremstilling

  I økonomiaftalen for 2023 er der mellem KL og regeringen indgået aftale om rammerne for udbredelse af velfærdsaftalerne fra de nuværende syv til alle 98 kommuner. Velfærdsaftalen giver kommunen mulighed for frisættelse fra lovgivningen på ét udvalgt velfærdsområde på beskæftigelses-, ældre-, dagtilbuds- eller folkeskoleområdet.

   

  Kommunerne skal inden den 8. august 2022 tilkendegive, om kommunen ønsker at ansøge om indgåelse af velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. Administrationen har med baggrund i borgmesterens orientering på kommunalbestyrelsesmødet i juni ikke indsendt en tilkendegivelse om ønske om frisættelse på beskæftigelsesområdet.

   

  Fristen for ældre-, dagtilbuds- eller folkeskoleområdet er den 30. september 2022.

   

  KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på et område, men kommunerne har ikke pligt til at deltage i frisættelsesforsøget.

   

  På beskæftigelsesområdet indgås aftale om velfærdsaftaler med fire kommuner, for de øvrige områder lægges der i økonomiaftalen vægt på en ensartet fordeling af antal aftaler og i videst muligt omfang en ligelig spredning i forhold til geografi, kommunestørrelse og socioøkonomiske forhold. På baggrund af kommunernes egne ønsker til område vil KL i samarbejde med regeringen udarbejde forslag til fordeling af kommuner på de tre velfærdsområder.

   

  Hvis Glostrup Kommune søger om deltagelse, skal kommunen formulere, mål og indhold i forhold til deltagelse. Dette vil kræve en inddragende proces med det valgte område.

  Ved ansøgning skal svares på følgende:

   

  1) På hvilket område jeres kommune ønsker frisættelse?

  2) Evt. uddybning/begrundelse for det valgte område.

  3) Hvis ikke kommunen kan få frisættelse på det ønskede velfærdsområde, er der så et af de andre områder, I i stedet ønske frisættelse på?

   

  Velfærdsaftalen giver med start 1. januar 2023 og tre år frem frisættelse fra dele af faglovgivningen, men området skal fortsat overholde øvrig lovgivning, fx Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Budgetloven, Persondatalovgivningen mv. 

   

  Hvis en kommune indgår aftale om frisættelse vil der forventeligt følge et krav om, at kommunen også frisætter/fjerner lokalt definerede regler for driftsområdet. Det kan for eksempel være fagpolitikker, lokale regler og retningslinjer, personalepolitikker, økonomiregulativer mv. Der skal sikres en proces for dette, der sikrer inddragelse af medarbejdere, ledere og kommunalbestyrelsen.

   

  På baggrund af erfaringerne fra de oprindelige syv kommuner og for at sikre den nødvendige fremdrift, koordination og udbredelse af mulighederne i velfærdsaftalen på området og samtidig sikre dokumentation af resultaterne, anbefaler administrationen, at der afsættes et årsværk i projektperioden. Dette vil også understøtte, at de direkte udførende dele af driftsorganisationen friholdes fra de ret omfattende dokumentations- og rapporteringskrav, der er indeholdt i velfærdsaftalen.

   

  Alternativt til indgåelse af velfærdsaftalerne kan man lokalt arbejde med frisættelsesdagsordenen uden at deltage i den nationale afprøvning. Der er mange forhold, man kan arbejde med lokalt uden den nationale frisættelse. Glostrup Kommune arbejder allerede med at forenkle og afbureaukratisere under overskriften ”Væk med bøvlet – Mere kerneopgave og mening”, hvor kommunens institutioner får metoder og processer til at fjerne bureaukrati og skabe en forenkling af hverdagen.

   

  KL afholder primo september inspirationswebinar omkring velfærdsaftalerne. Webinaret henvender sig til både borgmestre og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Yderligere information følger.

   

  Beskæftigelsesområdet

  Velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet behandles særskilt. Der er i økonomiaftalen mellem KL og regeringen besluttet, at der skal indgås velfærdsaftaler med fire kommuner.

  Ønsker kommunerne at ansøge om at blive en af de fire kommuner, der indgår en velfærdsaftale på beskæftigelsesområde, skal der senest den 8. august indsendes administrativ tilkendegivelse, som herefter kan behandles politisk. Der lægges vægt på følgende kriterium ”et stærkt politisk ejerskab til at ville vise en ny vej for beskæftigelsesindsatsen til gavn for borgere og virksomheder”.

   

  Administrationen har med baggrund i borgmesterens orientering på kommunalbestyrelsesmødet i juni ikke indsendt en tilkendegivelse om ønske om frisættelse på beskæftigelsesområdet.

  Yderligere beskrivelse af fordele og ulemper kan ses i bilaget ”Muligheder for kommunal frisættelse indenfor velfærdsaftalen - Beskrivelse af velfærdsområderne”.

   

  Ældreområdet

  Med velfærdsaftalerne lægger regeringen vægt på, ”at der er brug for mere frihed, tillid, faglighed og sund fornuft samt mere plads til at fagligt kompetente medarbejdere kan lave lokale løsninger tæt på borgeren. Hvor det faglige skøn vejer tungere end procesregler. Borgerne skal opleve, at kvaliteten af velfærden løftes.” (Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet 21.06.2022).

   

  Yderligere beskrivelse af fordele og ulemper kan ses i bilaget ”Muligheder for kommunal frisættelse indenfor velfærdsaftalen - Beskrivelse af velfærdsområderne”.

   

  Det skal nævnes, at sundhedsområdet og de dertil knyttede ydelser ikke vil være omfattet. Der forventes ikke ændringer i forhold til lovgivning, der i generel form påvirker området (fx forvaltningslov, arbejdsmiljøregler m.v.).

   

  Dagtilbuds- og folkeskoleområdet

  De igangværende nationale forhandlinger på skole- og dagtilbudsområdet er endnu ikke afsluttet. I skrivende stund kendes rammerne for den kommunale frisættelse på skole- og dagtilbudsområdet ikke. KL vil udsende information herom, så snart der er indgået en aftale.

   

  Det forventes, at der vil ske en frisættelse fra nogle af de nationalt fastsatte regler i lovgivningen samt være krav om en kommunal forpligtelse til frisættelse fra en række kommunalt fastsatte rammer/regler.

   

  Hvis rammen bliver noget tilsvarende det, der har været gældende for de 7 første kommuner, så vil det alene være elementer af ”hovedfagslovgivningen” på området, der frisættes for, fx elementer af dagtilbudsloven eller elementer af folkeskoleloven.

  Der forventes ikke ændringer i forhold til lovgivning der i øvrigt påvirker området (fx forvaltningslov, servicelov, arbejdsmiljøregler mv.).

   

  Yderligere beskrivelse af fordele og ulemper kan ses i bilaget ”Muligheder for kommunal frisættelse indenfor velfærdsaftalen - Beskrivelse af velfærdsområderne”.

   

  Sagsgang og proces

  Det er administrationens anbefaling, at Glostrup Kommune kan ansøge om frisættelse på enten dagtilbudsområdet eller ældreområdet i prioriteret rækkefølge.

  En forudsætning herfor er, at der også tilvejebringes de fornødne resurser, jf. ovenfor.

   

  Sagen behandles sideløbende i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, som alle indstiller til Økonomivalg og kommunalbestyrelse. Økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen skal indstille/beslutte, om der skal indgås en velfærdsaftale, på hvilket område, om der skal være en anden-prioritet og godkende bevilling.

  Økonomi

  Der skal ske ansættelse af et årsværk. Udgiften er årligt 570.000 kr. i 2023-2025, der foreslås finansieret som del af budgetforhandlingerne for 2023-2026. 

  Indstilling

  Administrationen indstiller:

   

  1. at fravalget af ansøgning på beskæftigelsesområdet tages til efterretning
  2. at det besluttes, om Glostrup Kommune skal indgå velfærdsaftale og i givet fald, hvilket område, der skal søges som førsteprioritet og evt. anden prioritet
  3. at der gives årlig tillægsbevilling på 570.000 i 2023-2025 finansieret af budget 2023-2026.

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2022

  1. Til efterretning.
  2. EAU anbefaler, at der indgås en velfærdsaftale men overlader det til de relevante fagudvalg at anbefale område.
  3. Anbefales ikke godkendt.

   

  Afbud: Dan Kornbek Christiansen

   

  BESLUTNING I SOCIAL-, SUNDHEDS- OG SENIORUDVALGET DEN 07-09-2022

  1. Til efterretning.
  2. SSSU anbefaler, at der indgås en velfærdsaftale, men overlader det til andre fagudvalg at anbefale område.
  3. Anbefales ikke godkendt.

   

  Afbud: Waqar Ahmed og Lars Thomsen

   

  BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-09-2022

  1. Til efterretning.
  2. Det anbefales, at der indgås en velfærdsaftale med dagtilbudsområdet som eneste prioritet.
  3. For stemmer: Ingen

  Imod stemmer: Emilie Sloth (B), Annette Normind Thomsen (A), Helle Bager Nielsen (A), Vicky Schumann (C), Kirstine Bjarnt (U).

  Undlader at stemme: Piet Papageorge (V), Maja Lüchau (V).

  Indstillingen anbefales ikke godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 13-09-2022

  1. Til efterretning.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Emilie Bloch (B), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).
   Imod stemmer: Lars Thomsen (U).
   Undlader at stemme: Ingen.
   Det anbefales, at der indgås en velfærdsaftale med dagtilbudsområdet som eneste prioritet.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer: Ingen.
   Imod stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Emilie Sloth (B) og Lars Thomsen (U).
   Undlader at stemme: Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).
   Indstillingen anbefales ikke godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  1. Til efterretning.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer alle.
   Det godkendes, at der indgås en velfærdsaftale med dagtilbudsområdet som eneste prioritet.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer V med 5 stemmer.
   Imod stemmer A, B, C, F og U med 14 stemmer.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen ikke godkendt.

   

  Piet Papageorge (V) har følgende afvigende mening:

  ”Venstre stoler på vores administration, når de siger, at det kræver en medarbejder at lykkes med denne ekstra opgave. Vi frygter, at denne halve løsning uden de ekstra ressourcer bliver som at smykke sig med lånte fjer over for regeringen."

  Bilag

 7.  7. Huslejeforslag for 2023 vedrørende boliger/ældreboliger

  Resumé

  Godkendelse af huslejestørrelser for 2023 vedrørende Glostrup Kommunes boliger/ældreboliger administreret af Glostrup Boligselskab. Huslejeændringer skal varsles med 3 måneder.

  Sagsfremstilling

  Forslag til huslejebudget 2023, sammenholdt med huslejebudget 2022, vedrørende Glostrup Kommunes boliger/ældreboliger administreret af Glostrup Boligselskab:

  Afd.nr. /adresse

  Budget 2022 Kr./m2

  Budget 2023 Kr./m2

  Ændring i %

  022/Toftevej 10

  1.048

  1.086

  3,63

  025/Kildegården

  1.131

  1.237

  9,37

  026/Toftevej 6

  1.280

  1.387

  8,36

  027/Dalvangen, 1. etape

  1.411

  1.461

  3,54

  053/Vestervej 19-21

  1.187

  1.239

  4,38

  054/Vestervej 23-25

  1.052

  1.088

  3,42

  055/Sydvestvej

  1.677

  1.789

  6,68

  056/Toftevej 8

  1.401

  1.401

  0,00

  057/Dalvangen, 2. etape

  1.372

  1.415

  3,13

  059/Stenager 2

  1.292

  1.329

  2,86

  066/Toftevej 6 Støttecenter

  985

  1.243

  26,19

  Ændringer under 5% vil ikke blive kommenteret

   

   

   

  Huslejeændringen for 025/Kildengården er steget med 9,37 % i forhold til 2022. De primære årsager til denne stigning er et højere forventede forbrug til energiforbrug, renovation og renholdelse.

  Huslejeændringen for 026/Toftevej 6 er steget med 8,36 % i forhold til 2022. De primære årsager til denne stigning er et højere forventede forbrug til energiforbrug, renovation, renholdelse og almindelig vedligeholdelse.

  Huslejeændringen for 055/Sydvestvej er steget med 6,68 % i forhold til 2022. De primære årsager til denne stigning er et højere forventede forbrug til vandafgifter, energiforbrug, renovation, renholdelse og almindelig vedligeholdelse.

  Huslejeændringen for 066/Toftevej 6 støttecenter er steget med 26,19 % i forhold til 2022. De primære årsager til denne stigning er et højere forventede forbrug til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse samt afvikling af opsamlede underskud.

  Økonomi

  Huslejestørrelserne er beregnet af Glostrup Boligselskab og er omkostningsbestemte.

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

  • At de fremsendte huslejestørrelser godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 13-09-2022

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Emilie Bloch (B), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).
  Imod stemmer: Lars Thomsen (U).
  Undlader at stemme: Ingen.
   

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  Lars Thomsen (U) fremsætter følgende ændringsforslag:

   

  Kommunalbestyrelsen godkender alle huslejestørrelser for 2023, hvor huslejeændringen er 4 % eller derunder. Resten af huslejestørrelsen afvises og sendes retur til Glostrup Boligselskab med den bemærkning, at Glostrup Boligselskab gennemgår deres budget kritisk for hver ejendom med henblik på at nedbringe huslejestigningerne til så tæt på 4 % som muligt, inden den fremsendes til godkendelse ved kommunalbestyrelsen igen.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer U med 2 stemmer.

  Imod stemmer A, B, C, F og V med 17 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Den oprindelige indstilling sættes til afstemning.

  For stemmer A, B, C, F og V med 17 stemmer.

  Imod stemmer U med 2 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingen godkendt.

 8.  8. Status på budget 2022

  Resumé

  Administrationen orienterer om den aktuelle økonomiske situation og giver forslag til håndtering heraf.

  Sagsfremstilling

  Ved budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022 orienterede administrationen om en række opmærksomhedspunkter til budgettet, som vi ville følge nøje, bl.a. prisudviklingens betydning for serviceudgifterne og forventet merforbrug på ældreområdet.

   

  Med baggrund i den mellem KL og Regeringen konkret aftalte midtvejsregulering og de seneste forbrugsopgørelser, vurderer administrationen, at det er nødvendigt med politisk godkendelse af indgreb, der skal sikre overholdelse af servicerammen.

   

  Ved rapporteringen af budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022 oplyste administrationen, at der var risiko for overskridelse af servicerammen på op til 28 mio. kr., hvoraf de 16,6 knyttede sig til driftsoverførsler mellem årene.

   

  Der blev fundet modgående tiltag på 2,1 mio. kr., og det var forudsat, at driftsoverførslerne fra 2022 til 2023 også vil være 16,6 mio. kr. Dermed var det reelle pres på servicerammen 9,1 mio. kr., der primært var knyttet til merbrug på ældreområdet pga. COVID-19 og stigende el-priser, som Glostrup forventedes at blive kompenseret for ved midtvejsreguleringen.

   

  Administrationen er ved at forberede budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2022, der kommer til politisk behandling i oktobermøderækken. Aktuelt er situationen, at Glostrup Kommune ved midtvejsreguleringen af servicerammen, som forventet, har fået rammeløft og penge til dækning af de højere priser, men kun delvis finansiering af COVID-19-merudgifter og Ukrainemerudgifter, i alt midtvejsregulering af servicerammen på 18 mio. kr.

   

  Samtidig er udgifterne for det specialiserede socialområde, ældreområdet og sundhedsområdet steget, og det forventede regnskab forværret. Det er der forskellige årsager til.

  For det første har en budgetanalyse af ældreområdet afdækket, at den normeringsmodel for ældrecentrene, der blev godkendt den 15. august 2019 i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, ikke er fuldt finansieret i budgettet. Ved at styre efter normeringsmodellen, sker der således en overskridelse af det afsatte budget. På ældrecentrene opleves således samlet et udgiftspres på cirka 6,0 mio. kr., hvoraf ufinansierede corona-merudgifter udgør cirka 1,7 mio. kr.

  På sundhedsområdet opleves et udgiftspres på netto 2,7 mio. kr. i tilknytning til en stigning i antal færdigbehandlede borgere på hospital, flere borgere, der benytter vederlagsfri fysioterapi og en stigning i antal specialiserede genoptræningsplaner fra hospitalerne. Disse faktorer er alle forhold, som kommunen på kort sigt reelt ikke kan påvirke.

  På det specialiserede socialområde er opgjort et udgiftspres på cirka 3,7 mio. kr. efter en samlet borgertilgang på cirka 12 helårspersoner (netto). Beløbet er efter indregnede merudgifter til håndtering af overgang barn-voksen på 3,2 mio. kr. finansieret af ekstra pulje afsat under Økonomiudvalget.

   

  På indmeldingerne til budgetopfølgning 2 ser det ud til, at der forbruges af de driftsoverførsler, der blev overført 2021 til 2022, og at overførslerne fra 2022 til 2023 risikerer at blive lavere end 16,6 mio. kr., hvilket isoleret set vil medføre en overskridelse af servicerammen.

   

  Samlet set forventer administrationen således nu en overskridelse på servicerammen på 6-8 mio. kr.

   

  Administrationen arbejder i budgetopfølgning 2 med at finde modgående tiltag, men foreslår allerede nu følgende tiltag til sikring af overholdelse af servicerammen:

  • at der resten af året arbejdes efter det givne budget på ældrecentrene og ikke styres efter normeringsmodellen, der har vist sig ikke at være fuldt finansieret. Det betyder i praksis overgang til weekendnormering på alle ugens dage. Basispleje og -omsorg varetages fortsat.
  • at indefryse budgettet på konti med udvalgenes overførselsadgang til sikring af, at overførslerne til 2023 bliver på samme niveau som fra 2021 til 2022 mv. Hvis budgetterne på kontiene bruges fuldt ud i 2022, medfører det en overskridelse af servicerammen. Indefrysning betyder, at det kun er beløb, der allerede er indgået kontrakter for, der kan anvendes fra disse budgetter.

   

  I oktober måned vil der blive fremlagt den sædvanlige mere detaljerede budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2022.

  Økonomi

  Sagen medfører i sig selv ikke bevillinger, men beslutningerne skal bidrage til overholdelse af servicerammen i 2022.

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

  • at de to ovenfor nævnte modgående tiltag godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 13-09-2022

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  Indstillingen sættes til afstemning.
  For stemmer A, B, C, F og V med 17 stemmer.
  Imod stemmer ingen.
  Undlader at stemme U med 2 stemmer.
  Indstillingen godkendt.

   

  Lisa Ward (A) fremsætter ændringsforslag til bemærkning, der supplerer indstillingen:

  Ældrecentrene gives størst muligt frirum til udgiftsdæmpende tiltag. Der suppleres med en mere uddybende konsekvensbeskrivelse som tillæg til den kommende budgetopfølgning. Der sker inddragelse af MED og Seniorråd, og input herfra fremlægges i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer A, B, C og F med 12 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U og V med 7 stemmer.

  Ændringsforslag godkendt.

 9.  9. 1. behandling af budgetforslag 2023 samt overslagsårene 2024-2026

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal have 1. behandling af budgetforslag for 2023 og budgetoverslag for 2024-2026.

  Center for Organisation og Styring har udsendt budgetmateriale for 2023-2026 den 18. august 2022. Budgetmaterialet, der udgør det administrative budgetforslag, er vedhæftet.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Indenrigsministeriets budget- og regnskabsregler skal kommunernes budget undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Med denne sag fremlægges administrationens forslag til 1. behandlingen af budgettet for 2023-2026.

  Budgetarbejdet er dog reelt allerede igangsat, idet Kommunalbestyrelsen har fået præsenteret budgetmaterialet den 18. august 2022, og der har været afholdt budgetseminar den 3. og 4. september 2022.

  Glostrup Kommunes Regler om økonomistyring fastsætter krav til størrelsen af overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed samt krav til størrelsen af den gennemsnitlige kassebeholdning. Driftsoverskuddet bør mindst udgøre 4% af nettodriftsudgifterne, og den gennemsnitlige kassebeholdning bør udgøre mindst 6% af nettodriftsudgifterne. Kravene er ikke overholdt i 1. behandlingsbudgettet, og det vil derfor kræve, at der ved 2. behandlingen vedtages ændringsforslag, hvis kravene skal være overholdt i det vedtagne budget.

  Herudover er det et krav i bekendtgørelsen om kommunernes budget og regnskabsvæsen, at der i alle årene i budgetperioden overskud på den løbende drift. Dette krav er ikke opfyldt for 2024 i 1. behandlingsbudgettet, hvilket også indebærer, at der skal vedtages ændringsforslag. I overensstemmelse med budgettidsplanen der er vedtaget i kommunalbestyrelsen, er der udarbejdet en række ændringsforslag fra administrativ side, og på den baggrund har administrationen på budgetseminaret præsenteret et budgetoplæg fra administrationen der overholder kommunens økonomiske målsætninger samt kravene i lovgivningen, og som kommunalbestyrelsen kan tage udgangspunkt i ved deres videre forhandlinger om budgettet.

   

  A. Budgetforudsætninger

  De generelle forudsætninger for budgetlægningen, herunder pris- og lønudviklingen, befolkningsudviklingen m.v. samt udvalgenes bemærkninger, takster, investeringsoversigt m.m. er beskrevet i budgetforslaget. 1. behandlingsbudgettet vedhæftes som bilag.

   

  B. Rammerne for den kommunale økonomi

  Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2023 den 8. juni 2022. Aftalen er vedhæftet som en del af 1. behandlingsbudgettet.

   

  C. Budgetforslaget

  Budgetforslaget er udarbejdet med baggrund i det vedtagne budget for 2022, de givne tillægsbevillinger siden da og Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn fra marts og juni 2022. Der er alene tale om et administrativt budgetforslag, hvor rammekorrektioner er indarbejdet, rammekorrektionerne ses i et særskilt afsnit i 1. behandlingsbudgettet. Desuden er der indarbejdet diverse puljer som følge af ovennævnte aftale om kommunernes økonomi for 2023.

  Det foreliggende budgetforslag viser følgende driftsrammer på driften for hvert udvalg:

   

  Udvalg (mio. kr.)

  Budgetforslag 2023

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

  116,2

  Vækst- og Byudviklingsudvalget

  16,6

  Børne- og Skoleudvalget

  482,9

  Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

  380,1

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

  504,7

  Økonomiudvalget

  231,5

  Kultur- og Fritidsudvalget

  35,4

  Nettodrift i alt

  1.767,4

   

  Der er afsat fire puljer i budgetforslaget. En pulje vedrørende DUT lov- og cirkulæreprogrammet samt en vedrørende ændret pris- og lønskøn, disse puljer vil blive fordelt til de respektive konti i forbindelse med budgetvedtagelsen. Derudover er der afsat en pulje vedrørende demografi på ældreområdet samt en pulje til overgang barn-voksen. Puljerne er placeret på Økonomiudvalgets område.

  De afsatte puljer er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger.

   

  D. Ordinær driftsvirksomhed

  Driftsoverskuddet, den ordinære driftsvirksomhed, viser overskud i 2023, 2025 og 2026, hvorimod der ses et underskud i 2024 på:

  Beløb i mio. kr.

  2023

  2024

  2025

  2026

  Ordinær driftsvirksomhed

  -4,6

  12,9

  -13,1

  -42,4

   

  E. Budgetbalance

  Budgetforslaget udviser ved en indkomstskatteprocent på 23,6 følgende budgetunder-/-overskud, underskud er lig med træk i kassebeholdningen. Budgetforslaget er administrativt afbalanceret over kassebeholdningen.

  Beløb i mio. kr.

  2023

  2024

  2025

  2026

  Budgetunderskud/-overskud (-)

  112,0

  87,0

  87,2

  59,3

   

  Der er således tale om underskud i alle årene.

   

  F. Pris- og lønskøn

  Forudsætningen for budgetfremskrivningen er Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn fra marts 2022. Det nye skøn fra juni er indarbejdet i budgetforslaget som to puljebeløb under Økonomiudvalgets driftsramme; en pulje vedrørende serviceudgifter på konto 6 og en pulje vedrørende overførsler m.v. på konto 5. Derudover er der også indarbejdet en pulje vedrørende anlæg, der ligeledes ses under Økonomiudvalget på konto 6. Puljerne vil, som tidligere nævnt, blive fordelt til de respektive områder i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

   

  G. Anlægsbudgettet

  Anlægsbudgettet for årene 2023 – 2026 viser følgende beløb:

  Beløb i mio. kr.

  2023

  2024

  2025

  2026

  Skattefinansierede anlæg

  89,2

  85,0

  57,6

  16,2

  Salgsindtægter

  0

  -44,5

  0

  0

  Lånefinansierede anlæg

  7,1

  4,0

  3,5

  3,5

  Uspecificeret puljebeløb

  0

  4,2

  9,7

  50,0

  Anlæg i alt (netto)

  96,3

  48,6

  70,8

  69,8

   

  H. Udligning og generelle tilskud

  Tilskuds- og tilsvarsbeløbene for 2023 er i budgetforslaget afsat med baggrund i udmeldingen fra Indenrigs- og Boligministeriet. For budgetoverslagsårene er beløbene afsat med baggrund i en prognoseberegning foretaget af Kommunernes Landsforening.

   

  I. Kommunal indkomstskat

  Den kommunale indkomstskat er for 2023 afsat med baggrund i Indenrigs- og Boligministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Den kommunale udskrivningsprocent er indregnet med 23,6 alle år.

   

  J. Ejendomsskatter

  Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter er skattegrundlaget fra 2022. Der er regnet med 25 promille i grundskyld og 9,9 promille i dækningsafgift på forretningsejendomme.

   

  K. Budget- og bevillingsniveauer

  Det foreslås, at bevillingsniveauet fastlægges som én nettodriftsbevilling pr. udvalg på drifts- og refusionsområdet. Hver nettobevilling er desuden opdelt i flere politikområder.

  Indenfor bevillingsrammen kan det enkelte udvalg selv beslutte at omdisponere budgetbeløbene. Dog skal væsentlige forudsætninger, som er beskrevet i bemærkningerne, altid iagttages og kan kun fraviges efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

  Vedr. anlæg er bevillingsniveauet fastlagt på det enkelte sted/projekt.

   

  L. Takster

  Der foreligger forslag til fastsættelse af takster pr. 1. januar 2023.

  Ifølge reglerne i Den Kommunale Styrelseslov skal der udarbejdes en takstoversigt til såvel budgetforslaget som det endeligt vedtagne budget. Der er ikke nærmere formkrav til takst-oversigten.

  Takstoversigten er vedhæftet som særskilt afsnit i 1. behandlingsbudgettet.

   

  M. Tidsfrister for fremsættelse af ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2023

  Budget 2023 forventes at blive vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2022. I den politiske tidsplan er der følgende tidsfrister for fremsendelse af ændringsforslag og underændringsforslag:

  29. september 2022

  De politiske grupper har frist for at fremsende ændringsforslag. Forslagene sendes til okonomi@glostrup.dk senest kl. 8.00.

  6. oktober 2022

  De politiske grupper har frist for at fremsende underændringsforslag. Forslagene sendes til okonomi@glostrup.dk senest kl. 8.00.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

   

  • at budgetforslaget og takster oversendes til 2. behandling

  Beslutning i Økonomiudvalget den 13-09-2022

  Anbefales at budgetforslag og takster oversendes til 2. behandling.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  Godkendt at budgetforslag og takster oversendes til 2. behandling.

  Bilag

 10.  10. Mødeplan 2023 for kommunalbestyrelsen og udvalg

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende en mødeplan for det kommende år med henblik på offentliggørelse. Mødeplan for 2023 forelægges til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Center for Organisation og Styring har udarbejdet forslag til mødeplan for kommunalbestyrelsen og udvalg 2023, vedlagt som bilag.

   

  Der er i forslaget taget udgangspunkt i den vedtagne mødekadence, som blev vedtaget på kommunalbestyrelsens og udvalgenes konstituerende møder den 1. december 2021.

   

  For kommunalbestyrelsen:

  Ordinære møder holdes 4. onsdag i hver måned.

  For Økonomiudvalget:

  Ordinære møder holdes 3. tirsdag i hver måned.

  For Fagudvalgene:

  Ordinære møder i fagudvalgene holdes i ugen efter kommunalbestyrelsens møder.

   

  Der vil blive taget hensyn til ferier i februar og oktober måneder og for helligdage. Eneste mødefri måned er juli.

   

  Det medfører følgende justeringer:

  • Februar: Kommunalbestyrelsens møde flyttes fra den 22. februar til den 1. marts pga. vinterferie

   

  • April: Fagudvalgsmøderne flyttes pga. påsken, og Økonomiudvalgets møde flyttes fra tirsdag den 18. april til onsdag den 19. april, så dagsorden kan udsendes rettidigt.

   

  • Juni: Hele møderækken rykkes, så uge 26 friholdes (skolesommerferie).

   

  • August: Hele møderækken rykkes, så uge 31 friholdes (skolesommerferie).

   

  • Oktober: Økonomiudvalgets møde flyttes fra tirsdag den 10. oktober til torsdag den 12. oktober, så dagsordenen kan udsendes rettidigt.
   Onsdag den 11. oktober vil der være 2. behandling af budgettet.
   Kommunalbestyrelsens møde den 18. oktober flyttes til den 25. oktober pga. efterårsferie.

   

  Derudover er der indlagt ekstraordinære møder for vedtagelse af budgettet den 26. september for Økonomiudvalget og den 11. oktober for kommunalbestyrelsen.

   

  Mødeplanen for fagudvalgene er lagt efter de ovenstående rammer og ud fra de beslutninger, som udvalgene har truffet på deres konstituerende møder. Mødeplanen skal sendes til endelig godkendelse i udvalgene

   

  Mødedag og tidspunkt for kommunalbestyrelsens møder: Onsdag kl. 18.00 – 20.00.

   

  Mødedatoer:

  25. januar

  1. marts

  29. marts

  26. april

  24. maj

  21. juni

  30. august

  27. september

  11. oktober 2. behandling af budget

  25. oktober

  22. november

  20. december.

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

   

  1. at mødeplanen for udvalgsmøderne sendes til godkendelse i udvalgene
  2. at mødeplan for kommunalbestyrelsen godkendes.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.
  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

  Bilag

 11.  11. Skriftlig redegørelse og løsning på GDPR-problematikken for Kommunens chromebooks (medlemsforslag)

  Resumé

  Piet Papageorge (V) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 21. september 2022:

  Sagsfremstilling

  ”Med henvisning til forbuddet mod brugen af Chromebooks i Helsingør samt det øgede fokus på GDPR fra datatilsynet er det Venstres opfattelse, at Glostrup Kommunes nuværende praksis med hensyn til brugen af chromebooks i Skolerne i Glostrup ikke er lovmedholdelig. Med henvisning til Schrems II dommen fra EU-domstolen i juli 2020 er det Venstres forståelse, at brugen af amerikansk basserede cloud systemer; herunder altså Chromebooks m tilhørende Google pakke; ikke er lovligt.

   

  Siden sagen i Helsingør ramte medierne, har Venstre gentagende gange efterspurgt en skriftlige redegørelse, som indeholder:

  1. Hvorfor mener administrationen, at vores nuværende praksis er lovmedholdelig.
  2. Essensen af den kommunikation, som Glostrup uomtvisteligt har haft med KL – og evt. de andre kommuner, som anvender Chromebooks.
  3. En klokkeklar reference til de af Kommunens rådgivere (KL, in-house jurister, eksterne tredjeparter, etc.), som rådgiver Glostrup til at forsætte vores nuværende praksis.
  4. Såfremt det konstateres, at vi ikke kan benytte amerikanske cloud-løsninger, hvilke konkrete handlemuligheder ser administrationen så med dertilhørende konsekvenser (fx afskaffelse af chromebooks? Ændring af praksis? Omprogramering? Etc.)

   

  Da kommunalbestyrelsen er den øverste ansvarlige myndighed for området, finder Venstre, at det bør være i hele KB’s interesse at få udarbejdet et skriftligt notat som beskrevet ovenfor i bullets a-d.

   

  Indstilling:

  1. At administrationen pålægges at udarbejde et notat, som minimum indeholder ovenstående punkter a-d
  2. At notatet fremsendes hele KB
  3. At ØU behandler denne sag ved førstkommende ØU-møde, hvor notatet indgår som en del af bilagsmaterialet. ”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  Emilie Sloth (B) fremsætter følgende ændringsforslag:

   

  At administrationen udarbejder et notat til Økonomiudvalget med opdateret status og aktuelle indsatser vedrørende datasikkerhed ved anvendelse af Chromebooks og Workspace Education.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer A, B, C og F med 12 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U og V med 7 stemmer.

  Ændringsforslaget godkendt.

 12.  12. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-09-2022

  Til orientering.

Mødenr. 3256