Referat

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra borgmesteren 3. Ansøgning fra GSI om opstilling af cafévogn i byens parker 4. Mindesten for veteraner 5. Forsøg med gebyrfrit bibliotek 6. Bevilling af et-årige kulturaftaler 7. Budgetanalyse tandplejen til budget 2023 8. Oplandsgrænser for Skolerne i Glostrup 2023/2024 9. Opfølgning på den private hjemmeplejeleverandørs handleplan 10. Anlægsregnskab Børne-og Skoleudvalget 11. Anlægsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalget 12. Anlægsregnskaber Social-, Sundheds- og Seniorudvalget 13. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Overblikssag 14. Budgetopfølgning pr. 31 marts 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område 15. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Børne- og Skoleudvalgets område 16. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område 17. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område 18. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område 19. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område 20. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Økonomiudvalgets område 21. Opfølgning på budgetaftaler for 2018-2022 22. Garantistillelse for Glostrup Forsyning 2022 23. Politisk aftale om indsigelse i henhold til Planlovens §29b 24. Udtræden af bestyrelsen for Glostrup Almennyttig Boligselskab 25. Glostrup hylder mangfoldigheden og retten til at være den man er (medlemsforslag) 26. Flagning og udvidelse af flagregulativ (medlemsforslag) 27. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE) 28. Arealerhvervelse - forplads til Glostrup Ejby letbanestation (FOR LUKKEDE DØRE) 29. Licitation tilbygning Ejby Skole samt finansiering (FOR LUKKEDE DØRE)

Deltagere:


Kasper Damsgaard, A
Piet Papageorge, V
Søren Enemark, A
Emilie Borch Sloth, B
Leif Meyer Olsen, V
Lars Thomsen, U
Annette Normind Thomsen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Camilla Christensen, A
Maja Lüchau, V
Torben Jensen, A
Henrik Lund, F
Torben Martinsen, V
Kirstine Bjarnt, U
Gert Jensen, V
Waqar Ahmed, A
Lisa Ward, A
Morten Nygaard, A


Fraværende:
Afbud:


Helle Bager Nielsen, A
Vicky Schumann, C


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Borgmesteren oplyser, at der er afbud fra Vicky Schumann (C) og Helle Bager Nielsen (A).

  Morten Nygaard (A) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Borgmesteren foreslår, at punkterne 10-12 behandles samlet, og at punkterne 14-20 behandles samlet.

  Godkendt.

   

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A
 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Intet til orientering.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A
 3.  3. Ansøgning fra GSI om opstilling af cafévogn i byens parker

  Resumé

  GSI (Glostrup samvirkende idrætsforeninger) har ansøgt om tilladelse til at opstille en cafévogn (TukTuk eller ladcykel) i byens parker i weekender.

  Ansøgningen forelægges til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse. 

  Sagsfremstilling

  GSI ønsker tilladelse til opstilling af mobil cafévogn i byens parker.

  Formålet er i ansøgningen beskrevet således:

  1. at få flere af byens borgere ud i byens forskellige parker
  2. at skabe mere opmærksomhed om de forskellige idrætsforeningers tilbud i Glostrup kommune gennem direkte kommunikation med borgere I Glostrup
  3. at skabe en ny mulig indtægtskilde til de forskellige frivillige idrætsforeninger samlet under GSI (de 36 største organiserede idrætsforeninger I Glostrup).

   

  I praksis vil det foregå således:

  Der lejes eller indkøbes cafévogn (scooter eller ladcykel), med mulighed for udførsel og salg af gourmetkaffe og salg af let bagværk.

  Der oplæres personer blandt foreningernes medlemmer til korrekt betjening af udstyr. Der vil altid være mindst én person over 18 år til stede ved vognen. GSI påser, at hygiejnekrav, mv. overholdes, ligesom GSI sørger for, at parkerne afleveres i rengjort stand efter brug.

  Hos GSI vil der være én ansvarlig person, som der kan rettes henvendelser til ved udfordringer eller klager.

   

  Tidspunkter for aktiviteten:

  Hver lørdag og søndag i juni-august 2022 2-3 timer i hhv. Solvangsparken (formiddag 10-13), Byparken og Egeparken (eftermiddag 14-16). GSI ønsker mulighed for gentagelse i 2023 fra maj-august.

   

  På baggrund af tidligere drøftelser i udvalget arbejder administrationen hen imod et fornyet regelgrundlag for mobile stader i kommunen generelt. Det nuværende regelgrundlag er meget restriktivt, hvilket også viser sig ved, at der pt. kun er ét mobilt stade én dag om ugen i Glostrup. Forslag til det fornyede regelgrundlag vil blive forelagt udvalget, når det er klar.

   

  Det er imidlertid administrationens indstilling, at ovennævnte ansøgning uafhængigt af dette kan tillades nu. Henset til aktivitetens ikke-kommercielle karakter, er det ligeledes administrationens indstilling, at der afstås fra opkrævning af takstmæssig leje for mobilt salg på 3.600 kr. pr. år.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at GSI får tilladelse til mobilt salg i parkerne som beskrevet, og at der afstås fra opkrævning af leje. 

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 02-06-2022

  Søren Enemark (A) stiller følgende ændringsforslag:

   

  GSI får tilladelse til mobilt salg i parkerne som beskrevet, og at der afstås fra opkrævning af leje, idet det præciseres, at ordningen med mobilt salg i parkerne er et pilotprojekt, som skal evalueres efter 2 år og derefter skal sælges/udbydes til evt. interesserede og med normal lejebetaling.

   

  For stemmer: Søren Enemark (A), Helle Bager Nielsen (A), Leif Meyer Olsen (V) og Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Lars Thomsen (U).

   

  Lars Thomsen (U) begærer sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets beslutning anbefales godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) stemmer imod.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets beslutning sættes til afstemning.

   

  For stemmer alle.

   

  Miljø-, Teknik og Ejedomsudvalgets beslutning godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A
 4.  4. Mindesten for veteraner

  Resumé

  Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til finansiering og placering af evt. mindesten for udsendte. Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal godkende placering af mindesten.

  Sagsfremstilling

  Veteranerne i Glostrup vil gerne have rejst en mindesten for Danmarks tidligere udsendte.

  Ønsket opstod for at hædre tidligere udsendte og anerkende deres indsats, samt at have et sted at mindes de faldne.  

  Placeringen af stenen foreslås foran Glostrup Kirke ved siden af krucifikset, som bliver overdraget til Glostrup Sogn i forbindelsen med indgivelsen af sognegården. Der har været en dialog vedrørende mindestenen med kirkebogsførende præst i Glostrup kirke.

  Vej og park har indvilliget i at opsætte mindestenen, hvis projektet bliver godkendt. Mindestenen bliver i så fald afsløret 5. september 2022 i forbindelse med flagdagen.

  Økonomi

  Prisen på selve mindestenen beløber sig til ca. 29 t. kr. Administrationen anbefaler, at udgiften i givet fald finansieres af veteranindsatsen, som indeholder 153 t. kr. til aktiviteter, projekter og indsatser. 

  Indstilling

  Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller:

   

  1. at forslaget om opsætning af mindesten for udsendte drøftes
  2. at finansiering af evt. mindesten drøftes. Konkret med 29 t. kr. fra veteranindsatsen
  3. at forslaget om placering af mindestenen i parken foran Glostrup Kirke drøftes

  Center for Miljø, Teknik og Udvikling indstiller til Miljø- og Teknikudvalget:

  1. at forslaget om placeringen af mindesten i parken foran Glostrup Kirke drøftes.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Lars Thomsen (U) stiller ændringsforslag ang. placering: Mindesten anbefales placeret ved rådhuset tæt ved flagstangen.

   

  Dan Kornbek Christiansen (C) stiller ændringsforslag:

   

  1. Mindesten for udsendte godkendes.
  2. Mindesten for udsendte finansieres fra puljen til veteranindsatser.
  3. Mindesten anbefales placeret foran Glostrup Kirke.

   

  Ændringsforslag fra Dan Kornbek Christiansen (C) sat til afstemning:

  Ændringsforslag 1:
  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V), Lars Thomsen (U).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Henrik Lund (F).

  Ændringsforslag 1 godkendt.


  Ændringsforslag 2: Godkendt

   

  Ændringsforslag 3:
  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V).

  Imod stemmer: Henrik Lund (F), Lars Thomsen (U).

  Ændringsforslag 3 godkendt.
   

   

  Ændringsforslag fra Lars Thomsen (U) sat til afstemning:

  For stemmer: Henrik Lund (F), Lars Thomsen (U)

  Imod stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V).

  Ændringsforslaget falder.

   

  Lars Thomsen (U) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

   

   

  BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 2. JUNI 2022

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget oversender sagen til behandling i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Ændringsforslag 1 og 2 fra Dan Kornbek Christiansen (C) anbefales godkendt.

   

  Ændringsforslag fra Lars Thomsen (U) om placering af mindesten ved flagstang ved rådhuset anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Ændringsforslag 1 og 2 fra Dan Kornbek Christiansen (C) godkendt.

   

  Ændringsforslag fra Lars Thomsen (U) om placering af mindesten ved flagstang ved rådhuset godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 5.  5. Forsøg med gebyrfrit bibliotek

  Resumé

  Forslag om at Glostrup Bibliotek fra 2022-2023 gennemfører et forsøg med gebyrfrit bibliotek.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Bibliotek opkræver aktuelt et gebyr for sent afleverede bøger. Indtægten herfra anvendes til indkøb af materialer, men indebærer samtidig dels et ret stort administrativt arbejde, dels en irritation hos lånerne. Det er desuden opfattelsen, at det udgør en barriere for nogle borgere for overhovedet at anvende biblioteket.

   

  Glostrup Bibliotek har derfor ønske om at gennemføre et forløb fra sommeren 2022 til sommeren 2023 med gebyrfrit bibliotek. Der vil forsat blive udsendt varsling om aflevering, blive hjemkaldt og sendt regninger (hvis bøger slet ikke afleveres eller beskadiges).

   

  Glostrup Bibliotek vurderer, at forsøget især vil medføre, at der vil komme flere unge lånere, som pt. er den gruppe, som mest sjældent bruger biblioteket. Forventningen er også, at det helt generelt vil give en større brugertilfredshed.

   

  De internationale erfaringer er, at afskaffelsen af gebyrer medfører, at der kommer flere lånere, og at flere bøger reelt bliver returneret.

   

  Indtægten fra bøder og andre gebyrer indgår i indtægtsbudgettet for biblioteket sammen med forskellige andre gebyrer, som tilsammen er budgetteret til knap 75.000 kr. årligt. Gebyr for sent afleverede bøger er en lille delmængde heraf, men det er ikke uden manuel gennemgang muligt at angive det nøjagtige beløb.

   

  Bødetaksterne indgår i takstbladet og vedtages i forbindelse med budgettet. Det har dog i en årrække været op til biblioteket selv, om priserne skulle pris- og lønfremskrives, hvilket de er blevet siden 2019. Dog fastholdes de takster, der har nået det lovlige max. i forhold til Biblioteksloven.

   

  Særligt om de internationale erfaringer

  Erfaringer fra New York 2021 viser, at gebyrer for sen aflevering tidligere var en (ineffektiv) måde at opmuntre folk til at returnere bøger. I henhold til den politik, ville borgere, der havde over $15 i gebyrer, få deres kort spærret, og adgang til biblioteket tilbagekaldt. Byens biblioteker tjente over $3 millioner i gebyrer alene i 2019. De nye gebyrer blev suspenderet i 2020 på grund af pandemien, men nu vil de blive permanent elimineret.

   

  For dem, der har råd til gebyrerne, er de næppe et incitament. For dem, der ikke har råd til gebyrerne – fx borgere med uforholdsmæssig lav indkomst - bliver de en reel barriere for adgang.

   

  New York’s offentlige bibliotekssystem har 92 lokationer, og omfatter afdelinger på Manhattan, Bronx, Staten Island og Brooklyn og Queens Public Library.
  New York City slutter sig til en liste over andre større byer som San Francisco, Chicago, San Diego og Philadelphia, der har slettet alle tidligere gebyrer. Boston Public Library meddelte i år, at alle gebyrer vil blive slettet.

   

  Mange biblioteker i Nordamerika, herunder nogle i Canada, er i stigende grad også begyndt at droppe gebyrer. Indtil videre har det vist sig at være en succes i mange forskellige byer. Chicago Public Library rapporterede, at tusindvis af brugere genoptog deres brug af biblioteket efter afskaffelsen af ??bøder i 2019. Derudover oplevede biblioteket en stigning på 83 % i antal afleverede bøger i månederne efter ændringen. New York Public Library vil stadig kræve, at brugerne betaler erstatning, hvis bøger og andet materiale går tabt. Men hvis materialer til sidst returneres, vil der ikke blive pålagt gebyrer.

  Økonomi

  Indtægten fra gebyrer indgår i bibliotekets indtægtsbudget, hvorfor der vil skulle ske tilretning heraf, såfremt gebyrfrit bibliotek gennemføres.

  Forsøget er økonomineutralt men kræver dispensation fra takstblad.

  Indstilling

  Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller:

  1. At orienteringen tages til efterretning
  2. At det indstilles, at der i forbindelse med næste budgetopfølgning laves tilretning af indtægts- og udgiftsbudget for biblioteket.
  3. At det indstilles, at biblioteket får godkendelse til i skoleåret 2022-2023 at afvige takstbladet fsva. gebyr for sent afleverede bøger.
  4. Forsøget evalueres efter et år mhp. vurdering af forlængelse.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Indstillingerne sat til afstemning.

  Indstilling 1: orienteringen tages til efterretning.
  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V).
  Imod stemmer: Ingen

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U)

  Til efterretning.

   

  Indstilling 2: at der i forbindelse med næste budgetopfølgning laves tilretning af indtægtsbudget for biblioteket.
  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V).
  Imod stemmer: Ingen

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U)

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Indstilling 3: at biblioteket får godkendelse til i skoleåret 2022-2023 at afvige takstbladet fsva. gebyr for sent afleverede bøger.
  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V).
  Imod stemmer: Ingen

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U)

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Indstilling 4: at forsøget evalueres efter et år mhp. vurdering af forlængelse.
  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V).
  Imod stemmer: Ingen

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U)

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  1. For stemmer: alle.
   Til efterretning.

   

  1. For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Emilie Sloth (B), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).
   Imod stemmer: Lars Thomsen (U).
   Undlader at stemme: Ingen.
   Indstillingen anbefales godkendt.

   

  1. For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Emilie Sloth (B), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).
   Imod stemmer: Lars Thomsen (U).
   Undlader at stemme: Ingen.
   Indstillingen anbefales godkendt.

   

  1. For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Emilie Sloth (B), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).
   Imod stemmer: Ingen.
   Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).
   Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  1. Til efterretning.

   

  1. For stemmer A, B, C, F og V med 16 stemmer.
   Imod stemmer U med 2 stemmer.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. For stemmer A, B, C, F og V med 16 stemmer.
   Imod stemmer U med 2 stemmer.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. For stemmer alle.
   Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A
 6.  6. Bevilling af et-årige kulturaftaler

  Resumé

  Bevilling af et-årige kulturaftaler i 2022.

  Sagsfremstilling

  Som en del af kulturaftalerne er det besluttet, at tilbagebetalte midler fra det foregående år kan benyttes til at give tilskud til et-årige kulturaftaler. Et-årige kulturaftaler kan søges af kulturelle foreninger, som lever op til kriterierne for at søge kulturaftaler.

  Der er i 2022 kommet to ansøgninger om et-årige kulturaftaler. Begge ansøgninger lever op til kriterierne for kulturaftaler:

   

  Glostrup Kulturhus
  Glostrup Kulturhus søger 30 t. kr. i tilskud til musikken ifm. et halbal, som planlægges afholdt i foråret 2023 i Glostruphallen i samarbejde med andre foreninger. Foreningen budgetterer med 300 gæster og planlægger en aften med spisning og let underholdning under spisningen. Der vil være entre til arrangementet, og menuen vil være en del af entreen. Efter spisning lægges op til dans. Foreningen vil gerne have et navn på plakaten, som kan tiltrække gæster, og søger derfor tilskud til musikken. Resten af arrangementet finansieres af billetindtægten. Foreningen har tidligere fået bevilliget en 1-årig kulturaftale til dette arrangement, men arrangementet blev pga. Corona ikke gennemført, og tilskuddet blev derfor ikke benyttet.

   

  Glostrup Kunstforening
  Glostrup Kunstforening søger 7 t. kr. kr. i tilskud til at afholde et kunst-julemarked den 26. november 2022, hvor en række kunstnere kommer og sælger kunst til julegave-venlige priser. Kunstnerne betaler ikke for at deltage, og der er fri entre for besøgende. Foreningen har derfor ingen indtægter på arrangementet. Foreningen holdt et lignende julemarked i 2021 og ønsker at skrue op for julestemningen i 2022. De søger derfor tilskud til juleudsmykning af Glostrup Fritidscenter ifm. Julemarkedet samt til en dj, som skal spille julemusik.

  Økonomi

  Der er ikke afsat midler i budgettet til 1-årige kulturaftaler, som alene finansieres af tilbagebetalte midler fra kulturaftalerne. Der er tilbagebetalt i alt 122 t. kr. af de udbetalte tilskud under tre-årige kulturaftaler i 2021. Administrationen foreslår, at begge foreninger får bevilliget det ansøgte beløb. Administrationen foreslår desuden, at Glostrup Kulturhus får dispensation til, at deres tilskud udbetales i 2022, men benyttes i 2023.

  Såfremt begge ansøgninger imødekommes, vil der restere 85.000 kr.

  Indstilling

  Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller:

  1. At Glostrup Kulturhus bevilliges et tilskud på 30 t. kr. til halbal
  2. At Glostrup Kulturhus får dispensation til at benytte tilskuddet i 2023
  3. At Glostrup Kunstforening får et tilskud på 7 t. kr. til at afholde et kunst-julemarked

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning:

   

  1. For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V), Lars Thomsen (U)
   Indstillingen godkendt.
    
  2. For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V), Lars Thomsen (U).

  Det bemærkes, at forvaltningen sikrer, at det regnskabsmæssigt håndteres korrekt.
  Indstillingen godkendt.

   

  1. For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V)
   Imod stemmer: Lars Thomsen (U)
   Indstillingen godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  1. For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Emilie Sloth (B), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).
   Imod stemmer: Ingen.
   Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).
   Indstillingen anbefales godkendt.

   

  1. For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Emilie Sloth (B), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).
   Imod stemmer: Ingen.
   Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).
   Det bemærkes, at forvaltningen sikrer, at det regnskabsmæssigt håndteres korrekt.
   Indstillingen anbefales godkendt.

   

  1. For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Emilie Sloth (B), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).
   Imod stemmer: Ingen.
   Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).
   Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  1. For stemmer A, B, C, F og V med 16 stemmer.
   Imod stemmer ingen.
   Undlader at stemme U med 2 stemmer.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. For stemmer alle.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. For stemmer A, B, C, F og V med 16 stemmer.
   Imod stemmer U med 2 stemmer.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 7.  7. Budgetanalyse tandplejen til budget 2023

  Resumé

  Tandplejen har oplevet budgetudfordringer de seneste år. Udfordringerne skyldes nye retningslinjer og øgede dokumentationskrav, stigende børnetal, meget varierende materialeudgifter, stigende lønudgifter, og en uhensigtsmæssig demografireguleringsmodel.

  Tandplejens udgifter har i faste priser udviklet sig fra 8,0 mio. kr. i 2015 til 8,8 mio. kr. i 2021. I samme periode er antallet af 1-17-årige børn steget med 204 børn. Budgettet i 2021 udgør 8,0 mio. kr.

   

  Udgiften til kommunal tandpleje pr 0-17-årig er i Glostrup under niveauet i Region hovedstaden og andre vestegnskommuner.

   

  Tandplejen står i de kommende år overfor flere ændringer: nye målgrupper og ændring i antallet af eksisterende målgrupper. Gratis tandpleje for unge på 18-21 år kom på Finansloven 2022. Det kommer til at betyde flere unge i tandplejen fremover. Samtidig forventes antallet af borgere i omsorgstandplejen at stige, og socialtandplejen, som er en ny opgave fra 2021, fylder mere og mere.

   

  Sagsfremstilling

  Tandplejen har de seneste år oplevet budgetudfordringer. Nye Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), nye målepunkter fra Sundhedsstyrelsen, varierende priser på tandplejeartikler og negativ demografiregulering samtidig med at børnetallet stiger, og flere børn med diagnoser kræver mere tid. Glostrup ligger over landsgennemsnittet på antal 0-17-årige med diagnoser.

  Fra budget 2016 til budget 2022 er tandplejens budget netto reduceret med 222 t.kr. på driften

   

  For at skabe et sikkert beslutningsgrundlag besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 13. oktober 2021 (pkt. 17), at der skulle gennemføres en budgetanalyse af tandplejen i Glostrup.

   

  Analysen skal afdække:

  • Hvordan har serviceniveauet og krav til opgaven udviklet sig over tid, herunder krav til National Infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) og målepunkter fra Styrelsen for patientsikkerhed?
  • Hvordan har aktiviteten udviklet sig over tid, herunder antallet af børn og antallet af aftaler?
  • Hvordan har udgifterne udviklet sig over tid, herunder udgifter til materialer og tandlægeudstyr?
  • Hvordan har budgettet udviklet sig over tid og hvad betyder demografireguleringen?
  • Hvordan er udgiftsniveauet i tandplejen i forhold til i andre kommuner?

   

   

  Analysens konklusioner.[1]

  Der er kommet flere børn, øgede hygiejnekrav og øgede krav til dokumentationen, der har givet lavere produktivitet, men øgede indkaldeintervaller indebærer, at der ikke er kommet pukkel.

  Samlet set skyldes Tandplejens budgetudfordringer dels udfordringer på udgiftssiden, nemlig stigende aktivitet, 4% stigning i årsværk og et let stigende lønniveau, dels en uhensigtsmæssig demografiregulering som har reduceret budgettet i en periode hvor børnetallet steg. I 2021 var tandplejen særligt udfordret på grund af orlov, men det var en ekstraordinær situation, som ikke er udtryk for det generelle udgiftsniveau, men i høj grad kan tilskrives to barselvikariater.

   

  Der kan ikke findes data på, at materialeudgifter fylder mere end i tidligere år, men materialeudgifter er en udfordring, fordi de varierer meget fra år til år. Tandplejen har formodentligt tidligere kunnet absorbere udsving i materialeudgifter samt stigende løn- og tandplejeudgifter, fordi budgetrammen tidligere har været større,

   

  Lønniveauet for tandlægerne ligger på niveau med tandlæger i Region hovedstaden og omegnskommunerne. Klinikassistenterne ligger over. Den højere løn til klinikassistenter tilskrives at Glostrup generelt kører med lavere normering af klinikassistenter end andre kommuner. Dvs. at der i stort omfang arbejdes 1:1. Det gør også at vores klinikassistenter har mange opgaver, og alle er klinikansvarlige. Det indebærer lidt højere individuelt lønniveau men samlet en mindre lønsum.

   

  Ses på de samlede udgifter ligger Glostrup Kommune under sammenligningskommunerne og regionsgennemsnittet. Glostrup har således den laveste udgift til tandpleje pr 0-17-årig.

   

  Tandplejen har fra budget 2022 fået en flerårig anlægspulje på 600 t.kr., der skal dække større investeringer i udstyr. Denne vil aflaste udgiftspresset som følge udsving i udgifter til tandlægeudstyr og inventar. Samlet set vil en rammekorrektion, en anden demografiregulering og anlægspuljen fra 2022 betyde, at Tandplejens budget fremover er mere robust i forhold til udsving.

   

  Hvis der ikke gøres noget, kan tandplejens budgetudfordringerne have den konsekvens, at det politisk besluttede indkaldeinterval på 18 måneder ikke kan overholdes, men må øges til lovens maksimum på 24 måneder. Tandplejen vurderer at denne løsning vil give rekrutteringsudfordringen, da det timetal, der kan tilbydes, så vil være mindre attraktivt. Samtidig er tandplejen udfordret på kravet om korte ventetider og høj faglig kvalitet.

   


  [1] Analysen er udarbejdet på baggrund af data fra kommunens økonomisystem, Tandplejens årsrapporter, notater fra Tandplejen, aktivitetsdata fra Tandplejen, data fra Danmarks Statistik, data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor samt resultater fra Index100 analyse.

  Økonomi

  Budgetforslag 2023-2026 rammekorrigeres med 200.000 kr.

   

  Tandplejens budget demografireguleres fremover sådan, at de variable udgifter til løn mm. reguleres ud fra den gennemsnitlige udgift (opgjort på oprindeligt budget) for henholdsvis 1-10 årige og 11-17 årige børn. Det betyder, at hvis antallet af 1-10-årige børn forventes at stige, så øges Tandplejens budget. Demografireguleringen sker i forbindelse af rammekorrektionerne til budgetforslaget, der indgår i 1. behandlingsbudgettet.

   

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at

  1. Der indarbejdes en rammekorrektion til budgetforslag 2023-2026 på 200.000 kr.
  2. Tandplejens budget demografireguleres fremover ud fra det rammekorrigerede budget, sådan at budgettet tilpasses den forventede stigning i børnetallet fra 2022 til 2023.

   

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Piet Papageorge, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 8.  8. Oplandsgrænser for Skolerne i Glostrup 2023/2024

  Resumé

  Forud for efterårets indskrivning til 0. klasser for skoleåret 2023/2024, opstiller administrationen en række forslag til tilretninger af oplandsgrænserne på baggrund af de skolepligtige børns bopælsfordeling. Forslagene omfatter tiltag om placering af oplandsgrænser, maximale klassekvotient m.m.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog oktober 2021 en ny model for indskrivning med udgangspunkt i en opdeling af kommunen i skoleoplande. Oplandsgrænserne til skoleåret 2022/2023 byggede primært på fordelingen af de skolestartende børns bopæle i kombination med skolens kapacitet. Indskrivningen til 2022/2023 er afsluttet og de kommende elever er startet i før-SFO.

  Til skoleåret 2023/24 er det relevant af se på om der er behov for en justering af oplandsgrænserne, så de passer til den nye årgangs bopælsfordeling. Nedenfor er vist den forventede indskrivning fordelt på børnenes bopælsoplande. Beregning er som hidtil lavet udfra en max klassestørrelse på 22 elever.

  Skoleopland

  Undervisnings-pligtige børn

  Elevprognose

  Klassebehov

  Indstilling fra Skolerne i Glostrup

  Ejby

  22

  19

  0,86

  1

  Nordvang

  60

  52

  2,35

  3

  Skovvang

  98

  84

  3,83

  2 (eller 3 jf. nedenstående)

  Søndervang

  83

  71

  3,24

  4

  Vestervang

  45

  39

  1,76

  2

  Hovedtotal

  308

  265

  12,04

  12 eller 13 (jf. nedenstående)

  Note: Antal skolepligtige børn til 0. klasse i 2023/2024 pr. 15. mart 2022 inkl. skoleudsatte

   

  Prognosen forventer et samlet klassebehov på 12,04 ved det nuværende niveau for maximal klassekvotient (kvotient 22). Skolerne i Glostrup befinder sig derfor lige på grænsen i mellem at kunne have plads til alle elever i 12 klasser, og at have brug for en 13. klasse. Vælger man at fastholde oplandsgrænsen til Ejby ved Frederikssundsmotervejen og evt. også oplandsgrænsen til Vestervang ved ringvejen, skærpes behovet for den 13. klasse, da klasserne ikke forventes at blive fyldt på baggrund af børnene som har bopæl i oplandene.

  Skolerne i Glostrup er blevet præsenteret for prognosen og er kommet med en indstilling til oprettelse af 0. klasser som vist i sidste kolonne ovenfor. Skolen oplyser, at der umiddelbart kun er ledig kapacitet på afdeling Vestervang, hvor en evt. 13. klasse vil kunne placeres. Et vestervangsopland til tre klasser vil dog kræve en betydelig udvidelse af oplandet øst for ringvejen. På øvrige skoleafdelinger vil det kræve omrokeringer og evt. fysisk tilpasning af lokaler, hvis der skal oprettes ekstra klasser.

  På afdeling Søndervang er der, som del af vedligeholdelsesplanen, igangsat arbejde med at etablere yderligere 7 klasselokaler ved fx at inddrage sfo-lokaler m.v. Disse lokaler ér indregnet i prognosen og planen for lokaleudnyttelse og vil ikke stå klar til næste skoleår.

  Til orientering er de gennemsnitlige klassekvotienter på Skolerne i Glostrup pt. som anført i skemaet herunder:

  Skoleafdeling

  Gennemsnitlig klassekvotient

  Højeste klassekvotient (årgang)

  Laveste klassekvotient (årgang)

  Nordvang

  21,3

  24,5 (8. og 9. klasse)

  17,7 (1. klasse)

  Skovvang

  22,2

  26,5 (7. klasse)*

  19,0 (3. klasse)

  Søndervang

  22,0

  24,0 (7. og 8. klasse)

  18,3 (2. klasse)

  Vestervang

  14,8

  18,0 (8. klasse)

  12,5 (3. klasse)

  *Incl. specialklasseelever

   

  Administrationen bemærker, at de eksisterende dispensationsmuligheder for klassekvotienten anfører, at der kan dispenseres hvis barnet har særlige behov, bopæl i afdelingens opland, eller søskende på afdelingen. Der vil derfor godt kunne etableres oplande, som forventeligt vil medføre klassekvotienter over klasseloftet på 22, uden at der laves en generel ændring af klassekvotienterne - men det skal være en undtagelse.

   

  Administrationen har udarbejdet tre (fire) forslag til justering af oplandsgrænserne som beskrives nærmere nedenfor. I bilaget findes optegning af oplandsgrænserne til forslagene samt en oversigt over de forventede klassekvotienter. 

   

  A 1 – Generelt øgede klassekvotienter

  På afdeling Skovvang er der en markant forskel mellem det forventede klassebehov på 3,8 klasser og kapaciteten på afdelingen, hvor kun 2 klasselokaler umiddelbart vil være ledige. Når klasseprognosen, som blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde 4. maj 2022, ikke viser kapacitetsunderskud for 2023, skyldes det at der her er taget udgangspunkt i Skolerne i Glostrups indstilling og ikke i behovet. 

  Ud over at oplandet har en ekstraordinær stor årgang er der tilmed også ekstraordinært mange børn med større søskende på afdelingen. 39 børn fra årgangen har større søskende på afdeling Skovvang, og har derfor fortrin til en plads på afdelingen. Det betyder at ved oprettelse af to 0. klasser, vil det være nødvendigt at indskrænke oplandet til kun at omfatte de nærmeste boligkarreer øst for afdelingen. 

  Forslag A1 indebærer, at klassekvotientgrænsen generelt ændres til maximalt 26 elever, idet elever fra andre oplande kun optages op til og med kvotient 24 (dette for at sikre at der er plads til tilflyttere til oplandet samt til udslusning fra specialgrupper). Dette vil dels medføre, at der skal oprettes færre klasser (driftsøkonomisk fordel), dels kunne ske indenfor de tilgængelige lokaler uden fx at skulle inddrage sfo-lokaler på Skovvang, dels mindske det fremadrettet kapacitetspres. Endelig vil det forventeligt betyde, at lidt flere familier vil kunne få opfyldt deres ønsker om konkret skoleindskrivning, da der vil være flere ”ledige pladser” totalt set, men samtidig vil klassekvotienten i de fleste tilfælde ligge omkring eller under 24.

  Ved at hæve klasseloftet til 26 elever lægger man sig op af den kommende ændring fra finanslovsaftalen for 2022 med virkning fra skoleåret 2023/2024. Alle 0.-2. klasser vil herefter kun kunne optage maksimalt 26 elever. Det betyder også, at indskrivningsmodellen ikke som hidtil vil have indbygget den samme sikkerhed for, at der er plads til elever med særlige behov, større søskende på afdelingen eller bopæl i oplandet, idet det ikke vil være muligt at dispensere fra klasseloftet på denne baggrund. Dette vil i særlig grad få betydning for tilflyttere som kan risikere at den relevante skoleafdeling er fyldt. Derfor ovenstående regelændring om, at elever fra andre oplande kun optages op til og med kvotient 24.

  Derfor forslår administrationen også, at man på grund af usikkerheden omkring den endelige fordeling sigter efter en forventet klassekvotient på maksimalt 24 elever, når tages udgangspunkt i bopælsopland og børn som har søskende på afdelingen. Grænserne på 26 elever må dog forventes at blive nået i nogle tilfælde.

  I forslaget til justering af oplandsgrænserne bevares grænserne for Ejby og Vestervang.

  Modellens betydning for oplande er vist i bilag. Der vil totalt set skulle oprettes 12 klasser, hvilket giver en driftsøkonomisk reduktion på ca. 1,3 mio. kr. årligt i forhold til at oprette en 13. klasse, men er neutralt i forhold til aktuelle prognose.

   

  Fordele: Oplandsgrænserne for Ejby og afdeling Vestervang vil kunne fastholdes, hvorved der ikke tvinge børn på tværs af ringvejen eller Frederikssundmotorvejen. Mindre pres på lokalekapacitet. Fortsat mulighed for at sikre plads til tilflyttere til opland og til udslusning fra specialgrupper, samt i et vist omfang lidt bedre mulighed for at opfylde forældreønsker om skoleindskriving.

   

  Udfordringer: Lidt større usikkerhed om muligheden for sikre plads til børn med særlige behov, større søskende på afdelingen og bopæl i oplandet. 

  Gennemsnitligt lidt flere elever i klasserne på Nordvang, Søndervang og Skovvang.

  Fastholder presset på kapacitet på skoleområdet.

   

  A2 – Generelt øgede klassekvotienter og 11 klasser

  Hvis klasseloftet hæves til 26 elever (og der reelt oprettes klasser herefter), forventes det  matematisk set at være nødvendigt at oprette 11 klasser. Derved opnås en driftsøkonomisk reduktion på ca. 1,3 mio. kr. årligt, og presset på basislokaler mindskes.

  Hvis dette skal realiseres, vil det ikke være muligt at opretholde oplandsgrænserne til både Ejby og Vestervang, som de er pt., og der vil være risiko for, at tilflyttere samt børn fra specialhold ikke kan få plads i klasser på den lokale skole.

  Forslaget indebærer derfor, at der oprettes klasser med op til 26 elever, men forventet lidt lavere i praksis. Oplandet for Vestervang udvides for at udnytte kapaciteten og få en mere ensartet klassestørrelse på tværs af skolerne, som også er økonomisk hensigtsmæssig.

  Modellens betydning for oplande er vist i bilag. Der vil totalt set skulle oprettes 11 klasser.

  Administrationen foreslår den samme model som i forslag A1, hvor klassekvotienten hæves til 26 elever, men at elever fra andre oplande kun optages til og med kvotient 24.  

  Fordele: Oplandsgrænserne for Ejby fastholdes, hvorved der ikke tvinge børn på tværs af Frederikssundmotorvejen. Mindre pres på lokalekapacitet. Fortsat en vis mulighed for at sikre plads til tilflyttere til opland og til udslusning fra specialgrupper.

  Bedre lokaleudnyttelse på såvel kort som langt sigt, og ikke mindst en mindre driftsudgift på 1,3 mio. kr. årligt første år og lidt mindre i efterfølgende.

   

  Udfordringer: Større usikkerhed om muligheden for sikre plads til børn med særlige behov, større søskende på afdelingen og bopæl i oplandet.

  Oplandsgrænse for Vestervangskolen ændres, så oplandet bliver større.

  Gennemsnitligt lidt flere elever i klasserne på Nordvang, Søndervang, Skovvang og Vestervang.

   

  B – Ekstra kapacitet på Skovvang og delvis bevarelse af oplandsgrænser

  For at imødekomme den ekstraordinært store årgang i Skovvangsområdet, vil der kunne etableres ekstra kapacitet på afdelingen på flere forskellige måder, som pt drøftes med skolen. Mest oplagt ved at inddrage et sfo-lokale til også at blive brugt til undervisning, og ved at lade undervisningen for en af de små klasser ske i et mindre lokale, som ellers anvendes til andre formål. Kapaciteten skal bruges frem til, at projektet med 10 klasselokaler forventes at stå klar i midten af 2026. Administrationen gør opmærksom på at, selv om årgangen til 2023 er ekstraordinært stor, forudser klasseprognosen at der også i 2024 og 2025 vil være børn til oprettelse af tre 0. klasser på afdeling Skovvang, hvorfor problematikken vil gentage sig de kommende år, medmindre oplandsgrænserne her justeres.

  Forslag B indebærer, at klassekvotientgrænsen generelt ændres til maximalt 26 elever, idet elever fra andre oplande kun optages op til og med kvotient 24 (dette for at sikre at der er plads til tilflyttere til oplandet samt til udslusning fra specialgrupper). I praksis vil klassekvotienten i de fleste tilfælde være en del lavere.

  I alt oprettes 13 klasser.
  Udgiften hertil vil især være den årlige driftsudgift til en klasse mere. Ca. 1,3 mio. pr. år i 0. klasse og lidt mindre de efterfølgende. Hertil kommer udgift til inventar til etablering af et ekstra klasselokale, hvilket dækkes indenfor rammen.

   

  Fordele: En del af familierne til den store børneårgang i Skovvangsområdet imødekommes, og oplandet får en rimelig størrelse. Samtidig kan oplandene til Ejby, Søndervang og Vestervang fastholde de nuværende grænser, hvorved det skabes en vis kontinuitet. Sikkerheden i indskrivningsmodellen fastholdes i forhold til at kunne optage børn med særlige behov, børn med større søskende og børn med bopæl i afdelingens opland. 

   

  Udfordring: Der vil være brug for midler til etablering af ekstra kapacitet til afdelingen, og afhængig af model vil det have konsekvenser for daglig drift på fx sfo-området. Største ulempe er den øgede driftsudgift på ca. 1,3 mio. kr. i 0. klasse og lidt mindre de efterfølgende 6 år.

  Presset på lokalekapacitet øges.

  Selv om der oprettes 3 klasser på afdeling Skovvang, vil oplandsgrænsen fortsat løbe tæt på afdelingen vestlige side.

   

  C – Ekstra kapacitet på Skovvang og øgede klassekvotienter for enkelte afdelinger (24+2)

  Der skabes ekstra kapacitet på afdeling Skovvang som i forslag B, men den ekstra kapacitet bruges på at spare en klasse på afdeling Søndervang, så der samlet oprettes 12 klasser. Det betyder også, at der som i forslag A må forventes højere klassekvotienter end nuværende klasseloft på 22 elever. Konkret fastlægges en planlægnings-klassekvotient på 24 elever pr. klasse, idet der efter konkret behov kan optages op til maximal klassekvotient på 26 elever. Oplandet til Vestervang udvides med området mellem Hovedvejen og Nyvej og videre ned langs Godsbanevej på den anden side af jernbanen. Udvidelsen af oplandet til Vestervang vil samtidig give et bedre elevgrundlag for afdelingens to 0. klasser.

  I alt oprettes 12 klasser.

   

  Fordele: De samme fordele som i forslag B vil være gældende.

   

  Udfordring: En forventning om højere klassekvotienter (max 24/26) end det gældende klasseloft (max 22) for afdeling Nordvang, Skovvang og Søndervang. Oplandet til afdeling Vestervang udvides, så nogle familier vil skulle på tværs af ringvejen på vej til skole. 

  Økonomi

  Udgifter forbundet med forslag i forbindelse med kapacitetsudvidelse på afdeling Skovvang i forslag B og C. Dækkes indenfor eksisterende ramme.

  Driftsudgift til ekstra klasse i model B. Ca. 1,3 mio. kr. det første år og lidt mindre de efterfølgende.

  Reduktion i driftsudgift i model A2 på ca. 1,3 mio. kr. det første år og lidt mindre de efterfølgende.

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  At Børne og Skoleudvalget beslutter, hvilken model der skal indstilles.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2022

  Emilie Borch Sloth (B) stiller ændringsforslag:

  Model C indstilles, idet medarbejdere og ledelse på Skovvangskolen samt skolebestyrelsen inddrages i forhold til at finde den bedste løsning for at øge kapaciteten.

  For stemmer: Emilie Sloth (B), Annette Normind Thomsen (A), Helle Bager Nielsen (A), Vicky Schumann (C).

  Imod stemmer: Maja Lüchau (V),Imad Daher (U)

  Ændringsforslaget anbefales godkendt.

   

  Mindretalsudtalelse Maja Lüchau (V): Venstre ønsker at fastholde maksimalt 22 elever i hver klasse.

  Mindretalsudtalelse Imad Daher (U): Bylisten ønsker en grundigere analyse af, hvad de langsigtede konsekvenser og udgifter vil være af model C.

  Afbud:
  1. Piet Papageorge, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Emilie Sloth (B) stiller ændringsforslag om, at Forslag C indstilles godkendt.

  For stemmer: Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F) og Emilie Sloth (B).
  Imod stemmer: Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Lars Thomsen (U).
  Undlader at stemme: Ingen.
  Ændringsforslaget anbefales godkendt.

   

  Mindretalsudtalelse fra Piet Papageorge (V): Venstre ønsker at fastholde maksimalt 22 elever i hver klasse.

  Mindretalsudtalelse fra Lars Thomsen (U): Bylisten ønsker en grundigere analyse af, hvad de langsigtede konsekvenser og udgifter vil være af model C.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Emilie Sloth (B) stiller ændringsforslag om, at Forslag C godkendt.

  For stemmer A, B, C og F med 11 stemmer.

  Imod stemmer U og V med 7 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

   

  Ændringsforslaget godkendt.

   

  Afvigende mening fra Piet Papageorge (V):

  Venstre finder det beklageligt, at der alt andet lige bliver mindre tid til den enkelte elev.

  Det er Venstres opfattelse, at det alt andet lige bliver mindre attraktivt at være ansat på Skolerne i Glostrup.

  Venstre finder ikke, at et serviceniveau på op til 26 elever pr. klasse, som er det samme som landets fastlagte lov, er synderligt ambitiøst.

  Og derfor stemmer vi nej.

   

  Afvigende mening fra Lars Thomsen (U):

  Bylisten mener, at dette forslag resulterer i en udhuling af Skolerne i Glostrups økonomi.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 9.  9. Opfølgning på den private hjemmeplejeleverandørs handleplan

  Resumé

  BDO vurderede i deres tilsynsrapport 2021, at Human Care, Glostrup Kommunes private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, leverede mindre tilfredsstillende indsatser, derfor blev der udarbejdet en handleplan for Human Care med henblik på, at de kunne forbedre deres leverancer til borgerne i Glostrup Kommune.

  Redegørelse for tilsyn med hjemmeplejen 2021 blev 2. behandlet på udvalgsmødet den 6. april, hvor udvalget tog sagen til efterretning. Den 19. april afholdt administrationen og ledelsen i Human Care et møde, hvor der i fællesskab blev fulgt op på handleplanen. I denne sag gøres der status på Human Cares opfølgende arbejde med handleplanen.

  Sagsfremstilling

  Baggrund 

  I oktober 2021 gennemførte BDO tilsynsbesøg hos den private leverandør af hjemmehjælp, Human Care, som pr. 1. maj overtog opgaver i kommunen efter den private leverandør Altiden.

   

  Tilsynets vurdering af Human Care

  Human Care opnåede vurderingen ”Mindre tilfredsstillende”, hvilket svarer til at flere indikatorer ikke er opfyldt, dvs.:

  • Forholdene er på flere områder utilstrækkelige
  • Tilsynet har konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe
  • Tilsynet har en eller flere anbefalinger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan.

   

  Human Care opnåede i 2021 ikke tilfredsstillende resultater, hvad angår dokumentation samt pleje og omsorg, selvom tilsynet vurderede, at borgerne generelt er meget tilfredse med den praktiske hjælp, herunder hjælp til rengøring, og at medarbejdernes kommunikation og adfærd er særdeles venlig og respektfuld. Desuden vurderer tilsynet, at medicin generelt dispenseres og håndteres korrekt. Anbefalingerne retter sig hovedsageligt mod dokumentation og personlig pleje, hvorfor der er udarbejdet en detaljeret plan for opfølgning. Handleplanen tager systematisk udgangspunkt i tilsynets anbefalinger, således at der for hver anbefaling fremgår en plan med en eller flere konkrete indsatser.

   

  Opfølgning på Human Cares handleplan

  På et møde den 19. april mellem administrationen og ledelsen i Human Care blev der i fællesskab fulgt op på handleplanen. Hvert punkt på handleplanen blev gennemgået og det er administrationens vurdering, at Human Care i store træk har fulgt handleplanen. På nogle punkter er Human Care endnu ikke er i mål, men de er på vej. Dette var forventeligt, da BDO ikke anbefalede at gennemføre et opfølgende tilsynsbesøg inden næste tilsyn, fordi tilsynet vurderede, at anbefalingerne ville tage tid at implementere.

   

  Overordnet set er administrationen betrygget i, at der siden tilsynsbesøget er sket en forbedring og opkvalificering i forhold til dokumentation og pleje, selvom der fortsat fremadrettet både er brug for fokus på at opkvalificere medarbejderne i dokumentationspraksis og behov for et mere formaliseret samarbejde mellem den kommunale visitation og den kommunale sygepleje. For en detaljeret opfølgning henvises til den opdaterede handleplan, som er udvidet med en kolonne, hvor status på punkterne i handleplanen pr. 19 april 2022 fremgår. Den opdaterede handleplan er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at opfølgningen på Human Cares handleplan tages til efterretning.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 07-06-2022

  Indstillingen godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) stemte imod og begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Afbud:
  1. Waqar Ahmed, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingen taget til efterretning.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 10.  10. Anlægsregnskab Børne-og Skoleudvalget

  Resumé

  Forelæggelse af anlægsregnskab for BSU vedr. projektet 514.074 Ny daginstitution til af Fuglekær til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommunens regler om økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. forelægges kommunalbestyrelsen.

  Administrationen forelægger derfor anlægsregnskab for følgende projekt til godkendelse:

  • 514.074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær

  Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær

  I juni 2016 bevilligede Kommunalbestyrelsen 2 mio. kr. til programmering og bygherrerådgivning. I marts 2017 blev der yderligere bevilliget 25,645 mio. kr. til opførelsen af institutionen.

  Institutionen stod klar til indflytning i 2018. Efter indflytning og mangeludbedring blev økonomien opgjort til at projektet kunne afsluttes med et mindre forbrug på godt 780.000 kr. Et mindre forbrug som skyldtes at de uforudsete udgifter blev væsentligt lavere end budgetteret.

  I juni 2019 fremlagde Glostrup Ejendomme en sag om anvendelse af ikke forbrugte bevillingsmidler. I sagen blev ønsker som skur til legetøj og cykler, solafskærmning og klatrestativ mv besluttet. Enkelte af delprojekterne blev dyrere end først antaget f.eks. er skuret til legetøj og cykler bl.a. grundet højere materialepriser blevet dyrere.

  Grundet gentagende naboklager blev det ved en senere lejlighed besluttet at etablere hegn i skel.

  Alle delprojekter er nu gennemført og anlægget regnskabsaflægges med et mindre forbrug på 77.445 kr.

  Anlægsregnskabet er vedhæftet som bilag til sagen.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022:

  Tekst/Projekt nr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  514.074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær

   

  0

  0

  I alt

   

  0

  0

   

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

  1. at det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes
  2. at det anbefales, at anlægsbevilling på projekt 514.074 nulstilles.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2022

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Piet Papageorge, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstilling 1 og 2 anbefales godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) undlader at stemme.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, B, C, F og V med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U med 2 stemmer.

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 11.  11. Anlægsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalget

  Resumé

  Forelæggelse af anlægsregnskab for KFU vedr. projekterne 031.023, 031.087 og 383.021 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommunens regler om økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. forelægges kommunalbestyrelsen.

  Administrationen forelægger derfor anlægsregnskab for følgende projekter til godkendelse:

  • 031.023 Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre
  • 031.087 Ny kunstgræsbane – Nyt projekt
  • 383.021 Forenings-, medborger- og kulturhus

  031.023 Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre

  Ved budget 2021 blev der givet anlægsbevilling til udskiftning af sandfiltre og styresystem i Glostrup Svømmehal. Et stålsandfilter er en stor opsamlingstank, som indeholder et filter af sand til rensning af bassinvand for mikroorganismer. Projektet blev i gang sat på baggrund af en tilstandsrapport af de gamle sandfiltre, som på daværende tidspunkt var 41 år gamle.

  Projektet omhandlende renovering eller udskiftning af filtre, pumper, eltavler, rørsystemer osv. som vedrører vandbehandlingen. Glostrup Idrætscenter har nu nye sandfiltre og et avanceret og energirigtigt styresystem.

  Projektet blev en smule forsinket pga. leveranceudfordringer på filterbeholdere. Men samlet blev projektet gennemført tilfredsstillende i et godt samarbejde mellem entreprenør, rådgiver samt personalet i Glostrup fritidscenter.

  Projektet afsluttes inden for den afsatte økonomi, selvom de indkomne tilbud lå lidt over forventet niveau på grund af generelle prisstigninger i markedet. Anlægget regnskabsaflægges med et mindreforbrug på 70.010 kr.

  031.087 Ny kunstgræsbane – Nyt projekt

  I budget 2019 blev der afsat budget til etablering af ny kunstgræsbane og belysning ved tennisbaner på Glostrup Stadion samt forsinkelsesbassin. Samlet bevilgede kommunalbestyrelsen i alt 10,074 mio. kr. til projekterne.

  Etableringen af kunstgræsbane og regnvandsprojektet blev igangsat i 2019, og projektet forløb som planlagt. Kunstgræsbanen blev afleveret med udgangen af 2019 og regnvandsbassinet stod færdigt i 2020. Samarbejdet med entreprenør og Glostrup Forsyning har fungeret godt. Projektet er nu afsluttet med et merforbrug på 3.964 kr.

  383.021 Forenings-, medborger- og kulturhus

  Ved budget 2019 og 2020 blev der afsat midler til ombygning af det tidligere ungdomscenter til et forenings-, medborger- og kulturhus, som dels skulle rumme Glostrup Musikskole og dels møde- og foreningsfaciliteter til erstatning for lokaler i Glostrup Fritidscenter.

  Medborgerhuset blev færdiggjort i 2020 og blev indviet ved udgangen af 2020. Grundet corona blev medborgerhuset først rigtigt ibrugtaget i løbet af 2021.

  Projektet var et renoveringsprojekt af eksisterende bygning, og opgaven var afgrænset til etablering af nye rammer for forenings-, medborger- og kulturhuset og for Glostrup Musikskole. Det har betydet at enkelte vedligeholdelsestiltag ikke indgik i projektet, så som maling/udskiftning af vinduer. Der er fortsat opgaver på huset af vedligeholdsmæssig karakter, som skal prioriteres på driften de kommende år.

  Projektet afsluttes med et merforbrug på 106.627 kr., svarende til 0,7% af anlægsbevillingen. Et merforbrug som bl.a. skyldes ekstraudgifter til uforudsete udgifter til bl.a. nødvendig elarbejde ifm. inventaropsætning.


  Anlægsregnskaberne er vedhæftet som bilag til sagen.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  031.023 Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre

   

  0

  -70.010

  031.087 Ny kunstgræsbane – Nyt projekt

   

  0

  3.964

  383.021 Forenings-, medborger- og kulturhus

   

  0

  106.627

  I alt

   

  0

  40.581

   

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

   

  1. at det anbefales, at anlægsregnskaberne godkendes
  2. at det anbefales, at anlægsbevilling på de nævnte projekter nulstilles.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstilling 1 og 2 anbefales godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) undlader at stemme.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, B, C, F og V med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U med 2 stemmer.

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 12.  12. Anlægsregnskaber Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

  Resumé

  Forelæggelse af anlægsregnskaber for SSSU vedr. projekterne 550.060, 545.072 og 019.085 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommunens regler om økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. forelægges kommunalbestyrelsen.

  Administrationen forelægger derfor anlægsregnskab for følgende projekt til godkendelse:

  550.060 Bakkehuset – div forbedringsprojekter

  545.072 Renovering af KABS Gentofte

  019.085 Udskiftning af tag Ældrecenter Hvissinge.

   

  550.060 Bakkehuset – diverse forbedringsprojekter

  Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017 af give anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Bakkehusets bygninger.

  Projektet er gennemført i perioden 2018 og frem til 2021, og indeholdt renoveringstiltag, der har gjort Bakkehuset mere tidssvarende.

  På Bakken 11 er det eksisterende køkken ombygget og udskiftet.

   

  Der er etableret en ekstra bolig i Bakken 7, hvor der er udført en tilbygning med direkte adgang til den eksisterende bygning. Tilbygningen rummer stue med te-køkken, soveværelse samt badeværelse. For at udføre sammenbygningen mest hensigtsmæssigt, er taget på den eksisterende bygning efterisoleret, og der er lagt nyt pap på.  

   

  Regnskabet aflægges med et mindre forbrug på 372.000 kr., som tidligere er besluttet ved regnskabsafslutningen at skulle overføres til nyt projekt vedr. renovering af Bakkehuset. De resterende midler skal sammen med de afsatte midler i 2022 anvendes til dels at etablere et værnemiddeldepot på Bakken 7 - i den tidligere garage, samt at ombygge Bakken 9 med henblik på etablering af medicinrum og ekstra bad-toilet.

   

  545.072 Renovering af KABS Gentofte

  I forbindelse med corona i 2020 besluttede Glostrup Kommune at understøtte erhvervslivet ved øgede anlægsinvesteringer. Konkret blev godt 18 mio. kr. fremrykket heraf 2 mio. kr. til renovering af KABS Gentofte. Bevillingen på 2 mio. kr. var fordelt med 1 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.

   

  Projektet blev påbegyndt i 2020 og afsluttet i begyndelsen af 2022. Der er udført gennemgang af kloaksystemet omkring hovedhuset, og i den forbindelse udskiftet og omlagt dele af kloakken.

   

  I kælderen er der monteret affugtningsanlæg med henblik på at gøre møderummet i denne etage anvendeligt. De indvendige vægge er afrenset og malet med åndbar maling.

  Der er foretaget en omfattende afrensning af adskillige lag maling, en større mængde reparationer af sætningsskader samt maling af facade og tagudhæng.

  Fugtskadet stålbjælke over vinduesparti samt nedbrudt murværk ved altanpartier er udskiftet. Ligeledes er udtjente vinduespartier udskiftet, og der er monteret træbelægning på gulvet på altanerne.

   

  Projektet afsluttes med et mindreforbrug på anlægsbevillingen på 4.053 kr.

   

  019.085 Udskiftning af tag Ældrecenter Hvissinge

  Kommunalbestyrelsen gav i 2018 anlægs- og indtægtsbevilling til udskiftning af taget på Ældrecenter Hvissinge. Glostrup Boligselskab har udskiftet taget på Ældrecenter Hvissinge. Da ejendommen er ejet af Glostrup Kommune, er det kommunen, der har skulle hjemtage lån til finansiering af tagudskiftningen. 

  Omkostninger ved lånoptagelsen, renter og afdrag betales gennem Glostrup Boligselskab via en huslejestigning på 10,37%.  

   

  Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 11.128 kr.

   

  Anlægsregnskaberne er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  550.060 Bakkehuset – div forbedringsprojekter

   

  -372.000

  -9.728

  550.059 Bakkehuset – forbedring af fysiske rammer

   

  372.000

  372.000

  545.072 Renovering af KABS Gentofte

   

  -18.000

  -4.053

  019.085 Udskiftning af tag Ældrecenter Hvissinge

   

  0

  -11.128

  I alt

   

  -18.000

  347.091

   

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

   

  1. at anlægsregnskaberne godkendes
  2. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekterne 545.072 Renovering af KABS Gentofte og 019.085 Udskiftning af tag Ældrecenter Hvissinge nulstilles
  3. at rådighedsbeløb på 550.060 Bakkehuset – div forbedringsprojekter på 372.000 kr. flyttes til projekt 550.059 Bakkehuset – forbedring af fysiske rammer, og at der gives anlægsbevilling på 372.000 kr.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 07-06-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) undlader at stemme.

  Afbud:
  1. Waqar Ahmed, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer: Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Emilie Sloth (B), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingerne 1- 3 anbefales godkendt.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, B, C, F og V med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U med 2 stemmer.

  Indstillingerne 1 - 3 godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 13.  13. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Overblikssag

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på alle udvalg med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. Der forelægges bevillingssager på alle fagudvalg, inklusive Økonomiudvalget. Desuden forelægges denne overblikssag til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommunes økonomi i 2022 bærer præg af verdenssituationen. Der forventes store merudgifter til el som følge af krigen i Ukraine, udgifter til sygedagpenge og førtidspension er stigende, og særligt ældreområdet er udfordret af eftervirkningerne af COVID-19 bølgen i vinteren 2022. Hertil kommer tekniske korrektioner bl.a. vedrørende affaldstakster og lavere statsrefusionsindtægter. Der søges bevilling til merudgifter på driften på 8,8 mio. kr. Bevillingsansøgningen ledsages af forslag til modgående tiltag, så kommunens budget ikke udvides. De modgående tiltag reducerer serviceudgifterne med 2,1 mio. kr. og anlægsudgifterne med 4,4 mio. kr. Hertil kommer en forventning om salgsindtægter på resten af beløbet.

   

  Hvis alle bevillingsændringer vedtages, vil der fortsat umiddelbart være et forventet merforbrug. Administrationen arbejder med at nedbringe det forventede merforbrug vedrørende forsørgelse og førtidspension samt på ældreområdet. Der er dog noget usikkerhed omkring merforbruget på områderne, ligesom det er usikkert hvor stor merudgiften til el og ender med at være.

   

  El-priserne og eftervirkningerne af COVID-19 påvirker servicerammen. Hertil kommer tekniske korrektioner bl.a. vedrørende affaldstakster. Det forventede regnskab inden for servicerammen er aktuelt over sigtepunktet for servicerammeoverholdelse, men administrationen forventer alligevel, at servicerammen sandsynligvis overholdes. Det vil dog være under forudsætning af, at der overføres driftsbevillinger til 2023 på samme niveau som sidste år, at kommunerne i nogen grad kompenseres for de høje el-priser og eftervirkningerne af COVID-19, samt at de modgående tiltag vedtages. Administrationen følger forbruget tæt frem mod næste budgetopfølgning pr. 31. juli 2022. De seneste tal for forbrugsudviklingen, indikerer at serviceudgifterne holder sig tæt på servicerammen. Forbrugsprocenten pr. 30. april er 33,1 % i 2022, og i 2021 var den 33,2 % på samme tid af året. I regnskab 2021 blev servicerammen overholdt, hvilket vil sige, at med det aktuelle forbrugsmønster vil rammen også blive overholdt i 2022.

   

  Det samlede resultat af denne budgetopfølgning, inklusive modgående tiltag, er et forbrug af kassebeholdningen på 4,2 mio. kr. i 2022. Der søges om forbrug af kassebeholdningen primært på grund af lavere skatteindtægter. Til næste budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 vurderes det, om det er nødvendigt at finde modgående tiltag på indtægtssiden. Bevillingsændringer på drift, anlæg samt indtægter og balanceforskydninger er beskrevet i punkterne nedenfor:

  Drift

  • Der søges bevilling til et merforbrug på kommunens samlede nettodriftsudgifter på 8,8 mio. kr. Der søges især bevilling til tekniske korrektioner, bl.a. vedrørende affaldstakster og lavere statsrefusionsindtægter, samt merudgifter til førtidspension og sygedagpenge. 
  • Administrationen anbefaler modgående tiltag, der reducerer driftsudgifterne med 2,1 mio. kr. og anlægsudgifterne med 4,4 mio. kr., så bevillinger på drift og anlæg i højere grad er i balance. Hertil kommer en forventning om salgsindtægter, som betyder at bevillingerne sandsynligvis kommer til at balancere ved kommende budgetopfølgninger. Modgående tiltag er beskrevet i bilag 2.

  Anlæg

  • Der forventes et mindrebrug på kommunens samlede nettoanlægsudgifter på 61,3 mio. kr., og der forventes overført 57,6 mio. kr. til budget 2023-2026. Der søges om budgetneutrale bevillingsændringer og en teknisk korrektion på 8 t. kr.

  Indtægter og balanceforskydninger

  • Der søges bevilling til mindreindtægter på 3,4 mio. kr. (hovedkonto 7), fordi Glostrup Kommune får lavere skatteindtægter fra grundskyld og dækningsbidrag. Samtidig søges bevilling til merindtægter på 1,5 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger i forbindelse med deponering (hoved konto 8).

  Den samlede ansøgning om bevilling er beskrevet i det vedlagte bilag og fremgår også af de særskilte bevillingssager. Der sker ikke bevilling ved denne sag, som kun er en overblikssag. I bilag 1 kan læses en nærmere beskrivelse af det samlede resultat af budgetopfølgningen, afvigelserne og bevillingerne under de enkelte udvalg.

  Enkelte bevillinger har flerårseffekt. Det vedrører merudgifter på 4,3 mio. kr. på driften primært vedrørende lavere statsrefusionsindtægter og merudgifter til balanceforskydninger på 1,4 mio. kr. faldende til 1,1 mio. kr. Dette fremgår af et særskilt afsnit i bilaget og indarbejdes i budgetforslag 2023-2026.

  Økonomi

  Økonomiafsnittet beskriver den samlede påvirkning af kommunens økonomi, men der sker ingen bevilling i denne sag. Bevillingsskemaer udspecificeret for hvert enkelt udvalg findes i bilag 3.

  t. kr.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022

  Indarbejdes i budgetforslag 2023 - 2026

   

  Driftsbevilling

  Rådigheds-beløb

  Anlægs-bevilling

  Drifts-bevilling 2023

  Rådigheds-beløb 2023

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

  1.214

  0

  0

  -264

  0

  Vækst- og Byudviklingsudvalget

  0

  -169

  -169

  0

  0

  Børne- og Skoleudvalget

  -4.536

  0

  0

  -2.479

  0

  Erhvervs- og Arbejdsmarkeds-udvalget

  4.000

  0

  0

  0

  0

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

  5.111

  0

  0

  3.469

  0

  Økonomiudvalget

  4.114

  161

  161

  4.442

  0

  Kultur- og Fritidsudvalget

  -933

  0

  0

  -828

  0

  Hovedkonto 7 og 8 i alt

  1.766

  0

  0

  1.418

  0

  Modgående tiltag servicedrift

  -2.140

  0

  0

  0

  0

  Modgående tiltag anlæg

  0

  -4.400

  -4.400

  0

  0

  Bevillinger i alt

  8.596

  -4.408

  -4.408

  5.757

  0

   

  Netto 4.188 t.kr. til forbrug af kassebeholdningen i 2022.

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

  • at overblikket over budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Til efterretning.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 14.  14. Budgetopfølgning pr. 31 marts 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2022 og efterfølgende år.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. I bilag 1 kan læses en nærmere beskrivelse af det samlede resultat af budgetopfølgningen og afvigelserne under de enkelte udvalg.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Hvis der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. Regler om økonomistyring, sådan at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme i 2022 på netto 1,0 mio. kr., heraf søges der bevilling til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på 0,3 er tillægsbevillinger og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. er budgetneutrale omplaceringer. Den samlede ansøgning om bevilling er beskrevet i det vedlagte bilag og fremgår af økonomiafsnittet nedenfor.

   

  Der ansøges om en budgetneutral ændring vedrørende anlæg under Kultur- og Fritidsudvalget på 24 t. kr. i 2022.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022 og flerårseffekt til indarbejdelse i budgetforslag 2023-2026.

  kr.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022

  Indarbejdes i budgetforslag 2023 - 2026

  Hele kroner

  Drifts-bevilling

  Rådigheds-beløb

  Anlægs-bevilling

  Drifts-bevilling 2023

  Rådigheds-beløb 2023

  Budgetopfølgning drift

  -932.662

  0

  0

  -828.279

  0

  Eksternt finansierede projekter (U)

  1.607.090

  0

  0

  281.410

  0

  Eksternt finansierede projekter (I)

  -1.607.090

  0

  0

  -281.410

  0

  Budgetopfølgning, anlæg

  0

  0

  0

  0

  0

  Bevillinger i alt

  -932.662

  0

  0

  -828.279

  0

  Netto 932.662 kr. til forøgelse af kassebeholdningen i 2021.

  Flerårseffekt på drift i 2024 og frem på -878.279 kr.

  Indstilling

  1. at anbefale en tillægsbevilling på drift på et mindreforbrug på netto 932.662 kr.i 2022,
  2. at anbefale at flerårseffekten på drift på et mindreforbrug på 828.279 kr. i 2023 og 878.279 kr. i 2024 og frem indarbejdes i budgetforslag 2023-2026,
  3. at anbefale budgetneutrale brutto bevillinger på eksternt finansierede projekter på 1607.090 kr. i 2022 og 281.410 kr. i 2023,
  4. at anbefale budgetneutrale ændringer til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 24.000 kr. i 2022.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Indstillingerne sat samlet til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer: Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F) og Emilie Sloth (B).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingerne 1- 4 anbefales godkendt.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, B, C og F med 11 stemmer.

  Imod stemmer U og V med 7 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne 1 - 4 godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 15.  15. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Børne- og Skoleudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Børne- og Skoleudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2022 og efterfølgende år.

   

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Børne- og Skoleudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. I bilag 1 kan læses en nærmere beskrivelse af det samlede resultat af budgetopfølgningen og afvigelserne under de enkelte udvalg.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Hvis der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. Regler om økonomistyring, sådan at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et mindreforbrug på Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme i 2022 på netto 3,5 mio. kr., heraf søges der bevilling til et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på 2 mio. kr. er tillægsbevillinger og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. er budgetneutrale omplaceringer. Den samlede ansøgning om bevilling er beskrevet i det vedlagte bilag og fremgår af økonomiafsnittet nedenfor.

   

  Der ansøges om en budgetneutral ændring vedrørende anlæg under Børne- og Skoleudvalget på 1 mio. kr. i 2022.

   

  På Børne- og Skoleudvalgets område foreslår administrationen modgående tiltag på 300 t.kr. på driften og 500 t. kr. på anlæg, der skal sikre balance i bevillingerne. Det fremgår af bilag 2 Modgående tiltag ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

   

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022 og flerårseffekt til indarbejdelse i budgetforslag 2023-2026.

  kr.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022

  Indarbejdes i budgetforslag 2023 - 2026

  Hele kroner

  Drifts-bevilling

  Rådigheds-beløb

  Anlægs-bevilling

  Drifts-bevilling 2023 og frem

  Rådigheds-beløb 2023

  Budgetopfølgning drift

  -4.536.441

  0

  0

  -2.479.237

  0

  Eksternt finansierede projekter (U)

  -3.659.097

  0

  0

  -5.125.000

  0

  Eksternt finansierede projekter (I)

  3.659.097

  0

  0

  5.125.000

  0

  Budgetopfølgning, anlæg

  0

  0

  0

  0

  0

  Bevillinger i alt

  -4.536.441

  0

  0

  -2.479.237

  0

  Netto 4.536.441 kr. til forøgelse af kassebeholdningen i 2022.

  Modgående tiltag ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022: Driftsbevilling på -300.000 kr. i 2022. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling på -500.000 kr. i 2022.Herefter Netto 5.336.441 kr. til forøgelse af kassebeholdningen i 2022.

   

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

  1. at anbefale en tillægsbevilling på drift på et mindreforbrug på netto -4.536.441 kr. i 2022,
  2. at et mindreforbrug på -2.479.237 kr. i 2023 og frem indarbejdes i budgetforslag 2023-2026,
  3. at anbefale budgetneutrale brutto bevillinger på eksternt finansierede projekter på 3.659.097 kr. i 2022 og på 5.125.000 kr. i 2023,
  4. at anbefale modgående tiltag på driften i form af en tillægsbevilling på et mindreforbrug på 300.000 kr. jf. bilaget Modgående tiltag ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022,
  5. at anbefale modgående tiltag på anlæg i form af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på et mindreforbrug på 500.000 kr. jf. bilaget Modgående tiltag ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022,
  6. at anbefale budgetneutrale ændringer til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.037.838 kr. i 2022.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2022

  Indstillingerne sat til afstemning samlet:

  For stemmer: Emilie Sloth (B), Annette Normind Thomsen (A), Helle Bager Nielsen (A), Vicky Schumann (C), Imad Daher (U)

  Imod stemmer: Ingen

  Undlader at stemme: Maja Lüchau (V),

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Piet Papageorge, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer: Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F) og Emilie Sloth (B).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingerne 1- 6 anbefales godkendt.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, B, C og F med 11 stemmer.

  Imod stemmer U og V med 7 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne 1 -6 godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 16.  16. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal gives bevillinger til 2022 og efterfølgende år.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. I bilag 1 kan læses en nærmere beskrivelse af det samlede resultat af budgetopfølgningen og afvigelserne under de enkelte udvalg.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder, der søges en tillægsbevilling. Hvis der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. Regler om økonomistyring, sådan at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et merforbrug på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets samlede ramme i 2022 på netto 11,0 mio. kr., heraf søges der bevilling til et merforbrug 5,1 mio. kr., hvoraf et merforbrug på 6,1 er tillægsbevillinger, og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. er budgetneutrale omplaceringer. Den samlede ansøgning om bevilling er beskrevet i det vedlagte bilag og fremgår af økonomiafsnittet nedenfor.

   

  Anlæg

  Der ansøges om en budgetneutral ændring vedrørende anlæg under Social-, Sundheds- og Seniorudvalget på 0,4 mio. kr. i 2022.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022 og flerårseffekt til indarbejdelse i budgetforslag 2023-2026.

  kr.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022

  Indarbejdes i budgetforslag 2023 - 2026

  Hele kroner

  Drifts-bevilling

  Rådigheds-beløb

  Anlægs-bevilling

  Drifts-bevilling 2023

  Rådigheds-beløb 2023

  Budgetopfølgning drift

  5.111.101

  0

  0

  3.443.802

  0

  Eksternt finansierede projekter (U)

  2.619.350

  0

  0

  2.355.443

  0

  Eksternt finansierede projekter (I)

  -2.619.350

  0

  0

  -2.355.443

  0

  Budgetopfølgning, anlæg

  0

  0

  0

  0

  0

  Bevillinger i alt

  5.111.101

  0

  0

  3.443.802

  0

   

  Netto 5.111.101 kr. til forbrug af kassebeholdningen i 2022.

  Flerårseffekt på drift i 2024 og frem på 3.500.013 kr.

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

   

  1. at anbefale en tillægsbevilling på drift på et merforbrug på netto 5.111.101 kr. i 2022
  2. at anbefale at flerårseffekten på drift på et merforbrug på 3.443.802 kr. i 2023 3.500.013 kr. i 2024 og frem indarbejdes i budgetforslag 2023-2026
  3. at anbefale budgetneutrale brutto bevillinger på eksternt finansierede projekter på 2.619.350 kr. i 2022, 2.355.443 kr. i 2023, 203.030 kr. i 2024 og 2025
  4. at anbefale budgetneutrale ændringer til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 372.000 kr. i 2022.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 07-06-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt, idet sammenhæng mellem merforbrug og normeringsmodel for ældrecentrene afdækkes frem mod budget 2023-processen.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) undlader at stemme.

  Afbud:
  1. Waqar Ahmed, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer: Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F) og Emilie Sloth (B).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingerne 1- 4 anbefales godkendt.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, B, C og F med 11 stemmer.

  Imod stemmer U og V med 7 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne 1 -4 godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 17.  17. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2022.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. I bilag 1 kan læses en nærmere beskrivelse af det samlede resultat af budgetopfølgningen og afvigelserne under de enkelte udvalg.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Hvis der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. Regler om økonomistyring, sådan at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et merforbrug på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede ramme i 2022 på netto 9,4 mio. kr., heraf søges der bevilling til et merforbrug 4 mio. kr. Den samlede ansøgning om bevilling er beskrevet i det vedlagte bilag og fremgår af økonomiafsnittet nedenfor.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022.

  kr.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022

  Indarbejdes i budgetforslag 2023 - 2026

  Hele kroner

  Drifts-bevilling

  Rådigheds-beløb

  Anlægs-bevilling

  Drifts-bevilling 2023

  Rådigheds-beløb 2023

  Budgetopfølgning drift

  4.000.000

  0

  0

  0

  0

  Eksternt finansierede projekter (U)

  0

  0

  0

  0

  0

  Eksternt finansierede projekter (I)

  0

  0

  0

  0

  0

  Budgetopfølgning, anlæg

   

   

   

   

   

  Bevillinger i alt

  4.000.000

  0

  0

  0

  0

  Netto 4.000.000 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  1. at anbefale en tillægsbevilling på drift på et merforbrug på netto 4.000.000 kr.i 2022

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2022

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstillingensættes til afstemning.

   

  For stemmer: Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F) og Emilie Sloth (B).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingen sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, B, C og F med 11 stemmer.

  Imod stemmer U og V med 7 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 18.  18. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2022 og efterfølgende år.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. I bilaget kan læses en nærmere beskrivelse af det samlede resultat af budgetopfølgningen og afvigelserne under de enkelte udvalg.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Hvis der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. Regler om økonomistyring, sådan at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et merforbrug på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets samlede ramme i 2022 på netto 5,7 mio. kr., heraf søges der bevilling til et merforbrug 1,2 mio. kr., hvoraf et merforbrug på 1,2 mio. kr. er tillægsbevillinger og et mindreforbrug på 19 t. kr. er budgetneutrale omplaceringer. Den samlede ansøgning om bevilling er beskrevet i det vedlagte bilag og fremgår af økonomiafsnittet nedenfor.

   

  Anlæg

  Der ansøges om en budgetneutral ændring vedrørende anlæg under Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget på 2,5 mio. kr. i 2022.

   

  På Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget område foreslår administrationen modgående tiltag på 3,9 mio. kr. på anlæg, der skal sikre balance i bevillingerne. Det fremgår af bilag 2 Modgående tiltag ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022 og flerårseffekt til indarbejdelse i budgetforslag 2023-2026.

  kr.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022

  Indarbejdes i budgetforslag 2023 - 2026

  Hele kroner

  Drifts-bevilling

  Rådigheds-beløb

  Anlægs-bevilling

  Drifts-bevilling 2023 og frem

  Rådigheds-beløb 2023

  Budgetopfølgning drift

  1.214.444

  0

  0

  -263.741

  0

  Eksternt finansierede projekter (U)

  0

  0

  0

  0

  0

  Eksternt finansierede projekter (I)

  0

  0

  0

  0

  0

  Budgetopfølgning, anlæg

  0

  0

  0

  0

  0

  Bevillinger i alt

  1.214.444

  0

  0

  -263.741

  0

  Netto 1.214.444 kr. forbrug af kassebeholdningen i 2022.

  Modgående tiltag ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling på -3.900.000 kr. i 2022. Herefter netto 2.685.556 kr. til forøgelse af kassebeholdningen i 2022.

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

   

  1. at der anbefales en tillægsbevilling på drift på et merforbrug på netto 1.214.444 kr.i 2022
  2. at det anbefales at flerårseffekten på drift på et mindreforbrug på 263.741 kr. i 2023 og frem indarbejdes i budgetforslag 2023-2026
  3. at der anbefales budgetneutrale ændringer til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.489.000 kr. i 2022
  4. at der anbefales modgående tiltag på anlæg i form af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på et mindreforbrug på 3.900.000 kr. jf. bilaget Modgående tiltag ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 02-06-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) undlader at stemme.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer: Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F) og Emilie Sloth (B).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingerne 1- 4 anbefales godkendt.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, B, C og F med 11 stemmer.

  Imod stemmer U og V med 7 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne 1 -4 godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 19.  19. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Vækst- og Byudviklingsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2022.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Vækst- og Byudviklingsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. I bilaget kan læses en nærmere beskrivelse af det samlede resultat af budgetopfølgningen og afvigelserne under de enkelte udvalg.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Hvis der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. Regler om økonomistyring, sådan at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et netto mindreforbrug på anlæg under Vækst- og Byudviklingsudvalget på 0,2 mio. kr., som vedrører en budgetneutral ændring.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022 og flerårseffekt til indarbejdelse i budgetforslag 2023-2026.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022

  Indarbejdes i budgetforslag 2023 - 2026

  Hele kroner

  Drifts-bevilling

  Rådigheds-beløb

  Anlægs-bevilling

  Drifts-bevilling 2023

  Rådigheds-beløb 2023

  Budgetopfølgning drift

  0

  0

  0

  0

  0

  Budgetopfølgning, anlæg

  0

  -169.000

  -169.000

  0

  0

  Bevillinger i alt

  0

  -169.000

  -169.000

  0

  0

  Netto 169.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen i 2022.

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

   

  • at der anbefales rådighedsbeløb og anlægsbevilling på et mindreforbrug på 169.000 kr. i 2022.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 02-06-2022

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstillingen sættes til afstemning.

   

  For stemmer: Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F) og Emilie Sloth (B).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingen sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, B, C og F med 11 stemmer.

  Imod stemmer U og V med 7 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 20.  20. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Økonomiudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Økonomiudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2022 og efterfølgende år.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Økonomiudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2022. I bilag 1 kan læses en nærmere beskrivelse af det samlede resultat af budgetopfølgningen og afvigelserne under de enkelte udvalg.

   

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder, der søges en tillægsbevilling. Hvis der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

   

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. Regler om økonomistyring, sådan at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

   

  Der forventes et merforbrug på Økonomiudvalgets samlede ramme i 2022 på netto 1,5 mio. kr., heraf søges der bevilling til et merforbrug 4,1 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. er tillægsbevillinger og et merforbrug på 4,3 mio. kr. er budgetneutrale omplaceringer. Den samlede ansøgning om bevilling er beskrevet i det vedlagte bilag og fremgår af økonomiafsnittet nedenfor.

   

  På Økonomiudvalgets område foreslår administrationen modgående tiltag på 1,8 mio. kr. på driften, der skal sikre balance i bevillingerne. Det fremgår af bilag 2 Modgående tiltag ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

   

  Anlæg:

  Der forventes et netto merforbrug på anlæg under Økonomiudvalget på 0,2 mio. kr. i 2022.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022 og flerårseffekt til indarbejdelse i budgetforslag 2023-2026.

  kr.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022

  Indarbejdes i budgetforslag 2023 - 2026

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Driftsbevilling 2023 og frem

  Rådighedsbeløb 2023

  Budgetopfølgning drift

  4.114.103

  0

  0

  4.441.848

  0

  Eksternt finansierede projekter (U)

  0

  0

  0

  0

  0

  Eksternt finansierede projekter (I)

  0

  0

  0

  0

  0

  Budgetopfølgning, anlæg

   0

   161.000

  161.000

  0

  0

  Bevillinger i alt

  4.114.103

  161.000

  161.000

  4.441.848

  0

   

  Netto 4.275.103 kr. til forbrug af kassebeholdningen i 2022.

  Modgående tiltag ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022: Driftsbevilling på -1.840.000 kr. i 2022. Herefter netto 2.435.103 kr. til forbrug af kassebeholdningen i 2022.

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

  1. at anbefale en tillægsbevilling på drift på et merforbrug på netto 4.114.103 kr. i 2022
  2. at anbefale at flerårseffekten på drift på et merforbrug på 4.441.848 kr. i 2023 og frem indarbejdes i budgetforslag 2023-2026,
  3. at anbefale rådighedsbeløb og anlægsbevilling på netto 161.000 kr. i 2022,
  4. at anbefale modgående tiltag på driften i form af en tillægsbevilling på et mindreforbrug på 1.840.000 kr. jf. bilaget Modgående tiltag ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer: Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F) og Emilie Sloth (B).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V) og Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingerne 1- 4 anbefales godkendt.

  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, B, C og F med 11 stemmer.

  Imod stemmer U og V med 7 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne 1 - 4 godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 21.  21. Opfølgning på budgetaftaler for 2018-2022

  Resumé

  Administrationen har gjort status på, hvor langt kommunen er med at gennemføre de initiativer, som blev vedtaget med budgetaftalen 2022. Der følges også op på ikke gennemførte initiativer fra budgetaftalerne 2018, 2019, 2020 og 2021. Initiativer som blev meldt gennemført ved sidste forelæggelse i november 2021 vises ikke.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har i foråret 2022 foretaget en opfølgning på budgetaftalen for 2022 og for de initiativer fra tidligere år, som ikke er gennemført. Status på de enkelte initiativer ses i vedhæftede oversigter.

   

  Alle initiativer er angivet med en statusbetegnelse for, hvor langt man er i processen og uddybet med en kort beskrivelse. Herudover fremgår det, om det forventes, at der skal fremlægges en særskilt politisk sag om initiativet, og i givet fald hvornår det vil ske. Der er sat et enslydende dagsordenspunkt vedrørende opfølgning på budgetaftalen på samtlige udvalg med endelig beslutning i kommunalbestyrelsen.

   

  Status på budgetaftalerne på alle udvalg er at der er 42 ikke-afsluttede initiativer. 34 initiativer stammer fra budget 2022 og otte fra tidligere budgetter. Af de 42 initiativer er tre gennemført siden sidste forelæggelse, 20 er igangsat planmæssigt, 13 afventer opstart planmæssigt, fem er forsinket og et initiativ er erstattet eller opgivet. Det fremgår af tabellen.

   

  Status fordelt på budgetaftaler

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  I alt

  Gennemført!

  0

  0

  0

  0

  3

  3

  Igangsat planmæssigt

  0

  1

  0

  4

  15

  20

  Afventer opstart planmæssigt

  0

  0

  0

  1

  12

  13

  Forsinkes - aktiviteter i gang

  1

  0

  1

  0

  0

  2

  Forsinkes - afventer afklaring

  0

  0

  0

  0

  3

  3

  Erstattet eller opgivet

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  I alt

  1

  1

  1

  5

  34

  42

   

  Budgetaftalen for 2022 indeholder 91 initiativer heraf 40 anlægsprojekter. Anlægsprojekterne følges der op på i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts som også behandles af fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni. 43 initiativer vedrører drift og otte omfatter både drift og anlæg. Af de 51 driftsrettede initiativer er 17 gennemført siden budgetvedtagelsen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

   

  1. at status på initiativerne indenfor udvalgets eget område godkendes jf. vedhæftede oversigt
  2. at hvis status på et initiativ ikke kan godkendes, at det så besluttes, hvad der eventuelt skal sættes i gang i forhold til initiativet.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Indstillingerne sat samlet til afstemning:

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Helle Bager Nielsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V).

  Imod stemmer: Ingen.

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).

  Indstillingerne anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 31. MAJ 2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 2. JUNI 2022

  Indstilling 1 anbefales godkendt.

  Lars Thomsen (U) undlader at stemme.

   

  BESLUTNING I VÆKST- OG BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 2. JUNI 2022

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  BESLUTNING I SOCIAL-, SUNHEDS- OG SENIORUDVALGET DEN 7. JUNI 2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Indstillingspunkt 2 udgår.

  Lars Thomsen (U) undlader at stemme.

   

  BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 7. JUNI 2022

  Indstillingen anbefales godkendt, idet bilag 3 tilrettes således at status for læringsrum Nordvang bliver, at dette er aflyst.

  Udgår.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  Udvalgenes indstillinger sættes til afstemning.

  1. For stemmer: Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Emilie Sloth (B), Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).
   Imod stemmer: Ingen.
   Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).
   Udvalgenes indstillinger anbefales godkendt.

   

  1. Udgår.
  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Udvalgenes indstillingerne sættes til afstemning.

   

  1. For stemmer A, B, C, F og V med 16 stemmer.
   Imod stemmer ingen.
   Undlader at stemme U med 2 stemmer.
   Udvalgenes indstillinger godkendt.

   

  1. Udgår.
  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 22.  22. Garantistillelse for Glostrup Forsyning 2022

  Resumé

  Glostrup Forsyning anmoder Glostrup Kommune om at stille garanti for lånoptagelse til anlægsinvesteringer i 2022 ifm. Letbanen, til indkøb af affaldsbeholdere, samt til etablering af molokker.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Spildevand A/S ønsker at optage lån i KommuneKredit i forbindelse med anlægsinvesteringer, der foretages i regnskabsåret 2022 med en løbetid på maksimalt 40 år. Glostrup Affald A/S ønsker at optage lån med en løbetid på maksimalt 25 år.

   

  Glostrup Spildevand A/S ønsker at optage lån på 4.720.000 kr. til

  -         arbejder i forbindelse med Letbanen

  -         manglende lånoptagelse fra 2021 vedrørende investeringer herunder arbejder i forbindelse med Letbanen

   

  Glostrup Affald A/S ønsker at optage lån på 4.000.000 kr. til

  -         indkøb af nye affaldsbeholdere

   

  Glostrup Affald A/S ønsker at optage byggekredit på 20.000.000 kr. gældende fra 2022-2025 (til og med). Byggekreditten vil blive konverteret endeligt ved maksimal udnyttelse eller udløb af kreditperioden. Byggekreditten ønskes optaget til

  -         etablering af molokker

   

  Bestyrelsen i de to selskaber har godkendt lånoptagelsen i KommuneKredit.

   

  KommuneKredit kræver garanti fra Glostrup Kommune for at bevillige de to selskaber optagelse af ovenstående lån.

   

  Udgiften til de nævnte formål er omfattet af lånebekendtgørelsens bestemmelser om automatisk låneadgang. Dette betyder, at kommunen kan yde den ansøgte garanti, uden at dette medfører reduktion i kommunens låneramme eller krav om deponering.

   

  Administrationen vurderer, at der generelt er en lav risiko ved, at Glostrup Kommune stiller garanti for, at selskaber under Glostrup Forsyning optager lån i KommuneKredit til investeringer.

   

  Glostrup Forsyning har i 2022 fået udarbejdet kreditvurderinger for selskaberne Glostrup Spildevand A/S og Glostrup Affald A/S. I kreditvurderingerne konkluderer Ernst og Young, at selskaberne har en ”meget stærk betalingsevne”.

   

  Kreditvurderingerne er vedlagt som bilag.

   

  Kommunaldirektøren er tidligere blevet bemyndiget til at fastsætte en garantiprovision overfor Glostrup Forsyning. Såfremt anmodningen fra Glostrup Forsyning imødekommes, vil der blive opkrævet garantiprovision efter gældende principper.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller:

  1. at Glostrup Spildevands anmodning om garantistillelse imødekommes.
  2. at Glostrup Affalds anmodning om garantistillelse, i forbindelse med indkøb af nye affaldsbeholdere, imødekommes.
  3. At Glostrup Affalds anmodning om garantistillelse, i forbindelse med etablering af molokker, imødekommes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 - 3 godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 23.  23. Politisk aftale om indsigelse i henhold til Planlovens §29b

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om Albertslund Kommunes forslag til politisk aftale om indsigelse i henhold til Planlovens §29b kan godkendes som grundlag for tilbagekaldelse af alle forbud og klager afgivet af Glostrup Kommune i forbindelse med Albertslund Kommunes planlægning for udbygning af Hersted Industripark til en kommende ny tæt bykerne på Vestegnen.

   

  Det er formålet med aftalen at skabe en fælles forståelse for tiltag, der vil kunne afhjælpe en mulig voldsom trafikal belastning af vejnettet i Glostrup i medfør af byudvikling i Hersted Industripark. Aftalen fastlægger en politisk hensigt om at søge problemerne løst i fald de opstår. Aftalen er dog ikke en juridisk forpligtende aftale.

  Sagsfremstilling

  Albertslund Kommune offentliggjorde i efteråret 2021 deres forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 – Byomdannelse af Hersted Industripark. Kommuneplantillægget muliggør lokalplanlægning af 1. fase af byomdannelsen af Hersted Industripark bestående af den østlige del af Hersted Industripark, der ligger stationsnært i forhold til den kommende letbanestation Glostrup Nord. Albertslund Kommune sendte i november 2021 endvidere deres forslag til Kommuneplan 2022-2034 i offentlig høring. Tillæg nr. 15 er indarbejdet i kommuneplanforslaget og er derfor ikke længere et aktuelt dokument.

  Kommuneplantillægget – og efterfølgende selve kommuneplanforslaget – er grundlaget for en omdannelse af den østlige del af Hersted Industripark til et nyt boligområde med knap 8.300 nye boliger (ca. 18.200 nye indbyggere). Albertslund Kommune har udmeldt at det er forventningen, at det vil tage 12 år at gennemføre 1. fase af omdannelsen.

  Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Masterplan for Hersted Industripark. Masterplanen indeholder yderligere to udbygningsfaser, hvorved det samlede omdannede Hersted Industripark frem mod 2045 vil kunne udbygges med i alt 16.800 nye boliger svarende til ca. 37.000 nye indbyggere.

  Albertslund Kommunes har i deres miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 15 beregnet, at der sker en fordobling af trafikmængden ved gennemførelse af 1. etape af byudvikling i Hersted. Trafikken fra det samlede område forventes således at stige fra ca. 20.000 køretøjer til ca. 35.000 køretøjer, såfremt de nye tilflyttere udviser en trafikadfærd svarende til andre sammenlignelige forstadsmiljøer. Den yderligere trafikmængde fra området er sammenlignelig med den nuværende trafikstrøm på Ring3 mellem Fabriksparken og Gl. Landevej (17.600 køretøjer) og vil skulle fordeles mellem de forskellige porte til området (Gl. Landevej, Fabriksparken, Vestskovvej og Herstedøstervej). De tre af disse porte fører ind i Glostrup.

  I forbindelse med udarbejdelse af miljøvurdering for Kommuneplantillæg nr. 15 - Byomdannelse af Hersted Industripark, er der gennemført et administrativt samarbejde mellem de to kommuner for bedst muligt at kunne beskrive den planlagte omdannelses konsekvenser for de overordnede veje. Resultatet af samarbejdet var en konstatering af, at såfremt østgående trafik fra Hersted Industripark afvikles primært gennem Fabriksparken og ledes mod nord, vil der ikke være behov for ombygning af Gl. Landevejskrydset. Derimod kræves en omfattende udbygning af signalanlægget ved Fabriksparken. Skønsvist til en udgift af ca. 8,5 mio. kr. Ligeledes blev det fastlagt, at konsekvenserne af en fortsat udbygning af Hersted med efterfølgende udbygningsfaser vil være så voldsomme, at der i praksis ikke kan fastlægges overkommelige afhjælpende løsninger. Vejsystemet i Glostrup Kommune kan ikke bære mere trafikbelastning end det, der er beregnet for 1. fase af byomdannelsen i Hersted Industripark.

  Imidlertid indeholder hverken Kommuneplantillæg nr. 15 eller det efterfølgende forslag til Kommuneplan 2022-2034 for Albertslund Kommune beskrivelser af eller vilkår for etablering af nødvendige trafikale afværgeforanstaltninger.

  Da der ikke på anden måde var taget initiativ fra Albertslund Kommunes side til at sikre en bæredygtig trafikafvikling, besluttede kommunalbestyrelsen på mødet 10. november 2021 at nedlægge forbud mod videre planlægning, jf. § 29b i Planloven, indtil de nødvendige forpligtende aftaler om etablering af trafikale afværgeforanstaltninger måtte være indgået. Vedhæftede indsigelse efter Planloven §29b blev 30. november 2021 sendt til Albertslund Kommune. Som høringssvar til Kommuneplan 2022-2034 for Albertslund Kommune blev indsigelsen opretholdt med endnu en indsigelse efter planloven § 29b mod kommuneplanforslaget afsendt den 24. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen fastlagde som betingelse for ophævelse af forbuddet, at der skulle indgås de nødvendige aftaler om trafikale afværgeforanstaltninger baseret på en forudgående tilpasning af trafiksystemet i Albertslund Kommune med henblik på trafikafvikling mod nord, vest og syd.

  Et løsningsforslag indeholdende et principielt forslag til trafikfordeling og -monitorering samt afværgeforanstaltninger blev modtaget fra Albertslund Kommune torsdag den 17. marts 2022.

  Løsningsforslaget viste en overordnet hensigt om at lede trafik fra Hersted uden om de mest centrale dele af Glostrup. Løsningsforslaget lægger op til, at Fabriksparken med trafikadgang mod nord sammen med Vestskovvej skal fungere som hovedportene til Hersted. Trafikken fra Fabriksparken vil forventeligt søge mod Frederikssundmotorvejen og derfra videre væk, hvorved det bliver Nordre Ringvej gennem Vestskoven, der tager den store trafikbelastning. Albertslund Kommune anviste i løsningsforslaget en række tiltag, der skal gennemføres for at trafikken kan ledes som ønsket.

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. april 2022 Albertslund Kommunes forslag til trafikfordeling, monitorering og afværgeforanstaltninger som grundlag for en egentlig aftale om udførelse af de trafikale tilpasninger. Det blev besluttet at en aftale skal have særlig opmærksomhed på konkret beregning af den maximale acceptable trafikbelastning i de implicerede kryds og at aftalen skal fastlægge hvad der skal foretages hvis max belastning overskrides. Endvidere blev det besluttet, at aftalen skal indeholde konkret angivelse af de trafikale tilpasninger samt finansieringen af disse.

  Et udkast til aftale blev modtaget fra Albertslund Kommune den 29. april 2022. Aftaleudkastet var udarbejdet af Horten Advokatpartnerselskab og beskrev en række vilkår for Glostrup Kommunes ophævelse af de to §29b-forbud samt klagen over miljøvurderingen af Masterplan for Hersted Industripark.

  For at kunne belyse de juridiske konsekvenser af aftaleudkastet blev dette for Glostrup Kommune gennemgået af DAHL Advokater med henblik på at undersøge om aftalen rummede de politisk besluttede forudsætninger herunder særligt sikring af Albertslund Kommunes finansiering af de nødvendige tiltag. Der blev ikke udvekslet juridiske notater mellem de to kommuner. Imidlertid blev Horten-aftalen af Albertslund Kommune reduceret til vedhæftede politiske aftale, der med denne sagsfremstilling er fremlagt til kommunalbestyrelsens behandling.

  Det er administrationens vurdering, at de beskrevne rammer og de anviste løsninger indholdsmæssigt er et brugbart afsæt for monitorering og gennemførelse af afværgetiltag.

   

  Følgende forhold kan her nævnes:

  • Forpligtelse til trafikhåndtering internt i Albertslund Kommune, mod vest mv. Tiltagene her er foranstaltninger, som skal få bilisterne til at køre ad Stensbjergvej ind mod Albertslund i stedet for at køre ad Herstedøstervej mod Glostrup. Endvidere – på sigt – en optimering af krydset Vestskovvej/Herstedøstervej.
  • Finansieringsforpligtelse for Albertslund Kommune til afværgeforanstaltninger i Glostrup. Dette gælder blandt andet en ombygning af krydset Fabriksparken/Ring 3, så trafikken i højere grad bliver ledt mod nord. Samtidig skal trafikken nordfra, som drejer mod Fabriksparken, få en selvstændig drejebane (shunt).
  • Skitsering og finansiering af konkrete afværgeforanstaltninger i Hersted Industripark og i Glostrup. Dette gælder blandt andet en omprofilering af Fabriksparken samt en omprogrammering af signalanlægget i krydset Fabriksparken/Ring 3 samt krydset Gl. Landevej/Ring 3. Endvidere trafiksaneres Smedeland, så trafikken i højere grad bliver ledt mod nord. Som en del af trafiksaneringen på Smedeland kan en bussluse eller lignende indgå

   

  Der knytter sig dog også en række grundlæggende mere principielle opmærksomhedspunkter til aftalen. Der er således følgende opmærksomhedspunkter, der skal tages i betragtning i forbindelse med behandling af aftalen:
   

  • At der ikke fastlægges håndfaste juridiske krav men derimod alene mulighed for efterfølgende politiske drøftelser. Hvis §29b-forbuddene på kommuneplan og kommuneplantillæg ophæves kan disse ikke genfremsættes, hvilket kan påvirke fremtidige drøftelser. Aftalen forholder sig således ikke til den situation, der kan opstå, hvis en af parterne ikke vil leve op til de aftalte forpligtelser.
  • At aftalen ikke har afdækket under hvilke forudsætninger en kommune overhovedet må afholde udgifter på vejanlæg i en anden kommune. Der er ikke fastlagt reelle handlemuligheder for Glostrup Kommune i fald Albertslund Kommune ikke kan/må betale for anlæg i Glostrup, idet det dog er aftalt, at partnerne skal søge nye løsninger udfra aftalens formål om trafikhåndtering.
  • At aftalen er tidsbegrænset og forpligtelserne udløber i 2034 med mindre, der kan forhandles en forlængelse af aftalen. Det er ikke sikkert at udviklingen af Hersted Industripark er tilendebragt i 2034. Der er aftalt en midtvejsevaluering, hvor evt. forlængelse kan aftales.
  • Aftalen forholder sig ikke til, hvad der skal ske, såfremt de nævnte tiltag er utilstrækkelige og trafikbelastningen fortsat måtte være uacceptabel, idet dog parterne har aftalt fornyede drøftelser med udgangspunkt i aftalens målsætninger om trafikhåndtering.
  • Aftalen har ikke en detaljeret beskrivelse af håndteringen af den finansieringsforpligtelse Albertslund Kommune påtager sig, herunder model for håndtering af anlægsrammebelastning eller uforudsete omkostninger.

   

  Alternativet til at indgå en aftale nu er en betydelig længere proces med Bolig- og Planstyrelsen/den ansvarlige minister omkring pgf. 29B-forbuddene. Denne proces rummer også en usikkerhed i sig selv ift. hvilke krav og rammer, der vil blive gjort gældende fra Bolig- og Planstyrelsen/den ansvarlige ministers side, som forudsætning for at Glostrup skal hæve 29B-forbuddene.

   

  Der er således både med aftalen og i en evt. videre proces en række usikkerhedspunkter. Der er ikke præcedens, der kan anvise en mere klar ramme omkring dette. Der er, jf. også tidligere fremlæggelser tale om mere grundlæggende udfordringer omkring planlægning af boligudbygning i hovedstadsområdet.

   

  Evt. tilslutning til aftalen er under forudsætning af Albertslund Kommunes tilslutning. Aftalen er fremlagt til behandling i Albertslund Kommune i juni-møderækken der.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at det besluttes, om aftalen kan godkendes
  2. at såfremt aftalen godkendes, tilbagekaldes de to §29b-forbud samt klagen nævnt i aftalen.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 14-06-2022

  Udvalget indstiller:

   

  1. at aftalen godkendes
  2. at de to §29b-forbud samt klagen, nævnt i aftalen, tilbagekaldes.
  Afbud:
  1. Maja Lüchau, V
  2. Torben Martinsen, V

  Supplerende Sagsfremstilling

  Sagen behandles på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 21. juni 2022. Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge på kommunalbestyrelsens møde.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2022

  Venstre fremsætter følgende ændringsforslag:

  1. Der udarbejdes en juridisk aftale, som kan godkendes af begge kommuner, hvor følgende problemstillinger er afklaret, inden indsigelserne jf. Planlovens § 29b ophæves.

   

  1. Der indhentes en vejledende udtalelse fra Ankestyrelsen vedr. kommunalfuldmagtens rækkevidde i forhold til en aftale om, at Albertslund Kommune betaler for vejanlæg i Glostrup Kommune.
  2. Det skal afklares hos Vejdirektoratet, om der er lovhjemmel til, at Albertslund Kommune betaler udgifterne til ombygning af trafikanlæg i Glostrup Kommune.
  3. Det undersøges hos Ankestyrelsen, hvordan Glostrup undgår at få reduceret sin anlægsramme, fordi der skal udføres arbejde på vegne af Albertslund.
  4. Trafikken fra Hersted Industri Park skal if. det oplyste primært afvikles dels mod vest ad Vest skovvej og videre ad Motorringvej 4 – og dels østpå ad Ndr. Ringvej og derfra nordpå ad Frederikssundsmotorvejen. Og naturligvis modsatte vej. Vejdirektoratet bør høres herom, idet ophobning på afkørslerne og bagud kan være til fare for trafikken på motorvejene.

   

  1. Glostrup Kommunes klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over manglende/ufuldstændig miljøvurdering af Masterplan Hersted, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. november 2021, fastholdes.

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

   

  For stemmer Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).

  Imod stemmer Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Emilie Sloth (B) og Henrik Lund (F).

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Vækst- og Byudviklingens indstillinger sættes til afstemning.

  For stemmer Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Emilie Sloth (B) og Henrik Lund (F).

  Imod stemmer Piet Papageorge (V) og Leif Meyer Olsen (V).

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne 1- 2 anbefales godkendt.

   

  Afvigende mening fra Venstre:

  Hvis KB-medlemmer i Glostrup og Albertslund senere skal blive enige om, hvordan de uafklarede spørgsmål skal håndteres, vil begge parter naturligvis varetage deres respektive kommuners interesser bedst muligt. Resultatet kan nemt blive, at en del af omkostningerne havner i Glostrup, som overhovedet ingen interesse har i den voldsomme udvikling af Hersted Industri Park. Og hvis Glostrup på det tidspunkt har hævet indsigelsen jf. Planlovens § 29b, er Venstre ikke i tvivl om, at det bliver dyrt for Glostrup.

   

  Desuden er det ikke uddybet, hvorfor Glostrup Kommune skal tilbagekalde klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet over manglende/ufuldstændig miljøvurdering af Masterplan Hersted, som en del af Albertslunds aftaleudkast.

  Afbud:
  1. Lars Thomsen, U

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Venstre fremsætter følgende ændringsforslag:

   

  1. Der udarbejdes en juridisk aftale, som kan godkendes af begge kommuner, hvor følgende problemstillinger er afklaret, inden indsigelserne jf. Planlovens § 29b ophæves.

   

  1. Der indhentes en vejledende udtalelse fra Ankestyrelsen vedr. kommunalfuldmagtens rækkevidde i forhold til en aftale om, at Albertslund Kommune betaler for vejanlæg i Glostrup Kommune.

   

  1. Det skal afklares hos Vejdirektoratet, om der er lovhjemmel til, at Albertslund Kommune betaler udgifterne til ombygning af trafikanlæg i Glostrup Kommune.

   

  1. Det undersøges hos Ankestyrelsen, hvordan Glostrup undgår at få reduceret sin anlægsramme, fordi der skal udføres arbejde på vegne af Albertslund.

   

  1. Trafikken fra Hersted Industri Park skal if. det oplyste primært afvikles dels mod vest ad Vest skovvej og videre ad Motorringvej 4 – og dels østpå ad Ndr. Ringvej og derfra nordpå ad Frederikssundsmotorvejen. Og naturligvis modsatte vej. Vejdirektoratet bør høres herom, idet ophobning på afkørslerne og bagud kan være til fare for trafikken på motorvejene.

   

   

  1. Glostrup Kommunes klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over manglende/ufuldstændig miljøvurdering af Masterplan Hersted, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. november 2021, fastholdes.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer U og V med 7 stemmer.

  Imod stemmer A, B, C og F med 11 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

   

  Ændringsforslaget falder.

   

  Vækst- og Byudviklingens indstillinger sættes til afstemning.

  For stemmer A, B, C og F med 11 stemmer.

  Imod stemmer U og V med 7 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

   

  Indstillingerne 1- 2 godkendt.

   

  Afvigende mening fra Venstre:

  ”Hvis KB-medlemmer i Glostrup og Albertslund senere skal blive enige om, hvordan de uafklarede spørgsmål skal håndteres, vil begge parter naturligvis varetage deres respektive kommuners interesser bedst muligt. Resultatet kan nemt blive, at en del af omkostningerne havner i Glostrup, som overhovedet ingen interesse har i den voldsomme udvikling af Hersted Industri Park. Og hvis Glostrup på det tidspunkt har hævet indsigelsen jf. Planlovens § 29b, er Venstre ikke i tvivl om, at det bliver dyrt for Glostrup.

   

  Desuden er det ikke uddybet, hvorfor Glostrup Kommune skal tilbagekalde klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet over manglende/ufuldstændig miljøvurdering af Masterplan Hersted, som en del af Albertslunds aftaleudkast”.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 24.  24. Udtræden af bestyrelsen for Glostrup Almennyttig Boligselskab

  Resumé

  Gitte Wallin har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen for Glostrup Almennyttigt Boligselskab.

  Sagsfremstilling

  Gitte Wallin blev på det konstituerende møde den 1. december 2021 udpeget til bestyrelsen i Glostrup Almennyttigt Boligselskab. Hun har meddelt borgmesteren og administrationen, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen.

   

  Det følger af Glostrup Almennyttigt Boligselskabs vedtægter, at kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til deres bestyrelse, og at dette medlem skal udpeges i henhold til styrelseslovens regler.

   

  Kommunalbestyrelsen kan således godkende, at Gitte Wallin udtræder, hvorefter valggruppe A, B, C og F kan genudpege er nyt medlem i henhold til reglerne i styrelsesloven.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Organisation og Styring indstiller,

  1. at Gitte Wallins udtræden af bestyrelsen for Glostrup Almennyttigt Boligselskab godkendes
  2. at Valggruppe A, B, C og F udpeger et nyt medlem til bestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer alle.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. Søren Wohlert udpeges som nyt medlem til bestyrelsen.
  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A
 25.  25. Glostrup hylder mangfoldigheden og retten til at være den man er (medlemsforslag)

  Resumé

  Torben Jensen (A) anmoder på vegne af Socialdemokratiet, at følgende optages på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2022.

  Sagsfremstilling

  ”Glostrup er en åben og mangfoldig by, med plads til alle uanset race, religion, køn eller seksualitet.
  Derfor vil vi sende et klart signal om at: Er du bosiddende eller medarbejder i Glostrup Kommune, så er du velkommen uanset hvordan du identificerer dig som menneske.

   

  Indstilling til beslutning:

   

  At kommunalbestyrelsen beslutter:

   

  1. At der flages med Regnbueflaget på rådhusets flagstang i Prideugen hvert år i august.
  2. At det gamle vandtårn oplyses i regnbuefarver samme uge.
  3. At det markeres på kommunens sociale medier.
  4. At udgiften til Regnbueflaget findes frem mod den kommende budgetopfølgning.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Piet Papageorge (V) fremsætter følgende ændringsforslag: At pengene tages af kassebeholdningen.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer U og V med 7 stemmer.

  Imod stemmer A, B, C og F med 11 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget falder.

   

  Indstillingerne sættes til afstemning.

  For stemmer A, B, C, F, U, Piet Papageorge (V), Leif Meyer Olsen (V), Maja Lüchau (V) og Torben Martinsen (V) med 17 stemmer.

  Imod stemmer Gert Jensen (V).

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne godkendt.

   

  Piet Papageorge (V) har følgende afvigende mening:

  ”Venstre mener ikke, at administrationen skal bruge unødig tid på at lave en sag op mod budgetopfølgningen, i stedet for blot at tage det beskedne beløb fra kassen. Det er spild af borgernes penge og medarbejdernes tid.”

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A
 26.  26. Flagning og udvidelse af flagregulativ (medlemsforslag)

  Resumé

  Dan Kornbek Christiansen (C) har anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2022.

  Sagsfremstilling

  ”Det Konservative Folkeparti foreslår, at Glostrup Kommune fremadrettet flager med Dannebrog samt overholder og lever op til Justitsministeriets årlige opgørelse af Officielle Flagdage. 

   

  Endvidere foreslås det, at kommunens nuværende flagregulativ udvides til også at omfatte og indeholde følgende;

   

  - At Glostrup Kommune, på Rådhuspladsen, fremadrettet flager med det grønlandske flag på Grønlands nationaldag den 21. juni og det færøske flag på Færøernes nationale festdag den 29. juli samt at der flages med “mangfoldighedsflaget” under afholdelsen af Copenhagen Pride.

   

  - Endvidere foreslås det, at der udover de officielle flagdage (se kommunen flagregulativ) fremadrettet også skal flages med Dannebrog på Rådhuspladsen i Glostrup Kommune på følgende dage; Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts, Nordens dag den 23. marts og på FN-dagen den 24. oktober, og at kommunens flagregulativ tilpasses ovenstående.

   

  Indstilling;

  1. At Glostrup Kommune, på Rådhuspladsen, fremadrettet flager med det grønlandske flag på Grønlands nationaldag den 21. juni og det færøske flag på Færøernes nationale festdag den 29. juli samt at der flages med “mangfoldighedsflaget” under afholdelsen af Copenhagen Pride. Det foreslås derfor at der indkøbes et grønlandsk og færøsk flag samt et mangfoldighedsflag.

   

  1. At der udover de officielle flagdage (se kommunen flagregulativ) fremadrettet også skal flages med Dannebrog på Rådhuspladsen i Glostrup Kommune på følgende dage: Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts, Nordens dag den 23. marts og på FN-dagen den 24. oktober.

   

  1. At kommunens flagregulativ tilpasses ovenstående beslutning.

   

  1. At udgiften til køb af flag findes frem mod den kommende budgetopfølgning.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer A, B, C, F, Leif Meyer Olsen (V) og Torben Martinsen (V) med 13 stemmer.
   Imod stemmer Lars Thomsen (U), Piet Papageorge (V), Gert Jensen (V) og Maja Lüchau (V) med 4 stemmer.
   Undlader at stemme Kirstine Bjarnt (U).

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer A, B, C, F og U med 13 stemmer.
   Imod stemmer V med 5 stemmer.
   Undlader at stemme ingen.

   

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt, idet flagning med regnbueflag allerede er godkendt i sag nr. 25 og del om flagning på FN-dagen udgår, da der allerede flages.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer A, B, C, F, U, Leif Meyer Olsen (V) og Torben Martinsen (V) med 15 stemmer.
   Imod stemmer Piet Papageorge (V), Maja Lüchau (V) og Gert Jensen (V) med 3 stemmer.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer A, B, C, F, Kirstine Bjarnt (U) og Leif Meyer Olsen (V) med 13 stemmer.
   Imod stemmer Lars Thomsen (U), Piet Papageorge (V), Gert Jensen (V), Maja Lüchau (V) og Torben Martinsen (V) med 5 stemmer.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A

  Bilag

 27.  27. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A
 28.  28. Arealerhvervelse - forplads til Glostrup Ejby letbanestation (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 02-06-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  Fraværende:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  Indstillingerne sættes til afstemning.

   

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 - 3 godkendt.

  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A
 29.  29. Licitation tilbygning Ejby Skole samt finansiering (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-06-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Maja Lüchau, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2022

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Lars Thomsen, U

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2022

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Vicky Schumann, C
  2. Helle Bager Nielsen, A
Mødenr. 3208