Referat

Deltagere:


Kasper Damsgaard, A
Piet Papageorge, V
Søren Enemark, A
Emilie Borch Sloth, B
Leif Meyer Olsen, V
Lars Thomsen, U
Annette Normind Thomsen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Camilla Christensen, A
Maja Lüchau, V
Torben Jensen, A
Henrik Lund, F
Torben Martinsen, V
Helle Bager Nielsen, A
Vicky Schumann, C
Gert Jensen, V
Waqar Ahmed, A
Lisa Ward, A
Imad Daher, U


Fraværende:
Afbud:


Kirstine Bjarnt, U


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-01-2022

  Borgmesteren oplyser, at der er afbud fra Kirstine Bjarnt (U), og at Imad Daher (U) er indkaldt i stedet.

   

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

  Afbud:
  1. Kirstine Bjarnt, U
 2.  2. Indkaldelse af stedfortræder pga. længerevarende fravær

  Resumé

  Indkaldelse af stedfortræder for Kirstine Bjarnt (U), da hun forventer længerevarende fravær pga. sygdom.

  Sagsfremstilling

  Kirstine Bjarnt har meddelt administrationen, at hun pga. sygdom forventer længerevarende fravær fra arbejdet i kommunalbestyrelsen, herunder udvalg, bestyrelser mv., som hun er udpeget til. Bylisten har meddelt, at de ønsker, at der indkaldes stedfortræder i perioden.

  Imad Daher skal derfor indkaldes som stedfortræder i kommunalbestyrelsen.

   

  Kirstine Bjarnt sidder i Børne- og Skoleudvalget, og her skal der ligeledes indtræde en stedfortræder pga. fraværets længde. Det er valggruppe 2, der har udpeget Kirstine Bjarnt til Børne- og Skoleudvalget, og det er derfor valggruppe 2, der skal udpege stedfortræderen for udvalget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

   

  Kirstine Bjarnt sidder desuden i Børn og Unge-udvalget, hvor hun har en personlig stedfortræder, der vil indtræde i fraværsperioden, samt i skolebestyrelsen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk Betjening indstiller,

  1. at indkaldelse af stedfortræder i fraværsperioden godkendes
  2. at valggruppe 2 udpeger en stedfortræder til Børne- og Skoleudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-01-2022

  1. Imad Daher (U) indkaldes som stedfortræder i kommunalbestyrelsen i perioden.
  2. Valggruppe 2 udpeger Lars Thomsen (U) som indtræder i Børne- og Skoleudvalget i perioden.
  Afbud:
  1. Kirstine Bjarnt, U
 3.  3. Ændring af styrelsesvedtægten

  Resumé

  I forbindelse med valget af den nye kommunalbestyrelse foreslås der en række ændringer til styrelsesvedtægten.

  Sagsfremstilling

  Styrelsesvedtægten regulerer en række forhold om kommunens styrelse. Den beslutter blandt andet, hvor mange stående udvalg kommunen har, samt hvor mange medlemmer, der er i det enkelte udvalg.

   

  Styrelsesvedtægten regulerer desuden forhold omkring vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

   

  I dette forslag til ændringer er der overordnet 3 hovedkategorier: politisk ønskede ændringer, ændringer som følge af ændret lovgivning og administrative ændringer, der præciserer ansvaret.

   

  Politisk ønskede ændringer:

  Et flertal i kommunalbestyrelsen ønsker en ændring i udvalgsstrukturen i forhold til antal medlemmer i to forskellige udvalg, og en ændring af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Disse ændringer foretages på baggrund af et politisk ønske.

   

  Ændringerne i vederlag medfører ikke en merudgift for kommunen samlet set, men flytter penge rundt inden for den ramme, der allerede i dag anvendes.

   

  Ændringer som følge af ændret lovgivning:

  I 2021 kom der en ændring af vederlagsbekendtgørelsen. Ændringen af vederlagsbekendtgørelsen betyder, at reglerne i styrelsesvedtægten skal ændres således, at styrelsesvedtægten stemmer overens med vederlagsbekendtgørelsen og dermed lovgivningen. Ændringen sker i § 21, hvor stk. 11 fjernes og i § 25, der omskrives.

   

  Administrative ændringer, der blandt andet præciserer ansvaret

  Administrationen har gennemgået styrelsesvedtægten, hvor administrationen på baggrund af erfaringer med den nuværende styrelsesvedtægt har forsøgt at præcisere en række områder, således, at der ikke kan opstå tvivl om ansvarsområder og således, at styrelsesvedtægten i højere grad er tilpasset den reelle praksis i kommunen.

   

  Der er en del ændringer, hvor styrelsesvedtægten ajourføres således, at de beskrevne opgaver stemmer overens med udvalgets reelle opgaver, udvalgets økonomiansvar og hvad der i dag er en kommunal opgave.

   

  Alle ændringer kan ses af bilag 1, hvor ændringerne tydeligt er fremhævet. I bilag 2 ses den nye styrelsesvedtægt uden fremhævede ændringer, hvis den vedtages.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller,

   

  • at sagen oversendes til 2. behandling.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-01-2022

  Lars Thomsen (U) fremsætter følgende ændringsforslag:

  At vederlagene maksimalt må udgøre 150 pct. af borgmesterens løn.

   

  Forslag om ændring af styrelsesvedtægten og det fremsatte ændringsforslag oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling sættes til afstemning.

   

  For stemmer A, B, C, F og U med 14 stemmer.

  Imod stemmer V med 5 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

   

  Forslag om ændring af styrelsesvedtægten og det fremsatte ændringsforslag oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

   

  Piet Papageorge (V) har følgende afvigende mening:

  Venstre finder ikke, at der har været præsenteret væsentlige ændringer siden seneste styrelsesvedtægt og finder derfor ikke, at vedtægten skal i anden behandling.

  Afbud:
  1. Kirstine Bjarnt, U

  Bilag

 4.  4. Ny udpegning til Glostrup Boligselskabs bestyrelse

  Resumé

  Der skal foretages en ny udpegning til Glostrup Boligselskabs bestyrelse, da de personer der skal udpeges til Glostrup Boligselskabs bestyrelse skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De to medlemmer og den ene stedfortræder, der er udpeget, er ikke alle medlemmer af kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen udpegede på sit konstituerende møde den 1. december 2021 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen i Glostrup Boligselskab. De 2 udpegede medlemmer og den ene udpegede stedfortræder er ikke medlem af kommunalbestyrelsen.

   

  Det fremgår af Glostrup Boligselskabs vedtægter, at kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen fra dennes midte. Det betyder, at de 2 medlemmer og de 2 stedfortrædere, der skal udpeges til Glostrup Boligselskabs bestyrelsen, skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer.

   

  Administrationen har ved en fejl, i punktet om udpegning til bestyrelsen i Glostrup Boligselskab til det konstituerende møde, angivet, at der ikke er krav om, at udpegningen skal ske iblandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne, hvorfor kommunalbestyrelsen fejlagtigt har udpeget personer, der ikke opfylder betingelserne i Glostrup Boligselskab vedtægter.

   

  Udpegningen sker ved forholdstalsvalg.

   

  Der skal derfor foretages en ny udpegning af de 2 medlemmer og den ene stedfortræder således, at alle medlemmer og stedfortrædere er medlem af kommunalbestyrelsen.

   

  Valggruppe 1 (A, B, C og F) skal udpege et nyt medlem og en ny stedfortræder

   

  Valggruppe 2 (V og U) skal udpege et nyt medlem, men de kan bibeholde udpegningen af stedfortræder, da Maja Lüchau er medlem af kommunalbestyrelsen.  

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

  • at der vælges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Glostrup Boligselskab.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 07-01-2022

  Valggruppe 1 udpeger Annette Normind Thomsen (A) med Waqar Ahmed (A) som stedfortræder.

  Valggruppe 2 udpeger Gert Jensen (V) med Maja Lüchau (V) som stedfortræder.

  Afbud:
  1. Kirstine Bjarnt, U
Mødenr. 3086