Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Høringer

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.

Høring - afledning af regnvand til offentlig kloak

Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget har den 1. juni vedtaget at sende tillæg nr. 4b til Glostrup Kommunes spildevandsplan "Afledning af regnvand" i offentlig høring. Tillægget beskriver den enkelte grundejers ret til at aflede regnvand til den offentlige kloak samt de krav kommunen stiller til håndtering af regnvand på egen grund for at undgå at overbelaste kloaksystemet. Det oprindelige tillæg nr. 4 fra 2016 er blevet revideret først til 4a og nu til 4b. I tillæg 4b fremgår det nu, at Glostrup Kommune i forbindelse med tilladelse til kloaktilslutning stiller krav om etablering af vandbremse. Desuden fremgår det, at man som grundejer typisk skal tilbageholde regnvand ved følgende typer byggeri:

 • Nybyggeri: Ved barmarksbyggeri og fuldstændig fornyelse af bebyggelse, hvor eksisterende fundamenter fjernes.
 • Tilbygninger: Ved tilbygninger og anden forøgelse af det befæstede areal, der ikke berører den eksisterende bebyggelse og belægninger.
 • Ombygninger: Ved ombygning, hvor dele af fundament, terrændæk eller andre belægninger fjernes og erstattes af nye.

Administrationen har foretaget en miljøscreening af forslaget til tillæg til spildevandsplanen og har i den forbindelse vurderet, at tillægget ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Tillæg 4b er i otte ugers offentlig høring fra onsdag den 7/6-2023 til og med onsdag den 2. august 2023. Mærk høringssvaret "Høring - tillæg 4b regnvand" og send det til: miljo@glostrup.dk eller: Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup.

Forslag til Trafiksaneringsplan for området Nordvang

Den 10. maj 2023 vedtog Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets forslag til Trafiksaneringsplan for området Nordvang.

Forslaget er nu i høring, som løber til og med 1. august 2023. Du kan komme med bemærkninger til planen på trafik@glostrup.dk.

Forslag til Trafiksaneringsplan for Nordvang kan ses her.

Trafiksaneringsplan for Nordvangsområdet afgrænses af Ringvejen, Mellemtoftevej, Nørre Allé, Langagervej, Byparkvej og Præstestien. Planen er et konkret forslag til at nå intentionerne i Vej- og Trafikplanen med hensyn til etablering af en hastighedszone på 40 km/t på lokalveje i boligområder. Planen er udarbejdet på grundlag af data for trafikmængder, hastigheder og uheld. På baggrund af dette er der udarbejdet forslag til trafikdæmpende foranstaltninger, der skal medvirke til at forbedre trafiksikkerhed og tryghed samt mindske de trafikale gener i området.

Efter høringsperioden forelægges høringsresultaterne for udvalget, således at trafiksaneringsplanen kan vedtages endelig og de nødvendige anlægsarbejder kan gennemføres.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets behandling af forslaget og sagsfremstillingen kan ses her.

Spørgsmål til Trafiksaneringsplan for Nordvangsområdet kan rettes til Team Trafik på tlf. 4323 6374 eller mail trafik@glostrup.dk

 

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til Lokalplan GL75.2 for en boligkarré med lokalcenter på Diget

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 24. maj 2023 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan GL75.2 for en boligkarré med lokalcenter på Diget og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

De to planforslag omfatter Glostrup Butikstorv, Diget.

Lokalplanforslaget har til formål at 

 • at give mulighed for etablering af etageboliger som en sammenhængende karré i 3-8 etager,
 • at fastholde muligheden for at indrette lokalcenter i stueetagerne i den nye bebyggelse,
 • at sikre at ny bebyggelses etagehøjde tilpasses til højden af de tilstødende ejendomme,
 • at fastlægge krav til bebyggelsens udtryk så der gennem facadedetaljering skabes et levende, varieret og attraktivt bygningsudtryk,
 • at sikre mulighed for at store monotone og vinduesløse facader etableres som begrønnede facader,
 • at sikre tilstrækkelig parkeringskapacitet for områdets bebyggelse samtat fastholde mulighed for gennemkørsel over ejendommen for trafik fra den lukkede gren af Diget.

Offentliggørelsen af planforslagene sker med henblik på at give naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til nyt plangrundlag for området.

Planforslagene er i høring fra den 31. maj 2023 til den 12. august 2023. Indsigelser og bemærkninger skal sendes skriftligt senest den 12. august 2023 til :

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • plan@glostrup.dk, med angivelse af navn og adresse

Planforslagene kan ses via disse link: Forslag til Lokalplan GL75.2 for en boligkarré med lokalcenter på Diget og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26.

Planforslagene er offentliggjort med denne offentliggørelsesannonce, der redegør for lokalplanens midlertidige retsvirkninger samt beskriver planforslagene mere indgående.

Planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering i Miljøvurderingsloven, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1, da planerne fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelse til projekter, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 og 2. Konkret muliggør planforslagene anlæg, der vurderes at være omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 b: Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

Af den årsag er der udarbejdet en miljørapport for de to planforslag i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven. Miljørapporten er et uddybende bilag til de to planforslag som giver høringsparter mulighed for at udtale sig på baggrund af de fremlagte miljøkonsekvenser. Miljørapporten er ikke i sig selv i høring og er et endeligt dokument.

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355 eller på mail til plan@glostrup.dk.

Forudgående høring om ændret anvendelse af del af kirkegårdsareal - Ndr. Ringvej 97

Region Hovedstaden ønsker at samle psykiatriske funktioner for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Psykiatrisk Center Glostrup på området ved Nordstjernevej. For begge centre er der derudover et ønske om at muliggøre en udbygning af kapaciteten til patientaktivitet grundet den stigende efterspørgsel. Regionen har i den forbindelse udarbejdet en helhedsplan for omdannelse af det psykiatriske område og Kennedy Center, der omfatter ca. 90.000 m2 bebyggelse. For at få plads til alle funktioner og en god sammenhæng i området har Region Hovedstaden indgået en aftale med Glostrup Menighedsråd om at købe omkring 12.600 m2 af den østlige del af kirkegårdsarealet på Ndr. Ringvej 97 til udvidelse af psykiatriens område. 

Den del af kirkegårdsarealet, der skal anvendes til sygehus, skal ændre anvendelse fra offentligt formål kirkegård til offentlig formål sygehus.  

Ændringen kræver, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan. Det kan ikke lade sig gøre i henhold til de eksisterende rammebestemmelser i Kommuneplan 2013-2025. Ændringen af kommuneplanen er af en sådan karakter, at det kræver afholdelse af en forudgående høring af ændringen, hvor naboer mv. bliver inviteret til at komme med input til den forestående planproces.

Der er udarbejdet et debatoplæg, hvor kan du læse mere om, hvad en ændring af kommuneplanen betyder for den kommende udvikling af området. 

Her kan du se debatoplægget og offentliggørelsesannoncen

Send dine forslag til ideer til udvikling og anvendelse af området senest den 16.august 2023 til 
plan@glostrup.dk eller Center for Miljø- og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Susanne Nørgaard, Plan, Center for Miljø og Teknik, 4323 6354.

 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og forslag til lokalplan EL10.1 for erhvervsområdet på Produktionsvej 8-28 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 24. maj 2023 besluttet at fremlægge forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025  og forslag til lokalplan EL10.1 for erhvervsområdet på Produktionsvej 8-28 i offentlig høring.

Forslag til lokalplan EL10.1 omfatter Produktionsvej 8-28. Lokalplanen: 

• vil udvide anvendelsen til at omfatte kontor- og serviceerhverv, liberale erhverv, håndværksvirksomhed, værksteder, laboratorier, engroshandel eller lignende 
• vil fastholde eksisterende byggefelter for placering af primær bebyggelse og introducere nye byggefelter for sekundær bebyggelse.
• vil regulere bebyggelsen med en bebyggelsesprocent på 60% for den enkelte ejendom.
• vil sikre områdets grønne forarealer langs vejene og beplantningen ind mod kolonihaverne.
• vil sikre tilstrækkelig parkering
• vil fastholde stiforbindelse langs kommunegrænsen

Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 omfatter et lidt større område i Ejby Erhvervsområde og udvider områdets eksisterende anvendelse til også at omfatte kontor- og serviceerhverv

Offentliggørelsen af planforslagene sker med henblik på at give naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til nyt plangrundlag for området.

Planforslagene er i høring fra den 31. maj 2023 til den 2. august 2023. Indsigelser og bemærkninger skal sendes skriftligt senest den 2. august 2023 til :

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • plan@glostrup.dk, med angivelse af navn og adresse

Planforslagene kan ses via disse link: Forslag til Lokalplan EL10.1 for erhvervsområdet på Produktionsvej 8-28 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25.

Planforslagene er offentliggjort med denne offentliggørelsesannonce, der redegør for lokalplanens midlertidige retsvirkninger samt beskriver planforslagene mere indgående.

 

Ombygning af Glostrup Shoppingcenter - afgrænsning af miljøkonsekvensrapport 

Bygherre Danske Shoppingcentre har anmodet om at gennemføre en frivillig miljøkonsekvensvurdering for udviklingen af Glostrup Shoppingcenter. Dette gøres bl.a. for at inddrage offentligheden i processen.

Forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten, foretager Glostrup Kommune en offentlig høring med henblik på at sikre en bred afdækning af de emner, der ønskes behandlet i miljøkonsekvensrapporten.

Bygherren har udarbejdet et forslag til afgrænsningsnotat, som danner baggrund for den offentlige høring. Hertil er vedlagt en projektbeskrivelse samt nogle skitser og illustrationer

Yderligere oplysninger om det planlagte projekt kan desuden ses nedenfor, idet forslag til lokalplan for projektet – GL22.2 – er i høring.

Angive navn og adresse og send bemærkninger til høringen senest d. 9. juni 2023 til:

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • miljo@glostrup.dk 

Eventuelle spørgsmål til miljøvurdering af det konkrete projekt, herunder afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapporten, kan rettes til Tina Rømer på mail: tina.romer@glostrup.dk eller telefon 4323 6365.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til Lokalplan GL22.2 - Glostrup Shoppingcenter

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 29. marts 2023 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan GL22.2 - Glostrup Shoppingcenter og forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

De to planforslag omfatter Glostrup Shoppingcenter.

Lokalplanforslaget har til formål at 

 • at give mulighed for etablering af etageboliger på overliggende etager over Glostrup Shoppingcenter og ud mod Banegårdsvej, Sydvestvej og Lilletorv,
 • at sikre at ny boligbebyggelse over ejendommens nuværende taghøjde etableres i god sammenhæng med det omgivende kvarter med hensyn til bygningshøjder og opbrydninger af bygningskroppen i mindre dele,
 • at fastlægge krav til bebyggelsens udtryk så der gennem facadedetaljering skabes et levende, varieret og attraktivt bygningsudtryk,
 • at muliggøre en omdannelse og fornyelse af centerområdets sydlige del så der skabes et åbent, indbydende og mere direkte indgangsparti fra Sydvestvej,
 • at den meget tillukkede gadefacade langs Jernbanevej i forbindelse med en ombygning gives større åbenhed og gennemsigtighed,
 • at sikre tilstrækkelig parkeringskapacitet for det samlede lokalplanområde,
 • at det fremtidige Glostrup Shoppingcenter fremstår som en samlet arkitektonisk helhed.

Offentliggørelsen af planforslagene sker med henblik på at give naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til nyt plangrundlag for området.

Planforslagene er i høring fra den 5. april 2023 til den 3. juni 2023. Indsigelser og bemærkninger skal sendes skriftligt senest den 3. juni 2023 til :

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • plan@glostrup.dk, med angivelse af navn og adresse

Planforslagene kan ses via disse link: Forslag til Lokalplan GL22.2 - Glostrup Shoppingcenter og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24.

Planforslagene er offentliggjort med denne offentliggørelsesannonce, der redegør for lokalplanens midlertidige retsvirkninger samt beskriver planforslagene mere indgående.

Planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering i Miljøvurderingsloven, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1, da planerne fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelse til projekter, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 og 2. Konkret muliggør planforslagene anlæg, der vurderes at være omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 b: Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

Af den årsag er der udarbejdet en miljørapport for de to planforslag i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven. Miljørapporten er et uddybende bilag til de to planforslag som giver høringsparter mulighed for at udtale sig på baggrund af de fremlagte miljøkonsekvenser. Miljørapporten er ikke i sig selv i høring og er et endeligt dokument.

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355 eller på mail til plan@glostrup.dk.

 

Forudgående høring - Nyt boligområde langs Nordre Ringvej

Glostrup Kommune overvejer at give tilladelse til et nyt boligbyggeri med etageboliger langs den kommende letbane og Nordre Ringvej. Området, som hidtil har været en ubebygget erhvervsgrund, anvendes i dag af Hovedstadens Letbane, som bruger den som materialeplads. 

Ejeren af området, AKF Holding A/S, ønsker at opføre ca. 120 boliger i form af etageboliger på 3 til 4 etager og en café/butik/fælleshus ud mod den kommende stationsforplads. AKF er også grundejer af en større ejendom på den anden side af kommunegrænsen i Albertslund Kommune, hvor de også planlægger at bygge boliger og butik. 

Selv om det konkrete planlægningsarbejde kun lige er påbegyndt, vil Kommunalbestyrelsen gerne invitere borgerne til at komme med ideer og forslag til, hvordan området skal udvikles. Skal Kommunalbestyrelsen gå videre med planerne om at opføre boliger, eller skal området bruges til noget helt andet. 

Der er udarbejdet et debatoplæg, hvor kan du læse mere om, hvad en ændring af kommuneplanen betyder for den kommende udvikling af området. 

Her kan du se debatoplægget og offentliggørelsesannoncen

Debatoplægget har været i høring til den 19. maj 2023 og bemærkningerne er under behandling.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anders Christiansen, Plan, Center for Miljø og Teknik, 4323 6356.

 

 

Forslag til Lokalplan HL13.5 for nye boliger mellem Granskoven og Degnestien 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 1. marts 2023 besluttet af fremlægge forslag til Lokalplan HL13.5 for nye boliger mellem Granskoven og Degnestien i offentlig høring.

Det nye lokalplanforslag vil give mulighed for, at den såkaldte Brobygning, der ligger langs Bystien, kan nedrives og erstattes af et lille grønt parkanlæg. Dette er ikke muligt efter den gældende lokalplan. Den nye lokalplan HL13.5 omfatter det samme byudviklingsområde mellem Granskoven og Degnestien, som i dag er reguleret af lokalplan HL13.3, og de to planer adskiller sig i øvrigt ikke fra hinanden.

Offentliggørelsen af lokalplan sker med henblik på at give naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til ny lokalplan for området.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 8. marts 2023 til den 4. maj 2023. Indsigelser og bemærkninger er under behandling.

Lokalplanforslaget kan ses via dette link: Forslag til Lokalplan HL13.5 for nye boliger mellem Granskoven og Degnestien

Planforslagene er offentliggjort med denne offentliggørelsesannonce, der redegør for lokalplanens midlertidige retsvirkninger samt beskriver planforslaget mere indgående. 

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Anders Christiansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6356 eller på mail til plan@glostrup.dk.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til Lokalplan EL8.2 - Vestforbrænding

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 1. marts 2023 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan EL8.2 - Vestforbrænding og forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

De to planforslag omfatter Vestforbrændings ejendom i Ejby - herunder en stor del af den beplantede vold mod Ejby Mose.

Lokalplanforslaget har til formål at 

 • at sikre at området kan anvendes til tekniske formål af offentlig/almen karakter såsom affaldsforbrændingsanlæg med tilhørende administrations-, undervisnings- og kursusfaciliteter knyttet til værkets drift eller med sigte på genanvendelse af affald generelt,
 • at sikre at særligt høje bygningsdele udformes og indrettes, så den visuelle påvirkning af de omgivende arealer i Harrestrup Ådal og Ejby bliver mindst mulig,
 • at sikre tilstrækkelig udbygning af voldene mod Ejby Mose med henblik på støjmæssig og visuel afskærmning af Vestforbrænding,
 • at fastlægge en beplantet rand med offentlig adgang mod Ejby Mose
 • at fastlægge bebyggelsesomfang på baggrund af højdebegrænsninger og ikke bebyggelsesprocenter.

Offentliggørelsen af planforslagene sker med henblik på at give naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til nyt plangrundlag for området.

Planforslagene har været i høring fra den 8. marts 2023 til den 6. maj 2023. Indsigelser og bemærkninger er under behandling.

Planforslagene kan ses via disse link: Forslag til Lokalplan EL8.2 - Vestforbrænding og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22.

Planforslagene er offentliggjort med denne offentliggørelsesannonce, der redegør for lokalplanens midlertidige retsvirkninger samt beskriver planforslagene mere indgående.

Planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering i Miljøvurderingsloven, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1, da planerne fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelse til projekter, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 og 2. Konkret muliggør planforslagene anlæg, der vurderes at være omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3 k: anlæg til opsamling af CO₂-strømme med henblik på geologisk lagring i medfør af direktiv 2009/31/EF.

Af den årsag er der udarbejdet en miljørapport for de to planforslag i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven. Miljørapporten er et uddybende bilag til de to planforslag som giver høringsparter mulighed for at udtale sig på baggrund af de fremlagte miljøkonsekvenser. Miljørapporten er ikke i sig selv i høring og er et endeligt dokument.

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355 eller på mail til plan@glostrup.dk.

Forslag til Arkitekturpolitik 2023

Den 25. januar 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen forslag til Arkitekturpolitik 2023.

Arkitekturpolitikken har været i høring fra den 8. februar til og med den 9. april 2023. De indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen inden sommerferien.

Der har været afholdt et fysisk borgermøde den 2. marts klokken 19:30-21:00 i Glostrup Medborgerhus på adressen Ved Brandstationen 1, 2600 Glostrup. Mødet blev streamet live på facebook-siden ’Byudvikling i Glostrup’.

Forslag til Arkitekturpolitikken kan ses her.

Hvad er en arkitekturpolitik?
Arkitekturpolitikken er et refleksions- og dialogværktøj, som skal kvalificere den fremtidige byudvikling i kommunen, og styrke den løbende dialog og arkitektfaglige forståelse både internt på rådhuset men også udadtil.

Retningslinjerne i politikken er på ingen måde en checkliste. De skal bruges i den tidlige forventningsafstemning ved at sætte nogle overordnede rammer for, hvordan vi bedst muligt undgår en uhensigtsmæssig byudvikling.

Under høringen vil der være daglige opdateringer om arkitekturpolitikken på facebook-siden ’Byudvikling i Glostrup’. Her kan du følge med, når vi dykker længere ned i indholdet, eller stille spørgsmål til byplanlæggerne om de enkelte retningslinjer.

’Byudvikling i Glostrup’ kan ses her: https://www.facebook.com/groups/1662358524032266

Kommunalbestyrelsens behandling af forslaget og sagsfremstillingen kan ses her:

https://www.glostrup.dk/politik/103/3323?agendaid=3657#section11

https://glostrup.kommune-tv.dk/watch/7030

Spørgsmål til arkitekturpolitikken kan rettes til Rami Al-Khumisi på tlf.nr. 4323 6391 eller plan@glostrup.dk

Forslag til lokalplan GL86.1 - for boligområdet Gl. Stadion 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 14. december besluttet at fremlægge forslag til lokalplan GL86.1 - for boligområdet Gl. Stadion i høring. 

Kommunalbestyrelsen besluttede også, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Lokalplanen omfatter samme område som den hidtil gældende lokalplan GL86, som regulerer ny bebyggelse i området meget stramt. Lokalplanens bestemmelser forhindrer bl.a. etablering af udestuer, mindre tilbygninger, haveskure og andre småbygninger.

For at imødekomme beboernes ønsker, er forslag til lokalplan GL86.1 udarbejdet, så bebyggelsen i højere grad vil være reguleret efter bygningsreglementet, som i andre parcelhusområder.

Lokalplan 86.1 indeholder bestemmelser til at fastholde visse karaktertræk i området. Det drejer sig om bevarelse af den karaktergivende beplantning med store lindetræer og hæk af avnbøg, som kan opleves fra de offentlige veje i kvarteret. Desuden fastholdes kravet om at beboelsesbygninger skal være i tegl og med sadeltag, samt at de skal være placeret ud langs vejene.

Lokalplan GL86.1 

 • vil sikre områdets anvendelse til boligformål,
 • vil fastholde den særlige karakter i området, som er kendetegnet ved at beboelsesbygninger alle er placeret ud langs vejene som i et landsbymiljø,
 • vil give mulighed for at den enkelte grundejer kan opføre småbygninger mv. i henhold til bygningsreglementet,
 • vil sikre bevaringsværdig beplantning,
 • vil sikre støjbeskyttelse af ny boligbebyggelse

Offentliggørelsen af lokalplanforslaget sker med henblik på at give ejere, naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til nyt plangrundlag for området.

Lokalplanforslaget  har været i høring fra den 11. januar 2023 til den 10. marts 2023. Bemærkninger og indsigelser er under behandling og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen på mødet juni 2023.

Lokalplanforslaget kan ses på nedenstående link:

Offentliggørelsesannoncen med lokalplanens midlertidige retsvirkninger og afgørelse om miljøvurdering kan ses i nedenstående link:

Spørgsmål til lokalplanforslaget og miljøvurderingen kan rettes til Anders Christiansen, Center for Miljø og Teknik på tlf.nr. 4323 6356 eller på plan@glostrup.dk

Forslag til helhedsplan for Banegårdspladsen, Rådhusparken og Området ved Christiansvej

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 besluttet at sende Forslag til helhedsplan for tre områder i Bymidten i offentlig høring. De tre områder er Banegårdspladsen, Rådhusparken og Området ved Christiansvej.

Helhedsplanen skaber en mere præcist defineret Banegårdsplads, der løser mange udfordringer, idet der skabes plads til såvel en velfungerende busterminal som en broforbindelse på tværs af jernbanen. I Rådhusparken etableres et nyt sydligt boligkvarter der hvor Bygning Syd (den gamle Teknisk Forvaltning) og biblioteket ligger nu. Tilsvarende bygges nyt på den nordlige side af brandstationen i stedet for de nuværende almene/kommunale lejeboliger. Området omkring Christiansvej gives en ny trafikstruktur og der vises en ny bebyggelsen med et skærmet gårdrum/haverum delt med den nye daginstitution på Eriksvej. 

Helhedsplanen har været i høring til 11. januar 2023. Der har været afviklet tre borgermøder i forbindelse med den offentlige høring og vi takker mange gange for jeres deltagelse. Vi har noteret bemærkningerne på møderne og har ligeledes lagt optagelser af møderne på Facebook. Vi har modtaget 20 egentlige indsigelser og ca. 100 andre bemærkninger. Det hele forventes behandlet af politikerne på møderne i marts måned og derefter kan den endelige helhedsplan forventes fremlagt til vedtagelse på møderne i juni.

Du kan finde forslaget til helhedsplanen via dette link: Helhedsplan for Banegårdspladsen, Rådhusparken og Området ved Christiansvej

Afgørelser

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Tilladelse til optimering af de biologiske filtre på Glostrup Hovedvandværk

Kommunalbestyrelsen har på deres møde d. 26. april 2023 givet tilladelse til, at Glostrup Hovedvandværk tilsætter kobber for optimering af de biologiske filtre. Tilsætning af kobber giver bedre fjernelse af ammonium. Tilladelsen er givet efter vandforsyningsloven og meddeles for 5 år (for 3 måneder ad gangen).

Det er meget små mængder kobber, der tilsættes. Det vand, der ledes til forbrugerne vil til enhver tid overholde alle kvalitetskriterier for godt drikkevand. Tilladelsen indeholder krav om supplerende overvågning samt afrapportering. Der kan klages over tilladelsen frem til d. 13. juni 2023 – se klagevejledning for afgørelser efter vandforsyningsloven.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Miljø på: miljo@glostrup.dk

Rottehandleplan 2023-2025

Glostrup Kommune har udarbejdet en rottehandleplan for 2023 -2025. Målet er, at rotter ikke udgør et problem i Glostrup. Vi skal sørge for, at rotterne bliver i kloakkerne,  sørge for en effektiv  bekæmpelse og udarbejde mere information til borgere og virksomheder. Desuden har vi fokus på at forebygge frem for at bekæmpe og at mindske anvendelsen af gift. Læs mere om status for bekæmpelsen og indsatsområder i rottehandleplanen.

Fjernvarme til Sportsvej, Stjernevang og Kennedy Centret

Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2023 besluttet, at Glostrup Varme A/S' kan udbygge fjernvarmen i tre mindre områder ved "Dukkehusene" på Sportsvej 7-15, Stjernevang samt Kennedy Centret. Med godkendelsen er alle de hidtil gasforsynede områder i kommunen nu udlagt til fjernvarme.

De tre områder kom  ikke med i det oprindelige projektforslag til udbygning af fjernvarme nord for jernbanen, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2022. Forudsætningerne for fjernvarme i de tre områder har imidlertid ændret sig. Med de nye forudsætninger er fjernvarme både samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk fordelagtigt. I alt er den forventede nutidsværdi ved fjernvarmeudbygning af områderne 2,5 mio. kr.

En godkendelse af tillægget indebærer, at de tre områder skifter status fra naturgas- til fjernvarmeområder. Der vil ikke være tilslutningspligt eller forblivelsespligt til fjernvarme i områderne. Men i et fjernvarmeområde kan man ikke få tilskud til at erstatte sit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning.

Se referat fra Kommunalbestyrelsens møde her samt den oprindelige sagsfremstilling og tillægget til projektforslag for fjernvarmeudbygning mv. her

Tilladelse til inddragelse af ny boring i vandforsyningen

Glostrup Kommune har meddelt Glostrup Forsyning A/S tilladelse til at inddrage en ny vandindvindingsboring i den grønne kile ved Degnestien ved Langagervej i drikkevandsforsyningen. Boringen er etableret i efteråret 2022 og skal være med til at sikre mere rent drikkevand til borgerne i Glostrup. Se placering på kortbilag.
Det er muligt at klage over tilladelsen frem til d. 22. februar 2023. Se klagevejledning her

Eventuelle andre spørgsmål kan sendes til miljo@glostrup.dk.

Tilbagemelding på forudgående høring – Ændret anvendelse af et område mellem Hvissingevej og Paul Bergsøes Vej – Syd for Genbrugsstationen

Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for, at erhvervsarealet mellem Hvissingevej og Poul Bergsøes Vej 17 – Syd for Genbrugsstationen kan omdannes til blandet byfunktioner i form af boliger, liberalt erhverv, kontor og erhverv i miljøklasse 1 2.

Omdannelsen kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området, da området er udlagt til erhverv: industri- og værksteds-virksomhed samt servicevirksomhed, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området.

Før der kan udarbejdes større ændringer af kommuneplanen, skal kommunalbestyrelsen afholde en høring, hvor borgerne har mulighed for at komme med idéer og forlag til hvad det kommende planlægningsarbejde skal indeholde.

Derfor har Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022 besluttet at sende et debatoplæg om denne ændring i høring. Debatoplægget har være i høring fra den 18. maj 2022 til den 8. august 2022. 

Ved høringsfristen udløb var der kommet 5 høringssvar. 

Vækst- og Byudviklingsudvalget har den 5. januar 2023 behandlet høringssvarene og besluttet at gå videre med muligheden for at omdanne området mellem Hvissingevej og Paul Bergsøes Vej - syd for Genbrugsstationen til blandet byfunktioner. 

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan som vil blive sendt i høring hos naboer mv.   

Her kan du se debatoplægget, udskrift fra Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde den 5. januar 2023, høringsskemaer samt klagevejledning.
Spørgsmål kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354 eller 2349 6715.
 

Kommuneplantillæg 10 og Lokalplan GL68.1 for boliger ved Glosemosevej 

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 10 samt Lokalplan GL 68.1 for boliger ved Glosemosevej. Planerne giver mulighed for at bygge cirka 150 etageboliger i 3-7 etager og 10 rækkehuse i 2 etager i den sydlige del af Glosemosevej.

Den nye bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter, som sikrer at bebyggelsen skalerer ned mod de eksisterende parcelhusområder mod øst. Størstedelen af parkeringen for etageboligbebyggelsen skjules i en delvist nedgravet parkeringskælder, der samtidig skal fungere som et åbent gårdrum.

Det er lokalplanens formål:

 • at fastlægge området anvendelse til helårsboliger i form af tæt-lav og etagebebyggelse.
 • at friholde del af området til indretning af grønne opholds- og friarealer.

Planerne kan findes på nedenstående links:

Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål vedrørende planerne kan rettes til byplanlægger Rami Al-Khumisi på 43 23 63 91 eller plan@glostrup.dk.

Spildevandstillæg  nr. 6 om regnvand i kloakken

Glostrup Kommune har vedtaget Tillæg nr. 6 til Glostrup Kommunes spildevandsplan ”Fastsættelse af serviceniveau mv. for håndtering af tag- og overfladevand”. Spildevandstillæg nr. 6 stiller krav til Glostrup Forsyning om, at forsyningen skal vurdere, hvorvidt en øgning af serviceniveauet for håndtering af tag- og overfladevand, samfundsøkonomisk kan give en nettogevinst. Vurderingerne skal udarbejdes i perioden 2021-2024. 

Tilladelse til ny drikkevandsboring ved Langagervej/Byparkvej

Glostrup Kommune har d. 17. maj 2022 meddelt endelig tilladelse til en ny boring, så Glostrup Forsyning kan etablere en ny kildeplads – Den Grønne Kile. I første omgang er det for at undersøge vandmængder og vandkvalitet, men det er hensigten, at der skal indvindes drikkevand fra boringen.

Indvindingen kan ske inden for rammerne af den eksisterende indvindingstilladelse fra 2011 med tillæg fra 2021. Se tilladelsen til etablering her og tilhørende kortbilag her

Projektet med den nye boring er også screenet efter VVM-reglerne, og vi vurderer, at der ikke er grund til yderligere miljøkonsekvensvurderinger. Se VVW-screeningsafgørelse og tilhørende bilag her.

Du kan klage over begge afgørelser frem til d. 14. juni 2022. Se hvordan i Klagevejledning – Vandforsyningsloven og Klagevejledning - Miljøvurderingsloven.

Tilladelse og udtalelse til indkvartering af flygtninge på adressen Diget 78 1

Glostrup Kommune har den 16. maj 2022 meddelt tilladelse og givet udtalelse til indkvartering af flygtninge på adressen Diget 78 1, iht. Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, Lov nr. 324 af 16.03.2022, samt Plan- og Byggeloven.

Du kan se tilladelsen og udtalelsen her: Tilladelse og udtalelse i forbindelse med midlertidig indkvartering af flygtninge. Diget 78 1. Se mere her.

Spørgsmål til tilladelsen og udtalelsen kan stiles til; byg@glostrup.dk, eller til Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup.

 Miljøgodkendelse til autoophug ved L.A.Autoværksted

Glostrup Kommune har givet L.A.Autoværksted, Sydvestvej 119 miljøgodkendelse til indendørs autoophug.

L.A.Autoværksted driver i forvejen autoværksted på adressen og virksomheden har søgt om, at udvide aktiviteterne med autoophug i de eksisterende lokaler. Aktiviteterne tilknyttet autoophug vil være en biaktivitet til autoværkstedsaktiviteterne, og autoophugget er selvstændigt godkendelsespligtigt og er omfattet af listepunkt K 209 (Autoophugning). Der er ikke givet tilladelse til udendørs opbevaring eller flatning af miljøbehandlede køretøjer. 

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurderet, at aktiviteten ikke udløser VVM-pligt. Se afgørelsen her.

Du kan klage over afgørelserne frem til den 24. februar 2022. Se hvordan i Klagevejledningerne til henholdsvis miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.

Miljøgodkendelse til forbehandling af bioaffald på HCS

Glostrup Kommune har givet miljøgodkendelse til anlæg for håndtering af organisk affald på HCS A/S Transport og Spedition på Hvissingevej 100 i Glostrup. Kommunen har i forbindelse med behandlingen af sagen truffet afgørelse om, at projektet ikke udløser VVM-pligt. Miljøgodkendelsen er givet med en række vilkår om indretning og drift, luft- og lugtforurening samt beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand mv. Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til HCS eksisterende miljøgodkendelse.

Dispensation til delvis oprensning og tilladelse til at udvide søen i Egeparken

Glostrup Kommune giver Klatreskoven dispensation til at oprense cirka halvdelen af søen i Egeparken samt tilladelse til udvidelse af søen med cirka 40 %. Søen i Egeparken er beskyttet og Glostrup Kommune giver tilladelsen under forudsætning af, at arbejdet ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand. Se en beskrivelse af projektet her. Dispensation gives i henhold til § 65 stk. 2 i Naturbeskyttelsesloven. Du kan klage over afgørelsen frem til den 20. august. Læs hvordan i klagevejledningen til Naturbeskyttelsesloven.

Ny affaldsplan for 2021-2032

Kommunalbestyrelsen har den 10. marts vedtaget en ny affaldsplan. Affaldsplan 2021-2032 for Glostrup Kommune er opdelt i 11 indsatsområder for private og erhverv. Baggrunden er blandt andet den nationale klimaplan for en grøn affaldssektor, der lægger op til en mere ensartet affaldshåndtering på landsplan.

Affaldsplanen indebærer, at der ved alle husstande i kommunen fra maj 2022 vil blive indsamlet i alt 10 affaldstyper: madaffald, papir, pap, drikke- og fødevarekarton, glas, metal, plast, tekstil og farligt affald. Erhverv med husholdningslignende affald skal sortere i samme 10 affaldstyper.

Ved villaer vil det betyde, at alle kommer til at have 4 affaldsbeholdere og en rød boks til farligt affald. Derudover kan man selv vælge at placere en eller flere beholdere til haveaffald. Affaldsbeholderne skal placeres 0-4 meter fra skel. Man kan dog tilkøbe afhentning af mad- og restaffald ved standplads op til 40 meter fra skel. Den røde boks bliver ombyttet, hvis man stiller den frem til tømning på en af de fire affaldsbeholdere. Tekstilaffald kan afleveres i en pose sammen med storskrald.

Ved fælles bebyggelser som etageboliger og kolonihaver kommer der særskilte beholdere til de forskellige affaldstyper. Tekstiler skal dog afleveres i klare sække til storskrald. Farligt affald vil blive indsamlet i miljøskabe eller røde bokse. Glostrup Forsyning er ved at undersøge dette nærmere.

Med initiativerne i affaldsplanen vil Glostrup Kommune være med til at sikre en grønnere affaldssektor. Det forventes at kommunen vil nå 50 % genanvendelse, som er målsætningen i den landsdækkende ressourcestrategi.

Med til Affaldsplan 2021-2032 hører to bilag. Bilag 1 er en kortlægning af de nuværende affaldsmængder. Bilag 2 er en fremskrivning af de forventede fremtidige affaldsmængder.                

Tillæg til NCC's miljøgodkendelse, Ejby Industrivej 8

Glostrup Kommune har givet NCC, Ejby Industrivej 8 et tillæg til deres nuværende miljøgodkendelse. Tillægget giver bl.a. virksomheden loven til at ombygge fabrikken, udvide produktionen, samt anvende genbrugsbeton i produktionen i stedet for jomfruelige materialer.   

Se tillægget til miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra NCC vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden anvender genbrugsbeton i produktionen. Se afgørelsen her.

Du kan klage over afgørelserne frem til den 22. marts 2021. Se hvordan i Klagevejledningerne til henholdsvis miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven. 

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af Letbanen.  Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Miljøgodkendelse (affaldsbehandling) - HCS A/S Transport og Spedition

Glostrup Kommune har givet HCS A/S miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden har fået tilladelse til at etablere et behandlingsanlæg for modtagelse og forbehandling af organisk affald i en nyopført bygning på deres adresse: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.

Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på vilkår, der forhindrer lugtgener fra aktiviteten. Se miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering her.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra HCS A/S vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden håndterer en ny affaldsfraktion på det eksisterende affaldshåndteringsanlæg. 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.

 

 

 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.

 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.