Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Høringer

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.

Forslag til Lokalplan HL24 for forlængelse af Udlodsstien

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 13. oktober 2021 besluttet at sende forslag til Lokalplan HL24 for forlængelse af Udlodsstien i høring.

Der er udarbejdet miljøscreening af lokalplanforslag og det er vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring.

Forslag til Lokalplan HL24 er i høring fra den 20. oktober 2021 til den 22. december 2021.

Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget skal sendes skriftligt med angivelse af navn og adresse til Glostrup Kommune senest den 22. december 2021 til følgende adresse:

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • E-mail til: plan@glostrup.dk.

Her kan du læse:

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering, skal klagen sendes til Planklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest den 17. november 2021. En uddybende klagevejledning kan ses i offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøscreeningen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail: plan@glostrup.dk.  

Forslag til Lokalplan EL41 for letbanestationen Glostrup Ejby samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 17

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 13. oktober 2021 besluttet at sende forslag til Lokalplan EL41 for letbanestationen Glostrup Ejby i høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 21.

Der er udarbejdet miljøscreening af begge planforslag og det er vurderet, at planerne ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med, at de to planforslag sendes i offentlig høring.

Forslag til Lokalplan EL41 og forslaget til kommuneplantillæg nr. 21 er i høring fra den 20. oktober 2021 til den 22. december 2021.

Indsigelser og bemærkninger til planforslagene skal sendes skriftligt med angivelse af navn og adresse til Glostrup Kommune senest den 22. december 2021 til følgende adresse:

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • E-mail til: plan@glostrup.dk.

Her kan du læse:

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering, skal klagen sendes til Planklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest den 17. november 2021. En uddybende klagevejledning kan ses i offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøscreeningen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail: plan@glostrup.dk.  

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan GL13.6 - Rækkehuse på Lilliendalsvej 2-42

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 15. september 2021 besluttet at sende forslag til Lokalplan GL13.6 – Rækkehuse på Lilliendalsvej 2-42 i høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 17.

Der er udarbejdet miljøscreening af begge planforslag og det er vurderet, at planerne ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med, at de to planforslag sendes i offentlig høring.

Forslagene til Lokalplan GL13.6 og kommuneplantillæg nr. 17 omfatter det eksisterende rækkehusområde på Lilliendalsvej 2-42.

Forslag til Lokalplan GL13.6 og forslaget til kommuneplantillæg nr. 17 er i høring fra den 6. oktober 2021 til den 3. december 2021.

Indsigelser og bemærkninger til planforslagene skal sendes skriftligt med angivelse af navn og adresse til Glostrup Kommune senest den 3. december 2021 til følgende adresse:

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • E-mail til: plan@glostrup.dk.

Her kan du læse:

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering, skal klagen sendes til Planklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest den 3. november 2021. En uddybende klagevejledning kan ses i offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøscreeningen kan rettes til Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6356 eller på mail: plan@glostrup.dk.  

Forslag til lokalplan FL4 - Temalokalplan for hegn langs større veje 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 15. september 2021 besluttet at sende Forslag til Lokalplan FL4 – Temalokalplan for hegn langs større veje i høring.

Lokalplanen er en temalokalplan for hegning langs de større veje i Glostrup Kommune og omfatter ejendomme, der ligger ud til eller i anden række ud til Sdr. Ringvej, Ndr. Ringvej, Hovedvejen, Sydvestvej, Byparkvej og Fraligsvej. Lokalplanen giver grundejerne, efter en række nærmere angivne retningslinjer, mulighed for at opføre faste hegn og støjhegn og samtidig sikre et grønt vejbillede langs de større veje i kommunen.

Offentliggørelsen af forslaget sker med henblik på at give ejere, naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til lokalplan.

Forslag til Lokalplan FL4 er i høring fra den 6. oktober 2021 til den 3. december 2021.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes skriftligt med angivelse af navn og adresse til Glostrup Kommune senest den 3. december 2021 til følgende adresse:

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • E-mail til: plan@glostrup.dk.

Her kan du læse:

Der er udarbejdet miljøscreening af forslaget og det er vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering, skal klagen sendes til Planklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelsen den 6. oktober 2021. En uddybende klagevejledning kan ses i offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøscreeningen kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6354 eller på mail: plan@glostrup.dk.   

Spildevandstillæg  nr. 6 - Serviceniveau mv. for håndtering af tag- og overfladevand

Glostrup Kommune har besluttet at sende udkast til Tillæg nr. 6 til Glostrup Kommunes spildevandsplan ”Fastsættelse af serviceniveau mv. for håndtering af tag- og overfladevand” i offentlig høring. Spildevandstillæg nr. 6 stiller krav til Glostrup Forsyning om, at forsyningen skal vurdere, hvorvidt en øgning af serviceniveauet for håndtering af tag- og overfladevand, samfundsøkonomisk kan give en nettogevinst. Vurderingerne skal udarbejdes i perioden 2021-2024. 

Kommunen har foretaget en miljøscreening af udkastet til spildevandstillæg nr. 6 og har vurderet, at det ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor kun foretaget en miljøscreening og ikke en miljøvurdering af planforslaget.

Spildevandstillæg nr. 6 er i offentlig høring indtil den 29. oktober 2021.  Send kommentarer eller ændringsforslag til forslaget til: natur.miljo@glostrup.dk

Fjernvarme syd for S-banen

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget har besluttet at sende Brøndby Fjernvarme A.M.B.A's projekt for udbygning af fjernvarme syd for S-banen i høring. Bliver projektet realiseret vil varmebrugere i de omfattede områder få mulighed for at fravælge fossile brændsler som olie og gas ved at tilslutte sig grøn fjernvarme. I alt vurderer Brøndby Fjernvarme, at det potentielle varmebehov i området er omkring 8.500 MWh/år. Den forventede reduktion af klimagasudledning vil være på omkring 18.091 ton CO2-ækvivalenter.

Området er i dag udlagt til naturgasforsyning. Projektet indebærer, at det skifter status til fjernvarme. Der vil ikke være tilslutningspligt til fjernvarme og heller ikke forblivelsespligt. I et fjernvarmeområde kan man dog ikke få tilskud til at erstatte sit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning. Sideløbende med høringen vil projektet blive gennemgået af en uvildig rådgiver i forhold til blandt andet samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi.

Projektforslaget er i fire ugers offentlig høring fra den 1. september 2021. Se Brøndby Fjernvarmes projektforslag med kort over området og beregninger. Send bemærkninger til Glostrup Kommune senest den 29. september 2021 kl. 12. Skriv ”Høring om fjernvarme syd for S-banen” i emnefeltet eller på kuverten og skriv til:

natur.miljo@glostrup.dk eller

Center for Miljø og Teknik
Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Forslag til Lokalplan GL18.2 – Familiehus på Rigshospitalet Glostrup

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 9. juni 2021 besluttet at sende forslag til Lokalplan GL18.2 – Familiehus på Rigshospitalet Glostrup i høring.

Lokalplanforslaget omfatter en del af Rigshospitalet Glostrup og giver mulighed for et nyt byggefelt 10 og nedlægger i stedet byggefelt 8 i den eksisterende lokalplanplan GL18.1 for Rigshospitalet, Glostrup. 

Indenfor byggefelt 10 kan der opføres et familiehus på i alt 1.200m2 og det nedlagte byggefelt 8 udlægges i stedet til rekreative formål og hospitalspark.

Offentliggørelsen af forslaget sker med henblik på at give ejere, naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til planer for området.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 23. juni 2021 – 28. august 2021. De indkomne bemærkninger er behandling og lokalplanen forventes vedtaget i løbet af efteråret.

Her kan du læse forslag til lokalplan GL18.2, offentliggørelsesannoncen og miljøscreeningen.

Redegørelse for at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering fremgår af lokalplanforslaget og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslaget og miljøscreeningerne kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6354 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Forslag til Lokalplan GL51 - for etageboliger på Christiansvej og forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-2025

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 9. juni 2021 besluttet at sende forslag til Lokalplan GL51 – For etageboliger på Christiansvej i høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 20.

Der er udarbejdet et udkast til miljøvurdering af de planlagte udbygningsmuligheder. Udkast til miljøvurdering er i offentlig høring samtidig med de to planforslag.

Forslagene til Lokalplan GL51 og kommuneplantillæg nr. 20 giver mulighed for, at der kan bygges en ny karrébebyggelse på ejendommene, der afgrænses af Christiansvej, Uno-X tanken, Søndre Ringvej og den hesteskoformede bebyggelse ”Birkegaarden”. Bebyggelsen vil være i indtil 10 etager i hjørnet ud mod Hovedvejen/Søndre Ringvej og vil trappe ned til 4 etager i karréens sydlige fløj (3 etager + tagterrasse).

Forslag til Lokalplan GL51og forslaget til kommuneplantillæg nr. 20 har været høring fra den 23. juni 2021 til den 28. august 2021. De indkomne bemærkninger er under behandling. 

Her kan du læse: 

Spørgsmål til planforslagene og miljøvurderingen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail til: plan@glostrup.dk.  

Afgørelser

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Fjernvarme syd for S-banen udløser ikke VVM-pligt

Glostrup Kommune er ved at behandle Brøndby Fjernvarme A.M.B.A's projektforslag om fjernvarmeudbygning syd for S-banen. Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen truffet afgørelse om, at dette projekt ikke udløser VVM-pligt. Se afgørelsen og det tilhørende bilag i form af VVM-screeningsskema her. Du kan klage over afgørelserne til og med den 28. oktober 2021. Se hvordan i klagevejledningerne til miljøvurderingsloven.

Varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme på hospitalet

Kommunalbestyrelsen har den 15. september godkendt et projekt for etablering af en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme fra køleanlæggene på hospitalet. Projektet er udarbejdet af Region Hovedstadens Center For Ejendomme og vil foruden en driftsmæssig besparelse for Rigshospitalet i Glostrup også medføre en reduktion i CO2-udledning.

Varmepumpen vil producere varme til hospitalets centralvarmesystem og vil derfor fortrænge fjernvarme på hospitalet. Den vil ikke eksportere varme til fjernvarmenettet. Da varmepumpen kun vil have et mindre forbrug af el til drift, bliver den samlede CO2-udledning fra opvarmning af hospitalet mindsket. I projektforslaget er den miljømæssige gevinst beregnet til ca. 1.500 ton CO2-ækvivalenter i projektets levetid på 20 år.

Projektet er en del af Region Hovedstadens energiprogram 2025, hvor målet er at reducere regionens CO2-udledninger med 60% i 2025 i forhold til 2013.Varmepumpen har en varmekapacitet på ca. 0,4 MW og vil kunne dække ca. 25% af Hospitalets varmebehov. Anlægget vil have en høj effektivitet i forhold til individuelle varmepumper eller luft/vand varmepumper på grund af overskudsvarmens høje temperatur.

Projektforslaget har været i fire ugers høring fra den 23. juni 2021. Se mødereferat, projektforslag og høringssvar her.

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan HL13.3 for nye boliger mellem Granskoven og Degnestien (8-tallet)

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 15. september 2021 vedtaget Lokalplan HL13.3 - for nye boliger mellem Granskoven og Degnestien og Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplan HL13.3 muliggør bl.a. udbygning med etageboliger i 3-5 etager og fastholder erhverv/detail i stueetagen mod Bystien. Lokalplanen sikrer bl.a. parkeringspladser, nye stier samt et grønt udtryk gennem området.

I Kommuneplantillæg nr. 19 ændres den maksimale bygningshøjde i den nye planramme fra 3 etager og 14 m til 5 etager og 18 m. Bebyggelsesprocenten ændres fra 60 til 100. 

De to planforslag var i høring fra den 28. april til den 25. juni 2021. Kommunen modtog 5 høringssvar, som blev behandlet i forbindelse med vedtagelsen, og som har givet anledning til enkelte ændringer. Lokalplanen blev som forslag miljøscreenet og der blev truffet beslutning om at der ikke skulle udarbejdes en miljøscreening. Her kan du se miljøscreeningsbeslutningen

Her kan du læse Lokalplan HL13.3, Kommuneplantillæg nr. 19 samt offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6356 eller på mail til plan@glostrup.dk

Fjernvarme i villaområder nord for S-banen

Kommunalbestyrelsen har den 15. september godkendt Glostrup Varme A/S’ projektforslag for fjernvarmeudbygning i fire villaområder i Glostrup i høring. De fire villaområder omfatter hovedparten af de resterende naturgasforsynede områder i Glostrup.

Projektforslaget indebærer, at de fire områder skifter status fra naturgas- til fjernvarmeområde. Det betyder, at man som boligejer i områderne i løbet af de næste 1-5 år vil få mulighed for at tilslutte sig fjernvarme. Der vil ikke være tilslutnings- eller forblivelsespligt. Så man kan frit fortsætte med sin nuværende opvarmningsform eller vælge en anden individuel opvarmning. I fjernvarmeområder kan man dog ikke få tilskud til at erstatte sit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning.

Varmebrugerne i de omfattede områder vil få tilbudt fjernvarmetilslutning efter to modeller:

 • Model 1: En abonnementsordning, hvor Glostrup Forsynings leverer fjernvarmestik samt installerer og drifter varmeunit (fjernvarmefyr).
 • Model 2: Glostrup Forsyning leverer fjernvarmestik frem til husmur og afslutter fremføring af rør i fjernvarmeskab (som det kendes fra de nuværende gasinstallationer).

Da bebyggelsen i de fire villaområder er tæt og ligger nær nuværende fjernvarmeområder, er fjernvarme mere samfundsøkonomisk fordelagtigt end individuelle varmepumper. Den forventede samfundsøkonomiske gevinst er på 60 mio. kr. sammenlignet med individuelle varmepumper og den samlede gevinst for lokalsamfundet 38 mio. kr.  Da fjernvarme vil fortrænge naturgas forventes udbygningen samtidig mindske CO2-udledningen med ca. 8.000 tons/år.

Fjernvarme er mere miljøvenlig end opvarmning med olie- eller naturgas. En stor del af fjernvarme er i dag baseret på afbrænding af affald og biomasse, der ikke er fossile energikilder. Samtidig kan fjernvarme tilpasses en fremtid baseret på fleksibel elproduktion fra vind og andre vedvarende energikilder som sol og geotermi. Ligesom varmeproduktionen kan omstilles fra forbrænding til varmepumper og varmelagre.

Baggrunden for Glostrup Varmes projektforslag er Klimaaftalen for Energi og Industri af 22. juni 2020. Med den har et bredt flertal i Folketinget besluttet, at fossile brændsler til opvarmning skal udfases til fordel for fjernvarme eller individuelle varmepumper. Partierne har med aftalen desuden besluttet at afsætte puljemidler til fremme for denne omstilling.

Projektforslaget har været i fire ugers offentlig høring fra den 9. juni 2021. Alle indkomne høringssvar er medtaget i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Se mødereferat, sagsfremstilling. projektforslag, høringssvar mv. på www.glostrup.dk/kb

Lokalplan EL4.7 - Glostrup Skole, Ejby

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 18. august vedtaget Lokalplan EL4.7 – Glostrup Skole, Ejby.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udvide Glostrup Skole afdeling Ejby fra 0.- 3. klasse til at omfatte 0.- 6. klasse, samt at have mulighed for en ekstra klasse på 2. klassetrin.

Dette kan ikke ske indenfor skolens eksisterende bygningers rammer, og der derfor udarbejdet en lokalplan, der åbner mulighed for en udbygning af skolen med op til 600 m2 ny bebyggelse. Den nye bebyggelse skal placeres indenfor et byggefelt, som er lagt rundt om skolen. Derudover udlægges der nye vejadgange, så der i alt bliver 5 vejadgange til skolen, hvor af 2 er brandveje.

Lokalplanen har været i høring fra den 17. februar 2021 – 23. april 2021. Ved høringsfristen udløb var der indkommet 2 bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til nogen direkte ændringer i lokalplanen, men foranlediger en ændring af formuleringen omkring støjhegn og en ændring af signaturen på vejadgangen fra Statenevej fra vejadgang til brandvej.

Her kan du læse lokalplan EL4.7 og offentliggørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslaget og miljøscreeningerne kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6354 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Miljøgodkendelse til forbehandling af bioaffald på HCS

Glostrup Kommune har givet miljøgodkendelse til anlæg for håndtering af organisk affald på HCS A/S Transport og Spedition på Hvissingevej 100 i Glostrup. Kommunen har i forbindelse med behandlingen af sagen truffet afgørelse om, at projektet ikke udløser VVM-pligt. Miljøgodkendelsen er givet med en række vilkår om indretning og drift, luft- og lugtforurening samt beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand mv. Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til HCS eksisterende miljøgodkendelse.

Dispensation til støjende natarbejde mv. ved jernbanespor

Glostrup Kommune har givet Banedanmark dispensation til at udføre støjende aktiviteter i hele dag- og natperioden 27. august til 13. september 2021 langs jernbanesporet igennem Glostrup. Dispensationen kan ikke påklages.

Arbejdet langs jernbanesporet vil ske som en del af en sporfornyelse af de to fjernbanespor på banestrækningen mellem Københavns Hovedbanegård og Glostrup. Der er tale om et renoveringsprojekt, hvor dele af de jernbanetekniske anlægselementer udskiftes med nyt eller renoveres.

Arbejdet i Glostrup vil omfatte udveksling af skinner, sveller og sporskifter, udskiftning af sporkasser, ballastrensning samt afvandingsarbejder. Endvidere skal der på Glostrup Station flyttes 6 kørestrømsmaster. Arbejdet bliver udført delvist som natarbejde af hensyn til at begrænse generne for togtrafikken. Desuden vil der blive arbejdet hele døgnet for hurtigt at blive færdig med projektet.

Fjernvarmeudbygning udløser ikke VVM-pligt

Glostrup Kommune er ved at behandle Glostrup Varme A/S' projektforslag om fjernvarmeudbygning i fire villaområder nord for S-banen. Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen truffet afgørelse om, at dette projekt ikke udløser VVM-pligt. Se afgørelsen og det tilhørende bilag i form af VVM-screeningsskema her. Du kan klage over afgørelserne til og med den 3. september 2021. Se hvordan i klagevejledningerne til miljøvurderingsloven.

Miljøgodkendelse til Glostrup svømmehal

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget har givet miljøgodkendelse til drift af svømmehallen i Glostrup efter renovering og modernisering af svømmehallens vandbehandlingsanlæg. Godkendelsen er givet med en række vilkår om indretning, drift, tilsyn og egenkontrol. Afgørelsen kan ikke påklages.

Dispensation til delvis oprensning og tilladelse til at udvide søen i Egeparken

Glostrup Kommune giver Klatreskoven dispensation til at oprense cirka halvdelen af søen i Egeparken samt tilladelse til udvidelse af søen med cirka 40 %. Søen i Egeparken er beskyttet og Glostrup Kommune giver tilladelsen under forudsætning af, at arbejdet ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand. Se en beskrivelse af projektet her. Dispensation gives i henhold til § 65 stk. 2 i Naturbeskyttelsesloven. Du kan klage over afgørelsen frem til den 20. august. Læs hvordan i klagevejledningen til Naturbeskyttelsesloven.

Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup – en forstad i udvikling 

 

Kommunalbestyrelsen har den 9. juni 2021 vedtaget Kommuneplanstrategi 2020.

Kommuneplanstrategien sætter retning for kommunens fysiske udvikling og er grundlag for den kommende revision af kommuneplanen og de fremtidige lokalplaner.

Kommuneplanstrategien spiller en afgørende rolle for, hvordan de fremtidige rammer for Glostrup Kommunes udvikling bliver.

I Kommuneplanstrategien er der:

 • redegjort for, hvilken udvikling Glostrup Kommune har været igennem, og i hvilken retning udviklingen går.
 • opsat mål og ønsker for, hvilken udvikling Glostrup Kommune skal arbejde for de næste fire år.
 • fastlagt, hvilke indsatser Glostrup Kommune vil arbejde for at gennemføre.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2020 har været i høring fra den 23. december 2020 til den 15. marts 2021. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 14 høringssvar, som har ført til enkelte justeringer i strategien.

Her kan du læse Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup – en forstad i udvikling og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål vedrørende kommuneplanstrategien kan rettes til planlægger Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 43 23 63 56 eller du kan skrive til plan@glostrup.dk.

Fjernvarme ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej

Kommunalbestyrelsen har den 9. juni 2021 godkendt Glostrup Varme A/S' reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Se referatet fra mødet her.

Projektforslaget drejer sig om fjernvarmeforsyning af et område til ny bebyggelse. Det oprindelige projekt blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune den 3. marts 2020. Projektet er dog blevet revideret, da letbanen lægger beslag på en del af det areal, hvor hovedledningen til fjernvarme skulle løbe.

Med den nye placering af hovedledningen bliver det muligt også at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen. Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til politisk behandling i Glostrup Kommune.

Regnvandsledning under Nordre Ringvej og i Vestskoven - tilladelse til styret underboring

Glostrup Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 19, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven til anvendelse af hjælpeprodukter ved styret underboring i forbindelse med etablering af en ny regnvandsledning under Nordre Ringvej og i Vestskoven. Tilladelsen omfatter brug af følgende hjælpeprodukter:

 • natrium bentonit borevæske Hydraul-EZ
 • ikke ionisk overfladeaktiv sæbe Drill-Terge
 • polymer-granulat REL-PAC. 

Glostrup Kommune vurderer, at den styrede underboring ikke vil påvirke de omkringliggende recipienter eller naturtyper og at arbejdet kan udføres uden risiko for væsentlig forurening af jord og grundvand. Glostrup Kommune baserer afgørelsen på, at produkterne kun kommer i kontakt med grundvandet i meget begrænset omfang. Generelt medfører indholdsstofferne i produkterne ikke en særlig risiko for forurening af grundvandet. Stofferne er desuden primært i kontakt med boremudderet, der transporteres ud.

Kommunens afgørelse kan påklages indtil den 8. juli 2021. Se klagevejledning her.

Tilbagemelding på forudgående høring – Ændret anvendelse af dele af erhvervsområdet ved Paul Bergsøes Vej

Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for, at der på Poul Bergsøes Vej 17 kan opføres boliger i 3 etager i form af ca. 140 seniorvenlige boliger.

Omdannelse kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området, da området er udlagt til erhverv: industri- og værksteds-virksomhed samt servicevirksomhed, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området.

Før der kan udarbejdes større ændringer af kommuneplanen, skal kommunalbestyrelsen afholde en høring, hvor borgerne har mulighed for at komme med idéer og forlag til hvad det kommende planlægningsarbejde skal indeholde.

Derfor har Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2021 besluttet at sende et debatoplæg om denne ændring  i høring. Debatoplægget har være i høring fra den 17. februar 2021 til den 23. april 2021.

Ved høringsfristen udløb var der kommet 5 høringssvar.

Vækst- og Byudviklingsudvalget har den 26. maj 2021 behandlet høringssvarene og besluttet at gå videre med muligheden for at opføre seniorboliger på Paul Bergsøes Vej 17.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan som vil blive sendt i høring hos naboer mv.  

Her kan du se debatoplægget, udskrift fra Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde den 26. maj 2021, høringsskema samt klagevejledning.

Spørgsmål kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354 eller 2349 6715.

Ingen VVM-pligt i forbindelse med fjernvarmeudbygning

Glostrup Kommune er ved at behandle Glostrup Varme A/S projektforslag om fjernvarmeudbygning ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen truffet afgørelse om, at dette projekt ikke udløser VVM-pligt. Se det tilhørende bilag i form af VVM-screeningsskema her. Du kan klage over afgørelserne frem til den 31. marts 2021. Se hvordan i klagevejledningerne til miljøvurderingsloven.

Lokalplan HL13.4 - Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 (Hesteskoen)

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 14. april 2021 vedtaget Lokalplan HL13.4 - Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22.

Lokalplan HL13.4 muliggør, at der foruden erhverv kan indrettes boliger i en del af stueetagen. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af den midterste bygningslænge til erhverv og/ eller fællesfaciliteter i tilknytning til boligerne i ejendommen.

Omdannelsen af en del af stueetagen til boliger forudsætter, at der anlægges de nødvendige parkerings-pladser til anvendelsen. Lokalplanen udlægger denne parkering på det offentlige vejareal i den syd-sydøstlige del af lokalplanområdet og sikrer beplantning af parkeringsarealet. Arealet nedlægges som offentligt vejareal og kan indgå i et fælles parkeringsområde for den samlede bebyggelse på Granskoven 14-22.

Lokalplanen udlægger areal til en del af en sti, der skal forbinde Granskoven med Degnestien, når den samlede strækning over udviklingsområdet ved Granskoven er anlagt.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 16. december 2020 til den 11. februar 2021. Ved høringsfristen udløb var der indkommet 4 bemærkninger til forslaget, som har ført til at parkeringspladsen udformning er blevet ændret.

Her kan du læse Lokalplan HL13.4 - Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 (Hesteskoen) og offentliggørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til planlægger Susanne Nørgaard,  Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6354 eller på mail til: plan@glostrup.dk 

Ophør af miljøgodkendelse til etablering af støjvold i Hvissinge Øst ved Dysseaasen

Glostrup Kommune har i 2017 meddelt miljøgodkendelse til etablering af en støjvold i Hvissinge Øst for at reducere støjbelastningen af det nye boligområde på Dysseaasen og Lammekæret. Arbejdet er nu helt færdigt og oplysninger omkring støjvoldens opbygning mm (herunder indhold af lettere forurenet jord) er tinglyst på matriklen for at fastholde viden.

Der er ingen vilkår i miljøgodkendelsen, der skal respekteres, når etableringen er endelig afsluttet, og vi finder ikke at der fremadrettet er grund til at håndhæve miljøgodkendelsen, som derfor ophæves. Vores endelige afgørelse om ophævelse af miljøgodkendelsen kan påklages inden for 4 uger frem til d. 20. maj 2021 – se vedlagte klagevejledning.

Dispensation til oprensning af slam fra skyllebassiner

Glostrup Kommune giver HOFOR dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af slam samt nedskæring af buske og træer fra to skyllebassiner. Dispensationen gives efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 med følgende vilkår:

Oprensningen skal udføres for at sikre en ren vandforsyning. Over tid aflejrer der sig materiale/slam i ledningerne. Derfor er det indimellem nødvendigt at rengøre/skylle råvandsledningerne.

Ny affaldsplan for 2021-2032

Kommunalbestyrelsen har den 10. marts vedtaget en ny affaldsplan. Affaldsplan 2021-2032 for Glostrup Kommune er opdelt i 11 indsatsområder for private og erhverv. Baggrunden er blandt andet den nationale klimaplan for en grøn affaldssektor, der lægger op til en mere ensartet affaldshåndtering på landsplan.

Affaldsplanen indebærer, at der ved alle husstande i kommunen fra maj 2022 vil blive indsamlet i alt 10 affaldstyper: madaffald, papir, pap, drikke- og fødevarekarton, glas, metal, plast, tekstil og farligt affald. Erhverv med husholdningslignende affald skal sortere i samme 10 affaldstyper.

Ved villaer vil det betyde, at alle kommer til at have 4 affaldsbeholdere og en rød boks til farligt affald. Derudover kan man selv vælge at placere en eller flere beholdere til haveaffald. Affaldsbeholderne skal placeres 0-4 meter fra skel. Man kan dog tilkøbe afhentning af mad- og restaffald ved standplads op til 40 meter fra skel. Den røde boks bliver ombyttet, hvis man stiller den frem til tømning på en af de fire affaldsbeholdere. Tekstilaffald kan afleveres i en pose sammen med storskrald.

Ved fælles bebyggelser som etageboliger og kolonihaver kommer der særskilte beholdere til de forskellige affaldstyper. Tekstiler skal dog afleveres i klare sække til storskrald. Farligt affald vil blive indsamlet i miljøskabe eller røde bokse. Glostrup Forsyning er ved at undersøge dette nærmere.

Med initiativerne i affaldsplanen vil Glostrup Kommune være med til at sikre en grønnere affaldssektor. Det forventes at kommunen vil nå 50 % genanvendelse, som er målsætningen i den landsdækkende ressourcestrategi.

Med til Affaldsplan 2021-2032 hører to bilag. Bilag 1 er en kortlægning af de nuværende affaldsmængder. Bilag 2 er en fremskrivning af de forventede fremtidige affaldsmængder.

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Asylvej 2

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Asylvej 2. Anlægget består af et plast-slangesystem med en samlet længde på 500 meter. Som frostvæske anvendes IPA-sprit. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 500 liter. Nærmeste almene vandindvindingsanlæg er beliggende mod øst i en afstand på 1 km og 3,6 km mod nordøst.                     

Miljøgodkendelse til forlængelse af støjvold mod Ring 3 ved Stensbjerg

Glostrup Kommune har d. 29. marts 2021 meddelt miljøgodkendelse til forlængelse af støjvolden mod Ring 3. Forlængelsen ønskes etableret med lettere forurenet jord og har til formål at begrænse støjpåvirkningen af boligområdet ved Stensbjerg. Arbejdet med volden forventes påbegyndt i april/maj (nu udsat til efteråret) og planlægges afsluttet inden udgangen af 2021. Jordarbejde og evt. andre støjende aktiviteter gennemføres inden for almindelig arbejdstid.

Støjvolden opbygges, så der kan nyttiggøres lettere forurenet jord i projektet. Forlængelsen bliver ca. 60 m lang og op til 40 m bred, i samme højde som den eksisterende vold, ca. 7,5 m Jorden, der anvendes til etablering, stammer delvis fra tidligere kommunale projektet, men hovedsageligt leveres jorden af den entreprenør, der vælges til at gennemføre projektet.

 Der er gennemført en risikovurdering af den forventede miljømæssige påvirkning af især grundvandet for nyttiggørelse af den lettere forurenede jord. Når der som planlagt ikke genindbygges jord med mobile forureninger, forventes der alene en yderst begrænset påvirkning, hvilket vurderes foregentligt med områdets beliggenhed inden for indvindingsopland for almen drikkevandsforsyning.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 3. maj 2021, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplan HL1.2 for forlængelse af støjvolden mod Ring3 ved Stensbjerg

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 10. marts 2021 endeligt vedtaget Lokalplan HL1.2 for forlængelse af støjvolden mod Rings3 ved Stensbjerg.

Lokalplan giver mulighed for at forlænge den eksisterende støjvold ud mod Ring3 med ca. 70 m ind i det restareal, der er opstået efter træfældningen i forbindelse med anlæggelsen af letbanen. Stiforbindelse, der fører nord om den eksisterende vold foreslås med lokalplanen omlagt og ført som et bugtet forløb gennem en åbning i volden. Det bugtede forløb vil fungere som en lydsluse og bremse støjens udbredelse langs stien.

Lokalplanen har været i høring fra den 18. november 2020 til den 16. januar 2021.

I høringsperioden er der modtaget 2 tilkendegivelser fra borgere, der glæder sig til at støjvolden bliver udbygget samt et ønske fra Seniorrådet om, at der på volden sås frø til vilde planter af hensyn til biodiversiteten. Det er aftalt med Naturstyrelsen, der ejer arealet hvor volden ligger, at arealet skal genplantes som skov. Imellem skovplanterne vil der indfinde sig vilde planter som en naturlig proces. Herudover har der været dialog med Miljøstyrelsen om en præcisering af lokalplanens henvisninger til Fingerplanen. Præciseringerne er indarbejdet i lokalplanen.  

Her kan du læse Lokalplan HL1.2 og offentliggørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail til: plan@glostrup.dk 

Ingen VVM-pligt i forbindelse med forlængelse af støjvold mod Ring 3 ved Stensbjerg

Glostrup Kommune er ved at behandle ansøgning om miljøgodkendelse til forlængelse af støjvold mod Ring 3 ved Stensbjerg. Forlængelsen ønskes etableret med lettere forurenet jord og har til formål at begrænse støjpåvirkningen af boligområdet ved Stensbjerg. Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen truffet afgørelse om, at dette projekt ikke udløser VVM-pligt. Se det tilhørende bilag i form af VVM-screeningsskema her. Du kan klage over afgørelserne frem til den 31. marts 2021. Se hvordan i klagevejledningerne til miljøvurderingsloven.

Tillæg til NCC's miljøgodkendelse, Ejby Industrivej 8

Glostrup Kommune har givet NCC, Ejby Industrivej 8 et tillæg til deres nuværende miljøgodkendelse. Tillægget giver bl.a. virksomheden loven til at ombygge fabrikken, udvide produktionen, samt anvende genbrugsbeton i produktionen i stedet for jomfruelige materialer.   

Se tillægget til miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra NCC vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden anvender genbrugsbeton i produktionen. Se afgørelsen her.

Du kan klage over afgørelserne frem til den 22. marts 2021. Se hvordan i Klagevejledningerne til henholdsvis miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2012-2025 og Lokalplan GL35.4 for en daginstitution på Eriksvej

Kommunalbestyrelsen har den 3. februar 2021 endeligt vedtaget Lokalplan GL35.4 for en daginstitution på Eriksvej samt tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af institutionsbyggeri med plads til 160 børn – børnehave såvel som vuggestuebørn. Den sydlige del af grunden fastlægges til legepladsareal samt parkering.

Forslagene har været i høring fra den 21. oktober til den 18. december 2021.

I høringsperioden er modtaget 6 indsigelser til lokalplanen. Indsigelserne er hovedsageligt møntet på nedlæggelse af nyttehaver, støjforhold, trafikforhold og alternativ placering af daginstitutionen.

Kommuneplantillægget og lokalplanen vedtaget uden ændringer.

Her kan du se kommuneplantillægget, lokalplanen og offentliggørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355.

Lokalplan GL99.1 for etageboliger på Sydvestvej 57-59 (Smedegaardsgrunden)

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 3. februar 2021 vedtaget Lokalplan GL99.1 for etageboliger på Sydvestvej 55-57.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ny stationsnærhedsafgræsning, der medfører, at lokalplanområdet er blevet stationsnært beliggende og dermed i princippet kan nøjes med 1 p-plads pr. bolig. Den reviderede Lokalplan GL99.1 indeholder derfor ændrede og præciserede krav til p-kælderens indretning og er samtidig tilpasset med hensyn til krav til støjsikring mod jernbanen samt krav til opholdsarealer jf. Retningslinjer for nybyggeri, som fastlagt af Vækst- og Byudviklingsudvalget på mødet 16. september 2020.

Her kan du læse Lokalplan GL99.1 og offentliggørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Udvidet indvindingstilladelse af drikkevand til Glostrup Forsyning

Glostrup Kommune har d. 9. februar 2021 meddelt tillæg til indvindingstilladelse, så Glostrup Forsyning nu kan indvinde drikkevand op til 1.550.000 m3/år, fordelt på flere boringer og kildepladser. Beregninger viser, at den forøgede indvinding ikke forventes at have en væsentlig påvirkning for de omkringliggende forsyninger, og med fastholdelse af intens overvågning i både boringer og på vandværkerne, vil denne afgørelse give yderligere mulighed for være selvforsynende med drikkevand, også fremover.

Glostrup Kommune har benyttet lejligheden til at opdatere enkelte vilkår i den oprindelige indvindingstilladelse, så de forsat er aktuelle. Se tillægget til indvindingstilladelsen her og tilhørende kortbilag her.

Du kan klage over afgørelsen frem til d. 10. marts 2021. Se hvordan i Klagevejledning – Vandforsyningsloven.

Miljøgodkendelse for omlasteplads ved Glostrup Station i forbindelse med sporfornyelse

Glostrup Kommune har d. 21. januar 2021 meddelt miljøgodkendelse til Banedanmark til omlasteplads sydvest for Glostrup Station til brug ved sporfornyelse af fjerntogsstrækningen København – Høje Taastrup. Arbejdet med sporfornyelsen vil ske i 2 perioder – august-november 2021 og igen maj-november 2022 og miljøgodkendelsen ophører ved udgangen af 2022. 

Dele af arbejdet er nødvendigt at udføre uden for normal arbejdstid (aften, nat og weekend), og det vil medføre støjgener for de omkringboende. Glostrup Kommune er meget fokuserede på, at de omkringboende ikke skal udsættes for mere støj end højst nødvendigt, og det skal bygherre og entreprenøren tage højde for i deres tilrettelæggelse af arbejdet.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 22. februar 2021, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

 

Røggaskondensering på Vestforbrænding

Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har den 13. januar 2021 besluttet at godkende Vestforbrændings projektforslag for etablering af et anlæg til røggaskondensering på ovn 6 i høring. Anlægget vil øge fjernvarmeproduktionen med omkring 21 MW. Det svarer til varmebehovet for omkring 20.000 enfamilieboliger og vil reducere den årlige CO2-udledning med omkring 6.400 ton. Vestforbrænding forventer, at anlægget over 20 år vil have en positiv samfundsøkonomi på i alt 29,9 mio. kr. i nutidsværdi.  Projektforslaget har været i fire ugers offentlig høring fra den 2. november 2020.

Tilladelse til jordvarme på Solvangsvej 42

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Solvangsvej 42 Anlægget består af et plast-slangesystem med en samlet længde på 400 meter. Som frostvæske benyttes IPA-sprit. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 400 liter. Nærmeste almene vandindvindingsanlæg ligger 1,1 km mod sydøst og 2,7 km mod nord.

Ny pejleboring for HOFOR i Sommerbyen Ejby

Glostrup Kommune har d. 26. november 2020 meddelt tilladelse til etablering af en ny pejleboring (25 m dyb) i det sydvestlige hjørne af Sommerbyen Ejby (se kort over placering). I tilladelsen er også indeholdt tilladelse til udledning af oppumpet vand ifb. prøvepumpning til Harrestrup Å. Arbejdet bliver udført i december 2020 til januar 2021. I forbindelse med ansøgningen har vi også – på baggrund af en VVM-screening – vurderet, at der ikke er behov for at etablering af boringen bliver VVM vurderet. Se afgørelsen her.  Der er mulighed for at klage over både VVM-screeningsafgørelsen, afgørelsen om etablering af boringen og tilladelsen til udledning frem til d. 5. januar 2021. Se klagevejledning til vandforsyningsloven, klagevejledning til miljøvurderingsloven samt klagevejledning til miljøbeskyttelsesloven.

Jordvarmeanlæg på Bogfinkevej 20

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Bogfinkevej 20. Anlægget består af et plast-slangesystem med en samlet længde på 300 meter. Som frostvæske anvendes IPA-sprit. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 200 liter. Nærmeste almene vandindvindingsanlæg er beliggende mod nordvest i en afstand på 1,3 km og 1,1 km mod syd sydøst.

Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. november 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL41.2- Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18.

Planerne muliggør en mindre bygningsforøgelse af den eksisterende rækkehusbebyggelse i form af tilbygning og udestuer på rækkehusenes haveside. Lokalplanen fastlægger desuden en zone i baghaverne til placering af småbygninger. Lokalplanen sikrer også bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg og ensartede karakter mod vej.

Her kan du læse Kommuneplantillæg nr. 15, Lokalplan GL41.2 og bekendtgørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6354 eller på mail: plan@glostrup.dk 

Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan HL13.2 for en dagligvarebutik på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 12. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan HL13.2 - For en dagligvarebutik på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven.

De to planer muliggør, at der på arealet kan opføres en dagligvarebutik på 1.200 m² med tilhørende parkeringspladser.

Her kan du læse Kommuneplantillæg nr. 16, lokalplan HL13.2 og bekendtgørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail: plan@glostrup.dk 

Miljøgodkendelse til genindbygning af grus/jord ved Glostrup Station 

Glostrup Kommune har d. 6. juli 2020 meddelt miljøgodkendelse til Hovedstadens Letbane til genindbygning af grus/jord ved Glostrup Station i brofundamenter og rampe fra Søndre Ringvej ned til den kommende letbanestation. Arbejdet med genindbygningen varer ca. 1½ år og miljøgodkendelsen ophører juni 2022.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 10. august 2020 (forlænget pga. sommerferie), se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Nyt regulativ for jord – analysefrie arealer

Glostrup Kommune ønsker at medvirke til en nem og ukompliceret håndtering af overskudsjord i forbindelse med gravearbejde langs Ring 3, og derfor har vi udarbejdet et nyt regulativ om jord. Samtidig offentliggør vi et baggrundsnotat om fritagelse fra analysepligt.

Vi har inddraget borgere og andre i processen, idet et udkast til jordregulativet har været i 4 ugers offentlig høring fra den 2. oktober 2018. Vi har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere regulativ fra 2012 er, at jord fra vejareal (og kommende vejareal) langs Nordre og Søndre Ringvej i Glostrup kun skal prøvetages og analyseres før det flyttes, hvis der er mistanke om, at jorden er kraftig forurenet. Jordflytning skal dog fortsat anmeldes til kommunen via www.jordweb.dk. Husk at oplyse i anmeldelsen, at jorden er fra et analysefrit areal og er lettere forurenet (kategori 2).

Den øverste meter jord på nuværende og kommende vejarealer langs Ring 3 (undtagen fokusarealer, hvor der er mistanke om mere forurening) er undersøgt systematisk med stikprøver af Hovedstadens Letbane og fundet højst lettere forurenet, hovedparten endog næsten uforurenet. På den baggrund har Glostrup Kommune klassificeret jorden som kategori 2.

Ændringerne i regulativet fremgår i § 11 og bilag 2 vedrørende analysefrie arealer. Samtidig har vi revideret jordregulativets liste over godkendte jordmodtagere (bilag 4), ligesom vi har opdateret henvisninger til lovgivning mm, så de er tidssvarende.

Jordregulativet træder i kraft den 1. januar 2019. Afgørelsen offentliggøres nu, da det skal ske mindst en måned før ikrafttrædelse.

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af Letbanen.  Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Miljøgodkendelse (affaldsbehandling) - HCS A/S Transport og Spedition

Glostrup Kommune har givet HCS A/S miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden har fået tilladelse til at etablere et behandlingsanlæg for modtagelse og forbehandling af organisk affald i en nyopført bygning på deres adresse: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.

Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på vilkår, der forhindrer lugtgener fra aktiviteten. Se miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering her.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra HCS A/S vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden håndterer en ny affaldsfraktion på det eksisterende affaldshåndteringsanlæg. 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Glostrup Kommune har i august 2019 vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Formålet med planen er at redegøre for forureningstruslerne mod grundvandet og beskrive, hvilke tiltag der vil blive gennemført i de næste 4 år for at forebygge nye forureninger. Planen rummer desuden forslag til en række indsatser, som skal sikre, at de eksisterende grundvandsforureninger ikke ender i vandindvindingsboringerne og dermed i drikkevandet.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Glostrup Kommune i samarbejde med et lokalt nedsat koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne, nabokommunerne, Region Hovedstaden, DN lokalafdeling, NOAH Glostrup samt boligselskabernes og de private grundejers repræsentanter i Grønt Råd. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i 12 ugers høring. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger. 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.

 

 

 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.

 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.