Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Høringer

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.

Høring af Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet

Kommunalbestyrelsen har den 18. maj 2022 vedtaget at sende Forslag til fællesregulativ for Harrestrup Å med tilhørende miljøvurdering samt væsentlighedsvurdering for Natura2000-området Kalveboderne i offentlig høring i 11 uger.

Forslag til fællesregulativet og de to vurderinger er i offentlig høring fra 01.07.2022 – 16.09.2022. Send høringssvar til: miljo@glostrup.dk

Fællesregulativets indhold
Harrestrup å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud. I aftalen om Harrestrup Å-samarbejdet, som blev indgået mellem kommunerne og forsyningerne i Harrestrup Å-oplandet i 2014, er det aftalt, at kommunerne skal udarbejde et fælles vandløbsregulativ (fællesregulativ) for de offentlige vandløb i Harrestrup Å-oplandet.

Vandløbene er Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Bymose Rende og en del af Harrestrup Å ligger i Glostrup. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen, der blev vedtaget i 2019.

Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument, der fungerer som kontrakt imellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver desuden vandløbets fysiske form med tilløb, dræn, bygværker, broer mv., samt fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ. 

Miljøvurdering
Fællesregulativet er en plan, som efter miljøvurderingsloven skal miljøvurderes. Kommunerne har, med hjælp fra rådgiver, udarbejdet et udkast til miljøvurderingsrapport, som gennemgår fællesregulativets potentielle miljøpåvirkninger. Fællesregulativet vurderes samlet set ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Et reduceret oprensningsbehov vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv. 

Væsentlighedsvurdering
Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne ved København, der er et beskyttet Natura2000-område. Der er derfor udarbejdet udkast til en vurdering af fællesregulativets påvirkning af Natura2000-området. Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at vedtagelse af fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for. Det vurderes ligeledes, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder samlet set kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Følg link øverst til at se de fulde forslag til fællesregulativ, miljøvurdering og væsentlighedsvurdering. Kontakt os for yderligere information: miljo@glostrup.dk 

Forslag til kommuneplantillæg 10 og Lokalplan GL68.1 for boliger ved Glosemosevej 

Kommunalbestyrelsen har den 18. maj 2022 vedtaget forslag til kommuneplantillæg 10 samt forslag til lokalplan GL 68.1, som giver mulighed for at bygge cirka 150 etageboliger i 3-7 etager og 10 rækkehuse i 2 etager i den sydlige del af Glosemosevej.

Den nye bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter, som sikrer at bebyggelsen skalerer ned mod de eksisterende parcelhusområder mod øst. Størstedelen af parkeringen for etageboligbebyggelsen skjules delvist nedgravet under en plint, der samtidig skal fungere som et åbent gårdrum.

Offentliggørelsen af planforslagene sker med henblik på at give ejere, naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til planer for området, inden planerne vedtages endeligt.

Planforslagene har været i høring fra den 15. juni 2022 til og med den 17. august 2022. Høringsfristen er udløbet og sagen er under behandling og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret.

Planforslagene samt den tilhørende miljøscreening kan findes på nedenstående links:


Spørgsmål vedrørende planforslagene og miljøscreeningen kan rettes til byplanlægger Rami Al-Khumisi på 43 23 63 91 eller plan@glostrup.dk.

 

Forhøring – Ændret anvendelse af et område mellem Hvissingevej og Paul Bergsøes Vej, syd for Genbrugsstationen

Kommunalbestyrelsen overvejer at omdanne del af Hvissinge Erhvervsområde, der ligger mellem Hvissingevej og Paul Bergsøes Vej - syd for genbrugsstationen, til blandede byfunktioner, så der indenfor området kan opføres ny bebyggelse til boliger, liberalt erhverv, kontorer samt erhverv af miljøklasse 1 og 2.

Omdannelse kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området, da området er udlagt til erhverv: industri- og værksteds-virksomhed samt servicevirksomhed, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området.

Før der kan udarbejdes større ændringer af kommuneplanen, skal kommunalbestyrelsen afholde en høring, hvor du som borger har mulighed for at komme med idéer og forlag til hvad det kommende planlægningsarbejde skal indeholde.

Debatoplægget har været i høring fra den 18. maj 2022 til den 8. august 2022.Høringsfristen er udløbet og sagen er under behandling og forventes forelagt Vækst og Byudviklingsudvalget i løbet af efteråret.

Her kan du se debatoplægget, og offentliggørelsesannoncen.  

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

Udkast til regulativ for husholdningsaffald i høring

Ifølge Glostrup Kommunes Affaldsplan 2021-2032 skal Glostrup Forsyning pr. 1. maj 2022 indføre nye affaldsordninger. Glostrup Kommune har udarbejdet et udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald, hvor affaldsplanens initiativer er indarbejdet. Det omfatter blandt andet: Ny ordning for madaffald/restaffald, rød boks til farligt affald, obligatorisk ordning for pap samt indsamling af mad- og drikkekarton. Ordensreglementet for genbrugsstation er taget ud af regulativet og administreres fremover særskilt.

For at minimere risikoen for lugtproblemer er det endvidere indskrevet, at nedgravede beholdere til mad- og restaffald skal vaskes minimum en gang om året.

Miljø- Teknik- og Ejendomsudvalget har den 20. januar 2022 besluttet, at sende det i 4 ugers høring frem. Høringen er afsluttet og der kan ikke længere indsendes indsigelser eller bemærkninger.

Du kan læse forslaget her: Udkast til regulativ for husholdningsaffald

Spildevandstillæg  nr. 6 - Serviceniveau mv. for håndtering af tag- og overfladevand

Glostrup Kommune har besluttet at sende udkast til Tillæg nr. 6 til Glostrup Kommunes spildevandsplan ”Fastsættelse af serviceniveau mv. for håndtering af tag- og overfladevand” i offentlig høring. Spildevandstillæg nr. 6 stiller krav til Glostrup Forsyning om, at forsyningen skal vurdere, hvorvidt en øgning af serviceniveauet for håndtering af tag- og overfladevand, samfundsøkonomisk kan give en nettogevinst. Vurderingerne skal udarbejdes i perioden 2021-2024. 

Kommunen har foretaget en miljøscreening af udkastet til spildevandstillæg nr. 6 og har vurderet, at det ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor kun foretaget en miljøscreening og ikke en miljøvurdering af planforslaget.

Spildevandstillæg nr. 6 er i offentlig høring indtil den 29. oktober 2021.  Send kommentarer eller ændringsforslag til forslaget til: natur.miljo@glostrup.dk

 

Midlertidig indkvartering af flygtninge på adressen Diget 78 i høring

Glostrup Kommune modtager i disse dage flere ukrainske familier, der på grund af krigen kommer til landet. Disse familier skal huses midlertidigt, og her ønsker kommunen at benytte Diget 78 til indkvartering af ca. 25 personer. Bygningen er udvalgt, da den i dag står tom, og er direkte anvendelig til formålet.

Ejendommen ligger indenfor Byplanvedtægt G1’s område. Der er ifølge denne vedtægt ingen krav til anvendelsen af den pågældende ejendom. Ifølge kommuneplanramme GB07 må området benyttes til etageboliger, kollektive anlæg fx børneinstitutioner, mindre butikker til områdets forsyning og erhverv der kan indpasses i området, uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Der er derfor ingen planmæssige forhold, der hindrer at bygningen benyttes til midlertidig indkvartering af flygtninge. Det kræver derfor ikke dispensation iht. Planlovens § 5 u, stk. 1 at ændre anvendelsen til midlertidig indkvartering af flygtninge. Det kræver dog stadigvæk en tilladelse jf. Planlovens § 5 u, stk. 2., og ifølge samme §’s stk. 6 må tilladelsen ikke meddeles, før der er forløbet 2 uger, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen efter reglerne i Planlovens § 20.

Naboorienteringen foregår udelukkende digitalt via høringssiden på Glostrup.dk. Dvs. at der ikke bliver udsendt individuelle orienteringsbreve til naboer og øvrige interessenter. Dette med begrundelse i at kommunen vurderer, at den pågældende tilladelse er af mindre betydning for naboer m.fl., samt at kommunen lægger vægt på, at den pågældende bygning står tom og er direkte anvendelig til formålet, hvorfor det er muligt at indrette bygningen til midlertidig indkvartering straks, hvilket er nødvendigt i den aktuelle situation.

Sagen er i høring frem til og med den 15. maj 2022. Bemærkninger, indsigelser mv. kan sendes til byg@glostrup.dk, eller til Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup.

Afgørelser

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Flora- og faunapolitik vedtaget

Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har den 21. september enstemmigt vedtaget en Flora- og faunapolitik for kommunen. Se optagelse af mødet her og referatet fra mødet her.


Flora- og Faunapolitikken udstikker rammerne for, hvad vi gerne vil gøre for at øge biodiversiteten i kommunen. Blandt andet vil vi tænke biodiversitet ind i planlægning og byudvikling, samtænke klimatiltag og biodiversitet, forsætte med ekstensiv drift på egnede arealer og indgå samarbejder med private, virksomheder og foreninger. Politikken vil blive fulgt op og understøttet af en række handle- og plejeplaner fx handleplan for træer, handleplan for bevaringsværdige arter og handleplan for bekæmpelse af invasive arter.

Flora- og faunapolitikken har været i 8 ugers offentlig høring.

Tilladelse til etablering af jordvarme - Tværagervej 12 

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarme på Tværagervej 12. Anlægget består af et PE 80, SDR 17 plast-slangesystem. Slangelængden er på i alt 400 meter.

Se tilladelsen med klagevejledning her.

Klagefristen er 4 uger fra den 15. august 2022. 

Tilladelse til vertikal jordvarme på Søndervangsvej 21

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg på Søndervangsvej 21. Anlægget består af en dyb boring (210 m) med et PE 100RC, SDR 11 plast-slangesystem og en slangelængde er på i alt 470 meter. Som frostvæske anvendes IPA-sprit. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 520 liter. Se tilladelsen til anlægget og tilhørende kortbilag her.
Projektet med den dybe jordvarmeboring er også screenet efter VVM-reglerne, og vi vurderer, at der ikke er grund til yderligere miljøkonsekvensvurderinger. Se VVW-screeningsafgørelse og tilhørende bilag her. 

Du kan klage over begge afgørelser frem til d. 28. juli 2022. Se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven og Klagevejledning - Miljøvurderingsloven.

Tilladelse til ny drikkevandsboring ved Langagervej/Byparkvej

Glostrup Kommune har d. 17. maj 2022 meddelt endelig tilladelse til en ny boring, så Glostrup Forsyning kan etablere en ny kildeplads – Den Grønne Kile. I første omgang er det for at undersøge vandmængder og vandkvalitet, men det er hensigten, at der skal indvindes drikkevand fra boringen.

Indvindingen kan ske inden for rammerne af den eksisterende indvindingstilladelse fra 2011 med tillæg fra 2021. Se tilladelsen til etablering her og tilhørende kortbilag her

Projektet med den nye boring er også screenet efter VVM-reglerne, og vi vurderer, at der ikke er grund til yderligere miljøkonsekvensvurderinger. Se VVW-screeningsafgørelse og tilhørende bilag her.

Du kan klage over begge afgørelser frem til d. 14. juni 2022. Se hvordan i Klagevejledning – Vandforsyningsloven og Klagevejledning - Miljøvurderingsloven.

Tilladelse og udtalelse til indkvartering af flygtninge på adressen Diget 78 1

Glostrup Kommune har den 16. maj 2022 meddelt tilladelse og givet udtalelse til indkvartering af flygtninge på adressen Diget 78 1, iht. Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, Lov nr. 324 af 16.03.2022, samt Plan- og Byggeloven.

 

Du kan se tilladelsen og udtalelsen her: Tilladelse og udtalelse i forbindelse med midlertidig indkvartering af flygtninge. Diget 78 1. Se mere her.

 

Spørgsmål til tilladelsen og udtalelsen kan stiles til; byg@glostrup.dk, eller til Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup.

Ophør af miljøgodkendelse til forlængelse af støjvold langs Ring 3 ved Stensbjerg

Glostrup Kommune har i foråret 2021 meddelt miljøgodkendelse til etablering af en forlængelse af støjvolden langs Ring 3 for at reducere støjbelastningen af boligområdet ved Stensbjerg og det grønne område. Arbejdet er nu helt færdigt og er udført som planlagt.


Der er ingen vilkår i miljøgodkendelsen, der skal respekteres, når etableringen er endelig afsluttet, og vi finder ikke at der fremadrettet er grund til at håndhæve miljøgodkendelsen, som derfor ophæves. Vores endelige afgørelse om ophævelse af miljøgodkendelsen kan påklages inden for 4 uger frem til d. 5. maj 2022 – se klagevejledning.

Lokalplan FL4 - Temalokalplan for hegn langs større veje

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 23. marts 2022 vedtaget Lokalplan FL4 – Temalokalplan for hegn langs større veje.

Lokalplanen er en temalokalplan for hegning langs de større veje i Glostrup Kommune og omfatter ejendomme, der ligger ud til eller i anden række ud til Sdr. Ringvej, Ndr. Ringvej, Hovedvejen, Sydvestvej, Byparkvej og Fraligsvej. Lokalplanen giver grundejerne, efter en række nærmere angivne retningslinjer, mulighed for at opføre faste hegn og støjhegn og samtidig sikre et grønt vejbillede langs de større veje i kommunen.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 6. oktober 2021 til den 3. december 2021. Ved høringsfristen udløb var der indkommet 6 bemærkninger til lokalplanforslaget. Bemærkningerne har givet anledning til en ændring i lokalplanen, da der er blevet åbnet mulighed for at opsætte låger/døre/indgange i samme højde som hegnet. Derudover er er en række ejendomme udtaget fra lokalplanens områder, da bebyggelsen ligger helt ud til vejen og der ikke er mulighed for at opsætte hegn mellem bebyggelsen og vejen på disse ejendomme. 

Her kan du læse Lokalplan FL4 og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planen kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6354 eller på mail: plan@glostrup.dk.  

 

 

Kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan GL13.6 - Rækkehuse på Lilliendalsvej 2-42

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 23. marts 2022 vedtaget Lokalplan GL13.6 Rækkehuse på Lilliendalsvej 2-42 og Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplan GL13.6 og Kommuneplantillæg nr. 17 omfatter det eksisterende rækkehusområde på Lilliendalsvej 2-42 samt de tilknyttede fællesarealer og -veje. 

Planerne har til formål at 
• at muliggøre udnyttelse af tagetage til boligformål på de eksisterende rækkehuse,
• at fastholde og sikre bebyggelsens ensartede karakter,
• at præcisere omfang og placering af områdets stier og
• at fastlægge rammer for fremtidig udvikling af områdets fællesareal.

De to planforslag var i høring fra den 6. oktober til den 3. december 2021. Kommunen modtog 5 høringssvar til Lokalplan GL13.6, som blev behandlet i forbindelse med vedtagelsen, og som har givet anledning til enkelte ændringer.

Her kan du læse Lokalplan GL13.6, Kommuneplantillæg nr. 17 samt offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6356 eller på mail til plan@glostrup.dk. 

 

 

Tilladelse til jordvarme på Ejbydalsvej 162

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Ejbydalsvej 162. Anlægget består af et PE 80, SDR 17 plast-slangesystem. Slangelængden er på i alt 224 meter. Som frostvæske anvendes Propylenglycol. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 230 liter.

Tilladelse til jordvarme på Ejbydalsvej 177

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Ejbydalsvej 177. Anlægget består af et PE 80, SDR 17 plast-slangesystem. Slangelængden er på i alt 300 meter. Som frostvæske anvendes IPA-sprit. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 300 liter.

Lokalplan EL41 for letbanestationen Glostrup Ejby og Tillæg nr. 21 til Kommune 2013-2025

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 2. februar 2022 vedtaget Lokalplan EL41 for letbanestationen Glostrup Ejby samt Kommuneplantillæg nr. 21.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en stationsforplads i forbindelse med den kommende letbanestation Glostrup Ejby.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 20. oktober 2021 – 22. december 2021. Ved høringsfristen udløb var der indkommet 2 bemærkninger til forslaget. Bemærkningerne har ikke givet anledning til nogen ændringer i lokalplanen. 

Her kan du læse Lokalplan EL41 og bekendtgørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.
Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail: plan@glostrup.dk.  

Lokalplan HL24 for forlængelse af Udlodsstien

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 2. februar 2022 vedtaget Lokalplan HL24 for forlængelse af Udlodsstien.

Lokalplanen giver mulighed for at forlænge Udlodsstien de sidste ca. 200 m fra Bystiens bro videre mod syd ned til den kommende letbanestation ved Glostrup Nord.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 20. oktober 2021 – 22. december 2021. Ved høringsfristen udløb var der indkommet 2 bemærkninger til forslaget. Bemærkningerne har ikke givet anledning til nogen ændringer i lokalplanen. 

Her kan du læse Lokalplan HL24 og bekendtgørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.
Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail: plan@glostrup.dk.  

Lokalplan GL51 - for etageboliger på Christiansvej og Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-2025

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 2. februar 2022 vedtaget Lokalplan GL51 – For etageboliger på Christiansvej samt Kommuneplantillæg nr. 20.

Lokalplan GL51 og kommuneplantillæg nr. 20 giver mulighed for, at der kan bygges en ny karrébebyggelse på ejendommene, der afgrænses af Christiansvej, Uno-X tanken, Søndre Ringvej og den hesteskoformede bebyggelse ”Birkegaarden”. Bebyggelsen må være i indtil 8 etager i hjørnet ud mod Hovedvejen/Søndre Ringvej og vil trappe ned til 4 etager i karréens sydlige fløj (3 etager + tagterrasse).

Der er udarbejdet en miljøvurdering af de planlagte udbygningsmuligheder og i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der ligeledes udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse for hver af de to planer.

Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillægget og udkast til miljøvurdering har været i høring fra den 23. juni 2021 – 28. august 2021. Ved høringsfristen udløb var der indkommet 9 indsigelser til planforslagene og ingen til miljøvurderingen. Indsigelserne til planerne gik hovedsageligt på det 10-etages tårn, der var muligt i planforslagene. I forbindelse med endelig vedtagelse af planerne er den maksimale etagehøjde reduceret til 8 etager.

Her kan du læse: 

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.
Spørgsmål til planerne og miljøvurderingen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail til: plan@glostrup.dk.  

Miljøgodkendelse til autoophug ved L.A.Autoværksted

Glostrup Kommune har givet L.A.Autoværksted, Sydvestvej 119 miljøgodkendelse til indendørs autoophug.

L.A.Autoværksted driver i forvejen autoværksted på adressen og virksomheden har søgt om, at udvide aktiviteterne med autoophug i de eksisterende lokaler. Aktiviteterne tilknyttet autoophug vil være en biaktivitet til autoværkstedsaktiviteterne, og autoophugget er selvstændigt godkendelsespligtigt og er omfattet af listepunkt K 209 (Autoophugning). Der er ikke givet tilladelse til udendørs opbevaring eller flatning af miljøbehandlede køretøjer. 

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurderet, at aktiviteten ikke udløser VVM-pligt. Se afgørelsen her.

Du kan klage over afgørelserne frem til den 24. februar 2022. Se hvordan i Klagevejledningerne til henholdsvis miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.

Fjernvarme syd for S-banen

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget har den 15. december 2021 godkendt Brøndby Fjernvarme A.M.B.A's projekt for udbygning af fjernvarme i Glostrup syd for S-banen i høring. Godkendelsen er betinget af, at Brøndby Fjernvarme opnår tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Udbygning af fjernvarme syd for S-banen indebærer, at varmebrugere i området får mulighed for at fravælge fossile brændsler som olie og gas ved at tilslutte sig grøn fjernvarme. I alt vurderer Brøndby Fjernvarme, at det potentielle varmebehov i området er omkring 8.500 MWh/år. Den forventede reduktion af klimagasudledning vil være på omkring 18.091 ton CO2-ækvivalenter.

Området er i dag udlagt til naturgasforsyning. Projektet indebærer, at det skifter status til fjernvarme. Der vil ikke være tilslutningspligt til fjernvarme og heller ikke forblivelsespligt. I et fjernvarmeområde kan man dog ikke få tilskud til at erstatte sit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning. Sideløbende med høringen vil projektet blive gennemgået af en uvildig rådgiver i forhold til blandt andet samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi.

Projektforslaget har været i fire ugers offentlig høring fra den 1. september til og med den 29. september 2021. Alle indkomne høringssvar er medtaget i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Se mødereferat og sagsfremstilling samt projektforslag, høringssvar mv. her.

Fjernvarme i villaområder nord for S-banen

Kommunalbestyrelsen har den 15. september godkendt Glostrup Varme A/S’ projektforslag for fjernvarmeudbygning i fire villaområder i Glostrup i høring. De fire villaområder omfatter hovedparten af de resterende naturgasforsynede områder i Glostrup.

Projektforslaget indebærer, at de fire områder skifter status fra naturgas- til fjernvarmeområde. Det betyder, at man som boligejer i områderne i løbet af de næste 1-5 år vil få mulighed for at tilslutte sig fjernvarme. Der vil ikke være tilslutnings- eller forblivelsespligt. Så man kan frit fortsætte med sin nuværende opvarmningsform eller vælge en anden individuel opvarmning. I fjernvarmeområder kan man dog ikke få tilskud til at erstatte sit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning.

Varmebrugerne i de omfattede områder vil få tilbudt fjernvarmetilslutning efter to modeller:

  • Model 1: En abonnementsordning, hvor Glostrup Forsynings leverer fjernvarmestik samt installerer og drifter varmeunit (fjernvarmefyr).
  • Model 2: Glostrup Forsyning leverer fjernvarmestik frem til husmur og afslutter fremføring af rør i fjernvarmeskab (som det kendes fra de nuværende gasinstallationer).

Da bebyggelsen i de fire villaområder er tæt og ligger nær nuværende fjernvarmeområder, er fjernvarme mere samfundsøkonomisk fordelagtigt end individuelle varmepumper. Den forventede samfundsøkonomiske gevinst er på 60 mio. kr. sammenlignet med individuelle varmepumper og den samlede gevinst for lokalsamfundet 38 mio. kr.  Da fjernvarme vil fortrænge naturgas forventes udbygningen samtidig mindske CO2-udledningen med ca. 8.000 tons/år.

Fjernvarme er mere miljøvenlig end opvarmning med olie- eller naturgas. En stor del af fjernvarme er i dag baseret på afbrænding af affald og biomasse, der ikke er fossile energikilder. Samtidig kan fjernvarme tilpasses en fremtid baseret på fleksibel elproduktion fra vind og andre vedvarende energikilder som sol og geotermi. Ligesom varmeproduktionen kan omstilles fra forbrænding til varmepumper og varmelagre.

Baggrunden for Glostrup Varmes projektforslag er Klimaaftalen for Energi og Industri af 22. juni 2020. Med den har et bredt flertal i Folketinget besluttet, at fossile brændsler til opvarmning skal udfases til fordel for fjernvarme eller individuelle varmepumper. Partierne har med aftalen desuden besluttet at afsætte puljemidler til fremme for denne omstilling.

Projektforslaget har været i fire ugers offentlig høring fra den 9. juni 2021. Alle indkomne høringssvar er medtaget i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Se mødereferat, sagsfremstilling. projektforslag, høringssvar mv. på www.glostrup.dk/kb

Miljøgodkendelse til forbehandling af bioaffald på HCS

Glostrup Kommune har givet miljøgodkendelse til anlæg for håndtering af organisk affald på HCS A/S Transport og Spedition på Hvissingevej 100 i Glostrup. Kommunen har i forbindelse med behandlingen af sagen truffet afgørelse om, at projektet ikke udløser VVM-pligt. Miljøgodkendelsen er givet med en række vilkår om indretning og drift, luft- og lugtforurening samt beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand mv. Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til HCS eksisterende miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelse til Glostrup svømmehal

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget har givet miljøgodkendelse til drift af svømmehallen i Glostrup efter renovering og modernisering af svømmehallens vandbehandlingsanlæg. Godkendelsen er givet med en række vilkår om indretning, drift, tilsyn og egenkontrol. Afgørelsen kan ikke påklages.

Dispensation til delvis oprensning og tilladelse til at udvide søen i Egeparken

Glostrup Kommune giver Klatreskoven dispensation til at oprense cirka halvdelen af søen i Egeparken samt tilladelse til udvidelse af søen med cirka 40 %. Søen i Egeparken er beskyttet og Glostrup Kommune giver tilladelsen under forudsætning af, at arbejdet ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand. Se en beskrivelse af projektet her. Dispensation gives i henhold til § 65 stk. 2 i Naturbeskyttelsesloven. Du kan klage over afgørelsen frem til den 20. august. Læs hvordan i klagevejledningen til Naturbeskyttelsesloven.

Ny affaldsplan for 2021-2032

Kommunalbestyrelsen har den 10. marts vedtaget en ny affaldsplan. Affaldsplan 2021-2032 for Glostrup Kommune er opdelt i 11 indsatsområder for private og erhverv. Baggrunden er blandt andet den nationale klimaplan for en grøn affaldssektor, der lægger op til en mere ensartet affaldshåndtering på landsplan.

Affaldsplanen indebærer, at der ved alle husstande i kommunen fra maj 2022 vil blive indsamlet i alt 10 affaldstyper: madaffald, papir, pap, drikke- og fødevarekarton, glas, metal, plast, tekstil og farligt affald. Erhverv med husholdningslignende affald skal sortere i samme 10 affaldstyper.

Ved villaer vil det betyde, at alle kommer til at have 4 affaldsbeholdere og en rød boks til farligt affald. Derudover kan man selv vælge at placere en eller flere beholdere til haveaffald. Affaldsbeholderne skal placeres 0-4 meter fra skel. Man kan dog tilkøbe afhentning af mad- og restaffald ved standplads op til 40 meter fra skel. Den røde boks bliver ombyttet, hvis man stiller den frem til tømning på en af de fire affaldsbeholdere. Tekstilaffald kan afleveres i en pose sammen med storskrald.

Ved fælles bebyggelser som etageboliger og kolonihaver kommer der særskilte beholdere til de forskellige affaldstyper. Tekstiler skal dog afleveres i klare sække til storskrald. Farligt affald vil blive indsamlet i miljøskabe eller røde bokse. Glostrup Forsyning er ved at undersøge dette nærmere.

Med initiativerne i affaldsplanen vil Glostrup Kommune være med til at sikre en grønnere affaldssektor. Det forventes at kommunen vil nå 50 % genanvendelse, som er målsætningen i den landsdækkende ressourcestrategi.

Med til Affaldsplan 2021-2032 hører to bilag. Bilag 1 er en kortlægning af de nuværende affaldsmængder. Bilag 2 er en fremskrivning af de forventede fremtidige affaldsmængder.                

Tillæg til NCC's miljøgodkendelse, Ejby Industrivej 8

Glostrup Kommune har givet NCC, Ejby Industrivej 8 et tillæg til deres nuværende miljøgodkendelse. Tillægget giver bl.a. virksomheden loven til at ombygge fabrikken, udvide produktionen, samt anvende genbrugsbeton i produktionen i stedet for jomfruelige materialer.   

Se tillægget til miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra NCC vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden anvender genbrugsbeton i produktionen. Se afgørelsen her.

Du kan klage over afgørelserne frem til den 22. marts 2021. Se hvordan i Klagevejledningerne til henholdsvis miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.

Miljøgodkendelse for omlasteplads ved Glostrup Station i forbindelse med sporfornyelse

Glostrup Kommune har d. 21. januar 2021 meddelt miljøgodkendelse til Banedanmark til omlasteplads sydvest for Glostrup Station til brug ved sporfornyelse af fjerntogsstrækningen København – Høje Taastrup. Arbejdet med sporfornyelsen vil ske i 2 perioder – august-november 2021 og igen maj-november 2022 og miljøgodkendelsen ophører ved udgangen af 2022. 

Dele af arbejdet er nødvendigt at udføre uden for normal arbejdstid (aften, nat og weekend), og det vil medføre støjgener for de omkringboende. Glostrup Kommune er meget fokuserede på, at de omkringboende ikke skal udsættes for mere støj end højst nødvendigt, og det skal bygherre og entreprenøren tage højde for i deres tilrettelæggelse af arbejdet.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 22. februar 2021, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Røggaskondensering på Vestforbrænding

Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har den 13. januar 2021 besluttet at godkende Vestforbrændings projektforslag for etablering af et anlæg til røggaskondensering på ovn 6 i høring. Anlægget vil øge fjernvarmeproduktionen med omkring 21 MW. Det svarer til varmebehovet for omkring 20.000 enfamilieboliger og vil reducere den årlige CO2-udledning med omkring 6.400 ton. Vestforbrænding forventer, at anlægget over 20 år vil have en positiv samfundsøkonomi på i alt 29,9 mio. kr. i nutidsværdi.  Projektforslaget har været i fire ugers offentlig høring fra den 2. november 2020.

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af Letbanen.  Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Miljøgodkendelse (affaldsbehandling) - HCS A/S Transport og Spedition

Glostrup Kommune har givet HCS A/S miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden har fået tilladelse til at etablere et behandlingsanlæg for modtagelse og forbehandling af organisk affald i en nyopført bygning på deres adresse: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.

Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på vilkår, der forhindrer lugtgener fra aktiviteten. Se miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering her.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra HCS A/S vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden håndterer en ny affaldsfraktion på det eksisterende affaldshåndteringsanlæg. 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Glostrup Kommune har i august 2019 vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Formålet med planen er at redegøre for forureningstruslerne mod grundvandet og beskrive, hvilke tiltag der vil blive gennemført i de næste 4 år for at forebygge nye forureninger. Planen rummer desuden forslag til en række indsatser, som skal sikre, at de eksisterende grundvandsforureninger ikke ender i vandindvindingsboringerne og dermed i drikkevandet.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Glostrup Kommune i samarbejde med et lokalt nedsat koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne, nabokommunerne, Region Hovedstaden, DN lokalafdeling, NOAH Glostrup samt boligselskabernes og de private grundejers repræsentanter i Grønt Råd. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i 12 ugers høring. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger. 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.

 

 

 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.

 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.