Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Høringer

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.

 

Forslag til Lokalplan EL4.7 – Glostrup Skole, Ejby

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 3. februar 2021 vedtaget at sende forslag til Lokalplan EL4.7 – Glostrup Skole, Ejby i høring.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udvide Glostrup Skole afdeling Ejby fra 0.- 3. klasse til at omfatte 0.- 6. klasse, samt at have mulighed for en ekstra klasse på 2. klassetrin. Dette kan ikke ske indenfor skolens eksisterende bygningers rammer, og der derfor udarbejdet et lokalplanforslag, der åbner mulighed for en udbygning af skolen med op til 600 m2 ny bebyggelse. Den nye bebyggelse skal placeres indenfor et byggefelt, som er lagt rundt om skolen. Derudover udlægges 2 nye vejadgange, så der i alt bliver 5 vejadgange til skolen.

Offentliggørelsen af forslaget sker med henblik på at give ejere, naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til planer for området.

Lokalplanen er i høring fra den 17. februar 2021 – 23. april 2021.02.15

Indsigelser og bemærkninger til planen skal sendes skriftligt med angivelse af navn og adresse til Glostrup Kommune senest den 23. april 2021 på følgende adresse

Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, eller plan@glostrup.dk

Her kan du læse forslag til lokalplan EL4.7, offentliggørelsesannoncen og miljøscreeningen.

Redegørelse for at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering fremgår af lokalplanforslaget og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslaget og miljøscreeningerne kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6354 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Forhøring – Ændret anvendelse af dele af erhvervsområdet ved Paul Bergsøes Vej

Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for, at der på Poul Bergsøes Vej 17 kan opføres boliger i 3 etager i form af ca. 140 seniorvenlige boliger.

Omdannelse kan ikke lade sig gøre i henhold til de gældende planer for området, da området er udlagt til erhverv: industri- og værksteds-virksomhed samt servicevirksomhed, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området.

Før der kan udarbejdes større ændringer af kommuneplanen, skal kommunalbestyrelsen afholde en høring, hvor du som borger har mulighed for at komme med idéer og forlag til hvad det kommende planlægningsarbejde skal indeholde.

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 3. februar 2021 besluttet at sende et debatoplæg om denne ændring af anvendelse i høring fra den 17. februar 2021 til den 23. april 2021.

Her kan du se debatoplægget, og offentliggørelsesannoncen.  

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354. 

Fjernvarme ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget har den 21. januar 2021 besluttet at sende Glostrup Varme A/S' reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring.

Projektforslaget drejer sig om fjernvarmeforsyning af et område til ny bebyggelse. Det oprindelige projekt blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune den 3. marts 2020. Projektet er dog blevet revideret, da letbanen lægger beslag på en del af det areal, hvor hovedledningen til fjernvarme skulle løbe.

Med den nye placering af hovedledningen bliver det muligt også at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen. Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til politisk behandling i Glostrup Kommune.

Høringen for det reviderede projektforslag for Slotsherrensvej/Nordre Ringvej er forlænget frem til den 6. maj 2021 kl. 12. Send dit høringssvar til: natur.miljo@glostrup.dk eller:

Att. fjernvarme Slotsherrensvej/Nordre Ringvej
Center for Miljø og Teknik
Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Forslag til Kommuneplanstrategi 2020

Kommunalbestyrelsen har den 9. december 2020 besluttet at sende Forslag til Kommuneplanstrategi 2020 i høring.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2020 - Glostrup en forstad i udvikling

Kommuneplanstrategien sætter retning for kommunens fysiske udvikling og er grundlag for den kommende revision af kommuneplanen og de fremtidige lokalplaner.

Kommuneplanstrategien spiller en afgørende rolle for, hvordan de fremtidige rammer for Glostrup Kommunes udvikling bliver.

I Kommuneplanstrategien er der:

  • redegjort for, hvilken udvikling Glostrup Kommune har været igennem, og i hvilken retning udviklingen går.
  • opsat mål og ønsker for, hvilken udvikling Glostrup Kommune skal arbejde for de næste fire år.
  • fastlagt, hvilke indsatser Glostrup Kommune vil arbejde for at gennemføre.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2020 er i høring fra den 23. december 2020 til den 15. marts 2021.

Indsigelser og bemærkninger til strategien skal sendes skriftligt til Glostrup Kommune med angivelse af navn og adresse på

e-mail: plan@glostrup.dk eller

post: Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

Har du spørgsmål, kan du ringe til Center for Miljø og Teknik, Team Plan – tlf. 43 23 63 56 eller skrive til plan@glostrup.dk.

Forslag til lokalplan HL13.4 - Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 (Hesteskoen)

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 9. december 2020 besluttet at sende forslag til Lokalplan HL13.4 - Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 - i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at det offentlige vejareal i den syd-sydøstlige del af lokalplanområdet skal nedlægges, samt at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Glostrup Kommune har udarbejdet en indledende miljøscreening af planforslaget. På baggrund heraf har kommunen vurderet, at de ændringer, som planen vil give mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planen.


Forslaget til Lokalplan HL13.4 muliggør, at der kan indrettes boliger og fællesfaciliteter i tilknytning til ejendommens boliger i en del af stueetagen af den eksisterende bebyggelse på Granskoven 14-22 foruden erhverv, der kan indrettes i hele stueetagen. Lokalplanen udlægger parkering til anvendelsen af stueetagen og udlægger areal til en delstrækning af en sti, der på sigt vil forbinde Granskoven med Degnestien.

Lokalplanforslaget er i høring fra den 16. december 2020 til den 11. februar 2021.

Indsigelser og bemærkninger til planforslaget skal sendes skriftligt med angivelse af navn og adresse til Glostrup Kommune senest den 11. februar 2021 til følgende adresse:

Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller pr. e-mail til: miljo.teknik@glostrup.dk   

Her kan du læse Forslag til Lokalplan HL13.4 - Boliger og erhverv ved Granskoven 14-22 (Hesteskoen) og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslaget og miljøscreeningen kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6391 eller på mail til: plan@glostrup.dk 

Afgørelser

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Ophør af miljøgodkendelse til etablering af støjvold i Hvissinge Øst ved Dysseaasen

Glostrup Kommune har i 2017 meddelt miljøgodkendelse til etablering af en støjvold i Hvissinge Øst for at reducere støjbelastningen af det nye boligområde på Dysseaasen og Lammekæret. Arbejdet er nu helt færdigt og oplysninger omkring støjvoldens opbygning mm (herunder indhold af lettere forurenet jord) er tinglyst på matriklen for at fastholde viden.

Der er ingen vilkår i miljøgodkendelsen, der skal respekteres, når etableringen er endelig afsluttet, og vi finder ikke at der fremadrettet er grund til at håndhæve miljøgodkendelsen, som derfor ophæves. Vores endelige afgørelse om ophævelse af miljøgodkendelsen kan påklages inden for 4 uger frem til d. 20. maj 2021 – se vedlagte klagevejledning.

Dispensation til oprensning af slam fra skyllebassiner

Glostrup Kommune giver HOFOR dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af slam samt nedskæring af buske og træer fra to skyllebassiner. Dispensationen gives efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 med følgende vilkår:

Oprensningen skal udføres for at sikre en ren vandforsyning. Over tid aflejrer der sig materiale/slam i ledningerne. Derfor er det indimellem nødvendigt at rengøre/skylle råvandsledningerne.

Ny affaldsplan for 2021-2032

Kommunalbestyrelsen har den 10. marts vedtaget en ny affaldsplan. Affaldsplan 2021-2032 for Glostrup Kommune er opdelt i 11 indsatsområder for private og erhverv. Baggrunden er blandt andet den nationale klimaplan for en grøn affaldssektor, der lægger op til en mere ensartet affaldshåndtering på landsplan.

Affaldsplanen indebærer, at der ved alle husstande i kommunen fra maj 2022 vil blive indsamlet i alt 10 affaldstyper: madaffald, papir, pap, drikke- og fødevarekarton, glas, metal, plast, tekstil og farligt affald. Erhverv med husholdningslignende affald skal sortere i samme 10 affaldstyper.

Ved villaer vil det betyde, at alle kommer til at have 4 affaldsbeholdere og en rød boks til farligt affald. Derudover kan man selv vælge at placere en eller flere beholdere til haveaffald. Affaldsbeholderne skal placeres 0-4 meter fra skel. Man kan dog tilkøbe afhentning af mad- og restaffald ved standplads op til 40 meter fra skel. Den røde boks bliver ombyttet, hvis man stiller den frem til tømning på en af de fire affaldsbeholdere. Tekstilaffald kan afleveres i en pose sammen med storskrald.

Ved fælles bebyggelser som etageboliger og kolonihaver kommer der særskilte beholdere til de forskellige affaldstyper. Tekstiler skal dog afleveres i klare sække til storskrald. Farligt affald vil blive indsamlet i miljøskabe eller røde bokse. Glostrup Forsyning er ved at undersøge dette nærmere.

Med initiativerne i affaldsplanen vil Glostrup Kommune være med til at sikre en grønnere affaldssektor. Det forventes at kommunen vil nå 50 % genanvendelse, som er målsætningen i den landsdækkende ressourcestrategi.

Med til Affaldsplan 2021-2032 hører to bilag. Bilag 1 er en kortlægning af de nuværende affaldsmængder. Bilag 2 er en fremskrivning af de forventede fremtidige affaldsmængder.

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Asylvej 2

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Asylvej 2. Anlægget består af et plast-slangesystem med en samlet længde på 500 meter. Som frostvæske anvendes IPA-sprit. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 500 liter. Nærmeste almene vandindvindingsanlæg er beliggende mod øst i en afstand på 1 km og 3,6 km mod nordøst.                     

Miljøgodkendelse til forlængelse af støjvold mod Ring 3 ved Stensbjerg

Glostrup Kommune har d. 29. marts 2021 meddelt miljøgodkendelse til forlængelse af støjvolden mod Ring 3. Forlængelsen ønskes etableret med lettere forurenet jord og har til formål at begrænse støjpåvirkningen af boligområdet ved Stensbjerg. Arbejdet med volden forventes påbegyndt i april/maj (nu udsat til efteråret) og planlægges afsluttet inden udgangen af 2021. Jordarbejde og evt. andre støjende aktiviteter gennemføres inden for almindelig arbejdstid.

Støjvolden opbygges, så der kan nyttiggøres lettere forurenet jord i projektet. Forlængelsen bliver ca. 60 m lang og op til 40 m bred, i samme højde som den eksisterende vold, ca. 7,5 m Jorden, der anvendes til etablering, stammer delvis fra tidligere kommunale projektet, men hovedsageligt leveres jorden af den entreprenør, der vælges til at gennemføre projektet.

 Der er gennemført en risikovurdering af den forventede miljømæssige påvirkning af især grundvandet for nyttiggørelse af den lettere forurenede jord. Når der som planlagt ikke genindbygges jord med mobile forureninger, forventes der alene en yderst begrænset påvirkning, hvilket vurderes foregentligt med områdets beliggenhed inden for indvindingsopland for almen drikkevandsforsyning.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 3. maj 2021, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplan HL1.2 for forlængelse af støjvolden mod Ring3 ved Stensbjerg

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 10. marts 2021 endeligt vedtaget Lokalplan HL1.2 for forlængelse af støjvolden mod Rings3 ved Stensbjerg.

Lokalplan giver mulighed for at forlænge den eksisterende støjvold ud mod Ring3 med ca. 70 m ind i det restareal, der er opstået efter træfældningen i forbindelse med anlæggelsen af letbanen. Stiforbindelse, der fører nord om den eksisterende vold foreslås med lokalplanen omlagt og ført som et bugtet forløb gennem en åbning i volden. Det bugtede forløb vil fungere som en lydsluse og bremse støjens udbredelse langs stien.

Lokalplanen har været i høring fra den 18. november 2020 til den 16. januar 2021.

I høringsperioden er der modtaget 2 tilkendegivelser fra borgere, der glæder sig til at støjvolden bliver udbygget samt et ønske fra Seniorrådet om, at der på volden sås frø til vilde planter af hensyn til biodiversiteten. Det er aftalt med Naturstyrelsen, der ejer arealet hvor volden ligger, at arealet skal genplantes som skov. Imellem skovplanterne vil der indfinde sig vilde planter som en naturlig proces. Herudover har der været dialog med Miljøstyrelsen om en præcisering af lokalplanens henvisninger til Fingerplanen. Præciseringerne er indarbejdet i lokalplanen.  

Her kan du læse Lokalplan HL1.2 og offentliggørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail til: plan@glostrup.dk 

Ingen VVM-pligt i forbindelse med forlængelse af støjvold mod Ring 3 ved Stensbjerg

Glostrup Kommune er ved at behandle ansøgning om miljøgodkendelse til forlængelse af støjvold mod Ring 3 ved Stensbjerg. Forlængelsen ønskes etableret med lettere forurenet jord og har til formål at begrænse støjpåvirkningen af boligområdet ved Stensbjerg. Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen truffet afgørelse om, at dette projekt ikke udløser VVM-pligt. Se det tilhørende bilag i form af VVM-screeningsskema her. Du kan klage over afgørelserne frem til den 31. marts 2021. Se hvordan i klagevejledningerne til miljøvurderingsloven.

Tillæg til NCC's miljøgodkendelse, Ejby Industrivej 8

Glostrup Kommune har givet NCC, Ejby Industrivej 8 et tillæg til deres nuværende miljøgodkendelse. Tillægget giver bl.a. virksomheden loven til at ombygge fabrikken, udvide produktionen, samt anvende genbrugsbeton i produktionen i stedet for jomfruelige materialer.   

Se tillægget til miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra NCC vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden anvender genbrugsbeton i produktionen. Se afgørelsen her.

Du kan klage over afgørelserne frem til den 22. marts 2021. Se hvordan i Klagevejledningerne til henholdsvis miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2012-2025 og Lokalplan GL35.4 for en daginstitution på Eriksvej

Kommunalbestyrelsen har den 3. februar 2021 endeligt vedtaget Lokalplan GL35.4 for en daginstitution på Eriksvej samt tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af institutionsbyggeri med plads til 160 børn – børnehave såvel som vuggestuebørn. Den sydlige del af grunden fastlægges til legepladsareal samt parkering.

Forslagene har været i høring fra den 21. oktober til den 18. december 2021.

I høringsperioden er modtaget 6 indsigelser til lokalplanen. Indsigelserne er hovedsageligt møntet på nedlæggelse af nyttehaver, støjforhold, trafikforhold og alternativ placering af daginstitutionen.

Kommuneplantillægget og lokalplanen vedtaget uden ændringer.

Her kan du se kommuneplantillægget, lokalplanen og offentliggørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355.

Lokalplan GL99.1 for etageboliger på Sydvestvej 57-59 (Smedegaardsgrunden)

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 3. februar 2021 vedtaget Lokalplan GL99.1 for etageboliger på Sydvestvej 55-57.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ny stationsnærhedsafgræsning, der medfører, at lokalplanområdet er blevet stationsnært beliggende og dermed i princippet kan nøjes med 1 p-plads pr. bolig. Den reviderede Lokalplan GL99.1 indeholder derfor ændrede og præciserede krav til p-kælderens indretning og er samtidig tilpasset med hensyn til krav til støjsikring mod jernbanen samt krav til opholdsarealer jf. Retningslinjer for nybyggeri, som fastlagt af Vækst- og Byudviklingsudvalget på mødet 16. september 2020.

Her kan du læse Lokalplan GL99.1 og offentliggørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til byplanlægger Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Udvidet indvindingstilladelse af drikkevand til Glostrup Forsyning

Glostrup Kommune har d. 9. februar 2021 meddelt tillæg til indvindingstilladelse, så Glostrup Forsyning nu kan indvinde drikkevand op til 1.550.000 m3/år, fordelt på flere boringer og kildepladser. Beregninger viser, at den forøgede indvinding ikke forventes at have en væsentlig påvirkning for de omkringliggende forsyninger, og med fastholdelse af intens overvågning i både boringer og på vandværkerne, vil denne afgørelse give yderligere mulighed for være selvforsynende med drikkevand, også fremover.

Glostrup Kommune har benyttet lejligheden til at opdatere enkelte vilkår i den oprindelige indvindingstilladelse, så de forsat er aktuelle. Se tillægget til indvindingstilladelsen her og tilhørende kortbilag her.

Du kan klage over afgørelsen frem til d. 10. marts 2021. Se hvordan i Klagevejledning – Vandforsyningsloven.

Miljøgodkendelse for omlasteplads ved Glostrup Station i forbindelse med sporfornyelse

Glostrup Kommune har d. 21. januar 2021 meddelt miljøgodkendelse til Banedanmark til omlasteplads sydvest for Glostrup Station til brug ved sporfornyelse af fjerntogsstrækningen København – Høje Taastrup. Arbejdet med sporfornyelsen vil ske i 2 perioder – august-november 2021 og igen maj-november 2022 og miljøgodkendelsen ophører ved udgangen af 2022. 

Dele af arbejdet er nødvendigt at udføre uden for normal arbejdstid (aften, nat og weekend), og det vil medføre støjgener for de omkringboende. Glostrup Kommune er meget fokuserede på, at de omkringboende ikke skal udsættes for mere støj end højst nødvendigt, og det skal bygherre og entreprenøren tage højde for i deres tilrettelæggelse af arbejdet.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 22. februar 2021, se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

 

Røggaskondensering på Vestforbrænding

Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har den 13. januar 2021 besluttet at godkende Vestforbrændings projektforslag for etablering af et anlæg til røggaskondensering på ovn 6 i høring. Anlægget vil øge fjernvarmeproduktionen med omkring 21 MW. Det svarer til varmebehovet for omkring 20.000 enfamilieboliger og vil reducere den årlige CO2-udledning med omkring 6.400 ton. Vestforbrænding forventer, at anlægget over 20 år vil have en positiv samfundsøkonomi på i alt 29,9 mio. kr. i nutidsværdi.  Projektforslaget har været i fire ugers offentlig høring fra den 2. november 2020.

Tilladelse til jordvarme på Solvangsvej 42

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Solvangsvej 42 Anlægget består af et plast-slangesystem med en samlet længde på 400 meter. Som frostvæske benyttes IPA-sprit. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 400 liter. Nærmeste almene vandindvindingsanlæg ligger 1,1 km mod sydøst og 2,7 km mod nord.

Ny pejleboring for HOFOR i Sommerbyen Ejby

Glostrup Kommune har d. 26. november 2020 meddelt tilladelse til etablering af en ny pejleboring (25 m dyb) i det sydvestlige hjørne af Sommerbyen Ejby (se kort over placering). I tilladelsen er også indeholdt tilladelse til udledning af oppumpet vand ifb. prøvepumpning til Harrestrup Å. Arbejdet bliver udført i december 2020 til januar 2021. I forbindelse med ansøgningen har vi også – på baggrund af en VVM-screening – vurderet, at der ikke er behov for at etablering af boringen bliver VVM vurderet. Se afgørelsen her.  Der er mulighed for at klage over både VVM-screeningsafgørelsen, afgørelsen om etablering af boringen og tilladelsen til udledning frem til d. 5. januar 2021. Se klagevejledning til vandforsyningsloven, klagevejledning til miljøvurderingsloven samt klagevejledning til miljøbeskyttelsesloven.

Jordvarmeanlæg på Bogfinkevej 20

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Bogfinkevej 20. Anlægget består af et plast-slangesystem med en samlet længde på 300 meter. Som frostvæske anvendes IPA-sprit. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 200 liter. Nærmeste almene vandindvindingsanlæg er beliggende mod nordvest i en afstand på 1,3 km og 1,1 km mod syd sydøst.

Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. november 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL41.2- Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18.

Planerne muliggør en mindre bygningsforøgelse af den eksisterende rækkehusbebyggelse i form af tilbygning og udestuer på rækkehusenes haveside. Lokalplanen fastlægger desuden en zone i baghaverne til placering af småbygninger. Lokalplanen sikrer også bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg og ensartede karakter mod vej.

Her kan du læse Kommuneplantillæg nr. 15, Lokalplan GL41.2 og bekendtgørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6391 eller på mail: plan@glostrup.dk 

Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan HL13.2 - For en dagligvarebutik på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 12. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan HL13.2 - For en dagligvarebutik på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven.

De to planer muliggør, at der på arealet kan opføres en dagligvarebutik på 1.200 m² med tilhørende parkeringspladser.

Her kan du læse Kommuneplantillæg nr. 16, lokalplan HL13.2 og bekendtgørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail: plan@glostrup.dk 

Miljøgodkendelse til genindbygning af grus/jord ved Glostrup Station 

Glostrup Kommune har d. 6. juli 2020 meddelt miljøgodkendelse til Hovedstadens Letbane til genindbygning af grus/jord ved Glostrup Station i brofundamenter og rampe fra Søndre Ringvej ned til den kommende letbanestation. Arbejdet med genindbygningen varer ca. 1½ år og miljøgodkendelsen ophører juni 2022.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 10. august 2020 (forlænget pga. sommerferie), se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Nyt regulativ for jord – analysefrie arealer

Glostrup Kommune ønsker at medvirke til en nem og ukompliceret håndtering af overskudsjord i forbindelse med gravearbejde langs Ring 3, og derfor har vi udarbejdet et nyt regulativ om jord. Samtidig offentliggør vi et baggrundsnotat om fritagelse fra analysepligt.

Vi har inddraget borgere og andre i processen, idet et udkast til jordregulativet har været i 4 ugers offentlig høring fra den 2. oktober 2018. Vi har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere regulativ fra 2012 er, at jord fra vejareal (og kommende vejareal) langs Nordre og Søndre Ringvej i Glostrup kun skal prøvetages og analyseres før det flyttes, hvis der er mistanke om, at jorden er kraftig forurenet. Jordflytning skal dog fortsat anmeldes til kommunen via www.jordweb.dk. Husk at oplyse i anmeldelsen, at jorden er fra et analysefrit areal og er lettere forurenet (kategori 2).

Den øverste meter jord på nuværende og kommende vejarealer langs Ring 3 (undtagen fokusarealer, hvor der er mistanke om mere forurening) er undersøgt systematisk med stikprøver af Hovedstadens Letbane og fundet højst lettere forurenet, hovedparten endog næsten uforurenet. På den baggrund har Glostrup Kommune klassificeret jorden som kategori 2.

Ændringerne i regulativet fremgår i § 11 og bilag 2 vedrørende analysefrie arealer. Samtidig har vi revideret jordregulativets liste over godkendte jordmodtagere (bilag 4), ligesom vi har opdateret henvisninger til lovgivning mm, så de er tidssvarende.

Jordregulativet træder i kraft den 1. januar 2019. Afgørelsen offentliggøres nu, da det skal ske mindst en måned før ikrafttrædelse.

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af Letbanen.  Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Miljøgodkendelse (affaldsbehandling) - HCS A/S Transport og Spedition

Glostrup Kommune har givet HCS A/S miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden har fået tilladelse til at etablere et behandlingsanlæg for modtagelse og forbehandling af organisk affald i en nyopført bygning på deres adresse: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.

Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på vilkår, der forhindrer lugtgener fra aktiviteten. Se miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering her.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra HCS A/S vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden håndterer en ny affaldsfraktion på det eksisterende affaldshåndteringsanlæg. 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Glostrup Kommune har i august 2019 vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Formålet med planen er at redegøre for forureningstruslerne mod grundvandet og beskrive, hvilke tiltag der vil blive gennemført i de næste 4 år for at forebygge nye forureninger. Planen rummer desuden forslag til en række indsatser, som skal sikre, at de eksisterende grundvandsforureninger ikke ender i vandindvindingsboringerne og dermed i drikkevandet.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Glostrup Kommune i samarbejde med et lokalt nedsat koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne, nabokommunerne, Region Hovedstaden, DN lokalafdeling, NOAH Glostrup samt boligselskabernes og de private grundejers repræsentanter i Grønt Råd. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i 12 ugers høring. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger. 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.

 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.

 

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil sende Glostrup Varme A/S’ reviderede projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved Slotsherrensvej/Nordre Ringvej i høring. Projektforslaget ændrer fjernvarmetrace i det allerede godkendte projektforslag for området.

Sagsfremstilling

Glostrup Varme A/S har sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej. Det drejer sig om et område til ny bebyggelse, hvor de oprindelige bygninger har været forsynet med naturgas (område B, bestående af Slotsherrensvej 409). Ledningsanlæg i området er forberedt til at kunne forsyne tilgrænsende områder i Rødovre Kommune.
­­­­
Område B og ledningen til Rødovre Kommune var med i et tidligere projektforslag, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune 3. marts 2020. I dette skulle hovedledningen til fjernvarme etableres langs Nordre Ringvej ved krydset til Slotsherrensvej. Da letbanen imidlertid lægger beslag på den plads, har Glostrup Varme fremsendt et revideret projektforslag med et ændret fjernvarmetrace.

Med det nye trace er det muligt at opretholde forsyningen til området i Rødovre Kommune. Samtidig bliver det muligt at fjernvarmeforsyne villaområdet ved Ejbyholm og Ydergrænsen i Glostrup (område F). Glostrup Varme vil sende et efterfølgende projektforslag herom til Glostrup Kommune.

Det er en national energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Udbygning af fjernvarme og udfasning af olie og naturgas til opvarmning er et afgørende led i at nå dette mål.

Glostrup Varmes projektforslag omfatter 3 områder i Glostrup og Rødovre med et samlet varmebehov på 1,6 GWh. Heraf er de 0,7 GWh i Rødovre Kommune. Glostrup Varme forventer, at det vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,0 og 4,2 mio.kr at fjernvarmeforsyne alle delområderne.

Gevinsten for lokalsamfundet i form af de eksisterende og kommende fjernvarmebrugere forventes at være 2,25 mio.kr i nutidsværdi. Administrationen vil sideløbende med en eventuel høring få en ekstern rådgiver til at se projektforslaget igennem.