Drikkevand

Vandforsyningsplan 2013

Glostrup Kommunes Vandforsyningsplan 2013 med bilag skal sikre, at Glostrup også i fremtiden har rent drikkevand af høj kvalitet. Planen beskriver retningslinjerne for den fremtidige vandforsyning i Glostrup Kommune og redegør for, hvordan vi sikrer en god og sikker vandforsyning til alle forbrugere.

Vandforsyning - mål og indsatser

Vandforsyningsplan 2013 fastsætter de overordnede mål for vandforsyningen i Glostrup. Målene er at:

  • fastholde en høj forsyningssikkerhed
  • forsyne forbruger med drikkevand af god kvalitet produceret med mindst mulig påvirkning af miljøet
  • øge den lokale indvinding af grundvand til de tre vandværker i kommunen på et bæredygtigt grundlag

Planen beskriver desuden specifikke mål og indsatser for de fem fokusområder: 

  • Grundvandsressourcen
  • Vandforbrug
  • Drikkevandssikkerhed
  • Forsyningssikkerhed
  • Energi og klima.

Vandhandleplan 2015

Glostrup Kommunes Vandhandleplan 2015 er et led i realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Planen indeholder en beskrivelse af tilstand og mål for Harrestrup Å, Bymoserenden samt søer og grundvand i Glostrup.

Da der i de statslige vandplaner ikke er udpeget nogen indsats for Glostrup Kommune i 2010-2015, indeholder Glostrup Kommunes Vandhandleplan 2015 dog ingen specifikke indsatser på området.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Glostrup Kommune har i august 2019 vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Formålet med planen er at redegøre for forureningstruslerne mod grundvandet og beskrive, hvilke tiltag der vil blive gennemført i de næste 4 år for at forebygge nye forureninger. Planen rummer desuden forslag til en række indsatser, som skal sikre, at de eksisterende grundvandsforureninger ikke ender i vandindvindingsboringerne og dermed i drikkevandet.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Glostrup Kommune i samarbejde med et lokalt nedsat koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne, nabokommunerne, Region Hovedstaden, DN lokalafdeling, NOAH Glostrup samt boligselskabernes og de private grundejers repræsentanter i Grønt Råd. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i 12 ugers høring. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.