Kommunale vejarealer

Er du faldet eller har været udsat for en anden form for uheld på en kommunal vej eller sti, kan du søge erstatning hos kommunen, hvis

  • du har lidt skade eller tab i forbindelse med uheldet.

  • uheldet skyldes manglende vedligeholdelse, afmærkning eller lignende.

  • kommunen kan drages til ansvar for det skete.

Anmeld skaden til din forsikring

Du skal anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. For at vi kan behandle din sag, skal du desuden udfylde en skadeanmeldelse. Når vi har modtaget din anmeldelse sender vi den til kommunens forsikringsselskab, som vil behandle din sag.

Du er velkommen til at kontakte os på 43 23 63 66 eller mail anlaeg@glostrup.dk, hvis du har spørgsmål til ovenstående. 

Statsveje og private vejarealer

Vær opmærksom på at ikke alle veje er kommuneveje. Ved uheld på private fællesveje gælder som udgangspunkt, at det er ejeren af den til vejen grænsende ejendom, der er ansvarlig for vejens stand. For statsvejene (Motorring 3 og Frederikssundsmotorvejen) skal du henvende dig til Vejdirektoratet. Find status for en vej eller sti i Central vej- og stifortegnelse (CVF).

Tag højde for forholdene

Sørg altid for at færdes efter forholdene. Vi bestræber os på at udbedre skader hurtigt og holde veje og stier fri for sne og is. Men vi kan ikke være alle steder på en gang. Derfor bør du altid være opmærksom og færdes efter forholdene.

Vi prioriterer indsatsen
Glostrup Kommune fører regelmæssigt tilsyn med alle offentlige veje og stier for at sikre, at eventuelle uheld i veje eller andre trafikfarlige forhold bliver udbedret så hurtigt som muligt. Kommunen har ansvaret for ca. 87 km offentlige veje og 20 km cykelsti. Vi kan ikke rydde sne alle steder på én gang eller lappe alle huller i samme øjeblik, de opstår. Se vores prioritering på vores sider om Snerydning.

Pas på i sne og regn
Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der undertiden forekomme glat føre på de trafikerede veje. Ved kraftigt snefald vil det altid betyde glatte veje i nogle timer. Det er ikke praktisk muligt at sætte tilstrækkeligt materiel og mandskab ind for at forhindre det. Som trafikant er du derfor også forpligtet til at færdes efter forholdene.

Anlægsarbejde på vejen 

Kommer du til skade på grund af dårlig retablering, afmærkning eller lignende i forbindelse med et ledningsarbejde i vejen, er det som udgangspunkt ledningsejeren eller entreprenøren, du skal rette dit erstatningskrav til.

Materiale på vejen

Kommer du til skade, fordi en grundejer benytter vejarealet til oplag af materialer eller lignende, er det som udgangspunkt grundejeren, du skal rette dit erstatningskrav til.

Glat føre og sne

Glider du og kommer til skade eller kommer ud for et andet uheld, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne og is, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området. På veje er det enten staten, kommunen eller grundejerforeningen. På fortove og stier er det som udgangspunkt ejeren af den ejendom, der grænser til fortovet eller stien.

For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. For eksempel kan du få vidner til at bekræfte, at du faldt, og at der var glat eller tage et billede af forholdene.

Hvis det sner meget, og vejene er præget af isslag, bør du som udgangspunkt undgå at køre i bil.

Vær opmærksom på, om politiet eller DMI i de situationer fraråder ‘al unødvendig udkørsel’ eller ligefrem ‘al udkørsel’.

Bliver du alligevel nødt til at køre i ekstremt vintervejr, er det vigtigt, at du:

  • har vinterdæk på din bil
  • medbringer varmt tøj
  • tjekker, at mobilnettet virker og at din mobiltelefon er fuldt opladet.

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.

For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat.