Snerydning

Ryd sne på dit fortov

Ligger dit hus ud til en offentlige vej, har du pligt til at rydde sne og gruse dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgenen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper. Se Glostrup Kommunes regulativ for vintervedligeholdelse og renhold. 

Snerydning på privat vejareal

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den sidste halvdel af kørebanen. Nogle steder er det dog grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydning. Se Glostrup Kommunes regulativ for vintervedligeholdelse og renhold.

Snerydning på kommunale vejarealer

Glostrup Kommune har ansvaret for mange kilometer offentlige veje og stier.  Vores opgave er at salte og holde offentlige veje og stier farbare, når sneen falder. Snerydningen følger kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renhold

Her rydder vi
Første prioritet er vigtige gennemgående stier og veje med tilhørende cykelstier og busholdepladser. Her udføres snerydningen og glatførebekæmpelsen hele døgnet efter behov ved kommunens foranstaltning. Anden prioritet er øvrige kommuneveje og offentlige stier, som ryddes indenfor normal arbejdstid, når der er faldet større mængder sne og materiellet er til rådighed. Se kort med prioritering.

Snevolde på fortov
I forbindelse med kommunens snerydning kan der desværre forekomme snevolde og sne, der kastes ind på fortovene. Kommunen kan ikke påtage sig at fjerne denne sne, dette påhviler grundejerne. Bortkørsel af sne vil kun ske, når det er absolut påkrævet. Det kan for eksempel ske i områder, hvor sneen hindrer, at man som trafikant kan orientere sig. Det kan være i vejkryds, ved busstoppesteder eller på cykelstier. Så længe der er plads, vil sneen fra kørebanen blive skubbet op i vejkanten, eller på den forreste del af fortov eller cykelsti, dog således at fortov og cykelsti stadig er farbar.

Hvis det sner meget, og vejene er præget af isslag, bør du som udgangspunkt undgå at køre i bil.

Vær opmærksom på, om politiet eller DMI i de situationer fraråder ‘al unødvendig udkørsel’ eller ligefrem ‘al udkørsel’.

Bliver du alligevel nødt til at køre i ekstremt vintervejr, er det vigtigt, at du:

  • har vinterdæk på din bil
  • medbringer varmt tøj
  • tjekker, at mobilnettet virker og at din mobiltelefon er fuldt opladet.

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.

For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat.