Parkering er reguleret af færdselsloven. Den bestemmer blandt andet, at det indenfor tættere bebygget område, det vil sige indenfor byzonetavler, IKKE tilladt at standse eller parkere, helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti eller yderrabat.

I Glostrup Kommune har vi dog vedtaget en parkeringsbekendtgørelse som tillader køretøjer under 3.500 kg i tættere bebyggede områder at parkere med 2 hjul på fortovet, forudsat at det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

Parkeringsregler

Udover Glostrup Kommunes bekendtgørelse for standsning og parkering er det skiltning, afmærkning og de generelle regler i færdselsloven, der regulerer, hvor man må standse og parkere i Glostrup Kommune.

I Glostrup kontrollerer Parkeringskontrol Nord, at reglerne bliver overholdt. Se deres folder om parkeringsregler og find mere information på vores side om handicapparkering og på vores side om parkeringskontrol.

Parkeringsbekendtgørelse

Kommunalbestyrelsen i Glostrup har 9. april 2014 vedtaget nedenstående parkeringsbekendtgørelse:

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Glostrup Kommune
I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 jf. § 92c, stk. 4 har Glostrup Kommune med samtykke fra Københavns Vestegns Politi truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed:

 • §1 Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.
 • Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
 • §2 Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.
 • §3 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.
 • §4 Bekendtgørelsen træder i kraft 9. april 2014. Samtidigt ophæves tidligere udstedte lokale standsnings- og parkeringsbestemmelser.

Hvis du overtræder færdselslovens regler om parkering og standsning eller de lokale parkeringsbestemmelser, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift. Opkrævningen bliver sendt til den, der er registreret som ejer af bilen.

Parkeringsafgiften skal betales senest ti dage efter, at du har modtaget den. Ellers vil sagen komme for fogedretten, og det koster yderligere. Ønsker du at få udsat betalingen, skal du sende din anmodning til Centralregisteret for Parkeringsafgifter.

Et privat selskab kan beslutte, at du skal betale for at parkere på deres grund. Der skal gøres opmærksom på kravet om betaling ved skiltning. Et privat selskab kan udover at kræve betaling for parkering også pålægge afgifter, hvis du parkere i strid med de regler, som gælder for parkering i området. 

Hvis du vil klage over en parkeringsafgift, skal den sendes til den myndighed, som har udstedt afgiften. Det kan være politiet, kommunen eller det private firma, der udsteder parkeringsafgifter på en privat parkeringsplads.

Hvis en parkering er til fare for andre eller forhindrer andre trafikanters færdsel, kan politiet give en egentlig parkeringsbøde i stedet for en parkeringsafgift.

Hvis du vil klage over en parkeringsbøde, skal det ske til Politiets Administrative Center. Får du ikke medhold i klagen, kan sagen afgøres i fogedretten.

Hvis du ønsker en aftale om nedsættelse, udsættelse eller afdrag af din bøde, skal du ligeledes kontakte Politiets Administrative Center.

Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer.

Du kan læse mere om reglerne, hvad det koster, og hvordan du får et parkeringskort i artiklen Transport for personer med handicap.

Parkering på fortov m.m.

Inden for tættere bebygget område - dvs. inden for byzone skiltene - må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

 • fortov
 • cykelsti
 • gangsti
 • midterrabat
 • helleanlæg
 • og lign.

Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Det skal fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning.

Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standse eller parkere delvist på fortovet.

Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunen kan lempe krav

Ønsker kommunen at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen skilte med det lokalt eller udstede en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside.

Parkeringsafgifter

En parkeringsudgift udgør som udgangspunkt 510 kr. (2021). Dog udgør afgiften 1.020 kr. (2021) ved følgende overtrædelser:

 • afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr. (2021)
 • afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr. (2021)

Kommunen eller politiet kan pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse.

Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter.