Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Karina Nørby

Centerchef

Tlf. 2487 1847

Center for Sundhed og Velfærd er organiseret med en central funktion på rådhuset og 3 decentrale grene. I centret har vi fokus på tidlig opsporing, det nære sundhedsvæsen og velfærdsteknologi, og vi inddrager frivillige til glæde for vores borgere. Center for Sundhed og Velfærd vil være en rehabiliterende organisation, hvor kerneopgaverne er mestring og udfoldelse med fokus på brugerinddragelse.

Center for Sundhed og Velfærd arbejder ud fra 6 værdier:

 • Sammenhæng
 • Kvalitet
 • Værdighed
 • Samarbejde
 • Engagement
 • Dygtighed

Sundhed, Udvikling og Uddannelse

Afdelingen Sundhed, Udvikling og Uddannelse på rådhuset hører direkte under centerchef Britt Bergstedt.

Sundheds-teamet

Sundheds-teamet initierer og udfører en række sundhedsforebyggende aktiviteter rettet mod alle kommunens borgere. Teamet består af medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund.

 • Forebyggelse og sundhedsfremme - herunder kurser i rygestop og sunde vaner
 • Sundhedsaftaler
 • Kommunalt lægeligt-Udvalg
 • Tværkommunalt genoptræningssamarbejde med Albertslund og Brøndby Kommune

Udviklings-teamet og administration

Udviklings-teamet og administrationen understøtter centrets eksterne enheder, driver en række udviklingsprojekter samt servicerer det politiske niveau. 

 • Udviklingsprojekter
 • Brugerundersøgelser
 • Servicerer det politiske niveau
 • Administration på tværs af centeret

Uddannelses-teamet

Uddannelses-teamet står for uddannelsen af

 • social- og sundhedshjælpere
 • social- og sundhedsassistenter
 • sygeplejestuderende

 Teamet understøtter patientsikkerheden idet den ene konsulent er risikomanager.

Ældreområdet

De tre ældrecentre i kommunen ledes af de tre ældrecenterledere Susanne Andersen (Dalvangen), Helle Petersen (Hvissinge) og Birgitte Dehn (Sydvestvej). Området dækker også demenskoordinator, dagcentre og køkkener.

Ældrecenter Dalvangen

Ældrecenter Hvissinge

Ældrecenter Sydvestvej

 

Dag- og demenscenter

Dag- og demenscenteret ligger på Ældrecenter Hvissinge og ledes af Sisse Skjødt.

 

Demenskonsulent

Glostrup Kommunes demenskonsulent Anni Sønderup kan kontaktes på telefon 2937 1314

Se mere om demens på vores hjemmeside

 

Rehabiliteringsområdet 

Rehabiliteringschef Maybrith Gronemann leder rehabilitetringsområdet, som  består af 

Visitationen

Udrednings-team

Udredningsteamet i Glostrup Kommune er sammensat af visitatorer, sygeplejersker og ergoterapeuter, som arbejder tæt sammen i forhold til udrednings- og rehabiliteringsforløb, når du ansøger om hjemmehjælp eller øgning af hjemmehjælp i forhold til serviceloven § 83.

 

Hvad er et udredningsforløb?

For at sikre, at du får den rette støtte, laver udredningsteamet først en udredning. Det betyder, at de taler med dig, og eventuelt dine pårørende, om dit helbred og din fysiske og mentale funktionsevne. De laver også tests, som er relevante for netop dine udfordringer.  

Ud fra resultaterne af udredningen planlægges, sammen med dig, et rehabiliteringsforløb i op til 12 uger, hvor du selv er med til at sætte mål for hvad du kunne tænke dig, at blive mere selvstændig til at kunne mestre i din dagligdag. Dine mål og ønsker er med til at bestemme, hvad vi skal arbejde sammen om.

I rehabiliteringsforløbet vil hjemmeplejen støtte dig i at nå dine mål. 

Både udrednings- og rehabiliteringsforløbet foregår hjemme hos dig. Formålet med rehabilitering er, at du med den rette træning, vejledning og støtte, selv kommer til at kunne klare så mange af dine daglige gøremål som muligt.  

Først når du har været igennem udrednings- og rehabiliteringsforløb vil du få en afgørelse på om du bevilges hjemmehjælp i forhold til serviceloven § 83. 

 

Myndighed

Myndigheden er udelukkende bemandet med visitatorer.

Myndigheden behandler ansøgninger vedrørende nedenstående lovgivning og ydelser.  

 • Serviceloven § 94 - Selvvalgt hjælper – Kræver at du først er udredt i udredningsteamet.
 • Serviceloven §§ 95 og 96 BPA (borgerstyret personlig assistance).
 • Serviceloven § 86 genoptræning og vedligeholdende træning.
 • Serviceloven § 118 Pasningsorlov.
 • Omsorgstandpleje.
 • Flextrafik.
 • ”Post til døren”.
 • Vaskeservice med og uden egenbetaling
 • Dagcenter eller Demensdagcenter
 • Hovedrengøring
 • Boligansøgning til ældre- og plejebolig
 • Klippekortsordning
 • Udskrivelse fra hospice
 • Leverandørskift. Skift af leverandør i forhold til hjemmehjælpsydelser indenfor gældende regler.
 • Betalingstilsagn fra udenbys borgere - Betalingstilsagn til Glostrup borgere i andre kommuner.
 • Flytninger til anden bolig for borger uden pårørende
 • Klagesager

Hjemmepleje-/sygepleje

Hjemmehjælp

Hjemmepleje til både praktisk hjælp og personlig pleje udføres af to leverandører hele døgnet:

 • Altiden
 • Glostrup Kommunes Hjemmepleje 

Du vælger selv hvilken af de to leverandør, som du vil have til at udføre hjemmehjælpen. 

 

Hos begge leverandører består personalet af følgende medarbejdergrupper:

 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedsassistenter 

 

Begge leverandører er forpligtet til at:

 • tage udgangspunkt i dig og din hverdag i tilrettelæggelsen af ydelserne
 • tilstræbe fast hjemmehjælper eller en kendt afløser
 • den enkelte medarbejder skal være i stand til at identificere sig med ID-kort
 • yde en faglig kvalitet med opdateret viden

 

Hjemmesygepleje

Formål

Formålet med hjemmesygeplejeordningen er, at imødekomme behovet for hjemmesygepleje i tilknytning til sygdomsbehandling, pleje og rehabilitering i forhold til, at du bliver så selvstændig som muligt i dit sygdomsforløb. Det sker i det omfang, det er medicinsk og socialt forsvarligt, så du kan forblive i eget hjem under sygdom. 

 

Hvem kan få sygepleje?

Alle borgere har ret til gratis hjemmesygepleje. Det gælder uanset om, du opholder sig i bopælskommunen eller i en anden kommune.

Der kan komme en hjemmesygeplejerske efter henvendelse fra dig eller pårørende, hospitalet eller den praktiserende læge.

Du kan modtage hjemmesygepleje hele døgnet.

 

Ydelser efter sundhedsloven

Hjemmesygeplejen kan for eksempel bestå i:

 • medicinhåndtering
 • skift af forbindinger ved sår
 • pleje af alvorlig syge og døende
 • støtte og vejledning ved sygdom
 • støtte og vejledning til vedligeholdelse af almindelige dagligdags funktioner i forbindelse med sygdom
 • rehabilitering i forhold til sygepleje og behandling

Midlertidige Pladser

Hvis du på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse ikke længere kan klare dig i eget hjem, har du mulighed for at få et ophold på Midlertidige Pladser, som er beliggende på Ældrecenter Dalvangen.

Der er forskellige kategorier af pladser:

 • aflastningsplads
 • vurderingsplads
 • genoptræningsplads
 • venteplads i forhold til plejebolig.

Under opholdet på midlertidige pladser bor du på en 2 eller 4-sengsstue. 

Du skal selv betale transport til og fra opholdet. 

Du skal selv medbringe alle toiletsager, eget tøj, sko m.m., hjælpemidler og din medicin. 

Du får tilbudt tre hovedmåltider og kan deltage i alle aktiviteter på ældrecenter Dalvangen. 

Der er egenbetaling i forhold til ophold på midlertidige pladser.

Midlertidige pladser har personale, som kan støtte, pleje og behandle dig hele døgnet. Du vil møde sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Træning og hjælpemidler

Træning 

Træningscentret tilbyder træning efter Sundhedsloven §140 samt efter Servicelovens §86 og §44 samt patientrettet forebyggelse i form af Forløbsprogrammer.

Træning efter Sundhedsloven §140 kræver en genoptræningsplan fra hospitalet. Her har vi et samarbejde med Albertslund og Brøndby kommuner, hvor en del af deres borgere træner i Glostrup kommune og en del af vores borgere træner i henholdsvis Albertslund og Brøndby alt afhængig af hvilken diagnose borgeren er henvist med.

Træning efter Servicelovens §86 kræver at borgeren har fået visiteret et forløb af Visitationsenheden.

Træning efter Servicelovens §44 kræver at barnet har fået visiteret et forløb af Familieafsnittet.

Ergoterapeuter fra Træningscentret sørger for hjælpemidler på kommunens 3 Ældrecentre.

For at deltage i vores forebyggende tilbud kræver dette en henvisning fra egen læge.

Derudover har Træningscentret et bredt samarbejde med andre centre i Glostrup kommune.

På Træningscentret er der ansat fysio- og ergoterapeuter.

Hjælpemidler

Hjælpemiddelteamet bevilliger hjælpemidler efter Servicelovens § 112. Der kan bevilliges

 • tekniske hjælpemidler, for eksempel rollator eller kørestol
 • særlige personlige hjælpemidler, for eksempel ortopædisk fodtøj eller inkontinenshjælpemidler.

For begge typer af hjælpemidler skal der være tale om en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, for at det kan bevilliges.

Hjælpemiddelteamet bevilliger også handicap biler, kommunikationshjælpemidler samt boligændringer.

Ansøgning kan ske via siden Hjælpemidler

Vurdering og bevilling af merudgifter efter §100 varetages også af hjælpemiddelteamet.

Hjælpemiddelteamet består af ergoterapeuter samt administrativ medarbejder.

Maybrith Gronemann

Rehabiliteringschef

Rehabilitering, Visitation, Hjemmepleje, Hjemmesygepleje og Midlertidige Pladser

Tlf. 4323 6603 / 5054 1760

Winnie Bergstrøm

Chef for trænings- og hjælpemiddelområdet

AKUT

Akut-telefon
Telefontider

Akut-telefonen benyttes udenfor almindelig telefontid - ved akut behov.

AKUT-telefonen må kun benyttes af borgere, der er visiteret til sygepleje og som har brug for akutte sygeplejeydelser – for eksempel ved problemer med stomi eller kateter, eller ved akut behov for smertestillende medicin.