Projektet har haft to offentlige høringer. Begge gennemført af Transportministeriet (nu Transport- og Bygningsministeriet)
 
Udredningen

Den første var høringen i marts 2013 af forudsætningerne for anlægget (Udredningen). I høringsmaterialet blev den principielle linjeføring præsenteret, og de samfundsøkonomiske forudsætninger for anlægget blev gennemgået.
Udredningen er grundlag for Lov om projektering og gennemførelse af VVM for letbaneanlægget fra 2014. Det var Transportministeriet, der udarbejdede udredningen, gennemførte høringen og forberedte lovforslaget. Som en del af lovforslaget blev interessentskabet ”Letbane Ring3 I/S” (det nuværende Hovedstadens Letbane I/S) skabt. Læs Høringsmaterialet og Hvidbog  (gennemgang af høringssvar).
Der blev i forbindelse med høringen af Udredningen afholdt borgermøder i de enkelte kommuner langs Ring3. I Glostrup blev der afholdt borgermøde på biblioteket. Se spørgsmål og svar.
 
VVM-redegørelsen


Den anden høring var VVM-høringen i maj 2015. VVM-høringen er baseret på den meget omfattende VVM-redegørelse, der gennemgår de miljømæssige konsekvenser af et letbaneanlæg langs Ring3. Som en række temaer beskriver VVM-redegørelsen den værste miljøpåvirkning, der kan tænkes fra en letbane - både i anlægsfasen og i driftsfasen. VVM-redegørelsen kan findes via linkene nedenfor.

VVM Letbane resume
VVM Letbane Ring3 bilagsdel
VVM Letbane Ring3 hovedrapport

Som bilag til VVM-redegørelsen har Hovedstadens Letbane udarbejdet en skitse af letbaneanlægget (Dispositionsforslaget). Denne skitse er på mange måder et maksimal-projekt, hvor uafklarede tekniske løsninger bevirker, at de enkelte dele ikke kan optegnes helt præcist. Når projektet gennemtegnes kan det forventes, at tegningerne optimeres og projektet kommer til at optage mindre plads. Se også siden Letbaneprojektet med de nyeste tegninger.
VVM-redegørelsen er en del af grundlaget for Lov om anlæg af Letbanen. Det er Transport- og Bygningsministeriet, der har udarbejdede VVM-redegørelse og Dispositionsforslag, gennemført høringen og forberedt lovforslaget. Læs hvidbogen fra VVM-høringen  (gennemgang af høringssvar).

Der blev i forbindelse med høringen af VVM-redegørelsen afholdt borgermøder i de enkelte kommuner langs Ring3. I Glostrup blev der afholdt 2 borgermøder, dels et lille borgermøde for en kreds af særligt berørte grundejere, og dels et stort borgermøde i Glostruphallen, hvor alle interesserede kunne høre nærmere om redegørelsen. 

Der er skrevet et referat af det lille borgermøde. Det store borgermøde blev afviklet af Hovedstadens Letbane som en gennemgang af VVM-redegørelsen efterfulgt af et cafébordsarrangement med mulighed for at stille spørgsmål. Der er ikke skrevet referat af de stillede spørgsmål.