Byparken

Glostrup Forsyning er i gang med at udbygge kloaksystemet til det vedtagne nye serviceniveau, så fremtidens regnmængder bedre kan håndteres. Dette er arbejde er baseret på Glostrup Kommunes Klimatilpasningsplan fra 2013.

Men der er masser du selv kan gøre. Lokal anvendelse af regnvand (LAR) handler om at håndtere regnvand på egen grund, så kloakken belastes mindre under kraftige regnskyl. Men vand er ikke bare et problem i din kloak. Det er også en dyrebar ressource, som du kan have glæde af at anvende i og omkring din bolig.

Håndterer du regnvand på din grund kan du i nogle tilfælde også få en del af dit bidrag for kloaktilslutning retur fra Glostrup Forsyning. Men husk at du af miljøhensyn skal have tilladelse fra Glostrup Kommune til at nedsive regnvand fra tag- og overflader.

Få glæde af dit regnvand

Ved at bruge dit regnvand i stedet for at lede det til kloak, kan du ikke bare mindske presset på spildevandssystemet og beskytte grundvandsressourcen, du kan også skabe liv i din have. Ude kan du anvende regnvand i regnbede og grønne tage. Inde kan regnvand erstatte vand fra hanen ved toiletskyl og tøjvask – og når du vander planterne i vindueskarmen.

Se eksempler på lokal anvendelse af regnvand nedenfor samt i vores Brug dit regnvand-folder og Teknologisk Instituts vejledning for håndtering af regnvand på egen grund. Du kan også se Miljøstyrelsens sider om regnvand.

- Grønne tage

Et grønt tag består typisk af græs, mos og stenurter. Det kan optage op mod halvdelen af den regn, der falder på taget.

Taghældning, underlag og konstruktion
Du kan etablere et grønt tag på beton, tagpap og andre typer tagunderlag. Gamle traditionelle nordiske tage med græstørv er lagt på birkebark. Det er mest tagets form og hældning samt den underliggende konstruktion, der begrænser mulighederne for et grønt tag. Se Glostrup Forsynings side om grønne tage.

- Regnbede og græsarealer

Et regnbed er en lavning i din have med græs eller planter, der både tåler tørke og vand. I bedet optages vandet af planterne, fordampes eller siver langsomt ned til undergrunden.

Vand- og tørketålende planter
Led regnvandet fra dit tagnedløb via en rende til et lavtliggende bed i haven. Bedet kan du beplante med for eksempel stauder, buske og prydgræsser, der både tåler tørke og vand. Eller du kan lade det løbe direkte ud på en lavning i græsplænen. Bor du i en boligforening med fællesarealer kan I overveje grønne grøfter, trug og infiltrationsbassiner til nedsivning.

Faktaark for grønne løsninger
Teknologisk Institut og Glostrup Forsyning har lavet en række faktaark for forskellige grønne løsninger: 


Nedsivningstilladelse og kloakoverløb
Husk at få tilladelse til nedsivning og indret dit regnbed med overløb til kloak eller sørg for, at vandet ved ekstremregn vil løbe over et sted, hvor det ikke gør skade. Kontakt Glostrup Forsyning, hvis dit anlæg skal have overløb til kloak.

- Faskine

En faskine fungerer som midlertidig opmagasinering for regnvand. Den består ofte af en plastkassette eller et hulrum i jorden fyldt med sten eller lignende. En nedsivningsbrønd er også en faskine.

Forsinkelse og nedsivning af regnvand
Faskiner bruges typisk til at forsinke/ tilbageholde regnvand og langsomt lade det sive ned i undergrunden uden om afløb og kloak. Faskiner kan dog også have overløb til kloak. Ligesom de kan laves med fast bund, så de udelukkende bruges til at forsinke regnvandet, før det ledes til kloak. Se Glostrup Forsynings side om faskiner.

Kloakoverløb og tilladelse til nedsivning
Ved skybryd og vedvarende regn kan en normal størrelse faskine løbe fuld. Derved kan den ikke tilbageholde mere vand og der er risiko for, at den løber over. Indret din faskine med overløb til kloak eller sørg for, at vandet ikke løber over et sted, hvor det vil gøre skade. Kontakt  Glostrup Forsyning, hvis dit anlæg skal have overløb til kloak, og husk at få tilladelse til nedsivning.

- Belægning

Etabler din terrasse, indkørsel, parkering eller anden belægning, så regnvand kan trænge igennem og sive ned i undergrunden frem for at løbe til kloak.

Vandgennemtrængelig belægning
Permeabel eller vandgennemtrængelig belægning lader vandet sive gennem belægningen og ned i undergrunden frem for at løbe til kloak via riste og afløb. Det mindsker presset på kloakken og dermed risikoen for oversvømmelse i kældre og lavtliggende områder. Belægningen kan bestå af grus, perlegrus, granitskærver, græsarmeringsnet, særlig asfalt eller sten og fliser med hulrum til græs. Se Glostrup Forsynings side om permeable belægninger.

- Toiletskyl og tøjvask (regnvandstank)

Med en regnvandstank kan du bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask. En regnvandstank samler dit regnvand i en underjordisk tank og sender det via en automatisk pumpe til dit toilet og vaskemaskine.

Fordele ved regnvand
Ved at bruge dit regnvand, sparer du på vores fælles drikkevandsressourcer og mindsker presset på din kloak. Derudover indeholder regnvand mindre kalk end grundvand. Bruger du regnvand til tøjvask og toiletskyl får du derfor mindre behov for vaskemiddel og kalkfjerner og mindsker samtidig slid på din vaskemaskine. Se  Glostrup Forsynings side om regnvand til toiletskyl og tøjvask.

Husk at anmelde eller få tilladelse
Den regn, der falder på et almindeligt parcelhustag kombineret med en tank på 4 m3 passer normalt til en familie på fire.  Bor du i enfamiliehus, behøver du ikke tilladelse til at etablere regnvandsanlæg. Men anlægget skal anmeldes til både Glostrup Forsyning og Glostrup Kommune. Det kan du få din VVS’er til at gøre. Sørg for at dit regnvandsanlæg er VA-godkendt. Så overholder det Bygningsreglementet og Rørcentrets anvisning

- Regnvandstønde

En regnvandstønde er en nem måde at opsamle regnvand til dine orkideer, havevanding mv. Du skal dog huske, at grave tønden ned eller tømme den før frosten sætter ind. Ved at bruge regnvand til dine planter, mindsker du både presset på vores fælles drikkevandsressource og på din kloak.  Da regnvand indeholder mindre kalk end vand fra hanen, er det samtidig bedre for dine orkideer. Se Glostrup Forsynings side om regnvandsbeholdere.

Husk nedsivningstilladelse

Nedsivningsanlæg må ikke placeres i forurenet jord eller tæt på søer, vandløb eller drikkevandsboringer. Derfor skal du have tilladelse fra Glostrup Kommune at nedsive tag- og overfladevand via regnbed, faskine mv.  Se reglerne og find ansøgningsskema på vores side Regn- og spildevandstilladelser.

Beskyt dit hus mod ekstremregn

Vær opmærksom på at regnvandsanlæg typisk dimensioneres til hverdagsregn. Under skybrud og langvarig kraftig regn vil der være risiko for, at anlægget løber over. Tænk derfor over, hvor vandet vil løbe hen og sørg for at det ikke vil forårsage skader hverken hos dig selv eller din nabo. Find gode råd og inspiration til at sikre dig mod indtrængende vand på vores side om klimasikring og gratis skybrudstjek.

Få penge retur fra kloaktilslutning

Hvis du håndterer regnvand på din egen grund kan du i nogle tilfælde få en del af dit tilslutningsbidrag til kloak retur fra Glostrup Forsyning. Det kræver dog blandt andet at du håndterer mere regnvand på egen grund end Glostrup Kommunes krav herfor. Se mere om kommunens grænser for afledning af regnvand til kloak på vores sider om regn- og spildevandstilladelser og se Glostrup Forsynings sider om håndtering af regnvand og procedure for tilbagebetaling.