Solceller CMT

Sol på rådhuset

Glostrup Kommune har etableret et solcelleanlæg til demonstration for byens borgere. Anlægget har en maksimal effekt på 6 kW. Det svarer nogenlunde til energiforbruget hos en familie på fire. Anlægget er placeret på Rådhusets sydlige bygning.

Se energiproduktion på rådhuset
Se solcellernes elproduktion i Borgerservice på Rådhuset. De har en skærm, der viser strømforbruget på rådhuset samt solcellernes produktion. Skærmen viser også den sparede CO2-udledning.

Solanlæg - regler og krav

Solanlæg på enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, mv. kræver ikke byggetilladelse. Alle andre anlæg kræver byggetilladelse. Uanset om et solanlæg kræver byggetilladelse eller ej, skal du undersøge om anlægget er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Bygningsreglementet
Byggeri er i Danmark reguleret af byggeloven samt bygningsreglementet, der stiller krav til afstand, højde og brandsikkerhed. Ved opsætning af solanlæg nær skel og nabo, skal du være særligt opmærksom på Bygningsreglementets krav til småbygningers højde og skrå højdegrænseplan. Undersøg også altid de specifikke brandkrav til dit solanlæg. Afhængigt af anlægstype kan afstandskrav til nabo og skel variere. Overholder dit anlæg ikke bygningsreglementets afstands-, højde-, og brandkrav, skal du have dispensation (byggetilladelse) fra kommunen. Før må du ikke etablere anlægget.


Lokalplaner og bestemmelser
Lokale bestemmelser kan hindre opsætning af dit solanlæg eller have indflydelse på dets placering og udformning. Det kan dreje sig om:
  • Lokalplaner eller byplanvedtægter
  • Servitutter
  • Grundejerforeningsvedtægter
  • Bevaringsværdige bygninger
  • Byggetilladelse og dispensation

Lokalplaner og deklarationer indeholder for eksempel ofte bestemmelser med krav til bygningers udseende eller til et skøn af, om tekniske installationer skæmmer. Er det tilfældet, skal du søge kommunen om dispensation. Se hvilke bindinger, der gælder din ejendom.

Kommunale retningslinjer og dispensation
Når du søger om dispensation til opsætning af et solanlæg, vil vi vurdere anlægget i forhold til gældende krav samt Glostrup Kommunes retningslinjer for opsætning af solenergianlæg. 

Vi vil lægge vægt på, at anlægget ikke er til gene for naboer og omkringboende og at anlægget ikke skæmmer din ejendom. Ligesom vi vil vurdere, om der skal foretages tilpasninger af anlægget. Søg dispensation (byggetilladelse) via Byg og Miljø.

Nettilslutning og stamdataregister
Før du kan tilslutte dit solcelleanlæg skal du huske, at få det oprettet i Energistyrelsens stamdataregister

Solceller – miljø og økonomi

Tagfladerne i Glostrup modtager i løbet af et år omkring 9 gange så meget sollys som det samlede strømforbrug i kommunen. Med den nuværende virkningsgrad på solceller kan de potentielt dække mere end samlede årlige strømforbrug.

Spar CO2 og penge
Solceller har en række miljømæssige fordele. Solceller støjer ikke og sparer CO2 i forhold til konventionel strøm. 10 kvadratmeter solceller sparer ca. 1/2 ton CO2 om året. Mange bygninger har oplagte muligheder for at udnytte solenergi og oftest kræver det ikke tilladelse fra kommunen. Se Energitjenestens råd om valg af solceller.

Solceller kan gavne din økonomi uanset om du bor i hus eller lejlighed. De har lang levetid, lave udgifter til vedligehold og du skal ikke betale elafgift for den del af dit elforbrug, som dækkes af produktionen fra dine solceller. Låner du penge til dit anlæg, så fokuser på dine årlige udgifter frem for tilbagebetalingstid. Sparer du mere i strøm end hvad du afdrager på dit lån, giver solcellerne overskud fra første år.

Husk at få tilsagn om nettoafregning
Husk at søge Energistyrelsen om tilsagn til nettoafregning, før du installerer et solcelleanlæg. Boligforeninger kan i dag etablere solcelleanlæg, der dækker både fællesforbrug og de enkelte lejligheders forbrug.

Solvarme – miljø og økonomi

Tagfladerne i Glostrup modtager i løbet af et år store mængder sollys. De dele af Glostrup, der ikke er planlagt forsynet med fjernvarme, består især af parcelhus- og villabebyggelse. Tagfladerne i området modtager på årsbasis en solenergimængde svarende til 4 gange varmebehovet for bebyggelsen.

Isoler din bolig før du investerer i ny varmekilde
Inden du installerer nye energikilder, er det afgørende, at din bolig er godt isoleret. Den energimængde, der anvendes til opvarmning af bolig afhænger først og fremmest af, hvor godt boligen er isoleret. Efterisolering og reduktion af varmeforbrug vil altid være billigere end at investere i et stort nyt energianlæg til et dårligt isoleret hus.

Er din bolig fra 60’ne og 70’erne kan du nedsætte dit varmeforbrug omkring 35 % ved at efterisolere tag og loft samt udskifte vinduer. Mulighederne for efterisolering varierer dog meget afhængig af husets alder og hustype. Ældre huse er ofte svære at isolere tilstrækkeligt.

Solvarme, fyr og jordvarme
Solvarme har den begrænsning, at solen skinner, når der er mindst behov for opvarmning. Solvarme skal derfor anvendes som supplement til en anden varmekilde. Kombineret med et traditionelt naturgas- eller oliefyr kan solpaneler producere varmt brugsvand i sommermånederne, så fyret kan slukkes.

Solvarme kan også med fordel kombineres med jordvarme. Når solpanelerne kobles direkte til jordvarme, kan overskydende solvarme produceret på varme dage lagres i jorden. Det kan øge effektiviteten omkring 35 %. Selv en kold vintersol kan levere 10-15 °C i solpanelet og hæve temperaturen i jordslangen fra frysepunktet til ca. 10 °C. Se mere på Jord- og solvarme.

Kombiner jord- og solvarme

Skal du renovere eller udskifte dit gamle kedelanlæg, bør du overveje at kombinere en varmepumpe med solenergi. Er huset godt isoleret og har plads til et solanlæg med den rette størrelse og solorientering, kan det ofte betale sig.

Solvarme øger jordvarmens effektivitet
Solvarme har den begrænsning, at solen skinner, når der er mindst behov for opvarmning. Derfor skal solvarme anvendes som supplement til en anden varmekilde. Kombineret med jordvarme kan solvarme øge jordvarmeanlæggets effektivitet markant.

Når solpanelerne kobles direkte sammen med jordvarme, kan overskydende solvarme produceret på varme dage lagres i jorden. Det kan øge jordvarmens effektivitet med omkring 35 %. Selv en kold vintersol kan levere 10-15 °C i solpanelet og hæve temperaturen i jordslangen fra 0 til ca. 10 °C.

Vælg det rigtige anlæg
En familie på fire, der bor i et etplans hus på 140 m2 bruger i gennemsnit 7.000-10.500 kWh om året til opvarmning af hus og brugsvand. Er huset velisoleret vil et jordvarmeanlæg med en spidseffekt på 2-3 kW kombineret med solvarme ofte være tilstrækkeligt til at dække varmebehovet.

For at solanlægget ikke overopheder om sommeren skal anlægget dimensioneres, så det ikke producerer mere varmt brugsvand end I kan anvende. Et kombineret jord- og solvarmeanlæg med en effekt på 3 kW vil typisk bestå af solpaneler med et absorberareal på 4 m2 og en jordvarmeslange på 200 m nedgravet på et areal på 300 m2.

Vindmøller - regler og krav

Vindmøller er reguleret af planloven, byggeloven, bygningsreglementet, vindmøllebekendtgørelsen om støj og vindmøllebekendtgørelsen om nettilslutning samt Miljøvurderingsbekendtgørelsen (VVM). Når du skal opsætte en vindmølle, er det vigtigt, at du overholder krav til støj og afstand. Vindmøllen skal være godkendt og større møller skal vurderes i forhold til deres virkning på miljøet (VVM). Husk at anmelde opsætningen til Glostrup Kommune.

Støj, afstand og VVM
Alle vindmøller skal overholde de krav om støj og afstand, som er fastlagt i vindmøllebekendtgørelsen om støj. Vindmøller over 25 meter skal placeres mindst 4 gange møllens totalhøjde fra nabobebyggelse.

Store vindmøller (land, kyst og hav)
Store vindmøller har en totalhøjde over 80 meter. Før opstilling skal der laves en ny lokalplan, kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse. Møllen skal stå mindst 4 gange egen højde fra nærmeste bolig og større veje. I støjfølsomme områder bør afstanden være mindst 6 gange møllens højde. På grund af vindforhold, støj- og afstandskrav er der ingen egnede steder at placere en stor vindmølle i Glostrup.

Mellemstore vindmøller
Mellemstore vindmøller har en totalhøjde på 25-80 meter. Før opstilling skal der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg, ligesom der skal screenes for VVM. Mindsteafstand til nærmeste bolig og større veje skal være 4 gange møllens højde og i støjfølsomme områder bør afstanden være mindst 6 gange møllens højde. Der flere egnede placeringer i Glostrup.

Husstandsvindmøller (herunder mikro- og minimøller)
Husstandsvindmøller har en totalhøjde under 25 meter. De kræver typisk ikke en ny lokalplan eller VVM-redegørelse før opstilling. Mange lokalplaner regulerer dog tekniske anlæg og stiller krav om tilpasning til bebyggelsens arkitektur. Opstilling skal anmeldes til Glostrup Kommune. Vurderer vi, at møllen er til gene eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne, kan du få forbud eller påbud mod opsætning.

Byggeanmeldelse og godkendelse
Større vindmøller skal typegodkendes og opstillingen skal projektgodkendes. Minimøller skal registreres hos Energistyrelsens Godkendelsessekretariat. Mikromøller skal ikke godkendes. Læs mere på Vindmøllegodkendelse.dk og husk at anmode om tilslutning til elnettet.

Kommunale retningslinjer og egnede placeringer
Opsætning af vindmøller kræver ikke tilladelse fra Glostrup Kommune. Men det skal anmeldes elektronisk til os via Byg og Miljø. Din anmeldelse vil blive vurderet i forhold til områdets lokalplan, byggeloven mv. Se Glostrup Kommunes anbefalinger til placering af vindmøller samt vores kort over egnede placeringer.

Vindmøller – miljø og økonomi

Vindmøller kan være med til at fremme lokal energiproduktion. Store vindmøller producerer mere energi end små vindmøller men påvirker også omgivelserne mere. Derfor stilles der forskellige krav til vindmøller efter deres størrelse.

Vindmøller - anmeld opsætning

Du skal ikke have tilladelse fra Glostrup Kommune for at opsætte en vindmølle. Men du skal anmelde opsætning til kommunen. Din anmeldelse vil blive behandlet inden for 14 dage og vil blive vurderet i forhold til lokalplaner, byggeloven mv. samt kommunens retningslinjer. Anmeld via Byg og Miljø.

Vurdering af husstandsvindmøller
De fleste lokalplaner regulerer tekniske installationer. Det omfatter også husstandsvindmøller med en totalhøjde under 25 meter. Typisk er der krav til, at tekniske installationer skal tilpasses bebyggelsens arkitektur. Se lokalplan og andre bindinger for din ejendom.

Ifølge byggeloven vil opsætning af en husstandsvindmølle blive vurderet under hensyn til omgivelserne i forhold til møllens omfang, højde og afstand samt sikkerhedsmæssige forhold.

Husstandsmøller vil blive vurderet efter Glostrup Kommunes retningslinjer for placering af vindmøller. Hvis vi vurderer, at din mølle er til gene, vil vi gå i dialog med dig om tilpasning til retningslinjerne. Ellers kan vi gribe ind med forbud eller påbud.

Vurdering af større vindmøller
Vindmøller med en totalhøjde over 25 meter er reguleret gennem lokalplaner. Du kan ikke opstille en større vindmølle, hvis det er i strid med områdets lokalplan. Se lokalplan og andre bindinger for din ejendom.

Er opstilling i overensstemmelse med områdets lokalplan, kan du opstille møllen, når vi har behandlet din anmeldelse. Din anmeldelse kan dog først behandles, når plangrundlaget er på plads. For større møller kan der være krav om, at der skal laves en ny lokalplan, kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse. Det tager typisk under 2 år for Glostrup Kommune at udarbejde en ny lokalplan.