Metal til genbrug

Glostrup Kommunes affaldsplan gælder for 2021-2032. Den har fokus på affald som ressourcer og sætter rammerne for affaldshåndteringen i Glostrup. Vi vil give borgere og virksomheder bedre muligheder for sortering, så vi øger genanvendelsen og udnytter vores ressourcer bedre.

Affaldsplan 2021-2032 (NY)

Kommunalbestyrelsen har den 10. marts 2021 vedtaget en ny affaldsplan for Glostrup Kommune. Affaldsplan 2021-2032 er opdelt i 11 indsatsområder for private og erhverv. Baggrunden er blandt andet den nationale klimaplan for en grøn affaldssektor, der lægger op til en mere ensartet affaldshåndtering på landsplan.

Affaldsplanen indebærer, at der ved alle husstande i kommunen fra maj 2022 vil blive indsamlet i alt 10 affaldstyper: madaffald, papir, pap, drikke- og fødevarekarton, glas, metal, plast, tekstil og farligt affald. Ved villaer vil det i praksis betyde, at alle kommer til at have 4 affaldsbeholdere og en rød boks til farligt affald. Derudover kan man selv vælge at placere en eller flere beholdere til haveaffald.

Med til Affaldsplan 2021-2032 hører to bilag. Bilag 1 er en kortlægning af de nuværende affaldsmængder. Bilag 2 er en fremskrivning af de forventede fremtidige affaldsmængder.

Med initiativerne i affaldsplanen vil Glostrup Kommune være med til at sikre en grønnere affaldssektor. Det forventes at kommunen vil nå 50 % genanvendelse, som er målsætningen i den landsdækkende ressourcestrategi.

Affaldsplan 2015-2024

Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. ton affald ud. Brugt emballage udgør en stadig større del af husholdsaffaldet. Men indsamlingen til genanvendelse er begrænset. Danmark er et af de lande i EU, der indsamler mindst plastemballage til genanvendelse. Det vil vi gøre noget ved. I Affaldsplan 2015-2024 har vi fokus på at give borgerne bedre muligheder for sortering, så vi øger genanvendelsen og udnyttelsen af vores ressourcer.

Baggrund og analyser
Affaldsplanen er baseret på kortlægning af de nuværende affaldsmængder samt prognoser for de fremtidige affaldsmængder. De er tilgængelige i et samlet bilag samt i et særskilt bilag om kortlægning af husholdningsaffald fra 2013, en kortlægning af erhvervs- og husholdningsaffald fra 2009 samt en prognose for de fremtidige affaldsmængder.

Midtvejsstatus for affaldsindsatsen
I vores midtvejsstatus for affaldsplanen giver vi et overblik over status for de 77 initiativer, der i affaldsplanen er fordelt på 12 indsatsområder og 3 overordnede mål. Generelt har vi gennemført eller arbejder med størstedelen af initiativerne. Enkelte initiativer er blevet udskudt og har fået deres tidsfrist forlænget. Samtidig har vi tilføjet nye initiativer om pap, træ, tekstiler og madaffald fra virksomheder.

Regler for fælles affaldsøer 

I nogle bebyggelser samler man affaldstyperne i fælles affaldsøer. De kan bestå af affaldsskure på jorden eller nedgravede affaldsbeholdere. Glostrup Forsyning indkøber og vedligeholder selve affaldsbeholderne. Det gælder både almindelige affaldsbeholdere på hjul og nedgravede affaldssystemer. Boligselskaber og ejerforeninger har dog selv ansvar for etablering af nedgravede affaldsbeholdere samt indkøb, opsætning og vedligeholdelse af affaldsskure.

Affaldsskure og affaldsøer med nedgravede beholdere skal placeres og tømmes på egen grund og følge bygningsreglementet samt kommunens affaldsregulativ. For at sikre en god løsning for brugerne og affaldsrenovatørerne, samt sikre en høj genanvendelse, har Glostrup Kommune udarbejdet nogle faktaark med retningslinjer. Her beskriver vi blandt andet krav til sortering, afstandsforhold og adgangsveje samt angiver nøgletal for affaldsmængder for de forskellige affaldstyper:

Retningslinjerne er godkendt af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, april 2020.

Regulativ for husholdningsaffald

Glostrup Kommunes regulativ for husholdningsaffald fastsætter regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Glostrup. Formålet er at forebygge forurening og uhygiejniske forhold samt at øge genanvendelsen og begrænse vores forbrug af ressourcer.

Regulativet er udarbejdet efter det nationale standardregulativ og vedtaget af kommunalbestyrelsen. Glostrup Forsyning står for driften af affaldsordningerne. Se mere på Glostrup Forsynings hjemmeside.

Regulativ for erhvervsaffald

Virksomheder skal ifølge den danske miljølovgivning søge at mindske mængden af affald. De er desuden forpligtet til at sortere alt affald, så vi i Danmark opnår den størst mulige grad af genanvendelse. Sorter affaldet, hvor det opstår. Derved undgår vi unødig transport og mindsker hygiejnemæssige problemer i forbindelse med senere sortering.

Glostrup Kommunes Regulativ for erhvervsaffald indeholder regler for, hvordan virksomheder skal håndtere deres affald, herunder hvordan de skal sortere affaldet til genanvendelse, specialbehandling, forbrænding eller deponering.

Regulativet angiver pligter og rettigheder for virksomheder, transportørerne der håndterer affald i Glostrup Kommune, samt grundejere. Regulativet omfatter endvidere virksomheder, som frembringer affald i Glostrup Kommune, men som har hjemadresse uden for Glostrup Kommune. 

Gebyrblad

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende gebyrblad for 2023.

Se alt om affaldsordningerne og priser på Glostrup Forsynings hjemmeside