Emballageaffald og affaldssortering

Affald - regler og ansvar

Affaldsområdet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Ansvar og opgaver
På affaldsområdet er fordelt mellem kommunen, forsyningen og grundejeren:

Priser for affaldsafhentning

Kommunen fastsætter hvert år takster for afhentning af affald, priser for beholdere mv. Se priser hos Glostrup Forsyning og find mere information om de enkelte ordninger på Glostrup Forsynings affaldssider.

Sorter dit affald

Alle husstande i Glostrup skal sortere deres husholdningsaffald i følgende affaldstyper:

  • glas
  • metal
  • pap
  • papir
  • plast og fødevarekarton
  • tekstil 
  • madaffald 
  • restaffald
  • farligt affald

Farligt affald skal sorteres fra til specialbehandling. Tekstil og emballageaffald som pap, plast, glas mv. skal sorteres fra til genanvendelse og madaffald skal sorteres fra til bioforgasning mens restaffaldet bliver send til Vestforbrænding og til energi og varme. På den måde sikrer vi både at ressourcerne i affaldet udnyttes samt at sundheds- og miljøskadelige stoffer håndteres forsvarligt.

Villaer, rækkehuse og etageboliger skal sortere alle ovenstående affaldstyper fra 1. maj 2022. Kolonihaver skal dog først sortere mad- og restaffald fra maj 2023. Glostrup Forsyning står for den daglige drift af affaldsindsamlingen i kommunen. Se mere om ordningen, beholdere og find sorteringsvejledninger på: www.glostrupforsyning.dk/affald

Afhentning og beholdere

Har du problemer med uafhentet affald eller ønsker du en ekstra beholder til dit affald, skal du kontakte Glostrup Forsyning. De står for den daglige drift af affaldsindsamlingen i Glostrup. 

Affaldsøer og affaldsskure

Affaldsskure og affaldsøer med helt eller delvist nedgravede beholdere skal indrettes med ordentlige adgangsforhold og plads til beholdere til alle relevante affaldstyper. Se kommunens faktaark med krav til sortering, afstandsforhold og nøgletal for affaldsmængder på vores side om affaldsplan og regulativ.

Kompost, haveaffald og storskrald

Har du spørgsmål til storskrald, haveaffald eller kompostrabat, skal du kontakte Glostrup Forsyning. De står for den daglige drift af affaldsindsamlingen i Glostrup. 

Køkkenkværne er ikke tilladt

Du må ikke anvende køkkenkværn i Glostrup Kommune. I Glostrup bliver madaffald som en del af dagrenovationen kørt til forbrænding på Vestforbrænding. Her bliver affaldet afbrændt og omdannet til energi i form af elektricitet og varme.

Fordele og ulemper ved køkkenkværne
En køkkenkværn sidder under køkkenvasken og kværner madaffald, som derefter bortskaffes med spildevandet. Det kan mindske lugtgener og hygiejneproblemer i hjemmet og ved opsamlingsstedet for dagrenovation. Ligesom det øger brændværdien af det resterende affald til forbrænding.

Til gengæld udnyttes energien i madaffald bedre ved forbrænding og bioforgasning. På renseanlæg med rådnetank bliver omkring 40 % af det organiske materiale ikke udrådnet, men går tabt i udløb og procestank uden at energien bliver udnyttet. Af hensyn til det samlede energiudbytte er det politisk besluttet, at man ikke må anvende køkkenkværne i Glostrup.

Afleverer medicinaffald på apoteket

Medicinaffald er klassificeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og bør afleveres på apoteket, og ikke hældes i vasken eller smides ud med almindelig dagrenovation. Apoteket sørger for, at affaldet destrueres miljømæssigt forsvarligt. 
Medicinen bør afleveres til apoteket i den originale emballage, så den kan sorteres korrekt. Brugte kanyler og sprøjter skal afleveres i godkendte kanylebokse, der kan købes på apoteket.
Brugte og delvis tomme insulinpenne skal afleveres enten i original emballage eller en plasticpose. Pennens kanyle skal fjernes og afleveres i en godkendt kanyleboks.  

Indsamlet affald i 2020

Hvert år udarbejder vi en kortlægning over de indsamlede affaldsmængder fra husholdninger. Den nyeste er affaldskortlægning 2020.

Den samlede affaldsmængde fra husholdninger består af affald fra kuber, henteordninger og hele mængden fra genbrugsstationerne. Det vil sige, at alt affald afleveret på genbrugsstationen medregnes som husholdningsaffald.

I alle ordningerne blev der indsamlet godt 25.000 tons i 2020, hvilket mere end de foregående år. Når alt medregnes (også eksempelvis haveaffald og byggeaffald) giver det en samlet genanvendelse på 63,9 %.

Ifølge Miljøstyrelsens beregningsmetode kommer kommunen i 2020 op på 42,3 % i genanvendelse. Ifølge Ressourcestrategien skal kommunerne i 2022 nå 50 % i genanvendelse med denne beregningsmetode. Tallene viser, at indsamlingen af træ særskilt på genbrugsstationen giver 16,5 procentpoint de 42,3 % til genanvendelse.

Du skal bruge digital selvbetjening, når du skal meddele ændringer i afhentning, bestille en ny beholder m.m.

Du er selv ansvarlig for, at dit affald bliver skaffet sikkert af vejen. Du har pligt til at sørge for, at dit affald ikke forurener omgivelserne og ikke udgør en trussel for andre menneskers sundhed.

Vær særligt opmærksom på sikker bortskaffelse af farligt affald og byggeaffald.

Ligger dit hus ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde for sne samt salte eller gruse, så der er adgang mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

På søndage skal du have ryddet sneen væk senest kl. 8.

Ligger dit hus ud til en privat fællesvej, har du også pligt til at rydde din halvdel af vejen.

Du kan læse mere om snerydningsreglerne i artiklen 'Vejene i snevejr'.

Hvis du er utilfreds med affaldshåndteringen, kan du klage til kommunen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden myndighed.

Lovgivning

Rammelovgivningen for miljøområdet er 'Miljøbeskyttelsesloven', hvor du kan læse mere om bortskaffelse af affald på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde reglerne for kommunernes håndtering af affald i bekendtgørelsen om affald. Se bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde kommunens affaldsregulativ.