Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Takster

Taksterne afhænger af barnets alder og hvilket dagtilbud, det er optaget i.

Der betales vuggestuetakst/dagplejetakst til og med den måned, hvor barnet fylder 2 år og 9 måneder. Fra og med måneden hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder, betales børnehavetakst.

Selv om børnehavealderen i Glostrup Kommune er 2 år og 10 måneder, har forældre mulighed for at søge om børnehaveudsættelse til barnet fylder 3 år. Hvis ansøgningen godkendes, skal der betales vuggestuetakst/dagplejetakst til og med den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11 måneder.

Der opkræves forældrebetaling månedsvis forud. Hvis du betaler for sent, opkræves du et gebyr på 250 kroner.

Glostrup Kommune giver søskendetilskud efter dagtilbudslovens regler, og du kan søge om hel eller delvis økonomisk friplads.

Hvis du har børn i et dagtilbud i en anden kommune, skal du være opmærksom på, at taksten kan være højere eller lavere end Glostrup Kommunes takster. Det er den kommune, hvor du bor, der udregner og opkræver forældrebetalingen. Du skal kontakte den kommune, hvor du bor, hvis du har spørgsmål til betalingen. 

Takster og betalingsbetingelser fremgår af kommunens hjemmeside. Forældrebetaling opkræves månedsvis forud.

 Dagtilbud 2021

 Takster pr. md.

 Dagplejeplads   3.142 kr.
 Vuggestueplads   3.396 kr.
 Børnehaveplads   1.667 kr.
 Fleksibel frokostordning i børnehave   + 655 kr.

 

 Har dit barn en deltidsplads fordi du eller din partner er på barsel, vil takten være nedsat - se nedenstående.

Deltidspladser 2021                  

 Takster pr. md,

 Deltidsplads i vuggestue  2.277 kr.
 Deltidsplads i børnehave  1.118 kr.
 Fleksibel frokostordning i børnehave  + 655 kr.

 

 

Plads i dagtilbud i anden kommune

Forældre, der har børn i et dagtilbud i en anden kommune, skal være opmærksomme på, at taksten kan være højere eller lavere end Glostrup Kommunes takster. Er bruttodriftsudgiften til børnepasning højere i den anden kommune skal forældre betale en del af differencen, og taksten kan derved blive højere end Glostrup Kommunes takster. Forældrenes egenbetaling udregnes og opkræves af opholdskommunen. Henvendelser vedrørende oplysninger om forældrebetaling og plads i dagtilbud i anden kommune rettes til opholdskommune.

Søskendetilskud

For familier med mere end et barn ydes der søskendetilskud efter dagtilbudslovens regler. Der gives tilskud til de pladser, som har det laveste kommunale tilskud. Søskendetilskuddet udgør 50 % af forældrebetalingen. Søskendetilskud ydes til søskende, der har fælles adresse og samme betaler, uanset om de benytter plads i Glostrup Kommune, i en anden kommune eller i et privat dagtilbud.

Søskendetilskuddet gælder ikke for børn i private skolers pasningsordninger.

Økonomisk friplads/fripladstilskud

Du kan søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud på baggrund af husstandens samlede bruttoindkomst.

Du kan ikke få hel eller delvis fripladstilskud, hvis den samlede husstandsindkomst er på over 576.800 kroner om året (2021). Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, forhøjes beløbet med 7.000 kr. for hvert barn udover det første.

Hvis du ønsker at ansøge om økonomisk friplads skal du søge elektronisk via www.glostrup.dk/pladsanvisning.

Du kan først ansøge når dit/jeres barn/børn er indmeldt.

Du kan ikke søge online, hvis dit barn går i en privat institution eller benytter et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen. Du skal derfor henvende dig i Borgerservice.

Den økonomiske friplads fortsætter, indtil du gør opmærksom på, at der sker ændringer i din/jeres økonomiske situation. Det vil sige, at du ikke skal søge om fornyelse af den gældende økonomiske friplads, med mindre der er sket ændringer.

Det er din pligt at oplyse om ændringer eller andre forhold, der har betydning for retten til bortfald eller nedsættelse af betaling. Hvis ændringen betyder en højere indkomst, får bevillingen virkning fra den dato, hvor ændringen er sket. Hvis en ændring betyder en lavere indkomst, får bevillingen virkning fra den 1. i måneden efter ansøgningen er modtaget.

Glostrup Kommune kontrollerer alle sager om friplads hvert år.

Regler om økonomisk fripladstilskud 2021

Søg om økonomisk fripladstilskud

Dit barn skal være indmeldt i pasning og husstandsindkomsten (din/din ægtefælle/samlevers indkomst) skal ligge under indtægtsgrænsen for økonomisk fripladstilskud, hvis du skal bevilges et tilskud.

Du kan kun søge om økonomisk fripladstilskud i Glostrup kommune, hvis du har bopæl i Glostrup kommune. Har du bopæl i en anden kommune, skal du søge om økonomisk fripladstilskud der.

Indtægtsgrænser for økonomisk fripladstilskud
I 2021 er indtægtsgrænserne (i kr.):

Til og med 185.701 kr.:
Din betaling bliver 0 kr. pr. måned

Mellem kr. 185.701 kr. – 576.799:
Din betaling bliver nedsat med et tilskud afhængigt af indtægtens størrelse

576.800 kr. og derover:
Du kan ikke få fripladstilskud

Fradrag for enlige

Forældre, som bor alene sammen med deres barn/børn og som er eneforsørgere,
vil før beregningen af fripladstilskud få fratrukket kr. 64.967 (år 2021) i indkomstgrundlaget. Det kræver, at der søges om økonomisk friplads som enlig. For at kunne modtage økonomisk fripladstilskud som enlig, kræver det at man er reelt enlig. Hvis du er i tvivl om hvad et vil sige at være reelt enlig, kan du læse
mere i vejledning enlig eller samlevende (social-og integrationsministeriet).
Hvis du går fra at være enlig til at være samlevende eller gift, skal du omgående give besked herom til Pladsanvisningen. Det er ikke nok alene at give besked til
andre kommunale instanser eller Udbetaling Danmark. Ved manglende besked foretages en regulering af fripladsen.

Fradrag for mere end ét barn

Hvis der i husstanden er mere end 1 barn under 18 år, vil der ved beregningen af fripladstilskuddet automatisk blive fratrukket 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag
for hvert barn udover det første.

Særlige regler for børn optaget i privatinstitutioner

Der gælder særlige regler for beregning af økonomisk fripladstilskud for børn i en privatinstitution, så derfor kan du have en egenbetaling selvom du er bevilget
100% fripladstilskud.
Fripladstilskuddet beregnes ikke af din egenbetaling, men som en procentsats af gennemsnittet af egenbetaling i et tilsvarende kommunalt dagtilbud. Der kan
maksimalt opnås følgende tilskud og tilskuddet kan ikke overstige egenbetalingen:

Maksimalt tilskud til takst pr. måned i 2021:
• Kr. 3.396,00 for 0-2-årige
• Kr. 1.667,00 for 3-5-årige

 

Vil du vide mere, kan du kontakte Center for Borger og Arbejdsmarked på tlf. 43 23 65 00.

 

Socialpædagogisk fripladstilskud

I helt særlige tilfælde kan du søge om socialpædagogisk fripladstilskud. Du skal dog ansøge om økonomisk fripladstilskud, inden du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud. Hvis du får bevilget socialpædagogisk fripladstilskud, nedsættes eller fjernes forældrebetalingen.

Hvis du vil vide mere om socialpædagogiske fripladser, skal du kontakte Familieafsnittet. Du kan kontakte Familieafsnittet telefonisk alle hverdage mellem klokken 9.00 og 10.00. Du kan også sende en mail til familieafsnittet@glostrup.dk.

Tilskud til private og selvejende institutioner

Glostrup Kommune giver et tilskud, hvis et barn med bopæl i Glostrup Kommune passes i en privat eller selvejende institution, som lever op til kommunens godkendelseskriterier. 

 2021
Månedligt tilskud Tilskud
0-2,9 årige 11.950 kr.
2,10-6 årige 5.939 kr.

Tilskuddet forudsætter en åbningstid på 51,5 timer/uge. Er åbningstiden mindre nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt. Tilskuddet udbetales direkte til den private eller selvejende institution. Kontakt Center for Børn, Unge og Familier for mere information. 

 

Tilskud til privat pasning og fleksibel pasning

Forældre kan få tilskud til at ansætte en person til at passe deres barn i en privat pasningsordning (§ 80 i dagtilbudsloven) eller i en fleksibel pasningsordning i forbindelse med et kombinationstilbud (§ 85 a i dagtilbudsloven).

Tilskuddet beregnes på samme vis for begge ordninger.

I 2021 udgør tilskuddet 8430 kr./måned - dog må tilskuddet maksimalt udgøre 75 % af forældrenes omkostninger til ordningen.

Udgør pasningsordningen mindre end fuld tid på 51,5 timer, nedsættes tilskuddet forholdsvist. 

 
 
 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der kun gives tilskud til private pasningsordninger ind til barnet bliver 2 år og 10 måneder (3 år ved udsat børnehavealder). 

Der ydes ikke tilskud til forældre, hvor en eller begge forældre er på barselsorlov. Der kan dog gives dispensation i særlige tilfælde. 

Kontakt Center for Børn, Unge og Familier for mere information og ansøgning om tilskud.

Tilskud til pasning af egne børn

Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har besluttet, at der ikke gives tilskud til at forældre passer deres egne børn efter § 86 i Dagtilbudsloven.

Kontakt Center for Børn, Unge og Familier for mere information.