Orientering om dine rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger

Glostrup Kommune har pligt til at oplyse dig om, at vi er databehandler, når vi modtager, indsamler og opbevarer dine personoplysninger, som led i behandlingen af din sag.

De følgende oplysninger gælder uanset om du er part i en sag, fungerer som partsrepræsentant eller er forældremyndighedsindehaver til et barn, som sagen omhandler.

Vi har i medfør af databeskyttelsesforordningen pligt til at oplyse dig om følgende:
I forbindelse med din sag i Jobcenteret, eller efter din henvendelse til os, behandler vi personoplysninger om dig på din sag. 

Når du sender eller afleverer personoplysninger til os, eller fortæller os om personlige forhold, vil vi behandle disse oplysninger.
At vi behandler dine oplysninger, betyder bl.a., at vi modtager, registrerer, opbevarer, kopierer, journaliserer, udskriver, videresender og arkiverer oplysningerne. Vi kan ikke på forhånd sige præcis, hvordan vi vil behandle dine oplysninger, men typisk vil behandlingen bestå i at indhente, modtage og journalisere oplysningerne.

I din sag behandler vi sædvanligvis følgende personoplysninger:

Navn, cpr.-nummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, din ansættelse, samt oplysninger om sociale, økonomiske og helbredsmæssige forhold.

Hvis du efterfølgende klager over vores afgørelse, vores journalisering af oplysninger eller hvis du beder om yderligere sagsbehandling, vil disse oplysninger også blive journaliseret og registreret på sagen. Det samme gør sig gældende, hvis du søger om aktindsigt i en konkret sag, eller hvis der sker yderligere sagsbehandlingsskridt i din sag. I forhold til disse eventuelle efterfølgende forhold vil du have samme rettigheder, og vi vil have samme pligter, som beskrevet nedenfor.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig svar på dine spørgsmål, og for at kunne sagsbehandle din henvendelse eller andres henvendelse til os og holde styr på, hvilke sager du har/har haft i Glostrup Kommune, og hvilke sagsbehandlingsskridt vi har foretaget.

Lovhjemmel:

Vi behandler personoplysningerne med hjemmel i den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder inden for det lovområde, som din sag og din henvendelse handler om, og persondatareglerne.

Vi behandler konkret dine personoplysninger på baggrund af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller Integrationsloven, hvori der er hjemmel til at behandle din sag. På samme måde er der hjemmel til sagsbehandling som led i offentlig myndighedsudøvelse, jf. persondatabeskyttelsesforordningens artikel 6,1 e. 

Dine personoplysninger vil i udgangspunktet ikke blive videregivet til uvedkommende. Personoplysningerne vil dog blive videregivet, i det omfang det er nødvendigt at videregive dem, enten på grund af et lovkrav, eller hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Dine personoplysninger vil sædvanligvis kunne videregives til eksempelvis SKAT, ATP eller Ankestyrelsen i klagesager.
Hvis du har været udsat for et sikkerhedsbrud, vil oplysninger, der direkte vedrører sikkerhedsbruddet, blive videregivet til Datatilsynet.  

Oplysningerne vil i øvrigt blive brugt, når det er nødvendigt til intern brug, f.eks. som led i opfølgning, statistik, ledelsesinformation mv.

Hvor længe gemmer vi dine persondata:

Når vi ligger inde med personoplysninger om dig, vil de blive slettet og arkiveret i overensstemmelse med arkivlovens regler.

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os:

Glostrup Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os, eller som vi eventuelt på anden måde modtager.

Vores kontaktoplysninger er Glostrup Kommune, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

Telefon: 43236100

Mail: sikker.jobcenter@glostrup.dk

Du kan også sende sikkert via www.borger.dk. Vi opfordrer dig til at sende sikker mail.

Dine rettigheder:
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse), og du har ret til at se og få udleveret de personoplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret). Du har også ret til under helt særlige omstændigheder at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).

Vi har en databeskyttelsesrådgiver – hvordan kontakter du ham:
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du altid spørge os. Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Daniel Bach på mobilnr. 2399 0519 eller med sikker post via digital post på www.borger.dk eller via mail DPO-D@htk.dk (usikker post). 

Du kan klage:
Hvis du er utilfreds eller har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde ikke har håndteret dine eller andre personers oplysninger korrekt, foreslår vi, at du kontakter os, så vi kan forklare dig, hvad der ligger bag vores sagsbehandling eller lovgrundlag.

Du kan også klage til Datatilsynet på telefon 3319 3200, på mail dt@datatilsynet.dk eller hvis du ønsker at sende med sikker post via digital post på www.borger.dk. Vi anbefaler altid at sende med sikker post.

Hvis du vil vide mere:
Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside Registreredes rettigheder