Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs mere

0

Folkeskolen 

Glostrup Kommune har én folkeskole for 0.-9. klasse, Glostrup Skole, og én folkeskole for 10. klasser på Ungdomscenteret. Derudover har Glostrup Kommune et særligt erhvervsrettet 10. klassestilbud, EUD 10.

Glostrup Skole har fem undervisningssteder, der alle har tilknyttet en skolefritidsordning tæt ved undervisningsstedet.   

Nordvang, Skovvang, Søndervang og Vestervang har alle klasser fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Ejby, der er anneksskole til Nordvang, har klasser fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. 

10. klasserne er samlet på Ungdomscenteret i Glostrup. Tilbuddet kaldes 10'eren. 

Kan du ikke finde den relevante information, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte Center for Dagtilbud og Skole eller den relevante skole.

Sådan bliver du optaget på Glostrup Skole

Her kan du læse om, hvordan du bliver optaget på skolen i Glostrup.

Indskrivning til børnehaveklasse

Glostrup Skole har ét distrikt. Skolestartende børn fordeles på de fem undervisningssteder efter nedenstående kriterier. Kommunen forsøger at imødekomme så mange forældreønsker som muligt samtidig med, at vi overholder de kriterier, som kommunalbestyrelsen enstemmigt har besluttet.

Børn til børnehaveklasse fordeles på de fem undervisningssteder efter følgende kriterier:
 • Klassestørrelsen ved alle undervisningssteder skal være i samme størrelsesorden med et maksimum på 28 elever
 • Børn i særlige situationer, som PPR eller sagsbehandler retter henvendelse om, kan få fortrinsret til et undervisningssted
 • Der skal være en ligelig fordeling af børn med sproglige vanskeligheder på undervisningsstederne
 • Børn med ældre søskende på undervisningsstedet
 • Nærmest boende børn optages først – dog skal alle børnenes samlede skolevej være mindst mulig
 • Kønsfordelingen skal være så lige som mulig

Indskrivning gøres på www.indskrivning.dk. Glostrup Skole foretager fordelingen.

Du kan læse mere om indskrivning i fanen "Skal dit barn begynde i skole" nedenfor.

Optagelse i 1.-9. klasse

Optagelse i Glostrup Skoles 1.-9. klasse sker ved henvendelse til skolesekretæren på det undervisningssted, du ønsker optagelse på. 

Find kontaktoplysninger her.

Optagelse i 10. klasse

Sker ved henvendelse i Ungdomscenteret

Brug for flere informationer?

Hvis der er spørgsmål om skoleforhold, du ikke kan få besvaret på vores hjemmeside, er du velkommen til at kontakte Center for Dagtilbud og Skole på tlf. 4323 6100, pr. e-mail eller ved personlig henvendelse.

 

Skal dit barn begynde i skole?

Børnehaveklasse er obligatorisk

I det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, skal det begynde i børnehaveklasse i august i kalenderåret.
 
Optagelse i børnehaveklasse er obligatorisk.
 
Hvis I som forældre er i tvivl om jeres barns modenhed i forbindelse med at skulle begynde i skolen, kan I søge råd og vejledning i dagtilbuddet og på skolen. Det kan være en god ide at dele jeres tvivl med andre, for en god skolestart er af uvurderlig betydning for resten af skoleforløbet.
 

Digital indskrivning i januar

Indskrivning i skole sker hvert år i januar. Inden da modtager alle forældre til skolestartende børn et brev fra kommunen. Brevet indeholder information om skolestart, undervisningspligt og vejledning i eventuel skoleudsættelse.
 
Forældre skal ifølge loven indskrive skolestartende børn digitalt. I Glostrup foregår det påwww.indskrivning.dk. Indskrivning kræver NemID, og skolen, centret eller Borgerservice kan hjælpe dig, hvis der opstår problemer eller spørgsmål. Inden du kontakter os, kan du med fordel orientere dig i vejledningen her.
 
SFO-tilmelding foregår først efter selve skoleindskrivningen.
 

Kriterier for optagelse

 
Du kan læse mere om, hvordan børnene fordeles mellem Glostrup Skoles undervisningssteder i fanen "Indskrivning til børnehaveklasse", som ligger under "Sådan bliver du optaget i Glostrup Skole" ovenfor.
 

Tidlig skolestart

 
Ifølge folkeskoleloven skal børn, der fylder 5 år inden 1. oktober, kunne indskrives i skole pr. 1. august, hvis barnet forventes at kunne følge undervisningen. Hent vejledning til højre eller spørg i din daginstitution.
 

Udsat skolegang

 
Kommunen kan godkende, at et barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden. Spørg i din dagsinstitution eller find kontaktoplysninger til Glostrup Skole her.
 

SFO – skolefritidsordning

 
Ønsker du SFO til dit skolestartende barn, skal barnet starte i SFO i april samme kalenderår, som barnet starter i børnehaveklasse i august. Indmeldelsen er digital her. Børnene udmeldes automatisk af daginstitutionen før SFO-start. SFO-tilmelding skal først ske, når barnet er placeret på et undervisningssted.
 

Privatskole

Hvis du ønsker, at dit barn bliver optaget i privatskole eller i andet undervisningstilbud, skal du orientere kommunen via www.indskrivning.dk. Det skyldes, at kommunen fører tilsyn med alle børns undervisningspligt.

Flytter I fra Glostrup?

Hvis I flytter fra Glostrup Kommune, vil jeres barn normalt også flytte til en skole i den nye kommune. Men hvis I ønsker det, kan barnet fortsætte sin skolegang i Glostrup, selvom I flytter til en anden kommune. I skal dog være opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis barnet får specialundervisning. I kan høre mere om reglerne ved at kontakte Center for Dagtilbud og Skole eller PPR.

 

I skal selv sørge for elevens transport fra den nye bopæl til skolen i Glostrup.

 

Når I flytter fra Glostrup Kommune, skal I orientere Glostrup Skole. Det gælder både hvis eleven fraflytter skolen og hvis eleven ønsker at fortsætte sin skolegang på skolen.

 

Reglerne er nærmere beskrevet i Folkeskoleloven - og I kan også læse mere om dem under frit skolevalg nedenfor.

Frit skolevalg

Som forælder har du krav på, at dit barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til folkeskolelovens bestemmelser. Det samme gælder, hvis du som forælder ønsker, at dit barn skifter skole under skoleforløbet.

I Glostrup Kommune optages undervisningspligtige børn på et af Glostrup Skoles fem undervisningssteder efter gældende retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen (se under "Sådan bliver du optaget på Glostrup Skole"). Børn, hvis udvikling kræver et særligt skoletilbud, vil kunne henvises til et andet skoletilbud i eller uden for kommunen.

Bor du ikke i Glostrup, men ønsker at gå på Glostrup Skole, er der særlige regler for optagelse. Læs om dem i styrelsesvedtægtens bilag.

I Center for Dagtilbud og Skole og Glostrup Skole vil vi gøre alt, hvad vi kan for at imødekomme et ønske om et specifikt undervisningssted, inden for kommunalbestyrelsens retningslinjer. 

Folkeskolereform i Glostrup

Folkeskolereformen er vedtaget af Folketinget. Den sætter rammerne for, hvordan folkeskolen skal være efter 1. august 2014 og pålægger samtidigt kommune ansvaret for at indføre reformen.

Skolereformen er en reform, der lægger op til betydelige ændringer for, hvordan folkeskolen skal løse sin opgave. Formålet med reformen af folkeskolen er, at eleverne skal lære mere, end de gør i dag, og at både elever og medarbejdere skal trives.

Skolereformens mål er:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 • Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Med reformen er "en ny skole" defineret, men den konkrete udmøntning af reformen er en kommunal opgave. 1. august 2014 er skæringsdatoen for reformens start, men foråret er brugt på at gøre alt klar til den nye virkelighed. Noget vil være markant anderledes fra den første skoledag, og noget tager naturligvis tid at implementere.

Læs her Forældrebrev - skolen efter 1. august 2014

Her kan du læse om reformens elementer, der opdateres løbende:
Dagens længde, læringsblokke og pauser
Nye åbningstider og takster i SFO og klub
Forældresamarbejdet
Faglig fordybelse og lektiehjælp
Nye fag
Understøttende undervisning
Inklusion
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger
Nyt perspektiv på læring og faglighed
Elevens fokusperson
Elevens klasselærer
It og læring
Rammer for den nye skoledag
Faglige vejledere og læringskonsulenter
Team-organiseringen og fuld tilstedeværelse
Arbejdspladser til lærere og pædagoger
Holddannelse

 

Hvis du har spørgsmål til reformen, er du meget velkommen til at kontakte Glostrup Skole eller Center for Dagtilbud og Skole.

Øvrige skoler

Musikskolen

Glostrup Kommunes musikskole tilbyder musikundervisning til unge i Glostrup. Du kan læse mere om musikskolen her.

Naturskolen

Naturskolen er et gratis tilbud til skolerne i Albertslund og Glostrup Kommune. Formålet er at give eleverne gode muligheder for at opleve og lære om naturen året rundt. I løbet af et år kommer mere end 2500 skoleelever på besøg. Igennem forskellige aktiviteter lærer de om naturen og om, hvordan de både kan benytte og beskytte naturen. Naturskolen ligger på Naturcenter Herstedhøje. Alle borgere kan bruge Naturcenter Herstedhøje. Du kan læse mere om Naturcenteret her.

 

Ejbyhus - skole- og dagbehandling

Ejbyhus er Glostrup Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud til børn mellem 6 og 13 år. Du kan læse mere om Ejbyhus her.  

 

Skolen på Glostrup Hospital

SKOLEN ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center


Hospitalsskolen ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center underviser børn og unge, der er indlagt til observation og behandling på centeret. Skolen underviser såvel dag- som døgnindlagte børn og unge samt unge fra retspsykiatrien. (Af og til underviser skolen også på det somatiske hospital, når der undtagelsesvist indlægges børn. Normalt indlægges børn med somatiske lidelser på Herlev Hospital, hvor der også tilbydes undervisning).

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center arbejder man tværfagligt, og elevernes vanskeligheder og potentialer vurderes ud fra et helhedssyn med fokus på både det somatiske, det psykiatriske og det sociale område. Undervisningen er en integreret del af indlæggelsen, og lærerne deltager i det tværfaglige samarbejde omkring børnene / de unge, hvor lærernes primære opgave er en udredning af elevernes faglige niveau og funktionsmåde.

SKOLEN består af en børneskole og en ungeskole. Indlæggelsestiden varierer fra ca. 2-10 uger – men kan dog også være af længere tids varighed. Eleverne undervises på hold knyttet til de psykiatriske afdelinger. Til hver hold er der knyttet et fast lærerteam på 2-4 lærere, og undervisningen er organiseret som individuel tilrettelagt undervisning samt hold- og gruppeundervisning tilpasset den enkelte elevs formåen. Børneskolen underviser de 5-14 årige – i snit 22 børn. På Ungeskolen undervises ca. 22-25 unge i alderen 14-18 år.

 
På børneskolen har hvert barn en primær kontaktlærer, der er ansvarlig i forhold til forældre, hjemskole og afsnit, mens lærerteamet samlet er ansvarlig for den daglige undervisning.

Efter endt ophold udarbejdes en skoleudtalelse, der videregives til forældre / hjemskole / den unge samt indgår i barnets/den unges journal.

Administration af Hospitalsskolen

Der er indgået en aftale mellem kommunerne i Region Hovedstaden om takstbetaling for undervisningen, ligesom der via en samarbejdsaftale mellem Region Hovedstadens Psykiatri, afdeling Glostrup og Glostrup Kommune er sørget for et undervisningstilbud for unge over den undervisningspligtige alder.

På Hospitalsskolen er der ansat ca. 14 lærere, 1 administrativ medarbejder og en skoleleder, der har den daglige ledelse af skolerne.

Adresse til skolerne:
Hospitalsskolen
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Nordre Ringvej 69, Bolig 32
2600 Glostrup
Tlf. 38 64 04 90
e-mail: hospitalsskolerne@glostrup.dk www.hospitalsskolerne.dk

Ungdomscenteret

10'eren 

Ca. 90% af vores elever siger, at året på 10’eren i Glostrup var det bedste skoleår i deres liv. På 10’eren udfordres man med en masse spændende, udviklende og lærende oplevelser. En af de største opgaver vi har, er at gøre dig parat til at komme i gang med en ungdomsuddan-nelse. Derfor lægger vi stor vægt på uddannelse- og erhvervsorientering.

Ungdomsskolen

En bred vifte af muligheder 10'eren vil give dig en række muligheder for at få et spændende, udviklende og anderledes skoleår i et dynamisk ungdomsmiljø. Desuden vil du her få tid og rum til at tænke over fremtiden og dermed blive mere sikker på dit uddannelsesvalg samtidig med, at du dygtiggør dig fagligt og opnår større personlig styrke. 10´erens arbejde består af faglig undervisning, OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave), temaprojekter, studietur m.m.

89ti'eren 
89TI'eren - særlig undervisning for 8.-9. klasse elever. Optagelse i 89TI´eren sker efter beslutning i visitationsudvalget. 

I Ungdomsskolen er fritidsundervisning for de 13-18 årige. Der er både hobby, sports og fritidsaktiviteter – men også undervisning i folkeskolefag: sprog, dansk, matematik m.m.
Sæsonen går fra oktober til april.

Klubben 
Klubben har åben fra kl. 15-22 mandag til torsdag og ca. 20 søndage pr. år. - og er for alle unge i Glostrup i alderen 13-18 år.

Klub Øst i Paraplyen i Hvissinge er åben tirsdage 16-22.

Musikskolen

Glostrup Musikskole tilbyder musikundervisning til alle børn og unge bosat i Glostrup i alderen 0-24 år. Ungdomscenteret og Glostrup Musikskole har fælles ledelse og administration. Se mere på Musikskolens hjemmeside.

Vil du vide mere om Ungdomscenteret i Glostrup?

Ring 43962705 – mail til www.ungdomscenteret@glostrup.dk  eller besøg www.uc-glostrup.dk

 

Privatskoler

Private skoler er selvstændige skoler, som ikke har tilknytning til kommunen. Alle spørgsmål skal derfor rettes til de enkelte privatskoler.

Glostrup Kommune giver ikke tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen.

Reglerne for ydelse af transport til privatskoler kan fås ved henvendelse til privatskolen.

Du kan blandt andet læse mere om privatskoler og friskoler på disse sider:

Danmarks Privatskoleforening

Dansk Friskoleforening 

 

Efterskoler

Unge under 18 år kan få tilskud til ophold på efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og ungdomshøjskoler.
 
Betingelserne for at få tilskud er:

 • at du ikke er fyldt 18 år, når du starter på skolen
 • at skolen er godkendt af Undervisningsministeriet

Du skal kontakte Familieafsnittet, hvis du gerne vil have et tilskud til at komme på efterskole. Det er nemlig dem, der vurderer, om jeres familie har mulighed for at få tilskud. Hvis dit barn går i Specialklasse eller gruppeordning, skal du kontakte PPR, som vurderer sagen i jeres tilfælde.

Du kan ringe til PPR på telefon 4323 6550 eller sende en mail til ppr@glostrup.dk. Du kan kontakte Familieafsnittet telefonisk på 4323 6100 alle hverdage mellem klokken 9.00 og 10.00. Du kan også sende en mail til familieafsnittet@glostrup.dk eller møde op personligt i Rådhusets åbningstid.

Tilskud til ophold på efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole eller ungdomshøjskole beregnes af den skole, hvortil du tilmelder dig.

Støtte (statstilskud) til ophold på efterskole tildeles via Undervisningsministeriet direkte til efterskolen. Undervisningsministeriet opkræver efterfølgende den kommunale andel i den kommune, hvor den unge har bopæl.

På efterskolernes fælles hjemmeside kan du se på hvilke skoler, der har ledige pladser, hvad det koster og meget, meget mere.

 

Højskoler

Glostrup Kommune giver ikke tilskud til højskoleophold, når du er fyldt 18 år.

Hvis du er under revalidering eller aktivering, kan der være mulighed for tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ansøgning om tilskud administreres af Jobcenteret, så du skal kontakte dem, hvis du vil høre mere.

På højskolernes fælles hjemmeside kan du få mere at vide om de enkelte højskolers tilbud.

De enkelte højskoler vil også kunne oplyse om reglerne for statstilskud til højskoleophold.

Ferier og fridage

Nedenfor kan du se ferier og fridage i folkeskolen:

Ferier og fridage i folkeskolen i skoleåret 2014/2015

Ferier og fridage i folkeskolen i skoleåret 2015/2016

Transport til skole

Det er jer som forældre, der skal sørge for barnets transport til og fra skole. Folkeskoleloven giver dog to undtagelser til dette, nemlig:

 • børn i børnehaveklasse, 1., 2., og 3. klasse, der har længere end 2,5 kilometer til skole
 • børn - uanset klassetrin - der har kortere skolevej, men hvor politiet skønner, at hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Glostrup Kommune bevilger som udgangspunkt ikke kørsel til og fra SFO.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om transport til skole, kan du kontakte Center for Dagtilbud og Skole eller Glostrup Skole.

Du skal aflevere ansøgning om transport for det kommende skoleår på skolen senest den 15. juni.

Du kan downloade skema til ansøgning om transport her. Ansøgningen gælder for ét skoleår.

 

Transport til skole i forbindelse med tilskadekomst

Børn, der godt kan følge undervisningen på skolen, men som på grund af f.eks. et brækket ben ikke kan transportere sig selv til skole, kan bevilliges transport i en kortere periode.

I skal sende ansøgning om transport sammen med lægeattest fra egen læge eller journal fra skadestuen til Dagtilbud.skole@glostrup.dk

Transport til privatskole

Reglerne for ydelse af transport til privatskole fås ved henvendelse til privatskolen.

It i skolen

Vi mener it kan skabe læring, udvikling og inklusion af børn og unge, hvis den bliver brugt rigtigt. For at løfte brugen af it i vores dagtilbud og skoler har vi en strategi for brug af it i dagtilbud og skole.Vores mål er, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan. Du kan læse mere om strategien her.

Inklusion 

Vi mener, at flest mulige børn og unge skal have mulighed for at blive ved med at være en del af fællesskabet. Vores mål er, at de børn og unge, der trives, lærer og udvikler sig godt i de almindelige skoler og dagtilbud, får mulighed for det.

Vi har lavet en pjece, der giver et indblik i de værdier og mål, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem ansatte, forældre, børn og unge om gode fællesskaber, hvor børn og unge kan udvikle kompetencer og selvværd. Du kan læse pjecen her.

Du kan læse mere om Glostrup Kommunes inklusionsstrategi her.

Råd og vejledning om mit barns trivsel i skolen

Læs mere om råd og vejledning om dit barns trivsel i skolen her.        

Læs mere om Glostrup Skole her

Kvalitetsrapport for folkeskolen

Klasse- og elevtal pr. 5. september 2014

Klasse- og elevtal pr. 5. september 2013

Styrelsesvedtægt for Glostrup Kommunale Skolevæsen

Det gode skoleliv i Glostrup

Børne- og Skoleudvalget har blandt andet fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Udvalget har udgivet pjecen "Det gode skoleliv". Pjecen sætter retningen for Glostrup Kommunes skolevæsen.

Både kommunens forældre, mulige tilflyttere og Glostrup Skole kan bruge pjecen som et pejlemærke for de politiske visioner og forventninger.

Det gode skoleliv er struktureret omkring 10 temaer, hvor Børne- og Skoleudvalget ønsker at bære skolestrukturens mange drøftelser med frem i det videre arbejde med udviklingen af Glostrups skolevæsen.

Du kan læse Det gode skoleliv her.

                                                                                                                                                                                                  Dialogforum – sæt dit præg på udviklingen 

Dialogforum er med til at skabe dialog om udviklingstiltag på børne- og ungeområdet i Glostrup. Læs mere her.

Børneulykkesforsikring

Kommuner må ikke længere tegne en kollektiv ulykkesforsikring for børn i kommunale dagtilbud og folkeskoler. Derfor har Glostrup Kommune for nogle år siden opsagt børneulykkesforsikringer i kommunens dagtilbud og folkeskoler. Vi anbefaler, at forældre selv tegner børneulykkesforsikringer via eget forsikringsselskab.