Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra borgmesteren 3. Sofielundsvej 78, olieforurening - anlægsregnskab for projekt 081.002 4. Kvalitetsstandard 2018 - Madservice og Spisetilbud 5. Kvalitetsstandard 2018 - Flextrafik - Handicapkørselsordning 6. Kvalitetsstandard voksne med særlig behov 2018 7. Kvalitetsstandard 2018-2019 - Visitation til ældreboliger og plejeboliger 8. Kvalitetsstandard 2018-2019 - Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder efter Servicelovens §§112 og 113 9. Kvalitetsstandard 2018-2019 - Boligændring/boligindretning efter Servicelovens §116 10. Kvalitetsstandard 2018 - Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§112 og 113 11. Kvalitetsstandard 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§ 83 og 84 - Dagcenter og demensdagcenter 12. Kvalitetsstandard 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83 13. Kvalitetsstandard 2018 - Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a 14. Kvalitetsstandard 2018 - Kvalitet og indsatser - Midlertidige Pladser 15. Kvalitetsstandard 2018 - Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 16. Kvalitetsstandard 2018 - Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 17. Midlertidig placering af hjemmeplejen 18. Bakkehuset - overførsel af driftsmidler til anlæg i 2017 19. Budgetopfølgning køb af pladser på det specialiserede socialområde for voksne 20. Omorganisering af dagplejen 21. Tidligere frist i forhold til udsat børnehavealder i dagplejen 22. Serviceniveau 2018: Katalog over Serviceniveauet på det specialiserede børneområde 23. Udmøntning af beslutning i budgetaftale 2018 om max 22 elever pr. klasse ved indskrivning og i tilknytning hertil dannelse af 7. klasser og fysiske rammer i Ejby 24. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Miljø- og Teknikudvalgets område 25. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område 26. Budgetopfølgning pr. 30.september 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område 27. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Kulturudvalgets område 28. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område 29. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Økonomiudvalgets driftsområde 30. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på det finansielle område, hovedkonto 7 og 8 31. Behandling af takster fra Glostrup Forsyning for vand, spildevand, affald og varme 32. Godkendelse af tillæg til lejekontrakt vedr. Glostrup Forsynings genbrugsplads 33. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen 34. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE) 35. Forslag til lederpriser (FOR LUKKEDE DØRE) 36. Ny kunstgræsbane (FOR LUKKEDE DØRE) 37. Status og fremtid Cafe Fri (FOR LUKKEDE DØRE) 38. Godkendelse af salgsvilkårene for salg af parcelhusgrunde i Dysseaasen (FOR LUKKEDE DØRE) 39. Overdragelse af Ejby Vandværk (FOR LUKKEDE DØRE) 40. Arealoverførsel mellem matr.nr. 18a og 8am, Hvessinge by, Glostrup (FOR LUKKEDE DØRE)

Deltagere:


John Engelhardt, V
Susanne Nordbjerg Bach, A
Flemming Ørhem, O
Per Hansen, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Sophie Dahl Brohus, V
Freddie Rose, A
Pia Hagbarth Dahlin, O
Robert Sørensen, Ø
Piet Papageorge, V
Ole Hammer, A
Lars Thomsen, V
Kurt Kjær, O
Lisa Ward, A
Ina-Maria Nielsen, V
Jørn-Chr. Christiansen, A
Ole Møller Andreasen, V
Palle Laustrup, F


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at punkterne 4 til 16 blev behandlet sammen og punkterne 24 til 30 blev behandlet sammen.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Ingen punkter til orientering.

 3.  3. Sofielundsvej 78, olieforurening - anlægsregnskab for projekt 081.002

  Resumé

  Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Olieforureningssagen på Sofielundsvej 78 er afsluttet, derfor forelægges anlægsregnskab for projekt 081.002 til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. forelægges kommunalbestyrelsen.

  Administrationen forelægger derfor anlægsregnskaber for projekt 081.002 Jordforurening Sofielundsvej 78 til godkendelse. Anlægsregnskabet er vedhæftet som bilag.

  På ejendommen Sofielundsvej 78 i Glostrup blev der i juni 2002 konstateret en olieforurening under huset. Forurening skyldes en utæt rørføring mellem oliefyret og en olietank placeret i kælderen. Glostrup Kommune meddelte undersøgelse og oprydningspåbud til ejendommens ejer. Påbuddet blev påklaget til Miljøstyrelsen og senere til Miljøklagenævnet. Miljøstyrelsens og Miljøklagenævnets afgørelser medførte, at Glostrup Kommune i 2007 meddelte et nyt påbud om yderligere undersøgelser og en mere omfattende oprydning. Ejendommens beboer fraflyttede ejendommen i 2004. I 2007 overtog forsikringsselskabet Topdanmark ejendommen.

  Efter 2007 har Cowi på vegne af Topdanmark gennemført forskellige afværgetiltag samt løbende gennemført meget omfattende forureningsundersøgelser. Sideløbende blev der under Retten i Glostrup gennemført syn og skøn med henblik på blandt andet at sikre dokumentation i forbindelse med en eventuel senere domstolsprøvelse af sagen.

  De nyeste forureningsundersøgelser viste, at restforureningen er væsentlig mindre end vurderet i de første undersøgelser. Glostrup Kommune har derfor vurderet, at den efterladte olieforurening ikke udgør nogen miljømæssig risiko, og at Glostrup Kommune derfor betragter påbuddet fra 2007 for efterkommet.

  De samlede udgifter til undersøgelser og oprydning har oversteget den maksimale forsikringssum på 1,6 mio. kr., som er blevet betalt af Topdanmark. Udgifter udover forsikringssummen skal betales af kommunen. Da en opfyldelse af Glostrup Kommunes påbud i 2007 blev vurderet til at koste op til 4 mio. kr., blev der i budgettet afsat 2,4 mio. kr. til at dække Glostrup Kommunes maksimale udgifter til sagen. Af anlægsregnskabet fremgår det, at Glostrup Kommunes udgifter til undersøgelser og ekstern rådgivning er løbet op i 570.721 kr.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  081.002 Jordforurening Sofielundsvej 78

  -1.829.830

  -1.829.279

  -1.829.830

  -1.829.279

  Netto 1.829.830 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At det anbefales, at anlægsregnskaberne godkendes, og at rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2017 nulstilles.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 4.  4. Kvalitetsstandard 2018 - Madservice og Spisetilbud

  Resumé

  Kvalitetsstandard Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens § 83 – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der enkelte ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Madservice og Spisetilbud.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Madservice og Spisetilbud - 2018 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige.

  Der er ændringer på følgende områder:

  • Begrebet ”Ydelser” ændres til ”indsatser”
  • Intervallet for revisitation ændres fra hvert 3. år til løbende.

  Begrundelserne fremgår af ændringsskemaet.

  Kvalitetsstandarden er vedhæftet som bilag

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden
  2. at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet,
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget sendte 31. august 2017 Kvalitetsstandard for Madservice og Spisetilbud – 2018 i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden har nu været i høring, og der har ikke været bemærkninger udover følgende:

  • Seniorrådet har noteret sig, at interval for revisitation af borgerne ændres til at foregå løbende.

  Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i kvalitetsstandarden. Vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kvalitetsstandard for Madservice og Spisetilbud – 2018 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 5.  5. Kvalitetsstandard 2018 - Flextrafik - Handicapkørselsordning

  Resumé

  Kvalitetsstandard for Flextrafik – Handicapkørselsordningen efter Lov om trafikselskaber § 5, stk. 1 – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  Det er 1. gang, at kvalitetsstandarden fremlægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet denne kvalitetsstandard for Flextrafik – handicapkørselsordningen efter Lov om trafikselskaber § 5, stk. 1 – 2018 med henblik på fastsættelse af det kommunale serviceniveau på området. Vedlagt som bilag.

  Det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Flextrafik – handicapkørselsordningen er udarbejdet ud fra gældende lovgivning.

  Standarden indeholder en gennemgang af indsatsbeskrivelserne på området.

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden,
  2. At kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget sendte 31. august 2017 Kvalitetsstandard for Flextrafik – Handicapkørselsordningen 2018 i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden har nu været i høring, og høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i kvalitetsstandarden. Vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kvalitetsstandard for Flextrafik – Handicapkørselsordningen – 2016 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 6.  6. Kvalitetsstandard voksne med særlig behov 2018

  Resumé

  Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der enkelte ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende diverse indsatser for voksne med særlige behov.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige.

  Der er enkelte ændringer:

  ·Side 2: henvisning til serviceniveauet vedr. paragrafer Serviceloven som bevilges af Center for Sundhed og Velfærd som også kan være relevant for voksne med særlige behov.

  ·Side 4: henvisning til socialstyrelsens hjemmesiden vedr. udredningsmetoden.

  ·Side 4: tilføjelse af adressen hvor en klage skal sendes til.

  ·Side 6: tilføjelse af startpakken (godkendt SSU april 2017).

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

   1. At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden.
   2. At Kvalitetsstandarden for voksne med særlige behov sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2017.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet,
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Kvalitetsstandarden blev drøftet.

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Høringssvar Handicapråd:

  Handicaprådet har ingen bemærkninger.

  Administrationen har tilpasset layout med hensigt på, at standarden er mere læsevenlig.

  Bilag 2 er den endelige version.

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at kvalitetstandarden for voksne med særlige behov godkendes.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 7.  7. Kvalitetsstandard 2018-2019 - Visitation til ældreboliger og plejeboliger

  Resumé

  Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger og plejeboliger – 2018-2019 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der ingen ændringer.

  Sagsfremstilling

  Udover redaktionelle korrektioner har Administrationen ikke foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende visitation til ældreboliger og plejeboliger.

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget sendte 31. august 2017 Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger og plejeboliger – 2018-2019 i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden har nu været i høring, og der har ikke været bemærkninger til kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger og plejeboliger – 2018-2019 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 8.  8. Kvalitetsstandard 2018-2019 - Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder efter Servicelovens §§112 og 113

  Resumé

  Kvalitetsstandard for Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder – efter Servicelovens §§ 112 og 113 – 2018-2019 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Kvalitetsstandarden er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet primo oktober 2017 med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der en del ændringer.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder – efter Servicelovens §§ 112 og 113.

  Kvalitetsstandarden for 2018-2019 er vedhæftet som bilag.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder efter Servicelovens §§ 112 og 113 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard tilføjet de ændringer og justeringer, der i øvrigt har været nødvendige.

  I hovedtræk er der ændringer på følgende områder:

  • Leverandør er præciseret for hvert hjælpemiddel
  • Muligheden ”frit valg” er præciseret ved hjælpemiddel
  • Hvis borger har en midlertidig funktionsnedsættelse, kan der nu ydes støtte til hjælpemidler/forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode
  • Præcisering af at borger som hovedregel vil få bevilget hjælpemidler fra den leverandør, som kommunen har indgået indkøbsaftale med
  • Der bevilges ikke presenning til rollator
  • El-cykel slettes
  • Opdeling i trehjulet cykel som hjælpemiddel og trehjulet ladcykel som forbrugsgode
  • Hvis borger ikke har et egnet skur eller udhus til el-køretøj, kan der bevilges en presenning til overdækning eller opsættes garageboks, hvis skønnes nødvendigt
  • Ny procedure, når der ansøges om nødkald, vedr. telefonlinje og opsætning af elektronisk lås på dørlås
  • Førerhunde slettes.

  Ændringerne fremgår af ændringsskemaet, som er vedhæftet som bilag.

  På grund af vedtagelse af lovændringer på området i 2017, som har virkning fra 1. januar 2018, har administrationen skulle nå at indarbejde disse i kvalitetsstandarden for 2018-2019. For at Handicaprådet og Seniorrådet kan høres inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget er kvalitetsstandarden efter aftale med Social- og Sundhedsudvalget sendt direkte i høring sideløbende med, at udvalget 1. behandler kvalitetsstandarden. Derfor er tidsrammen i den tidligere godkendte procedure for kvalitetsstandarder ændret til følgende:

  1. Oktober: 1. behandling i fagudvalgene
  2. Oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Såfremt det besluttes at yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder til borgere med en midlertidig funktionsnedsættelse, kan konsekvensen være en øget udgift til hjælpemidler og forbrugsgoder.

  Det forventes dog samtidig, at der vil være en mindre udgift til andre ydelser, for eksempel hjælp til indkøb og i nogle tilfælde sygedagpenge, da den midlertidige støtte kan være fremmende for den rehabiliterende indsats og gøre borgeren uafhængig af anden støtte.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Forslaget om at presenning ikke bevilges til rollator udgår.

  Ønske om præcisering af procedure vedrørende hjælpemiddel-kvikskranke.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O

  Supplerende Sagsfremstilling

  Efter aftale med Social- og Sundhedsudvalget blev Kvalitetsstandard for Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder – efter Servicelovens §§ 112 og 113 – 2018-2019 sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet 4. oktober 2017. Kvalitetsstandarden har nu været i høring. Begge råd har bemærket, at det er positivt, at der kan ydes midlertidig støtte til hjælpemidler.

  Administrationen har efter Social- og Sundhedsudvalgets møde 25. oktober ændret i kvalitetsstandarden, således, at sætningen ”Du skal selv indkøbe presenning” udgår. Rettelsen fremgår på side 24 i kvalitetsstandarden.

  Endvidere har administrationen tilføjet et afsnit om Kvikskranke i kvalitetsstandarden. Tilføjelsen fremgår på side 7 i kvalitetsstandarden. Vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Etableringen af Kvikskranken er finansieret af midler fra Værdighedspuljen 2016, som udløber i år. Der er indkøbt et mindre lager af hjælpemidler, som kan afprøves og udleveres i Kvikskranken fremadrettet, men der er ikke afsat et selvstændigt budget til Kvikskranken i 2018 og frem. Administrationen vil derfor følge udviklingen i bevillingen af hjælpemidler tæt og orientere udvalget om udviklingen i foråret.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og sundhedsudvalget anbefaler Kvalitetsstandard for Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder – efter Servicelovens §§ 112 og 113 – 2018-2019 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 9.  9. Kvalitetsstandard 2018-2019 - Boligændring/boligindretning efter Servicelovens §116

  Resumé

  Kvalitetsstandard Boligindretning/boligskift efter Servicelovens § 116 – 2018-2019 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Kvalitetsstandarden er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet primo oktober 2017 med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der enkelte ændringer.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Boligindretning/boligskift efter Servicelovens § 116.

  Kvalitetsstandarden for 2018-2019 er vedhæftet som bilag

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Boligindretning/boligskift efter Servicelovens § 116 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard tilføjet de ændringer og justeringer, der i øvrigt har været nødvendige.

  I hovedtræk er der ændringer på følgende områder:

  • Præcisering af at boligindretning er borgers ejendom, og at borger som hovedregel selv er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse heraf
  • Der opsættes som udgangspunkt ikke greb i badeværelser, hvor der kræves retablering af vådrumsmembran
  • Afsnittet om boligskift i form af hjælp til anskaffelse af en anden bolig (huskøb) afkortes til kun at oplyse om, at det er en mulighed.

  Ændringerne fremgår af ændringsskemaet, som er vedhæftet som bilag.

  På grund af vedtagelse af lovændringer på området i 2017, som har virkning fra 1. januar 2018, har administrationen skulle nå at indarbejde disse i kvalitetsstandarden for 2018-2019. For at Handicaprådet og Seniorrådet kan høres inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget, er kvalitetsstandarden efter aftale med Social- og Sundhedsudvalget sendt direkte i høring sideløbende med, at udvalget 1. behandler kvalitetsstandarden. Derfor er tidsrammen i den tidligere godkendte procedure for kvalitetsstandarder ændret til følgende:

  1. Oktober: 1. behandling i fagudvalgene.
  2. Oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Sidste sætning i afsnittet om greb på badeværelse udgår – side 6 i kvalitetstandarden.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Sidste sætning i afsnittet om greb på badeværelse udgår – side 6 i kvalitetstandarden.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O

  Supplerende Sagsfremstilling

  Efter aftale med Social- og Sundhedsudvalget er Kvalitetsstandard – Boligændring/boligindretning efter Servicelovens § 116 – 2018-2019 sendt i høring 4. oktober i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden har nu været i høring, og høringssvarene er indsat i et samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår. Vedhæftet som bilag.

  Med baggrund i høringssvarene og beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget 25. oktober 2017 har administrationen ændret i kvalitetsstandarden – dels vedr. afsnit omkring greb og dels omkring opdatering af en lovhenvisning. Vedhæftet som bilag med synlige rettelser.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kvalitetsstandard – Boligændring/boligindretning efter Servicelovens § 116 – 2018-2019 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 10.  10. Kvalitetsstandard 2018 - Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§112 og 113

  Resumé

  Kvalitetsstandard for Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§ 112 og 113 – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Kvalitetsstandarden er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet primo oktober 2017 med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der enkelte ændringer.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§ 112 og 113.

  Kvalitetsstandarden for 2018-2019 er vedhæftet som bilag.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§ 112 og 13 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard tilføjet de ændringer og justeringer, der i øvrigt har været nødvendige.

  Der er ændringer på følgende områder:

  • Glukosemålingssystem til diabetiker – ny praksis, så der i særlige tilfælde kan ydes hjælp til målingssystemet
  • Urin- og afføringsabsorberende hjælpemidler (bleer) – ny standard
  • Urinafledende hjælpemidler (kateter m.m.) – ny standard.

  Ændringerne fremgår af ændringsskemaet, som er vedhæftet som bilag.

  På grund af vedtagelse af lovændringer på området i 2017, som har virkning fra 1. januar 2018, har administrationen skulle nå at indarbejde disse i kvalitetsstandarden for 2018-2019. For at Handicaprådet og Seniorrådet kan høres inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget, er kvalitetsstandarden efter aftale med Social- og Sundhedsudvalget sendt direkte i høring sideløbende med, at udvalget 1. behandler kvalitetsstandarden. Derfor er tidsrammen i den tidligere godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder ændret til følgende:

  1. Oktober: 1. behandling i fagudvalgene
  2. Oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Drøftet.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O

  Supplerende Sagsfremstilling

  Ifølge aftale med Social- og Sundhedsudvalget er Kvalitetsstandard vedrørende Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§ 112 og 113 - 2018-2019 sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet 4. oktober 2017. Kvalitetsstandarden har nu været i høring. Handicaprådet har ikke haft bemærkninger. Seniorrådet har udtrykt tilfredshed med kvalitetsstandarderne på nye områder. Høringssvarene er indsat i ét samlet skema. Vedhæftet som bilag.

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i kvalitetsstandarden. Vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kvalitetsstandard vedrørende Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§ 112 og 113 - 2018-2019 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 11.  11. Kvalitetsstandard 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§ 83 og 84 - Dagcenter og demensdagcenter

  Resumé

  Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§ 83 og 84 – Dagcenter og demensdagcenter – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 og afløsning og aflastning efter Servicelovens § 84 Dagcenter og demensdagcenter.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 og afløsning og aflastning efter Servicelovens § 84 Dagcenter og demensdagcenter - 2018 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige.

  I hovedtræk er der ændringer på følgende områder:

  • Begrebet ”ydelser” ændres til ”indsatser”
  • Begrebet ”hjælp” ændres til ”støtte”
  • Interval for revisitation af borgerne ændres fra hvert 3. år til løbende
  • Leverandørerne er forpligtet til at sikre opdateret dokumentation i borgers journal. Særlig fokus på dokumentation i forbindelse med rehabilitering
  • Skærpet krav til leverandør/hjælper om altid opdateret og relevant dokumentation
  • Ny indsats til at tømme robotstøvsuger
  • Ny indsats om vejning af borger – led i sygeplejefaglig indsats omkring borgers ernæring
  • Mulighed for aflastning i form af støtte til praktiske opgaver.

  Begrundelserne for ændringerne fremgår af ændringsskemaet.

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden
  2. At kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1.Drøftet.

  2.Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget sendte 31. august 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§83 og 84 – dagcenter og demensdagcenter 2018 i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Seniorrådet og Handicaprådet har haft enkelte kommentarer/bemærkninger.

  Høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår. Vedhæftet som bilag.

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i kvalitetsstandarden. Vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§83 og 84 – dagcenter og demensdagcenter – 2018 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 12.  12. Kvalitetsstandard 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83

  Resumé

  Kvalitetsstandard for Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83 – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der enkelte ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83 - 2018 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige.

  Der er enkelte ændringer:

  • Tidligere fremgik alt lovstof i den generelle tekst. Lovstoffet er nu samlet bagerst i dokumentet
  • Begrebet ”ydelser” er ændret til ”indsatser”.

  Begrundelserne fremgår af ændringsskemaet.

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomisk konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden
  2. At kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Bruger- Pårørenderådene inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget sendte 31. august 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83 – 2018 i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Bruger- og Pårørenderådene. Kvalitetsstandarden har nu været i høring.

  Seniorrådet har haft nogle generelle bemærkninger, som administrationen har taget til efterretning. Bemærkningerne er indsat i ét samlet skema. Vedhæftet som bilag.

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i kvalitetsstandarden. Vedhæftet som bilag.

  Administrationen har inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget ændret i forordet i kvalitetsstandarden. Begrebet ”indsatskatalog” er udskiftet med ”kvalitetsstandard”.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83 – 2018 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 13.  13. Kvalitetsstandard 2018 - Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a

  Resumé

  Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til kvalitetsstandarden på området for 2017 er der én enkelt ændring.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget justering af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a. Vedlagt som bilag.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg efter Serviceloven § 79a er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard.

  Der er én ændring i kvalitetsstandarden omkring telefonisk kontakt:

  ”Hvis ikke du reagerer på vores tilbud, vil vi kontakte dig telefonisk.”

  Erstattes med:

  ”Hvis ikke du reagerer på vores tilbud, vil vi i nogle tilfælde kontakte dig telefonisk – f.eks. hvis du har mistet din ægtefælle/samlever, eller hvis vi har fået en bekymringshenvendelse fra en pårørende eller lignende.”

  Begrundelsen for ændringen er beskrevet i vedlagte ændringsskema.

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicap. Og Seniorråd.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden,
  2. At kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget sendte 31. august 2017 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a – 2018 i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden har nu været i høring, og høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår.

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i kvalitetsstandarden. Vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a – 2018 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 14.  14. Kvalitetsstandard 2018 - Kvalitet og indsatser - Midlertidige Pladser

  Resumé

  Kvalitetsstandard – kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser - 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Kvalitetsstandarden er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet primo oktober 2017 med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  Kvalitetsstandarden er ny.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandarden Kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser – 2018, da der er behov for en beskrivelse/synliggørelse af de indsatser, der tilbydes på De Midlertidige Pladser, så forventningsafstemningen mellem borger, administration og personale på Midlertidige Pladser kan optimeres.

  De Midlertidige Pladser har tidligere indgået i kvalitetsstandarden for Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§ 83 og 84.

  For at Handicaprådet og Seniorrådet kan høres inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget, er kvalitetsstandarden efter aftale med Social- og Sundhedsudvalget sendt direkte i høring sideløbende med, at udvalget 1. behandler kvalitetsstandarden. Derfor er tidsrammen i den tidligere godkendte procedure for kvalitetsstandarder ændret til følgende:

  1. Oktober: 1. behandling i fagudvalgene.
  2. Oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Begrebet ”midlertidige pladser” bør overvejes, når nu målgrupperne er flere.

  Definer ”Akut-begrebet” side 5 i Kvalitetsstandarden.

  Bliv mere præcis i beskrivelsen af hvorvidt hjælp på Midlertidige Pladser adskiller sig fra hjælp i eget hjem.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O

  Supplerende Sagsfremstilling

  Efter aftale med Social- og Sundhedsudvalget er kvalitetsstandarden Kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser – 2018 sendt i høring 4. oktober 2017 i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden har nu været i høring. Der har været enkelte kommentarer. Kommentarerne og administrationens bemærkninger fremgår i ét samlet skema. Vedhæftet som bilag.

  Efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget 25. oktober har administrationen ændret følgende i kvalitetsstandarden:

  -titlen på forsiden af kvalitetstandarden

  -præcisering af at der er personale hele døgnet

  -ændring af ordet ”akut” til ”nyopstået” i forbindelse med kategori 3

  -en række mindre præciseringer i teksten.

  Ændringerne fremgår af kvalitetsstandarden. Vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler kvalitetsstandarden Kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser – 2018 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 15.  15. Kvalitetsstandard 2018 - Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86

  Resumé

  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der en enkelt ændring, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 - 2018 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige.

  Ud over redaktionelle ændringer, så som ændring af tekst til du-form – og samling af lovtekst, har der været én ændring:

  • Ny indsats for spise-, drikke- og synkeproblematikker.

  Begrundelserne fremgår af ændringsskemaet.

  Kvalitetsstandarden er vedhæftet som bilag

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden
  2. At kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1.Drøftet.

  2.Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget sendte 31. august 2017 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 – 2018 i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden har nu været i høring, og høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår. Vedhæftet som bilag.

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i kvalitetsstandarden. Vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 – 2018 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 16.  16. Kvalitetsstandard 2018 - Genoptræning efter Sundhedslovens § 140

  Resumé

  Social- og Sundhedsudvalget skal 1. behandle kvalitetsstandard for § 140 i Sundhedsloven – 2018 vedrørende genoptræning efter behandling på hospitalet. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende genoptræning efter Sundhedslovens § 140 – genoptræning efter behandling på hospitalet.

  Glostrup Kommune samarbejder med Albertslund og Brøndby kommuner om dele af genoptræningsopgaverne. Samarbejdet omfatter udvalgte diagnosegrupper, hvor det er vurderet, at et samarbejde vil kunne forbedre kvaliteten i genoptræningen. En stor del af ydelserne bliver således udført i Albertslund og Brøndby kommuner. Hvilke ydelser fremgår af de enkelte ydelsesbeskrivelser.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende genoptræning efter Sundhedslovens § 140 - 2018 er foregået med udgangspunkt i de gældende kvalitetsstandarder samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige for at sikre den faglige og driftsmæssige kvalitet.

  I hovedtræk er der ændringer på følgende områder:

  • Ny ydelse for børn uden specifik diagnose
  • Mulighed for geriatri-genoptræning på hold
  • Nye ydelser for anden knærelateret skade på hold og individuelt
  • Ydelsen Ryg for ikke-opererede (hold) udgår
  • Mulighed for undervisning i sygdomsmestring på en række rygydelser

  De konkrete ændringer fremgår af vedhæftede bilag: Kvalitetsstandarden og ændringsskemaet, hvor begrundelserne er beskrevet.

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden,
  2. At kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet, ønsker at få belyst målemetode for fremgang i borgernes træning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget sendte 31. august 2017 Kvalitetsstandard for Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 – 2018 i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden har nu været i høring og høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår. Vedhæftet som bilag.

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i kvalitetsstandarden. Vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140 – 2018 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 17.  17. Midlertidig placering af hjemmeplejen

  Resumé

  Det er besluttet, at Hjemmeplejen skal placeres i midlertidige pavilloner på Dommervangen 4. Der indrettes bade- og omklædningsfaciliteter i kælderen i den eksisterende bygning og parkering for Hjemmeplejens biler og cykler på matriklen.

  Der er afsat midler til anlægget samt årlig drift af pavillonerne.

  Det har under projekteringen vist sig, at udgifterne til brugertilpasning af pavillonerne og indretning af bade- og omklædningsfaciliteterne er højere end budgetteret. Der kan anvises finansiering til de øgede udgifter, og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at Hjemmeplejen skal flytte fra stueetagen i Ældrecenter Sydvestvej til midlertidige pavilloner, som opsættes på Dommervangen 4. Der indrettes bade- og omklædningsfaciliteter i kælderen i den eksisterende bygning og parkering for Hjemmeplejens biler og cykler på matriklen.

  I forbindelse med brugertilpasningen af pavillonerne og projekteringen af bade- og omklædningsfaciliteterne har det vist sig, at udgifterne bliver højere end budgetteret. De forhøjede udgifter fremgår af nedenstående tabel:

  Afsat budget

  Etableringsudgift

  Levering og montage af pavillon

  560.450

  463.150

  Klargøring af grund

  200.000

  Inkl.

  Brugertilpasninger

  0

  600.000

  Demontering af pavilloner (efter brug)

  366.500

  0

  Etablering af bad- og omklædningsfaciliteter

  400.000

  625.000

  Etablering af P-forhold / cykler

  300.000

  300.000

  Netværk til data og telefoni

  0

  75.000

  Flytteomkostninger

  100.000

  100.000

  Uforudsete udgifter

  180.000

  180.000

  Rådgivning

  0

  140.000

  GEjd projektledelse 3 %

  63.209

  63.209

  Samlet anlægsudgift

  2.170.159

  2.546.359

  Der er givet rådighedsbeløb samt anlægsbevilling i 2017 på i alt 2.170.159 kr.

  I det oprindelige anlægsbudget er der afsat 366.500 kr. til demontering af pavillonerne efter endt brug, hvilket først sker, når Hjemmeplejen er flyttet ind på 1. sal i den eksisterende bygning. Det ansøges derfor om, at beløbet i stedet anvendes til tilretning af pavillonerne og indretningen af bade- og omklædningsforholdene.

  Der vil senere blive ansøgt om midler til demontering af pavillonerne i forbindelse med indretningen af 1. sal i den eksisterende bygning, hvor det er planen, at Hjemmeplejen skal flytte ind, når Træningscentret er flyttet. Da det endnu er uvist, hvornår pavillonerne skal demonteres, indarbejdes det ikke i denne sag.

  De samlede anlægsudgifter forventes herefter at udgøre 2.546.359 kr., hvilket medfører et forventet merforbrug på 376.200 kr., som der dog kan anvises finansiering til.

  Der er afsat 478.000 kr. i 2017 til driftsudgifter til pavillonerne. Pavillonerne opsættes i november 2017, og Hjemmeplejen flytter til Dommervangen i midten af januar 2018, så der er ingen driftsudgifter til pavillonerne i 2017. Det ansøges derfor om, at 376.200 kr. af de ikke anvendte driftsmidler i 2017 overføres til anlægsprojektet til finansiering af de øgede anlægsudgifter. De resterende driftsmidler i 2017 tilgår kassebeholdningen.

  I 2018 og frem er der afsat 1.134.000 kr. årligt til leje af pavillonerne. Prisen er dog blevet forhandlet ned til 864.325 kr. årligt, hvilket medfører en årlig besparelse på 269.675 kr., som kan tilgå kassebeholdningen.

  Over en 3-årig periode vil der derfor være en samlet lejebesparelse på 809.025 kr., så selvom anlægsudgifterne er steget, vil det samlet set ikke vil medføre forbrug af kassebeholdningen.

  Økonomi

  Der ansøges om at overføre 478.000 kr. fra drift til anlæg i 2017 samt at give anlægsbevilling. Da de 366.500 kr. til demontering af pavillonerne allerede af afsat på anlægget, har det ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Driftsudgifter til leje af pavilloner,

  konto 532 09 942 00

  -478.000

  532.091 Midlertidig placering af hjemmeplejen

  376.200

  376.200

  I alt

  -478.000

  376.200

  376.200

  Netto 101.800 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Derudover ansøges der om tillægsbevilling på -269.675 kr. (mindreudgift) i 2018 vedr. besparelse til leje af pavillonerne. Det ansøges desuden om at besparelsen indarbejdes i budgetforslag 2019-2022.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Driftsudgifter til leje af pavilloner,

  konto 532 09 942 00

  -269.675

  I alt

  -269.675

  Netto 269.675 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

  1. At det anbefales, at de reserverede midler til demontering af pavillonerne efter endt brug anvendes til delvis finansiering af ekstraudgifterne ved etableringen af pavillonerne samt etablering af bade- og omklædningsforhold,
  2. At det anbefales, at der gives tillæg til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til projekt 532.091 på 376.200 kr. i 2017, finansieret af de afsatte driftsmidler til leje af pavilloner,
  3. At det anbefales, at der gives en tillægsbevilling vedr. en mindreudgift på 101.800 kr. i 2017 til nulstilling af budgettet vedr. drift af pavillonerne,
  4. At det anbefales, at der gives en tillægsbevilling vedr. en mindreudgift på 269.675 kr. i 2018 vedr. besparelse i årlig leje af pavilloner,
  5. At det anbefales, at der indarbejdes en mindreudgift på 269.675 kr. årligt i budgetforslag 2019-2022.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  5. Indstillingen godkendt.
 18.  18. Bakkehuset - overførsel af driftsmidler til anlæg i 2017

  Resumé

  Bakkehusets planlagte vedligeholdelses- og renoveringsarbejder er blevet forsinket. Administrationen foreslår derfor, at uforbrugte driftsmidler overføres til et anlægsprojekt til renovering af Bakkehusets bygninger. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Sagsfremstilling

  Bakkehuset har indenfor de sidste par år haft planlagt en række vedligeholdelses- og renoveringsaktiviteter, som der har været reserveret budget til. Diverse aktiviteter er dog blevet forsinket. Det har medført, at der er et akkumuleret mindreforbrug.

  Mindreforbrugene i begge år var over 5 % af oprindeligt budget, og når takstfinansierede institutioner overfører mindreforbrug ud over 5 % af oprindeligt budget medfører det, at taksterne 2 år efter bliver reguleret, og taksten falder.

  Administrationen foreslår derfor, at de uforbrugte driftsmidler i 2017 overføres til et anlægsprojekt til renovering af Bakkehusets bygninger. Dermed kan det afsatte budget fortsat anvendes til det, det var øremærket til i stedet for en nedregulering af taksten.

  På Glostrup Ejendommes udgifter til Bakkehuset har der ligeledes været et mindreforbrug, og administrationen foreslår, at der overføres et beløb, svarende til overførslen af mindreforbruget på ca. 0,5 mio. kr. fra 2016 til ovennævnte anlægsprojekt.

  Ved at flytte mindreforbrugene til et anlægsprojekt opnås der en prioriteret renovering af Bakkehuset, hvor der tages hensyn til institutions drift og ikke et forhastet projekt af hensyn til finansieringen.

  Ledelsen i Center for Social Service har følgende ønsker til renoveringer i prioriteret rækkefølge:

  • Køkkener
  • Badeværelser
  • Tilbygning
  • Servicegang.

  Der ansøges desuden om, at et eventuelt mindreforbrug for både Bakkehuset og Glostrup Ejendomme, Bakkehuset overføres til anlægget i overførselssagen i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2017.

  Glostrup Ejendomme har indhentet tilbud på udskiftning af køkkener, og den forventede udgift udgør 190.000 kr., hvilket der søges anlægsbevilling til. Glostrup Ejendomme vil løbende søge om anlægsbevilling til de øvrige ønsker, når der foreligger tilbud på projekterne.

  Da beløbet er sparet op af driften, vil der ikke være afskrivninger af anlægsprojektet, hvilket betyder, at taksterne kan holde sig i ro på trods af renoveringerne.

  Økonomi

  Der ansøges om, at mindreforbrugene på henholdsvis 2.155.458 kr. fra Bakkehusets drift og 546.945 kr. fra Glostrup Ejendommes drift vedrørende Bakkehuset overføres til et anlæg. Der ansøges samtidig om anlægsbevilling på 190.000 kr. til udskiftning af køkkener.

  Der vil blive søgt om anlægsbevilling til de resterende projekter, når det er afklaret, hvilke projekter der skal udføres.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Bakkehuset

  -2.155.458

  Bakkehuset, Glostrup Ejendomme

  -546.945

  550.060 Bakkehuset – Diverse forbedringsprojekter

  2.702.403

  190.000

  I alt

  -2.702.403

  2.702.403

  190.000

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

  1. At der anbefales et rådighedsbeløb på 2.702.403 samt anlægsbevilling på 190.000 kr. til projekt 550.060, finansieret af:

  a)en tillægsbevilling på Bakkehusets drift vedr. et mindreforbrug på 2.155.458 kr.

  b)en tillægsbevilling på Glostrup Ejendomme, Bakkehusets drift vedr. et mindreforbrug på 546.945 kr.

  1. At det anbefales, at et eventuelt mindreforbrug for Bakkehuset og Glostrup Ejendomme, Bakkehuset overføres til anlægsprojekt 550.060 ved overførselssagen i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2017.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
 19.  19. Budgetopfølgning køb af pladser på det specialiserede socialområde for voksne

  Resumé

  Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser et forventet merforbrug på 6 mio. kroner vedrørende køb af pladser på det specialiserede socialområde for voksne. Der redegøres i vedhæftede bilag for årsagerne hertil. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Sagsfremstilling

  På basis af styringsværktøjet, som Center for Social Service anvender, viser de forventede udgifter over hele året af alle nuværende kendte sager, at der ved årsafslutning vil være et merforbrug på 6 mio. kr. Denne prognose er under forudsætning af, at alle foranstaltninger også bliver faktureret og betalt i regnskabsåret.

  I bilaget beskrives:

  • Årsagerne til merforbruget
  • Benchmark af gennemsnitsudgifter Region Hovedstaden
  • Styring og tiltag på området
  • Nuværende systematik i budgetlægningen.

  Herlev-sagen

  En væsentlig delårsag til merforbruget er, at Glostrup Kommune har modtaget forsinkede regninger vedrørende 4 forskellige borgere, som har modtaget sociale tilbud i Herlev siden 2015. Udgiften for borgerne i 2016 udgør 1,4 mio. kr. og 2 mio. kr. i 2017.

  Botilbud

  Ved budgetopfølgning pr. 30. september 2016 var der tale om et væsentligt merforbrug vedrørende især botilbud, ligesom det blev konstateret pr. den 30. april 2017. Årsagen har været, at der har været en stigning i antallet af borgere med mere komplekse problemstillinger, end det er set tidligere. Dette medfører behov for omfattende støtte.

  Stofmisbrugsbehandling

  Ved budgetopfølgning pr. 30. september 2016 var der tale om et merforbrug vedrørende stofmisbrugsbehandling. Årsagen har været, at der er væsentlig flere borgere med dobbeltdiagnoser, som kræver et mere intensivt forløb.

  Beskyttet beskæftigelse.

  Der er i 2017 3,3 helårspersoner flere i beskyttet beskæftigelse end i 2016. Det er som sådan en positiv udvikling med hensyn til mestring og udfoldelse, det har dog medført merudgifter.

  Benchmark af gennemsnitsudgifter Region Hovedstaden

  Kommunerne i Region Hovedstaden har i en årrække haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandicapområdet. Glostrup har været en trofast deltager.

  Samlet den laveste gennemsnitsudgift, dog relativt mange modtagere

  I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerantal for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. Glostrup Kommune har den laveste gennemsnitsudgift pr. modtager. Derimod er antallet af borgere, der modtager støtte, relativt højt i sammenligning med de andre kommuner i Region Hovedstaden. Placeringen for Glostrup vedrørende disse to parametre ligger i tråd med tidligere år.

  Styringspraksis

  Udgangspunktet er, at alle mulighederne i forhold til socialpædagogisk støtte i egen bolig eller Glostrup Kommunes bofællesskaber på Vestervej og Toftevej først afklares/afprøves inden et botilbud bringes i spil (med mindre der ikke er den mindste tvivl om, at borgeren ikke vil kunne klare sig i egen bolig). Ved opfølgninger på borgere i botilbud tages det med i vurderingerne om en borger evt. kan hjemtages. 

  Hvis der skal bevilges et botilbud, har Center for Social Service stor fokus på at finde det rette tilbud i forhold til pris og kvalitet. I nye sager kontaktes flere botilbud (i en stor geografisk kreds) for at kortlægge placeringsmulighederne.

  Nuværende systematik i budgetlægningen

  Da politikområder blev indført som styringsredskab, gik Glostrup Kommune væk fra en tidligere budgetteringspraksis om, at der i forbindelse med budgetlægningen blev rammekorrigeret automatisk i forhold til det forventede antal sager på specialområdet. Denne praksis kunne medføre forholdsvist store rammekorrektioner. I dag bliver budgetrammerne blot pris- og lønfremskrevet og budgetstatus fremlægges ved budgetopfølgninger. I 2016 var der således behov for en tillægsbevilling til området, men budgettet for 2017 blev ikke korrigeret på trods af, at det stod klart, at det kunne blive en udfordring at holde udgifterne indenfor budgetrammen. Vurderingen var, at det i første omgang var bedst at se udviklingen an med henblik på, om der var tale om et permanent opsving i udgifterne.

  Center for Økonomi og Styring vil nu sammen med fagcentrene på området afdække, om fremskrivningen af budgetbehovet kan forbedres, således at der tidligere kan tages højde for, når der sker forskydninger i modtagergrupperne. Forventninger vedrørende overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområdet vil herved også tages i betragtning. Hvis det i denne forbindelse vurderes, at der er behov for at justere i de gældende tildelingsmodeller, vil dette blive fremlagt i en sag til politisk behandling.

  Økonomi

  På baggrund af de ovennævnte årsager ansøges om tillægsbevilling i 2017 på 6 mio. kr.

  Samtidig ansøges om tillægsbevilling i 2018, samtidig indarbejdes ændringen i budgetforslaget for 2019-2022 med 4,6 mio. kr. årligt.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  05.53 Det specialiserede socialområde for voksne

  6.000.000

  I alt

  6.000.000

  Netto 6 mio. kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  05.53 Det specialiserede socialområde for voksne

  4.600.000

  I alt

  4.600.000

  Netto 4,6 mio. kr. til forbrug af kassebeholdningen

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

  1. At der anbefales en tillægsbevilling på 6 mio. kr. i 2017 til området specialiseret socialområde for voksne,
  2. At der anbefales en tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. i 2018 til området specialiseret socialområde for voksne,
  3. At der indarbejdes 4,6 mio. kr. i budgetforslaget for 2019–2022,
  4. At der anbefales, at administrationen afdækker, hvordan fremskrivning af budgetbehovet på området kan forbedres i forhold til den fremtidige budgetlægning.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Borgmesteren foreslog, at der i Budget 2019 indarbejdes 2,3 mio. kr. og 0 kr. i Budget 2020 i lighed med fremgangsmåden i lignende sager.

  Borgmesterens forslag blev godkendt.

  1. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 20.  20. Omorganisering af dagplejen

  Resumé

  Beslutning om høring i forbindelse med forslag om omorganisering af dagplejen. Administrationen forslår, at dagplejen går fra 4 til 3 fastindskrevne børn pr. dagplejer, og at gæstedagplejerne omdannes til almindelige dagplejerstillinger. Gæstedagplejen varetages fremadrettet kollektivt ved, at hver dagplejer kan tage imod 2 gæstebørn på deres 4. og 5. pladser. På grund af et lavere pladsbehov end normalt i kommunen, forslår administrationen også, at dagplejen samtidig nednormeres fra 56 til 48 pladser, og at dagplejens budget beskæres med 115.000 kr.

  Sagsfremstilling

  Dagplejen indgår sammen med daginstitutionerne i det kvalitetsløft, som kommunalbestyrelsen vedtog 7. juni 2017 for hele dagtilbudsområdet. Administrationen foreslår, at styrke kvaliteten og ressourceudnyttelsen i Glostrup Dagpleje ved, at dagplejerne går fra 4 til 3 fastindskrevne børn og ved, at gæsteplejeordningen ændres.

  I Glostrup Kommune overgik dagplejerne 1. september 2015 fra at have 3 fastindskrevne børn til at have 4. Samtidig blev gæsteplejeordningen lavet om, så der i dag er ansat to gæstedagplejere uden indskrevne børn. De passer de 14 dagplejeres børn ved deres fravær. Er der ikke plads hos gæstedagplejerne har alle dagplejere mulighed for at tage et 5. barn i en kort periode mod et dagligt tillæg på ca. 350 kr.

  På baggrund af de to år dagplejen har haft den nye organisering, ser administrationen et potentiale ved at gå tilbage til 3 børn pr. dagplejer og en kollektiv gæsteplejeordning.

  3 børn pr. dagplejer

  Administrationen ser en mulighed for at øge de vigtige voksen-barn-interaktioner ved at gå ned til 3 børn pr. dagplejer. I dag er det ikke ualmindeligt, at der er dagplejere, som har 4. børn under 12 måneder. Med et barn mindre vil dagplejeren kunne afsætte mere tid til pædagogisk udviklingsstøttende arbejde med det enkelte barn.

  Gæstedagplejen i dag

  Gæsteplejeordningen har en fast kapacitet, som er vanskelig at udnytte, da behovet veksler. I perioder af året med meget fravær, når der fx er langtidssygdom, må dagplejen henvise børn til en daginstitutionsplads. Det skyldes, at dagplejernes 5. pladser kun må benyttes i korte perioder, og at der ikke kan indskrives faste børn hos gæstedagplejerne, da de skal kunne tage imod gæstebørn fra de øvriges dagplejere.

  I perioder af året med lavt fravær, kan der være dage uden børn i gæstepleje. Herved har dagplejen en uudnyttet kapacitet, idet to gæstedagplejere går uden børn. Gæstedagplejerne søges dog udnyttet på anden vis, men der sker ikke maksimal udnyttelse af ressourcerne.  

  Gæstedagplejen ved omorganisering

  Administrationen foreslår, at stillingerne som gæstedagplejere omdannes til almindelige dagplejerstillinger, og at gæsteplejen varetages kollektivt ved, at hver dagplejer kan tage imod 2 gæstebørn på deres 4. og 5. pladser. Dagplejerne vil, som en del af deres lønaftale, skulle bidrage med et aftalt antal gæstepladser om året uden løntillæg.

  Arbejdsbyrden vil på denne måde blive fordelt mere ligeligt, da gæstebørn vil kunne passes hos dagplejere, som fx har færre børn pga. sygdom. Gæsteplejen vil så vidt muligt blive varetaget af en dagplejer inden for samme legestuegruppe, så børnene har kendskab til dagplejeren.

  Nednormering af dagplejen

  Administrationen foreslår, at dagplejen i forbindelse med omorganiseringen nednormeres fra 56 børn til 48 børn. Der er i øjeblikket 46 børn indmeldt i dagplejen. Der vil ved en nednormering ikke være behov for at nyansætte dagplejere, når de 2 gæstedagplejerstillinger ændres til almindelige dagplejerstillinger. 

  Der er i øjeblikket et lavere pladsbehov end normalt og derfor ledig kapacitet i daginstitutionerne. Det vil derfor give god mening at nedjustere normeringen på nuværende tidspunkt.

  Økonomi

  På kort sigt vil der ikke være en udgift forbundet med omorganiseringen, da der på grund af nednormeringen ikke skal ansættes nyt personale. Tværtimod vil der være en besparelse på dagplejens budget, da gæstedagplejerne får et løntillæg for deres særlige funktion, og de øvrige dagplejere får et årligt tillæg for at have 4 fastindskrevne børn.

  På længere sigt vil der være en udgift forbundet med omorganiseringen, da de 8 børn, som ikke længere kan passes i dagplejen, vil skulle passes i daginstitution. Hvis pasningsbehovet stiger igen, vil nednormeringen af dagplejen medføre en øget udgift på budgettet for daginstitutionspladser på 1.043.396 kr. svarende til 8 dagtilbudspladser. Budgettet for daginstitutionspladser tilrettes automatisk på baggrund af prognosen for pladsbehovet.

  Besparelse på budget for Glostrup Dagpleje

  Løntillæg til gæstedagplejere

  -40.000 kr.

  Løntillæg for 4 fastindskrevne børn

  -75.000 kr.

  I alt

  -115.000 kr.

  Omorganiseringen fra 4 til 3 børn pr. dagplejer foreslås indført gradvist, når børnene overgår til børnehave. På den måde undgås det, at der er børn som skal skifte dagplejer.

  Det vil betyde, at det kommer til at tage 1-2 år før alle dagplejere er nede på 3 børn.

  Administrationen foreslår derfor, at dagplejens budget nedsættes med 115.000 kr. over de næste to år, hvor omorganiseringen vil foregå.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Dagplejens lønkonto

  511 01 005-09

  -35.000 kr.

  Ialt

  -35.000 kr.

  Netto 35.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Den økonomiske konsekvens ved at gå fra 4 til 3 børn, er at der samlet set fra 2019 kan reduceres med yderligere 80.000 kr. så der i alt indarbejdes -115.000 i budgetforslaget 2019-2022

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  • At Børne- og Skoleudvalget sender forslaget om omorganisering af Glostrup Dagpleje i høring hos forældrebestyrelsen og det lokale MED-udvalg. 

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 26. oktober 2017 har forslaget om omorganisering af dagplejen været i høring hos dagplejens forældrebestyrelse og MED-udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Både forældrebestyrelsen og MED-udvalget forholder sig positivt til omorganiseringen.

  Forældrebestyrelsen glæder sig over, at administrationen har taget det forslag op, som de selv stillede i foråret i forbindelse med høringsfasen til budget 2018. De mener, at omorganiseringen vil være med til at højne kvaliteten i Glostrup Dagpleje på flere områder.

  MED-udvalget mener ligeledes, at omorganiseringen kan styrke kvaliteten og give mere tid til det enkelte barn. De lægger desuden vægt på, at det vil give en bedre ressourceudnyttelse, når der ikke er dage, hvor gæstedagplejerne går uden børn.

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  1. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af, at Glostrup Dagpleje omorganiseres, så hver dagplejer har indskrevet 3 børn.
  2. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af, at de to gæstedagplejerstillinger omdannes til almindelige dagplejerstillinger, og at gæsteplejen herefter varetages kollektivt af alle dagplejere via deres 4. og 5. pladser.
  3. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af, at Glostrup Dagpleje nednormeres fra 56 til 48 børn.
  4. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på -35.000 kr. i 2018.
  5. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler at der indarbejdes -115.000 kr. årligt i budgetforslaget 2019-2022.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Ole Hammer, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  5. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 21.  21. Tidligere frist i forhold til udsat børnehavealder i dagplejen

  Resumé

  Sag til beslutning om ændring af frist for at ønske børnehaveudsættelse for børn indmeldt i Glostrup Dagpleje. For at opnå en bedre planlægning og udnyttelse af dagplejens pladser foreslår administrationen, at fristen fremrykkes fra den 15. i den måned barnet fylder 2 år og 8 måneder, til d. 15. i den måned barnet fylder 2 år og 6 måneder.

  Sagsfremstilling

  I Glostrup Kommune overgår børnene til børnehave den måned de fylder 2 år og 10 måneder. Forældre har dog ret til at udsætte børnehavealderen for deres barn til den måned, de fylder 3 år. Forældre skal senest d. 15. i den måned, barnet fylder 2 år og 8 måneder have meddelt dagpleje eller institution, at de ønsker børnehaveudsættelse – dvs. 1,5 måned før en evt. børnehaveudsættelse træder i kraft. 

  Da administrationen visiterer pladser for 3 måneder af gangen, skal institutioner og dagpleje melde ledige pladser ind 3 måneder frem i tiden. Da dagplejebørnenes forældre ikke behøver at give besked om børnehaveudsættelse før op til 1,5 måned senere, kan dagplejen ikke være sikker på, at de får en ledig plads, når et af deres børn når børnehavealderen på 2 år og 10 måneder.

  I praksis betyder det, at dagplejen er nødt til at planlægge med, at børnene går der til de bliver 3 år. Vælger forældrene ikke at udsætte børnehavealderen, kommer dagplejen til at stå med en tom plads frem til næste visitationsrunde.

  For at få en bedre udnyttelse af dagplejens pladser foreslår administrationen, at fristen for at ønske børnehaveudsættelse for børn indmeldt i Glostrup Dagpleje, fremrykkes til d. 15. i den måned barnet fylder 2 år og 6 måneder.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  • At Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af, at fristen for at indgive ønske om udsættelse af børnehavealderen for børn indmeldt i Glostrup Dagpleje fremrykkes til den 15. i den måned, barnet bliver 2 år og 6 måneder.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Ole Hammer, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

 22.  22. Serviceniveau 2018: Katalog over Serviceniveauet på det specialiserede børneområde

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen fastlægger hvert år Glostrup Kommunes serviceniveau på det specialiserede børneområde. Serviceniveauet er beskrevet i et katalog som oplyser borgerne om, hvilke ydelser kommunen som udgangspunkt kan tilbyde børn og unge med særlige behov og deres familier. Børne-og Skoleudvalget skal tage stilling til, om udvalget vil anbefale ”Serviceniveau 2018: Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde” godkendt, samt om udvalget vil sende kataloget i høring hos Handicaprådet.

  Sagsfremstilling

  Formålet med et politisk vedtaget serviceniveau er, at give borgerne oplysninger om hvilke ydelser kommunen som udgangspunkt kan tilbyde børn og unge med særlige behov. Derudover er målet med serviceniveauet, at skabe klare retningslinjer for sagsbehandlerne i forhold til, hvad Glostrup Kommune kan bevilge inden for den afsatte økonomiske ramme og dermed afstemme forventningerne hos borgerne, så de ved hvad de kan forvente af kommunens ydelser.

  Ifølge Lov om social service skal alle sager altid behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af borgerens behov. Derfor er serviceniveauet et vejledende udgangspunkt for tildelingen af støtte og foranstaltninger, i de enkelte sager.

  Administrationen har revideret det gældende katalog over serviceniveau på det specialiserede børneområde (se bilag 1). For at øge gennemsigtigheden har administrationen også vedlagt et udkast, hvor ændringerne fremgår med ændringsmarkeringer (se bilag 2).

  Ændringerne er primært præciseringer og mindre justeringer samt opdatering af takster. De væsentligste ændringer i forhold til sidste års katalog over serviceniveau på det specialiserede børneområde er, at:

  • Det er præciseret under punkt 3: Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser samt økonomisk støtte hertil § 11, stk. 3 og 4, at borgeren ikke har adgang til at klage over kommunens tilbud efter § 11, stk. 3. Det skyldes, at kommunen udelukkende giver borgeren et tilbud, som borgeren kan vælge at benytte sig af. Kommunen træffer ikke afgørelse om en indsats, som borgeren skal medvirke til. (side 8)
  • Under punkt 8: Beskrivelsen af Merudgifter § 41 til vådliggere er ændret, så udgifterne til madrasser, sengetøj med videre er fjernet. Det skyldes, at borgeren – i de situationer, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte og det er en kronisk lidelse – skal søge om hjælpemidler via Visitationsenheden, i Glostrup Kommune (side 25). Derudover er det præciseret, at § 41 er subsidiær i forhold til anden lovgivning. (side 28)
  • I bilag 2: Forslag om at reducere serviceniveauet for tilskud til brillestel fra 2.000 kroner til 1.500 kroner. Baggrunden er, at erfaringerne viser, at Familieafsnittet primært bevilger briller til børn – og at prisniveauet ligger omkring 1.500 kroner. Derudover er det præciseret, at briller maksimalt kan bevilges hvert andet år. (side 71)

  Eventuelle ændringer som følger af Budget 2018 vil blive indarbejdet, når Kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet.

  Efter den politiske behandling af serviceniveauet, vil kataloget blive gjort tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

  Kataloget over serviceniveau har de foregående år været i høring hos Handicaprådet, inden genbehandling i Børne- og Skoleudvalget og vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Udvalget skal tage stilling til, om det også i år er relevant at sende katalog over serviceniveau i høring hos Handicaprådet.

  Indstilling

  Center for Familie og Forebyggelse indstiller:

  1. at ”Serviceniveau 2018: Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde” anbefales godkendt,
  2. at udvalget sender ”Serviceniveau 2018: Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde” i høring hos Handicaprådet i Glostrup Kommune.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21-09-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Pia Hagbarth Dahlin, O

  Supplerende Sagsfremstilling

  Katalog over serviceniveau på det specialiserede børneområde har været i høring i Handicaprådet. Kataloget blev drøftet på Handicaprådets møde den 12. oktober 2017. Centerchefen for Center for Familie og Forebyggelse deltog i mødet for at besvare eventuelle spørgsmål. Handicaprådets medlemmer tilkendegav på mødet, at de fremover ønsker at få et skema med ændringer som bilag til sagsfremstillingen – svarende til de skemaer, som bliver anvendt i forbindelse med behandlingen af kvalitetsstandarder i Social- og Sundhedsudvalget. Administrationen vil derfor udarbejde et sådant skema i forbindelse med den politiske behandling af serviceniveauet for 2019. Handicaprådet har efter mødet sendt et høringssvar, hvor det har tilkendegivet, at det ikke har bemærkninger udover de afklarende spørgsmål, der blev stillet på mødet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Center for Familie og Forebyggelse indstiller:

  • At ”Serviceniveau 2018: Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde” anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23-11-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. Ole Hammer, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 23.  23. Udmøntning af beslutning i budgetaftale 2018 om max 22 elever pr. klasse ved indskrivning og i tilknytning hertil dannelse af 7. klasser og fysiske rammer i Ejby

  Resumé

  Sag til beslutning om ændring af Styrelsesvedtægten for Glostrup Kommunes Skolevæsen i forbindelse med udmøntning af beslutning i budgetaftale 2018 om max 22 elever pr. klasse ved indskrivning. Og i tilknytning hertil beslutning om dannelse af 7. klasser og fysiske rammer i Ejby.

  Sagsfremstilling

  Udmøntning af beslutning i budgetaftale 2018 om max 22 elever pr. klasse ved indskrivning

  I budgetaftalen for 2018 har aftaleparterne vedtaget, at der ved indskrivning til børnehaveklasse fremover maksimum skal indskrives 22 elever pr. klasse.

  Beslutningen giver anledning til en justering af kriterierne for indskrivning og klassedannelse beskrevet i bilaget til Styrelsesvedtægt for Glostrup Kommunes skolevæsen (vedlagt som bilag).

  Kriterier for indskrivning af børn med bopæl i Glostrup

  Der er ikke behov for at ændre indskrivningskriterierne for børn med bopæl i kommunen.

  Kriterier for indskrivning af udenbys børn

  I indskrivningskriterierne for udenbys børn tilrettes som følger:

  Ændring 1 – punkt 5.3 i styrelsesvedtægten

  Nuværende

  ”Udenbys børn optages i klasser, hvor der er under 25 elever”

  Ændring

  ”Udenbys børn optages i klasser, hvor der er under 21 elever”

  Klassedannelse på undervisningsstedet

  Klassedannelsen for nye børnehaveklasser skal fra skolestart 2018 planlægges med et maksimum på 22 elever. På øvrige årgange planlægges ud fra lovens maksimum på 28 elever i hver klasse. Administrationen foreslår derfor følgende ændringer:

  Ændring 2 – punkt 5.2 i styrelsesvedtægten

  Nuværende

  ”1. På alle klassetrin planlægges ud fra lovens maksimum på 28 elever i hver klasse”

  Ændring

  ”1. Ved indskrivningen af børn til børnehaveklasse planlægges med et maksimum på 22 elever. For klasser bestående af fødselsårgang 2011 eller lavere, fastholdes lovens maksimum på 28 elever.

  Dispensation fra maksimum 22 elever i klasserne

  I enkelte særlige situationer kan der være behov for, at Børne- og Skoleudvalget kan give dispensation fra maksimum 22 elever i klasserne. Administrationen har oplistet en række situationer, hvor der bør kunne dispenseres fra klasseloftet på 22 elever:

  Inden indskrivning:

  1. Hvis elevantallet efter klasseoptimering på et undervisningssted fordeler sig, så der skal oprettes en eller flere klasser under 16 elever, kan der søges dispensation fra max 22 elever i klassen. Der kan fx opstå en situation, hvor der er 47 kommende børnehaveklasseelever på et undervisningssted. Med max 22 i klassen skal der dannes tre børnehaveklasser – eller hvis der gives dispensation - to klasser med henholdsvis 23 og 24 elever. I sådanne situationer bør forældrene inddrages på et forældremøde, hvor de i samarbejde med skolebestyrelsen kan søge om dispensation i Børne- og Skoleudvalget.

  Efter indskrivning:

  1. Hvis der opstår et særligt behov for, at der starter en ekstra elev på et specifikt undervisningssted, hvor alle klasser er fyldte. Det særlige behov kan fx være, at en ekstra elev har behov for at gå børnehaveklassen om, eller hvis en tilflytter har behov for en speciel støtte, som kun findes på et specifikt undervisningssted.

  1. Hvis der er behov for at indskrive en ekstra elev og alle skolens klasser er fyldte. Den ekstra elev kunne fx være en tilflytter fra en anden kommune eller et barn, som ikke fik plads på privatskole.

  Administrationen foreslår, at eksempel 1 indsættes i bilaget til styrelsesvedtægten for, at den særlige procedure bliver vedtaget og beskrevet.

  Ændring 3 – punkt 5.2 i styrelsesvedtægten

  Ændring

  ”2. Børne- og Skoleudvalget kan give dispensation fra kravet om max 22 elever i følgende tilfælde:

  A)Hvis elevantallet efter klasseoptimering på et undervisningssted fordeler sig, så der skal oprettes en eller flere klasser under 16 elever. I sådanne situationer inddrages forældrene på et forældremøde, hvor de i samarbejde med skolebestyrelsen kan søge om dispensation i Børne- og Skoleudvalget.

  B)Hvis der opstår et særligt behov for, at der starter en ekstra elev på et specifikt undervisningssted, hvor alle klasser er fyldte. Det særlige behov kan fx være, at en ekstra elev har behov for at gå børnehaveklassen om, eller hvis en tilflytter har behov for en special støtte, som kun findes på et specifikt undervisningssted.

  C)Hvis der er behov for at indskrive en ekstra elev og alle skolens klasser er fyldte. Den ekstra elev kunne fx være en tilflytter fra en anden kommune, eller et barn som ikke fik plads på privatskole.”

  Undervisningsstedernes antal normalklasser  

  Med et max på 22 elever i klasserne, vil der skulle oprettes flere børnehaveklasser end tidligere. Administrationen foreslår derfor, at rammen for fordeling af børnehaveklasser udvides, så der i udgangspunktet oprettes 1-2 børnehaveklasser på afdeling Ejby, samt 2-3 klasser på de øvrige undervisningssteder.

  Ændring 4 – punkt 5.2 i styrelsesvedtægten

  Nuværende

  ”3. Fordelingen af børnehaveklasser er 1 klasse i Ejby og 2 klasser på hhv. Vestervang, Skovvang, Søndervang og Nordvang. Beslutning om yderligere oprettelse, sammenlægning og nedlæggelse af børnehaveklasser træffes af Børne- og Skoleudvalget efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen”

  Ændring

  ”3. Fordelingen af børnehaveklasser er 1-2 klasser i Ejby og 2-3 klasser på hhv. Vestervang, Skovvang, Søndervang og Nordvang. Beslutning om yderligere oprettelse, sammenlægning og nedlæggelse af børnehaveklasser træffes af Børne- og Skoleudvalget efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen”

  Forslag til dannelsen af nye 7. klasser

  Ved dannelsen af nye 7. klasser foreslås, at skolen tilstræber, at der inden for den eksisterende økonomiske ramme planlægges med 22-25 elever pr. klasse. Dette kan fastholde den øgede fleksibilitet i planlægningen, idet Glostrup Skole både vil kunne imødekomme flere ønsker end ved et max på 22 elever og opnå en lavere klassekvotient.

  Forslag om etablering af nødvendige fysiske rammer i Ejby

  Som en konsekvens af budgetaftale 2018 om max 22 elever pr. klasse ved indskrivning kan der opstå behov for at sikre, at Ejby har de nødvendige fysiske rammer til at rumme mere end det ene spor af klasser, Ejby huser i dag. Der foreslås derfor, at problematikken skal belyses og løses i forbindelse med Budget 2019.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  1. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af ændringerne 1-4 i bilaget til Styrelsesvedtægt for Glostrup Kommunes skolevæsen.
  2. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at skolen i dannelsen af nye 7. klasser skal tilstræbe at planlægge med 22-25 elever pr. klasse.
  3. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Ejbys fysiske rammer i relation til beslutningen om max 22 elever pr. klasse ved indskrivning skal belyses og løses ved Budget 2019.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Ole Hammer, A

  Supplerende Sagsfremstilling

  Følgende er tilføjet efter behandlingen i Børne- og Skoleudvalget 23. november 2017.

  Administrationen er blevet opmærksom på at ændring 1, om optagelse af udenbys børn, i den foreslåede form også vil få indvirkning på de eksisterende 1.-9. klasser.

  Administrationen foreslår derfor følgende tilretning af ændring 1:

  Ændring 1 – punkt 5.3 i styrelsesvedtægten

  Nuværende

  ”Udenbys børn optages i klasser, hvor der er under 25 elever”

  Ændring

  ”Udenbys børn optages i klasser, hvor der er under 21 elever. For klasser bestående af fødselsårgang 2011 eller lavere optages udenbys børn, hvor der er under 25 elever.”

  Tilretningen er indarbejdet i det vedlagte ”Bilag til styrelsesvedtægten – supplerende sagsfremstilling”.

  Indstilling

  Børne- og Skoleudvalget behandlede sagen 23. november 2017 med følgende beslutning:

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling er den supplerende sagsfremstilling tilføjet med følgende supplerende indstilling.

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  1. at ændring 1 tilrettes med følgende ordlyd: ”Udenbys børn optages i klasser, hvor der er under 21 elever. For klasser bestående af fødselsårgang 2011 eller lavere optages udenbys børn, hvor der er under 25 elever.”

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Skolebestyrelsen har den 4. december 2017 fremsendt deres høringssvar til Kommunalbestyrelsen. I høringssvaret peger skolebestyrelsen bl.a. på, at der er formuleringer i forslaget til ændringer i styrelsesvedtægten, der ikke lever op til Undervisningsministeriets fortolkninger af folkeskoleloves bestemmelser omkring henholdsvis Kommunalbestyrelsens, Skolebestyrelsens og skolelederens kompetencer.  (vedlagt som bilag).

  Til sagen er derfor vedlagt et notat fra chefjurist Pernille Debes, der beskriver den grundlæggende kompetencefordeling mellem Kommunalbestyrelsen, Børne- og Skoleudvalget, Skolebestyrelsen og Skolelederen i forhold til forslagene til ændringer i styrelsesvedtægten.

  Indstilling

  Børne- og Skoleudvalget behandlede sagen 23. november 2017 med følgende beslutning:

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling er den supplerende sagsfremstilling tilføjet med følgende supplerende indstilling.

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  1. at ændring 1 tilrettes med følgende ordlyd: ”Udenbys børn optages i klasser, hvor der er under 21 elever. For klasser bestående af fødselsårgang 2011 eller lavere optages udenbys børn, hvor der er under 25 elever.”

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET 5.12.2017:

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Med afsæt i skolebestyrelsens høringssvar og notatet fra chefjurist Pernille Debes indstiller Center for Dagtilbud og Skole, at indstilling 1 godkendes med følgende ændringer:

  • At pkt. 5.2, 2 A uddybes og formuleres mere tydeligt med skelen til det konkrete eksempel fra dagsordenspunktet
  • At skolebestyrelsens præcisering af udkast til styrelsesvedtægten pkt. 5.2, 3 erstatter den nuværende formulering i punktet

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt med Center for Dagtilbud og Skoles to ændringer.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 24.  24. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Miljø- og Teknikudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Miljø- og Teknikudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal gives bevillinger til 2017 og efterfølgende år.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Miljø- og Teknikudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017.

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. den økonomiske politik, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

  Der forventes et mindreforbrug på Miljø- og Teknikudvalgets ramme i 2017 på netto 0,3 mio. kr., som der søges bevilling til. Derudover forventes der et merforbrug på 46.470 kr. i 2018-2021, som der indarbejdes i budgettet.

  Nyttehaverne på Eriksvej administreres af Center for Kultur og Borgerkontakt og hører under Social- og Sundhedsudvalget. Det foreslås, at området flyttes til Miljø- og Teknikudvalget, Vej og Park, sådan at alle kommunens nyttehaver hører under samme organisation og på sigt de samme retningslinjer. Ændringen sker fra 1. januar 2018.

  Med budget 2018 blev der afsat et anlægsbudget på 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til videreførelse af en pulje vedr. vejtræer. Der eksisterer i forvejen en driftskonto, hvor det nuværende budget er placeret. Det foreslås derfor, at budgettet på 0,3 mio. kr. i 2018 og 2019 flyttes fra anlæg til drift.

  Derudover søges om ændring af overførselsadgang på følgende områder:

  02.32.31, 050 Kollektiv trafik (ophør).

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Miljø- og Teknikudvalgets ramme

  -333.807

  I alt

  -333.807

  Netto 333.807 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Miljø- og Teknikudvalgets ramme

  346.470

  211.015 Pulje til vejtræer

  -300.000

  -300.000

  I alt

  346.470

  -300.000

  -300.000

  Netto 46.470 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. At Miljø- og Teknikudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på netto 333.807 kr. i 2017,
  2. At Miljø- og Teknikudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til et merforbrug på netto 46.470 kr. i 2018,
  3. At Miljø- og Teknikudvalget anbefaler, at der gives tillæg til driftsbevilling på 0,3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til pulje til vejtræer, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 211.015, og at anlægsbevillingen i 2018 nulstilles,
  4. At Miljø- og Teknikudvalget anbefaler, at afvigelserne for 2019-2021 indarbejdes i budgetforslaget 2019-2022,
  5. At Miljø- og Teknikudvalget anbefaler ændring i overførselsadgang på følgende område:

  a)02.32.31, 050 Kollektiv trafik (ophør).

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  5. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 25.  25. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal gives bevillinger til 2017 og efterfølgende år.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Social- og Sundhedsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017.

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. den økonomiske politik, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

  Der forventes et merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets ramme i 2017 på netto 92.000 kr., som der søges bevilling til. Derudover forventes der et mindreforbrug på 46.470 kr. i 2018-2021, som der indarbejdes i budgettet.

  Nyttehaverne på Eriksvej administreres af Center for Kultur og Borgerkontakt og hører under Social- og Sundhedsudvalget. Det foreslås, at området flyttes til Miljø- og Teknikudvalget, Vej og Park, så alle kommunens nyttehaver hører under samme organisation og på sigt de samme retningslinjer. Ændringen sker fra 1. januar 2018.

  Derudover søges om ændring af overførselsadgang på følgende områder:

  05.32.32, 532024 Akutfunktionen (ny)

  05.38.58, 558006 Café Fri (ophør)

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Social- og Sundhedsudvalgets ramme

  92.000

  I alt

  92.000

  Netto 92.000 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Social- og Sundhedsudvalgets ramme

  -46.470

  I alt

  -46.470

  Netto 46.470 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1.At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til et merforbrug på netto 92.000 kr. i 2017,

  2.At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på netto 46.470 kr. i 2018,

  3.At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at afvigelserne for 2019-2021 indarbejdes i budgetforslaget 2019-2022,

  4.At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at nyttehaverne på Eriksvej flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget, Vej og Park, pr. 1. januar 2018,

  5.At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler ændringer i overførselsadgange på følgende områder:

  a)05.32.32, 532024 Akutfunktionen (ny)

  b)05.38.58, 558006 Café Fri (ophør).

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  5. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 26.  26. Budgetopfølgning pr. 30.september 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Børne- og Skoleudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal gives bevillinger til 2017 og efterfølgende år.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Børne- og Skoleudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017.

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. den økonomiske politik, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

  Der forventes et mindreforbrug på Børne- og Skoleudvalgets ramme i 2017 på netto 28.490 kr., som der søges bevilling til.

  I budgettet for 2018 og frem er der afsat midler til en socialrådgiver på Glostrup Skole for at styrke indsatsen for overfor børn/familier, som har behov for hjælp og støtte. Budgettet er placeret under politikområdet Folkeskolen under Børne- og Skoleudvalget, men for at sikre et fagligt fællesskab for den ansatte foreslås det at flytte budgettet til Center for Familie og Forebyggelse under Økonomiudvalget.

  I budget 2018 er der afsat en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. fra 2018 og frem til IT-investeringer på skoleområdet. Der er allerede afsat en driftspulje til IT-investeringer på skoleområdet. Det foreslås derfor, at rådighedsbeløbet overføres fra anlæg til drift, således at puljerne samles under ét.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Børne- og Skoleudvalgets ramme

  -28.490

  I alt

  -28.490

  Netto 28.490 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Børne- og Skoleudvalgets ramme

  Anlægsprojekt 301.079 IT-investeringer til skoleområdet

  -120.000

  -330.000

  -330.000

  I alt

  -120.000

  -330.000

  -330.000

  Netto 450.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1.At Børne- og Skoleudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på netto 28.490 kr. i 2017.

  2.At Børne- og Skoleudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på netto 450.000 kr. i 2018.

  3.At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der gives tillæg til driftsbevilling til ElevPCer/Ipads, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 301.079 i 2018 og frem, og at anlægsbevillingen i 2018 nulstilles.

  4.At Børne- og Skoleudvalget anbefaler at afvigelserne for 2019-2021 indarbejdes i budgetforslaget 2019-2022.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Ole Hammer, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 27.  27. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Kulturudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Kulturudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal gives bevillinger til 2017.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Kulturudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017.

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder, der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. den økonomiske politik, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

  Der forventes et mindreforbrug på Kulturudvalgets ramme i 2017 på netto 0,3 mio. kr., som der søges bevilling til.

  Der søges om ændring af overførselsadgange på følgende områder:

  05.32.33, 079 Ældrekonsulenten (ophør)

  05.32.33, 002.79 Aktivitetscentret Sydvestvej (ophør)

  05.35.64, 056.79 Byhistorisk Hus (ophør).

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Kulturudvalgets ramme

  -296.536

  I alt

  -296.536

  Netto 296.536 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. At Kulturudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på netto 296.536 kr. i 2017,
  2. At Kulturudvalget anbefaler ændringer i overførselsadgange på følgende områder:

  a)05.33.32, 079 Ældrekonsulenten (ophør)

  b)05.33.32, 002.79 Aktivitetscentret Sydvestvej (ophør)

  c)05.35.64, 056.79 Byhistorisk hus (ophør).

  Beslutning i Kulturudvalget den 23-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Fraværende:
  1. Ina-Maria Nielsen, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 28.  28. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2017.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017.

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. den økonomiske politik, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

  Der forventes et mindreforbrug på Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ramme i 2017 på netto 2,6 mio. kr. som der søges bevilling til.

  Derudover søges om ændring af overførselsadgang på følgende områder:

  06.48.67 Erhvervspolitik og -udvikling (ny)

  Der er tale om en politisk besluttet pulje, hvor der er behov for fleksibilitet i brugen. Der skal fx være mulighed for at spare op til en større indsats et år gennem et mindreforbrug det forrige år.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Vækst- og Beskæftigelses-udvalgets ramme

  2.552.513

  I alt

  2.552.513

  Netto 2.552.513 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1.at Vækst- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på netto 2.552.513 kr.i 2017.

  2.at Vækst- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler ændring i overførselsadgang på følgende område:

       06.48.67 Erhvervspolitik og -udvikling (ny)

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 23-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 29.  29. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Økonomiudvalgets driftsområde

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Økonomiudvalget driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2017 og efterfølgende år.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Økonomiudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017.

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, vil det også fremgå af bilaget.

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. den økonomiske politik, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

  Der forventes et merforbrug på Økonomiudvalgets ramme i 2017 på netto 7,6 mio. kr., Der søges dog kun bevillinger for samlet set 1 mio. kr. til forøgelse af kassebeholdningen. Den ansøgte bevilling har en flerårseffekt på 0,5 mio. kr. i 2018. Den ansøgte bevilling har flerårseffekt i 2019-2022.

  I budgettet for 2018 og frem er der afsat midler til en socialrådgiver på Glostrup Skole for at styrke indsatsen for overfor børn/familier, som har behov for hjælp og støtte. Budgettet er placeret under politikområdet Folkeskolen under Børne- og Skoleudvalget, men for at sikre et fagligt fællesskab for den ansatte foreslås det at flytte budgettet til Center for Familie og Forebyggelse under Økonomiudvalget.

  Derudover søges om ændring af overførselsadgang på følgende områder:

  00.25.13, 072 Forsikringspulje til præventive tiltag (ny)

  06.45.52, Fælles IT og telefoni undtaget herfra er gruppering 105 (udvalg)

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Økonomiudvalgets ramme

  -1.062.008

  I alt

  -1.062.008

  Netto 1.062.008 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Økonomiudvalgets ramme

  451.726

  I alt

  451.726

  Netto 451.726 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1.at Økonomiudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på netto 1.062.008 kr.i 2017,

  2.at Økonomiudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til et merforbrug på netto 451.726 kr. i 2018,

  3.at Økonomiudvalget anbefaler at afvigelserne for 2019-2021 indarbejdes i budgetforslaget 2019-2022,

  4.at Økonomiudvalget anbefaler at de afsatte midler til en socialrådgiver på Glostrup Skole for at styrke indsatsen for overfor børn/familier som har behov for hjælp og støtte flyttes fra politikområdet Folkeskolen under Børne- og Skoleudvalget, til Center for Familie og Forebyggelse under Økonomiudvalget,

  5.at Økonomiudvalget anbefaler ændringer i overførselsadgange på følgende områder:

  a)00.25.13, 072 Forsikringspulje til præventive tiltag (ny)

  b)06.45.52, Fælles IT og telefoni undtaget herfra er gruppering 105 (udvalg)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  5. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 30.  30. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på det finansielle område, hovedkonto 7 og 8

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på det finansielle område, hovedkonto 7 og 8, med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal gives bevillinger til 2017.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på det finansielle område, hovedkonto 7 og 8, med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2017.

  Det finansielle område på hovedkonto 7 omfatter primært renter, tilskud, udligning, skatter, og hovedkonto 8 omfatter balanceforskydninger.

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder, der søges en tillægsbevilling.

  Der forventes en netto mindreindtægt på hovedkonto 7 i 2017 på netto 5,6 mio. kr., som der søges bevilling til. Nettobeløbet består af en række bevillinger, hvor de primære er:

  ·Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. renteudgifter som følge af tilbagebetaling af ejendomsskatter m.m.

  ·Merindtægter på 0,2 mio. kr. vedr. garantiprovision.

  ·Mindreindtægter på 1,6 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning.

  ·Mindreindtægter på 3,4 mio. kr. netto vedr. området for skatter.

  Der forventes en mindreudgift på hovedkonto 8 i 2017 på 0,3 mio. kr., som der søges bevilling til. Mindreudgiften vedrører indskud i Ring 3 Letbane I/S, hvor det afsatte budget i 2017 var 0,3 mio. kr. højere end det betalte indskud for året.

  Efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 er der modtaget 2,5 mio. kr. i forskerskat. Der søges ligeledes bevilling til denne merindtægt.

  Forskerskat betales til staten af udenlandske forskere eller højtlønnede medarbejdere, som rekrutteres i udlandet og ansættes i en dansk virksomhed eller forskningsinstitution. Kommunerne modtager årligt en andel af statens indtægter af forskerskatten. Indtægterne registreres under hovedkonto 7, funktion ”Anden skat pålignet visse indkomster”. Der budgetteres ikke med denne indtægt, da størrelsen af den ikke kendes på budgetlægningtidspunktet og er svær at forudsige.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Hele kroner

  Finansiering

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Hovedkonto 07 – Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

  Hovedkonto 08 – Balanceforskyd-ninger

  Forskerskat

  5.578.524

  -343.000

  -2.475.004

  I alt

  2.760.520

  Netto 2.760.520 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  • at Økonomiudvalget anbefaler en tillægsbevilling svarende til nettomindreindtægter på 2.760.520 kr. i 2017.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 31.  31. Behandling af takster fra Glostrup Forsyning for vand, spildevand, affald og varme

  Resumé

  Bestyrelsen i selskaberne under Glostrup Forsyning A/S har på sit bestyrelsesmøde

  9. november 2017 godkendt budget og takster for 2018 i alle selskaber under Glostrup Forsyning.

  Kommunalbestyrelsen skal legalitetskontrollere priserne for vand og spildevand og dermed sikre overholdelse af lovgivningen, herunder overholdelse af de udmeldte økonomiske rammer og sikre at ”hvile i sig selv princippet” er overholdt. Priserne for affald og varme er ikke reguleret ved en udmeldt økonomisk ramme, men skal overholde ”hvile i sig selv princippet”.

  Af den fremsendte prisliste fremgår det, at vand- og spildevandsprisen samlet set falder med 4,75 kr./m3 til en samlet takst på 49,50 kr./m3. Forbrugsafgiften for fjernvarme stiger med 6,25 kr. pr. GJ. På renovationsområdet fremgår det blandt andet, at gebyret for en 125 liter affaldssæk falder med 431,25 kr. pr. år.

  Administrationen har anmodet revisionsfirmaet BDO om at kvalitetssikre takst grundlaget. Gennemgangen af revisionsfirmaet har vist, at prislisten er baseret på et godt og veldokumenteret materiale fra Glostrup Forsyning A/S.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i selskaberne under Glostrup Forsyning A/S har på sit bestyrelsesmøde 9. november 2017 godkendt prislisten og budgetterne for alle fire selskaber under Glostrup Forsyning A/S. Prislisten fremgår af vedhæftede bilag.

  Med Vandsektorloven er der tre instanser for prisfastsættelsen af vand og spildevand:

  • Vandselskaberne
  • Forsyningssekretariatet
  • Kommunalbestyrelsen.

  Alle vandselskaber skal én gang årligt fastsætte anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand samt takster og eventuelle faste bidrag for håndtering af spildevand og indstille disse til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen kan alene godkende eller afvise de takster, vandselskaberne indstiller, idet taksterne skal overholde den økonomiske ramme som Forsyningssekretariatet har fastsat for selskabet.

  Kommunalbestyrelsen skal gennemføre en legalitetskontrol og dermed sikre overholdelse af lovgivningen, herunder prisloftet og ”hvile i sig selv princippet”.

  Varme- og affaldsområdet er ikke reguleret af Vandsektorloven, men skal overholde "hvile i sig selv princippet". Affaldstaksterne skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen godkendes af kommunalbestyrelsen. Fjernvarmetaksterne skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen men fremlægges udelukkende til orientering.

  Forslag til takster for 2018 for Glostrup Forsyning, vandforsyning

  Glostrup Forsyning A/S har ved brev af 13. november 2017 fremsendt forslag til prisliste for 2018. Af prislisten fremgår det, at vandprisen i 2018 falder med 2 kr./m3 til 19,00 kr./m3. Glostrup Forsyning har udarbejdet et budgetnotat, der beskriver årsagen til den faldende takst samt viser den forventede takstudvikling frem til 2020.

  Forslag til takster for 2018 for Glostrup Forsyning, spildevand

  Glostrup Forsyning A/S har ved brev af 13. november 2017 fremsendt forslag til prisliste for 2018. Af prislisten fremgår det, at vandafledningsprisen falder med 2,75 kr./m3 til 30,50 kr./m3.

  Glostrup Forsyning har udarbejdet et budgetnotat, der blandt andet beskriver årsagerne til den faldende takst samt viser den forventede takstudvikling frem til 2020.

  Forslag til gebyrer for 2018 for Glostrup Forsyning, affaldshåndtering

  Glostrup Forsyning A/S har ved brev af 13. november 2017 fremsendt forslag til prisliste for 2018. Af prislisten fremgår det, at renovationsgebyret for en 125 l affaldssæk falder med 431,25 kr. pr. år til 2.168,750 kr. pr. år. Gebyret for afhentning af containere falder også i 2017. Det fremgår endvidere, at erhvervsaffaldsgebyret falder med 61 kr. til 513 kr./år pr. virksomhed. Glostrup Forsyning har udarbejdet et budgetnotat, der blandt andet beskriver årsagerne til de generelt faldende affaldstakster samt viser den forventede takstudvikling.

  Orientering om takster for 2017 for Glostrup Forsyning, varmeforsyning

  Taksterne fastsættes af bestyrelsen i Glostrup Varme A/S. Bestyrelsen skal sikre, at disse overholder gældende lovgivning herunder "hvile i sig selv princippet". Taksterne skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen og er derfor alene til efterretning. Forbrugsafgiften for fjernvarme stiger med 7,50 kr. pr. GJ til 132,50 kr./GJ.

  Revisionskontrol

  Administrationen har anmodet revisionsfirmaet BDO om at kvalitetssikre takstgrundlaget, og foretage en kontrol af om der er tilstrækkelig dokumentation for prislisten, herunder om ”hvile i sig selv princippet” samt detaillovgivninger på vand-, spildevand- og affaldsområdet er overholdt/iagttaget. Af gennemgangen fra BDO fremgår det, at der er der tale om et godt og veldokumenteret materiale fra Glostrup Forsyning A/S.

  Notat fra BDO er vedhæftet sagen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at prisliste for 2018 for Glostrup Forsyning, spildevand, vandforsyning og affald godkendes.

  1. at de af Glostrup Varme A/S fastsatte takster tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Til efterretning.

  Bilag vedr. varme ønskes vedlagt til behandlingen i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Til efterretning.

  Bilag

 32.  32. Godkendelse af tillæg til lejekontrakt vedr. Glostrup Forsynings genbrugsplads

  Resumé

  På baggrund af en ny helhedsplan for ombygning af genbrugspladsen på Paul Bergsøes Vej ønsker Glostrup Affald A/S at udvide lejemålet med ca. 2.000 kvm til i alt 8.363 kvm. Samtidig ønskes leje af et areal 1.232 kvm til etablering af ny adgangsvej, der skal fungere som fælles vej for genbrugsstationen og Vej og Park.

  I den forbindelse skal kommunalbestyrelsen godkende tillæg til areallejekontrakt samt tillægsbevilling til budget 2018 og frem.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med selskabsgørelsen af forsyningsgrenene i 2010 blev en række kommunale ejendomme enten overdraget eller udlejet til forsyningsselskaberne, herunder arealet på Paul Bergsøes Vej 39, m.fl., hvor genbrugsstationen ligger.

  Arealet på godt 6.300 kvm blev udlejet til Glostrup Affald A/S til en årlig leje på 126.250 kr. (2010 niveau), svarende til 20 kr. pr. kvm. Lejen nettoprisindekseres årligt, således at den årlige leje i 2017 udgør 138.200 kr. (ca. 22 kr. pr. kvm). Lejen blev fastsat på baggrund af en vurderingsrapport fra valuarfirmaet Sadolin & Albæk, der stod for vurderingen af alle de overdragne og udlejede ejendomme.

  På baggrund af en ny helhedsplan for ombygning af genbrugspladsen ønsker Glostrup Affald A/S at udvide lejemålet med ca. 2.000 kvm til i alt 8.363 kvm. Samtidig ønskes leje af et areal 1.232 kvm til etablering af ny adgangsvej, der skal fungere som fælles vej for genbrugsstationen og Vej og Park.

  Sadolin & Albæk har bekræftet, at lejeniveauet stadig vil være på samme niveau som i den oprindelige vurderingsrapport, altså 20 kr. pr. kvm i 2010-niveau for det tillejede areal, og 10 kr. pr. kvm for arealet til den fælles adgangsvej. Den fremtidige årlige leje vil således udgøre 179.580 kr. i 2010-niveau svarende til 196.600 kr. i 2017-niveau.

  Tillæg til lejekontrakten træder i kraft pr. 1.1.2018.

  I forbindelse med udvidelsen af det lejede areal skal der ske nogle mindre omrokeringer på Vej og Parks tilstødende materielareal. Disse tiltag udføres af Glostrup Affald A/S i forbindelse med ombygningen af genbrugspladsen.

  Økonomi

  Der er budgetteret med en årlig lejeindtægt på 135.026 kr. fra 2018 og frem. Kommunens budget er fremskrevet efter KL’s pris- og lønskøn og er derfor en smule lavere end den beregnede årlige lejeindtægt, der fremgår af denne sag. Dette tilrettes ved nedenstående tillægsbevilling til 2018 samt budgetforslag 2019-2022.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Lejeindtægt, Paul Bergsøes Vej 37-45

  013 20 419 03

  -61.574

  I alt

  -61.574

  Netto 61.574 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at tillæg til lejekontrakt på genbrugspladsen på Paul Bergsøes Vej 37, m.fl. godkendes
  2. at der anbefales en tillægsbevilling vedr. en merindtægt på 61.574 kr. i 2018,
  3. at det anbefales at merindtægten på 61.574 kr. årligt indarbejdes i budgetforslag 2019-2022.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 33.  33. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen

  Resumé

  Pia Hagbarth Dahlin (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om optagelse af nedenstående punkt på kommunalbestyrelsens møde 13. december 2017.

  Sagsfremstilling

  ” Glostrup Kommune skal fremover ikke anvende nogle former for botilbud der har nogen som helst forbindelse til Tvind.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

 34.  34. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Ingen punkter til orientering.

 35.  35. Forslag til lederpriser (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017

  1. Folkeoplysningsudvalget anbefaler forslag 1 til at modtage lederpris.  
  2. Folkeoplysningsudvalget anbefaler forslag A til at modtage unglederpris
  3. Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at forslag B modtager lederprisen, som foreningsleder fra øvrige foreninger i stedet for unglederprisen
  Fraværende:
  1. Jette Højerup,

  Beslutning i Kulturudvalget den 23-11-2017

  1. Kulturudvalget anbefaler indstillingen.
  2. Kulturudvalget anbefaler indstillingen.
  3. Kulturudvalget anbefaler indstillingen.
  Fraværende:
  1. Ina-Maria Nielsen, V

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
 36.  36. Ny kunstgræsbane (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kulturudvalget den 23-11-2017

  1. Sagen blev drøftet.
  2. Administrationen udarbejder et revideret oplæg til drøftelse i de politiske partier. Konsekvenserne for pris, sportslige konsekvenser samt udbud beskrives.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Beslutningen fra Økonomiudvalgets møde fremgår af supplerende sagsfremstilling ovenfor.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  5. Indstillingen godkendt.
  6. Indstillingen godkendt.
 37.  37. Status og fremtid Cafe Fri (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2017

  1. Indstillingen anbefales ikke.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Kurt Kjær, O
  2. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales ikke.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen blev ikke godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
 38.  38. Godkendelse af salgsvilkårene for salg af parcelhusgrunde i Dysseaasen (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
 39.  39. Overdragelse af Ejby Vandværk (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
 40.  40. Arealoverførsel mellem matr.nr. 18a og 8am, Hvessinge by, Glostrup (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

  Indstillingen godkendt.

Mødenr. 2272