Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt, V
Susanne Nordbjerg Bach, A
Flemming Ørhem, O
Per Hansen, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Sophie Dahl Brohus, V
Freddie Rose, A
Pia Hagbarth Dahlin, O
Robert Sørensen, Ø
Piet Papageorge, V
Ole Hammer, A
Lars Thomsen, V
Kurt Kjær, O
Lisa Ward, A
Ina-Maria Nielsen, V
Jørn-Chr. Christiansen, A
Ole Møller Andreasen, V
Palle Laustrup, F


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  Borgmesteren orienterede om, at statsministeren har anmeldt et besøg på Sydvestvej torsdag 16. november 2017 fra kl. 14. Borgmesteren vil gerne invitere medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget til at deltage i besøget.

  Til orientering.

 3.  3. Orientering om møde i KKR Hovedstaden 10. oktober 2017

  Resumé

  Til orientering.

  Sagsfremstilling

  Der har 10. oktober 2017 været afholdt møde i KKR Hovedstaden. Referatet er vedlagt til orientering. Referat og oplæg kan endvidere tilgås via KL´s hjemmeside.

  På mødet blev blandt andet drøftet:

  • VIP-infrastrukturprojekter
  • Handlingsplan for Greater Copenhagen og Skåne Committee 2018-109
  • Regionale Væksthusaftale 2018
  • Revideret fordelingsnøgle til intern fordeling af sygeplejestuderende
  • KL’s forebyggelsesudspil på sundhedsområdet
  • Status på oprettelse af de særlige pladser i psykiatrien
  • Socialtilsyn Hovedstaden – årsrapport 2016 og takster 2018
  • Orientering vedr. ny overenskomstaftale med PLO
  • KKR:
   Status KKR Hovedstaden valgperioden 2014-2018
   Forretningsorden for KKR 2018 -2022
   Proces- og tidsplan forvalg og konstituering af KKR 2018-2022
  • Konstituerende møde i KKR Hovedstaden afholdes 29. januar 2018.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2017

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  Til orientering.

  Bilag

 4.  4. Overdragelse af vejareal i forbindelse med byggesag på Ejby Industrivej 80

  Resumé

  I forbindelse med ny tilbygning på Ejby Industrivej 80 ønsker bygherren at erhverve et mindre stykke vejareal for at kunne overholde byggelinjeafstand på 5 meter fra skel. Det indstilles, at udvalget anbefaler salg af det pågældende areal samt at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedrørende salget.

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Ejby Industrivej 80 ønsker at opføre en tilbygning til en eksisterende ejendom.

  Med det påtænkte byggeri kan byggelinjeafstanden på 5 meter fra skel ikke overholdes. Ejeren ønsker derfor at erhverve et mindre stykke vejareal på 49 m2.

  I forbindelse med erhvervelsen skal der også omlægges et mindre stykke fortov, hvilket bygherren skal stå for efter forudgående godkendelse af projektet fra vejmyndigheden.

  Bygherren skal i øvrigt afholde alle omkostninger til skelændring samt til eventuelle ledningsdeklarationer. 

  Bygherren har på vores foranledning ladet en landinspektør dels foretage en analyse af kørekurver for at se, om vejindskrænkningen kan lade sig gøre, dels foretage en økonomisk vurdering af det omhandlede areal. Det bemærkes, at det er den samme landinspektør, som Glostrup Kommune sædvanligvis anvender. 

  Kørekurveanalysen viser, at flytningen af fortovet ikke giver anledning til de store problemer.

  Den samlede vurdering af arealet skønnes af landinspektøren til at være den samme som den offentlige grundværdi i området på 500 kr./m2, hvilket giver en samlet pris på 24.500 kr.

  Administrationen indstiller, at arealet afhændes til denne pris og på de nævnte vilkår. 

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  201.015 Salg af vejareal ved Ejby Industrivej

  -24.500

  -24.500

  I alt

  -24.500

  -24.500

  Netto 24.500 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center og Miljø og Teknik indstiller:

  1. At 49 m2 vejareal ved Ejby Industrivej overdrages til grundejeren for 24.500 kr. og på betingelse af, at grundejeren afholder alle omkostninger til skelændring og alle omkostninger til omlægning af fortov og eventuelle ledningsdeklarationer,
  2. at der anbefales et rådighedsbeløb samt anlægsbevilling vedr. en salgsindtægt på 24.500 kr. til projekt 201.015 Salg af vejareal ved Ejby Industrivej i 2017.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 5.  5. Disponering af Værdighedspuljen 2018

  Resumé

  Glostrup Kommune modtager i forbindelse med implementering af værdighedspuljen 4.164.000 kr. af Sundheds- og Ældreministeriet i 2018.

  Glostrup Kommune skal senest 1. november 2017 meddele ministeriet, hvordan kommunen ønsker at disponere midlerne i værdighedspuljen for 2018.

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed og Velfærd foreslår, at følgende aktiviteter i 2017 fortsætter i 2018:

  Aktivitet

  Årlig udgift

  Udviklingssygeplejerske:

  480.000 kr.

  Opnormering med 6 SOSU assistenter:

  2.460.000 kr.

  Opnormering med 2 sygeplejersker:

  890.000 kr.

  Funktionstillæg til demenskoordinatorer:

  72.000 kr.

  Frivillighed – venneforeninger:

  100.000 kr. 

  I alt

  4.002.000 kr.

  Center for Sundhed og Velfærd foreslår, at det resterende beløb 162.000 kr. anvendes til

  Aktivitet

  Årlig udgift

  Klinisk udstyr, fx 2 stk. blærescannere

  130.000 kr.

  Lækkerier til beboerne på ældrecentrene

  32.000 kr.

  I alt

  162.000 kr.

  Formålet med det kliniske udstyr er at undersøge og behandle borgere i eget hjem og undgå indlæggelse. På såvel Midlertidige Pladser som ældrecentrene vil udstyret medvirke til at nedsætte nogle af de akutte indlæggelser, som ofte varer få timer grundet residual urin.

  Det resterende beløb anvendes til forskellige lækkerier på ældrecentrene. Formålet er at skabe hygge og glæde på ældrecentrene, og at køkkenerne genoptager traditionen med slik, chokolade, kager og Bailey i picnickurvene, som fx hver fredag til ’Vild med dans’, halloween, jul og andre begivenheder.

  Aktiviteterne er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

  Seniorrådet er blevet hørt, om de har forslag til disponering af Værdighedspuljen for 2018. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Center for Sundhed og Velfærd foreslår, at midlerne i Værdighedspuljen for 2018 fordeles således:

  Område

  Udgiftstype

  Aktivitet

  Kr.

  Livskvalitet

  Andet

  Frivillighed - venneforeninger

  100.000

  Andet

  Lækkerier til beboerne på ældrecentrene

  32.000

  Selvbestemmelse

  Løn

  Opnormering med 6 SOSU assistenter

  2.460.000

  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  Løn

  Udviklingssygeplejerske

  480.000

  Løn

  Opnormering med 2 sygeplejersker

  890.000

  Løn

  Funktionstillæg til demenskoordinatorer

  72.000

  Anskaffelser

  Klinisk udstyr (blærescannere)

  130.000

  Samlet forbrug

  4.164.000

  Midlerne ligger udover kommunens allerede vedtagne budget for 2018 og skal anvendes til nye aktiviteter på ældreområdet.

  Lønudgifterne er beregnet ud fra de forudsætninger, der er på de ansættelser, der er foretaget i 2017, og hvad der forventes at blive forbrugt i 2018.

  Indstillingen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er tale om puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At administrationens forslag til fordeling af midlerne i Værdighedspuljen for 2018 godkendes.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2017

  Socialdemokratiet stiller som ændringsforslag, at ”det skal være et ledelsesansvar, hvilken faggruppe, der vil højne kvaliteten bedst til gavn for borgerne.”

  For ændringsforslaget stemmer Susanne Nordbjerg Bach (A), Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A) og Palle Laustrup (F). Imod stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Lars Thomsen (V), Flemming Ørhem (O), Kurt Kjær (O). Ændringsforslaget faldet.

  Hovedforslaget sættes herefter til afstemning. Enstemmigt godkendt.

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  Socialdemokratiet stillede som ændringsforslag at "det skal være et ledelsesansvar, hvilken faggruppe, der vil højne kvaliteten bedst til gavn for borgerne."

  For ændringsforslaget stemte: A og F med i alt 8 stemmer.

  Imod ændringsforslaget stemte V, O og Ø med i alt 11 stemmer.

  Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

  Herefter blev hovedforslaget sat til afstemning og godkendt enstemmigt.

  Bilag

 6.  6. Opførelse af nye Midlertidige Pladser

  Resumé

  I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler til at finansiere den kommunale andel af en etablering af nye midlertidige rehabiliteringspladser, ombygning og udvidelse af plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen samt en udvidelse med nye plejeboliger på Ældrecenter Hvissinge. Planlægningsfasen for etableringen af nye midlertidige pladser afsluttes nu, og i den forbindelse skal Værdi- og funktionsprogram for byggeriet, tildelingskriterier, nyt navn, tidsplan, bedømmelsesudvalg og økonomi for byggeriet godkendes. Dernæst kan byggeriet sendes i udbud hos 4-5 udvalgte totalentreprenører.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler til at finansiere den kommunale andel af en udbygning af kommunens midlertidige pladser, ombygning og udvidelse af plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen samt en udvidelse med nye plejeboliger på Ældrecenter Hvissinge. Formålet med anlægsprojektet er at skabe rammer, der understøtter en rehabiliterende og aflastende indsats, en forbedring af indsatsen for de demente og fremtidssikre antallet af plejeboliger i kommunen.

  Som kommunalbestyrelsen besluttede 8. februar 2017 opereres der med en model med tre etaper:

  Etape 1: Etablering af nye midlertidige pladser, som tilbygning til Ældrecenter Dalvangen

  Etape 2: Ombygning af de nuværende Midlertidige Pladser, etablering af flexboliger samt ombygning af kælder på Ældrecenter Dalvangen

  Etape 3: Udvidelse med nye plejeboliger på Ældrecenter Hvissinge.

  Denne sag vedrører etape 1.

  Grundlag for udbud af byggeriet

  For at sikre at de nye Midlertidige Pladser danner gode rammer for en rehabiliterende indsats for borgere, pårørende og medarbejdere, har der været gennemført en grundig proces. Der har været studiebesøg i andre kommuner, nedsat arbejdsgrupper og afviklet en workshop med deltagelse af blandt andet Seniorråd, Ældre Sagen og relevante faglige organisationer. Ideer og ønsker til den kommende bygning er løbende drøftet i en politisk følgegruppe med repræsentanter fra partierne bag budgetaftalen for 2017.

  På denne baggrund har KUBEN Management udarbejdet et Værdi- og funktionsprogram, vedhæftet denne sag som bilag. Programmet indeholder de overordnede politiske og stedsspecifikke rammer og en beskrivelse af målgrupper, ligesom det beskriver forventninger og ønsker til tilbygningen. Værdi- og funktionsprogrammet er en del af det byggeprogram, der vil danne grundlag for udbud af byggeriet til 4-5 udvalgte totalentreprenører, som sammen med deres rådgivere skal give et bud på den konkrete udformning af byggeriet.

  Værdi- og funktionsprogrammet tager afsæt i, at formålet om genoptræning og rehabilitering skal præge husets opbygning og indretning. Fleksible rammer og anvendelsesmuligheder skal håndtere de stadig mere komplekse og forskellige borgerbehov. Der skal være særligt fokus på at skabe rum både ude og inde, der understøtter borgernes bedring, og som ansporer til liv og bevægelse gennem arkitekturen, udearealerne og velfærdsteknologi.

  Huset vil bestå af 16 én-sengsstuer og 4 to-sengsstuer, hvilket giver mulighed for at udvide kapaciteten fra 20 til 24 pladser ved spidsbelastninger. Huset opføres som tilbygning til Ældrecenter Dalvangen og skal hænge naturligt sammen med det eksisterende byggeri og de øvrige omgivelser.

  De midlertidige pladser opføres som plejeboliger efter reglerne om støttet alment boligbyggeri, og derfor skal kommunalbestyrelsen meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A. Denne godkendelse behandles i en særskilt sagsfremstilling.

  Kriterier til vurdering af tilbud

  Tildelingskriterierne er en integreret del af udbudsmaterialet. Administrationens oplæg til kriterierne er følgende:

  Tildelingskriterium

  Vægtning

  Pris

  45 %

  Kvalitet i løsning og materialer

  35 %

  Organisation og bemanding

  20 %

  Ved kriteriet ’pris’ konkurrerer tilbudsgiverne på den samlede pris for byggeriet.

  Kriteriet ’kvalitet i løsninger og materialer’ omhandler dels selve udformningen af byggeriet, herunder arkitektonisk kvalitet og i hvor høj grad de ønsker, der fremgår af Værdi- og funktionsprogrammet er opfyldt, og dels kvaliteten af de tilbudte produkter og materialer og herunder holdbarhed og vedligehold.

  Ved kriteriet ’organisation og bemanding’ vurderes tilbudsgiverne på den konkrete tilbudte organisation og bemanding på projektet. Tilbudsgiver skal levere en organisationsbeskrivelse, en oversigt over rolle- og ansvarsfordeling samt CV’er på nøglepersoner såsom projektleder/entrepriseleder, byggeleder, projekteringsleder, kvalitetssikrings-ansvarlig og arbejdsmiljøkoordinator. Nøglepersoners erfaring og kompetencer inden for lignende projekter vægtes højt.

  Jf. kommunens udbudsstrategi, -regler og -former for udbud på kommunens ejendomme indarbejdes relevante sociale klausuler i udbudsmaterialet.

  Navngivning af de nye Midlertidige Pladser

  For at markere opførelsen af den nye bygning er der fremsat ønske om at give det et nyt navn. Glostrup Kommune har tradition for at opkalde institutioner ud fra geografiske vejnavne. Administrationen har følgende tre forslag til nyt navn for de Midlertidige Pladser:

  1. Rehabiliteringshuset Digevang
  2. Digevangen
  3. Midlertidige Pladser Digevang.

  Administrationen anbefaler forslag nummer 1, da dette navn også vil understrege husets særlige funktion som specialiseret rehabiliteringssted, der ikke skal forveksles med almindelige plejeboliger.

  Tidsplan

  Projektet vedrørende byggeriet af nye midlertidige pladser er opdelt i tre perioder; Planlægningsfasen, Udbudsfasen og Udførelsesfasen. Planlægningsfasen afsluttes med nærværende sag.

  Udbudsfasen starter med et totalentrepriseudbud 28. november 2017 med tilbudsfrist 7. februar 2018. Kontraktindgåelse med entreprenør er berammet til 28. marts 2018. Aktiviteterne mellem tilbudsfrist og kontraktindgåelsen er præsentation af tilbud, vurdering af tilbud og politisk godkendelse.

  Udførelsesfasen starter, når der er indgået kontrakt, fastsat til 5. april 2018. Herefter følger blandt andet myndighedsbehandling og byggetilladelse. Det anslås, at hovedprojektet kan godkendes primo august 2018, hvorefter byggeriet kan igangsættes.

  De nye midlertidige pladser kan ifølge tidsplanen tages i brug 1. august 2019.

  For en mere detaljeret tidsplan se vedhæftede bilag.

  Bedømmelse af indkomne tilbud

  Bedømmelsen af tilbuddene vil ske i februar 2018 efter udløb af tilbudsfristen. Grundet kommunalvalget 21. november 2017 er det ikke muligt at nedsætte Bedømmelsesudvalget før end 1. januar 2018. Administrationen anbefaler, at bedømmelsesudvalget består af seks administrative repræsentanter og 2-5 politiske repræsentanter. En direktør, to repræsentanter fra Glostrup Ejendomme og tre repræsentanter fra Center for Sundhed og Velfærd vil udgøre den administrative del. Den nye kommunalbestyrelse får selv til opgave at sammensætte den politiske del af Bedømmelsesudvalget.

  Udgifter ved indflytning og drift

  De afsatte midler til byggeriet dækker alene opførelsen af den nye tilbygning samt indkøb af velfærdsteknologi. De driftsmæssige konsekvenser og behov for indkøb af inventar i forbindelse med de nye midlertidige pladser er endnu ikke kendt.

  Administrationen vurderer, at yderligere udgifter relateret til de nye midlertidige pladser primært vil vedrøre følgende:

  -Indkøb af træningsudstyr til ny træningssal og opholdsrum.

  -Indkøb af nyt inventar (møbler, lamper osv.) i det omfang det eksisterende inventar ikke er tilstrækkeligt, delvis grundet slitage, delvis grundet den udvidede normering.

  -Øgede lønudgifter, da normeringen udvides fra 16 til 20 pladser.

  -Afledt drift, herunder udgifter til vand, varme, el, rengøring, grøn pleje, teknisk service, husleje til de almene boliger m.m. Den nye bygning rummer betydeligt flere kvadratmeter end de nuværende midlertidige pladser, og udgifter til ejendomsdrift må forventes at stige.

  Det samlede behov vil blive gjort op og fremlagt i særskilt sag i forbindelse med budget 2019.

  Økonomi

  Kommunalbestyrelsen fik 12. september tilsendt et notat med foreløbig vurdering af budgetmæssige konsekvenser af nye midlertidige pladser. I notatet blev der redegjort for de økonomiske konsekvenser af det scenarie, hvor de tre etaper i projektet blev udført som en samlet totalentreprise, hvilket blev indarbejdet i forbindelse med budgetaftalen.

  Derefter blev det dog besluttet, at arbejde videre med 1. etape i et særskilt projekt, og Kuben Management har derfor udarbejdet et nyt projektscenarie.

  I nedenstående tabel er det vist, hvordan etape 1 bør budgetteres, såfremt alle de bagvedliggende forudsætninger står ved magt. Derudover er det vist, hvilke budgetter der står tilbage til etape 2 og 3. Det gøres opmærksom på, at de viste tal vedrørende etape 2 og 3 afspejler de beløb, der er afsat i kommunens budget, og ikke nødvendigvis de faktiske omkostninger til etaperne.

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  I alt

  Anlægsudgifter boliger - etape 1

  852

  20.909

  14.976

  0

  0

  36.737

  Anlægsudgifter service - etape 1

  239

  5.336

  3.046

  0

  0

  8.621

  Ekstra velfærdsteknologi-etape 1

  0

  1.000

  3.000

  0

  0

  4.000

  Anlægsudgifter i alt

  1.091

  27.245

  21.022

  0

  0

  49.358

  Finansiering i alt

  -1.091

  -32.030

  -4.061

  -800

  0

  -37.982

  Nettofinansiering etape 1

  0

  -4.785

  16.961

  -800

  0

  11.376

  Etape 2+3 - netto anlæg

  0

  0

  4.235

  19.254

  10.187

  33.676

  Etape 2+3 - netto finansiering

  0

  0

  -5.323

  -10.741

  -8.191

  -24.255

  Nettofinansiering etape 2+3

  0

  0

  -1.088

  8.513

  1.996

  9.421

  Kommunal nettofinansiering i alt

  0

  -4.785

  15.873

  7.713

  1.996

  20.797

  I nedenstående tabeller fremgår de bevillingsmæssige konsekvenser for de to vedtagne budgetår 2017 og 2018. Beløbene, der fremgår af tabellen, er nettobeløb. De præcise tal, herunder fordelingen mellem plejeboliger og servicearealer fremgår af bevillingsskemaet, som er vedhæftet denne sag som bilag.

  I forhold til de beløb, der blev indarbejdet i forbindelse med budgetaftalen, vil det være nødvendigt at foretage tidsmæssige forskydninger mellem årene, da tidsplanen for projektet er ændret. De bevillingsmæssige konsekvenser vedrører derfor forskydninger mellem årene samt fordeling af de afsatte nettobeløb vedr. plejeboliger, servicearealer og finansiering.

  Det forudsættes, at der optages byggekredit til at finansiere de løbende omkostninger, således at den kommunale nettobetaling først falder i forbindelse med, at der optages det endelige realkreditlån efter reglerne for almene boliger.

  Der er givet en anlægsbevilling på det oprindelige projekt på 2 mio. kr. Anlægsbevillingen tilrettes, så den svarer til de forventede udgifter på ca. 1,1 mio. kr. i 2017. Der vil blive søgt om anlægsbevilling til resten af projektet i forbindelse med politisk godkendelse af kontrakten med totalentreprenøren.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Tekst/Projektnr.

  Finansiering

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Nye Midlertidige Pladser

  -1.091.000

  -4.909.000

  -909.000

  I alt

  -1.091.000

  -4.909.000

  -909.000

  Netto 6.000.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Finansiering

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Nye midlertidige Pladser

  -6.233.000

  6.233.000

  I alt

  -6.233.000

  6.233.000

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  I 2019 vil ændringen være -6.233.000 kr. på anlægsdelen og -1.571.000 kr. vedr. finansiering. I 2020 vil ændringen være 8.895.000 kr. vedr. finansiering. Beløbene i 2019 og 2020 anbefales indarbejdet i budgetforslag 2019-2022.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Værdi- og funktionsprogrammet godkendt
  2. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler tildelingskriterierne godkendt
  3. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler navnet Rehabiliteringshuset Digevang godkendt
  4. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler tidsplan vedrørende byggeriet godkendt
  5. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler sammensætningen af bedømmelsesudvalget godkendt
  6. At Social- og Sundhedsudvalget tager til efterretning, at der er i forbindelse med Budget 2019 vil blive fremsat forslag vedrørende midler til drift, personale og inventar
  7. at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler et tillæg til rådighedsbeløb på -4.909.000 kr., tillæg til anlægsbevilling på -909.000 kr. samt tillægsbevilling vedr. finansiering på -1.091.000 kr. i 2017 godkendt
  8. at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler et tillæg til rådighedsbeløb på 6.233.000 kr. samt tillægsbevilling vedr. finansiering på -6.233.000 kr. i 2018 godkendt
  9. at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at ændringerne for 2019 og 2020 indarbejdes i budgetforslaget 2019-2022 godkendt.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.
  6. Indstillingen anbefales godkendt.
  7. Indstillingen anbefales godkendt.
  8. Indstillingen anbefales godkendt.
  9. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.
  6. Indstillingen anbefales godkendt.
  7. Indstillingen anbefales godkendt.
  8. Indstillingen anbefales godkendt.
  9. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  5. Indstillingen godkendt.
  6. Indstillingen godkendt.
  7. Indstillingen godkendt.
  8. Indstillingen godkendt.
  9. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 7.  7. Godkendelse af skema A for nye Midlertidige Pladser

  Resumé

  Ved planlægning af støttet alment byggeri skal kommunalbestyrelsen meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A. Kommunen er nu klar til at igangsætte etape 1 af den planlagte udvidelse af kommunens midlertidige pladser, jf. særskilt sagsfremstilling. Kommunalbestyrelsen bedes godkende skema A for henholdsvis boliger og serviceareal ved projektet. ­

  Sagsfremstilling

  Som fremlagt i særskilt sag er kommunen klar til at igangsætte etape 1 vedrørende udvidelse af kommunens midlertidige pladser, ombygning og udvidelse af plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen samt en udvidelse med nye plejeboliger på Ældrecenter Hvissinge, der blev besluttet med budgetaftalen for 2017. Etape 1 vedrører etablering af nye midlertidige pladser som tilbygning til Ældrecenter Dalvangen. Plejeboligerne opføres efter reglerne om støttet boligbyggeri.

  Om støttet boligbyggeri

  Ved planlægning af støttet alment byggeri skal kommunalbestyrelsen meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A.

  Når projektet har været i udbud, og byggeomkostningerne er kendte, skal kommunalbestyrelsen godkende anskaffelsessummen, også kaldet skema B.

  Ved projektets afslutning udarbejdes der et anlægsregnskab, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen og kan afsluttes ved indberetning af skema C.

  Ifølge lovgivning for støttet boligbyggeri skal kommunen finansiere den såkaldte grundkapital, som pt. svarer til 10 pct. af anskaffelsessummen.

  2 pct. af anskaffelsessummen betales af de indskud, som beboerne normalt vil indbetale, når de flytter ind i en almen bolig. Da boligerne skal anvendes som plejeboliger, vil det dog være kommunen, som reelt også kommer til at dække denne del af anskaffelsessummen.

  De resterende 88 pct. af anskaffelsessummen finansieres ved et støttet realkreditlån. Kommunalbestyrelsen skal på statens vegne give tilsagn om, at staten vil yde en løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet til byggeriet. Det vil sige, at staten betaler en andel af renter, bidrag og afdrag i lånets løbetid, mens resten betales af beboerne.

  I forhold til servicearealet yder staten et fast tilskud pr. bolig, medens kommunen finansierer resten.

  Selve projektet

  Projektet omhandler 20 almene plejeboliger opført som tilbygning til nuværende Ældrecenter Dalvangen. Boligerne skal indeholde i alt 24 midlertidige pladser fordelt på 16 én-personers boliger og 4 to-personers boliger.

  Der tilknyttes et træningslokale, multirum med mødemulighed, fælles spise- og fællesrum med anretterkøkken, skyllerum, depoter og kontorer/personalerum. Boligerne fordeles på 2 etager med tilhørende servicearealer og i tilknytning (forbindelsesgang) til eksisterende bygning.

  Det samlede byggeri forventes at udgøre i alt ca. 1.595 m² fordelt på 1.244 m² boligareal og 351 m² serviceareal.

  Der henvises til den særskilte sagsfremstilling vedrørende opførelse af nye Midlertidige Pladser.

  Økonomi

  Anskaffelsessummen for det samlede projekt udgør 47,2 mio. kr., hvoraf 36,8 mio. kr. vedrører boligerne og 10,4 mio. kr. vedrører servicearealet.

  Anskaffelsessummen for boligerne finansieres således:

  -Realkreditlån (88 pct.): 32.397.000 kr.

  -Kommunal grundkapital (10 pct.): 3.682.000 kr.

  -Beboerindskud (2 pct.): 736.000 kr.

  Anskaffelsessummen for servicearealet finansieres således:

  -Statstilskud (40 t.kr. pr. plejebolig, max. 60% af ansk.sum): 800.000 kr.

  -Momsrefusion (25% vedr. momspligtige udgifter) 1.808.000 kr.

  -Kommunalt nettoindskud: 7.742.000 kr.

  De bevillingsmæssige konsekvenser er behandlet i sagen om anlægget af de midlertidige pladser. Der er derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser af selve godkendelsen af skema A.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. at skema A vedr. opførelse af 20 almene plejeboliger opført som tilbygning til nuværende Ældrecenter Dalvangen godkendes
  2. at anskaffelsessummen for boligerne på 36,8 mio. kr. godkendes
  3. at der meddeles tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlånet
  4. at skema A vedr. servicearealet til de 20 almene boliger godkendes
  5. at anskaffelsessummen for servicearealet på 10,4 mio. kr. godkendes.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  5. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 8.  8. Udvidet åbningstid i dagtilbud

  Resumé

  Beslutning om anbefaling af flytning af udvidet åbningstid. Spirehusets forældrebestyrelse vurderer ikke, at der er behov for alle institutionens 3 ekstra åbningstimer. En rundspørge, blandt kommunens øvrige forældrebestyrelser viser, at der er et generelt ønske om udvidet ugentlig åbningstid. Administrationen forslår, at Spirehusets 3 ekstra åbningstimer flyttes til Engtoften, som er centralt beliggende.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen behandlede 7. juni 2017 et forslag fra forældrebestyrelsen i Spirehuset, om at nedsætte institutionens udvidede åbningstid fra 3 timer/uge til 1 time/uge. Spirehuset vil derved få en ugentlig åbningstid på 52 timer/uge. Årsagen var, at bestyrelsen ikke oplevede, at der var en efterspørgsel, som matchede den ekstra åbningstid. Kommunalbestyrelsen valgte at sende punktet til fornyet udvalgsbehandling.

  Administrationen har på denne baggrund, lavet en rundspørge blandt kommunens andre forældrebestyrelser for at undersøge, om behovet for udvidet åbningstid opleves anderledes.

  Administrationen har fået tilbagemeldinger fra forældrebestyrelserne i 5 institutioner. De samlede svar er vedlagt som bilag.

  I alle institutioner, på nær Rosenåen, Ejbyvang og Spirehuset, har forældrebestyrelserne valgt at lægge åbningstiden på følgende måde:

  Mandag

  07:00 – 17:00

  Tirsdag - torsdag

  06:30 – 17:00

  Fredag

  06:30 – 16:00

  I Ejbyvang har bestyrelsen valgt følgende åbningstider:

  Mandag- torsdag

  06:45 – 17:00

  Fredag

  06:45 – 16:45

  I Rosenåen har bestyrelsen valg forskellige åbningstider i de enkelte afdelinger:

  Anemonen

  Syrenen

  Violen

  Man-tir

  06:30 – 16:45

  Mandag

  06:45 – 16:45

  Mandag

  06:45 – 17:00

  Ons-tor

  06:30 – 17:00

  Tir-tor

  06:30 – 17:00

  Tir-ons

  06:30 – 16:45

  Fredag

  06:30 – 16:00

  Fredag

  06:30 – 16:00

  Torsdag

  06:30 – 17:00

  Fredag

  06:30 – 16:00

  I Spirehuset, som i øjeblikket har udvidet åbningstid, er åbningstiden:

  Mandag-torsdag

  06:30 – 17:30

  Fredag

  06:30 – 16:30

  I Skoven, Perlen og Engtoften og Hvissingegården har forældrebestyrelserne meldt tilbage, at mandag morgen og fredag eftermiddag er en udfordring. Skovager har kun nævnt fredag som en udfordring. Engtoftens forældrebestyrelse skriver:

  ”Det er de færreste arbejdspladser, som har sen mødetid om mandagen eller tidlig fyraften om fredagen. Og da man også må indregne pendlertid, lægger de skæve tider pres på familien”.

  Ifølge Hvissingegårdens forældrebestyrelse er åbningstiderne mandag og fredag kun en udfordring for et fåtal af forældre, og bestyrelsen mener ikke, at det ressourcemæssigt vil kunne svare sig at holde længere åbent. Omvendt mener Skoven, Perlen og Engtoften, at udvidet åbningstid vil give mere ro og fleksibilitet hos institutionernes familier.

  Tilbagemeldingen fra forældrebestyrelserne giver et generelt billede af, at en del forældre er udfordret af institutionernes åbningstider, fx i form af sen åbning mandag og tidlig lukning fredag. Bestyrelserne vurderer, at behovet vil kunne dækkes ved 1-1,5 times ekstra åbningstid om ugen.

  Administrationen foreslår, at Spirehuset ekstra åbningstid overdrages til en centralt beliggende institution, så forældre, som fremover skal vælge daginstitution, kan tage den udvidede åbningstid med i deres overvejelser. Administrationen forslår derfor, at det fremover skal være Engtoften på Vestervej 25A, som har udvidet åbningstid.

  For at der skal være en reel forskel i åbningstiden, forslår administrationen, at alle Spirehusets 3 ekstra åbningstimer overflyttes til Engtoften. Spirehuset vil herefter have en åbningstid på 51 timer/uge på linje med kommunens øvrige institutioner.

  Økonomi

  Spirehusets budget er i øjeblikket tilført midler, som svarer til 6 personaletimer om ugen. Af sikkerhedsårsager skal der være to medarbejdere til at åbne og lukke institutionen og derfor rækker dette til en udvidet åbningstid på 3 timer/uge.

  Beløbet vil blive overflyttet til Engtoftens budget for 2018, hvis denne vælges til at have udvidet åbningstid.

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  • At Spirehusets 3 ekstra åbningstimer overflyttes til Engtoften pr. 1. januar 2018

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Leif Meyer Olsen (V) foreslår, at Engtoften skal anvende de tre timer, så Engtoften åbner alle ugens dage kl. 6.00.

  Forslaget anbefales godkendt.

  Piet Papageorge (V) foreslår, at Engtoften registrerer antallet af brugere af den udvidede åbningstid.

  Forslaget anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2017

  Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt med de foreslåede tilføjelser om, at Engtoften anvender de tre timer, så de åbner kl. 6.00 alle ugens dage, samt at de registrerer antallet af brugere af den udvidede åbningstid, og at der årligt politisk følges op på, hvor mange der bruger den udvidede åbningstid.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  Sophie Brohus (V) foreslog ændringsforslag om, at supplere indstillingen med

  • at Engtoften tilføres 23.000 kr. årligt til at holde 1 time længere åbent fredag eftermiddag
  • at udgiften finansieres af kassebeholdningen, og
  • at den samlede udvidelse træder i kraft fra 1. januar 2018 eller snarest herefter under hensyntagen til overholdelse af varslingsregler m.v.

  Det supplerende ændringsforslag blev godkendt.

  Endvidere blev Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt med de foreslåede tilføjelser om, at Engtoften anvender de tre timer, så de åbner kl. 6.00 alle ugens dage, samt at de registrerer antallet af brugere af den udvidede åbningstid, og at der årligt politisk følges op på, hvor mange der bruger den udvidede åbningstid.

  Bilag

 9.  9. Takster på det specialiserede socialområde 2018

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal godkende takster og priser for 2018 efter diverse bestemmelser i Lov om Social Service samt tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om Social Service skal kommunalbestyrelsen fastsætte en takst for kommunale tilbud. Taksterne beregnes med udgangspunkt i den årlige styringsaftale for det specialiserede socialområde, samt det udgiftsniveau, som er besluttet af kommunalbestyrelsen ved vedtagelsen af budget 2018.

  Styringsaftalen for det specialiserede socialområde blev godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet 13. september 2017, sammen med resten af Rammeaftale 2018.

  I Styringsaftalen er det aftalt at udgifterne pr. dag, fra 2014 til og med 2018 maksimalt må stige med pris og lønfremskrivningen minus 2 pct. i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

  Fra 2014 til 2017 er udviklingen i Glostrup Kommunes takster af KKR opgjort til –3,2 %.

  I 2018 er taksterne kun steget med pris/løn-fremskrivningen. Administrationen vurderer dermed at Glostrup Kommune er godt på vej til at efterleve målet for udviklingen i taksterne fra 2014 til 2018.

  For Glostrup Kommunes vedkommende er de takstbelagte tilbud, som er en del af aftalen om prisudvikling, følgende: KABS, Bakkehuset, Parkvænget, Novavi-pensionatet og Gruppeordningerne vedr. specialundervisning.

  Glostrup Kommune har ligeledes en række tilbud: Globus, Ejbyhus, Mosetoften, Brumbassen, Café FRI, som sælger enkelte pladser til andre kommuner. Taksterne for disse tilbud beregnes efter samme principper som for de ovenstående tilbud.

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 13. september 2017, at KABS fremover kan tilbyde behandling af alkoholmisbrugere, som ikke har et samtidigt stofmisbrug. Denne sag vil derfor som noget nyt også indeholde takstfastsættelser for alkoholbehandling. Da KABS gerne vil begynde alkoholbehandlingen ultimo 2017, ønskes taksten for 2018 at gælde allerede fra Socialtilsynets godkendelse af tilbuddet.

  Derudover vil flytningen af KABS Stjernevang indebære større udgifter i 2018, hvilket er behandlet på kommunalbestyrelsens møde 8. februar 2017. Brugernormeringen på afdelingen skal øges med 21 årsværk. Dette vil indebære budgetmæssige konsekvenser på udgifter på ca. 2,6 mio. kr. primært på lønudgifter. Disse udgifter modsvares af øgede indtægter på tilsvarende beløb plus 6% i overhead.

  Endelig skal kommunalbestyrelsen i henhold til Lov om Social Service hvert år fastsætte og offentliggøre de timepriser, der skal betales til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

  På den baggrund er der fremkommet følgende takster:

  KABS:

  Social behandling 2018

  Pris pr. dag, kr.

  Social og lægelig udredning

  599

  Hvidovre/Gentofte basis

  100

  Hvidovre/Gentofte udvidet

  192

  Hvidovre/Gentofte intensiv

  498

  City basis

  304

  City udvidet

  496

  City intensiv

  609

  City anonym behandling

  79

  Stjernevang basis

  304

  Stjernevang udvidet

  497

  KASA

  562

  Tilsyn og beredskab

  32

  Efterbehandling

  137

  Alkoholbehandling 2018

  Pris pr. dag, kr.

  Kortlægning

  236

  Basis

  119

  Udvidet

  232

  Intensiv

  562

  Efterbehandling

  98

  Substitutionsbehandling behandling 2018

  Pris pr. dag, kr.

  - med samtidig social behandling

  110

  - uden samtidig social behandling

  136

  KABS – Ekstra ydelser:

  Ekstra ydelser

  Kr.

  Socialrådgivning

  600 pr. time

  Støtte-kontaktperson

  600 pr. time

  Specialpsykologisk undersøgelse

  8.000

  Opfølgning efter endt behandling

  325 pr. forløb

  Øvrige tilbud:

  Tilbud

  Døgntakst, kr.

  Årstakst, kr.

  Bakkehuset

  2.992

  1.092.088

  Parkvænget

  2.072

  756.413

  Novavi-pensionatet

  1.511

  551.434

  Ejbyhus skole- dagbehandling

  1.694

  381.101

  Gruppeordninger 0.-3. kl. skoledel

  612

  223.424

  Gruppeordninger 4.-6. kl. skoledel

  703

  256.495

  Gruppeordninger 7.-9. kl. skoledel

  734

  267.967

  Gruppeordninger 10. kl. skoledel

  712

  260.061

  Gruppeordninger – fritid u/morgenåbent

  297

  108.519

  Gruppeordninger – fritid m/morgenåbent

  401

  146.484

  Globus

  1.862

  679.739

  Mosetoften

  378

  137.921

  Brumbassen

  55

  11.688

  Café Fri

  509

  185.823

  Afregningspriser for levering af madservice
  Afregningspriserne på madservice for 2017 er beregnet med udgangspunkt i regnskabstimeprisen for 2016, som er fremskrevet til 2018-niveau.

  Madservice:

  Afregning pr. portion

  Ekskl. moms

  Inkl. moms

  Hovedret inkl. udbringning, normal kost

  53,51

  66,89

  Hovedret inkl. udbringning, speciel kost

  66,89

  83,62

  Biret inkl. udbringning

  13,38

  16,72

  Priserne vedr. madservice for 2018 er gældende for hele 2018. Priserne er de afregningspriser, der afregnes til private leverandører for produktionen og udbringning af maden.

  Afregningstaksterne afregnes inklusiv moms med godkendte private leverandører.

  Afregningspriser for private leverandører for levering af personlig pleje og praktisk hjælp
  Priserne for personlig og praktisk pleje er fra februar 2016 faste priser i henhold til leverandørernes kontrakter.

  Økonomi

  Udvidelse af normeringen på KABS Stjernevang betyder behov for øgede bevillinger på både indtægt- og udgiftssiden.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  KABS

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  05.38.45

  KABS driftsudgifter

  KABS driftsindtægter

  06.45.51

  Overhead

  2.575.440

  -2.575.440

  -154.526

  I alt

  -154.526

  Netto 154.526 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. at de beregnede takster/priser for 2018 godkendes.
  2. at taksten vedrørende alkoholbehandling allerede gælder fra Socialtilsynets godkendelse i 2017.
  3. at der gives tillægsbevilling til KABS’s drift på 2.575.440 kr. (merudgift) finansieret af en tillægsbevilling til KABS’s indtægter på 2.575.440 kr. (merindtægt) samt et øget overhead på 154.526 kr. (merindtægt) i 2018.
  4. at ovenstående bevilling indarbejdes i budgetforslag 2019 – 2022.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 10.  10. Meddelelse om ret til folkepension

  Resumé

  Udbetaling Danmark har besluttet ikke længere at sende breve med meddelelser om ret til folkepension til borgere, der nærmer sig pensionsalderen. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Glostrup Kommune skal overtage opgaven med at udsende breve til alle kommende folkepensionister.

  Sagsfremstilling

  Flemming Ørhem (O) anmodede om optagelse af et punkt på kommunalbestyrelsens møde 13. september 2017 vedrørende afskaffelse af informationsbrevet til borgere, som nærmer sig folkepensionstidspunktet. Kommunalbestyrelsen besluttede at bede administrationen om at udarbejde en sagsfremstilling til behandling i Økonomiudvalget.

  Baggrund

  Med Lov nr. 659 af 8. juni 2017 ophæves pligten til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgerne, inden de når folkepensionsalderen. Baggrunden for forslaget er en harmonisering mellem folkepensionen og andre sociale ydelser, hvor der ikke er krav om generel orientering.

  Loven betyder også, at det for kommende Folkepensionister nu bliver muligt at søge folkepension med tilbagevirkende kraft, såfremt borgeren søger seneste 5 måneder efter de har nået folkepensionsalderen. Udbetaling Danmark (UDK) vurderer derfor, at den nuværende information bliver overflødig, og UDK har derfor valgt at afskaffe informationsbrevet om, at man selv skal søge folkepension.

  Der er udsendt informationsmateriale til kommunerne, som kan bruges i informationskampagner til borgere, via opslag, i Borgerservice, på infoskærme, hjemmesiden, Facebook og i Folkebladet. Konsekvenserne af at afskaffe et informationsbrev til kommende Folkepensionister vurderes derfor af UDK til at være relativt lavt, idet informationen vil være bredt til stede i alle medier, på hjemmesider og borger.dk.

  Administrationen sørger for, at der fremadrettet informeres bredt på alle kommunens tilgængelige kanaler herunder hjemmeside, Facebook, infoskærme, informationsannonce i Folkebladet mv. Fremover vil der også i hvert nummer af Egen være en annonce, som gør læsere opmærksom på, at de selv skal søge pension. Egen husstandsomdeles til førtidspensionister samt borgere over 60 år i Glostrup.

  Fremadrettet vil Borgerservice også sørge for, at borgere, som nærmer sig folkepensionsalderen, får udleveret en folder vedr. ansøgning om folkepension ved fremmøde, fx ved kørekortsfornyelse, pasfornyelse eller andre ærinder.

  Det er administrationens vurdering, at der allerede er taget hånd om de svagere borgere ved, at førtidspensionister automatisk overgår til folkepension, og at andre svage borgergrupper forventes at være i kontakt med kommunen i forvejen

  og således er omfattet af kommunens vejledningsforpligtelse. Det er derfor administrationens vurdering, at det ikke er nødvendigt, at Glostrup Kommune udsender et brev til alle kommende folkepensionister.

  Udsendelse af informationsbrev fra Glostrup

  Såfremt Økonomiudvalget ønsker at Glostrup Kommune sender informationsbreve til kommende Folkepensionister, kan det gøres månedsvis, kvartalsvis eller ½ årligt alt efter hvad der besluttes.

  Det er muligt at trække lister over kommende Folkepensionister i Glostrup Kommune. For 2017 er tallet omkring 200. Det er også muligt lave en masseforsendelse til disse via digital post. De borgere, som ikke er digitale, vil få det som brev med posten i stedet.

  Så vidt administrationen vurderer, er det ikke muligt at finde et IT system, som automatisk kan løse opgaven, blandt de systemer, der pt. er til rådighed, og udvikling af et system er bekosteligt.

  De økonomiske konsekvenser består af udgifter til porto, enten digitalt (1 kr. pr. borger) eller papirpost (8 kr. pr. borger) til de borgere, der er fritaget for digital post.

  Derudover er konsekvensen, at medarbejdere i Borgerservice skal løse en række tidskrævende arbejdsopgaver med manuel fremsøgning af de berørte borgere samt udsendelse af brevet. Såfremt der sendes breve ud hvert kvartal, er det anslåede tidsforbrug 25 timer årligt.

  Derudover kommer et forventet træk på medarbejderressourcer til besvarelse af spørgsmål som opfølgning på de udsendte breve. Borgere, som modtager dette brev, vil naturligt henvende sig til Glostrup Kommune med spørgsmål om folkepension, men det er UDK, der er myndighed på området.

  Administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at Glostrup Kommune dermed overtager en opgave fra UDK uden at der følger resurser med.

  Det er ikke muligt at anslå, hvor mange timer der skal bruges på at håndtere henvendelser fra borgere på baggrund af brevene, men administrationen vurderer, at der vil være en øget henvendelsesrate umiddelbart efter udsendelsen.

  Det kan overvejes forud for en beslutning om udsendelse af kommunale informationsbreve, at det følges hvor mange borgere som får udleveret informationsmateriale i Borgerservice, og at udviklingen følges i tæt kontakt med UDK om hvorvidt der er borgere i Glostrup, som kommer i klemme, med henblik på at lægge pres på UDK i forhold til deres myndighedsrolle på dette område.

  Økonomi

  Ud fra ovenstående overslag over antal breve og tidsforbrug kan udgiften til en lokalt funderet ordning med udsendelse af fortrinsvis elektroniske breve til de kommende folkepensionister anslås til ca. 15.000 kr. årligt. Fordelt med ca. 1.000 kr. til forsendelsesudgifter, 7.500 kr. til lønudgifter ved selve opgaven (25 timer) og 6.000 kr. til opfølgning og svar på henvendelser (forudsat tidsforbrug 20 timer årligt). Der er anvendt en timeløn på 300 kr. i timen (groft overslag), der også dækker ferie, sygdom og opregning fra ren nettotid med interne møder, frokost og lignende.

  Indstilling

  1. Drøftet. Der ønskes udsendt breve til kommende pensionister.
  2. Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen en ekstra driftsbevilling på 15.000 kr. årligt med virkning fra 2018, finansieret af kassebeholdningen.
  3. Indstillingen godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2017

  1. Drøftet. Der ønskes udsendt breve til kommende pensionister.
  2. Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen en ekstra driftsbevilling på 15.000 kr. årligt med virkning fra 2018, finansieret af kassebeholdningen.
  3. Indstillingen godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af Økonomiudvalgets anbefaling beslutte om der skal gives en tillægsbevilling på 15.000 kr. til merudgifter ved udsendelse af breve til kommende folkepensionister fra 1. januar 2018.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  CKB - 651 44 001 03

  Porto – 6510131507

  14.000

  1.000

  Ialt

  15.000

  Netto 15.000 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  1. Der ønskes udsendt breve til kommende folkepensionister
  2. Der søges driftsbevilling på 15.000 kr. i 2018, finansieret af kassebeholdningen
  3. Der indarbejdes 15.000 kr. i budgetforslaget 2019-2022.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
 11.  11. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  Ingen punkter til orientering.

 12.  12. Kommende salg af parcelhusgrunde i Dysseaasen (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.
  6. Indstillingen anbefales godkendt.
  7. Indstillingen anbefales godkendt.
  8. Indstillingen anbefales godkendt.
  9. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-11-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.
  5. Indstillingen godkendt.
  6. Indstillingen godkendt.
  7. Indstillingen godkendt.
  8. Indstillingen godkendt.
  9. Indstillingen godkendt.
Mødenr. 2257