Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra borgmesteren 3. Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 148 - Produktionshus og Eventhal Priorparken i Brøndby Kommune 4. Ligestillingsredegørelse 5. Godkendelse af forslag til Lokalplan HL22 for genbrugsstationen m.m. 6. Kommuneplantillæg nr. 6 7. Forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175 8. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 9. Kommuneplantillæg nr. 3 til endelig vedtagelse 10. Lokalplan GL95.3 til endelig vedtagelse 11. Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 12. Vedtagelse af Lokalplanforslag HL21 - Ældrecenter Dalvangen 13. Endelig vedtagelse af Lokalplan HL4.1 - Børneinstitution på Skovsletten 14. Delegering af kompetence vedr. behandling af klager om skolens håndtering af mobning 15. Nyt navn til dagplejens legestue 16. Beskæftigelsesplan 2018-19 17. Renovering af brandstationen 18. Forhøjet anskaffelsessum mv. for etape 2 af helhedsplanen for Glostrup Boligselskab afd. 9, Stadionkvarteret 19. Forslag til revision af Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning - Fingerplan 2017 – Spor 2 20. Forslag til bemærkninger til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet 21. Godkendelse af repræsentant til bestyrelsen for Taxinævn Hovedstaden 22. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen 23. Kommunal- og regionalvalg 2017 - tilforordnede til afstemning i hjemmet og på ældrecentre m.v. 24. Kommunens budget for 2018 og overslagsårene 2019-2021 25. Fastsættelse af den kommunale udskrivningsprocent for 2018 26. Fastsættelse af grundskyldspromille for 2018 vedrørende kommunal grundskyld 27. Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller for 2018 28. Fastsættelse af kirkeskatten for 2018 29. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

Deltagere:


John Engelhardt, V
Susanne Nordbjerg Bach, A
Flemming Ørhem, O
Per Hansen, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Sophie Dahl Brohus, V
Freddie Rose, A
Pia Hagbarth Dahlin, O
Robert Sørensen, Ø
Piet Papageorge, V
Ole Hammer, A
Lars Thomsen, V
Kurt Kjær, O
Lisa Ward, A
Ina-Maria Nielsen, V
Jørn-Chr. Christiansen, A
Ole Møller Andreasen, V
Palle Laustrup, F


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om at punktere 6 og 7 blev behandlet sammen, punkterne 9 og 10 blev behandlet sammen samt punkterne 11 og 12 blev behandlet sammen.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Ingen punkter til orientering.

 3.  3. Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 148 - Produktionshus og Eventhal Priorparken i Brøndby Kommune

  Resumé

  Glostrup Kommunalbestyrelse fremsendte i februar 2017 en række bemærkninger til Brøndby Kommunes forslag til Lokalplan 148 – Produktionshus og Eventhal Priorparken. Brøndby Kommune har behandlet bemærkninger og endeligt vedtaget kommuneplantillægget og lokalplanen. Brøndby Kommunes behandling af bemærkninger fremlægges til orientering. 

  Sagsfremstilling

  Brøndby Kommune sendte i december 2016 forslag til Lokalplan 148 – Produktionshus og Eventhal Priorparken i høring. Efterfølgende blev forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 sendt i høring.

  Lokalplanen og kommuneplantillægget åbner mulighed for at omdanne og tilbygge det tidligere NKT Højspændingslaboratorium i Priorparken til eventhal, samtidig erklæres laboratoriet for bevaringsværdigt.

  Glostrup Kommunalbestyrelse behandlede 8. februar 2017 lokalplanforslaget og fremsendte følgende bemærkninger til lokalplanforslaget til Brøndby Kommune:

  a)at støjgrænserne skal overholdes, så naboerne i Glostrup Kommune ikke bliver generet,

  b)at effektbelysning af indgang mv ikke må genere naboerne i Glostrup Kommune,

  c)at Glostrup Kommune ikke er interesseret i, at der etableres en sti til Søndervangsvej, da det vil skabe p-problemer i Søndervangskvarteret,

  d)at der i lokalplanen fremgår en fremtidig vej over/under jernbanen, som der ikke er redegjort for i lokalplanens redegørelse eller i lokalplanens bestemmelser,

  e)at Glostrup Kommune fastholder sine tidligere fremsendte bemærkninger om, at såfremt Brøndby Kommune ønsker at udbygge/omdanne erhvervsområderne Priorparken og Vibeholm skal der enten findes nye vejadgange ved at åbne op mod Sognevej og Brøndbyvestervej eller at der skal ske en vejombygning af krydset Hovedvejen/Tavleholmsvej, der kan påvises at skabe den nødvendige kapacitet. Hvis Brøndby Kommune overvejer en ombygning af krydset Hovedvejen/ Tavleholmsvej ønsker Glostrup Kommune at blive inddraget i den fremtidige planlægning af områderne. Glostrup Kommune bemærker samtidig, at der ikke er planer om at investere yderligere i krydset Tavleholmsvej/Hovedvejen.   

  Brøndby Kommune modtog 6 bemærkninger til forslagene og besluttede følgende i forhold til Glostrup Kommunes bemærkninger:

  a)Brøndby Kommune bemærker, at der i lokalplanen er krav om at Miljøstyrelsens bestemmelser omkring støj skal overholdes

  b)at lokalplanens retningslinje 8.4 er blevet tilføjet en bemærkning om, at ”Effektbelysning ikke må være generende for omliggende boligområder. Effektbelysning må ikke placeres på eller ved bygningens vestfacade.”

  c)at den nævnte cykelsti er planlagt i amtets tid. Brøndby Kommune mener, at det giver god mening at anlægge denne, da det vil gøre det lettere at komme fra Brøndbyøster Station til Priorparken og give ny adgang til Eventhallen. Da Glostrup Kommune ikke er interesseret i, at cykelstien føres igennem, vil der ikke være adgang vest fra. Det tilgrænsende område i Glostrup Kommune vil derfor ikke blive berørt

  d)at den viste vejføring under banen fremgår af den oprindelige helhedsplan for Priorparken, men at den fjernes på kortbilaget, da vejen ikke er nødvendig for de aktiviteter, som lokalplanen giver mulighed for

  e)Brøndby Kommune vurderer, at de aktiviteter, der kommer til at foregå i Eventhallen, kan finde sted inden for den nuværende vejkapacitet. Krav om etablering af nordlig vejadgang er kun nødvendig, når der bliver offentlig adgang til arrangementerne og arrangørerne ikke kan styre, hvordan folk ankommer.

  Derudover har Brøndby Kommune tilføjet lokalplanen bemærkninger om jernbaneloven, da området ligger op til jernbanen, indskrænket byggefeltet, da der ligger en hovedforsyningsledning og ændret retningslinjerne, så der kun skal anlægges parkering og nordlig indkørsel til området, når der kommer offentlig adgang, hvor arrangørerne ikke kan styre hvordan folk ankommer.  

  Brøndby Kommunes dagsordenpunkt og indsigelsesskema fremgår af bilag.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Til orientering.

  Bilag

 4.  4. Ligestillingsredegørelse

  Resumé

  Ligestillingsredegørelse 2017 beskriver Glostrup Kommune som arbejdsplads i perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2017.

  Sagsfremstilling

  Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

  Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

  Formålet med ligestillingsredegørelsen er, at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

  Resultatet af årets ligestillingsredegørelse vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk i foråret 2018.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Økonomiudvalget bemærker, at de gerne ser, at direktionen arbejder med at tilvejebringe en større grad af ligestilling på kommunens institutioner for børn og unge, da der ses at være en stor overvægt af kvindelige ansatte.

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 5.  5. Godkendelse af forslag til Lokalplan HL22 for genbrugsstationen m.m.

  Resumé

  Lokalplan HL22 skal godkendes som forslag forud for offentlig høring. Lokalplanen annullerer tidligere tiders arealudlæg til stier, der ikke ønskes anlagt og fastlægger en fremtidssikret og trafiksikker vejadgang til aktiviteterne i lokalplanområdet. Herved skabes mulighed for en mere effektiv udnyttelse af området til genbrugsstation og materielplads.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen er udarbejdet for at sikre mulighed for at genbrugsstationen kan renoveres og udbygges til en moderne genbrugsstation.

  Lokalplanens område udgøres af ejendommen matr.nr 11ag, der er beliggende umiddelbart syd for HCS A/S og mellem de to veje Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej. Denne ejendom rummer i dag genbrugsstationen, Vej og Parks materieloplag samt et mindre uudnyttet grønt areal.

  Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til en vifte af traditionelle lettere erhverv (lettere industri-, værksteds-, håndværks-, service- og lagervirksomhed herunder oplag af genbrugsmaterialer). Denne anvendelse afviger ikke fra den nuværende, idet de kommunale funktioner på ejendommen er at regne for værksteds- og servicefunktioner samt oplag.

  Med lokalplanen gives mulighed for at ejendommen kan opdeles i to adskilte funktioner/nye ejendomme. Dette vil medføre et behov for etablering af en ny vejadgang for tunge køretøjer til den vestlige del af ejendommen fra Hvissingevej. Denne del har ellers hidtil haft vejadgang for tung trafik fra Paul Bergsøes Vej. Lokalplanen fastlægger placering af en ny almindelig vejadgang fra Hvissingevej så også tung trafik kan køre ind denne vej. Vejadgangen er fastlagt i den sydligste del af området for derved at anspore trafikafvikling via Dalvangsvej. Dette vil reducere den trafikbelastning, der ellers ville kunne være gennem Hvissinge Landsby. Trafikmængden til den vestlige del af området er dog under alle omstændigheder begrænset.

  Lokalplanen fastlægger krav om beplantningsbælter langs den sydlige rand af lokalplanområdet samt langs Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej. Dette er gjort for at sikre at lokalplanområdets aktiviteter kommer til at genere de omkringliggende naboområder mindst muligt.

  Det er lokalplanens formål:

  • at fastlægge anvendelsen af lokalplanområdet til erhvervsformål i form af lettere industri-, værksteds-, håndværks-, service- og lagervirksomhed, herunder oplag af genbrugsmaterialer,
  • at sikre adgangsforhold, der muliggør at området ikke skaber unødig tung trafik på Hvissingevej,
  • at sikre, at området fra de omgivende veje fremstår afskærmet af beplantning.

  Forslag til Lokalplan HL22 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025.

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af lokalplanen. Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da den samlede miljøbelastning af området og omgivende arealer ikke vurderes at ændres væsentligt i forhold til de allerede planlagte anvendelsesmuligheder

  Ifølge Planloven skal et forslag til en lokalplan som minimum i 8 ugers høring, før det kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden forventes gennemført fra medio oktober 2017 til medio december 2017.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at forslag til Lokalplan HL22 for et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej – herunder Genbrugsstationen godkendes samt udsendes i offentlig høring, at det besluttes,
  2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget, samt at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Leif Meyer Olsen (V) fremsætter ændringsforslag om at Vej og Park skal have adgang for tung trafik fra Hvissingevej.

  Leif Meyer Olsen (V) stemte for.

  Flemming Ørhem, Lars Thomsen (V), Robert Sørensen (Ø) og Per Hansen (A) stemte imod.

  Ændringsforslaget forkastet.

  1.Indstillingen anbefales godkendt.   

  2.Indstillingen anbefales godkendt.   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 6.  6. Kommuneplantillæg nr. 6

  Resumé

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 muliggør åben-lav boligbebyggelse på en del af ejendommen Ejby Mosevej 175. Med forslaget overgår ejendommen fra at indgå i rammeområde ER05 - Ejby Mose til at indgå i rammeområde EB12 - Parcelhusområde ved Ejby Mosevej. 

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse, således at forslaget kan sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige del af matr.nr. 9b, Ejby Mosevej 175 med henblik på at udstykke denne del af ejendommen til to parceller til to parcelhuse i forlængelse af striben af eksisterende parcelhuse langs Ejby Mosevej. Det er ikke muligt med Kommuneplan 2013-2025, hvor ejendommen indgår i rammeområde ER05 - Ejby Mose som et rekreativt grønt område. 

  Denne ændring af kommuneplanen anses i henhold til Planloven for så væsentlig, at der i efteråret 2016 blev afholdt en forudgående offentlig høring af ændringen. Der kom to indsigelser, og de gav ikke anledning til at ændre forslaget. Miljø- og Teknikudvalget besluttede derfor på mødet 25. oktober 2016 at igangsætte udarbejdelse af et nyt plangrundlag for den sydlige del af Ejby Mosevej 175. Center for Miljø og Teknik har derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 6, hvor ejendommen foreslås overført til rammeområde EB12 - Parcelhusområde ved Ejby Mosevej.

  Kommuneplantillægget åbner mulighed for åben-lav boligbebyggelse. De øvrige rammer videreføres i kommuneplantillægget, dvs. bebyggelsesprocenten må være op til 30 og højden må max være 8,5 m fordelt på højst 1 etage med udnyttet tagetage. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med hovedstrukturen i Kommuneplan 2013-2025.

  Sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 fremlægges forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175. Se efterfølgende punkt på dagsordenen.

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af kommuneplantillægget. Miljøscreeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag.

  Ifølge Planloven skal et forslag til et kommuneplantillæg som minimum i 8 ugers høring, før det kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden forventes gennemført fra 31. oktober 2017 til 2. januar 2018.

  Center for Miljø og Teknik foreslår, at forslaget til kommuneplantillægget godkendes og sendes i offentlig høring, og at det samtidig bekendtgøres, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 6godkendes samt udsendes i offentlig høring i 8 uger,
  2. At det besluttes, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 6, samt at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelse af kommuneplantillægget.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt af Flemming Ørhem (O), Leif Meyer Olsen (V), Per Hansen (A) og Lars Thomsen (V).

   Robert Sørensen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ønsker at bevare arealet som et rekreativt grønt område.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt af John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V) Lars Thomsen (V), Flemming Ørhem (O), Kurt Kjær (O), Hanne Nielsen (A), Susanne Nordbjerg Bach (A) og Lisa Ward (A).

  Palle Laustrup (F) stemmer imod, da SF ønsker at bevare arealet som et rekreativt grønt område.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning.

  For stemte gruppe V, O og A med 17 stemmer.

  Imod stemte gruppe F og Ø med 2 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 7.  7. Forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175

  Resumé

  Forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175 - giver mulighed for, at en del af Ejby Mosevej 175 kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af to parcelhuse.   

  Lokalplanforslaget fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse, således at forslaget kan sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen er udarbejdet for at skabe plangrundlag for salg af den sydlige del af Ejby Mosevej 175. Lokalplanen skal muliggøre, at denne del af ejendommen kan anvendes til to parcelhuse med en grundstørrelse på ca. 775 m² hver. Ejendommen ejes af Glostrup Kommune og har tidligere været anvendt af nogle af kommunens gartnere indtil for nogle år siden, hvor driften blev samlet. 

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025, da kommuneplanen ikke muliggør boligbebyggelse på ejendommen. Derfor har Center for Miljø og Teknik udarbejdet et debatoplæg med et ændringsforslag af kommuneplanrammen, så åben-lav boligbebyggelse kan tillades. Debatoplægget var i offentlig høring i efteråret 2016. Debatoplægget blev behandlet af Miljø- og Teknikudvalget på et møde 25. oktober 2016, hvor udvalget indstillede, at rammeområdet i kommuneplanen skulle ændres til at omfatte parcelhusbebyggelse, og at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan. Center for Miljø og Teknik har derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 samt et forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175.

  Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 6, der muliggør åben-lav boliger, fremlægges til politisk behandling sideløbende med forslaget til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175.

  Forslaget til lokalplanen giver mulighed for anvendelse til åben-lav boliger, hvor der gives mulighed for en udstykning af den sydlige del af Ejby Mosevej 175 til to parcelhuse mod Ejby Mosevej. Lokalplanen fastlægger byggelinjer og tagform for at skabe ens rammer med de nærliggende parcelhuse på Ejby Mosevej mod øst. Ejby Mosevej 175 ligger mod grønne områder, og lokalplanen stiller krav til at hegning mod Ejby Mose-området skal være levende hegn.

  Det er lokalplanens formål:

  • At fastlægge lokalplanområdets anvendelse til åben-lav boligbebyggelse, og
  • at sikre et grønt udtryk i lokalplanområdet mod Ejby Mose.

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening. Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag.

  Ifølge Planloven skal et forslag til en lokalplan i høring i 8 uger, før den kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden forventes gennemført fra 31. oktober 2017 til 2. januar 2018.

  Center for Miljø og Teknik foreslår, at lokalplanforslaget godkendes og sendes i offentlig høring, og at det samtidig bekendtgøres, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1.at forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175 godkendes samt udsendes i offentlig høring i 8 uger,

  2.at det besluttes, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget, samt at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelse af lokalplanforslaget.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  1.Indstillingen anbefales godkendt.

  2.Indstillingen anbefales godkendt af Flemming Ørhem (O), Leif Meyer Olsen (V), Per Hansen (A) og Lars Thomsen (V).

  Robert Sørensen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ønsker at bevare arealet som et rekreativt grønt område.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt af John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V) Lars Thomsen (V), Flemming Ørhem (O), Kurt Kjær (O), Hanne Nielsen (A), Susanne Nordbjerg Bach (A) og Lisa Ward (A).

  Palle Laustrup (F) stemmer imod, da SF ønsker at bevare arealet som et rekreativt grønt område.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning

  For stemte gruppe V, O og A med 17 stemmer.

  Imod stemte gruppe F og Ø med 2 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 8.  8. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025

  Resumé

  Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009-2021 fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 10. maj 2017 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 i høring.

  Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for rammeområdet GC06 – Det gamle pakhus mv fastholder områdets hidtidige bestemmelser om, at området kan anvendes til centerformål i form af kontorer, administration, service, hotel, restaurant, uddannelse, kultur, udstillingsvirksomhed, detailhandel, bolig og produktions- og servicevirksomhed i miljøklasse 1 samt grønt område - offentlig park. Indenfor området kan der etableres kontorer over 1.500 m², da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde. Der kan samlet indenfor rammeområde GC06, GC07 og GC08 nyindrettes eller nyopføres 2.000 m² til detailhandel, heraf må dagligvarebutikker ikke overstige 1.000 m² og udvalgsbutikker ikke overstige 1.000 m² og fastsætter en bebyggelsesprocent på 75. Kommuneplantillægget øger etageantallet fra 6 etager til 7 etager og fastsætter, at bebyggelsesprocent i særlige tilfælde kan hæves til 225 for at skabe en tættere bebyggelse ved Glostrup Station.

  Forslaget har været i høring fra 30. maj 2017 til 21. august 2017. Ved høringsfristen udløb var der indkommet 2 bemærkninger til Kommuneplantillægget. Bemærkningerne kommer fra Seniorrådet og Vesterled Grundejerforening.

  Høringssvarene går på:

  • at der skal være gode forbindelser til Glostrup Centeret, Biblioteket, Rådhuset mv.
  • at der indenfor området bliver muligheder for ældreboliger og seniorbofælleskaber
  • at der bør laves en samlet trafikhandlingsplan for Kirkebjerg-området, da der forventes en massiv udbygning af området i de kommende år.

  Se samlet høringssvar og administrationens bemærkninger til høringssvarene i bilag.

  I forbindelse med udviklingen af Semler ejendommene på Banemarksvej har Brøndby og Glostrup Kommune iværksat en trafikundersøgelse for den kommende udvikling i Kirkebjergområdet samt parcelhusområdet i Vesterled. Trafikundersøgelsen vil blive fremlagt sammen med høringssvarene af den forudgående høring om ændring af Semler ejendommene på Banemarksvej i efteråret 2017.

  Denne trafikanalyse vil danne grundlag for udarbejdelse af nye lokalplaner indenfor det rammeområde, som dette kommuneplantillæg omfatter.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages uden ændringer.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt af Flemming Ørhem (O), Leif Meyer Olsen (V), Lars Thomsen (V) og Per Hansen (A).

  Robert Sørensen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ikke ønsker at bebyggelsesprocenten i særlige tilfælde kan hæves til 225.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt af John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V) Lars Thomsen (V), Flemming Ørhem (O), Kurt Kjær (O), Hanne Nielsen (A), Susanne Nordbjerg Bach (A) og Lisa Ward (A).

  Palle Laustrup (F) stemmer imod, da SF ikke ønsker at bebyggelsesprocenten i særlige tilfælde kan hæves til 225.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Sagen blev sat til afstemning.

  For stemte gruppe V, O og A med 17 stemmer.

  Imod stemte gruppe F og Ø med 2 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 9.  9. Kommuneplantillæg nr. 3 til endelig vedtagelse

  Resumé

  Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 15. marts 2017 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 i høring.

  Kommuneplantillægget muliggør uddannelsesinstitutioner i rammeområde GE01 - Erhvervsområdet langs Sydvestvej ved Tjalfesvej. Kommuneplan 2013-2025 muliggør ikke uddannelsesinstitutioner i området, og denne ændring er blevet anset for så væsentlig, at der i efteråret 2016 blev afholdt en forudgående høring af ændringen af kommuneplanen. Høringen afstedkom én bemærkning fra Seniorrådet, og bemærkningen gav ikke anledning til ændringer.

  Udover muligheden for uddannelsesinstitutioner så videreføres øvrige forhold for rammeområdet GE01 uændret. Området må derfor fortsat anvendes til erhvervsformål i form af industri-, værksteds- og anden produktionsvirksomhed i miljøklasse klasse 1-4 samt til kontorerhverv under 1.500 m2. Bebyggelsesprocenten kan være op til 70 og bygningshøjden op til 12m.

  Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2015 har sammen med forslaget til Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej været i høring fra 4. april 2017 til 5. juni 2017. Jf. det sideløbende dagsordenspunkt for endelig vedtagelse af Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej. I høringsperioden indkom 3 bemærkninger. Bemærkningerne fremgår af bilaget Høringssvar.

  De bemærkninger, der vedrører Kommuneplantillæg nr. 3, går på:

  -Ønske om en bredere anvendelse af området i form af servicefag som fx kostvejleder, privattræner, massage og zoneterapi mv., og

  -ønske om at der i lokalplanen ikke sættes en begrænsning på størrelse af kontorareal.

  Center for Miljø og Teknik vurderer, at serviceerhverv bør ligge centralt i Glostrup, hvor der er gode offentlige trafikforbindelser, og hvor det kan bidrage til øget byliv i Bymidten til gavn for flere borgere, besøgende og erhvervsdrivende. Jf. administrationens bemærkninger i bilaget Indsigelsesskema.

  Den maksimale størrelse på kontorarealer er reguleret gennem Fingerplanens retningslinjer. Kommuneplantillægget skal være i overensstemmelse med Fingerplanen, der siger, at kontorarealer ikke må overstige 1.500 m2 udenfor de stationsnære kerneområder (600 m fra en station). Jf. administrationens bemærkninger i bilaget Høringsskema.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Lars Thomsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 10.  10. Lokalplan GL95.3 til endelig vedtagelse

  Resumé

  Lokalplanforslaget har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 15. marts 2017 at sende forslag til Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej i høring.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for, at lokalplanområdet også kan omfatte kontorerhverv under 1.500 m² samt uddannelsesinstitutioner foruden erhvervsformål i form af industri-, værksteds- og produktionsvirksomhed, der allerede er muligt. Derudover ændres bebyggelsesprocenten fra 70 til 50 for at give bedre mulighed for at tiltrække og fastholde mindre erhverv. Lokalplanen viderefører vejudvidelseslinjerne fra den nuværende lokalplan, så der med tiden vil kunne etableres cykelstier og plantes vejtræer i sammenhæng med den øvrige del af Center- og Erhvervsområdet Glostrup Sydvest. Lokalplanen fastlægger også retningslinjer for klimatilpasning.

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013-2025 for så vidt angår anvendelsen til kontorerhverv men ikke i forhold til uddannelsesinstitutioner. Ændringen af anvendelsen til uddannelsesinstitutioner er blevet anset for så væsentlig, at der i efteråret 2016 blev afholdt en forudgående høring af ændringen af kommuneplanen. Høringen afstedkom én bemærkning fra Seniorrådet, og bemærkningen gav ikke anledning til ændringer.

  Forslag til Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej har sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2015 været i høring fra 4. april - 5. juni 2017. Jf. det sideløbende dagsordenspunkt for endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3. I høringsperioden indkom 3 bemærkninger. Bemærkningerne fremgår af bilaget Høringssvar.

  Bemærkningerne går på:

  -Forslag om tilføjelse af jernbanelovens §24, der handler om sikring af den tilstødende jernbanes stabilitet i forbindelse med udgravninger og jordoplægninger i forbindelse med klimatilpasning af lokalplanområdet,

  -hensyntagen af tilgængelighed for ældre borgere med gangbesvær i forbindelse med uddannelsesinstitutioner,

  -ønsket om, at der i lokalplanen ikke sættes en begrænsning på størrelse af areal til kontorudlejning, og

  -ønsket om, at området kan anvendes til servicefag som fx kostvejleder, privattræner, massage og zoneterapi mv.

  Administrationens bemærkninger til de enkelte bemærkninger fremgår af bilaget Høringsskema.

  På baggrund af bemærkningerne foreslår Center for Miljø og Teknik:

  1.at tilføje jernbanelovens §24 i lokalplanens redegørelse,

  2.at servicefag ikke tillades i lokalplanområdet.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At forslag til Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej vedtages endeligt med den ændring, der er beskrevet i punkt 1.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 11.  11. Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4

  Resumé

  Kommuneplantillæg nr. 4 muliggør en udvidelse af Ældrecenter Dalvangen og hæver den maksimale bebyggelsesprocent til 80 for rammeområde HO10.

  Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 4 har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 7. juni at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring.

  Kommuneplantillægget omfatter rammeområde HO10 og muliggør en udvidelse af Ældrecenter Dalvangen med en bebyggelsesprocent op til 80. Tillægget muliggør ikke øvrige ændringer af rammeområdet, dvs. at anvendelsen fastholdes til offentlige formål, og bygningshøjden fastholdes til max 8,5 meter fordelt på max to etager. 

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 har sammen med forslag til Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen været i høring i perioden 27. juni - 29. august 2017. Jf. det sideløbende dagsordenspunkt for endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen. I høringsperioden indkom tre bemærkninger, hvoraf 1 vedrører forslag til Kommuneplantillæg nr. 4. Bemærkningen fremgår af bilaget Høringssvar.

  Bemærkningen kom fra naboerne i vest, Erdalsvej nr. 30, 32, 34 og 36, der støtter en udvidelse af Ældrecenter Dalvangen, men de ønsker en lavere bebyggelsesprocent og mindre parkering med henblik på at bevare grønne arealer i ældrecenteret.

  Center for Miljø og Teknik vurderer, at den foreslåede bebyggelsesprocent er nødvendig for at kunne opføre den udvidelse, som Glostrup Ejendomme har ansøgt om, samt for at kunne imødekomme de mindre tilbygninger og lignende, som der forventes at blive ansøgt om løbende i fremtiden. Jf. administrationens bemærkninger i bilaget Høringsskema.

  Bemærkningen medfører ingen forslag til ændringer, og Center for Miljø og Teknik foreslår derfor, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt uden ændringer.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 12.  12. Vedtagelse af Lokalplanforslag HL21 - Ældrecenter Dalvangen

  Resumé

  Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen giver mulighed for en udvidelse af ældrecenteret med en større tilbygning med ca. 20 midlertidige plejehjemspladser. Derudover muliggør lokalplanen eventuelle senere mindre tilbygninger og lignende.

  Lokalplanforslaget har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 7. juni 2017 at sende forslag til Lokalplan HL21- Ældrecenter Dalvangen i offentlig høring.

  Lokalplanen giver mulighed for en større udvidelse af ældrecenteret i form af en større tilbygning på ca. 2.500 m² til den eksisterende bebyggelse på ca. 8.700 m². Tilbygningen, der skal placeres vest for den eksisterende bebyggelse, skal rumme ca. 20 midlertidige plejehjemspladser. Lokalplanen muliggør også mindre tilbygninger og lignende op til ca. 1.500 m² til den samlede bebyggelse. Lokalplanen muliggør således en bebyggelsesprocent op til 80, som er en forøgelse fra 50.

  Lokalplanen udlægger parkering til den samlede bebyggelse i lokalplanområdet med den gældende parkeringsnorm. Lokalplanen muliggør, at parkering til Ældrecenter Dalvangen kan ske på Dommervangen, så længe der er plads, hvorefter parkeringsarealet skal anlægges i lokalplanområdet.

  Da Kommuneplan 2013-2025 højst muliggør en bebyggelsesprocent på 50, er forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 derfor blevet udarbejdet og har været i høring sideløbende med lokalplanen. Jf. det sideløbende dagsordenspunkt for endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4.

  Forslag til Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen og Kommuneplantillæg nr. 4 har været fremlagt i perioden 27. juni - 29. august 2017. Ved høringsfristens udløb var der indkommet tre bemærkninger. De fremgår af bilaget Høringssvar.

  Bemærkningerne går primært på parkering:

  Naboerne mod vest

  Ønsker at parkering skal foregå på Dommervangen.

  Glostrup Menighedsråd

  Ønsker at parkering skal anlægges i lokalplanområdet fra start.

  Seniorrådet

  Ønsker kriterier for hvornår parkering skal anlægges i lokalplanområdet indarbejdet i lokalplanen.

  Derudover går bemærkningerne på bebyggelsesprocenten, der synes for høj, og på beplantning der ønskes bevaret på det område, hvor lokalplanen udlægger parkering samt på placering af tilbygningen og ønske om, at Digevangsvej lukkes, og at ældrecenterets parkeringspladser på egen grund afmærkes med skiltning.

  Administrationens bemærkninger til de enkelte bemærkninger fremgår af bilaget Høringsskema.

  Bemærkningerne medfører ingen forslag til ændringer, og Center for Miljø og Teknik foreslår derfor, at lokalplanforslaget vedtages endeligt uden ændringer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At forslag til Lokalplan HL21 – Ældrecenter Dalvangen vedtages endeligt.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 13.  13. Endelig vedtagelse af Lokalplan HL4.1 - Børneinstitution på Skovsletten

  Resumé

  Revideret forslag til Lokalplan HL4.1 – Børneinstitution på Skovsletten har været i høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse, således at lokalplanen kan vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 7. oktober 2015 at sende forslag til Lokalplan HL4.1 - Børneinstitution på Skovsletten i høring.

  Børneinstitutionen på Skovsletten er oprindeligt bygget til 40 børn, men bliver i dag benyttet af op til 58 børn. Udearealerne er hårdt belastede, og børneinstitutionen vil gerne udvide deres udearealer og have mulighed for at opføre en mindre bygning samt en række skure.

  Lokalplanforslaget åbnede mulighed for at udvide børneinstitutionens udearealer med ca. 2.100 m2 og for at der opføres en bygning på max. 100 m2 samt 3 skure og cykeloverdækning på max. 20 m2 hver.

  Lokalplanforslaget var i høring fra 4. november 2015 til 6. januar 2016. På baggrund af de indkomne bemærkninger og børneinstitutionens ændrede behov for ny bebyggelse besluttede kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017 at sende et revideret lokalplanforslag i høring.

  Det reviderede lokalplanforslag fastholder udvidelsen af området, byggefeltet flyttes og i stedet for en bygning på 100 m2 kan der opføres en bålhytte, skure og legeredskaber. Derudover blev en række af indsigernes bemærkninger blevet indarbejdet i det reviderede lokalplanforslag.

  Det reviderede lokalplanforslag har været i høring fra 30. maj 2017 til 21. august 2017. Ved høringsfristens udløb var der kommet 4 bemærkninger. Bemærkningerne fremgår i sin helhed af bilaget ”Samlet høringssvar” og kommer fra Ejerlauget Tofteaasen, Seniorrådet, Energinet og et par naboer.

  Bemærkningerne går i hovedtræk på:

  • en bekymring om at der kommer flere børn i børneinstitutionen,
  • at udvidelsen er for stor,
  • at udvidelsen af børneinstitutionen vil betyde at stierne i området vil blive belastet yderligere og at der kommer mere trafik på Skovsletten,
  • at udvidelsen af børneinstitutionen vil give mere støj og vil skæmme skovbrynet,
  • at der bør være en trædesti vest for lokalplanområdet.

  Center for Miljø og Teknik har gennemgået bemærkninger og centerets kommentarer til bemærkninger fremgår af bilaget Høringsskema. Center for Miljø og Teknik vurderer ikke, at bemærkningerne har en sådan karakter, at de skal føre til ændringer i lokalplanen og indstiller derfor, at lokalplanen vedtages uden ændringer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At Lokalplan HL4.1 – Børneinstitutionen på Skovsletten vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 14.  14. Delegering af kompetence vedr. behandling af klager om skolens håndtering af mobning

  Resumé

  Beslutning om delegering af kompetencen vedr. behandling af klager om håndtering af sager om mobning ved Glostrup Skole. Kompetencen anbefales delegeret fra kommunalbestyrelsen til Centerchefen for Dagtilbud og Skole. Desuden beslutning om procedure om modtagelse af henvendelser om mobning, samt procedure for behandling af klager om skolens håndtering af mobning.

  Sagsfremstilling

  I 2016 kom "Aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning" udarbejdet af Børns

  Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og Undervisningsministeriet med input fra relevante

  organisationer. På baggrund af anbefalingerne herfra blev ændringer i

  undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven vedtaget den 28. marts 2017 med

  ikrafttrædelse den 1. august 2017. Loven medfører:

  • Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne, herunder digital mobning
  • Klageadgang til kommunalbestyrelsen
  • En statslig klageindsats (Nationale Klageinstans) under Dansk Center for Undervisningsmiljø.

  Kommunalbestyrelsen vil fra den 1. august 2017 som udgangspunkt skulle tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfreds med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. Hvis kommunalbestyrelsen ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans.

  De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret, giver kommunalbestyrelsen ret til at kunne overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, herunder skolens leder. Kommunalbestyrelsen skal derfor forholde sig principielt til, hvor klagesager skal behandles. I sidste ende er det dog kommunalbestyrelsens ansvar, at sager bliver behandlet. Administrationen anbefaler, at kompetencen til at behandle klagesager delegeres til Centerchefen for Dagtilbud og Skole.

  Det er fastsat ved lov, at berørte børn og deres forældremyndighedsindehaver kan klage, hvis skolen ikke har overholdt en eller flere af følgende fire handlepligter:

  • Hvis skolen ikke har en antimobbestrategi
  • Hvis skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen frem til iværksættelse af handleplan
  • Hvis skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan pba. henvendelsen om mobning, eller hvis at handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet
  • Hvis skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om, hvilke tiltag de har vedtaget.

  Administrationen anbefaler, at de to nedenstående procedurer følges ved hhv. mistanke om mobning og klagesager vedr. skolens håndtering af mobning.

  Forslag til procedure vedr. henvendelser om mobning:

  • Alle henvendelser vedr. mistanke om mobning videreformidles straks til den berørte skoleafdelings lokale ledelse
  • Henvendelsen skal behandles af den berørte skoleafdeling inden 10 dage fra modtagelsen
  • Henvendelsen behandles ud fra skolens handleplan for mobning
  • Skolen har notat- og journaliseringspligt ift. den konkrete henvendelse

  Forslag til procedure for behandling af klager om skolens håndtering af mobning:

  • Klager vedr. skolens håndtering af den pågældende sag, skal sendes til Centerchefen for Dagtilbud og Skole
  • Center for Dagtilbud og Skole kvitterer skriftligt for modtagelse af klagen
  • Center for Dagtilbud og Skole orienterer elev/forældre om den videre proces
  • Center for Dagtilbud og Skole undersøger sagen og involverer de relevante parter i klagesagen
  • Klagen skal behandles inden for fire uger
  • Ved helt eller delvist medhold i en klagesag skal forældrene erklære sig tilfredse med resultatet af vurderingen af sagen - hvis de ikke er tilfredse kan de anmode om, at sagen sendes videre til den nationale klageinstans
  • Ved manglende medhold i klagesagen, har kommunen pligt til at sende sagen videre til den nationale klageinstans

  Antimobbestrategi på Glostrup Skole

  Den konkrete håndtering af mobning på Glostrup Skole fremgår af skolens antimobbestrategi, som er en del af trivselsstrategien udarbejdet af skolebestyrelsen i august 2013. I efteråret 2017 revideres antimobbestrategien, så den lever op til lovgivningen, herunder at den forholder sig til digital mobning. Indtil den reviderede strategi er godkendt i skolebestyrelsen på Glostrup Skole, vil den nuværende strategi være gældende: https://drive.google.com/file/d/0B0aIYNzumUcdalBBU0d4LUg4TWc/view?usp=sharing

  Orientering om klager

  En gang årligt orienteres kommunalbestyrelsen om evt. klagesager i det forgangne skoleår, første gang ved udgangen af skoleåret 2017/18.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  1. At det anbefales godkendt, at kompetencen til at behandle klager vedr. håndtering af mobning delegeres til Centerchefen for Dagtilbud og Skole
  2. At procedure for modtagelse af henvendelser om mobning anbefales godkendt
  3. At procedure for behandling af klager om skolens håndtering af mobning anbefales godkendt

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21-09-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Udvalget anbefaler godkendt, at skolelederen skrives ind som behandler af klagen sammen med den lokale skoleafdelings ledelse, inden klagen sendes til centerchefen.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Udvalget anbefaler, som et 4. indstillingspunkt, at Kommunalbestyrelsen godkender, at kommunalbestyrelsen orienteres om eventuelle klager hvert kvartal.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Økonomiudvalget anbefaler Børne-og Skoleudvalgets indstilling om, at skolelederen skrives ind som behandler af klagen sammen med den lokale skoleafdelings ledelse, inden klagen sendes til centerchefen.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling, som et 4. indstillingspunkt, at kommunalbestyrelsen godkender, at kommunalbestyrelsen orienteres om eventuelle klager hvert kvartal.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Godkendt at skolelederen skrives ind som behandler af klagen sammen med den lokale skoleafdelings ledelse, inden klagen sendes til centerchefen.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Godkendt at kommunalbestyrelsen orienteres om eventuelle klager hvert kvartal.
 15.  15. Nyt navn til dagplejens legestue

  Resumé

  Anbefaling til kommunalbestyrelsen af godkendelse af nyt navn til Glostrup Dagplejes legestue. Glostrup Dagpleje har fået nye lokaler til deres legestue og forældrebestyrelsen ønsker derfor at ændre navnet på legestuen. 

  Sagsfremstilling

  Glostrup Dagpleje flyttede pr. 1. juli 2017 i nye lokaler på Diget 78. De nye lokaler har nu været i brug et stykke tid, og der er stor tilfredshed blandt børn, forældre og medarbejdere med de nye omgivelser.

  I forbindelse med flytningen har forældrebestyrelsen i dagplejen drøftet legestuens navn, Kastanjebo. Navnet hænger i høj grad sammen med de tidligere lokaler på Hvissingegade 17, og forældrebestyrelsen ønsker i forbindelse med flytningen, at signalere en ny start. Endvidere ønsker bestyrelsen, at navnet tydeligt signalerer, at der er tale om en dagpleje og ikke en daginstitution.

  Forældrebestyrelsen i dagplejen foreslår, at legestuen navngives ”Dagplejens Legestue”.  

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  • At legestuen Kastanjebo ændrer navn til Dagplejens Legestue anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

 16.  16. Beskæftigelsesplan 2018-19

  Resumé

  Udvalget bedes drøfte og kommentere beskæftigelsesplan 2018-19 med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i Glostrup Kommunes beskæftigelsespolitiks visioner og fokuspunkter for beskæftigelsesindsatsen, har administrationen udarbejdet Beskæftigelsesplan 2018-19.

  Beskæftigelsesplanen er det overordnede strategiske dokument, med mål, strategier og prioriteringer, som administrationen løbende vil følge op på til udvalget og til jobcenterets ledelse.

  De mål, der er nedsat for det kommende år, måler på antal fuldtidspersoner for at skabe en klar sammenhæng med budgettet og for at skabe nogle mere håndgribelige mål i forhold til den daglige opgaveløsning.

  Målene for beskæftigelsesindsatsen 2018 omfatter målgrupperne forsikrede ledige, kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og sygedagpengemodtagere. Derudover opstilles der et mål om at reducere antallet af langtidsledige ligesom vi anvender regeringens uddannelsespolitiske målsætning samt en målsætning om lavere frafald fra ungdomsuddannelser.

  Reduktion i antal fuldtidspersoner:

  1. Forsikrede ledige (LAB 2.1):

  Fra 2016-2018 en reduktion på 6 pct., svarende til et fald på 23 fuldtidspersoner

  1. Kontanthjælpsmodtagere (LAB 2.2/2.3):

  Fra 2016-2018 en reduktion på 22 pct. svarende til et fald på 109 fuldtidspersoner

  1. Uddannelseshjælpsmodtagere (LAB 2.12/2.13):

  Fra 2016-2018 en reduktion på 6 pct. svarende til et fald på 9 fuldtidspersoner

  1. Sygedagpengemodtagere (LAB 2.5):

  Fra 2016-2018 en status quo af det nuværende niveau på 240 fuldtidspersoner

  1. Antallet af langtidsledige skal reduceres med 20 pct., svarende til et fald på 34 fuldtidspersoner
  1. Den uddannelsespolitiske målsætning:
   • Når regeringen vedtager den nye uddannelsespolitiske målsætning, sættes denne ind i beskæftigelsesplanen.

  7.Målsætning om et lavere frafald fra ungdomsuddannelserne.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Jobcenter Glostrup indstiller:

  1. At Beskæftigelsesplan 2018-19 drøftes og kommenteres.
  2. At beskæftigelsesplan 2018-19 anbefales godkendt.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-09-2017

  1. Drøftet.
  2. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen godkendt

  Bilag

 17.  17. Renovering af brandstationen

  Resumé

  I budget 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til renovering af brandstationen.

  31. januar 2017 fremlagde administrationen sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling. Økonomiudvalget besluttede, at udskyde sagen til der foreligger en redegørelse fra en ekstern rådgiver vedrørende de nødvendige renoveringsarbejder.

  Sagen fremlægges således på ny med den eksterne redegørelse fra rådgivningsvirksomheden SWECO.

  Sagsfremstilling

  Brandstationen i Glostrup er meget nedslidt, og der er en række akutte opgaver, der bør udføres nu af hensyn til sikkerheden og indeklimaet. Ved sagens fremlæggelse 31. januar 2017 fremgik det:

  ”Der er i første omgang brug for renovering af forplads, garagegulv og tage over garagen. Efter gennemførelse af en indeklimaundersøgelse i efteråret 2016 er der tillige fundet tegn på skimmel i lokaler på stationen, fugt i kælderen samt indtrængende vand fra dårligt vedligeholdte tagkroner. Sidst på året 2016 blev der afdækket problemer med kloakker flere steder på ejendommen, der også kræver en akut indgriben, hvis funktionen af stationen skal opretholdes”.

  I foråret 2017 er der foretaget en supplerende vurdering af behovet for renovering af garagegulv og forplads, udført af rådgivningsvirksomheden SWECO.

  Der er desuden foretaget en supplerende vurdering af tagbelægningen i efteråret 2017 af rådgivningsvirksomheden DyrvigConsult.

  Status vedr. kloak er baseret på TV-inspektion, udført af ekstern kloakmestervirksom-hed, JK Kloakservice.

  Forplads og garagegulv:

  Af SWECOS vurdering fremgår det:

  ”Konstruktionerne i de tidligere vamluftkanaler er for usikre og svage til at det på sigt vil være forsvarligt at køre over dem med de tunge brandbiler, og det vil være fatalt hvis konstruktionerne kollapser en dag, hvor der er udrykning. Ligeledes er garagegulvet mellem porten og varmluftkanalen så nedbrudt at der kan frygtes kollaps. Det er derfor nødvendigt at iværksætte en renovering.

  Forpladsen, der er belagt med SF-sten, har sat sig voldsomt i form af sporriller i belægningen. Sætningen skyldes at konstruktionens opbygning har været for svag i forhold til den daglige ballastning, som den udsættes for. Rygdannelserne mellem sporrillerne er så voldsomme, at man nemt kan snuble over dem, når man går på tværs.”

  SWECO foreslår to alternative løsninger til renovering af gulvet, hvor den billigste har en vurderet levetid på under 10 år og omfatter en opfyldning af varmluftkanalerne og en renovering af en del af gulvet. Mens den dyreste løsning har en længere levetid og omfatter en fuldstændig renovering af gulvbelægningen i hele garagen og udstøbning af nyt gulv.

  Administrationen anbefaler, at hele forpladsen renoveres ved etablering af ny belægning.

  Tagbelægninger:

  Der er foretaget en supplerende vurdering af tagbelægningen af DyrvigConsult. Der kan konstateres utæt tagbelægning (nedslidt tagpapbelægning og skader ved fastgørelse af tagdug). Der kan desuden konstateres utætte inddækninger og murkroner.

  Det anbefales at foretage opretning af lunker, udskiftning af belægning på en stor del af tagfladerne (flade tage med ringe hældning) og renovering af alle inddækninger og murkroner. Herunder vil det være nødvendigt at reparere facadefuger ved inddækninger. Nedløb skal gennemgås.

  Kloak:

  TV-inspektion har vist at der er behov for reparation af kloak ved strømpeforing/ opgravning.

  De afsatte midler i budget for 2017 anbefales anvendt til:

  • Renovering af forplads herunder renovering af kloakken under pladsen (følgearbejder)
  • Renovering af garagegulv efter den billigste løsning
  • Renovering af utætte tage (tagbelægning og inddækninger mv. flere steder på ejendommen 

  • Udskiftning af de mest presserende skadede kloakker, i det omfang det viser sig muligt, når priser er indhentet.

  Udbud og renovering igangsættes, når bevilling foreligger. Renovering af gulv og

  belægning foretages i 2 etaper, og der etableres midlertidig overdækning til to køretøjer i gården i renoveringsperioden. Således kan brandstationen være i fuld drift i renoveringsperioden. Arbejdet kan blive påvirket af vejrlig, da der i stort omfang er tale om udendørs arbejder.

  Afhængigt af den fremtidige brug af brandstationen, vil der de kommende år være behov for renovering eller nedrivning af tårn, etablering af omfangsdræn og udskiftning af resterende kloakker og skadede faldstammer mv. Der skal fortsat holdes øje med skader på tårnet og foretage nødvendige reparationer. Derudover vil der være behov for indvendigt vedligehold og sikring af indeklima og reparation af forskellige installationer. Håndtering af olietank sker i anden sammenhæng.

  Nedenstående skema indeholder estimerede udgifter på de beskrevne delprojekter, jf. vedlagte bilag.

  Delopgave/Estimeret

  Overslagspriser
  i kr. ekskl. moms

  Renovering af gulv i hal, opfyldning af varmekanaler, gulvreparationer, inkl. nødvendige kloakarbejder og installationsarbejder, 2 etaper

  550.000

  Renovering af forplads inkl. ny vejkasse, 2 etaper.

  550.000

  Renovering af tagbelægning og inddækninger

  850.000

  Murreparationer, murkroner og facader ved tagflader

  100.000

  Renovering af Kloak og faldstammer, øvrig bygning

  100.000

  Projektering og tilsyn

  200.000

  Byggeplads med telt

  250.000

  I alt

  2.600.000

  Projektledelse Glostrup Ejendomme

  90.000

  Uforudseelige ca. 12% (herunder til vejrlig)

  310.000

   I alt ekskl. moms

  3.000.000

  Økonomi

  I forbindelse med budgetaftalen for 2017 er der afsat 3 mio. kr. til renovering af brandstationen.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  013.098 – Renovering af brandstationen

  3.000.000

  I alt

  3.000.000

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

  • at der anbefales en anlægsbevilling på 3 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløbpå projekt 013.098, til renovering afbrandstationen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt, med den tilføjelse, at der frem til behandlingen i kommunalbestyrelsen frembringes et notat, som beskriver:

  • Den nærmere placering af det omtalte telt – og den estimerede udgift til selve teltet
  • Forventet tidspunkt for de enkelte arbejders udførelse
  • Logistikken i forbindelse med projektet.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 18.  18. Forhøjet anskaffelsessum mv. for etape 2 af helhedsplanen for Glostrup Boligselskab afd. 9, Stadionkvarteret

  Resumé

  Glostrup Boligselskab har ansøgt om godkendelse af en forhøjelse af anskaffelsessummen for etape 2 i afd. 9, Stadionkvarteret, grundet merudgifter på 35.150.617 kr., som følge af, at byggeriet er i dårligere stand end først antaget.

  Herved bliver den samlede anskaffelsessum i alt 310.031.226 kr., der finansieres med støttede lån på 93.542.927 kr. og ustøttede lån 216.488.299 kr.

  Boligselskabet har samtidig ansøgt om tilsagn til kommunegaranti for både de støttede og de ustøttede lån.

  Endelig har Glostrup Boligselskab ansøgt om tilladelse til at anvende reguleringskontoen til dækning af de ustøttede merarbejder på 32.780.982 kr.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. december 2012 at godkende en helhedsplan for boligselskabets afd. 9, Stadionkvarteret.

  Landsbyggefonden gav i brev af 19. december 2012 tilsagn om ydelsesstøtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. § 91. Det er godkendt, at sagen gennemføres i 6 etaper, og efter aftale med Landsbyggefonden fremsendes et skema B for hver etape til godkendelse. Sagen afsluttes med fremsættelse af et samlet skema C.

  Etape 2, består af 214 lejemål beliggende Diget 1-27, Hegnet 1-27 og Gærdet 1-7, og som efter gennemførelsen af helhedsplanen vil indeholde i alt 192 lejemål.

  På mødet 11. maj 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at godkende skema B-ansøgningen for etape 2, med en samlet anskaffelsessum på 274.880.608 kr. Det blev samtidig besluttet at give tilsagn om kommunal garantistillelse for optagelse af støttede lån på 91.173.292 kr. og ustøttede lån på 183.707.316 kr.

  Som kommunalbestyrelsen tidligere er blevet orienteret om i forbindelse med 1. etape i afd. 9, Stadionkvarteret, har det desværre vist sig, at byggeriet er i dårligere stand end først antaget.

  Især murværket – og særligt tegloverliggerne - er i ringere stand end registreret ved den forudgående tilstandsvurdering. Det har også vist sig, at bygningernes elforsyning ikke kan leve op til nutidig standard, ligesom det har være nødvendigt at lovliggøre elinstallationerne i forbindelse med modernisering af badeværelserne og ventilationsanlæggene.

  Efter samråd mellem Glostrup Boligselskab og Landsbyggefonden er den samlede anskaffelsessum for etape 2 nu justeret til 310.031.226 kr. mod den tidligere godkendte anskaffelsessum på 274.880.608 kr.

  Merarbejderne beløber sig derved i etape 2 til i alt 35.150.617 kr. mere, end der er godkendt ved skema B.

  Merarbejderne for etape 2 fordeler sig med støttede merarbejder på 2.369.635 kr. og ustøttede merarbejder på 32.780.982 kr.

  Den ustøttede merudgift på 32.780.982 kr. kan Landsbyggefonden ikke støtte direkte, men sagens reguleringskonto forventes at kunne dække udgifterne. Landsbyggefonden stiller 50% regaranti for de støttede lån.

  Den samlede anskaffelsessum vil blive finansieret med støttede lån på 93.542.927 kr. og ustøttede lån på 216.488.299 kr.

  Glostrup Boligselskab har ansøgt om tilsagn til kommunegaranti for såvel de støttede som de ustøttede lån. Kommunegarantien skal efter oplysning fra BRF-kredit være på 100%. Hvis de ustøttede merarbejder dækkes af reguleringskontoen, vil kommunegarantien blive reduceret tilsvarende.

  Ansøgningen med bilag af 4. september 2017 fra Glostrup Boligselskab er vedlagt sagen.

  Økonomi

  Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en begrænset risiko. Normalt vil Landsbyggefonden i samarbejde med boligorganisationen og kommunen finde en løsning, såfremt en almen boligafdeling kommer i økonomiske problemer. Kommunale garantier til en almen boligafdeling vil således indirekte kunne medføre kommunale merudgifter, for eksempel til kapitaltilførsel.

  Der er ikke i almenboligloven hjemmel til at opkræve garantiprovision.

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  1. at kommunalbestyrelsen godkender merarbejderne på 35.150.617 kr., således at den samlede anskaffelsessum for etape 2 af helhedsplanen for Glostrup Boligselskab afdeling 9, Stadionkvarteret, forhøjes til 310.031.226 kr.
  2. at kommunalbestyrelsen godkender finansiering af den samlede anskaffelsessum på 310.031.226 kr. med støttede lån på 93.542.927 kr. og ustøttede lån på 216.488.299 kr.,
  3. at kommunalbestyrelsen godkender, at de ustøttede merudgifter på 32.780.982 kr. kan dækkes fra reguleringskontoen, og
  4. at kommunalbestyrelsen giver tilsagn om kommunegaranti på forventeligt 100 % for både de ustøttede og de støttede lån (mht. de støttede lån med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 19.  19. Forslag til revision af Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning - Fingerplan 2017 – Spor 2

  Resumé

  Center for Miljø og Teknik fremlægger forslag og bemærkninger til anden runde (Spor 2) af Erhvervsministeriets igangværende revision af landsplandirektivet for hovedstadsområdet – Fingerplan 2017 –til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Fingerplanen er den overordnet ramme for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet.

  Fingerplanen har siden 1947 dannet ramme for fysisk planlægning af hovedstadsområdet. Fingerplanens grundlæggende idé er at koncentrere boliger, handel, industri, offentlige institutioner mv. omkring en veludbygget infrastruktur. Derved kommer byen til at stråle ud i bånd ”fingre” omkring S-togslinjerne. Områderne mellem fingrene forbeholdes mindre bysamfund, grønne kiler, landbrug og skov mv.

  Siden strukturreformen i 2007 er Fingerplanen blevet udmøntet i Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning. Landsplandirektivet blev udstedt første gang i 2007 og efterfølgende revideret i 2013 og 2017.

  Revision af Fingerplan 2017 blev igangsat i 2016 og er delt op i 2 spor. Første spor af revision af Fingerplan 2017 havde fokus på afgrænsede akutte ændringer, der kunne gennemføres uden principielle ændringer af planen.  Spor 1 var i høring i foråret 2017 og trådte i kraft 26. juni 2017. Denne del bød for Glostrup Kommunes vedkommende på en mindre justering af afgræsningen af et areal ved Skovsletten.

  Spor 2 af revisionen af Fingerplanen pågår i øjeblikket og skal afdække om der er behov for mere principielle ændringer af Fingerplanen. Kommunerne i Hovedstadsområdet har indtil 15. oktober 2017 til at komme med bemærkninger hertil, hvorefter der finder yderligere dialog sted mellem Erhvervsstyrelsen og de enkelte kommuner om konkret udmøntning. 

  Erhvervsstyrelsen har tidligt i processen meldt ud, at der særligt imødeses bemærkninger indenfor 4 afgrænsede temaer og at der ville være vilje til at ændre principielt i planen for at fremme disse temaer:

  1.Plads til en voksende befolkning og ændrede livsformer

  2.Placering af virksomheder

  3.Effektiv mobilitet for personer og varer

  4.Grønne kiler

  Det er ligeledes meddelt fra Erhvervsstyrelsen, at fælleskommunale forslag til ændringer af Fingerplanen vil blive vægtet højere end individuelle kommunale ændringsforslag. Da de 4 temaer i høj grad peger ind i en styrkelse af byudviklingen, er der på tværs af LOOP-City samarbejdet, taget initiativ til et fælles høringssvar.

  Imidlertid er det ikke alt, der kan opnå enighed blandt de 10 LOOP-City kommuner. Derfor foreslås ligeledes et separat ændringsforslag om at udvikling af digital infrastruktur og digitale informationsplatforme skal kunne udløse byudviklingsmuligheder.

  Endelige foreslås to konkrete ændringer til Fingerplanens bestemmelser for områder i Glostrup Kommune. Dels som en opfølgning på Spor 1, og dels som konkret input i forlængelse af forslaget under Spor 2 til ændringer af anvendelsesmulighederne i de grønne kiler.

  Fælles høringssvar fra LOOP-City kommunerne:

  Overordnet finder LOOP-City, at det er vigtigt at fastholde Fingerplanens grundlæggende

  principper om at koordinere byudvikling med højklassede kollektive trafiksystemer, og dermed udvikle en storbyregion med høj grad af mobilitet for både arbejdskraft og varer.

  Stationsnærhedsprincippet skal være det bærende grundprincip i Fingerplanen. Det betyder, at byudvikling overvejende skal ske i tilknytning til den trafikale infrastruktur og dermed sikre et tilstrækkeligt kundegrundlag for den kollektive trafik og modvirke trængsel på vejnettet. Dernæst kommer princippet om at fastholde de grønne kiler som

  arealer, der anvendes i et aktivt idræts- og friluftsliv og dermed friholdes for bymæssige bebyggelse.

  Der er i regi af LOOP-City samarbejdet udarbejdet et fælles høringsbrev samt 6 forslag til principielle ændringer af fingerplanen. Høringsbrev, ændringsforslag samt oversigt over ændringsforslagene er vedhæftet.

  Det skal oplyses, at ændringsforslag nr. 1 indeholder en henvisning til yderligere kortbilag. Da der ikke er relevante områder i Glostrup Kommune, er der ikke produceret et lokalt kortbilag. 

  Glostrup Kommunes separate høringssvar:

  Ændringsforslaget er baseret på en forventning om, at styrket trafikinformation og let adgang til denne vil kunne styrke benyttelsen af den offentlige transport og dermed kunne begrunde tættere bymæssig bebyggelse i større afstand fra stationer end de sædvanlige 600 m. Forslaget er vedhæftet.

  To konkrete forslag til ændringer af Fingerplan 2017s bestemmelser for områder i Glostrup Kommune:

  Arealafgræsning ved Skovsletten

  I forbindelse med spor 1 i Fingerplan 2017 har Erhvervsstyrelsen lavet en teknisk ændring af afgræsningen mellem det ydere storbyområde ved Skovsletten og den indre grønne kile/Vestskoven i Hvissinge Vest. Denne ændringer falder ikke sammen med de naturlige afgræsninger i området. Dette blev drøftet med Erhvervsstyrelsen i forbindelse med høring af Fingerplan 2017 – Spor 1 som oplyste at denne ændring var for stor til at tage med i Spor 1 og skulle afvente Spor 2. Administrationen forslår, at der fremsendes forslag til Erhvervsstyrelsen om ændring af afgræsningen den grønne kile som vist i bilag 2 med begrundelse om at afgræsningen derved følger anvendelsen og den naturlige afgræsning i område. Se bilag 2.

  Udvidelse af anvendelsesmulighederne for ejendommen Statenevej 112, matr.nr. 13a Ejby By, Glostrup

  Ejdommen omfatter det tidligere gartneri på Statenevej. Ejendommen ligger i landzone og omfatter 18.302 m2. Gartneriet lukkede for et par år siden og der har siden været en del henvendelser på hvad ejendommen kan anvendes til. I forhold til Fingerplanen 2017 ligger området i den indre grønne kile og arealer i kiler forbeholdes til overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. Områderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssig fritidsformål. Ejendommen er på 3 sider omgivet af kolonihaver og mod syd af Statenevej, der ligger op til et beplantningsbælte/fredskovs areal langs Frederikssundsmotorvejen.

  Ejendommen er for lille til gartneridrift og med ovennævnte restriktioner er der svært finde anden anvendelse til ejendommen. Administrationen forslår, at anvendelsen af den konkrete ejendom udvides til kolonihaveområde, der er mulighed for ca. 35 kolonihaver. Ejendommen er på 3 sider er omgivet af kolonihaver, derved kommer området til at fremstå som en helhed og er det svært finde en anden anvendelse som ikke kommer til at virke som enklave i det pågældende område. Se bilag 3.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at følgende godkendes som høringssvar til revision af Fingerplan 2017 - Spor 2:
   • Det fælleskommunale LOOP-City høringssvar inkl. enkeltforslag
   • Glostrup Kommunes separate høringssvar om fremme af digital infrastruktur
   • De to konkrete forslag til ændringer af Fingerplan 2017s bestemmelser for områder i Glostrup Kommune.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 20.  20. Forslag til bemærkninger til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

  Resumé

  Center for Miljø og Teknik fremlægger forslag og bemærkninger til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog 1. juni 2017 en ny planlov. Den nye planlov åbner mulighed for ændringer på detailhandelsområdet. Der gives bl.a. mulighed for større butikker samt etablering og udvidelse af aflastningsområder (større butikker/varehusområde), hvis der er tilstrækkeligt kundegrundlag.

  For at kommuner i hovedstaden får samme muligheder som kommuner i resten af landet, har Erhvervsstyrelsen i juni igangsat en revision af det gældende landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Kommunerne skal derfor inden 15. oktober 2017 indmelde eventuelle forslag til ændringer af kommunens centerstrukturen, hvad angår udstrækning af den detailhandelsmæssige bymidte og aflastningsområder.

  Kommunens overordnede synspunkter til detailhandelsstrukturen i hovedstadsområdet

  Glostrup Kommune finder det vigtigt, at der fastlægges visse retningslinjer for detailhandlen i hovedstadsområde, der bevirker at aflastningsområderne ikke udvander detailhandlen i de eksisterende bymidter. En velfungerende bymidte er omdrejningspunktet for et ordentlig byliv. Aflastningsområder bør koncentreres i få knudepunkter rundt om i hovedstadsområdet, da der under alle omstændigheder aldrig er langt til indkøbsmulighederne i hovedstadsområde.

  Kommunens stillingtagen til den gældende centerstruktur i kommunen

  Glostrup Kommunes eksisterende centerstruktur består i dag af en bymidte, 7 lokalcentre samt en række områder til særligt pladskrævende varegrupper.

  Den detailhandelsmæssige bymidte i Glostrup er ikke sammenfaldende med den Bymidte, der sædvanligvis refereres til i bymidteprojektet.  Den detailhandelsmæssige bymidte i Glostrup omfatter et forholdsvist stort areal, der er koncentreret omkring Bymidten, Glostrup Station, Glostrup Shoppingcenter, et bælte langs Hovedvejen, erhvervsområdet Glostrup Sydvest samt et mindre område af erhvervsområdet omkring krydset Hovedvejen og Tavleholmsvej, se vedlagte kortbilag.

  Administrationen vurderer ikke at der skal ske en ændring af centerstrukturen, da bymidteafgrænsningen omfatter store arealer og evt. store butikker vil kunne indpasses frit i de områder der er omfattet i bymidteafgræsningen fortrinsvis omkring Glostrup Bymidte eller Glostrup Sydvest.

  Administrationen har dog et forslag til en mindre ændring af bymidteafgrænsningen ved Sdr. Ringvej for at arealerne på Ringvejskrydsets vestside også vil kunne rumme butikker i forbindelse med byudvikling efter anlæg af letbanen, se vedlagte forslag til ændring. Området omfatter en tankstation, hvor der indtil for nyligt har været en servicestation, en kiosk og fastfoodrestaurant. Da dele af området er eksproprieret til letbanen, er der kun tankstationen tilbage, servicestationen står tom og afventer anlæggelse af letbanen.

  Samtidig forslår administrationen at tage et område ud af bymidteafgrænsningen nord for Hovedvejen, da der ikke er, eller forventes nogen form detailhandel i dette område, da det er udlagt til boliger.  

  Aflastningsområder

  Administrationen vurderer at der ikke skal udlægges aflastningsområder i Glostrup Kommune, da bymidteafgræsningen er tilstrækkelig omfangsrig til også at kunne indeholde store detailhandelsbutikker. Lokal dagligvareforsyningen vil kunne varetages af kommunens 7 lokalcentre.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  at det meddeles Erhvervsstyrelsen:

  • at Glostrup Kommune gerne vil fastholde den eksisterende centerstruktur,
  • at Glostrup Kommune ikke ønsker at udlægge aflastningsområder, 
  • at Glostrup Kommune ønsker en mindre ændring af bymidteafgræsning, som foreslået i bilaget – Detailhandel – Forslag til ændringer.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 21.  21. Godkendelse af repræsentant til bestyrelsen for Taxinævn Hovedstaden

  Sagsfremstilling

  Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune). Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave, at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

  Af vedtægterne til taxinævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af 13 medlemmer hvoraf otte medlemmer udpeges af 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden i fællesskab. Udpegningen koordineres via KKR Hovedstaden.

  Der skal udpeges en ny repræsentant for Jens Jørgen Nygaard og KKR Hovedstaden har på møde 1. september 2017 indstillet borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune som repræsentant til Taxinævnet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at borgmester Morten Slotved, Hørsholm Kommune godkendes som repræsentant til Taxinævnet.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 22.  22. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen

  Resumé

  Flemming Ørhem (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om optagelse af nedenstående punkt på kommunalbestyrelsens møde 11. oktober 2017.

  Sagsfremstilling

  ”Dansk Folkeparti foreslår, at Kommunalbestyrelsens mødesal udsmykkes med et permanent placeret Dannebrogsflag i passende størrelse opstillet som en fane.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Forslaget blev sat til afstemning.

  For stemte gruppe O samt Lars Thomsen (V) med i alt 4 stemmer.

  Imod stemte gruppe A, Ø, F samt John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Sophie Dahl Brohus (V), Piet Papageorge (V), Ina-Maria Nielsen (V) og Ole Møller Andreasen (V) med i alt 15 stemmer.

  Forslaget blev ikke godkendt.

 23.  23. Kommunal- og regionalvalg 2017 - tilforordnede til afstemning i hjemmet og på ældrecentre m.v.

  Resumé

  På kommunalbestyrelsens møde 7. juni 2017 blev der udpeget to tilforordnede til at forestå afstemning i hjemmet og på ældrecentre m.v. til kommunal- og regionalvalget 2017. Valggruppe A, F og Ø udpegede Freddie Rose (A) og Valggruppe O og V udpegede Preben Thorvig (V).

  Sagsfremstilling

  Borgere, der er dårligt gående eller på grund af sygdom er forhindret i at møde op på valgstedet på valgdagen kan fra 24. oktober og frem til 9. november 2017 søge om at stemme hjemmefra.

  Til brug for brevstemning i eget hjem har kommunalbestyrelsen 7. juni 2017 udpeget Freddie Rose (A) og Preben Thorvig (V), som tilforordnede til at forestå afstemning i hjemmet og på ældrecentre m.v.

  Efter fristen for indlevering af kandidatlister 3. oktober 2017 kl. 12 fremgår det, at Preben Thorvig (V) ligeledes opstiller som kandidat til kommunalvalget.

  Ifølge loven er det ikke muligt for en kandidat at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgerens hjem., jævnfør bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 §10, stk. 3.

  Kandidater til valget, personer, der er ansat i kommunen eller hos en af kommunen antaget privat leverandør til at yde personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet, samt hjemmesygeplejersker eller andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgerens hjem”.

  I vejledning nr. 70 af 21. august 2009 fremgik det ligeledes af pkt. 8.4.2, at ”Kandidater til kommunal- eller regionalvalget kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem”.

  Den kommunale valglovs nugældende § 67, stk. 5 lyder: ”En kandidat, der er opstillet i kommunen eller regionen, må ikke som stemmemodtager yde personlig bistand til stemmeafgivning”.

  Den nugældende vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017 har i pkt. 8.4.2 videreført den tidligere bestemmelse med lidt præciseringer, og det fremgår nu, at ”Kandidater (eller kandidatens ægtefælles, samlever eller anden nærtstående) til kommunal—eller regionalvalget kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgerens hjem”.

  Det betyder, at Valggruppe V og O skal udpege en ny tilforordnet til afstemning i hjemmet og på ældrecentre m.v. i stedet for Preben Thorvig (V).

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for HR og Politik indstiller:

  • at der udpeges en ny tilforordnet til afstemning i hjemmet og på ældrecentre m.v. i stedet for Preben Thorvig (V).

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Birthe Dyhr blev udpeget.

 24.  24. Kommunens budget for 2018 og overslagsårene 2019-2021

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal vedtage budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021, herunder takster.

  Sagsfremstilling

  Der er indkommet følgende ændringsforslag:

  I

  Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale om Glostrup Kommunes budget for 2018. Budgetaftalen er vedhæftet. Ændringsforslagene udgør følgende ændringsbeløb:

  +=merudgift/mindreindtægt og -= mindreudgift/merindtægt

  Ændringer (i 1.000 kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  Drift

  Miljø- og Teknikudvalget

  -2.675

  -475

  -475

  -475

  Børne- og Skoleudvalget

  9.785

  6.195

  2.936

  4.336

  Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

  -596

  -805

  -941

  -941

  Social- og Sundhedsudvalget

  5.447

  112

  -738

  -738

  Økonomiudvalget

  -5.856

  -5.006

  -5.406

  -5.506

  Kulturudvalget

  932

  932

  882

  882

  Anlæg

  Miljø- og Teknikudvalget

  -7.080

  9.770

  1.345

  5.000

  Børne- og Skoleudvalget

  1.580

  20.330

  20.330

  15.330

  Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalget

  7.430

  30.789

  19.504

  26.437

  Økonomiudvalget

  14.100

  -13.400

  -4.900

  -25.900

  Kulturudvalget

  5.090

  0

  1.600

  0

  Finansiering

  -27.012

  -33.451

  -19.241

  -15.891

  I alt ændringsforslag, jfr. budgetaftalen

  1.145

  14.991

  14.895

  2.534

  Hertil kommer ændringsforslag som følge af nye oplysninger:

  Regulering af bidraget til Hovedstadens Beredskab, bevilget af KB den 13. september 2017

  9

  16

  23

  21

  Kirkeskat

  15

  Pris- og lønstigninger af ændringer

  1.211

  1.729

  1.416

  I alt ændringsforslag

  1.169

  16.218

  16.647

  3.971

  Såfremt de ovennævnte ændringer godkendes betyder det, at budgettet nu udviser følgende budgetover-/underskud:

  1.000 kr.

  2018 budgetoverskud

  -57.324

  2019 budgetunderskud

  45.413

  2020 budgetunderskud

  40.843

  2021 budgetunderskud

  15.023

  II

  Fastsættelse af takster for 2018

  Ifølge reglerne i Den Kommunale Styrelseslov skal der udarbejdes en takstoversigt til såvel budgetforslaget som til det endeligt vedtagne budget. Der er ikke nærmere formkrav til takstoversigten.

  Takstoversigten er optrykt på side 109-124 under afsnittet budgetforslag 2018 i den udleverede mappe. Hvis der ikke foreligger ændringsforslag til taksterne fra 1. behandling, er det disse takster, der vedtages.

  Der er forslag om nye takster vedrørende:

  Dagtilbud

  Forslagene i budgetaftalen om nedsættelse af takster for børnehavebørn, forøgelsen af andelen af uddannede pædagoger til 70 pct., øget bemanding af specialgruppen Bien, nedlæggelse af pulje til forældrearbejde, reduceret prisfremskrivning på visse konti samt udmøntning af den afsatte pulje til ændret pris- og lønskøn har indvirkning på taksterne på dagtilbudsområdet. Hvis budgetaftalen bliver vedtaget, så foreslås taksterne ændret således:

  Dagpleje

  I budgetforslaget er taksten 2.450 kr. pr. måned.

  Der foreslås en ændring på -24 kr., så taksten i 2018 er 2.426 kr. pr. måned.

  Vuggestue

  I budgetforslaget er taksten 3.052 kr. pr. måned.

  Der foreslås en ændring på -9 kr., så taksten i 2018 er 3.043 kr. pr. måned.

  Børnehave uden madordning

  I budgetforslaget er taksten 1.771 kr. pr. måned.

  Der foreslås en ændring på -308 kr., så taksten i 2018 er 1.463 kr. pr. måned.

  Tilbud til ældre

  Udmøntning af den afsatte pulje til ændret pris- og lønskøn har indvirkning på taksterne på ældretilbudsområdet. Taksterne forslås nedskrevet med en kr. således:

  Madservice 2 retter, dag fra 66 kr. til 65 kr.

  Nyttehave ca. 100 m2, måned fra 67 kr. til 66 kr.

  Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. døgnkost og drikkevarer, døgn fra 142 kr. til 141 kr.

  Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. drikkevarer, døgn fra 32 kr. til 31 kr.

  Vask og leje af linned, måned fra 191 kr. til 190 kr.

  III

  Høringssvar fra diverse interessenter er vedhæftet sagen som bilag. Høringssvarene er samlet i 3 filer; ”Bilag 1 - Oversigt over modtagede høringssvar”, ”Bilag 2 - Høringssvar fra MED organisationen” og ”Bilag 3 – Høringssvar øvrige parter”.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Drøftet.

  Økonomiudvalget fremsender budgetforslag og ændringsforslag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen 11. oktober 2017.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Drøftet.

  Økonomiudvalget fremsender budgetforslag og ændringsforslag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen 11. oktober 2017.

  Supplerende Sagsfremstilling

  På baggrund af høringssvarene er partierne bag budgetaftalen blevet enige om at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget 2018-2021.

  Der er forslag til ændring af punktet i budgetaftalen vedr. Flytning af genoptræning, hvor der på anlægget forskydes 8 mio. kr. fra 2021 til 2020. Således at der bliver afsat 8 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller:

  • at budgetforslag og ændringsforslag med den tilføjede ændring vedr. Flytning af genoptræning godkendes.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  På baggrund af høringssvarene er partierne bag budgetaftalen blevet enige om at fremsætte ændringsforslag til et af punkterne i budgetaftalen: ”Flytning af genoptræning”. Her forskydes der anlægsudgifter for 8 mio. kr. fra 2021 til 2020, således at der bliver afsat 8 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021. Budgetaftalen og ændringspunktet vil blive sat til afstemning samtidigt.

  Borgmesteren fremsætter endvidere ændringsforslag om at tidsforskyde anlægsudgifter for yderligere 3,0 mio. kr. til 2019 af de midler, der er afsat i 2018 til renovering af vejbroen ved Ring 3. Herefter vil der til renovering af vejbroen være afsat ca. 4,7 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. i 2019.

  Punkterne i budgetaftalen samt ændringen vedr. flytning af genoptræning og renovering af vejbroen ved Ring 3, og de nye takster, blev enstemmigt vedtaget.

  Bilag

 25.  25. Fastsættelse af den kommunale udskrivningsprocent for 2018

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte den kommunale udskrivningsprocent for 2018. Samtidig skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018.

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har 30. juni 2017 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 4.071,0 mio. kr. for Glostrup Kommune.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

  Der er ikke særlige forhold, der taler for at kommunens udskrivningsgrundlag skulle stige mere i 2018 end forudsat i det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Da selvbudgettering indebærer, at der kan blive tale om efterregulering af såvel skatter som generelle tilskud, giver det statsgaranterede udskrivningsgrundlag endvidere en større grad af budgetsikkerhed. Administrationen anbefaler på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

  I 1. behandlingsbudgettet er indarbejdet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med en skatteprocent på 23,6, hvilket giver et provenu på 960,8 mio. kr. i 2018.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller

  1. at Økonomiudvalget anbefaler udskrivningsprocenten for 2018, og
  2. at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  1. Økonomiudvalget anbefaler uændret udskrivningsprocent for indkomstskat med 23,6 i 2018.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  1. Økonomiudvalgets anbefaling uændret udskrivningsprocent for indkomstskat med 23,6 i 2018 blev enstemmigt vedtaget.
  2. Økonomiudvalgets anbefaling om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 blev enstemmigt vedtaget.
 26.  26. Fastsættelse af grundskyldspromille for 2018 vedrørende kommunal grundskyld

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte grundskyldspromille for 2018 vedrørende kommunal grundskyld.

  Sagsfremstilling

  I budgetforslaget for 2018 er indarbejdet følgende:

  Grundværdier

  Promille

  Provenu

  Almindelig grundværdi

  5.723,9 mio. kr.

  25,0

  143.097.000 kr.

  Grundværdi vedr. produktionsjord *)

  2,4 mio. kr.

  7,2

  18.000 kr.

  I alt

  5.726,3 mio. kr.

  143.115.000 kr.

  *) Grundskyldspromillen vedr. produktionsjord må max være 7,2.

  I budget 2017 var promillerne på hhv. 25,0 og 7,2.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  • at Økonomiudvalget anbefaler grundskyldspromillerne for 2018.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Økonomiudvalget anbefaler uændret grundskyld i 2018 med

  • 25,0 promille på almindelige grundværdier
  • 7,2 promille på grundværdier af produktionsjord.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Økonomiudvalgets anbefaling om uændret grundskyld i 2018 med

  • 25,0 promille på almindelige grundværdier
  • 7,2 promille på grundværdier af produktionsjord,

  blev enstemmigt vedtaget.

 27.  27. Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller for 2018

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte dækningsafgiftspromiller for 2018.

  Sagsfremstilling

  I ”lov om kommunal ejendomsskat" fremgår det, hvor meget der må opkræves i dækningsafgifter. Det er disse promiller, der foreslås i det efterfølgende.

  Promillerne og de beregnede provenuer er indarbejdet i budgetforslaget og er opgjort således:

  Offentlige ejendommes grundværdi:

  Der må opkræves halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog max 15 promille. For Glostrups vedkommende svarer det til 12,5 promille.

  Budgetteret provenu 2.136.000 kr. ved 12,5 promille (2017: 12,5 promille). Provenuet er indarbejdet i budgetforslaget.

  Offentlige ejendommes forskelsbeløb:

  Der må højst opkræves 8,75 promille.

  Budgetteret provenu 9.940.000 kr. ved 8,75 promille (2017: 8,75 promille). Provenuet er indarbejdet i budgetforslaget.

  Dækningsafgifterne for offentlige ejendomme er budgetteret uændret i overslagsårene 2019-2021.

  Forretningsejendommes forskelsbeløb:

  Der må højst opkræves 10,0 promille.

  I budgetforslaget er der indarbejdet et provenu på 36.985.000 kr. ved 9,9 promille (2017: 9,9 promille). Dækningsafgifterne for forretningsejendomme er budgetteret uændret i overslagsårene 2019-2021.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller

  • at Økonomiudvalget anbefaler dækningsafgiftspromillerne for 2018.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Økonomiudvalget anbefaler uændrede dækningsafgifter i 2018 på

  • 12,5 promille for offentlige ejendommes grundværdi
  • 8,75 promille for offentlige ejendommes forskelsbeløb
  • 9,9 promille for forretningsejendommes forskelsbeløb

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Økonomiudvalgets anbefaling om uændrede dækningsafgifter i 2018 på

  • 12,5 promille for offentlige ejendommes grundværdi
  • 8,75 promille for offentlige ejendommes forskelsbeløb
  • 9,9 promille for forretningsejendommes forskelsbeløb,

  blev enstemmigt vedtaget.

 28.  28. Fastsættelse af kirkeskatten for 2018

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten for 2018.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten for 2018. Sidste år var kirkeskatteprocenten på 0,67. Glostrup Kommune optræder som mellemmand mellem staten og kirken. Således modtager vi forskudsbeløb af kirkeskatten fra staten og videresender pengene til landskirkeskatten og de lokale kirkelige kasser. Dette regnestykke går næsten i nul, der vil altid være en lille difference.

  Skatteindtægterne fra staten beløber sig til 20.612.141 kr. ved en uændret kirkeskatteprocent på 0,67.

  Glostrup Provsti har udmeldt ligningsbeløbet til de lokale kirkelige kasser den 14. september 2017. Sammen med beløbet til landskirkeskatten beløber de samlede udgifter til kirkelige kasser sig til 20.627.217 kr. i 2018.

  Som følge af ovenstående vil der i 2018 være på nettoudgift på 15.076 kr., der skal indarbejdes i budgetforslaget, hvilket ses under dagsordenspunktet om budget 2018-2021, medtaget som et ændringsforslag.

  Det forventes, at kirken har et tilgodehavende pr. 1. januar 2018 på 26.907 kr. Ved en kirkeskatteprocent på 0,67 vil kirken have et tilgodehavende på 11.831 kr. pr. 31. december 2018.

  Den kirkelige ligningsprocent kan fastsættes med 2 decimaler iflg. Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  • at Økonomiudvalget anbefaler kirkeskatteprocenten for 2018.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Økonomiudvalget anbefaler uændret kirkeskatteprocent i 2018 på 0,67.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Økonomiudvalgets anbefaling om uændret kirkeskatteprocent i 2018 på 0,67 blev enstemmigt vedtaget.

 29.  29. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

  Ingen punkter til orientering.

Mødenr. 2248