Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Dagsordener og referater

Dato Møde Dokumenttype
24. april 2018 møde
3. april 2018 møde
6. marts 2018 Møde

Læs om Økonomiudvalget

Mødeplan

Økonomiudvalget holder møde hver måned med undtagelse af juli og august måned.

Mødeoversigt for 2018: 

Tirsdag 90. januar  og 30. januar
Tirsdag 6. marts
Tirsdag 3. april og 24. april
Tirsdag 29. maj
Tirsdag 19. juni
Tirsdag 4. september 
Tirsdag 2. oktober
Tirsdag 6. november
Tirsdag 4. december

Forretningsorden

Forretningsorden for Økonomiudvalget i Glostrup Kommune

Udvalgets møder 
§ 1. Kommunalbestyrelsens formand (borgmesteren) er formand for udvalget. På det første møde vælger udvalget blandt sine medlemmer en næstformand til at fungere i formandens forfald. Ved formandens forfald ledes mødet af næstformanden. 

§ 2. Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Udvalget vedtager en mødeplan for hvert år. 
Stk.2. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse. 
Stk. 3. Udvalgets møder er ikke offentlige. 
Stk. 4. Udvalget kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner mv. for udvalget. Udvalget kan tilkalde andre personer til at overvære en sags behandling, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. 
Stk. 5. Udvalget kan bestemme, at skriftligt materiale af fortrolig karakter, som medlemmerne har modtaget til brug ved udvalgsbehandlingen, skal afleveres ved mødets afslutning eller et på af udvalget fastsat senere tidspunkt. 

§ 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler vedkommende formanden eller udvalgets sekretær dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende. 

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 
§ 4. Formanden foranlediger, at der senest 4 hverdage (henover en weekend) inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hver af udvalgets medlemmer en dagsorden og bilag elektronisk. 
Stk. 2. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse vedlægges sagen. 
Stk. 3. Dersom et medlem af udvalget senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning til formanden om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde, i sin ordlyd og med det materiale, der er kommet med punktet. 
Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. 

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 
§ 5. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed. 
Stk. 2. Formanden og i dennes forfald næstformanden leder udvalgets møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de punkter, om hvilke der skal stemmes. 
Stk. 3. Formanden drager omsorg for, at sagerne forinden de forelægges for udvalget, er tilstrækkeligt belyst, herunder vedrørende eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser. Sekretæren for udvalget fører protokollen under møderne og er i fornødent omfang formanden behjælpelig med sagernes forelæggelse. 

§ 6. Udvalget tager stilling til formandens dagsordensudkast for mødet ved mødets begyndelse. 
Stk. 2. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og formanden kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. 

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning 
§ 7. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet deltager i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling. 
Stk. 2. Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. 

§ 8. Medlemmerne kan kun deltage i udvalgets afstemninger, når de personligt er til stede under disse. 

§ 9. Afstemning sker ved håndsoprækning og kontraprøve foretages. 
Stk. 2. Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af den opfattelse, formanden har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af formanden angivne opfattelse. 

Beslutningsprotokol m.v. 
§ 10. Resultatet af udvalgets drøftelser, herunder indstillinger til Kommunalbestyrelsen, indføres under møderne i beslutningsprotokollen af udvalgets sekretær. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. Det tilkommer i sidste ende udvalgets flertal at beslutte, hvad der skal indføres. Det er alene udvalgets beslutninger, der skal og kan indføres. 
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. 
Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. 

§ 11. Formanden drager omsorg for udførelsen af udvalgets beslutninger. Formanden påser, at ingen sag unødigt forsinkes. Sager, der skal fremsendes til et andet udvalg, til Kommunalbestyrelsen eller andet, ekspederes så hurtigt som muligt efter udvalgets møde. 
Stk. 2. Formanden drager omsorg for beslutningsprotokollens opbevaring og foranlediger, at en udskrift af protokollen snarest efter mødets afholdelse udsendes elektronisk til udvalgsmedlemmerne samt offentliggøres på kommunens hjemmeside og intranet. 

Forretningsordenens forståelse 
§ 12. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. 

Ikrafttrædelse 
§ 13. Denne forretningsorden træder i kraft straks efter vedtagelsen. 


Forretningsordenen blev vedtaget i Økonomiudvalget 6. marts 2018.

Medlemmer

John Engelhardt

John Engelhardt (V)

Formand

Formand for ØU
Brandsbjergvej 105 

Lisa Ward

Lisa Ward (A)

Medlem af ØU og KFU
Krogengen 25

Tlf. 2622 3892

Sophie Brohus

Sophie Dahl Brohus (V)

Næstformand for BSU
Medlem af ØU
Rødkælkevej 90

Tlf. 2715 0409

Hanne Nielsen

Hanne Nielsen (A)

Medlem af ØU
Leddet 3, st. tv.

Tlf. 2278 6900

Leif Meyer

Leif Meyer Olsen (V)

Medlem af ØU, MTU, KFU og BSU
Brandsbjergvej 86

Tlf. 2268 1777

Robert Sørensen

Robert Sørensen (Ø)

Medlem af ØU og MTU
Vestergårdsvej 40, st. th.

Flemming Ørhem

Flemming Ørhem (O)

Formand for MTU
Næstformand for ØU
Leddet 5, 2. th.

Tlf. 2962 6619

Palle Laustrup

Palle Laustrup (F)

Medlem af ØU og SSSU
Siestavej 1 D, 3. th.

Dan Kornbek Christiansen

Dan Kornbek Christiansen (C)

Formand for KFU
Medlem af ØU
Edithsvej 2B, st. -4