Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Piet Papageorge, V
Kurt Kjær, O
Ole Møller Andreasen, V
Ole Hammer, A


Fraværende:
Afbud:


Jørn Chr. Christiansen, A


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 26-10-2017

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 26-10-2017

  Orientering om:

  ·Udvalget, direktør og Jobcenterledelsen har været på JobCamp i Ålborg.

  ·Der er indgået en aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre omkring en reform af det forberedende område.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 26-10-2017

  Orientering om:

  Jobcenterchefen uddeler et dokument over udviklingen i procentdelen af ledige gennem de sidste 4 år.

 4.  4. Inspirationsoplæg om investeringen i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

  Resumé

  Efterretning om investeringen i de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt projekterne Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV) og Flere skal med forelægges udvalget. Funktionsleder Lise Friis holder et inspirationsoplæg om investering og projekter for udvalget.

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at investere i indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Umiddelbart herefter modtog Jobcenteret tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om, at Beskæftigelses- og integrationsafdelingen var blevet udvalgt til at deltage i projektet Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV). Det blev derfor besluttet, at investeringen og STV-projektet blev samlet i ét projekt med to forskellige målsætninger.

  Målgruppen for STV-projektet er udover aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere også ressourceforløbsborgere og aktivitetsparate borgere, der modtager integrationsydelse, og som hverken har et uddannelsespålæg eller er omfattet af integrationsprogrammet.

  Efterfølgende er også STAR-projektet Flere skal med kommet til og påbegyndt i september. Målgruppen er her de aktivitetsparate kontant-, uddannelses- og integrationshjælpsmodtagere, der har været mindst fem år i kontanthjælpssystemet.

  Investeringen har som målsætning, at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der afsluttes, skal stige med 50 personer fra 252 personer i perioden 2015-2016 til 302 personer i perioden 2017-2018.

  Fælles målsætninger i de to STAR-projekter er, at flest mulige borgere i målgruppen opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet via praktikker eller løntilskud eller i form af ordinære timer med supplerende kontanthjælp.

  Konkrete mål i STV-projektet er, at andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere, der deltager i virksomhedsrettet indsats eller har opnået ordinære timer, skal stige fra henholdsvis 13,5 og 11,1 (august 2016) til 40 procent for begge målgrupper i perioden 2017-2018. Der er endnu ikke fastsat mål for Flere skal med.

  Så investeringen og de to projekter supplerer hinanden, og STV og Flere skal med bidrager til at nå målet for investeringen.

  Til at nå målsætningerne om at bringe de udsatte borgere (tættere) på arbejdsmarkedet, arbejdes der med samme metode og fokus på den virksomhedsrettede indsats, og for at det fælles mål nås, arbejdes der med tre underliggende indikatorer:

  ·Kultur og forandring i jobcenteret: At medarbejderne forbedrer deres kompetencer og øger deres motivation i forhold til at anvende den virksomhedsrettede indsats mod ordinært job til udsatte borgere. For at øge motivationen synliggøres resultaterne via tavler, der samtidig viser effekten af arbejdet med den virksomhedsrettede indsats. Samtidig understøtter de medarbejderens tro på, at den virksomhedsrettede indsats er det mest effektive redskab til at styrke borgerens vej mod job. Derudover skal viden om det lokale arbejdsmarked udbredes til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

  ·Opbygning af kapacitet i jobcenterets virksomhedsindsats: At der skabes et større og varieret udbud af virksomhedspladser. Det betyder bl.a., at den opsøgende indsats styrkes. Når der skal findes job til udsatte borgere er det nødvendigt, at der er skabt en bred vifte af mulige virksomheder, der fordeler sig inden for forskellige brancher, størrelser og geografiske placeringer. Herved er der større sandsynlighed for at kunne matche borgeren og sikre mening og retning i forløbet. De etablerede samarbejder skal rumme mulighed for ordinær beskæftigelse.

  ·Mening og retning for borgeren: At den virksomhedsrettede indsats giver mening og retning for borgeren, og at det peger fremad – at det har et tydeligt formål, som understøtter borgerens jobmål, erfaringer og evner.

  Det er forventningen, at en mere virksomhedsrettet indsats vil resultere i en øget effekt i form af flere udsatte borgere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet.

  Funktionsleder Lise Friis holder et inspirationsoplæg for udvalget og fortæller mere dybdegående om investeringen og projekterne og de effekter, der allerede nu tegner sig.

  Nedenstående statistik viser den forventede udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der skal afsluttes i forhold til investeringsberegningerne. Konkret viser de blå søjler selve den forventede udvikling i forbindelse med investeringen, og at der akkumuleret henover 2017 og 2018 forventes at være 93 fuldtidspersoner mindre på kontanthjælp ultimo december 2018, hvilket svarer til en samlet besparelse på 9,8 mio. kr. De tre grafer viser selve udviklingen i afgangen fra kontanthjælp (den blå graf), og udspecificeret på henholdsvis jobparate og aktivitetsparate (de to grønne grafer).

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 26-10-2017

  Til efterretning.

 5.  5. Tildeling af CSR diplom 2017

  Resumé

  Til drøftelse.

  Det har været muligt for virksomheder i Glostrup Kommune at ansøge om et CSR-diplom. Der var ansøgningsfrist den 5. september. Der er ikke indkommet nogen ansøgninger.

  Sagsfremstilling

  I 2016 lancerede Glostrup Kommune CSR-diplomer overfor erhvervslivet i Glostrup. Det er nu det andet år, hvor Glostrup Kommune vil tildele CSR-diplomer.

  For at opnå CSR-diplom skal virksomheder ansøge. Beslutning om tildeling foregår efter det pointsystem, som Vækst- og Beskæftigelsesudvalget vedtog i 2016, og med afsæt i pointsystemet foretager Vækst- og Beskæftigelsesudvalget en konkret vurdering.

  CSR-diplomerne har været slået to gange op i Folkebladet, på kommunens hjemmeside og Facebookside, på Erhvervssammenslutningens hjemmeside samt i Erhvervsnyt. Der er imidlertid ikke indkommet nogen ansøgninger.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til drøftelse.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-09-2017

  Drøftet.

  Det aftales, at administrationen kommer med et forslag til kandidater på kommende møde i VBU.

  Supplerende Sagsfremstilling

  På baggrund af udvalgets beslutning den 21. september har administrationen udarbejdet en liste over virksomheder, der findes egnede som kandidater til et CSR-diplom. De på listen anførte kandidatforslag er forsøgt opgjort med antal ansatte i alt og indenfor forskellige ansættelsestyper – tallene er dog behæftet med usikkerhed. Listen er vedlagt sagen som lukket liste.

  Det foreslås, at tildelingen finder sted til udvalgets møde den 23. november.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at udvalget udpeger, hvilke virksomheder der skal modtage CSR-diplom.
  2. at udvalget beslutter at tildele diplomet den 23. november kl. 17 til en lille reception.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 26-10-2017

  1. Virksomhederne betegnes nr. 1. – 12 i den rækkefølge de er nævnt i bilaget. Udvalget beslutter at uddele CSR-diplomer til virksomhed nr. 1, nr. 5 og nr. 10.
  1. Udvalget beslutter at uddele diplomerne onsdag den 15. november 2017 i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet.
 6.  6. Ungdommens Uddannelsesvejledning beretning og status 2016/17

  Resumé

  Efterretning om ”Beretning og status for 2016/17” fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Vestegnen). Af nøgletallene fremgår bl.a., at 17 % der forlader 9. og 10. klasse er tilmeldt erhvervsuddannelse, og at 94 % af Glostrups 16 til 24-årige pt. er i grundskoleforløb, i ungdomsuddannelse eller i diverse forløb. Det er en stigning på to procentpoint på begge områder i forhold til sidste år. Derudover fremgår det, at 91 % af Glostrups unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes at have mindst en ungdomsuddannelse 25 år senere. Det er status quo i forhold til sidste års beretning.

  Som det fremgår af statistikken, er der et fald i tilmeldingerne til erhvervsskoler, gymnasiale uddannelser og en stigning til 10. klasse.

  Sagsfremstilling

  UU-Vestegnens ”Beretning og status for 2016/17” er udkommet og vedhæftet som bilag.

  UU-Vestegnen er et samarbejde med Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre kommuner om ungdommens uddannelsesvejledning.

  Udover grundydelsen samarbejder Glostrup Kommune og UU-Vestegnen om følgende projekter og tilkøb pr. 1. januar 2017:

  • EGU og PAU vejledning og administration
  • Særlig vejledning af unge i aktivering i jobcenterregi indtil 29 år

  De mest betydningsfulde nøgletal fra beretningen om de unges uddannelsesmæssige forankring er fremhævet i sagsfremstillingen. For øvrige nøgletal henvises til selve beretningen.

  Tilmeldinger til erhvervsuddannelser 2008-2017

  Elever der forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse.

  (Side 14)

  Figuren viser, at 17 % af Glostrups unge, der forlader 9. og 10. klasse er tilmeldt erhvervsuddannelse, hvilket er en stigning på to procentpoint i forhold til sidste år.

  National målsætning:

  2020 - 25 % af eleverne i 9. og 10. klasse skal direkte vælge en erhvervsuddannelse.

  2025 - 30 % af eleverne i 9. og 10. klasse skal direkte vælge en erhvervsuddannelse.

  Bemærk: Datagrundlag ændret pr. 15. marts 2016, hvor UVM korrigerer for tilmeldinger til 10. klasse.

  Unge- og Uddannelsesenheden samarbejder systematisk med UU-Vestegnen og Glostrup Skole om at styrke overgangen til erhvervsuddannelserne bl.a. ved at screene den målgruppe af unge, der ikke har valgt ungdomsuddannelse.

  Tilmelding til ungdomsuddannelserne

  Der er blevet udført en optælling i perioden marts 2016 til marts 2017 på grundlag af uddannelsesønsker i 9.-10. klasse, der viser et fald ift. tilmeldinger til erhvervsuddannelser og gymnasial uddannelse. Statistikken viser samtidig en stigning i tilmeldinger til 10. klasse.

  Tilmelding til ungdomsuddannelserne pr. 15-03-16 og 15-03-17.

  (Side 26)

  Administrationen har fokus på, hvad der genererer et fald af tilmeldinger særligt til erhvervsskolerne og de gymnasiale uddannelser. Desuden arbejdes systematisk med at kortlægge de unge, der falder ind under ”andet” og ”ej udfyldt FTU”.

  Status på de unges forankring i uddannelse – nuværende aktive og afsluttede forløb

  Nedenstående figur viser en oversigt over nuværende aktive uddannelsesforløb og afsluttede uddannelsesforløb.

  (side 30)

  Administrationen vurderer, at det er positivt, at andelen af unge, der vælger at starte på en uddannelse af steget med to procentpoint. Der er igangsat en indsats for at kortlægge de unge inden for ”Forberedende og udviklende aktiviteter” og ”Midlertidige aktiviteter”.

  Antal afbrudte uddannelsesforløb

  Ekstraordinært er der indhentet statistik fra UU-Vestegnen, hvor antallet af afbrudte uddannelsesforløb er blevet målt i perioden januar til juli 2017. Tallet for erhvervsskolerne viser 37 afbrudte forløb og 23 for gymnasiale uddannelser.

  UU-Vestegnen har en systematisk tilgang til at sikre, at alle unge under 18 år er i gang med et uddannelsesforløb. Administrationen modtager indberetninger fra UU-Vestegnen efter tre mislykkede kontaktforsøg, hvis den enkelte unge ikke er aktiv. Administrationen vurderer herefter, hvilke indsatser der kan være nødvendige at igangsætte – enten arbejde eller nyt uddannelsesforløb.

  Den for alderen forventede uddannelsesmæssige adfærd

  Figuren viser procentdelen af unge i grundskoleforløb, igangværende eller færdiggjort ungdomsuddannelse eller i diverse kompetence- og erhvervsforberedende aktiviteter.

  Statistik i procent for perioden 15-04-2010 til 15-04-2017, alder 16-24 år

  (Side 14)

  Det fremgår af figuren, at 94 % af Glostrups 16 til 24-årige pt. er i grundskoleforløb, i ungdomsuddannelse (igangværende eller færdiggjort) eller i diverse kompetence- og erhvervsforberedende aktiviteter. Det er to procentpoint højere end sidste år.

  Profilmodellen

  Fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang (9. klasse) forventes at uddanne sig.

  (Side 15)

  Profilmodellen viser, at 91 % af Glostrups unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes at have mindst en ungdomsuddannelse 25 år senere. Det er status quo i forhold til året før.

  Ud over ”Beretning og status for 2016/17” er to strategidokumenter og tal ifm. gymnasiereformen vedhæftet som bilag.

  Kommende fokus

  Administrationen vil fremadrettet iværksætte indsatser, der retter Unge- og Uddannelsesenhedens fokus mod Glostrup Skole, hvor der arbejdes på i højere grad at opbygge en mere systematisk tilgang til unge, der ikke vælger uddannelse eller ikke bliver vurderet uddannelsesparate i 9. klasse.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 26-10-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 7.  7. Projekt Minfeedback.dk

  Resumé

  Udvalget orienteres om projektet Min Feedback, hvor Glostrup Jobcenter er pilotjobcenter.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Jobcenter er blevet pilotjobcenter for projektet ”Minfeedback.dk”, der har til formål at borgere deler erfaringer med hinanden om udbyttet af deltagelse i aktive tilbud.

  Minfeedback.dk skal bidrage til øget ejerskab og indflydelse til borgerne (empowerment) og give kommunerne et forbedret grundlag for kvalitetsudvikling af de aktive tilbud, som de ledige tilbydes. Eksempelvis løntilskud eller virksomhedspraktik.

  Intentionen er, at deltagerne skal bedømme deres afsluttede forløb i forhold til jobværdien. Herved hjælper borgere hinanden med viden om udbyttet af aktive tilbud i beskæftigelsessystemet. Det er frivilligt for borgerne, om de ønsker at dele deres erfaringer.

  Projektet er iværksat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og udviklet i tæt samarbejde mellem de deltagende kommuner (Gentofte, Glostrup, Lyngby-Taarbæk, Odense, Slagelse) og IT-virksomheden Alldialogue.

  Fra begyndelsen af oktober vil de forsikrede ledige (målgruppe 2.1) have mulighed for at evaluere de tilbud de henvises til, og det er planlagt, at de jobparate kontanthjælpsmodtagere vil blive koblet på projektet fra starten af 2018. Borgerne er anonyme, og det er kun deres alder, der vil fremgå på sitet.

  Det er frivilligt for virksomhederne, om de vil fremstå ved navns nævnelse på minfeedback.dk – i Lyngby-Taarbæk, der har kørt en før-test af systemet, var der mange af de adspurgte virksomheder, der takkede ja til muligheden.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 26-10-2017

  Til orientering.

 8.  8. Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen

  Resumé

  Vækst- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om projektet ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen” i regi af Hovedstadens Rekrutteringsservice.

  Sagsfremstilling

  Udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen udgør en konkret barriere for vækstdagsordenen i Greater Copenhagen. I hovedstadsregionen har virksomhederne således i dag mangel på murere, tømrere, VVS-montører, elektrikere, struktører (tager sig af opgaver som bl.a. betonstøbning) og chauffører. Og manglen bliver ikke mindre med de kommende års anlægsprojekter i storskalaformat som fx Hovedstadens letbane langs ring 3, nyt Hospital Nordsjælland og udvidelsen af metroen til Sydhavnen.

  Dertil kommer paradokset, at der er ledig dansk arbejdskraft, som enten direkte eller efter omskoling/efteruddannelse kan besætte en del af de ledige stillinger.

  Kommunerne i hovedstadsregionen har allerede taget de første skridt til at imødegå virksomhedernes udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet. Det er bl.a. sket via etableringen af de to rekrutteringsservicer omkring Hovedstaden og i Nordsjælland. Men skal kommunerne for alvor levere på virksomhedernes efterspørgsel – og realisere potentialet for i den sammenhæng at få ledig dansk arbejdskraft i beskæftigelse i ordinære job – er der behov for et løft af den eksisterende tværkommunale rekrutterings- og opkvalificeringsindsats.

  Hovedstadens Rekrutteringsservice, Nordsjællands Rekrutteringsservice, LO Hovedstaden og sekretariatet for KKR Hovedstaden har derfor udarbejdet oplægget Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen til en fokuseret indsats rettet mod øget arbejdskraftsdækning og beskæftigelse i hovedstadsregionen.

  Projektet har bl.a. følgende indhold:

  • Proaktiv og opsøgende virksomheds- og beskæftigelsesindsats ud over den eksisterende indsats i rekrutteringsservicerne
  • Dækning af alle brancher i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde herunder transport, administration, service m.v.
  • Etablering af en digital samarbejdsplatform til understøttelse af rekrutteringsarbejdet
  • Fokus på især mega-byggerierne Hovedstadens Letbane, Nyt Hospital Nordsjælland, udvidelsen af metroen til Sydhavnen samt Fjordforbindelsen Frederikssund, men også andre bygge- og anlægsaktiviteter fx private
  • Efterspørgselsdreven efter- og videreuddannelsesforløb bl.a. i samarbejde med eksisterende indsatser med henblik på sikring af kritisk masse og hold-opfyldelse
  • Virksomhedsrettet informationskampagne om muligheder og fordele ved det danske beskæftigelsessystem kombineret med kampagne rettet mod jobcentrenes medarbejdere
  • Etablering af praktikpladsaftaler, herunder med udenlandske virksomheder.

  Projektet starter i 2018 og løber til og med 2020. målet med projektet er, at 150 borgere årligt kommer i ordinær beskæftigelse og 100 borgere årligt bliver opkvalificeret ud mod brancher og jobfunktioner, der efterspørges til de store anlægsbyggerier.

  Økonomi

  Samlede budget (kr.) dec. 2017-dec. 2020

  10.665.000

  ReVUS-midler fra Region Hovedstaden (75%) (kr.)

  7.998.750

  Øvrig finansiering (kommunal medfinansiering) (25%)

  2.666.250

  Glostrup i alt (kr.) dec. 2017 – dec. 2020

  95.223

  Glostrup i gennemsnit pr. år

  31.741

  Økonomien til projektet holdes inden for rammen i politikområde ”Fælles administrative opgaver”.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 26-10-2017

  Til orientering.

 9.  9. Vækst med social bundlinje

  Resumé

  Glostrup Kommune og Albertslund Kommune ønsker sammen at indgå i et samarbejde med Den Sociale Kapitalfond omkring deltagelse i projektet ”Investering i Vækst med Social Bundlinje”. Projektet har til sigte at skabe vækst i lokale virksomheder samtidigt med, at virksomheden tager et socialt ansvar og ansætter udsatte borgere eller langtidsledige i ordinært arbejde.

  Sagsfremstilling

  Den sociale Kapitalfond har udviklet et program for små- og mellemstore virksomheder, der har til formål at skabe vækst i virksomhederne. Samtidigt med, at virksomhederne skal gennemgå et vækstprogram, bliver de forpligtet til at ansætte minimum tre udsatte eller langtidsledige borgere. Den sociale Kapitalfond arbejder allerede med to klynger af kommuner: En vestklynge bestående af Kolding, Herning og Ikast-Brande og en østklynge bestående af Frederiksberg, Rudersdal og Gladsaxe.

  Albertslund Kommune og Glostrup Kommune ønsker sammen at søge om deltagelse i projektet og med to-tre virksomheder pr. kommune. 

  Projektet kræver en kommunal, social investering på 150.000 kr. pr. virksomhed i programmet. Den sociale Kapitalfond rejser tilsvarende 175.000 kr. pr. deltagende virksomhed. De i alt 325.000 kr. skal bruges til at finansiere vækstforløbet, og give virksomheden værktøjerne til at arbejde med udsatte borgere. Hvis virksomheden når målene i programmet om at skabe fem ordinære job, hvoraf tre jobs er til udsatte borgere, og samtidigt vokser i omsætning med 25 %, udløses der en bonus på op til 50.000 kr. fra virksomhedens hjemkommune.

  Formålet med projektet er, at der efterfølgende kan udvikles en model, der giver virksomheder mulighed for økonomisk vækst samtidigt med, at der kan beskæftiges flere socialt udsatte borgere. Modellen skal efter en evaluering af forløbet bruges på langt flere virksomheder, så der kommer en varig, positiv vækst- og beskæftigelseseffekt.

  Projektet skal bruges til at sætte fokus på at være en socialt ansvarlig virksomhed i Glostrup samtidig med, at der skabes lokal vækst. I opstartsfasen af projektet skal der rekrutteres en gruppe lokale virksomheder, hvoraf de to bedste virksomheder går videre til det sociale vækstforløb. Rekrutteringen skal foregå bredest muligt, så alle typer af brancher og virksomheder kan deltage. Der kommer således et fokus på at være en socialt ansvarlig virksomhed, også blandt de virksomheder, som ikke går videre til vækstforløbet. Ud over kommunen vil Den Sociale Kapitalfond og Erhvervssammenslutningen arbejde med at finde Glostrupvirksomheder til projektet. Jobcenteret finder de ledige borgere, som skal indgå i virksomheden, efterhånden som behovet for arbejdskraft stiger.

  Projektet er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

  Økonomi

  Projektet er i samarbejde med Albertslund Kommune, hvor Glostrup Kommune deltager med 2 virksomheder.

  Samlet vil det være en udgift på max. 400.000 kr. for Glostrup Kommune, der kan finansieres dels via Erhvervspolitik og- udvikling, Lokal erhvervsindsats med 200.000 kr. og dels via jobcentrets ramme til Indsats med max. 200.000 kr. i 2018.

  På Erhvervspolitik og- udvikling er der et forventet mindreforbrug i 2017 på 200.000 kr.  som ønskes overført til 2018 til delvis finansiering af medvirken i projektet. Området er normalt ikke omfattet af overførselsadgang mellem årene og Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende finansieringen. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke godkender overførslen finansieres de 200.000 inden for rammen af politikområdet i 2018.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Erhvervspolitik og -udvikling

  06.48.67

  -200.000

  I alt

  -200.000

  Netto 200.000.kr. til forøgelse af kassebeholdningen i 2017.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Erhvervspolitik og -udvikling

  06.48.67

  200.000

  I alt

  200.000

  Netto 200.000.kr. til forbrug af kassebeholdningen i 2018.

  Samlet set medfører det ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Jobcenteret indstiller:

  • At Vækst- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler en overførsel på 200.000 kr. fra 2017 til 2018 på politikområdet Erhvervspolitik og -udvikling, Lokal erhvervsindsats til finansiering af projekt ”Investering i Vækst med Social Bundlinje”. Hvis kommunalbestyrelsen ikke godkender overførslen finansieres de 200.000 kr. inden for rammen af bevillingen til politikområdet i 2018.
  • At Vækst- og Beskæftigelsesudvalget godkender at de resterende max. 200.000 kr. til projekt ”Investering i Vækst med Social Bundlinje” finansieres af politikområdet Indsats i 2018.

  • At Vækst- og Beskæftigelsesudvalget giver administrationen bemyndigelse til at godkende deltagelse i projektet med den foreslåede finansiering.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 26-10-2017

  • Indstillingen godkendt.
  • Indstillingen godkendt.
  • Indstillingen godkendt.

  Bilag

 10.  10. Evaluering af erhvervskonference 2017

  Resumé

  Glostrup Kommune holdt den 12. oktober 2017 den årlige erhvervskonference.

  Udvalget skal drøfte konferences forløb og retning i 2018.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune holdt 12. oktober 2017 erhvervskonference. Det er det tredje år, kommunen holder en erhvervskonference, denne gang på Glostrup Park Hotel.

  Erhvervskonferencen bød på forskelligt indhold leveret af både Glostrup Kommune og af eksterne. Programmet bød således på:

  • Ankomst: Få en netværkssnak med de andre deltagere, medlemmer af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommunes virksomhedskonsulenter, Iværksætterhuset Erhvervssammenslutningen og erhvervschefen
  • Velkomst v/borgmester John Engelhardt
  • Introduktion til dagen v/studievært Dorte Fals
  • GLOSTRUP BYMIDTE – strategi for udvikling af Glostrup Bymidte v/borgmester John Engelhardt
  • TEMA: Digitalisering/automatisering i Glostrup introduktion v/fmd. for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Piet Papageorge
  • Glostrups erhvervsliv – styrker og udfordringer i en digitaliseret fremtid v/best.fmd. i Erhvervssammenslutningen og dir. i Timegruppen Jens Sørensen
  • Selvkørende 3D printede biler – nye produktions- og forretningsmodeller – implikationer for erhverv og private v/CEO i Autonomous Mobility Peter Sorgenfrei
  • Paneldebat med indlægsholderne om de digitale perspektiver for virksomhederne i Glostrup v/Dorte Fals
  • Tapas og networking
  • Debat: Vi tager temperaturen på Glostrup som attraktiv erhvervskommune. Her kan du komme til orde v/Dorte Fals
  • Uddeling af Glostrup Kommunes Erhvervspris 2017 v/borgmester John Engelhardt
  • Uddeling af Glostrup Kommunes iværksætterdiplomer 2017 v/fmd. for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Piet Papageorge
  • Afrunding ved Dorte Fals og dernæst
  • Rundvisning på Glostrup Park Hotel, eller networking med de andre deltagere, medlemmer af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommunes virksomhedskonsulenter, Iværksætterhuset Erhvervssammenslutningen og erhvervschefen

  Der deltog cirka 100 til erhvervskonferencen, hvoraf ca. 80 vurderes at have været eksternt inviterede.

  Adskillige gav efterfølgende udtryk for stor tilfredshed med konferencen.

  Økonomi

  Udgiften ca. 80.000 til erhvervskonferencen er holdt indenfor rammen for lokal erhvervsindsats.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at udvalget drøfter konferencens forløb.
  2. at udvalget drøfter konferences retning for 2018.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 26-10-2017

  1. Drøftet.
  2. Drøftet.
Mødenr. 2249