Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Piet Papageorge, V
Kurt Kjær, O
Ole Møller Andreasen, V
Ole Hammer, A
Jørn Chr. Christiansen, A


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsorden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-09-2017

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-09-2017

  Ingen punkter.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-09-2017

  Orientering om:

  Vækstfonden kan ikke deltage i erhvervskonferencen, men de tilbyder et møde til erhvervslivet på et andet tidspunkt, som erhvervschefen får planlagt.

  Udvalgets deltagelse i JobCAMP i Ålborg den 23.-24. oktober 2017.

 4.  4. Erhvervsprisen 2017

  Resumé

  Det skal besluttes, hvem der skal have Glostrup Kommunes Erhvervspris i 2017.

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i 2015, at der årligt skal uddeles en erhvervspris til en virksomhed. Erhvervsprisen er således blevet uddelt to gange, og dette er sket i forbindelse med Glostrup Kommunes erhvervskonferencer i hhv. november 2015 og november 2016.

  Administrationen har som forberedelse til erhvervskonferencen den 12. oktober udarbejdet en liste til udvalget, der præsenterer virksomheder, som lever op til kriterierne for at kunne komme i betragtning til Glostrup Kommunes Erhvervspris. Listen er vedhæftet sagen.

  Kriterierne der lægges til grund for tildeling af erhvervsprisen er:

  1. Der skal være tale om en virksomhed i fremgang. ”Fremgang” skal forstås bredt og kan fx være: Økonomisk vækst, flere kunder, brug af investeringer - med mere.
  2. Virksomheden har betydning for at få flere i arbejde.
  3. Virksomheden udviser vilje til at ville Glostrup.

  Trofæet, der er en bronzeskulptur af kunstneren Peter Hesk, er indkøbt i 6 eksemplarer, så der er trofæer til uddeling af erhvervsprisen 4 gange endnu.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  • At udvalget beslutter, hvem der skal have erhvervsprisen i 2017.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-09-2017

  Punktet blev sendt til afstemning. Kandidaterne betegnes 1-4, i den rækkefølge de er nævnt i bilaget. Udvalget stemte om, hvorvidt kandidat nr. 1 eller kandidat nr. 4 skal modtage erhvervsprisen.

  For kandidat nr. 1 stemte Jørn Chr. Christiansen (A) og Ole Hammer (A), imod stemte Piet Papageorge (V), Ole Andreasen (V) og Kurt Kjær (O).

  For kandidat nr. 4 stemte Piet Papageorge (V), Ole Andreasen (V) og Kurt Kjær (O), imod stemte Jørn Chr. Christiansen (A) og Ole Hammer (A).

  Erhvervsprisen uddeles med stemmer 3 mod 2 til kandidat nr. 4.

 5.  5. Tildeling af CSR diplom 2017

  Resumé

  Til drøftelse.

  Det har været muligt for virksomheder i Glostrup Kommune at ansøge om et CSR-diplom. Der var ansøgningsfrist den 5. september. Der er ikke indkommet nogen ansøgninger.

  Sagsfremstilling

  I 2016 lancerede Glostrup Kommune CSR-diplomer overfor erhvervslivet i Glostrup. Det er nu det andet år, hvor Glostrup Kommune vil tildele CSR-diplomer.

  For at opnå CSR-diplom skal virksomheder ansøge. Beslutning om tildeling foregår efter det pointsystem, som Vækst- og Beskæftigelsesudvalget vedtog i 2016, og med afsæt i pointsystemet foretager Vækst- og Beskæftigelsesudvalget en konkret vurdering.

  CSR-diplomerne har været slået to gange op i Folkebladet, på kommunens hjemmeside og Facebookside, på Erhvervssammenslutningens hjemmeside samt i Erhvervsnyt. Der er imidlertid ikke indkommet nogen ansøgninger.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til drøftelse.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-09-2017

  Drøftet.

  Det aftales, at administrationen kommer med et forslag til kandidater på kommende møde i VBU.

 6.  6. Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2017

  Resumé

  Drøftelse af resultatet af placeringen i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2017.

  Dansk Industri har den 4. september 2017 offentliggjort undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima. Glostrup Kommune er fra 2016 steget fra en samlet 51. plads til en 43. plads.

  Sagsfremstilling

  Dansk Industri (DI) har den 4. september 2017 offentliggjort undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima. DI har undersøgt virksomhedernes tilfredshed med det lokale erhvervsklima. På tværs af 96 kommuner har i alt 7599 virksomheder besvaret et spørgeskema, der sammenholdes med 22 statiske parametre. I Glostrup Kommune er der indhentet svar fra 58 ud af 251 adspurgte virksomheder.

  Glostrup Kommune er i undersøgelsen placeret som nr. 43 ud af de i alt undersøgte kommuner, hvilket er en fremgang på 8 pladser i forhold til 2016.

  Bedste placering:

  Nr. 5 (-3 pladser ift. 2016) i Infrastruktur og transport.

  Største fremgang:

  Nr. 17 (+58 pladser ift. 2016) i Kommunal sagsbehandling.

  Laveste placering:

  Nr. 89 (-73 pladser ift. 2016) i Brug af private leverandører.

  Største tilbagegang:

  Nr. 89 (-73 pladser ift. 2016) i Brug af private leverandører.

  Dansk Industri har udarbejdet et ”kommune-ark” og en oversigt over Glostrup Kommunes rangering på i alt 44 indikatorer (statistiske faktorer og virksomhedernes tilfredshedsvurdering). Kommunearket sammenfatter kort de væsentligste resultater og bevægelser i Glostrup Kommune. Kommuneark, oversigt og to pressemeddelelser fra Dansk Industri er vedlagt som bilag.

  Link til den samlede landsundersøgelse: http://di.dk/le17/Pages/forsiden.aspx

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til drøftelse.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-09-2017

  Drøftet.

  Bilag

 7.  7. Kvartalsstatistik - september 2017

  Resumé

  Efterretning om jobcentrets flow og resultater præsenteret i kvartalsstatistikken.

  Sagsfremstilling

  Kvartalsstatistikken viser, at ledigheden sammenlagt er reduceret med 0,8 pct.point i Glostrup Kommune i perioden februar 2017 til juni 2017, hvorefter der har været en mindre stigning på 0,3 pct.point fra juni til juli. Ledigheden i Glostrup er fortsat en smule højere end i resten af landet og i Hovedstaden. Der var en stigning i ledigheden for både Glostrup og i hele landet i efteråret 2016, som dels skyldes en stigning i antallet af dagpengemodtagere, og derudover antager vi også, at det skyldes, at de borgere, der modtog integrationsydelse nu visiteres jobparate og dermed tæller som en del af ledighedsstatistikken.

  Gennemsnittet for antal kontaktforløb i årets første syv måneder ligger 76 kontaktforløb under gennemsnittet for hele 2016. Siden seneste resultatopfølgning (tal fra april 2017) er antallet af kontaktforløb faldet med 22. Til sammenligning steg antallet med 73 kontaktforløb i samme periode sidste år. Resultatet vurderes samlet set som positivt, da der er sket et samlet fald i antal borgere med et aktivt kontaktforløb i jobcentret.

  Langtidsledigheden er samlet set reduceret med 70 personer fra juni 2016 til april 2017. Fra maj til juni 2017 er antallet af langtidsledige dagpengesager dog steget med 20 personer. Indsatsen i forhold til både at forebygge og afhjælpe langtidsledighed er generelt højt prioriteret, og siden foråret 2017 har indsatsen været yderligere prioriteret gennem investeringen i de to projekter for henholdsvis jobparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

  I perioden maj 2017 – juli 2017 var planlagt 4.004 og afholdt 2.894 samtaler i jobcentret – på tværs af målgrupper. Det er 228 flere planlagte samtaler og 58 flere afholdte samtaler end i samme periode året før. Mange af de samtaler, der bliver aflyst i jobcentret, aflyses af borgerne, fordi de har fået job eller er gået i uddannelse. Sagsbehandleren ved det således i god tid og kan indkalde en ny borger på det respektive tidspunkt. Uanset årsag registreres aflyste samtaler ens, hvorfor det kan se voldsomt ud, når en statistik som ovenstående præsenteres. Hvis en borger udebliver uden gyldig grund, bliver vedkommende sanktioneret. Det er få af ovenstående aflysninger, der er uden gyldig grund.

  Sammenlignet med nabojobcentrene har Glostrup Kommune generelt gode resultater vedrørende udviklingen i varigheden af forløb i fuldtidspersoner i prc. af arbejdsstyrken. For både dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp kan det ses, at antallet i pct. af arbejdsstyrken er faldende, men i samme periode er varigheden stigende. Det skyldes, at de sager, der nu er tilbage, er de svære sager, der pga. komplekse problemstillinger er længere tid i systemet. Endelig er der sygedagpenge, hvor Glostrup Kommune ligger under både klynge og nabojobcentre på både varighed og antal.

  Refusionsprocenten viser, hvor stor en andel af en given ydelse der tilbagebetales i refusion, og her er det således målet at få procenten så høj som muligt. Medfinansieringsprocenten viser, hvor stor en andel af dagpengeydelsen (samt den midlertidige arbejdsmarkedsydelse) kommunen medfinansierer, hvorfor målet her er at få procenten så lav som muligt.

  Den gennemsnitlige refusionsprocent for alle ydelser i Glostrup Kommune har generelt ligget over gennemsnittet for klyngen i perioden januar-juni 2017. I juni 2017 lå Glostrup Kommune 5,3 procentpoint under gennemsnittet for klyngen.

  Den gennemsnitlige medfinansieringsprocent i Glostrup Kommune ligger over gennemsnittet for klyngen. Glostrup Kommune ligger 7,7 procentpoint over gennemsnittet for klyngen i juni 2017.

  Den gennemsnitlige refusionsprocent for kontanthjælp ligger 0,5 procentpoint højere i Glostrup Kommune end i Klyngen. I forhold til uddannelseshjælp ligger Glostrup Kommune 0,1 procentpoint højere end gennemsnittet for klyngen.

  Den gennemsnitlige refusionsprocent for sygedagpenge ligger 3,1 procentpoint højere i Glostrup Kommune end i Klyngen.

  Den gennemsnitlige medfinansieringsprocent for a-dagpenge ligger 1 procentpoint højere i Glostrup Kommune end for gennemsnittet i Klyngen. Der er således flere langtidsledige i Glostrup end gennemsnittet i klyngen. For uddannelseshjælp skyldes dette bl.a. at de borgere, der har en sag, har mere komplekse problemstillinger. Helt konkret er der færre borgere, der har en sag, men de sager, der er, har en længere varighed.

  Nedbringelse af tilbagefaldet og den gennemsnitlige varighed, som begge er mål for Beskæftigelsesplan 2017, vil sikre højere refusion og lavere medfinansiering.

  Status på målene i Beskæftigelsesplan 2017

  I forhold til den gennemsnitlige varighed i uger viser tallene, at målet for 2017 kun er nået for sygedagpengemodtagerne. For de resterende målgrupper gælder, at målet for 2017 ikke er nået.

  Ift. tilbagefald viser statistikken, at målet for 2017 er nået for samtlige målgrupper.

  Resultatmål for Unge- og Uddannelsesenheden:

  1. 95 procent af ungdomsårgangen 2015 forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  De nyeste tal fra Undervisningsministeriet viser, at forventningen er, at 91 procent af ungdomsårgangen 2015 vil gennemføre en ungdomsuddannelse i Glostrup Kommune. Dette er et fald i forventningerne fra 94 procent i 2013.

  1. Antallet af 24-årige der har fuldført eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse øges med 2 procent fra 2013 til 2015 og med 5 procent fra 2013 til 2018.

  De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i september 2013 var 66,1 procent af de 24-årige, der var i gang med eller havde fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse. I september 2016 er tallet steget til 66,8 procent. I samme periode er det samlede antal af 24-årige i Glostrup Kommune steget med 14,2 pct. Målet er ikke indfriet.

  1. Antallet af kontant-/ uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) mellem 16 og 29 år reduceres med 15 procent fra 2013 til 2015 og med 30 procent fra 2013 til 2018.

  Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år var i januar 2014 på 245 fuldtidspersoner. Antallet er i juli 2017 faldet til 159, hvilket svarer til en reduktion på 35,1 procent. Det betyder, at målet for 2018 er indfriet.

  1. Varigheden af kontant-/ uddannelseshjælpsforløb for unge mellem 16 og 29 år skal reduceres med 10 procent fra 2013 til 2015 og med 20 procent fra 2013 til 2018.

  I 2013 var den gennemsnitlige varighed pr. forløb på 26 uger. Efter et fald i 2014 og en lille stigning i 2015 er den gennemsnitlige varighed steget i perioden frem til nu, således at den ligger på 26,6 uge. Forklaringen på dette skal til dels findes i, at der samlet set er færre unge på uddannelseshjælp. Der ses endvidere en tendens til, at kompleksiteten i de resterende sager er større og at den gennemsnitlige varighed dermed øges. Resultatmålet for 2018 er ikke nået.

  5. Antallet af ikke-tilbagefald for uddannelseshjælpsmodtagere skal øges med 15 procent fra 2014 til 2018.

  50 pct. af afsluttede forløb i 2. kvartal 2016 var i beskæftigelse eller uddannelse 6 måneder efter endt forløb, hvorfor ikke-tilbagefaldet er faldet med 32,3 pct. siden 1. kvartal 2014. Faldet i tilbagefald afspejler som tidligere beskrevet, at den tilbageværende gruppe af unge borgere har mange komplekse problematikker. Derfor er der også færre fra denne gruppe, der fastholdes i beskæftigelse og uddannelse. Resultatmålet er ikke nået.

  Mål for investeringen i jobparate kontanthjælpsmodtagere:

  Det reelle antal afsluttet til job er stort set det samme som resultatmålet. Otte afsluttede og resultatmålet for måneden var ni.

  Mål for investeringen i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere:

  I juni måned var der flere aktivitetsparate borgere (11), der afsluttede fra ydelsen og fik ordinære timer på arbejdsmarkedet, end resultatmålet for måneden (10)

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-09-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 8.  8. Beskæftigelsesplan 2018-19

  Resumé

  Udvalget bedes drøfte og kommentere beskæftigelsesplan 2018-19 med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i Glostrup Kommunes beskæftigelsespolitiks visioner og fokuspunkter for beskæftigelsesindsatsen, har administrationen udarbejdet Beskæftigelsesplan 2018-19.

  Beskæftigelsesplanen er det overordnede strategiske dokument, med mål, strategier og prioriteringer, som administrationen løbende vil følge op på til udvalget og til jobcenterets ledelse.

  De mål, der er nedsat for det kommende år, måler på antal fuldtidspersoner for at skabe en klar sammenhæng med budgettet og for at skabe nogle mere håndgribelige mål i forhold til den daglige opgaveløsning.

  Målene for beskæftigelsesindsatsen 2018 omfatter målgrupperne forsikrede ledige, kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og sygedagpengemodtagere. Derudover opstilles der et mål om at reducere antallet af langtidsledige ligesom vi anvender regeringens uddannelsespolitiske målsætning samt en målsætning om lavere frafald fra ungdomsuddannelser.

  Reduktion i antal fuldtidspersoner:

  1. Forsikrede ledige (LAB 2.1):

  Fra 2016-2018 en reduktion på 6 pct., svarende til et fald på 23 fuldtidspersoner

  1. Kontanthjælpsmodtagere (LAB 2.2/2.3):

  Fra 2016-2018 en reduktion på 22 pct. svarende til et fald på 109 fuldtidspersoner

  1. Uddannelseshjælpsmodtagere (LAB 2.12/2.13):

  Fra 2016-2018 en reduktion på 6 pct. svarende til et fald på 9 fuldtidspersoner

  1. Sygedagpengemodtagere (LAB 2.5):

  Fra 2016-2018 en status quo af det nuværende niveau på 240 fuldtidspersoner

  1. Antallet af langtidsledige skal reduceres med 20 pct., svarende til et fald på 34 fuldtidspersoner
  1. Den uddannelsespolitiske målsætning:
   • Når regeringen vedtager den nye uddannelsespolitiske målsætning, sættes denne ind i beskæftigelsesplanen.

  7.Målsætning om et lavere frafald fra ungdomsuddannelserne.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Jobcenter Glostrup indstiller:

  1. At Beskæftigelsesplan 2018-19 drøftes og kommenteres.
  2. At beskæftigelsesplan 2018-19 anbefales godkendt.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-09-2017

  1. Drøftet.
  2. Anbefales godkendt.

  Bilag

Mødenr. 2241