Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Piet Papageorge, V
Kurt Kjær, O
Ole Møller Andreasen, V
Ole Hammer, A
Jørn Chr. Christiansen, A


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 24-08-2017

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 24-08-2017

  Ingen orienteringer.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 24-08-2017

  Orientering om:

  ·Der er fremsendt to breve til VBU fra beskæftigelsesministeren til borgmesteren, som handler om henholdsvis førtidspension og sanktioner.

  ·På baggrund af det landsdækkende fokus på tildeling af førtidspension gennemgås en oversigt til udvalget om forholdene i Glostrup.

 4.  4. Inspirationsoplæg om projekt 3i1

  Resumé

  Efterretning om projektet 3i1 forelægges udvalget. Desuden holder projektleder Jan Dam et inspirationsoplæg om projektet for udvalget.

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at investere i indsatsen for de langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket har resulteret i projektet 3i1.

  Baggrunden for projektet var, at Glostrup Kommune i april 2016 havde ca. 200 jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvoraf de 70 havde mere end 52 ugers aktuel ledighed.

  I dag skal den enkelte kontanthjælpsmodtager overleveres mellem flere personer og funktioner i jobcenteret, hvor arbejdsmarkedskonsulenter afholder individuelle samtaler og tilkøber eventuelle eksterne aktiveringstilbud, erhvervs- og virksomhedskonsulenter skal udsøge egnede borgere til indkomne jobordrer via Jobnet-CV databasen, hvilket sker uden egentlig borgerkontakt og – kendskab. Kontanthjælpsmodtageren skal således passere flere snitflader, hvorved detailkendskabet til den enkelte nødvendigvis er reduceret.

  3i1 er et projekt, hvor ovennævnte delprocesser samles, og et team bestående af en arbejdsmarkedskonsulent (sagsbehandler), en virksomhedskonsulent og en fastholdelses- og udviklingskonsulent, giver den enkelte borger håndholdt indsats til et præcist match med job og virksomhed samtidig med, at der skabes en fælles tilgang til arbejdet med at øge borgerens motivation. Teamdannelsen vil resultere i en ensartet opfattelse af borgeren, ligesom borgeren vil opleve en fælles metodetilgang mellem jobcenterets ansatte.

  Det er forventningen, at en mere individuelt, intensivt tilrettelagt indsats rettet mod arbejdsmarkedet vil resultere i en øget effekt i form af flere kontanthjælpsmodtagere i job.

  Projektleder Jan Dam holder et inspirationsoplæg for udvalget og fortæller mere dybdegående om projektet og de effekter, der allerede nu tegner sig.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 24-08-2017

  Til efterretning.

 5.  5. Status på puljemidler i jobcentret 2017

  Resumé

  Efterretning om de projekter og herunder puljemidler som jobcenteret har fået tildelt og for indeværende arbejder med.

  Sagsfremstilling

  Der bliver løbende udbudt puljer under f.eks. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), hvor kommunerne kan ansøge om at deltage i projekter og derigennem bl.a. afprøve nye metoder til at få unge i uddannelse eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet.

  Nedenfor er de projekter, som jobcenteret har fået puljemidler til, kort beskrevet:

  Jobrettet samtale bølge 2 2016-2017

  Bevilget: 585.000 kr.

  Formålet med puljen er, at flere kommuner gennemfører jobrettede og motiverende samtaler med jobparate kontanthjælpsmodtagere samt forsikrede ledige. Projektet består af både undervisning, supervision og læringsgruppemøder, hvor medarbejderne i jobcentrene klædes på til at holde disse samtaler.  Projektets andet formål er at skabe en sammenhæng mellem brugen af IT på Jobnet og at de ledige borgere er i stand til at mestre deres eget ledighedsforløb ved blandt andet selv at booke samtaler med jobcentret. Eksempelvis giver de digitale redskaber som Selvbooking og Joblog mere tilfredse borgere, da de oplever et større ejerskab til egen proces og i højere grad tager hånd om egen jobsøgning.

  Succeskriterier for jobparate kontanthjælpsmodtagere:

  • Minimum 90 pct. af alle jobparate kontanthjælpsmodtagere vurderer, at samtalen har været medinddragende og givet en større og anvendelig viden om arbejdsmarkedet til brug for jobsøgning
  • Jobparate kontanthjælpsmodtager søger mindst 20 pct. flere job end før projektstart
  • Minimum 40 pct. af alle jobparate kontanthjælpsmodtagere selvbooker
  • Minimum 80 pct. af alle jobparate kontanthjælpsmodtagere anvender Jobloggen.

  Succeskriterier for forsikrede ledige:

  • Minimum 90 pct. af alle forsikrede ledige vurderer, at samtalen har været medinddragende og har givet en større og anvendelig viden om arbejdsmarkedet til brug for jobsøgning
  • Forsikrede ledige søger mindst 20 pct. flere job end før projektstart
  • Minimum 90 pct. af alle forsikrede ledige anvender Jobloggen

  Pulje til opkvalificering inden for mangelområder 2017-2019

  100.000 kr.

  Formålet med puljen er at understøtte udbuddet af tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i alle dele af landet. Puljen skal give virksomhederne en konkret mulighed for at få hjælp til opkvalificering af den enkelte ledige. Målgruppen er jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere med minimum tre måneders sammenhængende ledighed. 

  Pulje til udbredelse af brobygningsforløb – brobygning som førstevalg 2016-2017

  Bevilget: 500.000 kr.

  Medfinansiering: 500.000 kr.

  Puljen skal understøtte, at brobygningsforløb etableres og forankres i flere kommuner, samt at kommunerne anvender brobygning som førstevalg til uddannelsesparate unge. Formålet er, at flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Den primære målgruppe er uddannelsesparate unge, og de stærkeste af de aktivitetsparate kan også tilbydes et brobygningsforløb, hvis de vurderes at profitere af det.

  I forhold til målgruppen af unge er projektets succeskriterier:

  • 25 pct. af de uddannelsesparate unge i deltagerkommunerne visiteres til et brobygningsforløb inden for projektperioden
  • 50 pct. af de unge, der visiteres til et brobygningsforløb, påbegynder ordinær uddannelse senest 6 måneder efter brobygningsforløbet

  Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV) 2016-2018

  Bevilget: 1.436.700 kr.

  Medfinansiering: 1.434.300 kr.

  Formålet med puljen er at øge andelen af udsatte borgere, der deltager i en virksomhedsrettet indsats eller opnår ordinære timer. Målgruppen for puljen er de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsborgere.

  Nedenstående indikatorer er afgørende for, hvorvidt formålet kan opnås:

  • Kultur og forandring i jobcenteret: At jobcentermedarbejderne forbedrer deres kompetencer og øger deres motivation i forhold til at anvende den virksomhedsrettede indsats mod ordinært job til udsatte borgere
  • Opbygning af kapacitet i jobcenterets virksomhedsindsats: At der skabes et større og varieret udbud af virksomhedspladser
  • Mening og retning for borgeren: At den virksomhedsrettede indsats giver mening og retning for borgeren

  Projektet er et implementeringsprojekt, hvilket betyder, at formålet desuden er, at den virksomhedsrettede indsats for udsatte borgere videreføres efter projektets afslutning.

  Flere skal med (2017-2019)

  Bevilget: 1.256.000 kr.

  Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst fem år i kontanthjælpssystemet (for sidstnævnte efter afsluttet integrationsprogram). Formålet med puljen er at understøtte, at flest mulige borgere i målgruppen, opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Formålet er således at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

  Økonomi

  Midlerne tilføres relevante rammer.

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 24-08-2017

  Til efterretning.

 6.  6. Status på nytteindsatsen august 2017

  Resumé

  Udvalget orienteres om den seneste status for nytteindsatsen i Glostrup Kommune. Opgørelsen dækker perioden 25. april – 08. august 2017.

  Sagsfremstilling

  I Glostrup Kommune er der etableret 3 nytteindsatser med i alt 64 pladser:

  1. Center for Sundhed og Velfærd – Ældreomsorg, 30 pladser.
  2. Rigshospitalet Glostrup, 13 pladser.
  3. Vej og Park, 20 pladser.

  Henvisninger* (antal personer) til nyttejob.

  Nytteindsats

  Nuværende periode

  (25.4.2017-08.08.2017)

  Seneste periode

  (25.1.2017-24.4.2017)

  Center for Sundhed og Velfærd

  8

  13

  Rigshospitalet Glostrup

  1

  4

  Vej og Park

  38

  40

  *Det kan forekomme, at en borger er henvist mere end en gang.

  I den aktuelle periode har der ikke været nogen borgere på kontantydelse, da ordningen er udløbet.

  I forhold til henvisninger til Rigshospitalet Glostrup, har der i perioden været lukket for tilgang, dette har været en beslutning taget af Rigshospitalet.  Rigshospitalet Glostrup har åbnet for tilgangen igen, men har valgt ikke at modtage unge ledige under 30 år, da de har oplevet, at de unge i høj grad er udeblevet.

  Effekt af nytteindsatsen

  Borgere afsluttet fra nytteindsatsen til

  Antal personer (nuværende periode 25.4.-08.08.2017)

   Antal personer

   (sidste periode 25.1.-  25.4.2017)

  Ordinært arbejde

  3

  4

  Uddannelse

  2

  3

  Afmeldt pga. manglende rådighed

  2

  0

  Manglende medvirken

  0

  0

  Ledighed

  39

  37

  Førtidspension

  0

  0

  Fleksjob

  0

  0

  Flyttet

  1

  8

  Fordeling af borgere siden opstart (der kan være borgere der er henvist mere end en gang).

  Nytteindsats

  Antal personer

  Center for Sundhed og Velfærd (opstart d. 21.4.2014)

  81

  Center for Dagtilbud og Skole (Indsats ophørt)

  46

  Rigshospitalet Glostrup (opstart d. 9.1.2015)

  123

  Vej og Park (opstart d. 1.11.2014)

  299

  Fordeling af målgrupper i nyttejob siden opstart.

  Nytteindsats

  Antal personer

  Jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2.2)

  281

  Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (målgruppe 2.1)

  79 (ordning ophørt)

  Kontantydelsesmodtagere (målgruppe 2.1)

  10 (ordning ophørt)

  Uddannelsesparate (målgruppe 2.12)

  1497ats ophørt

  Fordeling af målgrupper i nyttejob i nuværende periode.

  Nytteindsats

  Antal personer i perioden 25.04.2017-08.08.2017

  Jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2.2)

  13

  Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (målgruppe 2.1)

  0

  Kontantydelsesmodtagere (målgruppe 2.1)

  0

  Uddannelsesparate (målgruppe 2.12)

  137ats ophørt

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 24-08-2017

  Til orientering.

Mødenr. 2217