Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Sophie Dahl Brohus, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Leif Meyer Olsen, V
Piet Papageorge, V
Freddie Rose, A
Ole Hammer, A
Palle Laustrup, F


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsorden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Punkt 6 ændres til et beslutningspunkt. Dagsordenen herefter godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Orientering om:

  Henvendelse fra pressen omkring ”Storskovsagen” og udvalgsformandens udtalelser i forbindelse hermed.

  Glostrup Skoles håndtering af udlån af Cromebooks.

  Skolebestyrelsesmøde onsdag aften.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Orientering om:

  Glostrup Kommune har to personer anbragt på bostedet Magleby, der indgår i en DR-udsendelse den 31. oktober 2017.

  Notat om opfølgning på visionsdagen uddeles og sendes til kommunalbestyrelsen.

  Status på økonomien på det specialiserede specialområde og på særlige dag- og undervisningstilbud uddeles og sendes til kommunalbestyrelsen.

  Der er indgået en aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre omkring reform af det forberedende område for unge under 25 år.

 4.  4. Ungdommens Uddannelsesvejledning beretning og status 2016/17

  Resumé

  Efterretning om ”Beretning og status for 2016/17” fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Vestegnen). Af nøgletallene fremgår bl.a., at 17 % der forlader 9. og 10. klasse er tilmeldt erhvervsuddannelse, og at 94 % af Glostrups 16 til 24-årige pt. er i grundskoleforløb, i ungdomsuddannelse eller i diverse forløb. Det er en stigning på to procentpoint på begge områder i forhold til sidste år. Derudover fremgår det, at 91 % af Glostrups unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes at have mindst en ungdomsuddannelse 25 år senere. Det er status quo i forhold til sidste års beretning.

  Som det fremgår af statistikken, er der et fald i tilmeldingerne til erhvervsskoler, gymnasiale uddannelser og en stigning til 10. klasse.

  Sagsfremstilling

  UU-Vestegnens ”Beretning og status for 2016/17” er udkommet og vedhæftet som bilag.

  UU-Vestegnen er et samarbejde med Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre kommuner om ungdommens uddannelsesvejledning.

  Udover grundydelsen samarbejder Glostrup Kommune og UU-Vestegnen om følgende projekter og tilkøb pr. 1. januar 2017:

  • EGU og PAU vejledning og administration
  • Særlig vejledning af unge i aktivering i jobcenterregi indtil 29 år

  De mest betydningsfulde nøgletal fra beretningen om de unges uddannelsesmæssige forankring er fremhævet i sagsfremstillingen. For øvrige nøgletal henvises til selve beretningen.

  Tilmeldinger til erhvervsuddannelser 2008-2017

  Elever der forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse.

  (Side 14)

  Figuren viser, at 17 % af Glostrups unge, der forlader 9. og 10. klasse er tilmeldt erhvervsuddannelse, hvilket er en stigning på to procentpoint i forhold til sidste år.

  National målsætning:

  2020 - 25 % af eleverne i 9. og 10. klasse skal direkte vælge en erhvervsuddannelse.

  2025 - 30 % af eleverne i 9. og 10. klasse skal direkte vælge en erhvervsuddannelse.

  Bemærk: Datagrundlag ændret pr. 15. marts 2016, hvor UVM korrigerer for tilmeldinger til 10. klasse.

  Unge- og Uddannelsesenheden samarbejder systematisk med UU-Vestegnen og Glostrup Skole om at styrke overgangen til erhvervsuddannelserne bl.a. ved at screene den målgruppe af unge, der ikke har valgt ungdomsuddannelse.

  Tilmelding til ungdomsuddannelserne

  Der er blevet udført en optælling i perioden marts 2016 til marts 2017 på grundlag af uddannelsesønsker i 9.-10. klasse, der viser et fald ift. tilmeldinger til erhvervsuddannelser og gymnasial uddannelse. Statistikken viser samtidig en stigning i tilmeldinger til 10. klasse.

  Tilmelding til ungdomsuddannelserne pr. 15-03-16 og 15-03-17.

  (Side 26)

  Administrationen har fokus på, hvad der genererer et fald af tilmeldinger særligt til erhvervsskolerne og de gymnasiale uddannelser. Desuden arbejdes systematisk med at kortlægge de unge, der falder ind under ”andet” og ”ej udfyldt FTU”.

  Status på de unges forankring i uddannelse – nuværende aktive og afsluttede forløb

  Nedenstående figur viser en oversigt over nuværende aktive uddannelsesforløb og afsluttede uddannelsesforløb.

  (side 30)

  Administrationen vurderer, at det er positivt, at andelen af unge, der vælger at starte på en uddannelse af steget med to procentpoint. Der er igangsat en indsats for at kortlægge de unge inden for ”Forberedende og udviklende aktiviteter” og ”Midlertidige aktiviteter”.

  Antal afbrudte uddannelsesforløb

  Ekstraordinært er der indhentet statistik fra UU-Vestegnen, hvor antallet af afbrudte uddannelsesforløb er blevet målt i perioden januar til juli 2017. Tallet for erhvervsskolerne viser 37 afbrudte forløb og 23 for gymnasiale uddannelser.

  UU-Vestegnen har en systematisk tilgang til at sikre, at alle unge under 18 år er i gang med et uddannelsesforløb. Administrationen modtager indberetninger fra UU-Vestegnen efter tre mislykkede kontaktforsøg, hvis den enkelte unge ikke er aktiv. Administrationen vurderer herefter, hvilke indsatser der kan være nødvendige at igangsætte – enten arbejde eller nyt uddannelsesforløb.

  Den for alderen forventede uddannelsesmæssige adfærd

  Figuren viser procentdelen af unge i grundskoleforløb, igangværende eller færdiggjort ungdomsuddannelse eller i diverse kompetence- og erhvervsforberedende aktiviteter.

  Statistik i procent for perioden 15-04-2010 til 15-04-2017, alder 16-24 år

  (Side 14)

  Det fremgår af figuren, at 94 % af Glostrups 16 til 24-årige pt. er i grundskoleforløb, i ungdomsuddannelse (igangværende eller færdiggjort) eller i diverse kompetence- og erhvervsforberedende aktiviteter. Det er to procentpoint højere end sidste år.

  Profilmodellen

  Fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang (9. klasse) forventes at uddanne sig.

  (Side 15)

  Profilmodellen viser, at 91 % af Glostrups unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes at have mindst en ungdomsuddannelse 25 år senere. Det er status quo i forhold til året før.

  Ud over ”Beretning og status for 2016/17” er to strategidokumenter og tal ifm. gymnasiereformen vedhæftet som bilag.

  Kommende fokus

  Administrationen vil fremadrettet iværksætte indsatser, der retter Unge- og Uddannelsesenhedens fokus mod Glostrup Skole, hvor der arbejdes på i højere grad at opbygge en mere systematisk tilgang til unge, der ikke vælger uddannelse eller ikke bliver vurderet uddannelsesparate i 9. klasse.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 5.  5. Dagsorden til Dialogforum med dagtilbuds- og skoleområdet 28. november

  Resumé

  Drøftelse af emner til dagsordenen for Dialogforum for dagtilbuds- og skoleområdet den 28. november 2017.

  Sagsfremstilling

  Den 28. november 2017 afholdes Dialogforum for både dagtilbuds- og skoleområdet. Der er afsat 2 timer til mødet, fra kl. 16.30 – 18.30.  

  Mødet i Dialogforum skal have fokus på særlige indsatser og fremadrettede tiltag på området. Børne- og Skoleudvalget skal forud for mødet drøfte emner til dagsordenen.

  Administrationen har bedt skolebestyrelsen og dagtilbuddenes forældrebestyrelser om at komme med forslag til dagsordenen. Der er kommet forslag fra forældrebestyrelserne i Skoven, Engtoften og Solvangen, samt fra skolebestyrelsen. Administrationen finder særligt skolebestyrelsens forslag interessant for en tværgående dialog med dagtilbuds- og skoleområdet. Bestyrelsernes forslag er herunder oplistet tematisk.

  Overgangarbejde fra dagtilbud til skole

  Skolebestyrelsen forslår følgende tema til mødet:

  • Hvordan gør vi børnene parate til at komme i skole? Og hvordan gør vi skolen parat til at modtage børnene?

  Hvorledes sikrer vi daginstitutionernes viden/perspektiv på, hvordan børnenes hverdag bliver, når de starter i skole? Hvordan sikrer vi, at børnene får det samme afsæt for at begynde i skole, lige meget hvilken daginstitution de kommer fra?

  Kvalitetsløft

  Både Skoven og Engtoftens bestyrelsen ønsker at få uddybet, hvilke tanker der er gjort i forhold til kvalitetsløftet på dagtilbudsområdet.

  Engtoftens bestyrelse spørger:

  • Vi er nysgerrige på hvilken målsætning der er sat for kvaliteten? Hvordan måles der på om tiltagene er en succes? Hvornår er vi nået i mål?

  Skovens bestyrelsen spørger:

  • Hvordan sikres kvaliteten gennem de nyansatte fagkonsulenters arbejde? Hvilke tanker er der gjort ifm. konsulenternes arbejdsområde? Hvordan kan vi bruge konsulenterne i institutionerne?

  Legepladser

  Skovens forældrebestyrelse stiller desuden følgende spørgsmål:

  • Hvilke overvejelser kan der være behov for i forbindelse med almen vedligehold og renovering af de eksisterende legepladser? Hvilke retningslinjer kan være gældende for institutionernes udendørsarealer?

  Sprogstimulering i dagtilbud

  Solvangens forældrebestyrelse har indsendt følgende:

  • Glostrup Kommune har besluttet, at sprogvurdering af de 3- og 5-årige, fremover skal foretages af dagtilbuddets sprogvejleder. Det har hos Solvangen haft den konsekvens, at et ugentligt sprogstimuleringstilbud til en lille gruppe, har måtte nedlægges, for at kunne finde den fornødne tid til sprogvurderingerne.

  Hvordan oplever man det ude i de andre børnehaver, og forventer skolen at kunne mærke en forskel?

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til drøftelse.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Drøftet.

 6.  6. Handleplan for læsning på Glostrup Skole

  Resumé

  Efterretning om handleplan for læseindsatsen på Glostrup Skole som opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets møde den 21. december 2016, hvor udvalget blev orienteret om Læseløftet på Glostrup Skole. Udvalget efterspurgte en plan for styrkelse af læseindsatsen gennem hele skoleforløbet. Glostrup Skole og administrationen har udarbejdet en handleplan for læsning, som blev igangsat ved start af skoleåret 2017/18. Handleplanen indebærer udvikling af en læsepolitik, strategi for ordblindhed, styrkelse af læsevejlederopgaven, styrkelse af læseløftsundervisning, fokus på faglig læsning i alle fag og den begyndende læseindlæring i børnehaveklassen, bedre brug af data og systematisk ledelsesopfølgning.

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Skoleudvalgets møde i december 2016 blev udvalget orienteret om formålet med Læseløftet på Glostrup Skole, herunder den konkrete organisering og udmøntning på undervisningsstederne. I den forbindelse efterlyste udvalget en handleplan for styrkelse af læseindsatsen i hele skoleforløbet.

  Handleplanen er udarbejdet med afsæt i kommunens læseresultater og ved inddragelse af ledere, ressourcepersoner og lærere. Der er endvidere indhentet sparring fra andre kommuner, bl.a. Rudersdal og Gentofte. Indsatserne i handleplanen er målrettet ledere, læsevejledere og lærere i hele skoleforløbet.

  Handleplanen tager bl.a. udgangspunkt i:

  • At læseundervisningen bygger på data og tager et forskningsbaseret afsæt i viden om det, der virker
  • At skabe en højere grad af systematik, sammenhæng og ensartethed i skolens læseundervisning
  • At fortsætte den særlige indsats på mellemtrinnet med automatisering (når afkodning af ord sker automatisk), indholdsforståelse og faglig læsning
  • At styrke elevernes læselyst, så de fortsætter med at læse efter de har knækket læsekoden
  • At øge samarbejdet med forældrene om elevernes læsning gennem oplysning og dialog
  • At styrke indsatsen omkring ordkendskab og dansk som andet sprog fra dagtilbud til udskoling
  • At danne fælles praksis om tidlig screening af ordblindhed vha. nyudviklet test

  Handleplanen for læsning er følgende:

  Tema/område

  Status:

  Handleplan:

  Læsepolitik på Glostrup Skole

  Glostrup Kommune har ikke hidtil haft en fælles læsepolitik for alle skolens afdelinger

  Udvikling af læsepolitik på Glostrup Skole.

  Læsepolitikken skal beskrive sammenhængen og systematikken i læseundervisningen i hele skoleforløbet. Der skal fremgå en fælles standard for alle Glostrups skoles afdelinger i forhold til elever med ordblindhed, læsevejlederopgaven, læseløftsundervisning og supplerende undervisning i læsning, faglig læsning og begyndende læseindlæring i børnehaveklassen, brug af data og systematisk ledelsesopfølgning.

  Strategi for ordblindhed

  Eleverne testes i 2. og 3. klasse for ordblindhed

  Nyudviklet test fra Undervisningsministeriet muliggør test af ordblindhed allerede fra 0. klasse, hvilket sikrer en tidligere screening af elever for ordblindhed

  Udvikling og implementering af en systematik i indsatsen for ordblinde børn fra diagnosticering af ordblindhed til iværksættelse af de konkrete undervisningstiltag.

  Styrkelse af læsevejlederopgaven

  Skolen har 7 læsevejledere. Læsevejlederne tager initiativer til nye tiltag, der fremmer elevernes læseresultater. De vejleder deres kollegaer og ledelsen omkring skolens læseindsats og udvikling og udøver kollegial vejledning og sparring

  Kompetenceløft af læsevejlederne i forhold til opdatering af nyeste faglige viden på området og vedligeholdelse af viden og kendskab til nye test fra Undervisningsministeriet.

  Udvikling af en fælles model for læsevejlederopgaven på alle afdelinger af Glostrup Skole

  Styrkelse af læseløftundervisning

  De fire store undervisningssteder har to læseløftlærere, mens Ejby har én.

  Hver læseløftlærer på Søndervang, Nordvang og Ejby har 10 lektioner ugentligt, mens hver læseløftlærer på Vestervang har 8 lektioner ugentligt. Derudover har Vestervang 1 lektion kaldet læseklub til 2. klasse. Skovvangs ene læseløftlærer har 8 lektioner ugentligt hele skoleåret, mens den anden har 16 lektioner ugentligt i efteråret og 8 lektioner ugentligt i foråret.

  De tre svageste elever i hver 2. klasse får læseløft i efteråret, og de tre svageste elever i hver 1. klasse får læseløft i foråret. Eleverne identificeres vha. en test, som alle 1. og 2. klasseelever gennemfører.

  Vedligeholdende kompetenceudvikling til erfarne læseløftlærere gennem faglig opdatering og inddragelse af nyeste viden og forskning om læsning.

  Kompetenceløft af nye læseløftlærere – halvdelen af læseløftlærerne er nyansatte uden ekstra uddannelse.

  Udvikling af en fælles fleksibel model for læseløftsundervisningen på alle afdelinger af Glostrup Skole, hvor de elever, der identificeres vha. læsetests med et behov for læseløft får læseløftundervisning.

  Fokus på faglig læsning gennem hele skoleforløbet og på begyndende læseindlæring i børnehaveklassen

  Skolens lærere og børnehaveklasseledere har en grundlæggende viden om læsning qua deres grunduddannelse men mangler viden om læsning i alle fag.

  Skolen efteruddanner en gruppe lærere og børnehaveklasselederne

  i skoleåret 18/19.

  Bedre brug af data

  De nationale og kommunale test følges op af læsekonferencer med den enkelte klasse og undervisningsstedets ledelse. Her tages stilling til evt. yderligere individuel testning af eleverne samt efterfølgende indsats.

  Videreudvikling af systematikken og kvaliteten i brugen af data på læsekonferencerne gennem dialog om læseresultaterne, igangsatte handlinger og opfølgningen herpå med Center for Dagtilbud og Skole, fællesledelsen og undervisningsstedernes ledelse

  Systematisk ledelsesopfølgning

  Undervisningsstedets ledelse deltager i samarbejde med læsevejlederne i storkonferencer i børnehaveklasserne og læsekonferencer på øvrige klassetrin.

  Med afsæt i konferencerne iværksætter undervisningsstedets ledelse tiltag. Tiltagene kan fx være yderligere testning, inddragelse af læsevejledere eller indstilling til enten kompetencecenter eller læseløft.

  Undervisningsstedets ledelse deltager i undervisningen og indgår i en fælles refleksion med klassens lærere om testresultater, progression, observationer og understøtter lærernes faglige udvikling af læseindsatsen.

  Undervisningsstedets ledelse sikrer, at de aftalte tiltag gennemføres og der følges op i et samarbejde med forældrene. 

  Handleplanens elementer implementeres i skoleåret 2017/18 og 2018/19 og evalueres i skoleåret 2019/20.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Punktet er ændret til et beslutningspunkt.

  Sophie Dahl Brohus (V) foreslår, at administrationen udbygger handleplanen med en indsats omkring skolens samarbejde med forældrene omkring læsning fx med tiltag i samarbejde med biblioteket.

  Forslaget godkendt.

 7.  7. Kortlægning af akutte somatiske indlæggelser på børneområdet

  Resumé

  Børne- og Skoleudvalget orienteres om en kortlægning af akutte somatiske indlæggelser på børneområdet i Glostrup Kommune. Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen sideløbende.

  Sagsfremstilling

  Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet blev indført i 2007 med det formål, at kommunerne skal finansiere dele af deres borgeres udgifter på sundhedsområdet – herunder også indlæggelser.

  Primo 2018 træder regeringens og KL’s justering af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i kraft. Justeringen vil betyde, at medfinansieringen fremover bliver aldersafhængig, således at den laveste grad af medfinansiering afregnes for de 3-64-årige.

  For de 0-2-årige samt 65-79-årige vil der blive en højere grad af medfinansiering, og den højeste grad vil blive afregnet for borgere over 80 år.

  Det vil således fremadrettet blive dyrere for kommunerne, når deres 0-2-årige samt +65-årige borgere bliver indlagt på hospital.

  Kortlægning

  Ændringen omkring medfinansiering har givet anledning til, at Glostrup Kommune har kortlagt området akutte somatiske indlæggelser på børneområdet i Glostrup Kommune (se bilag).

  Formålet med kortlægningen af indlæggelser blandt børn er at identificere typiske og hyppige indlæggelsesårsager og på denne baggrund vurdere, om det vil være relevant at iværksætte forebyggende indsatser i relation hertil.

  Analysen viser, at Glostrup Kommune gennem de seneste år, generelt set har haft et faldende antal akutte indlæggelser på børneområdet. Dette betyder, at den kommunale medfinansiering er faldet tilsvarende. I 2016 var der 553 akutte somatiske indlæggelser af børn mellem 0-16 år, hvoraf over halvdelen lå i aldersgruppen 0-2 år. Det samme gjorde sig gældende i 2012, hvor der var 661 akutte somatiske indlæggelser. For en del af indlæggelserne hos de 0-2årige er problematikkerne relateret til visse sygdomme der opstår i perinatalperioden, såsom gulsot, vækst- og trivselsproblematikker hos den nyfødte. Disse problematikker er ofte vanskelige at forebygge, da børnene skal indlægges og tilses af en læge for at blive behandlet. Disse indlæggelser er således nødvendige og ikke mulige at forebygge med indsatser fra sundhedsplejen.

  Da mange indlæggelser af børn primært sker via almen praksis og 1813, vurderer administrationen, at der ikke på nuværende tidspunkt er et behov for at iværksætte nye konkrete tiltag, som vil kunne forhindre indlæggelser af børn.

  Opmærksomhedspunkter i fremtiden

  Analysen peger på flere mulige opmærksomhedspunkter i det videre arbejde. Pt. er administrationen i gang med at identificere sammenhængen mellem indlæggelsesårsager og de diagnosekoder og -grupper de anvender på hospitalerne. Bl.a.  diagnosegrupperne ”Faktorer af betydning for sundhedstilstanden og kontakter med sundhedsvæsnet” og ”symptomer og abnorme fund som ikke klarificeret andet steds”, da en del børn indlægges under denne diagnosegruppe. Dette gør sig særligt gældende for de 0-1årige børn. Indlæggelsesårsagerne, der tilhører disse diagnosegrupper er ved at blive identificeret, da det er en mulighed, at der på hospitalerne registreres ’forkert’ eller uhensigtsmæssigt ift. afregning af den kommunale medfinansiering.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 8.  8. Omorganisering af dagplejen

  Resumé

  Beslutning om høring i forbindelse med forslag om omorganisering af dagplejen. Administrationen forslår, at dagplejen går fra 4 til 3 fastindskrevne børn pr. dagplejer, og at gæstedagplejerne omdannes til almindelige dagplejerstillinger. Gæstedagplejen varetages fremadrettet kollektivt ved, at hver dagplejer kan tage imod 2 gæstebørn på deres 4. og 5. pladser. På grund af et lavere pladsbehov end normalt i kommunen, forslår administrationen også, at dagplejen samtidig nednormeres fra 56 til 48 pladser, og at dagplejens budget beskæres med 115.000 kr.

  Sagsfremstilling

  Dagplejen indgår sammen med daginstitutionerne i det kvalitetsløft, som kommunalbestyrelsen vedtog 7. juni 2017 for hele dagtilbudsområdet. Administrationen foreslår, at styrke kvaliteten og ressourceudnyttelsen i Glostrup Dagpleje ved, at dagplejerne går fra 4 til 3 fastindskrevne børn og ved, at gæsteplejeordningen ændres.

  I Glostrup Kommune overgik dagplejerne 1. september 2015 fra at have 3 fastindskrevne børn til at have 4. Samtidig blev gæsteplejeordningen lavet om, så der i dag er ansat to gæstedagplejere uden indskrevne børn. De passer de 14 dagplejeres børn ved deres fravær. Er der ikke plads hos gæstedagplejerne har alle dagplejere mulighed for at tage et 5. barn i en kort periode mod et dagligt tillæg på ca. 350 kr.

  På baggrund af de to år dagplejen har haft den nye organisering, ser administrationen et potentiale ved at gå tilbage til 3 børn pr. dagplejer og en kollektiv gæsteplejeordning.

  3 børn pr. dagplejer

  Administrationen ser en mulighed for at øge de vigtige voksen-barn-interaktioner ved at gå ned til 3 børn pr. dagplejer. I dag er det ikke ualmindeligt, at der er dagplejere, som har 4. børn under 12 måneder. Med et barn mindre vil dagplejeren kunne afsætte mere tid til pædagogisk udviklingsstøttende arbejde med det enkelte barn.

  Gæstedagplejen i dag

  Gæsteplejeordningen har en fast kapacitet, som er vanskelig at udnytte, da behovet veksler. I perioder af året med meget fravær, når der fx er langtidssygdom, må dagplejen henvise børn til en daginstitutionsplads. Det skyldes, at dagplejernes 5. pladser kun må benyttes i korte perioder, og at der ikke kan indskrives faste børn hos gæstedagplejerne, da de skal kunne tage imod gæstebørn fra de øvriges dagplejere.

  I perioder af året med lavt fravær, kan der være dage uden børn i gæstepleje. Herved har dagplejen en uudnyttet kapacitet, idet to gæstedagplejere går uden børn. Gæstedagplejerne søges dog udnyttet på anden vis, men der sker ikke maksimal udnyttelse af ressourcerne.  

  Gæstedagplejen ved omorganisering

  Administrationen foreslår, at stillingerne som gæstedagplejere omdannes til almindelige dagplejerstillinger, og at gæsteplejen varetages kollektivt ved, at hver dagplejer kan tage imod 2 gæstebørn på deres 4. og 5. pladser. Dagplejerne vil, som en del af deres lønaftale, skulle bidrage med et aftalt antal gæstepladser om året uden løntillæg.

  Arbejdsbyrden vil på denne måde blive fordelt mere ligeligt, da gæstebørn vil kunne passes hos dagplejere, som fx har færre børn pga. sygdom. Gæsteplejen vil så vidt muligt blive varetaget af en dagplejer inden for samme legestuegruppe, så børnene har kendskab til dagplejeren.

  Nednormering af dagplejen

  Administrationen foreslår, at dagplejen i forbindelse med omorganiseringen nednormeres fra 56 børn til 48 børn. Der er i øjeblikket 46 børn indmeldt i dagplejen. Der vil ved en nednormering ikke være behov for at nyansætte dagplejere, når de 2 gæstedagplejerstillinger ændres til almindelige dagplejerstillinger. 

  Der er i øjeblikket et lavere pladsbehov end normalt og derfor ledig kapacitet i daginstitutionerne. Det vil derfor give god mening at nedjustere normeringen på nuværende tidspunkt.

  Økonomi

  På kort sigt vil der ikke være en udgift forbundet med omorganiseringen, da der på grund af nednormeringen ikke skal ansættes nyt personale. Tværtimod vil der være en besparelse på dagplejens budget, da gæstedagplejerne får et løntillæg for deres særlige funktion, og de øvrige dagplejere får et årligt tillæg for at have 4 fastindskrevne børn.

  På længere sigt vil der være en udgift forbundet med omorganiseringen, da de 8 børn, som ikke længere kan passes i dagplejen, vil skulle passes i daginstitution. Hvis pasningsbehovet stiger igen, vil nednormeringen af dagplejen medføre en øget udgift på budgettet for daginstitutionspladser på 1.043.396 kr. svarende til 8 dagtilbudspladser. Budgettet for daginstitutionspladser tilrettes automatisk på baggrund af prognosen for pladsbehovet.

  Besparelse på budget for Glostrup Dagpleje

  Løntillæg til gæstedagplejere

  -40.000 kr.

  Løntillæg for 4 fastindskrevne børn

  -75.000 kr.

  I alt

  -115.000 kr.

  Omorganiseringen fra 4 til 3 børn pr. dagplejer foreslås indført gradvist, når børnene overgår til børnehave. På den måde undgås det, at der er børn som skal skifte dagplejer.

  Det vil betyde, at det kommer til at tage 1-2 år før alle dagplejere er nede på 3 børn.

  Administrationen foreslår derfor, at dagplejens budget nedsættes med 115.000 kr. over de næste to år, hvor omorganiseringen vil foregå.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Dagplejens lønkonto

  511 01 005-09

  -35.000 kr.

  Ialt

  -35.000 kr.

  Netto 35.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Den økonomiske konsekvens ved at gå fra 4 til 3 børn, er at der samlet set fra 2019 kan reduceres med yderligere 80.000 kr. så der i alt indarbejdes -115.000 i budgetforslaget 2019-2022

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  • At Børne- og Skoleudvalget sender forslaget om omorganisering af Glostrup Dagpleje i høring hos forældrebestyrelsen og det lokale MED-udvalg.  

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Indstillingen godkendt.

 9.  9. Projekt om søge- og informationskompetencer blandt udskolingens elever på Glostrup Skole

  Resumé

  Orientering om igangsættelse af projekt om søge- og informationskompetencer blandt udskolingens elever på Glostrup Skole. Det blev i forbindelse med budget 2016 besluttet, at der skal igangsættes et samarbejdsprojekt mellem udskolingen på Glostrup Skole og Glostrup Bibliotek. Projektet skal bidrage til udviklingen af elevernes søge- og informationskompetencer. Kulturudvalget behandler sagen sideløbende.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2016 blev det besluttet, at igangsætte et projekt om søgemuligheder i de digitale medier. Projektet skal bidrage til udviklingen af elevernes søge- og informationskompetencer. Der foretages nu en forundersøgelse af udskolingens kildekritiske brugeradfærd i de digitale medier som afdækker og kortlægger elevernes online søgekompetencer og søgestrategier. Med afsæt i forundersøgelsen tages stilling til behovet for en undervisningsindsats. Projektaftale er vedlagt som bilag.

  Administrationen arbejder for, at der inden foråret 2018 forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kulturudvalget et oplæg om undersøgelsens resultater samt forslag til fremadrettede handlemuligheder.

  Målene for undersøgelsen er:

  • at afdække den nuværende situation ved at skabe ny viden og indsigt om elevernes søge- og informationskompetencer blandt udskolingen på Glostrup Skole
  • at klarlægge behovet og potentialet for videre indsats

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kulturudvalget den 24-10-2017

  Til orientering.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Til orientering.

  Bilag

 10.  10. Udvidet åbningstid i dagtilbud

  Resumé

  Beslutning om anbefaling af flytning af udvidet åbningstid. Spirehusets forældrebestyrelse vurderer ikke, at der er behov for alle institutionens 3 ekstra åbningstimer. En rundspørge, blandt kommunens øvrige forældrebestyrelser viser, at der er et generelt ønske om udvidet ugentlig åbningstid. Administrationen forslår, at Spirehusets 3 ekstra åbningstimer flyttes til Engtoften, som er centralt beliggende.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen behandlede 7. juni 2017 et forslag fra forældrebestyrelsen i Spirehuset, om at nedsætte institutionens udvidede åbningstid fra 3 timer/uge til 1 time/uge. Spirehuset vil derved få en ugentlig åbningstid på 52 timer/uge. Årsagen var, at bestyrelsen ikke oplevede, at der var en efterspørgsel, som matchede den ekstra åbningstid. Kommunalbestyrelsen valgte at sende punktet til fornyet udvalgsbehandling.

  Administrationen har på denne baggrund, lavet en rundspørge blandt kommunens andre forældrebestyrelser for at undersøge, om behovet for udvidet åbningstid opleves anderledes.

  Administrationen har fået tilbagemeldinger fra forældrebestyrelserne i 5 institutioner. De samlede svar er vedlagt som bilag.

  I alle institutioner, på nær Rosenåen, Ejbyvang og Spirehuset, har forældrebestyrelserne valgt at lægge åbningstiden på følgende måde:

  Mandag

  07:00 – 17:00

  Tirsdag - torsdag

  06:30 – 17:00

  Fredag

  06:30 – 16:00

  I Ejbyvang har bestyrelsen valgt følgende åbningstider:

  Mandag- torsdag

  06:45 – 17:00

  Fredag

  06:45 – 16:45

  I Rosenåen har bestyrelsen valg forskellige åbningstider i de enkelte afdelinger:

  Anemonen

  Syrenen

  Violen

  Man-tir

  06:30 – 16:45

  Mandag

  06:45 – 16:45

  Mandag

  06:45 – 17:00

  Ons-tor

  06:30 – 17:00

  Tir-tor

  06:30 – 17:00

  Tir-ons

  06:30 – 16:45

  Fredag

  06:30 – 16:00

  Fredag

  06:30 – 16:00

  Torsdag

  06:30 – 17:00

  Fredag

  06:30 – 16:00

  I Spirehuset, som i øjeblikket har udvidet åbningstid, er åbningstiden:

  Mandag-torsdag

  06:30 – 17:30

  Fredag

  06:30 – 16:30

  I Skoven, Perlen og Engtoften og Hvissingegården har forældrebestyrelserne meldt tilbage, at mandag morgen og fredag eftermiddag er en udfordring. Skovager har kun nævnt fredag som en udfordring. Engtoftens forældrebestyrelse skriver:

  ”Det er de færreste arbejdspladser, som har sen mødetid om mandagen eller tidlig fyraften om fredagen. Og da man også må indregne pendlertid, lægger de skæve tider pres på familien”.

  Ifølge Hvissingegårdens forældrebestyrelse er åbningstiderne mandag og fredag kun en udfordring for et fåtal af forældre, og bestyrelsen mener ikke, at det ressourcemæssigt vil kunne svare sig at holde længere åbent. Omvendt mener Skoven, Perlen og Engtoften, at udvidet åbningstid vil give mere ro og fleksibilitet hos institutionernes familier.

  Tilbagemeldingen fra forældrebestyrelserne giver et generelt billede af, at en del forældre er udfordret af institutionernes åbningstider, fx i form af sen åbning mandag og tidlig lukning fredag. Bestyrelserne vurderer, at behovet vil kunne dækkes ved 1-1,5 times ekstra åbningstid om ugen.

  Administrationen foreslår, at Spirehuset ekstra åbningstid overdrages til en centralt beliggende institution, så forældre, som fremover skal vælge daginstitution, kan tage den udvidede åbningstid med i deres overvejelser. Administrationen forslår derfor, at det fremover skal være Engtoften på Vestervej 25A, som har udvidet åbningstid.

  For at der skal være en reel forskel i åbningstiden, forslår administrationen, at alle Spirehusets 3 ekstra åbningstimer overflyttes til Engtoften. Spirehuset vil herefter have en åbningstid på 51 timer/uge på linje med kommunens øvrige institutioner.

  Økonomi

  Spirehusets budget er i øjeblikket tilført midler, som svarer til 6 personaletimer om ugen. Af sikkerhedsårsager skal der være to medarbejdere til at åbne og lukke institutionen og derfor rækker dette til en udvidet åbningstid på 3 timer/uge.

  Beløbet vil blive overflyttet til Engtoftens budget for 2018, hvis denne vælges til at have udvidet åbningstid.

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  • At Spirehusets 3 ekstra åbningstimer overflyttes til Engtoften pr. 1. januar 2018

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Leif Meyer Olsen (V) foreslår, at Engtoften skal anvende de tre timer, så Engtoften åbner alle ugens dage kl. 6.00.

  Forslaget anbefales godkendt.

  Piet Papageorge (V) foreslår, at Engtoften registrerer antallet af brugere af den udvidede åbningstid.

  Forslaget anbefales godkendt.

  Bilag

 11.  11. Referater skolebestyrelser, bestyrelser dagtilbud og klubber

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-10-2017

  Til orientering.

  Bilag

Mødenr. 2250