Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Flemming Ørhem, O
Leif Meyer Olsen, V
Lars Thomsen, V
Per Hansen, A


Fraværende:
Afbud:


Robert Sørensen, Ø


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Økonomi

  -

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  Intet.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  Hovedvejen 204-206

  Plan har modtaget et projektforslag for boliger på Hovedvejen 204-206, hvor Lokalplan GL58 gælder i dag. Projektet kræver ny lokalplan. Plan arbejder videre med det, og sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, når der kommer en reel ansøgning.

  Stadionvej 15

  Plan har modtaget et projektforslag for nye boliger til de eksisterende boliger på Stadionvej 15, hvor Lokalplan GL58 gælder i dag. Projektet kræver ny lokalplan. Plan arbejder videre med det, og sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, når der kommer en reel ansøgning.

  Istandsættelse af Bakken

  Den private fællesvej Bakken har i en del år trængt til istandsættelse, hvorfor der i 2012 blev udarbejdet en udgiftsfordeling til henholdsvis Glostrup Hospital, Glostrup Boligselskab og Glostrup Kommune. Der er i kommunens budget afsat midler til istandsættelsen.

  I forbindelse med hospitalets udbygningsplaner har det været hensigten, at der skulle lægges fjernvarmerør i Bakken og derfor er istandsættelse af vejen ikke sket endnu. Administrationen har løbende haft kontakt til Glostrup Forsyning og fået en status på deres planer i forbindelse med levering af fjernvarme til hospitalets udbygning. Senest har Glostrup Forsyning dog oplyst, at de ikke kan lægge fjernvarmerør i Bakken, da de endnu ikke har indgået en aftale med hospitalet om levering af fjernvarme. Administrationen kan således ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvornår Bakken istandsættes.

  Vejens tilstand er efterhånden meget ringe på trods af, at Vej og Park løbende lapper de huller, der hele tiden kommer.

  Kirkebjerg Allé

  Administrationen kan oplyse, at politiet har givet deres samtykke til, at der på Kirkebjerg Allé både etableres dobbelt optrukken midterlinje, opsættes standsningsforbudstavler samt at der afmærkes med gul afmærkning.

  Trafikforholdene på Højvangsvej

  Borgmesteren har modtaget en henvendelse fra nogle beboere på Højvangsvej som klager over trafikken. De oplever, at trafikken er steget de senere år og dette har medvirket til støj som forstyrrer deres nattesøvn. Højvangsvej er i dag trafikdæmpet med 4 bump på strækningen mellem Nørre Allé og Sofielundsvej. På baggrund af henvendelsen har administrationen bestilt en trafiktælling på Højvangsvej og når resultaterne foreligger, fremlægges sagen herefter i Miljø- og Teknikudvalget.

  Pulje til fremme af cyklisme

  Vejdirektoratet åbnede i september en pulje til fremme af cyklisme, hvor ansøgerne kan opnå 40% medfinansiering. Der er i alt 100 mio. kr. i puljen og ansøgningsfristen var den 2. oktober 2017.

  Kommunens ”Cyklisthandlingsplan” og ”Sikker skolevejsanalyse” er begge fra 2004, men meget er sket siden – blandt andet fordi skoledistrikter er ændret helt, og fordi vejnet og adfærd har ændret sig i de 13 år, der er gået siden vi lavede undersøgelserne.

  Center for Miljø og Teknik har fået udarbejdet et arbejdsprogram for en undersøgelse af ”Flere børn skal cykle - undersøgelse af cykling til skole og fritid i Glostrup Kommune”, som vi har søgt om puljemidler til. Undersøgelsen vil bl.a. indeholde en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse for skolerne, kortlægning af elevernes rute til skole/fritid, kortlægning af utrygge lokaliteter, projektliste mv. Den samlede udgift for undersøgelsen bliver ca. 295.000 kr., hvoraf kommunen i givet fald skal betale 177.000 kr. Dette beløb kan finansieres over driftskontoen ”Vej- og Trafikplan/Trafiksanering”.

  Det fremgår ikke af Vejdirektoratets materiale om cyklistpuljen, hvornår der kan forventes svar, eller hvornår midlerne i givet fald skal bruges. Når Glostrup Kommune modtager svar på ansøgningen, vil sagen blive forelagt udvalget som skal tage stilling til, om kommunen vil gøre brug af de eventuelt givne puljemidler og dermed gennemføre undersøgelsen.

  Sagsbehandlingstid i Byg

  Teamet har trukket data fra sagsbehandlerportalen og bearbejdet disse. Disse viser, at Glostrup Kommune ligger markant bedre end servicemålet i 4 ud af 5 kategorier, mens Glostrup Kommune for en enkelt kategori akkurat ikke overholder de nationale måltal.

  Som det ses, så er det kategorien Simple Konstruktioner som overskrider servicemålet med en enkelt dag. Baggrunden for dette vurderes at være følgende: Dels at der er en overrepræsentation af de pågældende sagstyper som har været i naboorientering mv. før afgørelse (hvilket medregnes i sagsbehandlingstiden), samt dels at teamet er sagsmæssigt presset grundet SKAT’s gennemgang af ejendomme og bygninger i kommunen.

  Det forventes, at sagsbehandlingstiden for Simple Konstruktioner vil komme under de nationale mål inden udgangen af året.

 4.  4. Forslag til udgiftsneutral busdrift under anlæg af letbanen

  Resumé

  Udvalget behandlede på mødet 16. maj 2017 et punkt om busdrift under letbanens anlægsperiode. Udvalget besluttede at bede Movia fremkomme med forslag til serviceniveau i anlægsperioden ved uændret omkostningsniveau. Dette forslag foreligger nu og udvalget anmodes om at tage stilling til, hvilket forslag der skal arbejdes videre med. Da alle linjer, bortset fra Servicebussen, deles med andre kommuner vil en beslutning om ændring i serviceniveauet kræve enighed med de andre kommuner.

  Sagsfremstilling

  Ledningsomlægninger til letbanens anlægsarbejde forventes at starte op juni 2018 og vil medføre trafikale problemer på Ring 3 og de tilstødende veje, som vil medføre forringet fremkommelighed for busserne. På Miljø- og Teknikudvalgets møde i maj præsenterede Movia et bud på en afvikling af busdriften i perioden 2018-2020 i Glostrup. Anbefalingerne tog udgangspunkt i at finde et kompromis, der så vidt muligt tilgodeså både passagerer og driftsøkonomi, hvilket ville medføre behov for et øget budget til busdriften. Anbefalingerne ville kræve et øget tilskud til Movia på op til 3,5 mio. kr. årligt i de mest belastede perioder. (Denne løsning er beskrevet i notatet ’Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen – Glostrup Kommune fra Miljø- og Teknikudvalgets møde 17. maj 2017)

  Movia har siden hen fået et opdateret grundlag for trafikafviklingen under ledningsomlægninger i Glostrup Kommune. Med det nye udgangspunkt vil stigningen i udgifter til busdrift ikke være lige så høj som først vurderet og vil kun øges med ca. 1 mio. kr. i 2018.

  De mulige udgifter for 2019 og 2020 er stadig meget usikre, men kan i værste tilfælde løbe op i 3,5 mio. kr. årligt. (Movia kan i 2. halvår af 2018 komme med et mere præcist bud på udgifterne for 2019 og 2020). Der er endnu ikke beregnet mulig merudgift for busdriften for anlægsperioden fra 2020.

  Beslutningen på Miljø- og Teknikudvalgets møde i maj blev, at Movia skulle fremkomme med forslag til serviceniveau for busdrift i anlægsfasen ved uændret omkostningsniveau.

  Udgiftsneutral løsning

  I vedhæftede notat fra Movia ’Forslag til en udgiftsneutral busdrift under anlæg af letbanen’ beskrives det udgiftsneutrale forslag, og hvilke konsekvenser det medfører i serviceniveauet.

  Den udgiftsneutrale løsning betyder ændrede køreplaner med færre afgange på linjerne 141, 142, 149, 161 og 9A samt Servicebussen (linje 847). I hovedtræk betyder det:

  • Linje 141 reduceres fra 3 afgange til 2 afgange i timen i dagtimerne og lørdag formiddag.
  • Linje 149 reduceres fra 3 til 2 (eller 1) afgange i dagtimerne og fra 2 afgange i timen til 1 i weekenderne.
  • Linje 142 reduceres fra 30 til 40 minutters drift i myldretiden og dagtimerne.
  • Linje 166 reduceres i visse afgange fra 3 i timen til 2 i timen, overgåelse til aftendrift tidligere end nu og at visse morgenture ikke betjener Glostrup Station.
  • Linje 9A vil halvere afgange i myldretiden.
  • Servicebussen (linje 847) vil reduceres med 3 afgange ud af de nuværende 8.

  De mere præcise konsekvenser er beskrevet i notatet ’Forslag til en udgiftsneutral busdrift under anlæg af letbanen’.

  De udgiftsneutrale forslag er eksempler på, hvilke tilpasninger der kan være nødvendige for at opretholde busdriften på det ønskede udgiftsniveau i de perioder, hvor trafikken er hårdest belastet. Det vil sige, at køreplanen ikke nødvendigvis ændres i hele perioden fra sommer 2018 til og med 2020 men kun i spidsbelastninger.

  Samarbejde med andre kommuner

  Da alle linjer, bortset fra Servicebussen, deles med andre kommuner, vil en beslutning om ændring i serviceniveauet kræve enighed med de andre kommuner. Hertil skal det nævnes, at flere af de andre involverede kommuner allerede har godkendt den udvidede ramme for busdriften og Regionen også har afsat midler til at udvide driftsøkonomien. 

  Passagertab

  For linje 141 og 149 vurderes passagertallet at falde med ca. 200.000 årligt, hvilket svarer til et fald på ca. 15% i de angivne tidsrum. Herudover kommer der en øget udgift for Albertslund Kommune på 250.000 kr. hvilket skyldes, at Movia har forsøgt at undgå forringelser af driften i Albertslund Kommune samtidig med nedskæringerne i Glostrup Kommune.

  For linje 142 forventes et samlet passagertab på ca. 20.000, hvilket svarer til et fald på ca. 10% i de angivne tidsrum, på linje 166 forventes passagertab på ca. 85.000. Det svarer til et passagertab på ca. 15% i de angivne tidsrum. Linje 9A forventes at tabe 150.000 passagerer, hvilket svarer til et forventet passagertab på ca. 15% i de angivne tidsrum. Passagertabet på Servicebussen forventes at være 5.000 ud af ca. 45.000 årlige passagerer.

  Økonomi

  Hvis der arbejdes videre med den løsning, der er præsenteret i notatet ’Forslag til en udgiftsneutral busdrift under anlæg af letbanen’, giver det ikke øgede udgifter til busdrift.

  Vælges der at arbejde videre med det kompromis, der så vidt muligt tilgodeser både passagerer og driftsøkonomi, kan det medføre et behov for øget budget til busdriften på ca. 1 mio. kr. i 2018 og muligvis op til 3,5 mio. kr. hvert år i 2019 og 2020. Betalingen for 2018 kan håndteres via efterreguleringen i 2020.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At udvalget beslutter, om der skal arbejde videre med:

  -Nedskæring af antallet af busafgange i omlægningsperioden, der ikke medfører øgede kommunale udgifter til busdriften

  -En tilpasning der tilgodeser både passagerer og driftsøkonomi med en forventet udgift på 1 mio. kr. i 2018 og op til 3,5 mio. kr. pr. år i 2019 og 2020 i en worst case situation.

  Såfremt udvalget anbefaler forslag 2, vil der blive udarbejdet en supplerende sagsfremstilling frem til Økonomiudvalgets møde i november med henblik på at indarbejde de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  Sagen sendes til høring i handicapråd og seniorråd, hvorefter sagen genoptages i udvalget på et kommende møde.

  Bilag

 5.  5. Trafiksanering af Ørnevej og Glentevej

  Resumé

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede senest sagen om trafiksanering af Ørnevej og Glentevej på mødet 24. august 2017, hvor der forelå et forslag om etablering af stillevejsbump på de 2 veje. Udvalget godkendte forslaget med den tilføjelse, at trafiksaneringen sker ved etablering af indsnævringer i stedet for bump.

  Administrationen har herefter fået udarbejdet vedhæftede skitseforslag, hvor der på hhv. Ørnevej og Glentevej er placeret 3 indsnævringer. For at få plads til cykeltrafikken ved foranstaltningerne er kantstenen flyttet over ca. 25 m ved hver indsnævring, og der etableres en fælles gang/cykelsti i en bredde af 2,5 m. Forslaget er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

  På projekt 223.038 ”Pulje til bløde trafikanter” er der i øjeblikket et restbeløb på 4,2 mio. kr. Heraf er der givet anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. Det foreslåede projekt, der skønnes at koste 800.000 kr., kan således holdes indenfor den afsatte anlægsbevilling.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At Ørnevej og Glentevej trafiksaneres med indsnævringer som beskrevet i sagen.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 6.  6. Trafikforholdene på Ingersvej

  Resumé

  Administrationen har i september opsat ny skiltning på Ingersvej som kun tillader beboerkørsel (herunder TDC som ejer ejendommen beliggende på hjørnet af Ingersvej/Norasvej) mellem kl. 7.30-8.30 for at sikre de børn som cykler og går til skole. Udvalget anmodede på mødet 19. september 2017 om en orientering og drøftelse af den trafikale situation på Ingersvej.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har løbende igennem flere år haft udfordringer med trafikken og parkeringen på Ingersvej. Der parkeres ofte uhensigtsmæssigt, når forældre skal aflevere børn i skole om morgenen, samtidig med at der også er forældre, som kører ned for enden af Ingersvej og sætter børn af ved lågen og skal vende rundt og tilbage igen. Dette skaber utryghed for de elever, som går og cykler til skole.

  Det bedste ville selvfølgelig være, hvis mange flere forældre ville støtte op om at få deres børn til at cykle til skole. Dermed ville der ikke være samme udfordringer med biler ved skolerne om morgenen. Administrationen forsøger at støtte op om dette tiltag ved at deltage i den landsdækkende skolestartskampagne samt ved at deltage i Dansk Cyklistforbunds kampagne ”Alle Børn Cykler”.

  Den nye skiltning på Ingersvej, hvor der kun er adgang for beboere (herunder også TDC som ejer ejendommen på hjørnet af Ingersvej/Norasvej) mellem kl. 07.30-08.30, har først og fremmest til formål at øge trygheden for de elever som cykler og går til skole. De forældre som sætter børn af kan gøre det på Norasvej for enden af Ingersvej og de forældre som gerne vil med ind og aflevere deres børn kan f.eks. benytte parkeringspladsen på Norasvej. Der er selvfølgelig lidt længere at gå, men vi håber, at forældrene kan se, at fordelene trods alt er langt større end ulemperne, idet trygheden og trafiksikkerheden for de elever, som går og cykler til skole er blevet meget bedre. Måske vil det endda kunne få nogle forældre til at turde sende deres børn afsted på cykel i stedet for at køre dem i bil, når de ser at trafikforholdene ved skolen er blevet mere trygge.

  Administrationen har opsat den nye skiltning på Ingersvej i samarbejde med Lokalpolitiet. Lokalpolitiet kommer jævnligt rundt på vejene omkring skolerne i Glostrup og de øvrige kommuner. De har igennem tiden været med til at opsætte samme type skiltning omkring flere andre skoler i blandt andet Hvidovre, Rødovre, Brøndby og Herlev Kommuner. Lokalpolitiet har oplyst, at det selvfølgelig kræver lidt tilvænning fra trafikanterne i begyndelsen, men at det har sikret skolevejen og de trafikale forhold rigtig mange steder om morgenen.

  Lokalpolitiet har efter skiltningen på Ingersvej blev sat op flere gange ført kontrol og haft dialog med mange forældre. Lokalpolitiets opfattelse er, at den forebyggende kontrol og dialog har haft en rigtig god effekt. Forældrene har fulgt deres anvisninger og Ingersvej er blevet en langt mere trafiksikker og tryg skolevej om morgenen. Lokalpolitiet har på baggrund af deres erfaringer andre steder samt deres forebyggende kontrol på Ingersvej anbefalet, at skiltningen bibeholdes, så der kun er adgang for beboere og TDC den ene time om morgenen. Notat om Ingersvej fra Lokalpolitiet vedhæftes til orientering.

  Lågen for enden af Ingersvej til Glostrup Skole, afd. Søndervang er tidsstyret og administreres af Glostrup Skole, afd. Søndervang. Den åbner kl. 04.30 og lukker kl. 17.30. Ordningen er lavet i forbindelse med opførelse af hallen på afd. Søndervang for at undgå parkeringsproblemer på Ingersvej om aftenen, når hallen bruges til forskellige fritidsaktiviteter.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • Til drøftelse.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  Lars Thomsen (V) fremsætter forslag om at skilt vedrørende indkørselsforbud på Ingersvej fjernes.

  Lars Thomsen (V) stemmer for.

  Leif Meyer Olsen (V), Flemming Ørhem (O) og Per Hansen (A) stemmer imod.

  Flemming Ørhem (O) fremsætter forslag om, at den nye skiltning har øget trygheden for skolebørnene og ønsker derfor, at skiltningen bibeholdes:

  Leif Meyer Olsen (V), Flemming Ørhem (O) og Per Hansen (A) stemmer for.

  Lars Thomsen (V) stemmer imod.

  Fremover ønsker udvalget at blive orienteret, såfremt der opsættes vejskilte med større konsekvenser for trafikken.   

  Bilag

 7.  7. Parkeringsproblemer på Østervej

  Resumé

  Sagen om parkeringsproblemer på Østervej blev behandlet på Miljø- og Teknikudvalgets møde 18. april 2017, hvor udvalget besluttede at administrationen skal fremkomme med et oplæg til tiltag, der tilgodeser cyklisternes sikkerhed og i videst mulige omfang giver flere p-pladser. Udvalget anmodes om at tage stilling til forholdene på Østervej.

  Sagsfremstilling

  På Miljø- og Teknikudvalgets møde 18. april 2017 behandlede udvalget en sag om parkeringsproblemer på Østervej. I sagen er beskrevet historikken omkring de seneste års ændringer på Østervej samt de eksisterende trafikale forhold på de øvrige veje i området. Som det også er nævnt i den tidligere sag giver de 2 caféer på Hovedvejen anledning til en del parkering. Normalt er det sådan, at privat parkering skal ske på privat grund og derfor fremgår det også af nyere lokalplaner, at der skal etableres det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund. Da nogle af ejendommene på Østervej er fra en tid, hvor der ikke blev krævet parkering på egen grund, mangler disse parkeringspladser nu. Derfor må de beboere som ikke har egen parkering ”tåle” at skulle parkere et stykke væk fra deres bolig.

  For at få en indikation af det reelle parkeringsbehov i området omkring Østervej er der gennemført en parkeringsregistrering 13. september 2017 i tidsrummet kl. 16-20. Antallet af parkerede biler er talt én gang pr. time og omfatter kun offentlige parkeringspladser på vejareal. Den samlede parkeringskapacitet for det talte område er i størrelsesordenen 350 pladser. Registreringen viser, at den samlede belægningsgrad er størst i tidsrummet fra kl. 18-19. De største belægningsgrader ses på dele af Østervej, dele af Vestervej samt på Mellemvej, Tværvej og ved kirken. Registreringen viser, at der samlet set er i størrelsesordenen 100 ledige pladser i området.

  Da der er ledig parkeringskapacitet i nærområdet, kan parkanter henvises til andre strækninger. Det kan på nogle tidspunkter medføre lidt længere gangafstande for beboere, som ikke har parkering på egen grund.

  Såfremt der ønskes flere p-pladser på Østervej kan den eksisterende indsnævring med cykelbaner erstattes med et bump. Dette vil umiddelbart give ca. 5 ekstra parkeringspladser. Bumpet vil dog være en forringelse af forholdene for cyklister sammenlignet med den nuværende situation, hvor der er særskilte cykelbaner i forbindelse med indsnævringen. Med parkerede biler i begge sider af Østervej er vi tilbage i samme situation, hvor cyklisterne føler sig ”klemt” mellem de gennemkørende og de parkerede biler. Det vurderes at fjernelse af den eksisterende helle og cykelbaner og anlæg af nyt bump vil koste omkring 100.000 kr. Der er ikke umiddelbart afsat midler til dette i budgettet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At de eksisterende forhold på Østervej bibeholdes, da der er ledig parkeringskapacitet i området. Dette betyder dog, at beboere uden egen parkering skal acceptere, at der i perioder kan forekomme lidt længere gangafstande mellem p-plads og bolig.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 8.  8. Overdragelse af vejareal i forbindelse med byggesag på Ejby Industrivej 80

  Resumé

  I forbindelse med ny tilbygning på Ejby Industrivej 80 ønsker bygherren at erhverve et mindre stykke vejareal for at kunne overholde byggelinjeafstand på 5 meter fra skel. Det indstilles, at udvalget anbefaler salg af det pågældende areal samt at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedrørende salget.

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Ejby Industrivej 80 ønsker at opføre en tilbygning til en eksisterende ejendom.

  Med det påtænkte byggeri kan byggelinjeafstanden på 5 meter fra skel ikke overholdes. Ejeren ønsker derfor at erhverve et mindre stykke vejareal på 49 m2.

  I forbindelse med erhvervelsen skal der også omlægges et mindre stykke fortov, hvilket bygherren skal stå for efter forudgående godkendelse af projektet fra vejmyndigheden.

  Bygherren skal i øvrigt afholde alle omkostninger til skelændring samt til eventuelle ledningsdeklarationer. 

  Bygherren har på vores foranledning ladet en landinspektør dels foretage en analyse af kørekurver for at se, om vejindskrænkningen kan lade sig gøre, dels foretage en økonomisk vurdering af det omhandlede areal. Det bemærkes, at det er den samme landinspektør, som Glostrup Kommune sædvanligvis anvender. 

  Kørekurveanalysen viser, at flytningen af fortovet ikke giver anledning til de store problemer.

  Den samlede vurdering af arealet skønnes af landinspektøren til at være den samme som den offentlige grundværdi i området på 500 kr./m2, hvilket giver en samlet pris på 24.500 kr.

  Administrationen indstiller, at arealet afhændes til denne pris og på de nævnte vilkår. 

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  201.015 Salg af vejareal ved Ejby Industrivej

  -24.500

  -24.500

  I alt

  -24.500

  -24.500

  Netto 24.500 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center og Miljø og Teknik indstiller:

  1. At 49 m2 vejareal ved Ejby Industrivej overdrages til grundejeren for 24.500 kr. og på betingelse af, at grundejeren afholder alle omkostninger til skelændring og alle omkostninger til omlægning af fortov og eventuelle ledningsdeklarationer,
  2. at der anbefales et rådighedsbeløb samt anlægsbevilling vedr. en salgsindtægt på 24.500 kr. til projekt 201.015 Salg af vejareal ved Ejby Industrivej i 2017.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 9.  9. Inddækning af altaner på Stadionvej 1-11, overskridelse af bebyggelsesprocent iht. Byggeloven

  Resumé

  Der er ansøgt om dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser om en overskridelse af bebyggelsesprocenten i forbindelse med etablering af nye lukkede altaner.

  Sagsfremstilling

  Ejendommene har i dag 24 åbne altaner. Ejer ønsker at etablere nye glasinddækkede altaner, så altanerne kan benyttes året rundt.

  Der ansøges om

  • 12 stk. altaner som er 1,15x2,35 m på blok S01 på 6 m² pr. stk. samt
  • 12 stk. altaner som er 1,15x3,05 m på blok S02 på 7,25 m² pr. stk.

  De inddækkede altaner bevarer deres eksisterende bredde men udvides med 40 cm i dybden.

  De nye lukkede altaner vil blive opført i glas med hvide rammer som eksisterende vinduer.

  De åbne altaner tælles ikke med i bebyggelsesprocenten, men når altanerne inddækkes, skal de tælles med i bebyggelsesprocenten.

  Ejendommen er ikke omfattet af nogen lokalplan eller servitut, der regulerer bebyggelsesprocenten, hvorfor bygningsreglementets krav om en bebyggelsesprocent på 60 er gældende.

  Eksisterende ejendom har i dag en bebyggelsesprocent på 62,9. Hvis der gives tilladelse til de inddækkede altaner, vil der blive en bebyggelsesprocent på 66,9.

  Jf. kommuneplan rammebestemmelsen for området GB07 står der følgende:

  ”Bebyggelsesprocenten kan efter en samlet planlægning hæves til 70 for rammeområde GC16 og GB7”

  Administrationen vurderer, at de lukkede glasinddækkede altaner ikke vil ændre bygningens udtryk, og at arealudvidelsen knap vil være synlig.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At udvalget drøfter og beslutter, om der kan gives dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten på 60 og giver tilladelse til det ansøgte, hvorved bebyggelsesprocent bliver 66,9 på baggrund af rammebestemmelsen GB07.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  Dispensation meddelt.

  Bilag

 10.  10. Opsamling af affald på offentlige arealer udført af frivillige

  Resumé

  En række borgere har vist interesse for at opsamle affald, som er henkastet i det offentlige byrum. Udvalget anmodes om at tage stilling til Glostrup Kommunes involvering i initiativet.

  Sagsfremstilling

  Inspireret af andre kommuner har nogle borgere i Glostrup vist interesse for på frivillig basis at opsamle affald på kommunens arealer og aflevere affaldet til kommunen.

  Administrationen foreslår, at de borgere der ønsker at indgå i en sådan ordning, kan få udleveret sikkerhedsveste, opsamlingstænger og affaldssække. De fyldte sække kan stilles til afhentning på et aftalt hensigtsmæssigt sted, og Vej og Park kan efterfølgende afhente de fyldte sække.

  Vej og Park kan stå for kontakten med de interesserede borgere, med henblik på udlevering af udstyr samt aftale om afhentning.

  Den årlige udgift skønnes at være ca. 10.000 kr. og udgiften kan i 2017 afholdes over driften.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At udvalget tilslutter sig initiativet til frivillig opsamling (i første omgang) i bymidten, som et forsøg
  2. At kommunen bruger op til 10.000 kr. i 2017 til ordningen, og at forsøget tages op til vurdering i udvalget i 2018.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  1. Indstillingen godkendt, dog kan forsøget foretages over hele Glostrup Kommune. Inden forsøget opstartes, skal de frivilliges forsikringsforhold være afklarede.
  2. Indstillingen godkendt.
 11.  11. Byggeri ved Egeparken - etablering af LAR-anlæg på kommunal grund (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-10-2017

  Indstillingen godkendt.

Mødenr. 2253