Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Flemming Ørhem, O
Leif Meyer Olsen, V
Lars Thomsen, V
Per Hansen, A
Robert Sørensen, Ø


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Dagsordenen godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Økonomi

  -

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  • Orientering om den trafikale situation på Ingersvej.
  • Orientering om status vedrørende RenoNorden.
 3.  3. Orientering fra administrationen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Ombygning af Glostrup Hule og Hovedvejen

  Ifølge den indgåede aftale med entreprenøren skal anlægsarbejdet være afsluttet 16. oktober 2017 (bortset fra sætning af træer, som vil ske til november). Entreprenøren har oplyst, at de forventer at afslutte entreprisen ultimo september.

  Under arbejdet med etablering af ny helle på Hovedvejen blev der konstateret skader på tunnelen ved Florasvej. Bromembranen var nedbrudt og betonkonstruktionen krævede forstærkning for at undgå yderligere nedbrud. Disse arbejder blev iværksat straks i et forsøg på at kunne afslutte trafikomlægninger ved Florasvej før skolestart.

  Sagsbehandlingstid i Byg

  Den årlige servicemålstatistik fra KL er nu kommet. Fremvises på mødet.

  Som det ses, så ligger teamet - med en enkelt undtagelse – under landsgennemsnittet og overholder samtidig de nationale mål. Den primære årsag til, at sagsbehandlingstiden for simple konstruktioner (garager, carporte, mv.) er lidt over landsgennemsnittet skyldes hovedsageligt, at det er private som søger om godkendelse. Det betyder, at det er nødvendigt med ekstra korrespondance frem og tilbage før en sag er fuldt oplyst og der kan gives en accept. Det kan i øvrigt oplyses, at kategorien simple konstruktioner på sigt vil blive meget mindre og anderledes sammensat, i og med anmeldelsesbegrebet er taget ud af bygningsreglementet. Der henvises til orienteringen på Miljø- og Teknikudvalgets juni-møde.

  Erhvervsklimaundersøgelsen fra DI er også kommet. Heraf fremgår det, at kommunen indenfor byggesagsbehandlingen er rykket fra plads nr. 67 til plads nr. 19.

  Udskrift af BBR-Meddelelser samt SKAT’s gennemgang.

  Der har været problemer med at udskrive BBR-Meddelelser fra det nye BBR, siden dette blev taget i brug 6. juni i år. Både elektronisk (eBoks) og som fysisk brev. Dette problem er nu løst. KOMBIT har derfor besluttet, at den ophobning af meddelelser der er blevet genereret siden opstart, vil blive sendt ud løbende i løbet af september. Teamet kan allerede nu mærke, at dette vil give en ekstra arbejdsbyrde, da ejerne nu begynder at henvende sig omkring disse BBR-Meddelelser. Mængden af BBR-Meddelelser er samtidig væsentligt større end sædvanligt grundet SKAT’s gennemgang, jf. orienteringen på sidste møde.

  Miljøgodkendelse til støjvold i Hvissinge Øst

  Administrationen har 12. september 2017 meddelt miljøgodkendelse til den støjvold, der skal etableres i Hvissinge Øst ud mod motorvejen for at reducere støjbelastningen i de nye boligområder Dysseaasen og Lammekær.

  Støjvolden etableres med overskudsjord fra byggemodning af boligområderne, og ca. halvdelen af jorden, der anvendes, er lettere forurenet. Beregningen viser, at der ikke er risiko for grundvandet under støjvolden ved denne jord.

  Arbejdet med byggemodning og jordhåndtering er begyndt, og støjvolden forventes færdigetableret i foråret 2018, dog så den endelige beplantning sker i efteråret 2018.

  Planloven

  Folketinget vedtog 1. juni 2017 en ny planlov. Loven trådte i kraft 15. juni 2017. Der er mange ændringer i den nye planlov. Bland andet er lovens formålsbestemmelser blevet ændret for at skabe balance mellem hensynet til vækst og erhvervsudvikling og hensynet til natur og miljø, hvorved erhvervslivets udviklingsmuligheder i højere grad tilgodeses.

  Der er en del ændringer, der har betydning for planlægningen i Glostrup Kommune blandt andet:

  • På detailhandelsområdet er det fremover kommunerne, der skal fastsætte retningslinjer og rammer for udvalgsvarebutikker i kommuneplanen. Der er således ingen øvre grænser for butiksstørrelser
  • Ny byvækst skal ske i tilknytning til eksisterende byområder
  • Erhvervsarealer langs motorveje prioriteres til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder
  • Kommuneplanen skal fremover indeholde retningslinjer for de erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder samt beliggenheden af konsekvensområder omkring erhvervsområder til produktionserhverv
  • Planlovens regler for planlægning for støjfølsom anvendelse udvides til at alle former for forurening, herunder støv- og luftforurening. Det vil sige, vi fastsætter afstandskrav til beboelse
  • Høringsfristen for forslag til lokalplaner og mindre kommuneplantillæg forkortes. Der skal for hver enkelt plan dog sikres en rimelig frist for inddragelse af offentligheden, og denne kan vurderes at være længere end 4 uger
  • Der kan fremover meddeles dispensationer til midlertidige aktiviteter i 3 år og til studieboliger i op til 10 år
  • Til brug for Skatteministeriets nye ejendomsvurdering skal der indberettes flere planoplysninger til PlansystemDK 
  • Derudover skal der nedsættes lokale naturråd i samarbejde med nabokommunerne.

  Ændringen af planloven indeholder også en del ændringer, der ikke har betydning i Glostrup Kommune, da kommunen ikke ligger kystnært, har sommerhusområder og kun få ejendomme i landzoneareal, der ikke er udlagt til kolonihaveformål.

  De relevante ændringer vil blive indarbejdet i den kommende revision af kommuneplanen. Ved udarbejdelse af lokalplanforslag vil der blive taget stilling til, om høringsfristen kan gøres kortere end 8 uger.

  Det lokale naturråd, der omfatter Glostrup, skal nedsættes i fællesskab med Albertslund, Ballerup, Herlev, Høje Tåstrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Rådets formål er at bistå kommunerne med udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Inden 1. november skal der findes en Sekretariatskommune og inden 15. januar 2018 skal der udpeges medlemmer til det lokale naturråd. Indledende møder omkring nedsættelse af det lokale naturråd vil blive afholdt i løbet af den kommende måned. Rådets arbejde skal være tilendebragt senest 15. juli 2018.

  Fingerplanen 2017

  Fingerplanen er den overordnede ramme for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Revision af Fingerplan 2017 blev igangsat i 2016. 

  Første spor af revision af Fingerplan 2017 havde fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen. Denne del af planen var i høring i foråret 2017 og trådte i kraft 26. juni 2017. Denne del bød for Glostrup Kommunes vedkommende på en mindre korrigering af en afgræsning af et areal ved Skovsletten.

  Andet spor af revisionen af Fingerplanen pågår i øjeblikket og skal afdække, om der er behov for grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser. Kommunerne i Hovedstadsområdet har indtil 15. oktober 2017 til at komme med bemærkninger hertil.

  LOOPCity kommunerne arbejder i øjeblikket med en række overordnede forslag til ændringer til Fingerplanen. Derudover arbejder administrationen med en række konkrete forslag til mindre ændringer i 2 områder i kommunen. Forslagene fra LOOPCity og de konkrete forslag fra Glostrup Kommune vil blive fremlagt på økonomiudvalget 3. oktober og Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2017.

  Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet – bymidter og aflastningsområder

  Den nye planlov åbner mulighed for ændringer på detailhandelsområdet. For at kommuner i hovedstaden får samme muligheder som kommuner i resten af landet, er der igangsat en revision af det gældende landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

  Kommunerne skal inden 15. oktober 2017 indmelde eventuelle forslag til ændringer af centerstrukturen, hvad angår bymidter og aflastningsområder.

  Administrationen har gennemgået oplægget og har ikke forslag til ændringer af centerstrukturen. Den eksisterende bymidteafgræsning omfatter store arealer ved Hovedvejen og Glostrup Station, og der er derfor ikke behov for udlæg af aflastningsområder. Administrationen har et mindre forslag til ændring af bymidteafgrænsningen ved Sdr. Ringvej for at arealerne på Ringvejskrydsets vestside også vil kunne rumme butikker ved byudvikling efter anlæg af letbanen. Forslaget til ændringen vil ligeledes blive fremlagt på økonomiudvalget 3. oktober og Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2017.

  Udvalget blev desuden orienteret om økonomisk udfordring på vintervedligeholdelse.

 4.  4. Aftalegrundlaget

  Resumé

  Administrationen orienterer om status på aftalegrundlaget.

  Sagsfremstilling

  Teknisk Udvalg besluttede 20. marts 2013, at udvalget ved hvert 2. møde får en status på 3 hovedområder fra aftalegrundlaget for Vej og Park.

  Status på:

  • Græsarealer.
  • Hæk og pur.
  • Øvrige faste belægninger.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Til orientering.

 5.  5. Igangsættelse af nyt plangrundlag for Hovedvejen 100/Nørre Allé 1

  Resumé

  Igangsættelse af en ny lokalplan for hjørnet ved Hovedvejen 100 - Nørre Allé 1 fremlægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Ellemosen A/S har indsendt et projektforslag til et markant etageboligprojekt på hjørnet af Hovedvejen og Højvangsvej. Projektet omfatter de to ejendomme Hovedvejen 100 og Nørre Allé 1 samt den lille kommunalt ejede hjørnegrund, der p.t. indeholder et blomsterarrangement udformet som et byvåben.

  Ellemosen A/S søger om ny lokalplan med fuldmagt fra de to private grundejere og har forkøbsret til de to ejendomme. Fuldmagten ligger på sagen. Ellemosen A/S er en projektudvikler, der efter modning og lokalplanlægning af ejendommene forventes at sælge projektet videre til en egentlig bygherre. Projektet kan kun gennemføres, hvis Glostrup Kommune sælger den lille hjørnegrund med byvåbnet til projektet.

  Det indsendte projekt udnytter de bebyggelsesmæssige muligheder i den eksisterende Lokalplan GL27. Dog overskrider projektet den eksisterende lokalplan med yderligere to etager på hjørnet mod Hovedvejen og med bebyggelse på den kommunale hjørnegrund (den med byvåbnet). Projektet kræver således en ny lokalplan.

  Projekt

  Projektet indeholder 41 boliger med en gennemsnitsstørrelse på 85 m² samt en mindre butik/udadvendt funktion på mindst 300 m² langs Hovedvejen og rundt om hjørnet til Nørre Allé.

  Det er projektets intention at skabe et markant hjørne i 7 etager, som sammen med Glostrup Shoppingscenter på modsatte side af Hovedvejen vil danne et portmotiv som indgang til Bymidten. Projektet trappes ned til 6 etager mod Hovedvejen 102, og langs Nørre Allé forslås en bygningshøjde på 5 etager trappende ned til 3 etager mod Højvangsvej. Denne nedtrapning af bygningshøjden skaber en bygningsmæssig sammenhæng med bebyggelserne langs Hovedvejen, Nørre Allé og med de 1,5 etagers huse på nordsiden af Højvangsvej. Projektet tænkes indrettet, så bygningerne fra tre sider omkranser et hævet gårdrum, der er åbent mod vest og derved får eftermiddags/aftensol.

  Adgang til boligerne til fods sker fra gårdrummet via Nørre Allé og Højdevangsvej. Gårdrummet er ca. 500 m² og max 10 % af cykelparkeringen foreslås placeret i gårdrummet.

  To bygningshjørner foreslås udkraget over offentligt fortov med et ønske om at skabe skarpt definerede hjørner fra 1. etage og opefter.

  Kommuneplanforhold

  Kommuneplan 2013-2025 giver mulighed for en bebyggelsesprocent op til 175. Det foreslåede projekt kan ikke opføres med de eksisterende rammer, da projektet med dets ca. 4.500 m² bebyggelse har en bebyggelsesprocent på 291. Sideløbende med lokalplanforslaget skal der derfor udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg.

  Det foreslås, at der igangsættes udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg på baggrund af vedlagte projekt og med følgende rammer:

  • 7 etager langs Hovedvejen
  • Bebyggelsesprocent på 300

  Parkering

  Det indsendte projekt indeholder fuld p-kælder svarende til ca. 36 p-pladser på egen grund, med adgang fra Højvangsvej. Glostrup Kommunes parkeringsnorm fastlægger, at der skal etableres 1,35 p-pladser pr. bolig (1,5 p-plads minus 10 % pga. stationsnærhed) samt 5 p-pladser til den udadvendte funktion (300 m²) mod Hovedvejen og hjørnet mod Nørre Allé. Dette svarer til, at der skal tilvejebringes ca. 60 p-pladser til det aktuelle projekt.

  Det er dog ikke muligt at skabe plads til 60 p-pladser på egen grund i projektet, idet dette vil forudsætte p-kælder i flere etager. Omvendt vil hjørnegrundene ikke kunne anvendes til tæt boligbebyggelse, hvis al parkering skal kunne rummes på egen grund. De skitserede 36 p-pladser ville i givet fald kun kunne understøtte 23 boliger svarende til et projekt i den halve størrelse. Hverken p-kælder i flere etager eller et byggeri i halv størrelse mener bygherre at være rentabelt. De intentioner om en tættere og mere befolket Bymidte, som er beskrevet i Strategi for udvikling af Bymidten, vil kun kunne indfris hvis der bygges tættere boligbebyggelse - også på lidt vanskeligere grunde som denne.

  For ikke at udhule den samlede parkeringskapacitet i Bymidten foreslås det, at en ny lokalplan kræver anlæg af det fulde antal p-pladser - dog således, at de pladser der ikke kan være indenfor selve projektet må placeres på anden ejendom.

  Da der for øjeblikket ikke er oplagte muligheder for at udvide parkeringskapaciteten i nærområdet, og da flere parkerede biler på de nuværende pladser vil skabe et uholdbart pres på byens parkeringskapacitet, har Glostrup Kommune som en del af Bymidteprojektet igangsat en proces for at optimere parkeringsløsningerne i Bymidten. Som en del af denne indsats forventes der udpeget mulige placeringer af nye offentlige parkeringsfaciliteter.

  På et dagsordenspunkt parallelt med dette foreslås oprettelse af parkeringsfonde som en måde at sikre finansiering af udpegede fremtidige offentlige p-pladser. Den del af parkeringen til dette projekt, som ikke vil kunne anlægges på egen grund, vil kunne etableres som del af en parkeringsfond.

  Yderligere parkeringsanlæg forventes etableret i løbet af en kortere årrække. Indtil sådanne anlæg er etableret, vil parkeringsbehovet til projektet skulle dækkes af de eksisterende offentlige p-pladser. De store p-pladser i Bymidten (i dette tilfælde Højvangsparkeringen), er næsten fuldt belagte i dagtimerne men står halvtomme om natten. Det foreslås derfor, at lokalplanen indrettes, så det sikres, at der i projektet som minimum er plads til de nye funktioners dagparkering i egen kælder. Det kan beregnes, at projektets parkeringsbehov i dagtimerne er 33 p-pladser for boligdelen og 3 p-pladser for den udadvendte funktion, dvs. i alt 36 p-pladser som skitseret i projektets p-kælder. Projektets parkeringsbehov i aftentimerne vil være svarende til parkeringsnormen; 60 p-pladser; således 36 p-pladser i p-kælderen og 24 p-pladser andetsteds - indtil videre på Højvangsparkeringen i aftentimerne, hvor der er ledigt. 

  Det foreslås, at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan på baggrund af vedhæftede projekt og med følgende rammer:

  • Krav om fuld parkeringskapacitet til projektet (60 p-pladser), dog således at der gives mulighed for at parkeringsbehov ud over dagparkering kan etableres udenfor projektet.
  • Bebyggelse i op til 7 etager mod Hovedvejen trappende ned til 3 etager mod Højvangsvej.
  • Udadvendt funktion mod Hovedvejen og rundt om hjørnet ved Nørre Allé.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at der udarbejdes en ny Lokalplan GL27.1 med ovennævnte udgangspunkt,
  2. at der udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 7 med ovennævnte udgangspunkt,
  3. at der igangsættes en proces for at sælge den kommunalt ejede hjørnegrund til projektet.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Ansøgningen fremmes ikke på nuværende tidspunkt, idet udarbejdelsen af en arkitekturpolitik afventes.

  Indstilling

  På baggrund af administrationens vurdering af lang tidshorisont for udarbejdelse af en arkitekturpolitik indstiller udvalgsformanden:

  at projektet afvises som det foreligger, og

  at udvalget vil forholde sig til et nyt projekt, der i højden harmonerer med bygningsrækken Hovedvejen 102-126, dvs. maximalt 5 etager med forretninger i stueetage.

  Et nyt projekt kan fastholde sin højde langs Nørre Allé til Højvangsvej og kan på hjørnet af Hovedvejen og Nørre Allé rumme noget markant og æstetisk ”tårn og tinde”.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen godkendt.

  Udvalget tager stilling til udarbejdelse af lokalplan på baggrund af udarbejdelse af nyt projekt, hvor bygningshøjden langs Nørre Allé til Højvangsvej nedtrappes fra 5 til 3 etager.

  Bilag

 6.  6. Godkendelse af forslag til Lokalplan HL22 for genbrugsstationen m.m.

  Resumé

  Lokalplan HL22 skal godkendes som forslag forud for offentlig høring. Lokalplanen annullerer tidligere tiders arealudlæg til stier, der ikke ønskes anlagt og fastlægger en fremtidssikret og trafiksikker vejadgang til aktiviteterne i lokalplanområdet. Herved skabes mulighed for en mere effektiv udnyttelse af området til genbrugsstation og materielplads.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen er udarbejdet for at sikre mulighed for at genbrugsstationen kan renoveres og udbygges til en moderne genbrugsstation.

  Lokalplanens område udgøres af ejendommen matr.nr 11ag, der er beliggende umiddelbart syd for HCS A/S og mellem de to veje Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej. Denne ejendom rummer i dag genbrugsstationen, Vej og Parks materieloplag samt et mindre uudnyttet grønt areal.

  Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til en vifte af traditionelle lettere erhverv (lettere industri-, værksteds-, håndværks-, service- og lagervirksomhed herunder oplag af genbrugsmaterialer). Denne anvendelse afviger ikke fra den nuværende, idet de kommunale funktioner på ejendommen er at regne for værksteds- og servicefunktioner samt oplag.

  Med lokalplanen gives mulighed for at ejendommen kan opdeles i to adskilte funktioner/nye ejendomme. Dette vil medføre et behov for etablering af en ny vejadgang for tunge køretøjer til den vestlige del af ejendommen fra Hvissingevej. Denne del har ellers hidtil haft vejadgang for tung trafik fra Paul Bergsøes Vej. Lokalplanen fastlægger placering af en ny almindelig vejadgang fra Hvissingevej så også tung trafik kan køre ind denne vej. Vejadgangen er fastlagt i den sydligste del af området for derved at anspore trafikafvikling via Dalvangsvej. Dette vil reducere den trafikbelastning, der ellers ville kunne være gennem Hvissinge Landsby. Trafikmængden til den vestlige del af området er dog under alle omstændigheder begrænset.

  Lokalplanen fastlægger krav om beplantningsbælter langs den sydlige rand af lokalplanområdet samt langs Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej. Dette er gjort for at sikre at lokalplanområdets aktiviteter kommer til at genere de omkringliggende naboområder mindst muligt.

  Det er lokalplanens formål:

  • at fastlægge anvendelsen af lokalplanområdet til erhvervsformål i form af lettere industri-, værksteds-, håndværks-, service- og lagervirksomhed, herunder oplag af genbrugsmaterialer,
  • at sikre adgangsforhold, der muliggør at området ikke skaber unødig tung trafik på Hvissingevej,
  • at sikre, at området fra de omgivende veje fremstår afskærmet af beplantning.

  Forslag til Lokalplan HL22 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025.

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af lokalplanen. Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da den samlede miljøbelastning af området og omgivende arealer ikke vurderes at ændres væsentligt i forhold til de allerede planlagte anvendelsesmuligheder

  Ifølge Planloven skal et forslag til en lokalplan som minimum i 8 ugers høring, før det kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden forventes gennemført fra medio oktober 2017 til medio december 2017.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. at forslag til Lokalplan HL22 for et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej – herunder Genbrugsstationen godkendes samt udsendes i offentlig høring, at det besluttes,
  2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget, samt at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Leif Meyer Olsen (V) fremsætter ændringsforslag om at Vej og Park skal have adgang for tung trafik fra Hvissingevej.

  Leif Meyer Olsen (V) stemte for.

  Flemming Ørhem, Lars Thomsen (V), Robert Sørensen (Ø) og Per Hansen (A) stemte imod.

  Ændringsforslaget forkastet.

  1.Indstillingen anbefales godkendt.   

  2.Indstillingen anbefales godkendt.   

  Bilag

 7.  7. Kommuneplantillæg nr. 6

  Resumé

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 muliggør åben-lav boligbebyggelse på en del af ejendommen Ejby Mosevej 175. Med forslaget overgår ejendommen fra at indgå i rammeområde ER05 - Ejby Mose til at indgå i rammeområde EB12 - Parcelhusområde ved Ejby Mosevej. 

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse, således at forslaget kan sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige del af matr.nr. 9b, Ejby Mosevej 175 med henblik på at udstykke denne del af ejendommen til to parceller til to parcelhuse i forlængelse af striben af eksisterende parcelhuse langs Ejby Mosevej. Det er ikke muligt med Kommuneplan 2013-2025, hvor ejendommen indgår i rammeområde ER05 - Ejby Mose som et rekreativt grønt område. 

  Denne ændring af kommuneplanen anses i henhold til Planloven for så væsentlig, at der i efteråret 2016 blev afholdt en forudgående offentlig høring af ændringen. Der kom to indsigelser, og de gav ikke anledning til at ændre forslaget. Miljø- og Teknikudvalget besluttede derfor på mødet 25. oktober 2016 at igangsætte udarbejdelse af et nyt plangrundlag for den sydlige del af Ejby Mosevej 175. Center for Miljø og Teknik har derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 6, hvor ejendommen foreslås overført til rammeområde EB12 - Parcelhusområde ved Ejby Mosevej.

  Kommuneplantillægget åbner mulighed for åben-lav boligbebyggelse. De øvrige rammer videreføres i kommuneplantillægget, dvs. bebyggelsesprocenten må være op til 30 og højden må max være 8,5 m fordelt på højst 1 etage med udnyttet tagetage. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med hovedstrukturen i Kommuneplan 2013-2025.

  Sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 fremlægges forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175. Se efterfølgende punkt på dagsordenen.

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af kommuneplantillægget. Miljøscreeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag.

  Ifølge Planloven skal et forslag til et kommuneplantillæg som minimum i 8 ugers høring, før det kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden forventes gennemført fra 31. oktober 2017 til 2. januar 2018.

  Center for Miljø og Teknik foreslår, at forslaget til kommuneplantillægget godkendes og sendes i offentlig høring, og at det samtidig bekendtgøres, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 6godkendes samt udsendes i offentlig høring i 8 uger,
  2. At det besluttes, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 6, samt at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelse af kommuneplantillægget.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt af Flemming Ørhem (O), Leif Meyer Olsen (V), Per Hansen (A) og Lars Thomsen (V).

   Robert Sørensen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ønsker at bevare arealet som et rekreativt grønt område.

  Bilag

 8.  8. Forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175

  Resumé

  Forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175 - giver mulighed for, at en del af Ejby Mosevej 175 kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af to parcelhuse.   

  Lokalplanforslaget fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse, således at forslaget kan sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen er udarbejdet for at skabe plangrundlag for salg af den sydlige del af Ejby Mosevej 175. Lokalplanen skal muliggøre, at denne del af ejendommen kan anvendes til to parcelhuse med en grundstørrelse på ca. 775 m² hver. Ejendommen ejes af Glostrup Kommune og har tidligere været anvendt af nogle af kommunens gartnere indtil for nogle år siden, hvor driften blev samlet. 

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025, da kommuneplanen ikke muliggør boligbebyggelse på ejendommen. Derfor har Center for Miljø og Teknik udarbejdet et debatoplæg med et ændringsforslag af kommuneplanrammen, så åben-lav boligbebyggelse kan tillades. Debatoplægget var i offentlig høring i efteråret 2016. Debatoplægget blev behandlet af Miljø- og Teknikudvalget på et møde 25. oktober 2016, hvor udvalget indstillede, at rammeområdet i kommuneplanen skulle ændres til at omfatte parcelhusbebyggelse, og at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan. Center for Miljø og Teknik har derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 samt et forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175.

  Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 6, der muliggør åben-lav boliger, fremlægges til politisk behandling sideløbende med forslaget til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175.

  Forslaget til lokalplanen giver mulighed for anvendelse til åben-lav boliger, hvor der gives mulighed for en udstykning af den sydlige del af Ejby Mosevej 175 til to parcelhuse mod Ejby Mosevej. Lokalplanen fastlægger byggelinjer og tagform for at skabe ens rammer med de nærliggende parcelhuse på Ejby Mosevej mod øst. Ejby Mosevej 175 ligger mod grønne områder, og lokalplanen stiller krav til at hegning mod Ejby Mose-området skal være levende hegn.

  Det er lokalplanens formål:

  • At fastlægge lokalplanområdets anvendelse til åben-lav boligbebyggelse, og
  • at sikre et grønt udtryk i lokalplanområdet mod Ejby Mose.

  Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening. Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag.

  Ifølge Planloven skal et forslag til en lokalplan i høring i 8 uger, før den kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden forventes gennemført fra 31. oktober 2017 til 2. januar 2018.

  Center for Miljø og Teknik foreslår, at lokalplanforslaget godkendes og sendes i offentlig høring, og at det samtidig bekendtgøres, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1.at forslag til Lokalplan EL20.1 - Ejby Mosevej 175 godkendes samt udsendes i offentlig høring i 8 uger,

  2.at det besluttes, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget, samt at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelse af lokalplanforslaget.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  1.Indstillingen anbefales godkendt.

  2.Indstillingen anbefales godkendt af Flemming Ørhem (O), Leif Meyer Olsen (V), Per Hansen (A) og Lars Thomsen (V).

  Robert Sørensen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ønsker at bevare arealet som et rekreativt grønt område.

  Bilag

 9.  9. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025

  Resumé

  Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009-2021 fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 10. maj 2017 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 i høring.

  Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for rammeområdet GC06 – Det gamle pakhus mv fastholder områdets hidtidige bestemmelser om, at området kan anvendes til centerformål i form af kontorer, administration, service, hotel, restaurant, uddannelse, kultur, udstillingsvirksomhed, detailhandel, bolig og produktions- og servicevirksomhed i miljøklasse 1 samt grønt område - offentlig park. Indenfor området kan der etableres kontorer over 1.500 m², da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde. Der kan samlet indenfor rammeområde GC06, GC07 og GC08 nyindrettes eller nyopføres 2.000 m² til detailhandel, heraf må dagligvarebutikker ikke overstige 1.000 m² og udvalgsbutikker ikke overstige 1.000 m² og fastsætter en bebyggelsesprocent på 75. Kommuneplantillægget øger etageantallet fra 6 etager til 7 etager og fastsætter, at bebyggelsesprocent i særlige tilfælde kan hæves til 225 for at skabe en tættere bebyggelse ved Glostrup Station.

  Forslaget har været i høring fra 30. maj 2017 til 21. august 2017. Ved høringsfristen udløb var der indkommet 2 bemærkninger til Kommuneplantillægget. Bemærkningerne kommer fra Seniorrådet og Vesterled Grundejerforening.

  Høringssvarene går på:

  • at der skal være gode forbindelser til Glostrup Centeret, Biblioteket, Rådhuset mv.
  • at der indenfor området bliver muligheder for ældreboliger og seniorbofælleskaber
  • at der bør laves en samlet trafikhandlingsplan for Kirkebjerg-området, da der forventes en massiv udbygning af området i de kommende år.

  Se samlet høringssvar og administrationens bemærkninger til høringssvarene i bilag.

  I forbindelse med udviklingen af Semler ejendommene på Banemarksvej har Brøndby og Glostrup Kommune iværksat en trafikundersøgelse for den kommende udvikling i Kirkebjergområdet samt parcelhusområdet i Vesterled. Trafikundersøgelsen vil blive fremlagt sammen med høringssvarene af den forudgående høring om ændring af Semler ejendommene på Banemarksvej i efteråret 2017.

  Denne trafikanalyse vil danne grundlag for udarbejdelse af nye lokalplaner indenfor det rammeområde, som dette kommuneplantillæg omfatter.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages uden ændringer.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt af Flemming Ørhem (O), Leif Meyer Olsen (V), Lars Thomsen (V) og Per Hansen (A).

  Robert Sørensen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ikke ønsker at bebyggelsesprocenten i særlige tilfælde kan hæves til 225.

  Bilag

 10.  10. Kommuneplantillæg nr. 3 til endelig vedtagelse

  Resumé

  Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 15. marts 2017 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 i høring.

  Kommuneplantillægget muliggør uddannelsesinstitutioner i rammeområde GE01 - Erhvervsområdet langs Sydvestvej ved Tjalfesvej. Kommuneplan 2013-2025 muliggør ikke uddannelsesinstitutioner i området, og denne ændring er blevet anset for så væsentlig, at der i efteråret 2016 blev afholdt en forudgående høring af ændringen af kommuneplanen. Høringen afstedkom én bemærkning fra Seniorrådet, og bemærkningen gav ikke anledning til ændringer.

  Udover muligheden for uddannelsesinstitutioner så videreføres øvrige forhold for rammeområdet GE01 uændret. Området må derfor fortsat anvendes til erhvervsformål i form af industri-, værksteds- og anden produktionsvirksomhed i miljøklasse klasse 1-4 samt til kontorerhverv under 1.500 m2. Bebyggelsesprocenten kan være op til 70 og bygningshøjden op til 12m.

  Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2015 har sammen med forslaget til Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej været i høring fra 4. april 2017 til 5. juni 2017. Jf. det sideløbende dagsordenspunkt for endelig vedtagelse af Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej. I høringsperioden indkom 3 bemærkninger. Bemærkningerne fremgår af bilaget Høringssvar.

  De bemærkninger, der vedrører Kommuneplantillæg nr. 3, går på:

  -Ønske om en bredere anvendelse af området i form af servicefag som fx kostvejleder, privattræner, massage og zoneterapi mv., og

  -ønske om at der i lokalplanen ikke sættes en begrænsning på størrelse af kontorareal.

  Center for Miljø og Teknik vurderer, at serviceerhverv bør ligge centralt i Glostrup, hvor der er gode offentlige trafikforbindelser, og hvor det kan bidrage til øget byliv i Bymidten til gavn for flere borgere, besøgende og erhvervsdrivende. Jf. administrationens bemærkninger i bilaget Indsigelsesskema.

  Den maksimale størrelse på kontorarealer er reguleret gennem Fingerplanens retningslinjer. Kommuneplantillægget skal være i overensstemmelse med Fingerplanen, der siger, at kontorarealer ikke må overstige 1.500 m2 udenfor de stationsnære kerneområder (600 m fra en station). Jf. administrationens bemærkninger i bilaget Høringsskema.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Lars Thomsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

 11.  11. Lokalplan GL95.3 til endelig vedtagelse

  Resumé

  Lokalplanforslaget har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 15. marts 2017 at sende forslag til Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej i høring.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for, at lokalplanområdet også kan omfatte kontorerhverv under 1.500 m² samt uddannelsesinstitutioner foruden erhvervsformål i form af industri-, værksteds- og produktionsvirksomhed, der allerede er muligt. Derudover ændres bebyggelsesprocenten fra 70 til 50 for at give bedre mulighed for at tiltrække og fastholde mindre erhverv. Lokalplanen viderefører vejudvidelseslinjerne fra den nuværende lokalplan, så der med tiden vil kunne etableres cykelstier og plantes vejtræer i sammenhæng med den øvrige del af Center- og Erhvervsområdet Glostrup Sydvest. Lokalplanen fastlægger også retningslinjer for klimatilpasning.

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013-2025 for så vidt angår anvendelsen til kontorerhverv men ikke i forhold til uddannelsesinstitutioner. Ændringen af anvendelsen til uddannelsesinstitutioner er blevet anset for så væsentlig, at der i efteråret 2016 blev afholdt en forudgående høring af ændringen af kommuneplanen. Høringen afstedkom én bemærkning fra Seniorrådet, og bemærkningen gav ikke anledning til ændringer.

  Forslag til Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej har sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2015 været i høring fra 4. april - 5. juni 2017. Jf. det sideløbende dagsordenspunkt for endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3. I høringsperioden indkom 3 bemærkninger. Bemærkningerne fremgår af bilaget Høringssvar.

  Bemærkningerne går på:

  -Forslag om tilføjelse af jernbanelovens §24, der handler om sikring af den tilstødende jernbanes stabilitet i forbindelse med udgravninger og jordoplægninger i forbindelse med klimatilpasning af lokalplanområdet,

  -hensyntagen af tilgængelighed for ældre borgere med gangbesvær i forbindelse med uddannelsesinstitutioner,

  -ønsket om, at der i lokalplanen ikke sættes en begrænsning på størrelse af areal til kontorudlejning, og

  -ønsket om, at området kan anvendes til servicefag som fx kostvejleder, privattræner, massage og zoneterapi mv.

  Administrationens bemærkninger til de enkelte bemærkninger fremgår af bilaget Høringsskema.

  På baggrund af bemærkningerne foreslår Center for Miljø og Teknik:

  1.at tilføje jernbanelovens §24 i lokalplanens redegørelse,

  2.at servicefag ikke tillades i lokalplanområdet.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At forslag til Lokalplan GL95.3 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej vedtages endeligt med den ændring, der er beskrevet i punkt 1.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 12.  12. Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 148 - Produktionshus og Eventhal Priorparken i Brøndby Kommune

  Resumé

  Glostrup Kommunalbestyrelse fremsendte i februar 2017 en række bemærkninger til Brøndby Kommunes forslag til Lokalplan 148 – Produktionshus og Eventhal Priorparken. Brøndby Kommune har behandlet bemærkninger og endeligt vedtaget kommuneplantillægget og lokalplanen. Brøndby Kommunes behandling af bemærkninger fremlægges til orientering. 

  Sagsfremstilling

  Brøndby Kommune sendte i december 2016 forslag til Lokalplan 148 – Produktionshus og Eventhal Priorparken i høring. Efterfølgende blev forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 sendt i høring.

  Lokalplanen og kommuneplantillægget åbner mulighed for at omdanne og tilbygge det tidligere NKT Højspændingslaboratorium i Priorparken til eventhal, samtidig erklæres laboratoriet for bevaringsværdigt.

  Glostrup Kommunalbestyrelse behandlede 8. februar 2017 lokalplanforslaget og fremsendte følgende bemærkninger til lokalplanforslaget til Brøndby Kommune:

  a)at støjgrænserne skal overholdes, så naboerne i Glostrup Kommune ikke bliver generet,

  b)at effektbelysning af indgang mv ikke må genere naboerne i Glostrup Kommune,

  c)at Glostrup Kommune ikke er interesseret i, at der etableres en sti til Søndervangsvej, da det vil skabe p-problemer i Søndervangskvarteret,

  d)at der i lokalplanen fremgår en fremtidig vej over/under jernbanen, som der ikke er redegjort for i lokalplanens redegørelse eller i lokalplanens bestemmelser,

  e)at Glostrup Kommune fastholder sine tidligere fremsendte bemærkninger om, at såfremt Brøndby Kommune ønsker at udbygge/omdanne erhvervsområderne Priorparken og Vibeholm skal der enten findes nye vejadgange ved at åbne op mod Sognevej og Brøndbyvestervej eller at der skal ske en vejombygning af krydset Hovedvejen/Tavleholmsvej, der kan påvises at skabe den nødvendige kapacitet. Hvis Brøndby Kommune overvejer en ombygning af krydset Hovedvejen/ Tavleholmsvej ønsker Glostrup Kommune at blive inddraget i den fremtidige planlægning af områderne. Glostrup Kommune bemærker samtidig, at der ikke er planer om at investere yderligere i krydset Tavleholmsvej/Hovedvejen.   

  Brøndby Kommune modtog 6 bemærkninger til forslagene og besluttede følgende i forhold til Glostrup Kommunes bemærkninger:

  a)Brøndby Kommune bemærker, at der i lokalplanen er krav om at Miljøstyrelsens bestemmelser omkring støj skal overholdes

  b)at lokalplanens retningslinje 8.4 er blevet tilføjet en bemærkning om, at ”Effektbelysning ikke må være generende for omliggende boligområder. Effektbelysning må ikke placeres på eller ved bygningens vestfacade.”

  c)at den nævnte cykelsti er planlagt i amtets tid. Brøndby Kommune mener, at det giver god mening at anlægge denne, da det vil gøre det lettere at komme fra Brøndbyøster Station til Priorparken og give ny adgang til Eventhallen. Da Glostrup Kommune ikke er interesseret i, at cykelstien føres igennem, vil der ikke være adgang vest fra. Det tilgrænsende område i Glostrup Kommune vil derfor ikke blive berørt

  d)at den viste vejføring under banen fremgår af den oprindelige helhedsplan for Priorparken, men at den fjernes på kortbilaget, da vejen ikke er nødvendig for de aktiviteter, som lokalplanen giver mulighed for

  e)Brøndby Kommune vurderer, at de aktiviteter, der kommer til at foregå i Eventhallen, kan finde sted inden for den nuværende vejkapacitet. Krav om etablering af nordlig vejadgang er kun nødvendig, når der bliver offentlig adgang til arrangementerne og arrangørerne ikke kan styre, hvordan folk ankommer.

  Derudover har Brøndby Kommune tilføjet lokalplanen bemærkninger om jernbaneloven, da området ligger op til jernbanen, indskrænket byggefeltet, da der ligger en hovedforsyningsledning og ændret retningslinjerne, så der kun skal anlægges parkering og nordlig indkørsel til området, når der kommer offentlig adgang, hvor arrangørerne ikke kan styre hvordan folk ankommer.  

  Brøndby Kommunes dagsordenpunkt og indsigelsesskema fremgår af bilag.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Til orientering.

  Bilag

 13.  13. Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4

  Resumé

  Kommuneplantillæg nr. 4 muliggør en udvidelse af Ældrecenter Dalvangen og hæver den maksimale bebyggelsesprocent til 80 for rammeområde HO10.

  Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 4 har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 7. juni at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring.

  Kommuneplantillægget omfatter rammeområde HO10 og muliggør en udvidelse af Ældrecenter Dalvangen med en bebyggelsesprocent op til 80. Tillægget muliggør ikke øvrige ændringer af rammeområdet, dvs. at anvendelsen fastholdes til offentlige formål, og bygningshøjden fastholdes til max 8,5 meter fordelt på max to etager. 

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 har sammen med forslag til Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen været i høring i perioden 27. juni - 29. august 2017. Jf. det sideløbende dagsordenspunkt for endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen. I høringsperioden indkom tre bemærkninger, hvoraf 1 vedrører forslag til Kommuneplantillæg nr. 4. Bemærkningen fremgår af bilaget Høringssvar.

  Bemærkningen kom fra naboerne i vest, Erdalsvej nr. 30, 32, 34 og 36, der støtter en udvidelse af Ældrecenter Dalvangen, men de ønsker en lavere bebyggelsesprocent og mindre parkering med henblik på at bevare grønne arealer i ældrecenteret.

  Center for Miljø og Teknik vurderer, at den foreslåede bebyggelsesprocent er nødvendig for at kunne opføre den udvidelse, som Glostrup Ejendomme har ansøgt om, samt for at kunne imødekomme de mindre tilbygninger og lignende, som der forventes at blive ansøgt om løbende i fremtiden. Jf. administrationens bemærkninger i bilaget Høringsskema.

  Bemærkningen medfører ingen forslag til ændringer, og Center for Miljø og Teknik foreslår derfor, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt uden ændringer.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 14.  14. Vedtagelse af Lokalplanforslag HL21 - Ældrecenter Dalvangen

  Resumé

  Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen giver mulighed for en udvidelse af ældrecenteret med en større tilbygning med ca. 20 midlertidige plejehjemspladser. Derudover muliggør lokalplanen eventuelle senere mindre tilbygninger og lignende.

  Lokalplanforslaget har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 7. juni 2017 at sende forslag til Lokalplan HL21- Ældrecenter Dalvangen i offentlig høring.

  Lokalplanen giver mulighed for en større udvidelse af ældrecenteret i form af en større tilbygning på ca. 2.500 m² til den eksisterende bebyggelse på ca. 8.700 m². Tilbygningen, der skal placeres vest for den eksisterende bebyggelse, skal rumme ca. 20 midlertidige plejehjemspladser. Lokalplanen muliggør også mindre tilbygninger og lignende op til ca. 1.500 m² til den samlede bebyggelse. Lokalplanen muliggør således en bebyggelsesprocent op til 80, som er en forøgelse fra 50.

  Lokalplanen udlægger parkering til den samlede bebyggelse i lokalplanområdet med den gældende parkeringsnorm. Lokalplanen muliggør, at parkering til Ældrecenter Dalvangen kan ske på Dommervangen, så længe der er plads, hvorefter parkeringsarealet skal anlægges i lokalplanområdet.

  Da Kommuneplan 2013-2025 højst muliggør en bebyggelsesprocent på 50, er forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 derfor blevet udarbejdet og har været i høring sideløbende med lokalplanen. Jf. det sideløbende dagsordenspunkt for endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4.

  Forslag til Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen og Kommuneplantillæg nr. 4 har været fremlagt i perioden 27. juni - 29. august 2017. Ved høringsfristens udløb var der indkommet tre bemærkninger. De fremgår af bilaget Høringssvar.

  Bemærkningerne går primært på parkering:

  Naboerne mod vest

  Ønsker at parkering skal foregå på Dommervangen.

  Glostrup Menighedsråd

  Ønsker at parkering skal anlægges i lokalplanområdet fra start.

  Seniorrådet

  Ønsker kriterier for hvornår parkering skal anlægges i lokalplanområdet indarbejdet i lokalplanen.

  Derudover går bemærkningerne på bebyggelsesprocenten, der synes for høj, og på beplantning der ønskes bevaret på det område, hvor lokalplanen udlægger parkering samt på placering af tilbygningen og ønske om, at Digevangsvej lukkes, og at ældrecenterets parkeringspladser på egen grund afmærkes med skiltning.

  Administrationens bemærkninger til de enkelte bemærkninger fremgår af bilaget Høringsskema.

  Bemærkningerne medfører ingen forslag til ændringer, og Center for Miljø og Teknik foreslår derfor, at lokalplanforslaget vedtages endeligt uden ændringer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At forslag til Lokalplan HL21 – Ældrecenter Dalvangen vedtages endeligt.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 15.  15. Ansøgning om nyt plangrundlag for Glostrup Sognegård, Østervej 6-8

  Resumé

  Behandling af ansøgning om nyt plangrundlag for matr.nr. 2 og 30, Glostrup By, Glostrup, Østervej 6-8 til opførelse af ny sognegård.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Menighedsråd søger om nyt plangrundlag for Østervej 6-8 matr.nr. 2 og 30 Glostrup By, Glostrup. Området omfatter kirkekontoret og den eksisterende sognegård på Østervej. Ansøgning, afgrænsning og disponering af området fremgår af bilag.

  Menighedsrådet ønsker at nedrive de eksisterende bygninger og opføre en ny sognegård.

  Der ønskes opført ca. 1.200 m2 bebyggelse i 2 etager med udnyttet tagetage og en højde på op til 12 meter. Matr.nr. 2 og 30 omfatter et areal på 1.821 m2. Det vil give en bebyggelsesprocent på lidt under 70. Det er Menighedsrådets hensigt at afholde en arkitektkonkurrence om byggeriets udformning, derfor er byggeriets udseende ikke kendt endnu. De primære facadematerialer forventes at være røde mursten og rødt tegltag.   

  Området ligger i rammeområde GO02 – Kirke og Kirkegård ved Hovedvejen, der udlægger området til offentlige formål – kirke og kirkegård. Indenfor området kan der opføres bebyggelse i 2 etager med en højde på op til 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 10 for hele området omkring kirke, kirkegården, præstegården og de omkringliggende grønne arealer.

  Området er omfattet af Lokalplan GL52 for Glostrup Kirke, Sdr. Kirkegård m.m. fra 1981. Lokalplanen udlægger området til kirke, kirkegård og lign. og fastlægger at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 10, og at ny bebyggelse ikke må opføres i mere end 2 etager og en højde på 8,5 meter. I lokalplanen fastlægges en disponering af bebyggelsen på sognegården svarende til den eksisterende udformning af sognegården.  

  Den ansøgte anvendelse er i overensstemmelse med eksisterende plangrundlag for området, men ny bebyggelse i op til 12 meter med en ny disponering vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. Nyt plangrundlag bør omfatte særskilt kommuneplanramme og lokalplan for sognegården.

  I forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget vil der blive udarbejdet en screening af, hvorvidt planerne kræver en miljøvurdering.

  Menighedsrådet søger samtidig om at få reduceret parkeringsnormen for området fra 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til 1 parkeringsplads pr. 75 m2 etageareal, da de ikke finder, at det vil være muligt at etablere så mange parkeringspladser på terræn og at offentlig parkering i kælder vil være uhensigtsmæssig. Parkering til de ansatte vil kunne finde sted i kælder.

  I henhold til parkeringsnormen kan parkeringsnormen for erhverv nedsættes med 25 % indenfor det stationsnære område. Området ligger stationsnært. Derved kan antallet af parkeringspladser ved f.eks. 1.250 m2 bebyggelse nedsættes fra 25 til 19. 

  Menighedsrådet søger også om mulighed for at anvende del af parkeringspladsen foran kirkekontoret til byggeplads og del af det grønne areal mellem parkeringspladsen og Præstegården til midlertidige kontorpavilloner, mens den nye sognegård bygges. Placeringerne fremgår af tegningen af disponeringen af området.

  Center for Miljø og Teknik oplyser, at det ikke kan forventes, at så mange parkeringspladser kan inddrages til byggeplads, da der er mangel på parkeringspladser i området.

  Anvendelse af det grønne område til kontorpavilloner vil først blive vurderet, når Glostrup Kommune modtager en konkret ansøgning om byggetilladelse mv.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At der igangsættes nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan for det på kortbilaget viste del af området, der åbner mulighed for en ny sognegård i 2 etager med udnyttet tagetage i højde på max. 12 meter og en bebyggelsesprocent på 70,
  2. At der gives afslag for nedsættelse af parkeringsnormen fra 1 parkeringsplads på 50 m2 til 1 parkeringsplads pr. 75 m2 etageareal, men at parkeringsnormen kan nedsættes med de gældende regler om stationsnærhed,
  3. At der gives afslag på at inddrage så mange parkeringspladser foran kirkekontoret til byggeplads, da der er mangel på parkeringspladser i området,
  4. At der først vil blive taget stilling til anvendelsen af del af det grønne område til kontorpavilloner, når Glostrup Kommune har modtaget en konkret ansøgning om byggetilladelse.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Flemming Ørhem (O) fremsætter ændringsforslag om, at bygherre anlægger flest mulige underjordiske parkeringspladser, og at de ikke reserveres udelukkende til kirkens personale.

  For stemte Flemming Ørhem (O).

  Imod stemte Leif Meyer Olsen (V), Robert Sørensen (Ø), Lars Thomsen (V) og Per Hansen (A).

  Ændringsforslaget forkastet.

  1. Indstillingen godkendt
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 16.  16. Endelig vedtagelse af Lokalplan HL4.1 - Børneinstitution på Skovsletten

  Resumé

  Revideret forslag til Lokalplan HL4.1 – Børneinstitution på Skovsletten har været i høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse, således at lokalplanen kan vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 7. oktober 2015 at sende forslag til Lokalplan HL4.1 - Børneinstitution på Skovsletten i høring.

  Børneinstitutionen på Skovsletten er oprindeligt bygget til 40 børn, men bliver i dag benyttet af op til 58 børn. Udearealerne er hårdt belastede, og børneinstitutionen vil gerne udvide deres udearealer og have mulighed for at opføre en mindre bygning samt en række skure.

  Lokalplanforslaget åbnede mulighed for at udvide børneinstitutionens udearealer med ca. 2.100 m2 og for at der opføres en bygning på max. 100 m2 samt 3 skure og cykeloverdækning på max. 20 m2 hver.

  Lokalplanforslaget var i høring fra 4. november 2015 til 6. januar 2016. På baggrund af de indkomne bemærkninger og børneinstitutionens ændrede behov for ny bebyggelse besluttede kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017 at sende et revideret lokalplanforslag i høring.

  Det reviderede lokalplanforslag fastholder udvidelsen af området, byggefeltet flyttes og i stedet for en bygning på 100 m2 kan der opføres en bålhytte, skure og legeredskaber. Derudover blev en række af indsigernes bemærkninger blevet indarbejdet i det reviderede lokalplanforslag.

  Det reviderede lokalplanforslag har været i høring fra 30. maj 2017 til 21. august 2017. Ved høringsfristens udløb var der kommet 4 bemærkninger. Bemærkningerne fremgår i sin helhed af bilaget ”Samlet høringssvar” og kommer fra Ejerlauget Tofteaasen, Seniorrådet, Energinet og et par naboer.

  Bemærkningerne går i hovedtræk på:

  • en bekymring om at der kommer flere børn i børneinstitutionen,
  • at udvidelsen er for stor,
  • at udvidelsen af børneinstitutionen vil betyde at stierne i området vil blive belastet yderligere og at der kommer mere trafik på Skovsletten,
  • at udvidelsen af børneinstitutionen vil give mere støj og vil skæmme skovbrynet,
  • at der bør være en trædesti vest for lokalplanområdet.

  Center for Miljø og Teknik har gennemgået bemærkninger og centerets kommentarer til bemærkninger fremgår af bilaget Høringsskema. Center for Miljø og Teknik vurderer ikke, at bemærkningerne har en sådan karakter, at de skal føre til ændringer i lokalplanen og indstiller derfor, at lokalplanen vedtages uden ændringer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At Lokalplan HL4.1 – Børneinstitutionen på Skovsletten vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 17.  17. Stationsparken 25, ansøgning om dispensation fra Lokalplan GL 67 til etablering af lægeklinik

  Resumé

  Administrator af erhvervsejendom har ansøgt om forhåndsgodkendelse til etablering af lægeklinik i ejendommens stueetage, hvilket kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser.

  Sagsfremstilling

  Ejer har 22. maj 2017, via administrator af ejendommen, DATEA, ansøgt om forhåndsgodkendelse til etablering af en lægepraksis i stueetagen i ejendommen Stationsparken 21-25. Det oplyses, at der er tale om en almen praktiserende lægeklinik, hvor det påregnes dagligt at behandle op til 200 patienter for forskellige sygdomme, og der vil ikke være sengeliggende patienter. Ifølge indretningsplanen bliver lægeklinikken på ca. 450 m2 og omfatter 10 konsultationsrum med dertil hørende nødvendige faciliteter.

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan GL 67. Af lokalplanens anvendelsesbestemmelser i § 3, stk. 3.1 fremgår, at der kun må opføres eller indrettes bebyggelse til:

  • administrative erhverv,
  • let fremstillingsvirksomhed, der lader sig indpasse uden at karakteren af administrationsområde brydes samt
  • undervisningsinstitutioner med tilknytning til erhvervsmiljøet.

  Der må således ikke opføres eller indrettes bebyggelse til detailhandel, restauranter og lignende. Af lokalplanens § 1, stk. 1.1 fremgår, at det er lokalplanens formål:

  • at åbne mulighed for opførelse af bebyggelse til administrative erhverv samt let fremstillingsvirksomhed, der lader sig indpasse i et administrationsområde.

  Ejendommen er tillige omfattet af Kommuneplan 2013-2025, rammeområde GC08, som fastlægger følgende specifikke anvendelse for området:

  • kontor, administration, service, hotel, restaurant, uddannelse, kultur, udstillingsvirksomhed, detailhandel, bolig og produktions- og servicevirksomhed (i miljøklasse 1) samt grønt område – offentlig park.

  Det er administrationens vurdering, at en lægepraksis ikke umiddelbart kan sidestilles med administrativt erhverv eller fremstillingserhverv, hvorfor etablering af en lægepraksis forudsætter, at der kan meddeles dispensation fra lokalplanen. Jf. Planlovens § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Til planens principper hører normalt planens formål og områdets anvendelse, som ovenfor beskrevet.

  I tidligere lignende sager indenfor lokalplanområdet om etablering af privathospital (2011), klinik for medicinsk og terapeutisk behandling (2008), lænke-ambulatorium (2008) og øjenklinik (2007) har det netop været et spørgsmål om vurdering af, om den ønskede anvendelse ville kunne indpasses uden at bryde områdets karakter af administrationsområde.

  Der blev givet dispensation til etablering af øjenklinikken og privathospitalet, mens der blev givet afslag til etablering af lænke-ambulatorium og klinik for medicinsk og terapeutisk behandling. Det bemærkes, at kun øjenklinikken faktisk er etableret.
  Opmærksomheden henledes på, at der i forbindelse med foretagen naboorientering i den seneste sag fremkom bemærkninger om store parkeringsproblemer i området, selvom der året forinden var blevet etableret omkring 50 ekstra parkeringspladser på ejendommen.

  Det er administrationens opfattelse, at såfremt etablering af en lægeklinik forhåndsgodkendes, bør egentlig dispensation fra lokalplanen først meddeles efter foretagen naboorientering under forudsætning af, at der ikke er indkommet væsentlige indsigelser. Samtidig bør der ved efterfølgende ansøgning om byggetilladelse til etablering af lægeklinikken indsendes nærmere redegørelse for parkering samt til- og frakørsel til godkendelse i administrationen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At udvalget drøfter, om etablering af en lægeklinik, som ansøgt, vil bryde områdets karakter af administrationsområde,
  2. At udvalget beslutter, om forhåndsgodkendelse til etablering af den ansøgte lægeklinik skal meddeles og hvis ja, om administrationen skal bemyndiges til at meddele den nødvendige dispensation fra lokalplanen, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser ved naboorienteringen.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 13-06-2017

  Indstillingerne godkendt med bemærkning om, at der skal være særlig fokus på handicapparkering.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Ovennævnte sag blev sendt i naboorientering den 29. juni 2017 (bilag).

  I forbindelse med naboorienteringen er der kommet indsigelse fra beboerne på Glosemosevej 1 (bilag).

  Indsigelsen indeholder følgende elementer:

  1. Der vil komme ca. 200 patienter til klinikken om dagen. I naboorienteringen skønner administrationen, at 1/3 vil komme i bil. Denne vurdering er indsigerne uenige i, idet dagens familier i højere grad benytter biler. Dette vil medføre bl.a. ulovlig parkering og deraf følgende farlige situationer
  2. Selv hvis der kommer 2/3 eller ca. 130 patienter med offentlig transport vil det give udfordringer i forhold til færdselssikkerheden
  3. Såfremt der alligevel etableres lægeklinik, ønskes der tydeligere skiltning omkring parkering, og at busstoppested og busrute flyttes fra Glosemosevej.

  Bemærkninger til indsigelserne:

  Ad. 1.: Vurdering af, at kun 1/3 af patienterne vil komme i bil, er i sagens natur et løseligt skøn baseret på nærheden til stationen og dermed til offentlig transport fra alle dele af Glostrup. Problemer med ulovlig parkering er svært at forudse, men det skal i givet fald løses, hvis situationen skulle opstå, f.eks. med skiltning og parkeringsvagt.

  Ad.2.: Det samme gælder på sin vis ved farlige situationer forårsaget af den øgede belastning i området. Der kan etableres et skærpet tilsyn med området efter en åbning af klinikken, og såfremt der konstateres uhensigtsmæssige forhold, må der foretages det vejteknisk nødvendige for at afbøde dette. 

  Ad.3.: Administrationen kan se nærmere på skiltningen på og omkring Glosemosevej. Med hensyn til buskørslen i området kan administrationen sammen med Movia se nærmere på, hvad der på lidt længere sigt findes af alternative rutemuligheder i området. Til dette kommer, at den forventede udbygning og fortætning syd for banen (herunder forventeligt på Glosemosevej) under alle omstændigheder vil kræve en revision af rutenettet.  

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At forhåndsgodkendelse og dispensation til den ansøgte lægeklinik meddeles, og at administrationen arbejder videre med skiltning på og omkring Glosemosevej, samt undersøger fremtidige rutemuligheder for busbetjeningen af området. 

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 18.  18. Diget 2-16, dispensation til hældning på ramper ved renovering af boliger

  Resumé

  JJW Arkitekter ansøger på vegne af Glostrup Boligselskab om dispensation til hældning på ramper frem til i alt 8 indgangspartier i forbindelse med renovering af boligerne på Diget 2-16 i Stadionkvarteret.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med planlægning og projektering af renovering af boligerne i Stadionkvarteret, Etape 5, har JJW Arkitekter ansøgt om dispensation til en hældning på ramper frem til indgangspartier på 59-125 o/oo (svarende til 5,9-12,5 cm pr. m), hvor bygningsreglementet foreskriver, at ramper ikke må udføres med en større hældning end 1:20 (5 cm pr. m svarende til 50 o/oo), jf. kap. 3.2.1, stk. 2 i Bygningsreglement 2015 (BR15).

  Ved ombygning og sammenlægning af boliger på Diget 2-16 til tilgængelighedsboliger, vil der blive etableret ny elevator, der overholder nutidens krav og standarder i forhold til mål og ydelser (Type 2 elevator) og der vil blive etableret nye ramper frem til indgangspartierne. Adgangsvejen til bygningen ligger et halvt niveau under terræn, hvor der i dag er trappe og en stejl rampe, der ikke er egnet til kørestolsbrugere.

  JJW Arkitekter anfører, at en analyse af de faktiske forhold på stedet har vist sig, at der skal etableres dobbeltrampe for at kunne overholde kravet til hældningen. Det vil kræve, at hovedkloakken skal flyttes, og at stien langs bygningen udvides og hermed påvirke, at opholdsarealerne udgår, eller at parkering skal flyttes. Der vil være tale om en stor indgriben i projektet, og det vurderes, at der vil være en større udgift forbundet med det.

  Hvis ramperne rykkes længere ind mod bygningen, vil hældningen blive endnu stejlere, da hældningen fra det lille stykke rampe langs trappen vil udgå.

  På den baggrund ansøger JJW Arkitekter om dispensation fra BR15, kap. 3.2.2, stk. 2, om kravet til hældning på ramper, og foreslår i stedet, at den europæiske standard for tilgængelighed, DS/ISO 21542 – Bygningskonstruktion – Tilgængelighed og anvendelse af det byggede miljø, pkt. 8.2, tabel 2, anvendes.

  De nye ramper på Diget 2-16 ønskes således udført med en hældning på mellem 59 og 64 o/oo på Diget 2-14, mens rampen på Diget 16 ønskes udført med en hældning på 125 o/oo. På Diget 16 hælder stien oppe fra vejen og ned mod indgangen, og rampen kan ikke opnå samme længde og dermed samme hældning, som de andre, da den ligger op til vejen.

  Til orientering kan det oplyses, at rampen ved hovedindgangen til Glostrup Rådhus har en hældning på 50 o/oo.

  Det bemærkes, at arkitektfirmaet forud for denne ansøgning har været i dialog med Søren Ginnerup, seniorrådgiver hos Statens Byggeforskningsinstitut og fået vejledning om forholdene.

  Ansøgningen har været behandlet af Handicaprådet. Rådets beslutning vil blive fremlagt på mødet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At dispensation meddeles som ansøgt på baggrund af redegørelsen om de eksisterende forhold, der forbedres væsentligt og de deraf følgende begrænsede muligheder, hvis ikke hovedkloak skal flyttes, og opholdsarealer skal udgå eller parkering skal flyttes.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Høringssvar fra Dansk Handicapråd forelagt for udvalget.

  Udvalget godkender ramperne fra Diget 2-14, mens rampen for Diget 16 ikke godkendes.

  Bilag

 19.  19. Byggeri ved Egeparken/Stadionvej 82, projektændringer

  Resumé

  I forlængelse af sag om nyt byggeri behandlet af kommunalbestyrelsen 7. juni 2017 er der fremsendt byggeandragende, hvor der er foretaget ændringer i forhold til det godkendte skitseprojekt.

  Sagsfremstilling

  I byggeandragendet er der foretaget flere ændringer i forhold til det af kommunalbestyrelsen godkendte skitseprojekt.

  Teknikgård på tag over penthouseetage er udvidet væsentligt, fra ca. 10 m2 til 35 m2. Arkitekten har oplyst, at omfanget af decentrale anlæg er søgt minimeret mest muligt, men krav til lyddæmpning, service og røgventilation bevirker, at omfanget er større end forventet ved den tidlige skitsering, som var grundlaget for det politisk godkendte skitseprojekt.

  I lokalplanen for ejendommene stilles krav om, at tekniske installationer som udvendige elevatorskakte, aftrækskanaler, køleanlæg, luftafkast, udluftningsanlæg og lignende ikke må skæmme og skal være skjult bag eller indgå som en naturlig del af den nye bebyggelses tagflader og facader, jf. kap. 7.7 i Lokalplan GL 74.

  Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at kravene i bestemmelsen kan betragtes som tilgodeset.

  Derudover kan det nævnes, at der nu er vist stålværn med runde balustre på de franske altaner. Arkitekten har oplyst, at det er en fejl, at værnene ikke fremgik af skitseprojektet. Det er arkitektens vurdering, at huset har brug for den variation og differentiering, som stålværnene tilfører facaderne.

  Ligeledes kan det nævnes, at tagnedløb og regnvandskasser nu er vist. Arkitekten har oplyst, at det også er en fejl, at de ikke var vist i skitseprojektet. Tagnedløb og regnvandskasser ønskes udført i stål i farve som tag og inddækninger mv. Tagnedløb udføres sådan, at de går lodret igennem altaner, så der ikke er afgreninger fra altan til nedløb, hvilket ifølge arkitekten ofte kan give et uroligt og uskønt udtryk.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At de på facadetegningerne viste projektændringer i forhold til skitseprojektet, godkendt af kommunalbestyrelsen 7. juni 2017, drøftes og at udvalget beslutter, om det ændrede projekt kan godkendes og dermed træde i stedet for det tidligere godkendte skitseprojekt.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Udvalget godkendte det ændrede projekt.

  Bilag

 20.  20. Trafikforhold på Digevangsvej og Erdalsvej

  Resumé

  Kommunen har modtaget vedhæftede henvendelse fra en beboer på hjørnet af Digevangsvej og Erdalsvej med ønske om trafikdæmpning af Digevangsvej og Erdalsvej.

  Sagsfremstilling

  En borger på hjørnet af Digevangsvej og Erdalsvej har ønske om trafikdæmpning af Digevangsvej og Erdalsvej. Begrundelsen er, at borgeren dels føler at trafikken på Digevangsvej er steget stærkt de sidste år og dels at der køres for stærkt på Erdalsvej.

  I kommunens Vej og Trafikplan 2014 er Digevangsvej og Erdalsvej en del af Trafiksaneringsområde 7, Østervang. Planen er, at der skal udarbejdes en trafiksaneringsplan hvor det er hensigten, at hastighedsgrænsen på alle boligveje skal være 40 km/t. Der er ikke afsat midler i budgettet til Trafiksaneringsplan for Østervang.

  På baggrund af henvendelsen har administrationen bestilt nye trafiktællinger på Digevangsvej og Erdalsvej for at kunne vurdere trafikmængder og hastigheder.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø- og Teknik indstiller:

  • At administrationen vurderer behovet for trafikdæmpning på Digevangsvej og Erdalsvej på baggrund af trafiktællingerne.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen godkendt.

  Trafiktællingen forelægges Miljø- og Teknikudvalget.

  Bilag

 21.  21. Trafiksanering af Duevej

  Resumé

  Kommunen har modtaget vedhæftede henvendelse med ønske om etablering af en hastighedsdæmpende foranstaltning i den østlige ende af Duevej. 

  Sagsfremstilling

  Beboerne på Duevej 25 har igennem flere år fremsendt ønske om trafikdæmpning af den østlige ende af Duevej. Begrundelsen er, at beboerne føler, at der køres meget stærkt i denne ende af Duevej, hvor der ingen bump er. Der er i dag 3 eksisterende bump på Duevej på strækningen mellem Sofielundsvej og Fyrremejsevej.

  Administrationen har de tidligere år svaret beboerne, at hastighedsdæmpning på Duevej er en del af trafiksaneringsområde 8, Nordvang. På baggrund af en trafiksaneringsplan for området er det hensigten, at hastighedsgrænsen på alle boligveje skal være 40 km/t. Der er de tidligere år ikke afsat midler i budgettet til Trafiksaneringsplan for Nordvang, hvorfor der endnu ikke er trafikdæmpet yderligere i området.

  På baggrund af ovenstående har beboerne på Duevej 25 fremsendt vedhæftede henvendelse med ønske om trafikdæmpning af den østlige ende af Duevej til kommunalbestyrelsen.       

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller:

  • At der ikke etableres flere bump på Duevej.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen godkendt.
  Administrationen anmodes om at komme med alternative løsningsforslag.

  Bilag

 22.  22. Parkerede lastbiler på Kirkebjerg Allé

  Resumé

  Kommunen har modtaget vedhæftede henvendelse fra beboerne på Kirkebjerg Allé 3 med klage over ulovlig parkerede lastbiler på Kirkebjerg Allé.

  Sagsfremstilling

  I juni modtog kommunen en henvendelse fra beboerne på Kirkebjerg Allé 3 med klage over, at lastbiler til Rema 1000 parkerer ulovligt på Kirkebjerg Allé mellem Stationsparken og indkørslen til Rema 1000 for at læsse varer af. I henvendelsen er fotos af trafiksituationen på Kirkebjerg Allé ved Rema 1000. Beboerne mener, at dette er til stor fare for de bløde trafikanter og er især nervøse for de mange børn som cykler på Kirkebjerg Allé. De beder derfor kommunen om at finde en løsning på dette daglige problem, som sikrer de bløde trafikanter.

  På baggrund af denne henvendelse har administrationen anmodet Parkeringskontrol Nord om at have fokus på ulovlig parkerede lastbiler på Kirkebjerg Allé. Det har de haft siden.

  Administrationen har ligeledes kontaktet Rema 1000 og anmodet om, at de vejleder deres leverandører i, hvor de lovligt kan holde og læsse varer af til forretningen. Rema 1000 beklager problemet med parkerede lastbiler og har lovet endnu engang at præcisere overfor deres leverandører, at de overholder de givne retningslinjer. Rema 1000 deltager også gerne i en konstruktiv dialog, hvis kommunen kan se konkrete muligheder for at løse problemet på praktisk vis.

  Borgmesteren har besvaret henvendelsen fra beboerne på Kirkebjerg 3 og orienteret om ovenstående. Dette svar er beboerne på Kirkebjerg Allé 3 ikke tilfredse med, da situationen har været den samme i 2½ år og der ikke er sket nogen forbedring og de beder os derfor finde på noget andet for at løse dette stigende problem. Henvendelsen forelægges derfor Miljø- og Teknikudvalget.

  Henvendelser fra beboerne på Kirkebjerg Allé er vedhæftet sagen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • Til drøftelse.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Sagen blev drøftet.

  Lars Thomsen (V) foreslog, at der optegnes en gul stribe på Kirkebjerg Allé ud for Rema1000.

  For forslaget stemte:

  Lars Thomsen (V), Leif Meyer Olsen (V), Per Hansen (A) og Robert Sørensen (Ø).

  Flemming Ørhem (O) undlod at stemme.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Administrationen har undersøgt muligheden for afmærkning af gul kantsten på Kirkebjerg Allé og det har politiet oplyst, at de ikke kan give samtykke til.

  Administrationen vil derfor foreslå, at der opsættes standsningsforbudstavler i begge sider af Kirkebjerg Allé samt at midterlinjen afmærkes med fuldt optrukket linjer. Dette forslag er fremsendt til godkendelse hos politiet og iværksættes, såfremt politiet giver deres samtykke.   

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Lars Thomsen (V) stiller følgende ændringsforslag:

  Administrationens forslag godkendes. Samtidig anmodes Politiet om samtykke til at opmærke med gule striber i begge sider af Kirkebjerg Allé. Såfremt Politiet ikke samtykker forelægges sagen påny i Miljø- og Teknikudvalget. 

  Udvalget godkender ændringsforslaget.

  Bilag

 23.  23. Klage over affaldsløsning i Sommerbyen Ejby

  Resumé

  I Sommerbyen Ejby har hvert havelod i efteråret 2016 fået 2 stk. to-kammerbeholdere til indsamling af emballageaffald. Den affaldsløsning blev aftalt mellem Glostrup Forsyning og bestyrelsen i Sommerbyen Ejby. En beboer i Sommerbyen Ejby har klaget flere gange og har nu sendt en klage til Miljø- og Teknikudvalget over denne løsning.
  Miljø- og Teknikudvalget skal godkende, at sagen afvises, da den allerede er besvaret af administrationen og da den vedrører en aftale mellem Glostrup Forsyning A/S og Bestyrelsen i Sommerbyen Ejby.

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i kommunens affaldsplan 2015-2024 har Glostrup Forsyning udleveret emballagebeholdere til alle villaer og været i dialog med alle boligselskaber, sommerbyer mv. om den nye ordning. I forbindelse med denne dialog er det besluttet, hvordan emballageaffaldet kan indsamles i hver forening mv.

  Glostrup Forsyning har også været i dialog med bestyrelsen i Sommerbyen Ejby og holdt flere møder med dem. Her valgte Glostrup Forsyning at imødekomme et ønske fra bestyrelsen om at Sommerbyen Ejby ville have en individuel løsning, hvor hvert havelod fik 2 stk. to-kammerbeholdere. Grundet de smalle stier i området er det ikke muligt, at stille beholderne frem til skel ved afhentning og derfor skal hvert havelod have en standplads med fliser på 2x2,2 meter. På den baggrund indkøbte forsyningen beholdere og leverede dem i løbet af efteråret 2016. Indsamlingen startede pr. 1. maj 2017.

  En beboer i Sommerbyen Ejby har klaget flere gange til kommunen over den nye ordning. En af klagerne havde flere medunderskrivere. Han vil have centralt opstillede containere og mener, at kommunen har truffet en afgørelse og at løsningen skulle have været godkendt på sommerbyens generalforsamling. I forbindelse med hans første klage har borgmesteren svaret på hans henvendelse, se bilag.

  I 2016 var han i dialog med kommunens borgerrådgiver omkring sagen. Hun fandt ikke grund til at gå videre med sagen, men henviste ham til muligheden for eventuelt at anlægge en privatretslig sag mod bestyrelsen for Sommerbyen Ejby.

  De første henvendelser har også været forelagt kommunens juridiske afdeling, som ikke havde nogen bemærkninger til sagsbehandlingen. De skrev:
  ”Generelt gælder, at Glostrup Forsyning må lægge til grund, at den forhandlingspart, der forhandles med, har mandat til at kunne indgå i forhandlinger ... I denne sag er der dog intet der tyder på, at Glostrup Forsyning skulle have handlet anderledes.”

  Borgeren har også klaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Den 13. juni 2016 afgjorde de sagen og skrev blandt andet.:

  ”En aftale mellem bestyrelsen for en kolonihaveforening og et forsyningsselskab på baggrund af en affaldsplan udgør ikke kommunal afgørelse, og det udgør heller ikke en ekspropriation. Dette uanset, om bestyrelsen for kolonihaveforeningen ikke har kompetence til at indgå denne aftale.

  Glostrup Kommune har således ikke truffet nogen afgørelse, som kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.  …..”

  Beboeren klager igen til Natur- og Miljøklagenævnet. Den 13. januar 2017 afviser de, at genbehandle hans henvendelse og fastholder, at deres afgørelse af 13. juni står ved magt. 

  Den 16. januar 2017 klager beboeren til Folketingets ombudsmand. Den 18. april 2017 skriver ombudsmanden:

  ”.. Hverken kolonihaveforeningen Sommerbyen Ejby eller Glostrup Forsyning A/S er en del af den offentlig forvaltning, og jeg derfor ikke foretage mig noget i forhold til din klage over foreningen eller selskabet.”

  Glostrup Kommune har 22. maj 2017 modtaget en ny klage fra beboeren om samme emne. Administrationen har svaret på henvendelsen. Den 10. juli 2017 modtages en ny klage som også er stilet til Miljø- og Teknikudvalget.

  Beboeren klager over det samme emne, som administrationen mv. allerede har besvaret. Administrationen vil derfor foreslå Miljø- og Teknikudvalget, at sagen afvises, da den allerede er besvaret og da den vedrører en aftale mellem Glostrup Forsyning A/S og bestyrelsen i Sommerbyen Ejby.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At Miljø- og Teknikudvalget afviser henvendelsen, da den allerede er besvaret af administrationen og da den vedrører en aftale mellem bestyrelsen i Sommerbyen Ejby og Glostrup Forsyning.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 24.  24. Tilsyn med drikkevandskvaliteten i Glostrup

  Resumé

  Orientering af den generelle drikkevandskvalitet i Glostrup Kommune.

  I Glostrup Kommune bliver alle borgere og virksomheder mv. forsynet med vand fra Glostrup Forsyning. Glostrup Kommune fører tilsyn med at drikkevandet har en god kvalitet og med vandværkernes fysiske og hygiejniske tilstand.

  Generelt kan drikkevandskvaliteten fra de to vandværker i Glostrup betragtes som god og stabil.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Forsyning indvinder vand fra fire kildepladser: Vestskoven, Stadionvej, Ørnebjergvej og Ejby. Ejby Vandværk blev nedlagt i 2017 og alt vandet sendes herefter til de to vandværker Hovedvandværket og Hjælpevandværket, hvor vandet gennemgår en simpel vandbehandling, inden det sendes ud til forbrugerne.

  70 - 80% af det vand der bruges i kommunen kommer fra Glostrup Forsynings boringer, det resterende vand leveres af HOFOR.

  Glostrup Forsyning tager løbende prøver af drikkevandet inden det forlader vandværket samt rundt om i ledningsnettet i kommunen. Prøverne analyseres for en række kemiske og bakteriologiske parametre. Analyseprogrammet er fastsat af Glostrup Kommune som tilsynsmyndighed.

  Generelt er vandkvaliteten fra de to vandværker god. I 2016 var der på Hjælpevandværket en overskridelse af grænseværdien for ammonium. Grænseværdien overholdes dog i 2017, da det er lykkes at få en mere effektiv ammoniumsomdannelse i filtrene. Derudover har der i 2017 været en mindre overskridelse af grænseværdien for flourid, som der er ved at blive fulgt op på.

  Med hensyn til de mikrobiologiske parametre bliver der med jævne mellemrum fundet overskridelse ved forbrugernes taphaner. Der er dog ingen overskridelser af de bakteriologiske parametre ved afgang fra de to vandværker, så de fundne overskridelser skyldes derfor ejendommens egne installationer.

  På vandværkerne i Glostrup er der kun påvist pesticider i form af BAM på Hovedvandværket. Koncentrationen ligger forholdsvis stabilt og har siden 2010 ligget under 0,02 µg/l, som er langt under grænseværdien for drikkevand på 0,1 µg/l.

  Ved en boringskontrol af vand fra indvindingsboringen ved Ejby Vandværk, udtaget 1. april 2014, blev der konstateret et indhold af glyphosat på 0,18 µg/l. Der er ikke før eller siden blevet konstateret indhold af glyphosat over detektionsgrænsen i grundvandet i Glostrup Kommune. Analysen fra 2014 betragtes derfor som en fejlanalyse.

  Efter at der blevet fundet rester af ukrudtsmidlet chloridazon over grænseværdien i drikkevandet flere steder i landet fik Glostrup Forsyning i august 2017 udtaget ekstra vandprøver til analyse af stoffet. Der blev ikke fundet rester af chloridazon i vandet fra hverken Hovedvandværket eller Hjælpevandværket.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

  Til orientering.

Mødenr. 2235