Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Flemming Ørhem, O
Leif Meyer Olsen, V
Lars Thomsen, V
Per Hansen, A
Robert Sørensen, Ø


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Dagsordenen godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Økonomi

  -

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Intet.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Regionens offentlige indsats på jordforureningsområdet

  Region Hovedstaden har 10. juli fremsendt deres endelige beretning om indsats på jordforureningsområdet i 2016 og de planlagte indsatser for 2017 og de kommende år. Den kan ses på regionens hjemmeside via dette link: https://www.regionh.dk/miljoe/jordforurening/publikationer/Sider/indberetning-om-forurenede-grunde.aspx

  Udkast til beretningen har været forelagt udvalget på mødet 20. december 2016, og der er ingen væsentlige ændringer i den planlagte indsats, der vedrører Glostrup Kommune.

  Bystien

  Ifølge oplysninger fra pressen kørte en bilist på flugt fra politiet 24. juli i høj fart ind på stisystemet i Hvissinge, til fare for stitrafikanterne. Det fremgår ikke klart, hvordan bilisten er kommet ind på stisystemet. Ved alle adgange fra vej til stinettet er det opsat aflåste bomme, men det vil altid være muligt for en bil at køre (ulovligt) ind på stinettet over græsarealer, gennem institutioner mv.

  Episoden har givet anledning til flere henvendelser fra borgere som bl.a. beklager, at bomme til stisystemet ofte står åbne. Administrationen har på den baggrund rettet henvendelse til bl.a. Vej og Park, Glostrup Forsyning, Glostrup Boligselskab og renovationsfirmaet for at påminde, at bilkørsel på stinettet skal begrænses mest muligt, og at bommene skal låses igen straks efter ind- og udkørsel.

  HMN Naturgas solgt

  Det fælleskommunale interessentskab HMN Naturgas I/S har solgt deres handelsselskab HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. HMN Naturgas A/S sælger natur- og biogas til private kunder og har en kundeportefølje på omkring 215.000. Aftalens parter forventer, at aftalen bliver godkendt af repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S samt konkurrencemyndighederne inden udgangen af 2017.

  Ejerforeningen Glostrup Midtby, Jernbanevej 6-16. Beskæring af træer

  Ejerforeningen Glostrup Midtby har ønsket at få beskåret lindetræerne ved Lille Torv kraftigt.

  Vej og Park har besigtiget området. Det drejer sig om 6 lindetræer, som står meget tæt på den bygning, som henvendelsen omhandler.

  Det vil ikke være muligt at beskære træerne kraftigt og samtidigt beholde deres harmoniske og flotte udseende.

  Da lindetræer samtidigt blive høje træer, så foreslår Vej og Park, at de 6 lindetræer fældes den kommende vinter.

  Området kan eventuelt forskønnes med nogle krukker med planter i.

  Statistik

  Sagsbehandlingstid i Byg.

  Teamet har trukket data fra sagsbehandlerportalen og bearbejdet disse. Disse viser, at kommunen overholder de nationale måltal. Data fremvises på mødet.

  Teamet er stadig presset grundet implementeringen af det nye BBR, samt SKAT’s gennemgang, se nedenfor.

  SKAT’s gennemgang og registrering af samtlige erhvervsenheder.

  På sin vej rundt i landet er SKAT nu kommet til Region Hovedstaden og dermed Glostrup. Det materiale som kommunen var forpligtet til at gennemgå er udført hen over sommerferien. SKAT har orienteret om, at de fra 19. september 2017 begynder at kontakte virksomhedsejere i kommunen. Dette for at få oprettet erhvervsenheder og deres anvendelse i samtlige bygninger. Det vil betyde, at teamet vil få en supplerende sagsportefølje bestående af bl.a. oprettelse af nye adresser, supplerende rettelser i BBR, evt. lovliggørelser, osv., hen over efteråret.

  Skybrud 3. august 2017

  Den 3. august 2017 blev Glostrup ramt af et skybrud, hvor der i Glostrup er målt mellem 20-23 mm på 1 time (målt 3 forskellige steder i Glostrup; Sydvestvej, Ejbydalsvej og Paul Bergsøes Vej).

  Glostrup Kommune har fået henvendelse fra nogle af de grundejere, som har fået vand i kælderen. Der er konstateret vand i kælderen på Ingersvej, Edithsvej, Solvangsvej, Pilevej, Lunddalsvej, Erdalsvej, Skovsangervej, Spurvevej, Svalevej og Rødkælkevej. Glostrup Kommune vil i samarbejde med Glostrup Forsyning undersøge om der er fejl på de offentlige kloaksystemer i disse områder, og hvad der skal til for at løse problemet.

  Derudover har der blandt andet været:

  • tilstoppet hovedledning på Ejby Mosevej, som følge heraf er asfalten skudt op og der har været en del vand på vejen – der bliver igangsat rodskæring mv.
  • vand i tunnel ved Fraligsvej, da kommunens regnvandspumpe sætter ud. Kommunen udskifter styring
  • overløb til Harrestrup Å fra Bjergbakkevej og Borgmester Munks Alle i alt ca. 700 m3.
 4.  4. Orientering om rottebekæmpelse i Glostrup

  Resumé

  Miljø og Teknikudvalget orienteres om status for rottebekæmpelsen i Glostrup Kommune, og hvordan situationen er i forhold til nabokommunerne. Derudover orienteres udvalget om rotteproblemet ved Glostrup Station.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune har som, det har været tilfældet i mange af landets øvrige kommuner, oplevet en kraftig stigning i antallet af rotteanmeldelser. Grunden til den store stigning er formentlig på grund af de milde vintre, hvor flere rotter overlever og har dermed et højere udgangspunkt, når rotter begynder at yngle i foråret. Derudover har der været stor medieomtale om rotteproblemet i Danmark, og det kan have medført, at borgerne er blevet mere opmærksomme på, at man har pligt til at anmelde forekomst eller tegn på rotter til kommunen.

  Rotteanmeldelserne er jævnt fordelt i Glostrup, og det er ikke muligt at udpege særlige problemområder. Der har dog i perioder været en del anmeldelser i kolonihaveforeningerne. Derfor ønsker Glostrup Kommune at lave en oplysningskampagne i 2018, der har til formål at oplyse beboerne om, hvordan de bedst forebygger deres huse og haver mod rotter.

  I 2017 er der etableret rottespærre i kloakken ved alle skoler, ældrecentre og ved de fleste børneinstitutioner. Der har været et par enkelte institutioner, hvor det ikke har været teknisk muligt at opsætte en rottespærre. Der bliver arbejdet på at finde en løsning, så alle institutioner får en rottespærre.

  De fleste rotteanmeldelser omhandler rotter, der er observeret udendørs på grund af kloakbrud, huller i terræn eller rottehold i skur eller ved dyrehold. Ca. 20 % af anmeldelserne skyldes indendørs rotter, som følge af brud på afløbsinstallationer eller en strejfrotte, der er kommet ind af fx åben terrassedør.

  De fleste sager bliver løst uden indvirken fra Glostrup Kommune. Grundejer anmelder forekomst af rotter i Rotteweb og rottebekæmper for direkte besked. Han undersøger, hvad problemet er og bekæmper rotterne ved hjælp af rottehund, gift og fælder. Grundejer får at vide, hvad grundejer selv skal gøre for at løse problemet. I ca. 5 tilfælde om året er det nødvendig for Glostrup Kommune udsteder varsel om påbud om sikring mod rotter.

  Gennem længere tid har der været et rotteproblem ved Glostrup Station og 2G shopping. Situationen er løst ved, at der blevet ryddet op på baneterrænet, skraldeskur er blevet rottesikret og rotterne har spist store mængder gift.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Til orientering.

  Bilag

 5.  5. Endelig vedtagelse af Lokalplan GL92.1 - Kirkebjerg Allé 4 og 6

  Resumé

  Lokalplanforslaget har været i offentlig høring og fremlægges til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 5. april 2017 at sende forslag til Lokalplan GL92.1 - Kirkebjerg Allé 4 og 6 i høring.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for, at to grunde på hjørnet af Kirkebjerg Allé og Linde Allé kan bebygges med åben-lav bebyggelse i form af to villaer.

  Lokalplan GL92.1 lemper enkelte arkitektoniske bestemmelser fra den nuværende Lokalplan GL92 fra 2007, men fastholder den overordnede vision om, at villaerne skal opføres i stil med de bryggervillaer, der ligger i nærområdet langs Linde Allé og Kirkebjerg Allés vestlige side. Lokalplanen sikrer, at villaerne opføres i 1½ etage med gavl i en fastlagt facadelinje samt fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering, bygningsform og materialer. Lokalplanen sætter desuden retningslinjer for klimatilpasning af lokalplanområdet.

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025.

  Forslag til Lokalplan GL92.1 - Kirkebjerg Allé 4 og 6 har været i høring fra den 18. april 2017 til den 19. juni 2017. I høringsperioden indkom 2 bemærkninger. Bemærkningerne fremgår af bilaget Høringssvar.

  Bemærkningerne går på:

  -Ønske fra Seniorrådet om seniorvenlige boliger af tidssvarende størrelse,

  -udtalt begejstring for, at planen kun muliggør villabebyggelse, i tråd med områdets øvrige bebyggelse

  -en tilkendegivelse af, at der muligvis kan slækkes lidt på kravene til villaerne ved at tillade kviste og en forøgelse af bygningshøjden fra 8,5 m til 9 m.

  -et ønske om fastholdelse af kravet til adgang fra Kirkebjerg Allé og anlæggelse af mindst to p-pladser pr. ejendom.

  -et ønske om en opdateret støjmåling foretaget efter REMA 1000 åbnede.

  Administrationens bemærkninger til de enkelte bemærkninger fremgår af bilaget Høringsskema.

  Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer, og derfor foreslår Miljø og Teknik at lokalplanforslaget vedtages uden ændringer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • At forslag til Lokalplan GL92.1 - Kirkebjerg Allé 4 og 6 vedtages endeligt.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 6.  6. Igangsættelse af nyt plangrundlag for Hovedvejen 100/Nørre Alle 1

  Resumé

  Igangsættelse af en ny lokalplan for hjørnet ved Hovedvejen 100 - Nørre Allé 1 fremlægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Ellemosen A/S har indsendt et projektforslag til et markant etageboligprojekt på hjørnet af Hovedvejen og Højvangsvej. Projektet omfatter de to ejendomme Hovedvejen 100 og Nørre Allé 1 samt den lille kommunalt ejede hjørnegrund, der p.t. indeholder et blomsterarrangement udformet som et byvåben.

  Ellemosen A/S søger om ny lokalplan med fuldmagt fra de to private grundejere og har forkøbsret til de to ejendomme. Fuldmagten ligger på sagen. Ellemosen A/S er en projektudvikler, der efter modning og lokalplanlægning af ejendommene forventes at sælge projektet videre til en egentlig bygherre. Projektet kan kun gennemføres, hvis Glostrup Kommune sælger den lille hjørnegrund med byvåbnet til projektet.

  Det indsendte projekt udnytter de bebyggelsesmæssige muligheder i den eksisterende Lokalplan GL27. Dog overskrider projektet den eksisterende lokalplan med yderligere to etager på hjørnet mod Hovedvejen og med bebyggelse på den kommunale hjørnegrund (den med byvåbnet). Projektet kræver således en ny lokalplan.

  Projekt

  Projektet indeholder 41 boliger med en gennemsnitsstørrelse på 85 m² samt en mindre butik/udadvendt funktion på mindst 300 m² langs Hovedvejen og rundt om hjørnet til Nørre Allé.

  Det er projektets intention at skabe et markant hjørne i 7 etager, som sammen med Glostrup Shoppingscenter på modsatte side af Hovedvejen vil danne et portmotiv som indgang til Bymidten. Projektet trappes ned til 6 etager mod Hovedvejen 102, og langs Nørre Allé forslås en bygningshøjde på 5 etager trappende ned til 3 etager mod Højvangsvej. Denne nedtrapning af bygningshøjden skaber en bygningsmæssig sammenhæng med bebyggelserne langs Hovedvejen, Nørre Allé og med de 1,5 etagers huse på nordsiden af Højvangsvej. Projektet tænkes indrettet, så bygningerne fra tre sider omkranser et hævet gårdrum, der er åbent mod vest og derved får eftermiddags/aftensol.

  Adgang til boligerne til fods sker fra gårdrummet via Nørre Allé og Højdevangsvej. Gårdrummet er ca. 500 m² og max 10 % af cykelparkeringen foreslås placeret i gårdrummet.

  To bygningshjørner foreslås udkraget over offentligt fortov med et ønske om at skabe skarpt definerede hjørner fra 1. etage og opefter.

  Kommuneplanforhold

  Kommuneplan 2013-2025 giver mulighed for en bebyggelsesprocent op til 175. Det foreslåede projekt kan ikke opføres med de eksisterende rammer, da projektet med dets ca. 4.500 m² bebyggelse har en bebyggelsesprocent på 291. Sideløbende med lokalplanforslaget skal der derfor udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg.

  Det foreslås, at der igangsættes udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg på baggrund af vedlagte projekt og med følgende rammer:

  ·7 etager langs Hovedvejen

  ·Bebyggelsesprocent på 300

  Parkering

  Det indsendte projekt indeholder fuld p-kælder svarende til ca. 36 p-pladser på egen grund, med adgang fra Højvangsvej. Glostrup Kommunes parkeringsnorm fastlægger, at der skal etableres 1,35 p-pladser pr. bolig (1,5 p-plads minus 10 % pga. stationsnærhed) samt 5 p-pladser til den udadvendte funktion (300 m²) mod Hovedvejen og hjørnet mod Nørre Allé. Dette svarer til, at der skal tilvejebringes ca. 60 p-pladser til det aktuelle projekt.

  Det er dog ikke muligt at skabe plads til 60 p-pladser på egen grund i projektet, idet dette vil forudsætte p-kælder i flere etager. Omvendt vil hjørnegrundene ikke kunne anvendes til tæt boligbebyggelse, hvis al parkering skal kunne rummes på egen grund. De skitserede 36 p-pladser ville i givet fald kun kunne understøtte 23 boliger svarende til et projekt i den halve størrelse. Hverken p-kælder i flere etager eller et byggeri i halv størrelse mener bygherre at være rentabelt. De intentioner om en tættere og mere befolket Bymidte, som er beskrevet i Strategi for udvikling af Bymidten, vil kun kunne indfris hvis der bygges tættere boligbebyggelse - også på lidt vanskeligere grunde som denne.

  For ikke at udhule den samlede parkeringskapacitet i Bymidten foreslås det, at en ny lokalplan kræver anlæg af det fulde antal p-pladser - dog således, at de pladser der ikke kan være indenfor selve projektet må placeres på anden ejendom.

  Da der for øjeblikket ikke er oplagte muligheder for at udvide parkeringskapaciteten i nærområdet, og da flere parkerede biler på de nuværende pladser vil skabe et uholdbart pres på byens parkeringskapacitet, har Glostrup Kommune som en del af Bymidteprojektet igangsat en proces for at optimere parkeringsløsningerne i Bymidten. Som en del af denne indsats forventes der udpeget mulige placeringer af nye offentlige parkeringsfaciliteter.

  På et dagsordenspunkt parallelt med dette foreslås oprettelse af parkeringsfonde som en måde at sikre finansiering af udpegede fremtidige offentlige p-pladser. Den del af parkeringen til dette projekt, som ikke vil kunne anlægges på egen grund, vil kunne etableres som del af en parkeringsfond.

  Yderligere parkeringsanlæg forventes etableret i løbet af en kortere årrække. Indtil sådanne anlæg er etableret, vil parkeringsbehovet til projektet skulle dækkes af de eksisterende offentlige p-pladser. De store p-pladser i Bymidten (i dette tilfælde Højvangsparkeringen), er næsten fuldt belagte i dagtimerne men står halvtomme om natten. Det foreslås derfor, at lokalplanen indrettes, så det sikres, at der i projektet som minimum er plads til de nye funktioners dagparkering i egen kælder. Det kan beregnes, at projektets parkeringsbehov i dagtimerne er 33 p-pladser for boligdelen og 3 p-pladser for den udadvendte funktion, dvs. i alt 36 p-pladser som skitseret i projektets p-kælder. Projektets parkeringsbehov i aftentimerne vil være svarende til parkeringsnormen; 60 p-pladser; således 36 p-pladser i p-kælderen og 24 p-pladser andetsteds - indtil videre på Højvangsparkeringen i aftentimerne, hvor der er ledigt. 

  Det foreslås, at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan på baggrund af vedlagte projektet og med følgende rammer:

  ·Krav om fuld parkeringskapacitet til projektet (60 p-pladser), dog således at der gives mulighed for at parkeringsbehov ud over dagparkering kan etableres udenfor projektet.

  ·Bebyggelse i op til 7 etager mod Hovedvejen trappende ned til 3 etager mod Højvangsvej.

  ·Udadvendt funktion mod Hovedvejen og rundt om hjørnet ved Nørre Allé.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1.at der udarbejdes en ny Lokalplan GL27.1 med ovennævnte udgangspunkt,

  2.at der udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 7 med ovennævnte udgangspunkt,

  3.at der igangsættes en proces for at sælge den kommunalt ejede hjørnegrund til projektet.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Ansøgningen fremmes ikke på nuværende tidspunkt, idet udarbejdelsen af en arkitekturpolitik afventes.

  Bilag

 7.  7. Oprettelse af parkeringsfond

  Resumé

  Godkendelse af muligheden for at etablere p-fonde for at sikre private byggeprojekters medfinansiering af nye kommunale parkeringsanlæg fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  En p-fond kan benyttes som et værktøj til at meddele dispensation fra de sædvanlige krav i en lokalplan om at der skal ske etablering af tilstrækkelig parkering på egen grund. P-fonden fungerer på den måde, at en bygherre bidrager til p-fonden med et beløb svarende til anlægsudgiften af de p-pladser, der ikke er plads til på bygherres egen grund. Den stedlige kommune, der administrerer p-fonden anlægger herefter p-pladser i rimelig afstand fra bygherres projekt.

  En p-fond er i princippet ikke bundet sammen med den lokalplan, der virker i p-fondens område. Lokalplanen vil under alle omstændigheder skulle fastlægge det ideelle p-krav for et byggeri/et område. P-fonden er et redskab for en efterfølgende dispensation fra lokalplanens krav, og p-fonden indstiftes først til et konkret byggeprojekt/parkeringsprojekt som en del af byggesagsbehandlingen.

  P-pladser, der ikke er anlagt på egen grund, men som er anlagt gennem p-fond, kan enten være private (aflåselige/reserverede) eller offentligt tilgængelige (med 50/50 kommunal medfinansiering). I begge tilfælde etableres p-pladserne af kommunen, men der vil alene være tale om offentlig drift ved offentligt tilgængelige p-pladser. Oprettelse af p-fond er reguleret i Byggeloven.

  P-fonde benyttes i en række kommuner som et værktøj til byudvikling i tætte byområder. Lovgrundlaget for p-fonde er strammet op gennem en ændring af Byggeloven i 2014, så rammerne nu er meget konkrete. Det er således entydigt, hvordan en fond skal oprettes og administreres. Der har tidligere været eksempler på kommuner, der ikke har etableret de lovede p-pladser, jf. p-fondenes formål. Derfor er det gennem Byggelovens opstramning sikret, at der forud for oprettelsen af en p-fond skal skitseres et konkret parkeringsanlæg. Derved vil der være en konkret sammenhæng mellem de aftalte p-pladser i p-fonden og et efterfølgende anlægsprojekt. Loven kræver, at de aftalte p-pladser skal være anlagte (i brug) inden 5 år, og ellers skal indbetalte bidrag tilbagebetales til bygherre.

  I det konkrete tilfælde med et kommende byggeprojekt for Hovedvejen 100, hvor der ansøges om ny lokalplan i et parallelt dagsordenspunkt, vil en dispensation fra lokalplanens parkeringsbestemmelser skulle meddeles om ca. 1-1½ år. Dette tidsrum vil skulle anvendes til at finde mulige placeringer af yderligere parkeringspladser samt forberede oprettelse af en p-fond.

  I kraft af bl.a. Bymidtestrategien er der forventninger om, at Bymidten vil blive tættere bebygget ad åre. Kravet til 100 % parkering på egen grund kan blive svært udfordrende for bygherrer at opfylde for nogle af ejendommene i Bymidten, hvilket kan hæmme den ønskede udvikling. Derfor forventes det, at efterspørgslen på parkeringsfondebliver aktuel for flere og flere ejendomme i takt med udviklingen af ejendommene og Bymidten.

  I Bymidten er der ikke plads til yderligere parkering i form af traditionelle parkeringspladser. Nye p-pladser etableret som et resultat af en p-fond vil forventeligt blive som p-huse alternativt p-kældre. Anlægsudgiften til en p-plads i et p-hus er skønsvist 400.000 kr. og anlægsudgiften til en p-plads i en kælder er skønsvist 600.000 kr. Hvis et konkret parkeringsprojekt ønskes udført som offentlig parkering, skal Glostrup Kommune afholde halvdelen af anlægsudgiften og derefter forestå den efterfølgende drift. Det er mest hensigtsmæssigt med offentlige p-pladser, da de kan anvendes mest fleksibelt.

  I forbindelse med Bymidteprojektet er der igangsat en analyse af det fremtidige parkeringsbehov for Bymidten når denne forventes fortættet med yderligere boliger og erhvervsbebyggelse. Som en del af denne analyse, vil det blive undersøgt hvilket behov, der er for yderligere offentlige p-pladser i Bymidten herunder, hvordan og hvor nye p-pladser bedst vil kunne etableres. I forlængelse af denne analyse vil der kunne tilvejebringes skitser af konkrete nye p-anlæg.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1.at muligheden for at oprette p-fonde i Glostrup Kommune godkendes

  2.at der igangsættes udarbejdelse af rammer for vedtægter for kommende p-fonde.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
 8.  8. Pleje af træer langs veje og på kommunale arealer

  Resumé

  En del træer langs kommunens veje og på offentlige arealer har fået en størrelse, der medfører gener for de omkringliggende ejendomme. Dette gælder bl.a. ejendomme langs Præstestien, hvor det foreslås at igangsætte en 2-årig udskiftning af de nuværende store træer med træer der ikke opnår samme højde. Det foreslås desuden, at der igangsættes udarbejdelsen af en flerårig plan for beskæring/udtynding/fældning/erstatning af kommunale træer, hvor disse giver gener for de omkringliggende ejendomme.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med kommunens udbygning er der i de fleste boligområder gennem årene anlagt bevoksninger for at opnå et grønt præg omkring boligerne. Flere at disse træer har efterhånden opnået en størrelse, der medfører skyggegener og andre gener for en række beboere. Dette har medført at administrationen med jævne mellemrum modtager ønsker om beskæring eller fældning af nogle af de store kommunale træer.

  Et af de områder, hvorfra der ofte kommer borgerhenvendelser, er beboelsen Gadager nord for Præstestien, hvor der langs stien står en blanding af høje asketræer, egetræer og en underbevoksning af tjørn. Administrationen har drøftet problemerne med skygge fra de store træer med Glostrup Boligselskab (hvorunder Gadager hører) og det er foreslået at lave en flerårig plan (fx over 2 år) for erstatning af de høje træer med en sammensætning af hassel, tjørn, hyld, æble og syren. Denne sammensætning vil være til glæde for borgerne såvel som for fugle og dyrelivet generelt.

  Det vurderes, at udgifter til fældning, rodfræsning, indkøb og sætning af nye træer, samt pleje vil beløbe sig til ca. 400.000 kr. over en 2-årig periode.

  Udover træerne langs Præstestien er der mange andre kommunale bevoksninger, der er modne til beskæring/fældning/erstatning, for at opretholde en grøn og attraktiv kommune. Administrationen foreslår derfor, at der igangsættes en registrering af problemerne med store kommunale bevoksninger, samt en flerårig plan for løsning af problemerne. Desuden udarbejdes forslag til en række principper for kommende beplantning, således at det fremover undgås at skabe gener med større træer.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At der forsøges indarbejdet et beløb på 400.000 kr. i Budget 2018, fordelt med 200.000 kr. i to år, til erstatning af træerne langs Præstestien ved Gadager
  2. At administrationen igangsætter udarbejdelsen af en plan for udskiftning af større kommunale bevoksninger, der giver gener for de omkringboende. Planen vil blive forelagt udvalget til godkendelse.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Det blev besluttet, at der udarbejdes en egentlig plejeplan for kommunens træer og buske.  
 9.  9. Politik for fuglevenlig pleje af kommunens grønne områder

  Resumé

  En borger har henvendt sig med ønsket om at kommunen udarbejder en politik for pleje af de grønne områder, så de fremstår fuglevenlige hele året.

  Sagsfremstilling

  Træer og anden beplantning har generelt borgernes store bevågenhed, da det er et meget tydeligt og betydeligt landskabselement for både mennesker, flora og fauna. Samtidigt med at beplantning er et vigtigt landskabselement, så skal det indpasses i forhold til flere hensyn. Hensyn til blandt andet trafiksikkerhed, bygninger, belægninger, lys/skygge, rationel drift, fuglelivet, øvrigt dyreliv samt lokalplaner. Administrationen tager alle hensyn i betragtning, når der anlægges nye beplantninger.

  Også plejen/driften af de eksisterende beplantninger er underlagt de samme hensyn som nævnt ovenfor.

  Inden for disse rammer tilbyder kommunen fugle- og dyrelivet så gode betingelser som muligt. Især i de større sammenhængende beplantninger tilstræbes det at have en så varieret flora som muligt. Her kan især fremhæves området omkring Ejby Mose, hvor væltede træer for lov at blive liggende og selvsåninger får lov at stå. Alt sammen til gavn for biodiversiteten.

  En generel politik for fuglevenlig pleje anses derfor ikke som nødvendigt på nuværende tidspunkt. Det foreslås, at et udstrakt hensyn tages til flora og fauna i områder, som i fremtiden skal have en ny bevoksningsstruktur. Det vil sige plantning af træer og buske, som bærer frugter, som tilgodeser dyrelivet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • udvalgsformanden foreslår, at sagen sendes til høring i Grønt Råd.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 10.  10. Parkerede lastbiler på Kirkebjerg Allé

  Resumé

  Kommunen har modtaget vedhæftede henvendelse fra beboerne på Kirkebjerg Allé 3 med klage over ulovlig parkerede lastbiler på Kirkebjerg Allé.

  Sagsfremstilling

  I juni modtog kommunen en henvendelse fra beboerne på Kirkebjerg Allé 3 med klage over at lastbiler til Rema 1000 parkerer ulovligt på Kirkebjerg Allé mellem Stationsparken og indkørslen til Rema 1000 for at læsse varer af. I henvendelsen er fotos af trafiksituationen på Kirkebjerg Allé ved Rema 1000. Beboerne mener, at dette er til stor fare for de bløde trafikanter og er især nervøse for de mange børn som cykler på Kirkebjerg Allé. De beder derfor kommunen om at finde en løsning på dette daglige problem som sikrer de bløde trafikanter.

  På baggrund af denne henvendelse har administrationen anmodet Parkeringskontrol Nord om at have fokus på ulovlig parkerede lastbiler på Kirkebjerg Allé. Det har de haft siden.

  Administrationen har ligeledes kontaktet Rema 1000 og anmodet om at de vejleder deres leverandører i, hvor de lovligt kan holde og læsse varer af til forretningen. Rema 1000 beklager problemet med parkerede lastbiler og har lovet endnu engang at præcisere overfor deres leverandører at de overholder de givne retningslinjer. Rema 1000 deltager også gerne i en konstruktiv dialog, hvis kommunen kan se konkrete muligheder for at løse problemet på praktisk vis.

  Borgmesteren har besvaret henvendelsen fra beboerne på Kirkebjerg 3 og orienteret om ovenstående. Dette svar er beboerne på Kirkebjerg Allé 3 ikke tilfredse med, da situationen har været den samme i 2½ år og der ikke er sket nogen forbedring og de beder os derfor finde på noget andet for at løse dette stigende problem. Henvendelsen forelægges derfor Miljø- og Teknikudvalget.

  Henvendelser fra beboerne på Kirkebjerg Allé er vedhæftet sagen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • Til drøftelse.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Sagen blev drøftet.

  Lars Thomsen (V) foreslog, at der optegnes en gul stribe på Kirkebjerg Allé ud for Rema1000.

  For forslaget stemte:

  Lars Thomsen (V), Leif Meyer Olsen (V), Per Hansen (A) og Robert Sørensen (Ø).

  Flemming Ørhem (O) undlod at stemme.

  Bilag

 11.  11. Trafiksanering af Ørnevej og Glentevej

  Resumé

  Udvalget anmodes om at tage stilling til et forslag til trafiksanering af Ørnevej og Glentevej.

  Sagsfremstilling

  Udvalget har ved flere møder drøftet muligheden for af forbedre forholdene for bløde trafikanter på Ørnevej og Glentevej. Senest har sagen været behandlet på mødet den 15. november 2016, hvor det blev besluttet, at ”administrationen tager kontakt til boligselskabet med henblik på undersøgelse af muligheden for etablering af cykelsti på midterarealet mellem Ørnevej og Glentevej, hvorefter sagen genoptages”.

  Administrationen har herefter afholdt møde med Glostrup Ejendomsselskab (KAB) og repræsentanter for Engbrydeparken, hvor mulighederne for etablering af en sti gennem området er drøftet. Administrationen har desuden fået udarbejdet et økonomisk overslag for etablering af sti gennem Engbrydeparken, hvoraf fremgår at udgiften forventes at blive 3.940.000 kr.

  Sagen har herefter været drøftet med udvalgsformanden og det er aftalt, at udvalget forelægges et forslag til trafiksanering af Ørnevej og Glentevej, uden anlæg af sti (skitseforslag vedhæftet sagen). Det foreslås således at:

  -der etableres indsnævring (port) i hver ende af Ørnevej og Glentevej, og i mellem portene anlægges 2 stk. 40 km bump. Udgiften forventes at blive 470.000 kr.

  På projekt 223.038 – Pulje til bløde trafikanter er der i øjeblikket et restbeløb på 4,2 mio. kr. Heraf er der givet anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. Det foreslåede projekt kan således holdes indenfor den afsatte anlægsbevilling.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller:

  ·At Ørnevej og Glentevej trafiksaneres i overensstemmelse med det ovenfor beskrevne.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  Indstillingen godkendt med den justering, at trafiksaneringen sker ved indsnævringer i stedet for bump.

  På dette møde tages der ikke stilling til cykelsti, hvilket udvalget anmoder administrationen om at udarbejde forslag til.

  Bilag

 12.  12. Tillægsdagsorden - Belysning i Byparken

  Resumé

  Administrationen indstiller at Social og Sundhedsudvalget på mødet den 23. august 2017 anbefaler, at restbeløbet i driftspuljen ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet” på kr. 265.000 anvendes til etablering af belysning i Byparken under forudsætning af, at Miljø og Teknikudvalget anbefaler bevilliget kr. 60.000 kr. fra anlægspuljen ”Pulje til bløde trafikanter” til samme formål.

  Sagsfremstilling

  Efter etableringen af belysning langs stierne i Solvangsparken kan det konstateres, at det har virket trygheds- og sikkerhedsfremmende, og at der er øget brug af parken efter mørkets frembrud.

  Derfor foreslås det, at lignende belysning etableres i Byparrken. I dag er kun den sydlige sti belyst, og der foreslås opsat yderligere ca. 22 lamper langs de andre stier i parken (oversigtskort vedlagt som bilag).

  Den samlede udgift vil være ca. 325.000 kr. Det er indstillet til Social og Sundhedsudvalget, at restpuljen til ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet” på 265.000 kr. medgår i finansieringen (dagsordenspunkt vedlagt som bilag), og her indstilles, at de resterende kr. 60.000 finansieres over ”Pulje til bløde trafikanter” (gående og cyklende i parken).    

  Økonomi

  Det foreslås, at overføre 60.000 kr. fra anlægsprojektet 223.038 Pulje til bløde trafikanter til driftspuljen ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet” under Økonomiudvalget. De samlede udgifter til etablering af lys i Byparken afholdes herefter af puljen til ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet”.

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  223.038

  Pulje til bløde trafikanter

  Puljen ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet”

  -60.000

  60.000

  -60.000

  I alt

  0

  -60.000

    Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  1. At Miljø og Teknikudvalget anbefaler godkendt, at 60.000 kr. fra ”Pulje til bløde trafikanter” bevilges overført til puljen ”Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet” til medfinansiering af etablering af belysning langs stierne i Byparken ved opsætning af ca. 22 lamper. Anbefalingen sker under forudsætning af, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler godkendt, at 265.000 kr. fra nævnte pulje bevilges til samme formål,

  2.At Miljø og Teknikudvalget anbefaler godkendt at anlægsbevillingen på projekt 223.038 reduceres med 60.000 kr. Anbefalingen sker under forudsætning af, at første punkt godkendes.

  Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-08-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

Mødenr. 2214