Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Pia Hagbarth Dahlin, O
Leif Meyer Olsen, V
Ina-Maria Nielsen, V
Freddie Rose, A
Per Hansen, A
Robert Sørensen, Ø
Sophie Dahl Brohus, V


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kulturudvalget den 19-09-2017

  Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning i Kulturudvalget den 19-09-2017

  Intet.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kulturudvalget den 19-09-2017

  • Drøftelse vedr. formidling af udviklingsprojektet for Glostrup Fritidscenter. Tages op på næste møde.  
  • Ros til plakater for Glostrup Byhistorisk Hus.  
 4.  4. Orientering om Aktivitetscentrets aktiviteter og fremtidsplaner

  Resumé

  Orientering om Aktivitetscentrets aktiviteter og fremtidsplaner, herunder besigtigelse af lokalerne.

  Sagsfremstilling

  Daglig leder af Aktivitetscentret på Sydvestvej holder et oplæg om centrets værdier og aktiviteter samt fremtidsperspektiver, herunder de muligheder som ombygningen giver. Mødet afholdes i Aktivitetscentret, hvor lokalerne også besigtiges.   

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kulturudvalget den 19-09-2017

  Til orientering.

 5.  5. Ansøgning om tilskud til maleriudstillinger

  Resumé

  Ansøgning om tilskud fra privat initiativtager til maleriudstillinger.

  Sagsfremstilling

  En privat initiativtager - Arild Linde Petersen - søger om tilskud til anskaffelse af staffelier til idé om indretning af lokale til udstilling af malerier.

  Ideen er at indrette et tomt lokale på Diget til udstilling af malerier, hvor det dels er en blivende udstilling og dels gæstekunstneres salgsudstilling. Endvidere med opretning af salgssted med plakater mv. samt film og små historier fra livets virkelighed i pamfletform.

  Initiativtageren oplyser, at stedet skal ses som et museum, der har en fast billedrække, der ikke må sælges. Endvidere at der vil blive søgt om hjælp til oprettelse fra fonde, erhvervsliv m.m.

  Initiativtagerne har lånt et lokale på Diget frem til 1. januar 2018 og søger om tilskud til 50 stk. staffelier á 299 kr. stykket. I alt ca. 15.000 kr. til fremvisninger. Det er oplyst, at det er til fremvisning af den blivende udstilling uden salg.   

  Det er administrationens vurdering, at der er tale om et privat initiativ, der er tæt på at være et galleri med private indtægter. Gallerivirksomhed kan som udgangspunkt ikke støttes og i praksis vil det være vanskeligt at skelne mellem salgs og blivende udstillinger.  

  Økonomi

  Der er modtaget følgende budget til projektet for den første måned.

  Udgifter

  Pris

  El

  2.000 kr.

  Staffeli

  15.000 kr.

  Inventar

  2.000 kr.

  Fernisering

  2.000 kr.

  Annoncer

  5.000 kr.

  Rengøring

  1.000 kr.

  I alt

  27.000 kr.

  Der søges om dækning af udgifterne til staffelier på 15.000 kr.

  Der er uvist, hvor længe lokalet kan lånes.

  Der resterer 67.927 kr. i kulturpuljen. Såfremt Kulturudvalget bevilger 15.000 kr. til dette projekt er der 52.927 kr. til yderligere fordeling.

  Indstilling

  Center for Kultur og Idræt indstiller:

  ·At ansøgningen ikke imødekommes. 

  Beslutning i Kulturudvalget den 19-09-2017

  Indstillingen godkendt.

 6.  6. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, afholdelse af julearrangement

  Resumé

  Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 til afholdelse af julearrangement for enlige, ensomme, ældre borgere.

  Sagsfremstilling

  Der er en gruppe af frivillige med Inge Lindstrøm og Lise-Lotte Kjær som tovholdere, der gerne vil arrangere en juleaften for ældre borgere. Arrangementet vil blive afholdt i Aktivitetscentret fra kl. 15 til kl. 20 og der vil være plads til max. 100 deltagere. Hver deltager vil blive bedt om at medbringe en lille gave.


  Ansøger lægger op til en egenbetaling på 100 kr. og fremsender nedenstående budget.

  Mandelgaver og præmier

  2.500 kr.

  Musiker

  1.000 kr.

  Frivillig- og musikerforplejning

  2.500 kr.

  Pynt og borddækning

  1.000 kr.

  Komplet julemiddag

  27.500 kr.

  Vin, kaffe og småkager

  5.000 kr.

  I alt

  39.500 kr.

  Egenbetaling                  

  10.000 kr.

  Total

  29.500 kr.

  Der ansøges om et tilskud på 29.500 kr. Transportudgift er ikke indregnet i ovenstående budget.


  Såfremt initiativet skal støttes, anbefaler administrationen følgende:

  1. At der stilles krav om at deltagere er enlige
  2. At støtten ikke gives til mad, drikke, gaver og præmier.   

  Administrationen vurderer desuden, at der skal forventes en udgift til transport, da servicebussen ikke kører efter kl. 14.

  Såfremt der bevilges støtte til projektet kan det være til nedenstående udgifter:

  Mandelgaver

  0 kr.

  Musikere

  1.000 kr.

  Forplejning, frivillige og musikere

  0 kr.

  Pynt og borddækning

  1.000 kr.

  Komplet julemiddag

  0 kr.

  Kaffe og småkager

  0 kr.

  Transport

  12.000 kr.

  Tilskud i alt

  14.000 kr.

  Økonomi

  I § 18-puljen er der 239.660 kr. til fordeling.

  Såfremt der bevilges 14.000 kr. til julearrangement fra § 18-puljen resterer der 225.660 kr. til fordeling resten af året.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller: 

  • At Kulturudvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om der skal gives tilskud og i givet fald til hvilke udgiftsposter.

  Beslutning i Kulturudvalget den 19-09-2017

  3 stemmer for tilskud til ansøgernes budget med tilskud til spisning: Freddie Rose (A), Per Hansen (A) og Robert Sørensen (Ø).

  4 stemmer imod: Pia Hagbarth Dahlin (O), Ina-Maria Nielsen (V), Sophie Dahl Brohus (V) og Leif Meyer Olsen (V).

  Alle stemmer herefter for administrationens forslag for tilskud på 14.000 kr. til julearrangementet på betingelse af

  • At deltagerne er enlige
  • At støtten ikke gives til mad, drikke, gaver og præmier.   
 7.  7. Tillægsdagsorden - Status på kunstgræs

  Resumé

  Orientering om status på anlæggelse af kunstgræsbane.

  Sagsfremstilling

  I processen med etablering af den nye kunstgræsbane i Glostrup Idrætspark har projektgruppen været i dialog med følgende interesse/følgegrupper: Glostrup Atletik, Glostrup Fodboldklub og Glostrup Festival for dels af informere om projektet og dels for at høre de forskellige interessegruppers ønsker og kommentarer til anlægget af kunstgræsbanen.

  Der er på baggrund af dialogen med Glostrup Fodboldklub projekteret med et opvarmningsareal langs med kunstgræsbanen, der skal fungere som kombineret opholds- og opvarmningsareal for fodboldklubberne. Det har været et stort ønske at skabe et område, der også kan anvendes som areal for tilskuere samt forældre og pårørende til især de yngre spillere. Opvarmningsarealet kan ligeledes indrettes med flere 3-mandsbaner, så det bliver muligt for fodboldklubberne at afholde meget store ungdomsstævner på kunstgræsarealet.

  Fodboldklubben har ønsket, at der er sammenhæng mellem opvarmningsarealet og den nye kunstgræsbane. For at imødekomme dette ønske anlægges der ikke hegn mellem opvarmningsarealet og den nye kunstgræsbane.  

  Efter ønske fra fodboldklubben optegnes der to 8-mandsbaner på kunstgræsbanen, således at det bliver muligt at afvikle to kampe på samme tid.

  Arealet nord for kunstgræsbanen bliver efter etablering af regnvandsbassiner retableret med sået græs, således at der kan optegnes henholdsvis 3-, 5- og 8-mandsbaner (se bilag oversigtskort).

  Arealet, der i dag er udlagt til kastegård for Glostrup Atletik, vil ligeledes blive retableret med kastering, opstregning og sået græs.

  Adgangen til kastegården vil efter anlæggelse af kunstgræsbanen foregå via opvarmningsarealet langs banen samt låger i hegnet i henholdsvis den sydlige og nordlige ende af banen.  

  Hele arealet nord for den nye kunstgræsbane skal fungere som et opsamlingsbassin for regnvand, der skal supplere det eksisterende regnvandsbassin, der ligger i det nordøstlige hjørne af Glostrup Idrætspark. Derudover skal vandet i ekstreme tilfælde ledes via det nye bassin nord for kunstgræsbanen til den nedsænkede bane.

  Da det nordlige areal skal sænkes, kan det ikke anvendes i perioden fra slutningen af november 2017 frem til foråret 2019. Dette skyldes til dels det omfattende jordarbejde men fortrinsvis det faktum, at det nyanlagte græstæppe skal rodfæstes, hvilket varer et år, se vedhæftede bilag ”Tidsplan”.

  Efter aftale med Glostrup Atletik flyttes kastetræning til andre lokationer f.eks. Ballerup i anlægsperioden. Der er ligeledes indgået aftale om, at kastestævner i 2018 afholdes på opvisningsbanen og at der i den forbindelse ved hjælp af driftspersonale fra Glostrup Idrætsanlæg bliver udbedret huller i fodboldbane, der måtte komme efter især hammerkast.

  Glostrup Festival har i processen budt ind med behov for at ændre på de flugtveje, der etableres, når festivalen afholdes. Flugtvejen i det nordvestlige hjørne af idrætsparken tages ud af brug, da den ligger skjult bag den kommende kunstgræsbane. Til erstatning for denne flugtvej overvejes anlæggelse af en ny flugtvej langs med eller i nærheden af det eksisterende regnvandsbassin. Der tages i den forbindelse kontakt til Glostrup Boligselskab, da etablering af denne flugtvej betyder anlæggelse af en forbindelse ind over boligselskabets matrikel.

  Glostrup Festival har i forbindelse med anlægget af kunstgræsbanen efterspurgt muligheden for at etablere et ”gøglerstik”, så man undgår at trække store kabler rundt på arealet i forbindelse med afviklingen af festivalen. Stikket bliver placeret i et el-skab i nederste højre hjørne af kunstgræsbanen udenfor hegnet til banen og i umiddelbar nærhed af området, hvor scenen til festivalen opstilles.

  Glostrup Festival har benyttet arealet, hvor kunstgræsbanen skal anlægges til vendeplads og opmarchplads for beredskabet samt parkering til kunstnere mv. Der er derfor behov for en oprydning af buskadset mellem tennishuset og kunstgræsbanen i tilknytning til brandvejen, så dette område kan anvendes til vendeplads mv.

  I bilag er tillige visualiseringer af nedsænket område nord for banen med videre.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kulturudvalget den 19-09-2017

  Til orientering.

  Bilag

Mødenr. 2238