Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Lars Thomsen, V
Ina-Maria Nielsen, V
Susanne Nordbjerg Bach, A
Lisa Ward, A


Fraværende:
Afbud:


Kurt Kjær, O


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Økonomi

  -

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Formanden orienterede om møde i handicaprådet.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  • Orientering om implementering af elektronisk nøgleprogram i hjemmeplejen.
  • Orientering om midlertidige lejekontrakter der anvendes i forbindelse med renoveringen af Stadionkvarteret.
  • Orientering om Tvind-opholdssteder der anvendes af Glostrup Kommune.
 4.  4. Kvalitetsstandard 2018-2019 - Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder efter Servicelovens §§112 og 113

  Resumé

  Kvalitetsstandard for Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder – efter Servicelovens §§ 112 og 113 – 2018-2019 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Kvalitetsstandarden er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet primo oktober 2017 med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der en del ændringer.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder – efter Servicelovens §§ 112 og 113.

  Kvalitetsstandarden for 2018-2019 er vedhæftet som bilag.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder efter Servicelovens §§ 112 og 113 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard tilføjet de ændringer og justeringer, der i øvrigt har været nødvendige.

  I hovedtræk er der ændringer på følgende områder:

  • Leverandør er præciseret for hvert hjælpemiddel
  • Muligheden ”frit valg” er præciseret ved hjælpemiddel
  • Hvis borger har en midlertidig funktionsnedsættelse, kan der nu ydes støtte til hjælpemidler/forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode
  • Præcisering af at borger som hovedregel vil få bevilget hjælpemidler fra den leverandør, som kommunen har indgået indkøbsaftale med
  • Der bevilges ikke presenning til rollator
  • El-cykel slettes
  • Opdeling i trehjulet cykel som hjælpemiddel og trehjulet ladcykel som forbrugsgode
  • Hvis borger ikke har et egnet skur eller udhus til el-køretøj, kan der bevilges en presenning til overdækning eller opsættes garageboks, hvis skønnes nødvendigt
  • Ny procedure, når der ansøges om nødkald, vedr. telefonlinje og opsætning af elektronisk lås på dørlås
  • Førerhunde slettes.

  Ændringerne fremgår af ændringsskemaet, som er vedhæftet som bilag.

  På grund af vedtagelse af lovændringer på området i 2017, som har virkning fra 1. januar 2018, har administrationen skulle nå at indarbejde disse i kvalitetsstandarden for 2018-2019. For at Handicaprådet og Seniorrådet kan høres inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget er kvalitetsstandarden efter aftale med Social- og Sundhedsudvalget sendt direkte i høring sideløbende med, at udvalget 1. behandler kvalitetsstandarden. Derfor er tidsrammen i den tidligere godkendte procedure for kvalitetsstandarder ændret til følgende:

  1. Oktober: 1. behandling i fagudvalgene
  2. Oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Såfremt det besluttes at yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder til borgere med en midlertidig funktionsnedsættelse, kan konsekvensen være en øget udgift til hjælpemidler og forbrugsgoder.

  Det forventes dog samtidig, at der vil være en mindre udgift til andre ydelser, for eksempel hjælp til indkøb og i nogle tilfælde sygedagpenge, da den midlertidige støtte kan være fremmende for den rehabiliterende indsats og gøre borgeren uafhængig af anden støtte.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Forslaget om at presenning ikke bevilges til rollator udgår.

  Ønske om præcisering af procedure vedrørende hjælpemiddel-kvikskranke.

  Bilag

 5.  5. Kvalitetsstandard 2018-2019 - Boligændring/boligindretning efter Servicelovens §116

  Resumé

  Kvalitetsstandard Boligindretning/boligskift efter Servicelovens § 116 – 2018-2019 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Kvalitetsstandarden er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet primo oktober 2017 med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der enkelte ændringer.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Boligindretning/boligskift efter Servicelovens § 116.

  Kvalitetsstandarden for 2018-2019 er vedhæftet som bilag

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Boligindretning/boligskift efter Servicelovens § 116 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard tilføjet de ændringer og justeringer, der i øvrigt har været nødvendige.

  I hovedtræk er der ændringer på følgende områder:

  • Præcisering af at boligindretning er borgers ejendom, og at borger som hovedregel selv er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse heraf
  • Der opsættes som udgangspunkt ikke greb i badeværelser, hvor der kræves retablering af vådrumsmembran
  • Afsnittet om boligskift i form af hjælp til anskaffelse af en anden bolig (huskøb) afkortes til kun at oplyse om, at det er en mulighed.

  Ændringerne fremgår af ændringsskemaet, som er vedhæftet som bilag.

  På grund af vedtagelse af lovændringer på området i 2017, som har virkning fra 1. januar 2018, har administrationen skulle nå at indarbejde disse i kvalitetsstandarden for 2018-2019. For at Handicaprådet og Seniorrådet kan høres inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget, er kvalitetsstandarden efter aftale med Social- og Sundhedsudvalget sendt direkte i høring sideløbende med, at udvalget 1. behandler kvalitetsstandarden. Derfor er tidsrammen i den tidligere godkendte procedure for kvalitetsstandarder ændret til følgende:

  1. Oktober: 1. behandling i fagudvalgene.
  2. Oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Sidste sætning i afsnittet om greb på badeværelse udgår – side 6 i kvalitetstandarden.

  Bilag

 6.  6. Kvalitetsstandard 2018 - Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§112 og 113

  Resumé

  Kvalitetsstandard for Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§ 112 og 113 – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Kvalitetsstandarden er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet primo oktober 2017 med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der enkelte ændringer.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§ 112 og 113.

  Kvalitetsstandarden for 2018-2019 er vedhæftet som bilag.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§ 112 og 13 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard tilføjet de ændringer og justeringer, der i øvrigt har været nødvendige.

  Der er ændringer på følgende områder:

  • Glukosemålingssystem til diabetiker – ny praksis, så der i særlige tilfælde kan ydes hjælp til målingssystemet
  • Urin- og afføringsabsorberende hjælpemidler (bleer) – ny standard
  • Urinafledende hjælpemidler (kateter m.m.) – ny standard.

  Ændringerne fremgår af ændringsskemaet, som er vedhæftet som bilag.

  På grund af vedtagelse af lovændringer på området i 2017, som har virkning fra 1. januar 2018, har administrationen skulle nå at indarbejde disse i kvalitetsstandarden for 2018-2019. For at Handicaprådet og Seniorrådet kan høres inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget, er kvalitetsstandarden efter aftale med Social- og Sundhedsudvalget sendt direkte i høring sideløbende med, at udvalget 1. behandler kvalitetsstandarden. Derfor er tidsrammen i den tidligere godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder ændret til følgende:

  1. Oktober: 1. behandling i fagudvalgene
  2. Oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Drøftet.

  Bilag

 7.  7. Kvalitetsstandard 2018 - Kvalitet og indsatser - Midlertidige Pladser

  Resumé

  Kvalitetsstandard – kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser - 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Kvalitetsstandarden er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet primo oktober 2017 med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  Kvalitetsstandarden er ny.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandarden Kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser – 2018, da der er behov for en beskrivelse/synliggørelse af de indsatser, der tilbydes på De Midlertidige Pladser, så forventningsafstemningen mellem borger, administration og personale på Midlertidige Pladser kan optimeres.

  De Midlertidige Pladser har tidligere indgået i kvalitetsstandarden for Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§ 83 og 84.

  For at Handicaprådet og Seniorrådet kan høres inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget, er kvalitetsstandarden efter aftale med Social- og Sundhedsudvalget sendt direkte i høring sideløbende med, at udvalget 1. behandler kvalitetsstandarden. Derfor er tidsrammen i den tidligere godkendte procedure for kvalitetsstandarder ændret til følgende:

  1. Oktober: 1. behandling i fagudvalgene.
  2. Oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Begrebet ”midlertidige pladser” bør overvejes, når nu målgrupperne er flere.

  Definer ”Akut-begrebet” side 5 i Kvalitetsstandarden.

  Bliv mere præcis i beskrivelsen af hvorvidt hjælp på Midlertidige Pladser adskiller sig fra hjælp i eget hjem.

  Bilag

 8.  8. Tilsynsrapport Parkvænget 2017

  Resumé

  Social Tilsyn har gennemført tilsyn på Parkvænget som igen blev godkendt.

  Sagsfremstilling

  Rapporten er skrevet på baggrund af anmeldt tilsyn den 2. august 2017. Der har ved dette tilsyn været særligt fokus på temaerne "Sundhed og Trivsel" og "Organisation og Ledelse". Under tilsynet blev kvalitetsmodellens andre temaer, kriterier og indikatorer også berørt, så der vil være opdateret information gennem hele rapporten. Dog er temaet "fysiske rammer" ikke opdateret, da indholdet stadig er aktuelt fra rapporten 2016.

  Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet har den påkrævede kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer, og at der er tale om et yderst velfungerende tilbud til målgruppen. Vurderingen er baseret på observationer af borgerne, fremsendt dokumentation samt interviews foretaget med ledelsen, medarbejderne samt borgerne. De interviewede borgere gav alle udtryk for, at de trives rigtig godt i tilbuddet, de oplever at blive hørt anerkendt og respekteret, f.eks. ved ny/opfølgning af mål, deltagelse aktivt i fagligrefleksion samt ved ansættelse af ny forstander.

  Socialtilsynet oplever generelt at indsatsen omkring sundhed i tilbuddet er optimal. Vurderingen baseres ud fra de mange sundheds- og aktivitetstilbud, der tilbydes til borgerne, den kost der serveres, samt det at der tages hensyn til de enkelte borgeres behov, der gives relevant vejledning og mulighed for, at der kan udarbejdes individuelle kostplaner, hvis behovet er der. Tilbuddet har fokus på forebyggelse af overgreb af medarbejdere og borgere i mellem men også borgerne internt, herudover er der fokus på at arbejde konfliktnedtrappende. Tilbuddet har sidst haft en magtanvendelse i juli 2016. Magtanvendelsen blev indberettet.

  Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet grundlæggende har en kultur, som anerkender og inddrager borgerne i det omfang, som de har resurser til. Tilbuddets anerkendende tilgang og metoder understøtter desuden, at tilbuddet ikke udøver magtanvendelser og/eller overgreb.

  Herudover lægges der vægt på, at tilbuddets medarbejdere alle skal gennemføre en intern uddannelse. At det prioriteres, at medarbejdergruppen har fælles faglig udgangspunkt i forhold til tilgangen til borgerne samt fælles referenceramme i forhold til faglige drøftelser.

  Tilbuddet har kultur for udvikling og sikker drift, og med ny forstander i tilbuddet udtrykkes der visioner for at fortsætte dette og samtidig gøre tilbuddet synlig i form af f.eks. at lære fra sig.

  Socialtilsynet oplever grundlæggende, at dokumentationen i tilbuddet har den fornødne kvalitet, handleplanerne er skrevet pænt og i et ordentligt og redeligt sprog. Tilsynet blev dog opmærksom på, at medarbejderne mangler flytbare arbejdsstationer/computere til at udføre den nødvendige dokumentation. Medarbejderne har vanskelige vilkår i forhold til tilgang til computer, særligt i forbindelse med dokumentation skrevet sammen med de enkelte borgere, da borgerne, ifølge arbejdstilsynet, ikke må opholde sig på personalekontorene.

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 9.  9. Tilsynsrapporter bofællesskaber Vestervej og Toftevej

  Resumé

  Social Tilsyn har gennemført tilsynsbesøg på vores bofællesskaber Vestervej og Toftevej.

  Socialtilsynet har igen godkendt begge bofællesskaber.

  Sagsfremstilling

  Toftevej

  Socialtilsynet konkluderer, at borgerne generelt trives på tilbuddet, samt at borgerne trives med den hjælp de modtager og de relationer, de har på tilbuddet med ansatte og andre beboere. Tilbuddet har fokus på flere vigtige områder af borgernes liv såsom selvstændighed, sociale kompetencer, motion og kost.

  Socialtilsynet konkluderer, at de tidligere iværksatte organisationsændringer har været positive for borgerne på tilbuddet og at organisationen i fællesskab aktuelt orienterer sig fremad.

  Socialtilsynet konkluderer, at ledelsen har en klar plan for den videre udvikling af tilbuddet, at medarbejdere er inddraget i processen og at ledelsen har iværksat, at medarbejderne på forskellige vis bliver støttet i denne proces.

  Planen for den videre udvikling omfatter bl.a. mere målrettede handleplaner, faglig metoder og systematisk evaluering til brug for læring.

  Endeligt vurderer socialtilsynet, at ledelsen og medarbejderne er bevidste om at tilbuddets dokumentationsarbejde skal kvalificeres, hvilket der er udarbejdet konkrete indsatsplaner for igennem 2017.

  Fokus på resultat og progression vil være en del af denne indsats.

  Vestervej

  Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets tilgange og metoder er velegnede til tilbuddets definerede målgruppe.

  Socialtilsynet har i 2014 givet tilbuddet et opmærksomhedspunkt i forhold til at arbejde med tilbuddets dokumentationspraksis. Socialtilsynets konklusion er, at tilbuddet fortsat er i gang med at få deres relativ nye dokumentationssystem fuldt ud implementeret.

  Socialtilsynet vurderer, at Opgangsbofællesskabet Vestervej har den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer, og at der er tale om et velfungerende tilbud til den definerede målgruppe. Nogle af de borgere, der er visiteret til tilbuddet, falder imidlertid uden for målgruppen og socialtilsynet vurderer, at det kan

  udfordre tilbuddets faglige tilgang og metoder.

  Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet i 2017 vil arbejde på at redefinere tilbuddets målgruppe samt arbejde på at definere, hvilke fælles tilgange og metoder, der fremadrettet skal arbejdes efter i tilbuddet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 10.  10. Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandicapområdet

  Resumé

  Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandicapområdet.

  I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerantal for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regioners kommuner. Glostrup Kommune har den laveste gennemsnitsudgift pr. modtager. Derimod er antallet af borgere, der modtager støtte, relativ højt i sammenligning med de andre kommuner i Region Hovedstaden. Placeringen for Glostrup vedrørende disse to parametre ligger i tråd med tidligere år.

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for undersøgelsen er markant udgiftsvækst på området i de seneste år i de fleste kommuner. Til dette indgår et helt enkelt behov for viden om, hvorvidt man som kommune ligger højt eller lavt sammenlignet med andre kommuner hvad angår antallet af modtagere og niveauet for enhedsudgifterne.

  Sammenligning med tidligere år viser, at enhedsudgifterne er ret stabile, men at især modtagerantallet er stigende. Det gælder også for Glostrup Kommune. Den samlede gennemsnitsenhedspris er dog blevet lavere end tidligere.

  Tidligere har der været nedsat diverse arbejdsgrupper på tværs af kommunerne for at sammenligne praksis og vurderinger af hinandens sager. Det blev konkluderet, at kommunerne har en lignende strategi, styring og vurdering af sagerne.

  Administrationen vil gennemgå rapporten og den overordnede budgetudvikling på mødet.

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til orientering.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Til orientering.

  Bilag

 11.  11. Kortlægning af akutte somatiske indlæggelser på børneområdet

  Resumé

  Social- og Sundhedsudvalget orienteres om en kortlægning af akutte somatiske indlæggelser på børneområdet i Glostrup Kommune. Børne- og Skoleudvalget behandler sagen sideløbende.

  Sagsfremstilling

  Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet blev indført i 2007 med det formål, at kommunerne skal finansiere dele af deres borgeres udgifter på sundhedsområdet – herunder også indlæggelser.

  Primo 2018 træder regeringens og KL’s justering af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i kraft. Justeringen vil betyde, at medfinansieringen fremover bliver aldersafhængig, således at den laveste grad af medfinansiering afregnes for de 3-64-årige.

  For de 0-2-årige samt 65-79-årige vil der blive en højere grad af medfinansiering, og den højeste grad vil blive afregnet for borgere over 80 år.

  Det vil således fremadrettet blive dyrere for kommunerne, når deres 0-2-årige samt +65-årige borgere bliver indlagt på hospital.

  Kortlægning

  Ændringen omkring medfinansiering har givet anledning til, at Glostrup Kommune har kortlagt området akutte somatiske indlæggelser på børneområdet i Glostrup Kommune (se bilag).

  Formålet med kortlægningen af indlæggelser blandt børn er at identificere typiske og hyppige indlæggelsesårsager og på denne baggrund vurdere, om det vil være relevant at iværksætte forebyggende indsatser i relation hertil.

  Analysen viser, at Glostrup Kommune gennem de seneste år, generelt set har haft et faldende antal akutte indlæggelser på børneområdet. Dette betyder, at den kommunale medfinansiering er faldet tilsvarende. I 2016 var der 553 akutte somatiske indlæggelser af børn mellem 0-16 år, hvoraf over halvdelen lå i aldersgruppen 0-2 år. Det samme gjorde sig gældende i 2012, hvor der var 661 akutte somatiske indlæggelser. For en del af indlæggelserne hos de 0-2årige er problematikkerne relateret til visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden såsom gulsot, vækst- og trivselsproblematikker hos den nyfødte. Disse problematikker er ofte vanskelige at forebygge, da børnene skal indlægges og tilses af en læge for at blive behandlet. Disse indlæggelser er således nødvendige og ikke mulige at forebygge med indsatser fra sundhedsplejen.

  Da mange indlæggelser af børn primært sker via almen praksis og 1813, vurderer administrationen, at der ikke på nuværende tidspunkt er et behov for at iværksætte nye konkrete tiltag, som vil kunne forhindre indlæggelser af børn.

  Opmærksomhedspunkter i fremtiden

  Analysen peger på flere mulige opmærksomhedspunkter i det videre arbejde. Pt. er administrationen i gang med at identificere sammenhængen mellem indlæggelsesårsager og de diagnosekoder og -grupper de anvender på hospitalerne. Bl.a. diagnosegrupperne ”Faktorer af betydning for sundhedstilstanden og kontakter med sundhedsvæsnet” og ”symptomer og abnorme fund som ikke klarificeret andet steds”, da en del børn indlægges under denne diagnosegruppe. Dette gør sig særligt gældende for de 0-1årige børn. Indlæggelsesårsagerne, der tilhører disse diagnosegrupper er ved at blive identificeret, da det er en mulighed, at der på hospitalerne registreres ’forkert’ eller uhensigtsmæssigt i forhold til afregning af den kommunale medfinansiering.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 12.  12. Disponering af Værdighedspuljen 2018

  Resumé

  Glostrup Kommune modtager i forbindelse med implementering af værdighedspuljen 4.164.000 kr. af Sundheds- og Ældreministeriet i 2018.

  Glostrup Kommune skal senest 1. november 2017 meddele ministeriet, hvordan kommunen ønsker at disponere midlerne i værdighedspuljen for 2018.

  Sagsfremstilling

  Center for Sundhed og Velfærd foreslår, at følgende aktiviteter i 2017 fortsætter i 2018:

  Aktivitet

  Årlig udgift

  Udviklingssygeplejerske:

  480.000 kr.

  Opnormering med 6 SOSU assistenter:

  2.460.000 kr.

  Opnormering med 2 sygeplejersker:

  890.000 kr.

  Funktionstillæg til demenskoordinatorer:

  72.000 kr.

  Frivillighed – venneforeninger:

  100.000 kr. 

  I alt

  4.002.000 kr.

  Center for Sundhed og Velfærd foreslår, at det resterende beløb 162.000 kr. anvendes til

  Aktivitet

  Årlig udgift

  Klinisk udstyr, fx 2 stk. blærescannere

  130.000 kr.

  Lækkerier til beboerne på ældrecentrene

  32.000 kr.

  I alt

  162.000 kr.

  Formålet med det kliniske udstyr er at undersøge og behandle borgere i eget hjem og undgå indlæggelse. På såvel Midlertidige Pladser som ældrecentrene vil udstyret medvirke til at nedsætte nogle af de akutte indlæggelser, som ofte varer få timer grundet residual urin.

  Det resterende beløb anvendes til forskellige lækkerier på ældrecentrene. Formålet er at skabe hygge og glæde på ældrecentrene, og at køkkenerne genoptager traditionen med slik, chokolade, kager og Bailey i picnickurvene, som fx hver fredag til ’Vild med dans’, halloween, jul og andre begivenheder.

  Aktiviteterne er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

  Seniorrådet er blevet hørt, om de har forslag til disponering af Værdighedspuljen for 2018. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Center for Sundhed og Velfærd foreslår, at midlerne i Værdighedspuljen for 2018 fordeles således:

  Område

  Udgiftstype

  Aktivitet

  Kr.

  Livskvalitet

  Andet

  Frivillighed - venneforeninger

  100.000

  Andet

  Lækkerier til beboerne på ældrecentrene

  32.000

  Selvbestemmelse

  Løn

  Opnormering med 6 SOSU assistenter

  2.460.000

  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  Løn

  Udviklingssygeplejerske

  480.000

  Løn

  Opnormering med 2 sygeplejersker

  890.000

  Løn

  Funktionstillæg til demenskoordinatorer

  72.000

  Anskaffelser

  Klinisk udstyr (blærescannere)

  130.000

  Samlet forbrug

  4.164.000

  Midlerne ligger udover kommunens allerede vedtagne budget for 2018 og skal anvendes til nye aktiviteter på ældreområdet.

  Lønudgifterne er beregnet ud fra de forudsætninger, der er på de ansættelser, der er foretaget i 2017, og hvad der forventes at blive forbrugt i 2018.

  Indstillingen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er tale om puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  • At administrationens forslag til fordeling af midlerne i Værdighedspuljen for 2018 godkendes.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 13.  13. Opførelse af nye Midlertidige Pladser

  Resumé

  I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler til at finansiere den kommunale andel af en etablering af nye midlertidige rehabiliteringspladser, ombygning og udvidelse af plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen samt en udvidelse med nye plejeboliger på Ældrecenter Hvissinge. Planlægningsfasen for etableringen af nye midlertidige pladser afsluttes nu, og i den forbindelse skal Værdi- og funktionsprogram for byggeriet, tildelingskriterier, nyt navn, tidsplan, bedømmelsesudvalg og økonomi for byggeriet godkendes. Dernæst kan byggeriet sendes i udbud hos 4-5 udvalgte totalentreprenører.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler til at finansiere den kommunale andel af en udbygning af kommunens midlertidige pladser, ombygning og udvidelse af plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen samt en udvidelse med nye plejeboliger på Ældrecenter Hvissinge. Formålet med anlægsprojektet er at skabe rammer, der understøtter en rehabiliterende og aflastende indsats, en forbedring af indsatsen for de demente og fremtidssikre antallet af plejeboliger i kommunen.

  Som kommunalbestyrelsen besluttede 8. februar 2017 opereres der med en model med tre etaper:

  Etape 1: Etablering af nye midlertidige pladser, som tilbygning til Ældrecenter Dalvangen

  Etape 2: Ombygning af de nuværende Midlertidige Pladser, etablering af flexboliger samt ombygning af kælder på Ældrecenter Dalvangen

  Etape 3: Udvidelse med nye plejeboliger på Ældrecenter Hvissinge.

  Denne sag vedrører etape 1.

  Grundlag for udbud af byggeriet

  For at sikre at de nye Midlertidige Pladser danner gode rammer for en rehabiliterende indsats for borgere, pårørende og medarbejdere, har der været gennemført en grundig proces. Der har været studiebesøg i andre kommuner, nedsat arbejdsgrupper og afviklet en workshop med deltagelse af blandt andet Seniorråd, Ældre Sagen og relevante faglige organisationer. Ideer og ønsker til den kommende bygning er løbende drøftet i en politisk følgegruppe med repræsentanter fra partierne bag budgetaftalen for 2017.

  På denne baggrund har KUBEN Management udarbejdet et Værdi- og funktionsprogram, vedhæftet denne sag som bilag. Programmet indeholder de overordnede politiske og stedsspecifikke rammer og en beskrivelse af målgrupper, ligesom det beskriver forventninger og ønsker til tilbygningen. Værdi- og funktionsprogrammet er en del af det byggeprogram, der vil danne grundlag for udbud af byggeriet til 4-5 udvalgte totalentreprenører, som sammen med deres rådgivere skal give et bud på den konkrete udformning af byggeriet.

  Værdi- og funktionsprogrammet tager afsæt i, at formålet om genoptræning og rehabilitering skal præge husets opbygning og indretning. Fleksible rammer og anvendelsesmuligheder skal håndtere de stadig mere komplekse og forskellige borgerbehov. Der skal være særligt fokus på at skabe rum både ude og inde, der understøtter borgernes bedring, og som ansporer til liv og bevægelse gennem arkitekturen, udearealerne og velfærdsteknologi.

  Huset vil bestå af 16 én-sengsstuer og 4 to-sengsstuer, hvilket giver mulighed for at udvide kapaciteten fra 20 til 24 pladser ved spidsbelastninger. Huset opføres som tilbygning til Ældrecenter Dalvangen og skal hænge naturligt sammen med det eksisterende byggeri og de øvrige omgivelser.

  De midlertidige pladser opføres som plejeboliger efter reglerne om støttet alment boligbyggeri, og derfor skal kommunalbestyrelsen meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A. Denne godkendelse behandles i en særskilt sagsfremstilling.

  Kriterier til vurdering af tilbud

  Tildelingskriterierne er en integreret del af udbudsmaterialet. Administrationens oplæg til kriterierne er følgende:

  Tildelingskriterium

  Vægtning

  Pris

  45 %

  Kvalitet i løsning og materialer

  35 %

  Organisation og bemanding

  20 %

  Ved kriteriet ’pris’ konkurrerer tilbudsgiverne på den samlede pris for byggeriet.

  Kriteriet ’kvalitet i løsninger og materialer’ omhandler dels selve udformningen af byggeriet, herunder arkitektonisk kvalitet og i hvor høj grad de ønsker, der fremgår af Værdi- og funktionsprogrammet er opfyldt, og dels kvaliteten af de tilbudte produkter og materialer og herunder holdbarhed og vedligehold.

  Ved kriteriet ’organisation og bemanding’ vurderes tilbudsgiverne på den konkrete tilbudte organisation og bemanding på projektet. Tilbudsgiver skal levere en organisationsbeskrivelse, en oversigt over rolle- og ansvarsfordeling samt CV’er på nøglepersoner såsom projektleder/entrepriseleder, byggeleder, projekteringsleder, kvalitetssikrings-ansvarlig og arbejdsmiljøkoordinator. Nøglepersoners erfaring og kompetencer inden for lignende projekter vægtes højt.

  Jf. kommunens udbudsstrategi, -regler og -former for udbud på kommunens ejendomme indarbejdes relevante sociale klausuler i udbudsmaterialet.

  Navngivning af de nye Midlertidige Pladser

  For at markere opførelsen af den nye bygning er der fremsat ønske om at give det et nyt navn. Glostrup Kommune har tradition for at opkalde institutioner ud fra geografiske vejnavne. Administrationen har følgende tre forslag til nyt navn for de Midlertidige Pladser:

  1. Rehabiliteringshuset Digevang
  2. Digevangen
  3. Midlertidige Pladser Digevang.

  Administrationen anbefaler forslag nummer 1, da dette navn også vil understrege husets særlige funktion som specialiseret rehabiliteringssted, der ikke skal forveksles med almindelige plejeboliger.

  Tidsplan

  Projektet vedrørende byggeriet af nye midlertidige pladser er opdelt i tre perioder; Planlægningsfasen, Udbudsfasen og Udførelsesfasen. Planlægningsfasen afsluttes med nærværende sag.

  Udbudsfasen starter med et totalentrepriseudbud 28. november 2017 med tilbudsfrist 7. februar 2018. Kontraktindgåelse med entreprenør er berammet til 28. marts 2018. Aktiviteterne mellem tilbudsfrist og kontraktindgåelsen er præsentation af tilbud, vurdering af tilbud og politisk godkendelse.

  Udførelsesfasen starter, når der er indgået kontrakt, fastsat til 5. april 2018. Herefter følger blandt andet myndighedsbehandling og byggetilladelse. Det anslås, at hovedprojektet kan godkendes primo august 2018, hvorefter byggeriet kan igangsættes.

  De nye midlertidige pladser kan ifølge tidsplanen tages i brug 1. august 2019.

  For en mere detaljeret tidsplan se vedhæftede bilag.

  Bedømmelse af indkomne tilbud

  Bedømmelsen af tilbuddene vil ske i februar 2018 efter udløb af tilbudsfristen. Grundet kommunalvalget 21. november 2017 er det ikke muligt at nedsætte Bedømmelsesudvalget før end 1. januar 2018. Administrationen anbefaler, at bedømmelsesudvalget består af seks administrative repræsentanter og 2-5 politiske repræsentanter. En direktør, to repræsentanter fra Glostrup Ejendomme og tre repræsentanter fra Center for Sundhed og Velfærd vil udgøre den administrative del. Den nye kommunalbestyrelse får selv til opgave at sammensætte den politiske del af Bedømmelsesudvalget.

  Udgifter ved indflytning og drift

  De afsatte midler til byggeriet dækker alene opførelsen af den nye tilbygning samt indkøb af velfærdsteknologi. De driftsmæssige konsekvenser og behov for indkøb af inventar i forbindelse med de nye midlertidige pladser er endnu ikke kendt.

  Administrationen vurderer, at yderligere udgifter relateret til de nye midlertidige pladser primært vil vedrøre følgende:

  -Indkøb af træningsudstyr til ny træningssal og opholdsrum.

  -Indkøb af nyt inventar (møbler, lamper osv.) i det omfang det eksisterende inventar ikke er tilstrækkeligt, delvis grundet slitage, delvis grundet den udvidede normering.

  -Øgede lønudgifter, da normeringen udvides fra 16 til 20 pladser.

  -Afledt drift, herunder udgifter til vand, varme, el, rengøring, grøn pleje, teknisk service, husleje til de almene boliger m.m. Den nye bygning rummer betydeligt flere kvadratmeter end de nuværende midlertidige pladser, og udgifter til ejendomsdrift må forventes at stige.

  Det samlede behov vil blive gjort op og fremlagt i særskilt sag i forbindelse med budget 2019.

  Økonomi

  Kommunalbestyrelsen fik 12. september tilsendt et notat med foreløbig vurdering af budgetmæssige konsekvenser af nye midlertidige pladser. I notatet blev der redegjort for de økonomiske konsekvenser af det scenarie, hvor de tre etaper i projektet blev udført som en samlet totalentreprise, hvilket blev indarbejdet i forbindelse med budgetaftalen.

  Derefter blev det dog besluttet, at arbejde videre med 1. etape i et særskilt projekt, og Kuben Management har derfor udarbejdet et nyt projektscenarie.

  I nedenstående tabel er det vist, hvordan etape 1 bør budgetteres, såfremt alle de bagvedliggende forudsætninger står ved magt. Derudover er det vist, hvilke budgetter der står tilbage til etape 2 og 3. Det gøres opmærksom på, at de viste tal vedrørende etape 2 og 3 afspejler de beløb, der er afsat i kommunens budget, og ikke nødvendigvis de faktiske omkostninger til etaperne.

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  I alt

  Anlægsudgifter boliger - etape 1

  852

  20.909

  14.976

  0

  0

  36.737

  Anlægsudgifter service - etape 1

  239

  5.336

  3.046

  0

  0

  8.621

  Ekstra velfærdsteknologi-etape 1

  0

  1.000

  3.000

  0

  0

  4.000

  Anlægsudgifter i alt

  1.091

  27.245

  21.022

  0

  0

  49.358

  Finansiering i alt

  -1.091

  -32.030

  -4.061

  -800

  0

  -37.982

  Nettofinansiering etape 1

  0

  -4.785

  16.961

  -800

  0

  11.376

  Etape 2+3 - netto anlæg

  0

  0

  4.235

  19.254

  10.187

  33.676

  Etape 2+3 - netto finansiering

  0

  0

  -5.323

  -10.741

  -8.191

  -24.255

  Nettofinansiering etape 2+3

  0

  0

  -1.088

  8.513

  1.996

  9.421

  Kommunal nettofinansiering i alt

  0

  -4.785

  15.873

  7.713

  1.996

  20.797

  I nedenstående tabeller fremgår de bevillingsmæssige konsekvenser for de to vedtagne budgetår 2017 og 2018. Beløbene, der fremgår af tabellen, er nettobeløb. De præcise tal, herunder fordelingen mellem plejeboliger og servicearealer fremgår af bevillingsskemaet, som er vedhæftet denne sag som bilag.

  I forhold til de beløb, der blev indarbejdet i forbindelse med budgetaftalen, vil det være nødvendigt at foretage tidsmæssige forskydninger mellem årene, da tidsplanen for projektet er ændret. De bevillingsmæssige konsekvenser vedrører derfor forskydninger mellem årene samt fordeling af de afsatte nettobeløb vedr. plejeboliger, servicearealer og finansiering.

  Det forudsættes, at der optages byggekredit til at finansiere de løbende omkostninger, således at den kommunale nettobetaling først falder i forbindelse med, at der optages det endelige realkreditlån efter reglerne for almene boliger.

  Der er givet en anlægsbevilling på det oprindelige projekt på 2 mio. kr. Anlægsbevillingen tilrettes, så den svarer til de forventede udgifter på ca. 1,1 mio. kr. i 2017. Der vil blive søgt om anlægsbevilling til resten af projektet i forbindelse med politisk godkendelse af kontrakten med totalentreprenøren.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Tekst/Projektnr.

  Finansiering

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Nye Midlertidige Pladser

  -1.091.000

  -4.909.000

  -909.000

  I alt

  -1.091.000

  -4.909.000

  -909.000

  Netto 6.000.000 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

  Tekst/Projektnr.

  Finansiering

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Nye midlertidige Pladser

  -6.233.000

  6.233.000

  I alt

  -6.233.000

  6.233.000

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  I 2019 vil ændringen være -6.233.000 kr. på anlægsdelen og -1.571.000 kr. vedr. finansiering. I 2020 vil ændringen være 8.895.000 kr. vedr. finansiering. Beløbene i 2019 og 2020 anbefales indarbejdet i budgetforslag 2019-2022.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Værdi- og funktionsprogrammet godkendt
  2. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler tildelingskriterierne godkendt
  3. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler navnet Rehabiliteringshuset Digevang godkendt
  4. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler tidsplan vedrørende byggeriet godkendt
  5. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler sammensætningen af bedømmelsesudvalget godkendt
  6. At Social- og Sundhedsudvalget tager til efterretning, at der er i forbindelse med Budget 2019 vil blive fremsat forslag vedrørende midler til drift, personale og inventar
  7. at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler et tillæg til rådighedsbeløb på -4.909.000 kr., tillæg til anlægsbevilling på -909.000 kr. samt tillægsbevilling vedr. finansiering på -1.091.000 kr. i 2017 godkendt
  8. at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler et tillæg til rådighedsbeløb på 6.233.000 kr. samt tillægsbevilling vedr. finansiering på -6.233.000 kr. i 2018 godkendt
  9. at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at ændringerne for 2019 og 2020 indarbejdes i budgetforslaget 2019-2022 godkendt.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.
  6. Indstillingen anbefales godkendt.
  7. Indstillingen anbefales godkendt.
  8. Indstillingen anbefales godkendt.
  9. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 14.  14. Godkendelse af skema A for nye Midlertidige Pladser

  Resumé

  Ved planlægning af støttet alment byggeri skal kommunalbestyrelsen meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A. Kommunen er nu klar til at igangsætte etape 1 af den planlagte udvidelse af kommunens midlertidige pladser, jf. særskilt sagsfremstilling. Kommunalbestyrelsen bedes godkende skema A for henholdsvis boliger og serviceareal ved projektet. ­

  Sagsfremstilling

  Som fremlagt i særskilt sag er kommunen klar til at igangsætte etape 1 vedrørende udvidelse af kommunens midlertidige pladser, ombygning og udvidelse af plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen samt en udvidelse med nye plejeboliger på Ældrecenter Hvissinge, der blev besluttet med budgetaftalen for 2017. Etape 1 vedrører etablering af nye midlertidige pladser som tilbygning til Ældrecenter Dalvangen. Plejeboligerne opføres efter reglerne om støttet boligbyggeri.

  Om støttet boligbyggeri

  Ved planlægning af støttet alment byggeri skal kommunalbestyrelsen meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A.

  Når projektet har været i udbud, og byggeomkostningerne er kendte, skal kommunalbestyrelsen godkende anskaffelsessummen, også kaldet skema B.

  Ved projektets afslutning udarbejdes der et anlægsregnskab, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen og kan afsluttes ved indberetning af skema C.

  Ifølge lovgivning for støttet boligbyggeri skal kommunen finansiere den såkaldte grundkapital, som pt. svarer til 10 pct. af anskaffelsessummen.

  2 pct. af anskaffelsessummen betales af de indskud, som beboerne normalt vil indbetale, når de flytter ind i en almen bolig. Da boligerne skal anvendes som plejeboliger, vil det dog være kommunen, som reelt også kommer til at dække denne del af anskaffelsessummen.

  De resterende 88 pct. af anskaffelsessummen finansieres ved et støttet realkreditlån. Kommunalbestyrelsen skal på statens vegne give tilsagn om, at staten vil yde en løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet til byggeriet. Det vil sige, at staten betaler en andel af renter, bidrag og afdrag i lånets løbetid, mens resten betales af beboerne.

  I forhold til servicearealet yder staten et fast tilskud pr. bolig, medens kommunen finansierer resten.

  Selve projektet

  Projektet omhandler 20 almene plejeboliger opført som tilbygning til nuværende Ældrecenter Dalvangen. Boligerne skal indeholde i alt 24 midlertidige pladser fordelt på 16 én-personers boliger og 4 to-personers boliger.

  Der tilknyttes et træningslokale, multirum med mødemulighed, fælles spise- og fællesrum med anretterkøkken, skyllerum, depoter og kontorer/personalerum. Boligerne fordeles på 2 etager med tilhørende servicearealer og i tilknytning (forbindelsesgang) til eksisterende bygning.

  Det samlede byggeri forventes at udgøre i alt ca. 1.595 m² fordelt på 1.244 m² boligareal og 351 m² serviceareal.

  Der henvises til den særskilte sagsfremstilling vedrørende opførelse af nye Midlertidige Pladser.

  Økonomi

  Anskaffelsessummen for det samlede projekt udgør 47,2 mio. kr., hvoraf 36,8 mio. kr. vedrører boligerne og 10,4 mio. kr. vedrører servicearealet.

  Anskaffelsessummen for boligerne finansieres således:

  -Realkreditlån (88 pct.): 32.397.000 kr.

  -Kommunal grundkapital (10 pct.): 3.682.000 kr.

  -Beboerindskud (2 pct.): 736.000 kr.

  Anskaffelsessummen for servicearealet finansieres således:

  -Statstilskud (40 t.kr. pr. plejebolig, max. 60% af ansk.sum): 800.000 kr.

  -Momsrefusion (25% vedr. momspligtige udgifter) 1.808.000 kr.

  -Kommunalt nettoindskud: 7.742.000 kr.

  De bevillingsmæssige konsekvenser er behandlet i sagen om anlægget af de midlertidige pladser. Der er derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser af selve godkendelsen af skema A.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  1. at skema A vedr. opførelse af 20 almene plejeboliger opført som tilbygning til nuværende Ældrecenter Dalvangen godkendes
  2. at anskaffelsessummen for boligerne på 36,8 mio. kr. godkendes
  3. at der meddeles tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlånet
  4. at skema A vedr. servicearealet til de 20 almene boliger godkendes
  5. at anskaffelsessummen for servicearealet på 10,4 mio. kr. godkendes.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 15.  15. Tobaksforebyggelse på Vestegnen med fokus på unge

  Resumé

  Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til anvendelse af 30.000 kr. fra Sundhedspuljen til en fortsat indsats for tobaksforebyggelse på tværs af kommunerne på Vestegnen/Sydamager i samarbejde med Hjerteforeningen og Danmarks Idrætsforbund. Det foreslås, at hovedfokus i den fremadrettede indsats lægges på, at unge ikke begynder at ryge. Indsatsen ligger i tråd med regeringens vision om Røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030.

  Sagsfremstilling

  Kommunerne på Vestegnen/Sydamager har siden 2015 samarbejdet om den tobaksforebyggende indsats i projektet ’Røgfri på tværs’, som er støttet af Sundhedsstyrelsen og har sit hovedfokus på storrygere. Projektet afsluttes med udgangen af 2017. Midtvejsevalueringen viste fine resultater i forhold til antal borgere som lykkes med et rygestop. 50 % af de borgere, der har deltaget på rygestopkurser i kommunerne, er stadig røgfri efter 6 måneder. Til sammenligning er det på landsplan 36 %, der stadig er røgfri 6 måneder efter et rygestopkursus. De positive resultater skyldes i høj grad, at der har været en fælles projektleder, som effektivt har kunnet drive indsatsen på tværs af 9 kommuner, 3 hospitaler og de praktiserende læger.

  Der vil fremadrettet være store fordele i at fortsætte med en fælles projektleder, så indsatserne kan holdes ved lige og udbygges. Der vil dog ikke være brug for lige så mange timer til projektledelse af det allerede etablerede samarbejde. Det foreslås derfor, at de øvrige timer anvendes til projektledelse af en forstærket indsats for at forebygge, at unge begynder at ryge. Tobaksrygning er en af de væsentligste sygdomsfremkaldende risikofaktorer i befolkningen og prioriteres derfor højt i det forebyggende arbejde.

  Omkring 5 % af de 15-årige ryger dagligt, og blandt de 16 til 25-årige er det hele

  15 %, der ryger hver dag. Herudover er der mange unge, som ryger lejlighedsvist. Mange unge begynder at ryge, når de starter på en ungdomsuddannelse, og der er markant flere, der ryger dagligt på erhvervsskolerne (34 %) end i gymnasierne (12 %).

  Der ses desuden en sammenhæng mellem at være ryger og at have prøvet at ryge hash. Ud over tobaksrygning er det blevet mere udbredt blandt unge at anvende snus og tyggetobak i store mængder. Det ses f.eks. i idrætsmiljøer, hvor det kan være med til en begyndende misbrugsadfærd.

  På baggrund af problemerne med rygning og anden tobaksanvendelse blandt de unge, anmodede Socialdirektørkredsen i marts 2017 styregruppen for ’Røgfri på tværs’ om at komme med et forslag til en særlig indsats på ungeområdet. I august 2017 blev forslaget fremlagt med titlen Bliv en vinder uden tobak, og styregruppen blev anmodet om at arbejde videre med forslaget.

  Indsatsen Bliv en vinder uden tobak foreslås at løbe som projekt fra 2018 foreløbigt til og med 2020. Visionen for projektet er En røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030. Regeringen har den samme vision i Kræftplan IV, som indgår i aftale om finansloven for 2017.

  I Bliv en vinder uden tobak arbejdes der med tre delindsatser:

  • Tobaksfri folkeskole,
  • Tobaksfri erhvervsskole
  • Tobaksfri fritid

  Tobaksfri folkeskole sker i samarbejde med kommunernes folkeskoler. Tobaksfri erhvervsskole sker i samarbejde med erhvervsskolerne og Hjerteforeningen, som har fået midler fra Sundhedsstyrelsen. Det foreslås, at der i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund ansøges om midler fra Sundhedsstyrelsen om en indledende analyse og efterfølgende tiltag for at nedbringe brugen af tobaksprodukter i fritiden.

  Der er desuden mulighed for at indgå som partner i samarbejdet Røgfri Fremtid med Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse. Det er et uforpligtende forum med udveksling af erfaringer og ny viden på området.

  Økonomi

  Der søges om midler til en fuldtidsprojektleder, som skal koordinere indsatserne på tværs af vestegnskommunerne. Glostrup Kommunes andel er beregnet til 60.000 kr. årligt. Beløbet forventes delvis at kunne dækkes med 30.000 kr. årligt i 3 år fra eksisterende midler til rygestopindsatsen.

  For at dække det resterende beløb ansøges der om 30.000 kr. årligt fra Sundhedspuljen fra 2018 til 2020.

  Bevillingsmæssige konsekvenser årligt for 2018-2020:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Sundhedspuljen

  Kto. 488 75 010 04

  Rygestopindsats

  Kto. 488 40 062 07

  -30.000

  30.000

  I alt

  0

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslaget om en samlet tobaksforebyggende indsats med hovedfokus på unge,
  2. at Social- og Sundhedsudvalget godkender bevillingen på 30.000 kr. i hvert af årene 2018-2020 fra sundhedspuljen til indsatsen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-10-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
Mødenr. 2254