Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Dan Kornbek Christiansen, C
Marlene Frandsen, V
Palle Laustrup, F
Torben Jensen, A
Pia Dahlin, O


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Godkendt.

 2.  2. Valg af formand

  Resumé

  Administrationen indstiller på baggrund af flertallets ønske, at der vælges formand og næstformand i de stående udvalg.

   

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Torben Jensen (A) foreslår Pia Dahlin (O) som formand. Dan Kornbek Christiansen (C) foreslår Dan Kornbek Christiansen som formand.
   

  For Pia Dahlin (O) stemmer: Pia Dahlin (O), Torben Jensen (A), Palle Laustrup (F), Marlene Frandsen (V).
   

  For Dan Kornbek Christiansen (C) stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C).
   

  Pia Dahlin (O) er valgt som formand.
   

  Dan Kornbek Christiansen ønsker afvigende mening ført til referat: Det Konservative Folkeparti ser med stor bekymring på, at Socialdemokratiet og SF i dag har valgt et medlem af DF som ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget, velvidende at DF konsekvent har stemt og været imod etablering af vores nye medborger-, kultur og foreningshus samt kommunens budget, som er grundlaget for mange af de nye tiltag, aktiviteter, moderniseringer og forbedringer der er sket inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet. Som afgående formand for Kultur- og Fritidsudvalget og på vegne af Det Konservative Folkeparti glæder jeg mig over de resultater der i min formandsperiode er opnået inden for udvalgets område. Afslutningsvis vil jeg ønske den nye formand tillykke med valget, og så vil jeg gerne takke alle der deltager i og er aktive i kultur-, forenings-, idræts-, spejder- og fritidslivet samt alle, der arbejder i og omkring kultur- og fritidsområdet i Glostrup for et rigtigt godt samarbejde.

 3.  3. Valg af næstformand

  Resumé

  Administrationen indstiller på baggrund af flertallets ønske, at der vælges formand og næstformand i de stående udvalg.

   

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Marlene Frandsen (V) foreslår Palle Laustrup (F) som næstformand. Dan Kornbek Christiansen (C) foreslår Torben Jensen (A) som næstformand.

  For Palle Laustrup (F) stemmer: Pia Dahlin (O), Torben Jensen (A), Palle Laustrup (F), Marlene Frandsen (V)

  For Torben Jensen (A) stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C)

  Palle Laustrup (F) er valgt som næstformand.

 4.  4. Orientering fra formanden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Ingen bemærkninger.

 5.  5. Orientering fra administrationen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Orientering om:

  • Tilfredshedsundersøgelse af babysvømning i Glostrup Svømmehal bliver udført efter sommerferien, når de nye hold startes op. Udvalget vil blive orienteret, når der foreligger resultater.
 6.  6. Bevilling af kulturaftaler

  Resumé

  Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle ansøgninger om kulturaftaler samt træffe beslutning om at overføre midler fra Kulturpuljen til puljen til kulturaftaler.

  Sagsfremstilling

  På Kommunalbestyrelsens møde i april 2019 blev det besluttet at opsige de eksisterende aftaler med kulturelle foreninger og indføre en ny tilskudsmodel. Ifølge den nye model ansøger foreninger nu om driftstilskud for de kommende tre år samt om tilskud til projekter i det kommende år.

  Der er godkendt følgende kriterier for kulturaftaler:

  • Foreningen skal have markeret sig på det kulturelle område gennem en årrække.
  • Foreningen skal være en aktiv og synlig del af Glostrups kulturliv.
  • Foreningen skal årligt lave kulturelle aktiviteter, som er åbne for alle og appellerer bredt.
  • Foreningen skal være organiseret som en ikke-kommerciel forening med vedtægter. Der skal være tale om medlemskab med kontingent. Foreningen skal have en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud samt regnskab og dokumentation for aktiviteter.
  • Foreningen skal være hjemmehørende i Glostrup.
  • Der gives tilskud til udgifter i forbindelse med årligt tilbagevendende aktiviteter/arrangementer herunder udgifter til løn, som er en forudsætning for afvikling af aktiviteten.
  • Der gives ikke tilskud til aktiviteter som kun er for foreningens medlemmer herunder rejser og mødeforplejning.

   

  Ansøgninger om 3-årige kulturaftaler

  Følgende foreninger har ansøgt om en kulturaftale for 2020-2022:

   

  Foreninger, som tidligere havde en kulturaftale:

  1. Glostrup Byorkester søger et årligt tilskud på 128.483 kr. heraf 60.483 kr. årligt til foreningens faste udgifter samt 68.000 årligt til følgende faste arrangementer: Forårskoncert, åbning af Glostrup Torv, Sæsonafslutning i Ejbylund, Glostrup Kulturnat, Julekoncert.
  2. Glostrup Kunstforening søger et årligt tilskud på 165.500 kr. heraf 95.500 til foreningens faste udgifter samt 70.000 til underholdning ved ferniseringer – Lune Lørdage.
  3. Foreningen Glostrup Kulturhus søger et årligt tilskud på 175.000 kr. heraf 100.000 til foreningens faste udgifter til leje af biografsalen, 50.000 kr. til afholdelse af 9 koncerter i Glostrup Bio og 1 koncert i en kirkesal samt 25.000 kr. til afholdelse af koncerter i foyeren.
  4. Lions Club Glostrup Lions Club Glostrup søger et årligt tilskud på 63.150 kr. afholdelse af loppemarked på Glostrup Torv.

   

  Nye foreninger:

  1. Glostrup Sangforening Glostrup Sangforening søger et årligt tilskud på 113.500 til følgende faste arrangementer: julekoncert, nytårskoncert, familiekoncert, Glostrup folkekor.
  2. Høreforeningen Glostrup Høreforeningen søger et årligt tilskud på 3.300 kr. til foreningens faste udgifter samt 4.400 til en række arrangementer herunder foredrag.
  3. Glostrup Karateklub Glostrup Karateklub ansøger et årligt tilskud på 12.000 kr. i tilskud til instruktørløn og 3.000 kr. til udstyr til karate for udviklingshæmmede.

   

  Det er administrationens vurdering, at ansøgning 1-5 lever op til kriterierne. Administrationens gennemgang af ansøgningerne er vedlagt som bilag. Årsberetninger fra de foreninger, som har haft en kulturaftale i 2018, er ligeledes vedlagt som bilag.

   

  Ansøgninger om 1-årigt aktivitetstilskud

  Foreningen Glostrup Kulturhus har desuden søgt om et 1-årigt aktivitetstilskud på 25.000 kr.  afholdelse af koncerter i foyeren.

  Da der ikke er tilstrækkeligt med midler i puljen til at imødekomme alle ansøgninger, forslår administrationen, at der ikke bevilliges 1-årige aktivitetstilskud i 2020.

  Økonomi

  I forbindelse med den økonomiske handleplan for 2019, vedtog Kommunalbestyrelsen en samlet nedregulering på 60.000 kr. af kulturaftaler med Glostrup Kunstforening og Glostrup Byorkester fra 2020 og frem. Det samlede budget disponeret til Kulturaftaler er herefter 416.017 kr. til fordeling i 2020.

  De ansøgere, der lever op til kriterierne, er de eksisterende kulturaftale-foreninger samt Glostrup Sangforening. I alt ansøger de om 668.333 kr. Hvilket er 252.316 kr. mere end det afsatte budget til formålet

  Administrationen har gennemgået alle ansøgninger og fraregnet poster, som ikke er tilskudsberettiget eller som ikke vurderes essentielle for gennemførelse af aktiviteter og arrangementer.

   

  Det er administrationens vurdering, at det ikke er muligt at beskære yderligere, hvis foreningerne skal opretholde aktivitetsniveauet. Administrationen foreslår derfor, at det manglende beløb, 50.000 kr., finansieres ved at foretage en omplacering af budgettet fra Kulturpuljen, så det samlede budget til Kulturaftaler i 2019 og fremefter vil være på 466.017 kr.

  Budgetændringen forventes ikke at få væsentlig betydning for ansøgere til Kulturpuljen. Det skyldes, at der i 2014-2018 har været et årligt mindreforbrug på mellem 10.000 og 65.000 kr. Dertil kommer, at Glostrup Sangforening, som søger om en 3-årig kulturaftale, normalt søger tilskud via kulturpuljen. I 2017 fik Glostrup sangforening 44.000 kr. i tilskud. Samme år var mindreforbruget på Kulturpuljen på ca. 65.000 kr. I 2018 fik sangforeningen 76.000 kr. i tilskud fra Kulturpuljen, og her var mindreforbruget på ca. 55.000 kr. Det forventes, at såfremt sangforeningen bevilliges en kulturaftale, vil foreningen søge tilsvarende mindre fra Kulturpuljen.

  Med omplacering af budget på 50.000 kr. fra Kulturpuljen til puljen til kulturaftaler, kan ansøgningerne til kulturaftaler imødekommes med nedenstående niveau.

  Hele kr.

  Tilskud 2019

  Ansøgt tilskud

  Anbefalet tilskud

  Anbefalet tilskud ex moms

  Glostrup Byorkester
  Koncerter
  Faste udgifter

  I alt 185.309

   

  I alt 128.483
  68.000
  60.483

  I alt 104.483
  47.000
  57.483

  102.393

   

  Glostrup Kunstforening
  Udstillinger
  Musik ved ferniseringer

  I alt  139.490
            78.440
            61.050

  I alt 165.500
           95.500
           70.000

  I alt 100.000
            65.500
  34.500

  94.760*

   

  Foreningen Glostrup Kulturhus
  Husleje
  Koncerter

  I alt 147.981
  96.253
  51.728

  I alt 175.000
  100.000
  75.000

  I alt 150.000
  100.000
  50.000

  141.000

   

  Glostrup Sangforening
   

  73.000
  fra Kulturpuljen

  113.500
   

  79.500
   

  77.910
   

  Lions Club Glostrup

  51.005

  63.150

  50.000

  50.000

  Glostrup Karateklub

  53.005 i aktivitetstilskud

  15.000

  0

  0

  Høreforeningen Glostrup

  7.000  
  Fra §18

  7.700
   

  0
   

  0
   

   

  656.790

  668.333

  483.983

  466.063

  * Pga. opsigelsesvarslet i Glostrup Kunstforenings gamle aftale, skal foreningen fortsat have det nuværende tilskud i halvdelen af 2020. Dette giver en difference på ca. 9.000 kr. på budgettet i 2020, som afholdes inden for rammen.

  Glostrup Kommune yder desuden støtte til nogle af ovenstående foreninger ved at forestå udbetaling af honorarer og løn. Det fremgår af sagens bilag, hvilke foreninger det drejer sig om.

  Indstilling

  Center for Kultur, It og Udvikling indstiller:

   

  1. At der omplaceres 50.000 kr. fra Kulturpuljen til puljen til Kulturaftaler i 2020 og overslagsårene
  2. At tilskuddene bevilliges til foreningerne som beskrevet i afsnittet Økonomi

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Vedr. indstillingspunkt 1 og 2 fremsætter Torben Jensen (A) følgende ændringsforslag:

   

  Vi mener, at der anbefales for store besparelser for Glostrup Kulturhusforening og Glostrup Kunstforening. Vi foreslår, at Glostrup Kulturhusforening og Glostrup Kunstforenings tilskud øges med hver 25.000 kr. yderligere, og det foreslås, at midlerne tages fra Kulturpuljen. Glostrup Kunstforening får således ud over administrationens anbefaling ekstra tilskud på 25.000 kr. til Lune Lørdage og Glostrup Kulturhusforening får ud over administrationens anbefaling 25.000 kr. til koncerter.

   

  Der omplaceres i alt 100.000 kr. fra Kulturpuljen til Kulturaftalerne.

   

  Tilskud til øvrige foreninger bevilges som beskrevet i økonomiafsnittet.

   

  Ændringsforslaget sat til afstemning.

   

  For stemmer: Torben Jensen (A), Marlene Frandsen (V), Pia Dahlin (O)

  Imod stemmer: Palle Laustrup (F), Dan Kornbek Christiansen (C)

   

  Ændringsforslaget godkendt.

   

  Dan Kornbek Christiansen (C) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

   

  Bilag

 7.  7. Ny driftsaftale med Biografforeningen Sofarækken

  Resumé

  Orientering om årsberetning og årsrapport for Biografforeningen sofarækken samt godkendelse af ny lejekontrakt og tilskudstilsagn for Biografforeningen Sofarækken for perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2022.

  Sagsfremstilling

  Driftsaftalen med Biografforeningen Sofarækken udløber 31. december 2019 og skal derfor genforhandles. Administrationen præsenterede på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 21. maj 2019 skitserne for de nye aftaler, og udvalget drøftede de væsentligste ændringer med formanden for Biografforeningen Sofarækken samt formanden for Kulturhusforeningen, som også holder til i Glostrup Bio.

  Årsberetning og årsregnskab for Biografforeningen Sofarækken 2018 er vedlagt til orientering.

   

  Baggrund

  Biografforeningen Sofarækken overtog driften af Glostrup Bio fra Glostrup Kommune i 2008, hvor den første driftsaftale mellem foreningen og Glostrup Kommune blev indgået. Aftalen blev i 2011 forlænget til at gælde til udgangen af 2016. Med virkning pr. 1. januar 2015 blev mulighederne for tilskud til biografdrift lovmæssigt ændret til maksimalt at kunne udgøre, hvad der svarer til 1,5 mio. kr. over en 3-årig periode – den såkaldte de minimis støtte (bekendtgørelse nr. 754 af 9. juni 2014 om kommunalt tilskud til biografvirksomhed, §2, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmøde på de minimisstøtte).

   

  På baggrund af den nye lov blev indgået en ny aftale i april 2016, som udløber med udgangen af 2019.

   

  Nye aftaler

  Administrationen har fået juridisk bistand fra det eksterne advokatbureau Advodan til at udarbejde en ny aftale, da der er en række komplicerede forhold, som gør sig gældende. Advodan har bistået med opgaven i samarbejde med Glostrup Ejendomme, Kultur og Idræt samt Kommunens egne jurister. Der har været løbende dialog med Biografforeningen Sofarækken.

   

  Den nye aftale skal bl.a. tage højde for følgende:

   

  • De minimis – maksimalt offentligt tilskud over 3-årige periode på ca. 1,5 mio. kr. Dette gælder både direkte og indirekte tilskud herunder fordelagtige forhold som lokaleleje
  • Ansvar ifm. leje af kommunal bygning: drift, vedligehold, forsikring m.v.
  • Præcisering af anvendelse og brugere samt mulighed for at udlåne og udleje faciliteter og lokaler


  Biografforeningen Sofarækken lejer biografbygningen af Glostrup Kommune, og Advodan har derfor anbefalet, at den eksisterende driftsaftale deles op i to - en lejekontrakt og et tilskudstilsagn, hvoraf sidstnævnte vedrører det økonomiske tilskud til foreningen.

   

  Administrationen støtter op om en opdeling af driftsaftalen i hhv. en lejekontrakt og en tilskudstilsagn. Det giver klarhed ift. lovgrundlag samt forpligtelser ift. hhv. Glostrup Ejendomme og Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Forslag til ny lejekontrakt og tilskudstilsagn er vedlagt som bilag.

   

  Lejekontrakt
  Lejekontrakten anbefales for en 3-årig periode fra 2020 til 2022.

   

  Lejeudgiften har tidligere været fastsat af Glostrup Kommune, men pga. af skærpede regler vedr. maximalt tilskud samt spørgsmål rejst i hhv. Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget, har administrationen prioriteret at få en uafhængig ejendomsmægler til at vurdere markedslejen.

   

  Vurderingen er udarbejdet på baggrund af en besigtigelse samt udkast til lejekontrakt samt tilskudstilsagn. Der indgår en række forpligtelser i lejekontrakt og tilskudstilsagnet, som har betydning for fastsættelse af husleje bla. er Biografforeningen Sofarækken forpligtet til at udlåne lokaler til både kommunen og enkelte foreninger, og foreningen har derudover mulighed for at leje lokaler ud til bl.a. Glostrup Kulturhusforening.

   

  Markedslejen vurderes til 150.000. kr., hvor den nuværende leje udgør 96.253 kr. Der er altså tale om en huslejestigning på knap 54.000 kr., hvilket er en nødvendighed, hvis loven om de minimis skal overholdes.

   

  Vurderingsrapporten er vedlagt som bilag.

   

  Lejekontrakten præciserer derudover følgende forhold:

  • Al vedligehold påhviler udlejer (Glostrup Ejendomme)
  • Alle til- og ombygninger skal udføres af eller godkendes af udlejer (Glostrup Ejendomme)
  • Biografforeningen Sofarækken kan råde over tilhørende garage
  • Der udarbejdes ny inventarliste
  • Forsikringsansvar præciseres
  • Foreningens muligheder for udlån og udlejning formaliseres
   • Udlejning til Glostrup Kulturhusforening
   • Vederlagsfrit udlån til biografklubber
   • Vederlagsfrit udlån til kommunen – 12 gange årligt

   
   

  Tilskudstilsagn

  Tilskudstilsagn anbefales for en 3-årig periode fra 2020 til 2022.

   

  Tilskudstilsagnet præciserer følgende forhold:

  • Biografforeningen modtager et årligt tilskud på 500.000 kr. Ifm. kommunalbestyrelsens beslutning om at afsætte anlægsmidler til nye toiletter i 2018 blev besluttet, at Biografforeningen skulle medfinansiere renoveringen med i alt kr. 500.000 gennem et nedsat driftstilskud over en årrække. Tilskuddet skulle afdrages med 100.000 kr. i fem år, sidste gang i 2022 i budgettet. Efter Biografforeningens anmodning besluttede Kommunalbestyrelsen imidlertid på møde i januar 2019 at forlænge tilbagebetalingsperioden, så det årlige afdrag blev nedsat til 50.000 kr. Tilskuddet udgør således 500.000 kr. og afdrages med 50.000 kr. årligt til og med budget 2026. I praksis forvaltes dette ved, at Biografforeningen Sofarækken får udbetalt et årligt tilskud på 450.000 kr. årligt.
  • Formalisering af Biografforeningens forpligtelse ift. anvendelse – herunder biografdrift m.v.
  • Afvikling af Ældre- og Babybio hjemtages fra Glostrup Kulturhusforening

   

   

  Præsentation og dialog

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 21. maj drøftede udvalget de væsentligste ændringer med formanden for Biografforeningen Sofarækken og formanden for Glostrup Kulturhusforening. Sofarækken udtrykte særlig bekymring ift. hvilke konsekvenser en huslejestigning vil få. Kultur- og Fritidsudvalget påpegede forskellige muligheder ift. at optimere driften på hhv. indtægtssiden og udgiftssiden.

  En mulighed vil således være, at Biografforeningen Sofarækken sparer på driften inden for rammen. Alternativt kan foreningen – hvis muligt - tilbagebetale det resterende beløb på 300.000 kr. som fortsat mangler at blive tilbagebetalt for renovering af toiletter. Dermed vil være mulighed for at udbetale det fulde tilskud på 500.000 kr.. Dette vil dog desuden kræve et forhøjet budget for 2020 og overslagsår.

  Økonomi

  Der er i budget 2019 og overslagsår afsat 454.929 kr. til Biografforeningen Sofarækkens tilskud.

  Biografforeningen Sofarækkens årlige tilskud udgør 500.000 kr.. Biografforeningen betaler tilbage på medfinansiering af etablering af nye toiletter med et nedsat tilskud frem til 2026. I praksis forvaltes det ved, at Biografforeningen Sofarækken får udbetalt et årligt tilskud på 450.000 kr..

  De minimis støtte prisfremskrives ikke. Loftet for den samlede støtte jf. De minimis prisfremskrives ikke. Derfor tilskrives det årlige tilskud ikke pris-og lønfremskrivninger, men fastholdes på 450.000 kr. i aftalens varighed.

   

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

   

  1.     at orientering om årsberetning og årsregnskab tages til orientering

  2.     at lejekontrakt til bygningen Bryggergårdsvej 2C godkendes

  3.     at tilsagn om tilskud til Biografforeningen Sofarækken, 2020-2022 godkendes

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  1. Til orientering.
    
  2. Indstillingen sat til afstemning

   

  For stemmer: Pia Dahlin (O), Torben Jensen (A), Marlene Frandsen (V), Palle Laustrup (F)

  Imod stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C)

   

  Indstillingen godkendt.

   

  1. Indstillingen sat til afstemning

   

  For stemmer: Pia Dahlin (O), Torben Jensen (A), Marlene Frandsen (V),
  Palle Laustrup (F)

  Imod stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C)

   

  Indstillingen godkendt. 

   

  Dan Kornbek Christiansen (C) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Bilag

 8.  8. Revidering af kriterier for §18

  Resumé

  Godkendelse af reviderede kriterier for uddeling af §18 til frivilligt socialt arbejde.

  Sagsfremstilling

  Røde Kors Glostrup har henvendt sig til Glostrup Kommune med ønske om at oprette en partnerskabsaftale omkring eksisterende og kommende projekter. Administrationen har undersøgt, hvilke modeller for partnerskaber, der er i øvrige kommuner, og kan se et potentiale ift. at oprette partnerskabsaftaler med de frivillige sociale foreninger, som har flere projekter, der modtager støtte via §18. Derfor foreslår administrationen, at kriterierne for §18 revideres, så der åbnes op for muligheden for at indgå partnerskaber.

   

  Jf. serviceloven udarbejder kommunalbestyrelsen de konkrete kriterier for, hvordan kommunen uddeler midler til frivilligt socialt arbejde (§18). De eksisterende kriterier for §18 i Glostrup Kommune er senest godkendt i 2013. Administrationen vurderer, at der generelt er et behov for en gennemgribende opdatering af kriterierne for §18, hvilket vil kræve en længerevarende proces og tæt dialog med de frivillige sociale foreninger. Arbejdet er påbegyndt og vil blive fremlagt til politisk behandling, når der er udarbejdet et udkast til nye kriterier for §18.

   

  Med henvendelsen fra Røde Kors er imidlertid opstået et konkret behov for muligheden for at indgå partnerskaber. Derfor anbefaler administrationen, at kriterierne revideres, så muligheden for at indgå partnerskaber tilføjes, og derudover anbefaler administrationen mindre justeringer ift,. hvad der kan søges om tilskud til.

   

  Røde Kors som case

  I dag modtager Røde Kors lokalafdeling støtte fra Glostrup Kommune til forskellige projekter via §18 puljen, og de samarbejder med flere af kommunens centre. Der er dog ikke et samlet overblik over projektsamarbejder og en formel forpligtelse, hvilke bl.a. udfordrer Røde Kors i deres arbejde.

   

  Det er administrationens vurdering, at der kan være flere fordele ved at etablere et mere forpligtende samarbejde med foreninger som Røde Kors. Ambitionen er, at det bl.a. vil bidrage til et større overblik over den samlede opgaveportefølje samt give bedre mulighed for en tættere dialog og idéudvikling af projekter samt videndeling med et fælles formål - at sikre flere og bedre muligheder for kommunens svage og udsatte borgere. Derudover vil det give mulighed for at forenkle proceduren omkring §18 støtte til de mest aktive foreninger med et rammebeløb frem for støtte pr. projekt.
   

  Partnerskabsmodellen

  Partnerskabsaftaler i Glostrup Kommune vil være et frivilligt samarbejde mellem en forening eller en organisation og Glostrup Kommune. Partnerskabsaftalen skal sikre et forpligtende samarbejde omkring en række indsatser, der har til formål at skabe og udvikle tilbud til kommunens svage/udsatte borgere.
   

  Indgåelse af et partnerskab vil konkret betyde, at foreningen ikke skal indsende én §18- ansøgning pr. projekt, som de hidtil har gjort, men kan nøjes med at lave én samlet ansøgning, hvori foreningens enkelte projekter beskrives. Budgetmæssigt vil der være mulighed for, at foreningen inden for bevillingsperioden kan tilpasse budgetmidler ift. projekternes udvikling. Foreningen og kommunen vil gensidigt forpligte sig på et tættere samarbejde, med fx 1-2 årlige møder, hvor projekternes status evalueres, og der vil være mulighed for at udvikle projekter i samarbejde.

   

  Bevillingsprocessen vil være som hidtil, at administrationen udarbejder et forslag til fordeling, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende. Deadline for ansøgning om partnerskaber er 1. september, hvor også deadline for eksisterende §18 projekter ligger.

   

  Fordelene ved partnerskabsmodellen er:

  -         Mindre administration for foreningen og administrationen

  -         Større fleksibilitet i foreningens arbejde, hvilket øger de udsatte borgeres udbytte af projekterne

  -         Tættere samarbejde mellem foreningslivet og kommunen, hvilket giver mulighed for at udvikle projekter, som giver størst mulig værdi i relation til borgeren.

  -         Et styrket helhedsblik på foreningens engagement i kommunen.

   

  Forslag til rettelser og tilføjelser

  Foruden et nyt punkt vedr. muligheden for at søge om en partnerskabsaftale er kriterierne revideret med rettelser, som opdaterer dokumentet til den ny organisering i Glostrup Kommune samt et forslag til, at der lempes på krav ift. at søge tilskud til hhv. forplejning, transport og udflugter, da erfaringen viser, at flere projekter med gode formål begrænses af kriterierne. Derfor anbefales, at der som udgangspunkt ikke gives tilskud til forplejning, transport og udflugter, med mindre at dette er afgørende for aktivitetens formål og/eller projektets gennemførsel. 

   

  Forslag til reviderede kriterier for §18 inkl. rettelser samt eksisterende kriterier for §18 er vedhæftet som bilag.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

   

  • At reviderede kriterier for tildeling af §18 godkendes 

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Indstillingen anbefales godkendt

  Dan Kornbek Christiansen (C) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Bilag

 9.  9. Revidering af Brugerbestyrelsens vedtægter

  Resumé

  Reviderede vedtægter for brugerbestyrelsen til drøftelse. Ændringerne drejer sig om sammensætningen i Brugerbestyrelsen ved Glostrup Idrætsanlæg og en udvidelse af brugerbestyrelsens ansvarsområde.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelse har det overordnede ansvar for Glostrup Idrætsanlæg og det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter mål, rammer og budget for anlægget.

   

  Glostrup Kommunalbestyrelse ønsker at inddrage brugerne i driften og udviklingen af Glostrup Idrætsanlæg. Derfor har kommunalbestyrelsen valgt at etablere en brugerbestyrelse og tillægge denne bestyrelse opgaver og kompetencer vedrørende idrætsanlægget. Brugerbestyrelsen mødes 6 gange om året. Vedtægterne beskriver rammerne for brugerbestyrelsens arbejde.

   

   

  Brugerbestyrelsen består i dag af 10 medlemmer

  2 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer

  4 medlemmer fra idrætsforeningerne

  1 medlem fra øvrige foreninger

  1 medlem fra oplysningsforbundene

  1 medlem blandt ansatte ved folkeskolerne

  1 medarbejderrepræsentant fra Glostrup Idrætsanlæg

   

  Brugerbestyrelsens sammensætning ønskes ændret således, at;

  • Medlemmet fra oplysningsforbundene udgår.
  • Og et medlem fra Glostrup Ejendomme indgår i bestyrelsen. 

   

  Ønsket om at ændre sammensætningen beror sig på to forhold.

   

  1)   Det vurderes at være mindre relevant for oplysningsforbundene at deltage ved møderne, hvilket også har været afspejlet i deltagelsen.

  2)   Vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne i Glostrup kommune er delt mellem Glostrup Idrætsanlæg og Glostrup Ejendomme. Glostrup Ejendomme fik ved etablering blandt andet ansvar for klimaskærm, tekniske installationer, forbrugsafgifter, elevatordrift, drift af alarm og overvågning samt ansvar for driften af hallerne på skolerne. Glostrup Ejendomme har desuden ansvaret for anlægssager. Glostrup Ejendomme er derfor ofte impliceret i de spørgsmål, der stilles fra Brugerbestyrelsen, som savner en tættere dialog med Glostrup Ejendomme. Brugerbestyrelsen vil være et naturligt sted for Glostrup Ejendomme at have den direkte kontakt med brugerne. 

   

  Brugerbestyrelsens ansvarsområde dækker i dag:

  • Glostrup Fritidscenter
  • Glostrup Idrætspark
  • Hvissingehallen
  • Ejbyhallen
  • Idrætsfaciliteterne på Østervangen, Ejby Friluftscenter, Solvangsparken og Vestskoven
  • Klubhusene Ejby Friluftscenter

   

  Hvis Glostrup Ejendomme træder ind i Brugerbestyrelsen foreslås det at udvide ansvarsområdet med skolefaciliteterne:

  • Nordvanghallen
  • Søndervanghallen
  • Idrætssale på skolerne.

  Ønsket om at udvide ansvarsområdet vil følge brugernes logik, idet en forening ofte ikke skeler til, hvem der varetager driften af den facilitet de fx træner i om hhv. mandagen eller onsdagen.  Informationer og spørgsmål om faciliteterne i Glostrup Ejendommes område ender derfor ofte i Brugerbestyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller, at:

   

  • sagen drøftes og sendes i høring i Brugerbestyrelsen.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Dan Kornbek Christiansen (C) fremsætter følgende ændringsforslag: at skolerne inddrages i høringsprocessen.

  Forslaget sat til afstemning.

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C)

  Imod stemmer: Pia Dahlin (O), Torben Jensen (A), Marlene Frandsen (V), Palle Laustrup (F)

  Ændringsforslaget ikke godkendt.
   

  Indstillingen blev drøftet og sendes i høring.

  Bilag

 10.  10. Legefaciliteter i rådhusparken sommer 2019

  Resumé

  Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om der skal opsættes midlertidige legefaciliteter i rådhusparken for sommerperioden 2019.

  Sagsfremstilling

  I sommeren 2018 blev i samarbejde med Klatreskoven opsat midlertidige legefaciliteter i form af lavt hængende trætopbaner i Rådhusparken. Faciliteterne skabte liv og aktivitet i parken, og blev flittigt benyttet af daginstitutioner, børn og voksne.

   

  Der var imidlertid også klager over faciliteternes placering, placering 1 i bilaget, da nogle af beboerne på Kildevældets Alle oplevede den øgede aktivitet som generende.

   

  Administrationen har derfor undersøgt muligheden for at etablere midlertidige faciliteterne, så de i stedet opsættes i den del af parken, der vender ud mod Hovedvejen, placering 2 i bilaget. Dette vil være muligt, dog skal det bemærkes, at en lavt hængende gren på et af de store egetræer må beskæres. Dette er inkluderet i klatreskovens pris.

   

  Det vil også være muligt at etablere legefaciliteter med samme placering som i 2018.  Se bilag for skitse over de forskellige placeringsmuligheder.

   

  Legefaciliteterne vil blive designet med afsæt i følgende punkter:

   

  • Banerne bliver designet, så vidt muligt, med et naturligt udseende der passer ind i rådhusparkens øvrige udtryk
  • Banerne vil være til fri benyttelse
  • Aktiviteterne vil ikke genere færdslen på stierne i parken
  • Aktiviteterne bliver officielt sikkerhedsgodkendt af legepladsinspektøren inden de tages i brug
  • Der bliver opsat skilte med færdsel på eget ansvar
  • Træerne tager ikke skade af at blive benyttet til aktiviteterne

   

  Med midlertidige legefaciliteter i Rådhusparken vil det uanset placering ikke være muligt at slå græs i samme omfang som vanligt, da de kommunale græsslåmaskiner ikke kan køre ind under banerne, og da der vil ligge faldunderlag under dele af banerne. Under faldunderlaget vil der ved nedtagning af legefaciliteterne være behov for reetablering af græs. Der er budgetteret med reetablering i økonomien.

    

  Kommunikation
  Hvis sagen godkendes, vil faciliteten når den er færdig blive annonceret på kommunens hjemmeside, på Glostrup Kommunes facebook, på Kultur Glostrup facebook og i en pressemeddelelse i Folkebladet.

  Økonomi

  Det koster 26.200 kr. at opsætte midlertidige legefaciliteter og få dem godkendt. Administrationen foreslår, at legefaciliteten finansieres af puljen til ”Midlertidige aktiviteter i Bymidten”. Der er et korrigeret budget på puljen i 2019 på 105.030 mio. kr. og et restbudget på 98.535 kr.

  Indstilling

  Center for Kultur, It og Udvikling indstiller, at:

   

  • etablering af midlertidige legefaciliteter i Rådhusparken finansieres af puljen til ”Midlertidige aktiviteter i Bymidten” og placering 1 eller placering 2 godkendes.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Indstillingen godkendt og placering 2 vælges.

  Bilag

 11.  11. Fejring af frivillige 2019

  Resumé

  Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende plan for årets frivilligfejring.

  Sagsfremstilling

  Siden 2015 har Glostrup Kommune afholdt et socialt arrangement for frivillige i Glostrup. Formålet er at anerkende, synliggøre og fejre de mange frivillige i kommunen, der gør en stor indsats. Formålet er også at skabe opmærksomhed om frivilligheden i byen generelt. Kommunens frivillighedspris bliver uddelt i denne forbindelse.

   

  Frivillighedsfejringen i Glostrup Kommune er traditionelt blevet afholdt i september måned i forbindelse med den nationale fejring af frivillige ’Frivillig Fredag’, som afholdes den sidste fredag i september.

   

  Administrationen foreslår, at fejringen af frivillige i år bliver:

  • 1 større arrangement målrettet frivillige, med det formål at anerkende deres store indsats
  • 1 mindre arrangement målrettet frivillige og deres børn/børnebørn

   

  Fejring i Glostrup

  I 2015 blev arrangementet afholdt som en brunch med efterfølgende stand-up i Glostrup Idrætspark med 198 tilmeldte. I 2016 blev frivillige inviteret i biografen i Glostrup Bio. Der var film for voksne fredag eftermiddag og film for børnefamilier søndag formiddag. Der var henholdsvis 180 deltagere fredag og 120 deltagere søndag inkl. børn. I 2017 blev årets frivilligarrangement afholdt på Glostrup Park Hotel, hvor de frivillige blev inviteret til brunch. Der var 238 tilmeldte. I 2018 blev fejringen igen afholdt i Glostrup Hallen med brunch og inspirationsoplæg samt et arrangement for frivillige og deres børn i klatreskoven. I alt 310 deltog i de to arrangementer.

   

  Fælles for tidligere arrangementer er, at de er målrettet borgere, som er frivillige. Med afsæt i evalueringen af sidste års fejring af frivillige drøftede Kultur- og Fritidsudvalget rammerne for fejringen 2019. Der var bred enighed om, at der ønskes en fejring, som svarer til sidste års arrangementer.

   

  Forslag til Årets fejring af frivillige

   

  Brunch i Glostruphallen

  Søndag den 15. september kl. 11-14 i Glostrup Idrætspark.

   

  Alle frivillige i Glostrup inviteres til stor frivillighedsfejring i Glostrup Hallen. Her vil de blive beværtet med lækker brunch, og de frivillige vil kunne netværke på tværs ved bordene. Arrangementet afsluttes med en times inspirations-input (fx foredrag eller koncert). Årets frivillighedspris vil blive uddelt.

   

  Arrangement for frivillige og deres børn/børnebørn

  En sen eftermiddag eller en weekenddag i Glostrup Svømmehal (2-3 timer) med gratis adgang og saft/kage/kaffe. Arrangementet udarbejdes i samarbejde med Fritidscenteret.

  Økonomi

  Det er administrationens vurdering af de to arrangementer kan afholdes inden for en budgetramme på 91.000 kr. hvoraf de 6.000 kr. er til frivillighedsprisen. Arrangementerne finansieres inden for den samlede budgetramme til Frivillighedsstrategien.

   


  Det foreslåede budget er det samme som blev brugt på sidste års fejring.

  Indstilling

  • At plan for fejring af frivillige i september 2019 godkendes

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Indstillingen godkendt.

 12.  12. Uddeling af Frivillighedspris 2019 (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Torben Jensen (A) indstiller kandidat nr. 2.

  Palle Laustrup (F) indstiller kandidat nr. 1.

  Dan Kornbek Christiansen (C) indstiller kandidat nr. 4.
   

  For kandidat nr. 2 stemmer: Marlene Frandsen (V), Pia Dahlin (O), Torben Jensen (A)

  For kandidat nr. 1 stemmer: Palle Laustrup (F)

  For kandidat nr. 4 stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C)


  Kandidat 2 anbefales som modtager af årets frivillighedspris.

 13.  13. Uddeling af Kulturprisen 2019 (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Kandidat nr. 1 skal modtage kulturprisen for 2019.

 14.  14. Status på planlægning af Glostrup Festival 2019

  Resumé

  Orientering om status på Glostrup Festival 2019 vedr. indretning af pladsen, musikprogram, budget samt planer for den videre proces.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Glostrup Festival har været afholdt hvert år siden 2016, hvor Glostrup havde 825-års jubilæum. Efter afholdelsen af Glostrup Festival 2018 blev centrale punkter af festivalen evalueret af administrationen. Kommunalbestyrelsen godkendte 14. november 2018 følgende:

  1. Glostrup Festival forbliver en årligt tilbagevendende musik- og kulturfestival, der samler hele Glostrup.
  2. Glostrup Festival afkortes, så den fremadrettes afholdes fredag og lørdag.
  3. De unge i Glostrup får i højere grad end i dag mulighed for at præge fredagen og lørdagen bliver med fokus på musik, kultur og foreningslivet i kommunen.

  Endvidere besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på møde 23. oktober 2018, at der ikke skal være tivoli på Glostrup Festival fremadrettet, og på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 20. november 2018 blev det efterfølgende vedtaget, at Glostrup Festival skal afholdes i Egeparken 30. og 31. august 2019.

  Nedenstående redegøres for status på Glostrup Festival 2019 pr. juni 2019.

  Pladsen

  Festivalpladsen er indrettet som angivet på vedlagte kort. Da græsarealet i Egeparken erfaringsmæssigt kan være sumpet på steder i våde perioder, arbejdes der med 2 forskellige scenarier, som fremgår af kortene. Begge scenarier godkendes til sikkerhedsplanen for at tage højde for evt. vejrmæssige overraskelser.

  Store Scene placeres i den sydlige ende af græsarealet. Ved vådt vejr spiller den skråt ind over pladsen og et lille stykke ind mellem træerne. Ved tørt vejr stilles scenen med front lige ind over græsarealet. Begge scenarier vil skabe festivalstemningen foran scenen, men samtidig give gæsterne mulighed for at kunne trække ind i et roligere område mellem træerne.
  I modsatte ende af festivalpladsen indrettes en træpavillon til musikscene for Glostrup Musikskole.

  Der placeres telte og pavilloner med borde og bænke rundt om på pladsen som skygge for solen eller ly for regn alt efter vejret. Særligt omkring Musikskolens Pavillonscene etableres der et hyggeområde for familier til spisning og samvær. I forlængelse af området omkring Egeparkens naturlegeplads bliver der etableret et område med gratis aktiviteter for børn i alle aldre.

  Foreningerne og virksomhedernes aktiviteter – Aktivitetszonen – placeres på det jævne areal mellem græsplænen og egeskoven. Det vil skabe en anderledes Aktivitetszone end de foregående års åbne græsareal. Årets Aktivitetszone vil på den måde i højere grad blive præget af den hygge, der kan skabes mellem og under træer. Derudover kan den placering skabe rum til andre og mere naturprægede aktiviteter.

  Der vil være adgangskontrol ved indgangen som en del af sikkerheden på pladsen. Pladsen indhegnes som angivet på vedlagte kort med en blå linje. Indgang for publikum placeres foran indgangspartiet til hal 1. Vagtselskabet Seccon står for sikkerheden på pladsen som foregående år.

  1/4 af Glostrup Idrætsparks parkeringsplads ved Stadionvej 80 inddrages til backstage- og parkeringsområde for artister og udstyr. Der arbejdes på at kunne henvise til alternative p-pladser i nærområdet, og gæsterne vil op til festivalen blive opfordret til at ankomme til fods, på cykel eller med bus.

  Dette års festivalplads ligger tæt op ad de nybyggede Egehusene. Beboerne vil opleve festivalen på nærmeste hold på godt og ondt. For at skabe et godt naboskab og give beboerne indblik i eventet er de blevet inviteret til rundvisning og bobler lørdag formiddag. I samme invitation er beboerne blevet varslet om evt. gener, der opstår pga. festivalen – fx hvornår der er musik på scenerne, øget mængde trafik m.m.

  Indhold

  Fredag

  Ungdomsrådet står for sceneshowet fredag d. 30. august 19-23. Ungdomsrådet har planlagt et blandet show, der skal appellere til forskellig musiksmag. Der er både lokale og udefrakommende indslag. Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Dan Kornbek Christiansen, åbner fredagens Scene. Beskrivelse af musikprogrammet udleveres som bilag på mødet.

  Glostrup Ungdomsskole leverer aktiviteter for unge på pladsen og står til rådighed med evt. mandskab. Kultur og Idræt står for scene, lyd og lys, bemanding og salg i baren samt sikkerheden på pladsen. Det samlede setup samt samarbejdet mellem Ungdomsrådet, Ungdomsskolen og Kultur og Idræt forventes at have en samlende og involverende effekt for alle samarbejdspartnere. Der afholdes månedlige statusmøder med parterne, hvor opgaverne koordineres og planlægningen aftales. I august måned forventes mødefrekvensen at stige pga. større detaljering i planlægningen.

  Fodboldturneringen AL-Bank Cup arrangeret af Arbejdernes Landsbank og Folkebladet med Kultur og Idræt som overordnet koordinator afholdes fredag eftermiddag på opvisningsbanen i Glostrup Idrætspark. Festivalpladsen åbner kl. 18 om fredagen, så fodboldspillerne kan gå direkte til festival efter præmieoverrækkelsen. Der vil blive etableret et lille drikkevaresalg i tæt forbindelse med fodboldturneringen. Det forventes at arrangementet omkring fodboldturneringen lukkes senest kl. 19.

  Lørdag

  Lørdagen har fokus på musik, kultur og foreningslivet i kommunen. Programmet indeholder musik til alle aldre på Store Scene i tidsrummet 12-21. I Store Scenes pauser underholder Glostrup Musikskole på pavillonscenen. Musikskolen stiller med 2 bands og 3 kor.

  Store Scene åbner kl. 12 med velkomsttale ved borgmester John Engelhardt. Derefter følger underholdning med Gurli Gris, der leverer sceneshow for de mindste med efterfølgende meet & greet. Det samlede program udleveres som bilag på mødet.

  Efter aftenens sidste koncert på Store Scene sørger en kendt DJ på pavillonscenen for underholdningen ved et intimt og festligt dansearrangement.

  Aktivitetszonen og børneaktiviteterne vil være åbne fra kl. 12 med inddragende og involverende aktiviteter for alle aldre. Der vil blive indkøbt / lejet et antal børneforlystelser til de yngste. Aktivitetszonen har de foregående år været præget af mangfoldighed af aktiviteter fra stille konkurrencer til vilde lege. Kultur og Idræt er i dialog med foreninger og virksomheder helt frem til afviklingen. Aktørerne opfordres i år til i højere grad at tænke aktiv leg for store og små ind i deres aktiviteter for at skabe en spændende ”legeplads” for alle aldre.

  Den videre proces

  Alle artister er offentliggjort pr. 18. juni. Pr. samme dato er der hængt plakater op i byrummet. Det forventes, at der hænges bannere og ”valgplakater” op langs Hovedvejen tre uger før festivalen. Festivalens program annonceres i Folkebladet i uge 35.

  Indhentning af sponsorer er i gang og fortsætter frem til festivalen start.


  Rekruttering af frivillige er i gang og fortsætter frem til festivalen. Målet er minimum 80 frivillige til begge dage.

  Der er indgået aftaler med fem madboder med et samlet varieret udbud af madstil samt en pandekagebod. Der arbejdes på at indhente flere udbydere af søde sager og snack. 

  Sikkerhedsplan er sendt til udarbejdelse hos vagtselskabet. Administrationen afventer modtagelse af sikkerhedsplanen, hvorefter den sendes til godkendelse hos myndighed.

  Øvrige tilladelser indhentes efter modtagelse af sikkerhedsplanen.

  Bilag

  Pladsindretning ved tør og våd plads

  Økonomi

  Hovedposterne i budgettet er:

  Sceneprogram

  420.000

  Scene, lyd og lys

  185.750

  Sikkerhed

  120.828

  Opbygning og oprydning af plads

  131.863

  Mandskab

  29.300

  KODA afgift

  33.580

  Forplejning frivillige og backstage

  20.000

  Aktiviteter på pladsen

  35.000

  Strøm (leje af grej)

  50.000

  Markedsføring

  50.000

  Forsikring

  7.000

  Diverse

  15000

  Udgifter I alt

  1.098.320

  Sponsorater

  65.000

  Stadepladser

  30.000

  Budgetmidler

  757.500

  Provenue

  100.000

  Ungdomsrådets bidrag

  45.000

  Musikskole bidrag

  20.000

  Overførte midler

  85.904

  Indtægter i alt

  1.103.404

  Indstilling

  Til orientering

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Til orientering.

  Bilag

 15.  15. Tillægsansøgning til Kulturpuljen fra Glostrup Sangforening

  Resumé

  Glostrup Sangforening søger en tillægsbevilling på 8.000 kr. fra Kulturpuljen til et samarbejde med Glostrup Skole om deres julekoncert.  

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen bevilligede den 16. januar et tilskud på 23.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Glostrup Sangforenings årlige julekoncert i Østervangkirken.

   

  Imidlertid har Glostrup Sogn i år besluttet, at de ikke længere vil låne kirken ud til koncerter, da de ønsker at markere kirkens egne koncerter.

   

  Glostrup Sangforening har derfor besluttet at afholde deres julekoncert på Glostrup Skole, Nordvang, og har inviteret en 4. klasse på skolen til at medvirke, hvilket skolens musiklærer har sagt ja tak til. Glostrup Skole Nordvang er valgt, fordi det er her sangforeningen har deres faste øveaftener samt en relation til musiklærerne.

   

  For at forberede børnene til at medvirke til koncerten, er det nødvendigt at give dem et grundigt undervisningsforløb sammen med sangforeningens dirigent, og den solist, som skal medvirke til koncerten.

   

  Til dækning af udgifter til honorarer ifm. undervisning af børnene søger Glostrup Sangforening om en tillægsbevilling på kr. 8.000,00 kr.

  Økonomi

  Der resterer 120.000 kr. i Kulturpuljen til fordeling i 2019.

   

  Administrationen anbefaler derfor, at sangforeningen bevilliges et yderligere tilskud på 8.000 kr. til et samarbejde med Glostrup Skole omkring julekoncerten.

   

  Herefter resterer 112.000 kr. i Kulturpuljen.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

   

  • At Glostrup Sangforening bevilliges et tilskud på 8.000 kr. til et samarbejde med Glostrup Skole.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Indstillingen godkendt.

 16.  16. Invitation til deltagelse i Kulturaftalen Kulturmetropolen 2020-23

  Resumé

  Orientering om invitation fra Kulturregion Kulturmetropolen om deltagelse i en kommende kulturaftale for perioden 2020-23.

  Sagsfremstilling

  En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem kulturministeren og en gruppe kommuner. Tilsammen udgør kommunerne i aftalen det, der kaldes en kulturregion.

   

  Formålet er med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område og sammen højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og -institutioner.

   

  Kulturregion Kulturmetropolen er en kulturaftale mellem kulturministeren og kommunerne Albertslund, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre og Stevns. Den nuværende kulturaftale blev indgået pr. 1. januar 2016 og udløber med udgangen af 2019.

   

  Aftalen mellem kommunerne og kulturministeriet skal genforhandles og Kulturmetropolen ønsker i den forbindelse at udvide samarbejdet til flere kommuner for en kommende aftaleperiode 2020-23.

   

  Den 10-årige vision for Kulturmetropolen er frem mod 2022 at:

  • udnytte kulturregionens geografiske og sociale tæthed, kulturelle variation og kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser
  • sætte borgeren i centrum og sikre, at kulturmetropolens borgere mærker effekterne af at være borgere i en sammenhængende kulturmetropol
  • spille en vigtig rolle i udviklingen af innovative, demokratiske og aktive medborgere i fremtidens samfund – og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de vækstmuligheder, der ligger i de kreative erhverv.

   

  Kulturmetropolen 2016-19
  Kulturmetropolen har fastsat tre fælles indsatsområder, der er udmundet i en række konkrete projekter, hvor der samarbejdes om at skabe mere og bedre kultur til borgerne – på tværs af kommunegrænser. En væsentlig del af arbejdet i Kulturmetropolen handler om at skabe netværk, udvikle kulturen og fritidslivet sammen, og at lære af hinandens og andres best practice.

   

  Indsatsområder i Kulturmetropol 2016-19:

  • Festivaler og events
  • Musikmetropolen
  • Unge i samskabelse med kulturlivet

   

  Glostrup Kommune og Kulturmetropolen

  Glostrup Kommune deltog i det forberedende arbejde frem mod indgåelse af den første kulturaftale for perioden 2012-15. Deltagelse i samarbejdet blev ikke prioriteret i budgetforhandlingerne for periode 2012 og overslagsår, og Glostrup Kommune har ikke siden hen deltaget i det tværkommunale samarbejde Kulturmetropolen.

   

  Den nye aftale
  Kulturmetropolen har udvalgt tre nye indsatsområder for en kommende aftaleperiode:

  • Kultur og sundhed
  • Unge
  • Musik

   

  Beskrivelse af udkast til indsatsområder fremgår af bilag.

   

  De enkelte projekter i Kulturmetropolen er i høj grad båret af de lokale kulturinstitutioners deltagelse og engagement. Kulturmetropolen oplyser i den sammenhæng, at der ikke er særlige krav om deltagelse fra de kommunale kulturinstitutioner, men at erfaringen viser, at jo mere man deltager, jo højere udbytte er der af projekterne.

   

  Det kræver politisk interessetilkendegivelse senest i juni 2019, hvis Glostrup Kommune ønsker at indgå i samarbejdet 2020-23 på lige vilkår med øvrige kommuner. Der er endnu ikke taget stilling til, om kommuner kan tilslutte sig samarbejdet efter kulturaftalen er opstartet pr. 1. januar 2020.

   

  Administrationen anbefaler ikke, at Glostrup Kommune deltager i den kommende kulturaftale på baggrund af kommunens økonomiske situation.

  Økonomi

  Den ene halvdel af grundfinansieringen til de fælles indsatser kommer fra de deltagende kommuner. Den anden del kommer fra staten. Grundfinansieringen suppleres med midler fra bl.a. EU og fonde.

   

  Finansieringsmodellen for 2020-2023 ligger ikke endeligt fast, men det forventes, at hver kommune skal bidrage med 2,5-3 kroner per indbygger årligt. Dog muligvis med en minimumssats. Finansieringsmodellen bliver endeligt besluttet på et politisk styregruppemøde i Kulturmetropolen i august, hvor alle interesserede kommuner deltager.

   

  Til sammenligning er udgiften til deltagelse i Vestegnens Kulturuge 4 kr. pr. indbygger pr. år.

   

  Der er ikke afsat budget til at indgå i tværkommunale samarbejdsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller at:

   

  1.     invitation til deltagelse i Kulturaftalen Kulturmetropolen 2020-23 tages til orientering

  2.     Glostrup Kommune ikke deltager i den kommende kulturaftale for perioden 2020-23

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  1. Til orientering.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 17.  17. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april 2019. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal gives bevillinger til 2019.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Kultur- og Fritidsudvalgets område med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april 2019.

  I vedhæftede bilag redegøres der for de større afvigelser, og det fremgår ligeledes på hvilke områder der søges en tillægsbevilling. Såfremt der vedtages en bevilling med flerårseffekt, så vil flerårseffekten tages med som en rammekorrektion til budget 2020-2023.

  Det er tilstræbt at finde finansiering til de enkelte afvigelser inden for de enkelte politikområder jf. den økonomiske politik, således at de ansøgte bevillinger er holdt på et minimum.

  Der søges om bevilling på netto -0,3 mio. kr. med budgetneutrale modposter på andre udvalg. Omplaceringen sker i forbindelse med flytning af opgaver.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Hele kroner

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Kultur- og Fritidsudvalgets ramme

  -269.352

  I alt

  -269.352

  Netto -269.352 kr. med budgetneutrale modposter på andre udvalg.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler en tillægsbevilling på netto -0,3 mio. kr. med budgetneutrale modposter på andre udvalg.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 18.  18. Referater fra afholdte møder

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Til orientering.

  Bilag

Mødenr. 2556