Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Dan Kornbek Christiansen, C
Marlene Frandsen, V
Ina-Maria Nielsen, V
Palle Laustrup, F
Torben Jensen, A


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Formanden foreslår, at punkt 4 flyttes til punkt 2.

  Forslaget godkendt.

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Orientering om:

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Orientering om:

  • etablering af ny kunststofgræsbane går efter planen, hegnet bliver lidt lavere til fordel for en bedre belægningstype.
  • Undersøgelse ifm. Babysvømning udsat. På møde i juni orienteres om tidsplanen.
 4.  4. Drøftelse vedr. ny driftsaftale med Biografforeningen Sofarækken

  Resumé

  Driftsaftalen for Biografforeningen Sofarækken udløber 31. december 2019 og skal derfor genforhandles. Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for skitseforslag til en ny kontrakt. Biografforeningens formand Arne Christensen samt formand for Glostrup Kulturhusforening deltager på mødet, og der er mulighed for at drøfte ændringer i en kommende aftale.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Biografforeningen Sofarækken overtog driften af Glostrup Bio fra Glostrup Kommune i 2008, hvor den første driftsaftale mellem foreningen og Glostrup Kommune blev indgået. Aftalen løb i fem år og blev i 2011 forlænget til at gælde til udgangen af 2016.

  Med virkning pr. 1. januar 2015 blev mulighederne for tilskud til biografdrift lovmæssigt ændret til max. at kunne udgøre, hvad der svarer til 1,5 mio. kr. over en tre-årig periode den såkaldte de minimis støtte (bekendtgørelse nr. 754 af 9. juni 2014 om kommunalt tilskud til biografvirksomhed, §2, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmøde på de minimisstøtte).

  På baggrund af den nye lov blev indgået en ny aftale i april 2016, som udløber med udgangen af 2019.

  Nye aftaler

  Administrationen har været i dialog med foreningen omkring indgåelse af en ny driftsaftale og deres ændringsønsker hertil.

  Derudover har administrationen fået juridisk bistand af et eksternt advokatbureau, da der er en række komplicerede forhold i aftalen på grund af den skærpede lovgivning omkring De minimis tilskuddet, som også gælder indirekte tilskud.  

  Biografforeningen Sofarækken lejer biografens lokaler af Glostrup Kommune, og advokaten har anbefalet at aftalen deles op i en lejeaftale og et tilskudstilsagn som vedrører det økonomiske tilskud.

  Lejeudgiften har tidligere været fastsat af Glostrup Kommune, men pga. af skærpede regler vedr. maximalt tilskud samt spørgsmål rejst i hhv. Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget har administrationen valgt at få en uafhængig Ejendomsvurderingsekspert til at vurdere markedslejen.

  Præsentation og dialog

  På dagens møde præsenterer administrationen skitser for en kommende aftale med henblik på drøftelse af forslaget og dialog med formanden for Biografforeningen Sofarækken Arne Christensen samt formanden for Kulturhusforeningen Flemming Brandt. 


  Administrationen udarbejder på baggrund af drøftelsen en sag til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni, hvor forslag til ny driftsaftale vil indgå.

  Økonomi

  Der er afsat 454.929 kr. til tilskud til Biografforeningen Sofarækken i budget 2019 og overslagsår.

  I forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om at afsætte anlægsmidler til nye toiletter i 2018 blev det besluttet at nedsætte det årlige driftstilskud på 500.000 kr. årligt til biografforeningen med 100.000 kr. årligt i 2018 og overslagsår, som en form for delvis tilbagebetaling af udgifterne. Tilskuddet udgør således 500.000 kr. og skulle afdrages med 100.000 kr. i fem år, sidste gang i 2022 i budgettet.

  Efter Biografforeningens anmodning besluttede Kommunalbestyrelsen imidlertid på møde i januar 2019 at forlænge tilbagebetalingsperioden, så det årlige afdrag blev nedsat til 50.000 kr. Tilskuddet udgør således 500.000 kr. og afdrages med 50.000 kr. årligt til og med budget 2026. I praksis forvaltes dette ved, at Biografforeningen Sofarækken får udbetalt et årligt tilskud på 450.000 kr.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  • at vilkår ifm. en ny driftsaftale med Biografforeningen Sofarækken drøftes.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Drøftet.

 5.  5. Ny Kultur- og Fritidspolitik

  Resumé

  Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende Kultur- og Fritidspolitik forud for høringsproces samt drøfte idékatalog.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på møde i april udkast til en ny Kultur- og Fritidspolitik. På baggrund af drøftelserne er udkastet blevet kvalificeret, og forslag til en ny Kultur- og fritidspolitik er vedlagt som bilag.

  Kultur- og Fritidspolitikken er bygget op omkring følgende temaer, ambitioner og mål:

  1. LIVSKVALITET
   Glostrup Kommunes ambition er, at:

  Kultur- og fritidslivet skal øge livskvalitet og trivsel.
  Målet er, at Glostrup skal være en attraktiv, spændende, god og tryg by af bo, leve, arbejde og drive erhverv i – for folk i alle aldre.

  1. RUM FOR AKTIVITET
   Glostrup Kommunes ambition er, at:

  Byen skal danne rum for mere bevægelse, kreativitet, musik samt idræt, kultur og leg bl.a. gennem smartere og klogere brug af faciliteter - inde og ude.

  Målet er, at der samlet set bliver plads til flere brugere og flere aktiviteter på de samme kvadratmeter.

  1. KLAR, PARAT, LIVSSTART
   Glostrup Kommunes ambition er, at:
   Alle byens borgere bør have mulighed for at være aktive i kultur- og fritidslivet.
   Målet er, at alle børn og unge under 25 år i 2025 bruger kommunens kultur og fritidstilbud aktivt mindst en gang ugentligt. Desuden er det målet at tilbyde et rigt, spændende og varieret udbud af kultur- og fritidstilbud til alle byens borgere i alle aldre.

  1. TALENTER PÅ VEJ
   Glostrup Kommunes ambition er, at:
   Byens talenter skal spottes, udvikles og hjælpes på vej med en fokuseret indsats, hvor foreninger og institutioner støttes i arbejdet med talent og elite.
   Målet er, at samarbejde med foreninger og institutioner om udvikling af en elitestrategi, der kan sikre bedre vilkår for talentudvikling.

  Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at forslag til Kultur- og Fritidspolitik sendes i høring med henblik på endelig godkendelse på møde i august.


  Idékatalog med projektforslag

  I forbindelse med udarbejdelse af politikken har administrationen været i dialog med en række aktører, som har bidraget til at udvikle temaerne og kommet med forslag til, hvordan ambitionerne kan løftes.

  Følgende har været inddraget:

  ·Folkeoplysningsudvalget, foreningsrepræsentanterne og kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foreningskonferencen 1.-2. februar 2019

  ·Brugerbestyrelsen

  ·Kulturlederne i Center for Kultur og Borgerkontakt

  ·Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger

  ·Glostrup Foreningsunion

  ·Børne- og Ungdomskorps samråd

  ·Centerchefer og nøglemedarbejdere i relevante centrene

  På baggrund af indkomne forslag fra foreninger m.fl. er udarbejdet et omfattende idékatalog, hvor alle projektforslag er taget med i en bruttoliste.

  Projektforslagene er opdelt pr. tema og inddelt i tre kategorier:

  Grøn – projekter/initiativer, som er i gang og har udviklingspotentiale. Er finansieret.

  Gul – projektforslag, som kan beskrives nærmere, hvis der er politisk ønske til det.

  Rød – projektforslag, som overvejende afhænger af, at foreninger/frivillige tager initiativer til at sætte i gang.

  Kultur- og Fritidsudvalget bedes drøfte idékataloget og evt. udvælge enkelte projektforslag, som administrationen kan kvalificere og prissætte forud for budgetforhandlinger. På grund af den økonomiske situation anbefales, at kvalificering sker med henblik på, at projekterne først indarbejdes fra og med budget 2021. 

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  1. at forslag til Kultur- og Fritidspolitik godkendes og sendes i høring
  2. at idékatalog drøftes
  3. at det besluttes om udvalgte projektforslag skal kvalificeres

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  1. Godkendt.
  2. Drøftet.
  3. Indstillingspunktet udsættes til efter høringsperioden.

  Bilag

 6.  6. Ny strategi Glostrup Musikskole

  Resumé

  Godkendelse af Glostrup Musikskoles strategi ’Musikkens kraftcenter’.

  Sagsfremstilling

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august 2018 blev forslag til tre overordnede målsætninger for Glostrup Musikskoles udvikling drøftet og godkendt.

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte, at Glostrup Musikskole skulle udarbejde en strategi, som skal være rettesnor for de kommende års udvikling af initiativer. Det overordnede mål er at skabe en musikskole, som i endnu højere grad end i dag bliver et kraftcenter for musikken i Glostrup Kommune.

  Der er en række konkrete målsætninger, som en fokusering af musikskolens aktiviteter skal medvirke til at løfte:

  -Reducering af ventelisten

  -En mere mangfoldig elevsammensætning

  -Struktur for samarbejder med skoler og dagtilbud

  -Mere fokus på skabende musik som supplement til mesterlærerprincippet og nodelære

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i august 2018 tre strategiske pejlemærker, som skulle være bærende i en ny strategi for Glostrup Musikskole.

  -Musik til flere

  -Musisk dannelse

  -Lokalt musikliv

  Glostrup Musikskole har på den baggrund udarbejdet forslag til en ny strategi, som er vedlagt som bilag. Strategien er blevet til i samarbejde mellem musikskolens leder, lærere, bestyrelse og administrationen.

  Musikskolens bestyrelse drøftede på møde 28. marts 2019 udkast til strategi, og anbefaler strategien godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Strategien kort

  Glostrup Musikskole skal være musikkens kraftcenter for hele Glostrup Kommune, så glæden ved at møde og skabe levende musik videreføres til nye generationer.

  For at løfte ambitionen er udvalgt tre strategiske pejlemærker, som skal tegne fremtidens musikskole:

  Musik til flere
  Målet er, at få musikken ud til endnu flere børn og unge i kommunen. Ventelisten skal nedbringes og elevskaren skal i højere grad afspejle befolkningssammensætningen.

  Musisk dannelse
  Målet er, at Glostrup musikskoles ressourcer kommer bedre i spil gennem tættere samarbejde med dagtilbud, skole, klub, SFO og ungdomsområdet. 

  Lokalt Musikliv
  Målet er, at Glostrup Musikskole bliver musikkens kraftcenter og omdrejningspunkt for det lokale musikliv.

  Udmøntning af strategien
  Musikskolen har som supplement til strategien udarbejdet en handleplan, som oplister konkrete initiativer og projekter, der understøtter strategien. Handleplanen indeholder både projekter og initiativer, som allerede er i gang, som kan igangsættes inden for den eksisterende ramme eller kan udvikles over tid, hvor finansieringen ikke er på plads. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  Det er administrationens vurdering, at forslaget til Glostrup Musikskoles strategi ’Musikkens kraftcenter’ vil udgøre et solidt fundament for udvikling af fremtidens lokale musikskole.

  Kommunikation

  Når musikskolens strategi er godkendt vil den blive offentliggjort på musikskolens egen hjemmeside.

  Økonomi

  Vedtagelse af Glostrup Musikskoles strategi har ikke på nuværende tidspunkt bevillingsmæssige konsekvenser, da projekter og initiativer i første omgang kan afholdes inden for det eksisterende rammebudget.

  Musikskolen forventes desuden at ansøge om støtte til udvalgte projekter i både interne og eksterne puljer.  

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Godkendt.

  Bilag

 7.  7. Udviklingsplan for Kultur-, idræts-, og fritidsområdet 2019

  Resumé

  Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte om ønskerne i udviklingsplanen fra foreningsidrætten-, de øvrige idræts-, kultur-, fritid- og friluftslivsbrugerne skal sendes videre til budgetforhandlingerne 2020 og overslagsår.

  Sagsfremstilling

  Brugerbestyrelsen på Idrætsområdet har de sidste år udfærdiget en årlig udviklingsplan for idrætsområdet. Udviklingsplanen har indeholdt ønsker til det kommende budget fra idrætsforeninger og administration til renovering og nye tiltag.
  Den 23. oktober 2018 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at udvide udviklingsplanen til også at omfatte foreningerne i Glostrup Forenings Union (GFU) og Foreningerne i Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS).

  Formålet med udviklingsplanen

  Udviklingsplanen giver et samlet overblik over foreningsønskerne på Kultur- og Fritidsområdet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Udviklingsplanen skal bringe behovet for renovering af gamle - eller anskaffelse af nye faciliteter og tiltag på kulturområdet på den politiske dagsorden. Den giver et indblik i brugernes ønsker og behov forud for de politiske drøftelser og tjener til inspiration. Det forventes, at der fra det politiske niveau er en opmærksomhed omkring udviklingsplanen, men det understreges, at ingen politikere er forpligtet af forslagene i udviklingsplanen eller de foreslåede prioriteringer.

  De enkelte forslag i udviklingsplanen er på idéudviklingsniveau, og der er ikke udarbejdet detaljerede projektforslag ligesom, der ikke er foretaget økonomiske beregninger på de enkelte forslag. Administrationen kan, hvis der er et politisk ønske, udarbejde konkrete projektforslag på udvalgte forslag.

  Processen for udviklingsplanen

  Processen for udviklingsplanen blev godkendt 23. oktober 2018 og er vedlagt denne sag som bilag.

  Hver af Paraplyorganisationerne og Brugerbestyrelsen har prioriteret deres ønsker, så de fremstår i deres ønskede rækkefølge.

  Der er kommet et ønske der dækker hele området, og ønsket er derfor kommet med for sig selv. Det drejer sig om ønsket om økonomisk friplads til børn og unge med få midler. Ønsket er afgivet i forbindelse med et idrætstilbud, men kunne være et tilskud til børn og unge, der ønsker et fritidstilbud bredt i kommunen. Hvis der fra politisk side er opbakning til en model, er det vigtigt at erfaringer fra andre kommuner undersøges og forskellige modeller drøftes sådan, at man ikke ender på en model der er administrativt tung og tilgodeser få.

  Se bilag for en samlet oversigt over ønskerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  ·At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter udviklingsplanen og sender den videre til budgetprocessen for 2020 og overslagsår.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Drøftet og videresendes til budgetprocessen for 2020 og overslagsår.

  Bilag

 8.  8. Ansøgning til Kulturpuljen om at blive Spil Dansk kommune i 2019

  Resumé

  Glostrup Musikskole og samarbejdspartnere ansøger om 22.000 kr. i tilskud til at Glostrup Kommune bliver Spil Dansk kommune i 2019.

  Sagsfremstilling

  Foreningen Spil Dansk er en non-profit forening, som arbejder på at udbrede kendskabet til dansk musik. Foreningen ejes af musikbranche-foreningerne: Danske Populær Autorer (DPA), Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund (DMF), Musikforlæggerne i Danmark og Koda.

  Foreningen står bag det landsdækkende arrangement Spil Dansk Uge som primært afvikles i uge 44 men også på andre tidspunkter af året.

  Spil Dansk er et nationalt projekt med lokal forankring, hvor langt de fleste musikarrangementer skabes af arrangører og musikere over hele landet. Alle de største toneangivende danske musik- og kulturorganisationer er hvert år med i samarbejdet om at få musikken ud til hele Danmark.

  Der er hvert år ca. 30 Spil Dansk kommuner, som indgår i samarbejde med foreningen og bliver Spil Dansk Kommuner. Kommunerne lægger som Spil Dansk kommune en særlig indsats for den danske musik indenfor kommunegrænsen.

  Glostrup Musikskole har været i dialog med Spil Dansk om muligheden for at blive Spil Dansk kommune i 2019. Der er en række tilbud og arrangementer, som er meget fordelagtige for Glostrups musikaktører.

  Musikskolen har som udgangspunkt budt ind på en ’light’ pakke, men ønsker at ansøge Kulturpuljen om at tilskud, så der kan udvides til en Basic pakke. Med basic-kommunepakken får Glostrup Kommune en lang række musikalske arrangementer til kommunen af forskellige karakter.

  Musikskolen har fået tilsagn fra en række samarbejdspartnere, som alle er interesserede i at blive en del af Spil Dansk og afholde musikarrangementer i løbet af efteråret.

  Følgende har tilkendegivet at de ønsker at være med i samarbejdet sammen med Musikskolen: Glostrup Bibliotek, Aktivitetscentre Sydvestvej, Glostrup Kulturhusforening, Dag- og Demenscenter Hvissinge samt Glostrup Skole.

  Basicpakken indeholder følgende arrangementer, hvor professionelle musikere kommer til Glostrup:

  1. Sangskriver workshop for børn og unge – i samarbejde med Glostrup Skole
  2. Du hørte dem først her – anmeldelse af band – evt. i samarbejde med Ungdomsskolen
  3. Konference – fem pladser til årets Spil Dansk konference afholdes november 2019
  4. Musik og sundhed – i samarbejde med Dag- og Demenscenter Hvissinge
  5. Musikalsk foredrag – i samarbejde med Aktivitetscenter Sydvestvej
  6. LMS familiekoncert – i samarbejde med Glostrup Kulturhusforening
  7. Korsang for klassisk amatørkor – afvikles på musikskolen
  8. En sang for menneskerettighederne – i samarbejde med Glostrup Bibliotek

  Alle arrangementer afvikles i efteråret 2019.

  Projektet støtter op om musikskolens strategi ’Glostrup Musikskole – musikkens kraftcenter’ og ambitionen om en musikskole, som bidrager til at samle det lokale musiklivs aktører omkring fælles projekter.

  Økonomi

  Der ansøges Kulturpuljen om i alt 22.000 kr..

  Basic pakken koster 28.000 kr. Glostrup Musikskole bidrager med 8.000 kr., og der ansøges om de resterende 20.000 kr. samt 2.000 kr. til lydmand ved familiekoncerten i Kulturhusforeningen.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  • At Glostrup Musikskole bevilges et tilskud på kr. 22.000 fra Kulturpuljen til projektet Spil Dansk kommune 2019.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Godkendt.

 9.  9. Anlægsbevilling til Forenings-, medborger- og kulturhus

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen godkendte 13-02-2019 anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til den indledende rådgivning i forbindelse med etablering af ideoplæg, projektforslag mv.

  Samtidig blev ny overordnet tidsplan godkendt, finansieret af de afsatte 5 mio. kr. for 2019.

  Der er arbejdet videre med procesplanen for etablering af projektforslag, udbudsprojekt, entreprenørudbud og udførelse med udgangspunkt i ønsket om at medborgerhuset skal stå klart efteråret 2020.

  Der er i hele fasen behov for rådgiverbistand til udarbejdelse af projektforslag, projektering, udbud og byggeledelse og tilsyn. Det har vist sig hensigtsmæssigt at foretage et samlet udbud af hele rådgivningen til 4 rådgivere. Rådgivningen har nu været i udbud og der søges om supplerende anlægsbevilling til projektrådgivningen.

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2019 og 2020 afsat midler til ombygning af det tidligere ungdomscenter til et forenings-, medborger- og kulturhus, som dels skal rumme Glostrup Musikskole og dels møde- og foreningsfaciliteter til erstatning for de lokaler i Glostrup Fritidscenter der nedlægges i forbindelse med planer om at flytte Træningscenteret til Glostrup Fritidscenter.

  Der har været gennemført en indledende borger og brugerinddragelse og på baggrund af denne dialog er der udarbejdet et byggeprogram, som er godkendt af den nedsatte styregruppe (vedlagt som bilag). Byggeprogram er grundlaget for rådgiverudbuddet.

  Der er i processen behov for projektrådgivning i forbindelse med:

  · Projekteringsledelse

  · Projektforslag (dispositionsforslag)

  · Myndighedsprojekt

  · Udbudsmateriale og udbud

  · Byggeledelse og fagtilsyn, herunder aflevering og 1. års gennemgang samt 5 års gennemgang samt arbejdsmiljøkoordinering

  Projektrådgivningen har nu været i udbud. Der er indkommet 2 tilbud, der er vurderet ud fra tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet med følgende kriterier:

  1. Pris: 60 %

  2. Tilbudt bemanding: 20 %

  3. Rådgivers løsningsforslag: 20 %

  Der er indgået rådgiverkontrakt på hele opgaven, dog med forbehold for den politiske godkendelse af bevillingen (denne sag). Rådgiverbudget for projektrådgivning er 1,1 mio. kr.

  Projektforslag vil blive fremlagt ved møderække i august 2019.

  Tidsplan

  Tidsplanen  er vedlagt som bilag.

  Ifølge tidsplanen forventes indvielse af forenings-, medborger- og kulturhuset i oktober 2020.

  Økonomi

  Kommunalbestyrelsen har den 16. januar 2019 meddelt rådighedsbeløb og anlægstillægsbevilling på 0,15 mio. kr. på anlægget Forenings-, medborger- og kulturhus” finansieret af projekt ”Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter”. Midlerne finansierer den indledende afdækning af behov og ønsker m.v. af projekt ”Forenings-, medborger- og kulturhus”.

  Kommunalbestyrelsen meddelte desuden 13. februar 2019 anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2019 til indledende undersøgelser af blandt andet bæreevne og miljøscreening af den eksisterende bygning, herunder for PCB.

  Der er derved en samlet bevilling på 0,65 mio. kr. hvor af de ca. 0,2 mio. kr. er disponeret til de indledende undersøgelser, som er ekskl. det nu gennemførte udbud.

  Der er afsat 5,15 mio. kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. i 2020 til ”Forenings-, medborger- og kulturhus”.

  For den samlede bistand i forbindelse med projektrådgivningen forventes en udgift på 1,3 mio. kr. heraf finansieres de 0,65 af den allerede meddelte anlægsbevilling, og der søges om supplerende anlægsbevilling på 0,65 mio. kr. til dækning af de resterende udgifter til bistand i forbindelse med projektrådgivning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2019:

  Tekst/Projekt nr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  383021 Forenings-, medborger- og kulturhus

  650.000 kr.

  I alt

  650.000 kr.

  Der er ingen påvirkning af kassebeholdningen

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  • at supplerende anlægsbevilling på 0,65 mio. kr. i 2019 godkendes, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Godkendt.

  Venstre tager forbehold.

  Bilag

 10.  10. Budget 2020 - Ændringsforslag (FOR LUKKEDE DØRE) (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2019

  Udvalget sender alle ændringsforslag videre.

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-05-2019

  Udvalget sender alle ændringsforslag videre.

Mødenr. 2551