Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Dan Kornbek Christiansen, C
Marlene Frandsen, V
Ina-Maria Nielsen, V
Palle Laustrup, F
Torben Jensen, A


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019

  Orientering om:

  Onsdag den 24. april bliver der taget første spadestik ifm. anlæg af den nye kunstgræsbane.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019

  Orientering om:

  Postkort med Glostrup Gobelinerne uddeles til Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer og der orienteres om, at postkort og film om kunstværket bliver offentliggjort fra onsdag den 24. april.

 4.  4. Udkast til ny kultur- og fritidspolitik

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Drøftelse af udkast til ny kultur- og fritidspolitik.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 13. august 2018, at administrationen skulle udarbejde den kommende Kultur- og Fritidspolitik med udgangspunkt i en kort og omkostningsneutral tilrettelagt proces. Udvalget blev orienteret om en proces- og tidsplan for en ny kultur- og fritidspolitik på møde i oktober 2018. Proces- og tidsplan er vedlagt som bilag.

  Formålet med en ny Kultur- og Fritidspolitik er at fastlægge en fælles retning for udviklingen af faciliteter, aktiviteter og initiativer i Glostrup Kommune. Politikken skal så vidt muligt understøtte kommunens overordnede strategiske mål, Kultur- og Fritidsudvalgets visioner samt institutioner, foreninger, borgere og øvrige aktørers interesser. Bibliotek, Byhistorisk Hus, Musikskole, Idrætsanlæg, byrum, foreninger og aktive borgere er fundamentet i Glostrup Kommunes kultur-, idræts- og fritidsliv.

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede forslag til temaer på møde i november 2018. Tre temaer blev drøftet og godkendt:

  1. LIVSKVALITET
   Fokus på nærvær og Fællesskab – Øget trivsel hos borgere i alle aldre.
   Mål: Højere trivsel og færre ensomme borgere

  2. LIVSRUM
   Fokus på bedre anvendelse af faciliteter med henblik på rum for flere aktiviteter

  Mål: Mere aktivitet for pengene gennem bedre brug af faciliteter, by- og uderum

  1. LIVSLANGT
   Fokus på fødekæden og samarbejder.
   Mål: Flere børn og unge inviteres ind i Kultur- og Fritidslivet gennem samarbejder

  Dialog med aktører og udkast til drøftelse
  Administrationen har efterfølgende været i dialog med en række aktører, som har bidraget til at udvikle temaerne og er kommet med forslag til, hvordan ambitionerne kan løftes.

  Administrationen har været i dialog med følgende:

  ·Folkeoplysningsudvalget, foreningsrepræsentanterne og kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foreningskonferencen 1.-2. februar 2019

  ·Brugerbestyrelsen

  ·Kulturlederne i Center for Kultur og Borgerkontakt

  ·Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger

  ·Glostrup Foreningsunion

  ·Børne- og Ungdomskorps samråd

  ·Centerchefer og nøglemedarbejdere i relevante centrene

  På baggrund af dialogen er udkastet blevet kvalificeret. Titlerne på de tre temaer er blevet justeret, de opstillede mål er blevet fokuseret og potentialer til at løfte ambitionerne er blevet identificeret.

  Forslag til ny kultur- og fritidspolitik er vedlagt som bilag. Udkastet er bygget op omkring følgende temaer, ambitioner og mål:

  1. LIVSKVALITET
   Glostrup Kommunes ambition er, at:

  Kultur- og fritidslivet skal øge mental sundhed og trivsel
  Målet er, at en fokuseret indsats skal bidrage til bedre resultater i den nationale sundhedsprofil vedr. mental sundhed.

  1. RUM FOR AKTIVITET
   Glostrup Kommunes ambition er, at:

  Byen skal danne rum for mere bevægelse, kreativitet og leg gennem smartere brug af faciliteter - inde og ude

  Målet er, at der samlet set bliver plads til flere brugere og flere aktiviteter på de samme kvadratmeter.

  1. KLAR, PARAT, LIVSSTART
   Glostrup Kommunes ambition er, at:
   Alle børn og unge skal være aktive i Kultur- og fritidslivet
   Målet er, at alle børn og unge under 25 år i 2025 bruger kommunens kultur og fritidstilbud aktivt mindst en gang ugentligt.

  Kultur- og Fritidsudvalget bedes drøfte udkastet herunder de opstillede ambitioner og mål.

  Det videre forløb
  Administrationen vil på baggrund af drøftelserne tilpasse politikken og fremlægge en ny version for Kultur- og Fritidsudvalget på møde i maj med henblik på høringsproces.

  Administrationen udarbejder sideløbende en handleplan med forslag til konkrete initiativer, der kan understøtte politikken. Forslag til handleplanen fremlægges ligeledes for Kultur- og Fritidsudvalget på møde i maj, hvor udvalget kan drøfte, hvilke initiativer, der eventuelt skal prioriteres og indgå i de kommende budgetforhandlinger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  1. At forslag til ny Kultur- og Fritidspolitik drøftes

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019

  Drøftet.

  Bilag

 5.  5. Etablering af handicaptoiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret 2019

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Godkendelse af forsøgsordning med opsætning af toiletvogn i Solvangsparken, efter høring i grundejerforeningen.

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2019 afsat midler til etablering af en toiletvogn i Solvangparken. Den endelige beslutning om etableringen skal ifølge budgetbeslutningen træffes, når der har været en høring i grundejerforeningen. Denne høring er nu gennemført.


  Høringsbrevet blev udsendt til 126 personer i husstandene beliggende omkring parken. Der er i høringsperioden modtaget 3 høringssvar fra 5 husstande.


  De indkomne høringssvar indeholder ikke et direkte ønske/henstilling om ikke at opsætte toiletvognen, men primært en bekymring omkring øgede aktiviteter af unge mennesker der medbringer egen musik og højtalere. En aktivitet der i alle høringssvar beskrives som tiltagende over årene. Hertil en bekymring om at den planlagte toiletvogn vil øge disse aktiviteter med følgegener som høj musik og affald i området.

  Toiletvognen kan leveres medio april og afhentning medio september. Bygningsmyndighederne har givet tilladelse til opsætning af toiletvognen for perioden.

  Toiletvognen planlægges åben alle dage i tidsrummet kl. 07.00 til kl. 22.00, og vil i den

  øvrige periode er aflåst. Rengøring foretages mandag, onsdag og fredag i de tidlige formiddagstimer.

  Administrationen har ikke tidligere erfaringer med drift af en toiletvogn i Solvangsparken, og det anbefales derfor, at toiletvognen etableres som en forsøgsordning. Det giver mulighed for at evaluere behovet for og brugen af toiletvognen samt om udgifterne til rengøring m.m. kan holdes indenfor budgettet.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller at:

  1. Etablering af toiletvogn i forsøgsordning, fra medio april 2019 og afhentning medio september 2019 godkendes.
  2. Opstillingen evalueres efter første sæson, og der først træffes endelig beslutning om permanent løsning herefter.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019

  1. Indstillingen godkendes under forudsætning af, at åbningstiden indskrænkes fra kl. 7.00 til kl. 20.00.
  1. Indstillingen godkendes, og Kultur- og Fritidsudvalget ønsker ordningen evalueret og fremlagt på mødet i august 2019.

  Bilag

 6.  6. Handlingsplan for udmøntning af Glostrup Kommunes Veteranpolitik

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Implementering af veteranpolitik samt beslutning vedr. ansættelse af veterankoordinator.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I budgettet for 2018 og overslagsår blev der afsat midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område til udarbejdelse af en veteranpolitik og yderligere hjælp til veteraner. Formålet med politikken er at styrke indsatsen for veteraner, der har behov for særlig støtte - samt deres pårørende.

  På møde d. 13. marts 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen veteranpolitikken med følgende ændringsforslag:

  I forbindelse med, at Veteranpolitikken har været i høring, har Kultur- og Fritidsudvalget noteret sig, at der blandt de høringsberettigede parter, er fremsat et ønske om, at der i forbindelse med udfoldning og implementering af kommunens veteranpolitik ansættes en veterankoordinator.

  I forbindelse med udfoldning og implementering af kommunens veteranpolitik anmoder Kultur- og Fritidsudvalget administrationen om, at der ansættes en veterankoordinator. I den forbindelse er det vigtigt, at den pågældende veterankoordinator dels kan dokumentere erfaring fra selv at have været udsendt i international tjeneste og har veteranstatus, dels har erfaring med opsøgende indsats, bisiddertjeneste samt koordination af komplekse sager og kan samarbejde med administrationen og de relevante parter.

  Ansættelse af veterankoordinator

  På baggrund af ændringsforslaget og med henblik på udmøntning af veteranpolitikken foreslår administrationen, at der ansættes en veterankoordinator i 10 timer om ugen, og at stillingen slås op umiddelbart efter, at dette evt. er besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget. Koordinatoren starter op i stillingen snarest muligt efter rekrutteringen.

  Administrationen foreslår, at koordinatoren ansættes for en toårig periode. Ved periodens udløb evalueres indsatsen med henblik på eventuel forlængelse. Organisatorisk placeres stillingen i Team Kultur og Idræt.

  Det bliver veterankoordinatorens opgave at løfte indsatser i henhold til Glostrup Kommunes veteranpolitik.

  I det følgende redegøres for de opgaver, som veterankoordinatoren skal varetage.

  Koordinatorens opgaver

  Glostrup Kommunes veteranpolitik fokuserer på tre indsatsområder:

  1. Anerkendelse
  2. Fællesskab og samarbejde
  3. Viden og synlighed.

  Indsatsområderne danner grundlaget for koordinatorens opgaver, som er målrettet både veteraner, som kommer styrkede hjem fra en mission, og veteraner, som kommer hjem med behov for støtte.

  1. Anerkendelse

  Glostrup Kommune fejrer den nationale flagdag 5. september for både veteraner og deres pårørende.

  Glostrup Kommune ønsker at være i tæt dialog med veteraner om udvikling af nye initiativer og tilbud i Glostrup Kommune. Koordinatoren udarbejder i samarbejde med udvalg af lokale veteraner og/eller frivillige forslag til plan for etablering af lokal veterancafe/-mødested. Formålet med caféen er at etablere et mødested for veteraner for at styrke netværk og kendskab til hinanden.

  2. Fællesskab og samarbejde

  I Glostrup Kommune understøtter vi, at veteraner har mulighed for at danne nye fællesskaber. I Glostrup er der allerede et væld af etablerede foreninger, hvor veteraner har rig mulighed for at engagere sig og danne nye fællesskaber.

  For at bygge bro mellem veteraner og Glostrups rige foreningsliv skal koordinatoren fungere som bindeled mellem foreningslivet og lokale veteraner. Koordinatoren skal være opsøgende i de lokale foreninger for at afdække, hvordan foreningerne og veteranerne kan have gavn af hinandens styrker.

  Derudover skal koordinatoren være opsøgende i de lokale foreninger og facilitere etablering af tilbud målrettet veteraner i forenings- og frivillighedsregi.

  Koordinatoren skal være opsøgende i at skabe samarbejde med andre aktører for at optimere indsats og tilbud og for at skabe synergi og udnytte potentialet i samarbejdet med andre aktører og omegnskommuner.

  Glostrup Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Veterancentret. I den forbindelse varetager koordinatoren kontakten med Veterancenteret og deltager i netværksmøder og undervisning.

  3. Viden og synlighed

  Det skal være let at finde informationer om, hvor veteraner kan få hjælp og støtte. Koordinatoren sikrer, at relevant information er tilgængelig på digitale medier. Derudover sørger koordinatoren løbende for at skabe synlighed via presse og andre relevante medier.

  For at kunne støtte veteraner bedst muligt, er det vigtigt, at kommunens medarbejdere har tilstrækkelig viden om og kendskab til veteraners baggrund og særlige forhold. Da veteraner ikke altid giver sig selv til kende som veteraner, er det desuden vigtigt at kunne identificere veteraner blandt borgere med særlige behov. Koordinatoren skal arbejde for, at medarbejdere i kommunen med kontakt til borgere får mere viden om veteraner. Koordinatoren kan etablere netværk, undervisning mm. for at synliggøre og formidle viden om indsatsområdet.

  Prioritering af koordinatorens opgaver

  For at etablere og styrke netværk prioriteres etablering af en veterancafé.

  Sideløbende skal kendskabet til indsatserne sikres. Derfor skal synliggørelsen af veteranindsatserne på www.glostrup.dk og i den lokale presse prioriteres.

  Økonomi

  Det samlede budget på støtte til veteraner er 284.496 kr. i 2019 og overslagsår, hvoraf ca. 30.000 kr. er øremærket til afholdelse af flagdag samt til en pulje, hvor veteraner kan søge tilskud til aktiviteter.

  Administrationen anbefaler, at der disponeres med ca. 160.000 kr. årligt til lønmidler.

  Veterankoordinatoren bliver organisatorisk en del af Team Kultur og Idræt.

  Indstilling

  1. At KFU godkender udmøntning af politikken, som beskrevet i sagsfremstillingen

  2.At der ansættes en veterankoordinator i ca. 10 timer om ugen i en toårig periode med mulighed for forlængelse, og at denne aflønnes med ca. 160.000 kr. af puljen til veteraner.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019

  Indstilling 1 og 2 sættes til afstemning.

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Marlene Frandsen (V), Ina-Maria Nielsen (V)

  Indstillingerne godkendt.

  Marlene Frandsen (V) ønsker følgende afvigende mening ført til referat: ”Venstre er ikke enig i de meget specifikke krav, der er til en veterankoordinator”.

  Marlene Frandsen (V) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

 7.  7. Ansøgninger til Kulturpuljen fra Glostrup Sangforening

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Glostrup Sangforening ansøger om tilskud til en række koncerter med fællessang i det kommende vinterhalvår.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Sangforening ansøger om tilskud fra Kulturpuljen til at lave en række ”syng med” koncerter i det kommende vinterhalvår.

  Ideen er, at mandskoret sammen med publikum synger et program, som publikum selv bestemmer fra Højskolesangbogen i ét stort fællesskab. Alle kan være med uanset sangevner.

  Der vil blive opstillet borde i aulaen, så publikum selv kan medbringe og nyde deres eftermiddagskaffe under koncerten.

  Glostrup Sangforening medvirker som forsangere og giver desuden 3 til 4 numre fra korets standardrepertoire.

  Planen er, at der afvikles et arrangement om måneden i de fem af årets mørke måneder: november, december, januar, februar og marts.

  Koncerterne afholdes lørdage fra kl. 14:30 til kl. 16:00 i aulaen på Nordvangskolen og er frit åbne for alle Glostrups borgere, som har lyst til 1.5 times fællessang. Unge som gamle, børn som voksne.

  Der vil ikke være nogen entré til arrangementerne.

  Det er administrationens vurdering, at arrangementet lever op til Kulturpuljens formål.

  Økonomi

  BUDGET 2019 - 2020

  nov-19

  dec-19

  jan-20

  feb-20

  mar-20

  Pianist og korleder

  2.500

  2.500

  2.500

  2.500

  2.500

  Reklame og annonce, Folkebladet

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  Trykning af sange

  100

  100

  100

  100

  100

  KODA afgifter

  400

  400

  400

  400

  400

  Samlede omkostninger

  4.000

  4.000

  4.000

  4.000

  4.000

  Glostrup Sangforening ansøger om samlet 8.000 kr.  i tilskud til koncerter i 2019 og 12.000 kr. til koncerter i 2020. I alt 20.000 kr.

  Administrationen anbefaler, at Glostrup Sangforening bevilliges det fulde tilskud fra Kulturpuljen 2019, da det er vanskeligt at nå at få behandlet ansøgning til Kulturpuljen 2020 inden annoncering af arrangementet i januar 2020. Der er ansøgningsfrist til Kulturpuljen 2020 den 1. november, og sagen behandles på udvalgets møde i december.

  Det oprindelige budget for Kulturpuljen i 2019 er ca. 172.000 kr. Det korrigerede budget efter overførsler fra 2018 til 2019 er ca. 226.000 kr.


  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 16. januar 2019 ansøgninger til en samlet udgift på ca. 64.000 kr. Der resterer således ca. 162.000 kr. i Kulturpuljen til fordeling i 2019.

  Såfremt sangforeningen bevilliges tilskuddet fra Kulturpuljen 2019 resterer herefter 142.000 kr. til fordeling i 2019.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At Glostrup Sangforening bevilliges et tilskud på 20.000 kr. fra Kulturpuljen 2019.  

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer til, at Glostrup Sangforening afholder nogle af arrangementerne på andre lokaliteter evt. på kommunens ældrecentre.

  Bilag

 8.  8. Ansøgning om §18 støtte til demenscafe

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle ansøgning på 28.000 kr. i et år, om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Serviceloven § 18.

  Sagsfremstilling

  Ældre Sagen har taget initiativ til at opstarte og drive en demenscafé på Sydvestvej (Solkrogen) i samarbejde med kommunen. Caféen åbnede i begyndelsen af april.

  Caféen er et tilbud til demensramte og deres pårørende og vil én gang om måneden invitere til et to-timers arrangement med faglige oplæg og socialt fællesskab.

  Caféen skal drives af frivillige fra Ældre Sagen i samarbejde med fagpersonale fra kommunen.

  Ældre Sagen søger om en etårig bevilling på 28.000 kr. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

  Information om §18 puljen

  Ifølge Lov om Social Service § 18 skal kommunen afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde. Midlerne uddeles, så der sikres en balance mellem stabilitet i udbuddet af eksisterende tilbud og støtte til udvikling af nye tilbud.

  Uddrag fra § 18´s kriterier og retningslinjer fremgår af bilag. Her er det beskrevet, hvem der kan søge, hvad der ydes tilskud til, bevillingsperiode og hvornår der kan søges. Den fulde beskrivelse af § 18´s kriterier og retningslinjer kan ses på kommunens hjemmeside. http://www.glostrup.dk/sitecore/content/Subsites/Frivillighedsportal/Frivillighedsportal/Foreninger/tilskudsordninger/tilskud_frivilligt_socialt

  Tilskud gives til Glostrup-foreninger og andre grupperinger samt foreninger, som omfatter flere kommuner eller til foreninger i andre kommuner, der tilbyder aktiviteter for Glostrup borgere.

  Tilskuddene gives som etårige og treårige bevillinger. For eksisterende projekter er der ansøgningsfrist 1. september. Nye projekter kan ansøge hele året.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til puljens kriterier. Desuden vurderes det at projektets formål er både relevant og nyt i kommunen.

  Økonomi

  Det korrigerede budget på puljen til frivilligt socialt arbejde, Lov om Social Service § 18 er 308.739 kr. i 2019

  I 2019 er der blevet uddelt 114.152 kr. fra puljen i henhold til flerårige bevillinger godkendt i 2016 og 2018.

  Der vil i løbet af foråret 2019 blive tilbagebetalt midler, fra aktiviteter der ikke er blevet gennemført. Dette beløb vil blive lagt oveni puljen til uddeling i 2019. Beløbet er endnu ikke opgjort.

  Nedenstående viser den økonomiske konsekvens af udbetalingen af det anbefalede beløb:

  Økonomisk overblik 2019-2021

  §18 i kr.

  2019

  2020

  2021

  Korrigeret budget

  308.739

  308.739

  308.739

  Godkendte treårige bevillinger

  -114.152

  -61.900

  -61.900

  Tilskud til demenscafe

  -28.000

  Tilbagebetalinger ikke gennemførte aktiviteter

  ?

  Resterer til fordeling

  166.587

  246.839

  246.839

  Det økonomiske overblik viser, at der resterer 166.587kr. i 2019. Puljen til frivilligt socialt arbejde, Lov om Social Service § 18 er omfattet af ”Udvalgets overførselsadgang”

  Udmøntningen sker fra allerede afsatte midler i Budget2019 og overslagsårene.

  Indstilling

  Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At Kultur- og Fritidsudvalget godkender Ældre Sagens ansøgning om §18 støtte til demenscafe.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 9.  9. Referater fra afholdte møder

  Resumé

  Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

  Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde 2. april 2019 til efterretning.

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-04-2019

  Til efterretning.

  Bilag

Mødenr. 2523