Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, jf. § 74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndig-hedsindehaverens samtykke m.v.

 

Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge i medfør af § 62 i lov om social service (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.).

Sammensætning

Kommunalbestyrelsen nedsætter et børn og unge-udvalg, der består af to medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af stats-forvaltningen. Hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet.

 

De pædagogisk-psykologisk sagkyndige kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i statsforvaltningen og klagesager. I tilfælde af inhabilitet indtræder en stedfortræder for den pædagogisk-psykologisk sagkyndige.

 

Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. Børne- og socialministeren fastsætter forretningsordenen for børn og unge-udvalget. Ministeren kan godkende, at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af udvalget.

 

Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

Udvalgets medlemmer

Ina-Maria Nielsen, formand (stedfortræder Sophie Dahl Brohus )

Gitte Wallin Limkilde (stedfortræder Hanne Nielsen)

Endvidere består udvalget en byretsdommer fra Glostrup Retskreds, udpeget af Justitsministeren og to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.

Hjemmel

Den sociale retssikkerhedslovs §§ 18-21, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016 og bekendtgørelse nr. 1615 af 14. december 2016 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene.