Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt,
Ina-Maria Nielsen,
Kurt Kjær,
Ole Hammer,
Piet Papageorge,
Mette Vennerstrøm,
Michael Ingelhardt,
Carsten Bøtker,
Eva Hofman-Bang,
Roar Reinert ,
Lene Magnussen,
Tine Juhl,
Ayhan Gormez,


Fraværende:
Afbud:


Lisa Ward,
Henrik Ramlov Hansen,
Nicolaj Drøschler,


 1.  1. Godkendelse af dagsorden

  Resumé

  Dagsorden godkendes.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  • At Ungeudvalget godkender dagsorden.

  Beslutning i Ungeudvalget den 27-10-2015

  Godkendt.

 2.  2. Status på Ungeindsatsen

  Resumé

  Udvalget orienteres om status på, hvordan det går med Ungestrategien.

  Sagsfremstilling

  Ungestrategien blev behandlet i Ungeudvalget i november 2014 og blev i januar 2015 godkendte af Kommunalbestyrelsen. I Ungestrategien er der fem overordnede mål og fem resultatmål, herudover er der opstillet fire række temaer med række tilknyttede indsatser.

  På Ungeudvalgets sidste møde, gøres den første samlede status på, hvordan det går med Ungestrategien.

  I notatet ”Status på Ungestrategien” beskrives den aktuelle status for hver enkel indsats. Overordnet viser den samlede status, at der er iværksat mange indsatser og de første resultater er begyndt at vise sig.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til drøftelse.

  Beslutning i Ungeudvalget den 27-10-2015

  Leder af Unge- og Uddannelsesenheden Ayhan Gormez holdt oplæg om status på ungeindsatsten.

  Oplægget er vedhæftet til referatet som bilag.

  Frivillig mentorordning

  Der går godt med den frivillige mentorordning. Der er pt. 8 match mellem mentes og mentorer (der er tilmeldt 20 mentorer til ordningen) og der kommer hele tiden ny match. Mentorerne tilbydes undervisning og der etableres et netværk blandt mentorerne.

  Uddannelsescafeen

  Uddannelsescafeen er startet op. Her kommer de unge igennem et 4-ugers forløb, hvor hver uge har et tema fx Sundhed og identitet.

  Det er aftalt med Henrik Ramlov Hansen fra Frandsen EL, at han kommer forbi og fortæller de unge om, hvad en arbejdsgiver kigger på, når de ansætter medarbejdere eller vælger elever. Der er også ved at blive etableret et samarbejde med CPH West kosmetiker og frisør linjer, således at de unge i Uddannelsescafeen kan få en gratis klip og lidt make-over af elever fra CPH West eller lign. Det er et af de tiltag, der skal få de unge til at deltage i Uddannelsescafeen.

  Håndholdt indsats

  Der arbejdes med en håndholdt indsat og der tages udgangspunkt i, hvor den unge er. Fx arbejdes der med at støtte en borger, som har haft meget svært ved at komme op om morgenen og derfor ikke mødte op til div. indsatser. Den sociale mentor har besøgt den unge hver morgen i to uger. Nu er den unge i stand til at selv at komme op om morgenen og møder i to uger op i Unge- og Uddannelsesenheden. Et vigtigt skridt for, at den unge kan komme videre.

  Mentorerne samarbejder med varmeværket, således at der er et fagligt sparringsmiljø.

  UU-vejledning

  Der er tilkøbt UU-vejledning for de 26-30 årige, dermed har UU hele vejledningsopgaven. Det er positivt at have UU tættere på, det giver en mere smidig arbejdsgang.

  Produktionsskolen

  Der er etableret et godt samarbejde med Produktionsskolen.

  Brobygningsforløb

  Der samarbejdes med CPH West og TEC omkring brobygningsforløb, således at de unge der er i højrisiko for at droppe ud kan ’snuse’ til forskellige uddannelser.

  Fritidsjob

  Så vidt vides er Glostrup Kommune den eneste kommune på Vestegnene, der har en fritidsjobsindsats. Der er rigtig mange virksomheder, som efterspørger arbejdskraft under 18 år. Virksomhedskonsulenterne har været med til at skabe arbejdspladser for de unge under 18 år.

  Indsatsen giver også rigtig god mening i forhold til erhvervsuddannelserne, idet det er svært at finde praktikpladser til elever, der kommer direkte fra folkeskolen. Dermed ser CPH West, at det er godt med en indsats, hvor virksomhederne bliver mere opmærksomme på de unge under 18 år.

  Kontakt med psykiatri, KABS, kriminalforsorgen m.m.

  En af de indsatser der skal arbejdes med i den kommende tid, er samarbejdet med psykiatrien, KABS, kriminalforsorgen m.m. Det skal styrke indsatsen for de meget sårbare unge.

  Ungdomsboligerne

  Ventelisterne til ungdomsboligerne er blevet længere. Det kan være et forhold som har indflydelse på om de unge gennemfører deres ungdomsuddannelse.

  Længere ventelister er et fænomen, som kan ses i hele Hovedstadsområdet, hvor ventelisteren på alle slags boliger er stigende.

  Udvalget er meget tilfreds med, at strategien nu er omsat til konkrete handlinger og det virker, som et ’fantastisk apparat’, der er sat i værk. Udvalget finder det spændende at følge, hvorledes de unge tager imod ungeindsatsen, herunder Unge- og Uddannelsesenheden.

  Bilag

 3.  3. Årsberetning 2015 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Resumé

  Centerchef for Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen Carsten Bøtker præsenterer udvalget for de nyeste tal om de unge i Glostrup Kommune.

  Sagsfremstilling

  Centerchef for Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen Carsten Bøtker præsenterer med afsæt i Beretning og Status for 2014/2015 udvalget for de nyeste tal om de unge i Glostrup Kommune.

  Hvert år udgiver UU-Vestegnen en beretning, der bl.a. ser på, hvordan det går med de unge i de fem kommuner UU-Vestegnen dækker. Der måles på:

  · Ikke uddannelsesparate unge i 9. og 10. klasse

  · Underretning til kommunen vedr. ’pligt til uddannelse 15-17 år’

  · Antal fokuselever i 9. og 10. klasse

  · Status på antallet at unge på STU

  · Til og fraflytning af unge med en ungdomsuddannelse

  På baggrund af den årlige opgørelse er det dels muligt at få et øjebliksbillede og dels at følge udviklingen fra de foregående år.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til drøftelse.

  Beslutning i Ungeudvalget den 27-10-2015

  Centerchef for Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen Carsten Bøtker holdt oplæg for udvalget om beretning og status 2014-2015.

  Oplægget er vedhæftet som bilag til referatet.

  Eleverne skal have fire i snit for at bliver erklæret uddannelsesparate. I december 2014 blev 27 pct. (45 elever) af 8. klasses eleverne i Glostrup ikke erklæret uddannelsesparate. Tallet falder dog betragteligt, når der ses på eleverne i 9.-10. klasse. Her var det kun fire elever, som ikke blev erklærte uddannelsesparate.

  Elever der ikke bliver erklæret uddannelsesparate kan få en ’second opinion’ på erhvervsskolerne. CPH West’s erfaring er, at rigtig mange af de unge enten ikke møder op til second opinion – eller ikke klarer testen.

  Det er et lovkrav, at eleverne skal gå op til afgangsprøverne. Det kræver dispensation fra ministeriet, hvis en elev ikke skal tage afgangsprøverne. Derfor går langt de fleste elever op til prøverne.

  Lærerne på CPH West oplever, at karakterkravet for at komme ind på erhvervsskolerne har haft en positiv betydning. Eleverne vurderes at være dygtigere og de og deres forældre er mere engageret. Derfor er lærerne glade for karakterkravet.

  10-12 pct. af de unge i Glostrup er ikke i gang med et uddannelsesforløb. Disse unge tæller bl.a. dem, der er i arbejde eller i gang med enkeltfag på HF.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at de unge godt kan være uddannelsesparat uden at være uddannelsesafklaret.

  I Glostrup Skole er der både opmærksomhed på de elever, som skal støttes for at blive erklærte uddannelsesparate og på, at der ikke er nogen tilbud til de unge, som bliver erklæret uddannelsesparate, men ikke er uddannelsesafklaret. Skolen tilbyder bl.a., at de unge kan komme ud og ’snuse’ til gymnasier. Der er også fokus på at tilbyde noget ekstra til de meget dygtige elever.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at Glostrup er en lille kommune, derfor skal der ikke mange til, før statistikkerne flytter sig.

  Når der er adgangskrav til fx erhvervsuddannelserne, betyder det at færre vil falde fra og dermed vil nogle af de unge, som har det svært, undgår at få et nederlag ved at falde fra uddannelsen.

  Bilag

 4.  4. Evaluering af Ungeudvalget

  Resumé

  Udvalgets arbejde og arbejdsform evalueres.

  Sagsfremstilling

  Ungeudvalget er, som det først i Glostrup Kommune, nedsat som et § 17. stk. 4 udvalg.

  Udvalget har fungeret igennem to år og afholder sidste møde den 27. oktober.

  Derfor evaluers arbejdet med at styrke ungeindsatsen i Glostrup Kommune og arbejdsformen for udvalget.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til drøftelse.

  Beslutning i Ungeudvalget den 27-10-2015

  Det har været spændende at arbejde på en anden måde, end man plejer i de politiske udvalg. Her har været inddraget andre kompetencer og vinkler, det har styrket arbejdet.

  Der har været nogle gode oplæg udefra, det har givet god indsigt i området. Det har været et godt struktureret forløb med en god proces - med oplæg udefra, gruppedrøftelse, der har givet indsigt i, hvordan det er i den virkelige verden. Det har skabt et fælles sprog i udvalget.

  Det sidste år er gået mere med opfølgning, måske det skulle være kørt mere på det ’rene politiske niveau’.

  Det er godt, at der er kommet konkrete resultater ud af udvalgets arbejde.

  For CPH West har det været givtigt og spændende at blive inviteret ind i et rum med kommunen og få en direkte kontakt til dem, der leverer de unge. Generelt opleves ungeindsatsen i Glostrup, som værende meget resultatorienteret, det er positivt.

  Det er nu vigtigt at sikre en fortsat fokus på ungeindsatsen. Fremover vil det blive forankret i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

 5.  5. Eventuelt

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -
Mødenr. 1942