Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt,
Ina-Maria Nielsen,
Ole Hammer,
Piet Papageorge,
Palle Laustrup,
Michael Ingelhardt,
Eva Hofman-Bang,
Roar Reinert,
Lene Magnussen,
Nicolaj Drøschler,
Tine Juhl,


Fraværende:
Afbud:


Kurt Kjær,
Lisa Ward,
Carsten Bøtker,
Henrik Ramlov Hansen,


 1.  1. Godkendelse af dagsorden

  Resumé

  Dagsorden godkendes.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  • At ungeudvalget godkender dagsorden.

  Beslutning i Ungeudvalget den 26-03-2015

  Godkendt.

 2.  2. Ungestrategien

  Resumé

  Udvalget orienteres om, at Ungestrategien er vedtaget.

  Sagsfremstilling

  Ungeudvalget drøftede og anbefalede Ungestrategien godkendt på mødet i november. Efter en videre politisk behandling blev strategien med mindre justeringer godkendt af en enig kommunalbestyrelse i januar.

  Arbejdet med at få omsat og igangsat indsatserne i Ungestrategien er derfor nu iværksat. Styregruppen vil løbende følge udviklingen og sikre fremdrift i arbejdet med at få strategien implementeret.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Ungeudvalget den 26-03-2015

  Til orientering.

  Bilag

 3.  3. Opfølgning på resultatmål

  Resumé

  Ungeudvalget orienteres om status på resultatmålene.

  Sagsfremstilling

  I maj 2014 vedtog Ungeudvalget fem resultatmål for ungeindsatsen:

  1. 95 pct. af ungdomsårgangen 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  2. Antallet af 24-råige med en kompetencegivende uddannelse skal øges
  3. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skal reduceres
  4. Varigheden af kontant- og uddannelseshjælpsforløb for unge skal bringes ned
  5. Antallet af ikke-tilbagefald blandt unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skal øges

  Det blev i den forbindelse også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen.

  Her knap et år efter, at resultatmålene blev besluttet er første opfølgning foretaget.

  De overordnede resultater

  Samlet set viser opfølgning på resultatmålene en positiv udvikling.

  Der er fra Undervisningsministeriet kommet nye positive tal for resultatmål 1, der ser på den andel af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Med et tal på 94 pct. er målet på 95 pct. tæt på indfriet.

  For det andet resultatmål er der også sket en positiv ændring, og målet for 2015 er allerede opnået i 2014. Der er sket en stigning på 3 pct. i antallet af 24 årige, der var i gang med eller havde fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse.

  For målet om at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med 15 pct. i 2015 og 30 pct. i 2018 går det også den rigtige vej, idet der er sket en reduktion på 8,7 pct. fra 2013 til 2014.

  For målet der fokuserer på varigheden af kontant- og uddannelseshjælp viser de foreløbige data, at den gennemsnitlige varighed fra 2013 til 2014 er reduceret med 2,8 uger, hvilket svarer til en reduktion på 11 pct. Det betyder, at resultatmålet for 2015 på nuværende tidspunkt er indfriet.

  Det sidste mål viser en mindre negativ udvikling i antallet af ikke tilbagefald fra 2011 til 2012 fra 30,3 pct. til 29,1 pct. Dog steg mængden af sager også i denne periode.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Ungeudvalget den 26-03-2015

  Til orientering.

  Andel af ungdomsårgangen 2013, som forventes at opnå en ungdomsuddannelse 25 år efter 9. klasse fordelt på køn, viser en forskel mellem drenge og piger. For Glostrup Kommune forventes det, at 91,5 pct. af drengene og 96,3 pct. af pigerne vil opnå en ungdomsuddannelse. På landsplan gælder det for 91 pct. af drengene og 95 pct. af pigerne.

  Bilag

 4.  4. Virksomhedsrettede indsatsområder i Ungeindsatsen

  Resumé

  Ungeudvalget orienteres om den virksomhedsrettede indsats i Ungeindsatsen.

  Sagsfremstilling

  Formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Piet Papageorge orienterer Ungeudvalget om Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelse af virksomhedsrettede indsatsområder i Ungestrategien. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet hvilke indsatser, de kan se iværksat i forhold til erhvervslivet og virksomhederne.

  Leder og Unge- og Uddannelsesenheden Ayhan Gormez orienterer udvalget om arbejdet med de virksomhedsrettede indsatser i ungeindsatsen. Hvordan vil der blive arbejdet med de unge i forhold til virksomhedsindsatsen, hvilke indsatser er i gangsat og hvilke forventes igangsat, hvad er formålet og forventningerne til disse.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til drøftelse.

  Beslutning i Ungeudvalget den 26-03-2015

  Formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Piet Papageorgeorienterede om udvalgets overvejelser på beskæftigelsesområdet. Udvalget fokuserer på, hvilke konkrete initiativer der kan iværksættes for at skabe incitament for virksomhederne til at tage et socialt ansvar. Det handler om at anerkende de virksomheder, som tager et socialt ansvar.

  Der eksisterer allerede i dag nogle initiativer for at støtte virksomhederne, bl.a. kan virksomheder der tager et socialt ansvar være op til 10 pct. dyre i udbud og stadigvæk vinde det. Der er en række virksomhedskonsulenter, der arbejder med at skabe en god kontakt til virksomhederne og Jobcentret gør en stor indsats for at matche den ledige og virksomheden.

  Arbejdet er stadigvæk i idéfasen, det forventes at konkrete initiativer er iværksat efter sommer – der ses pt. konkret på:

  · Årlig informationspjece til virksomhederne med relevant information og en velkomstpjece til nye virksomheder.

  · Etablere en ”Wall of Fame” – både fysik men også på nettet, hvor de virksomheder, som gør en forskel, kan blive fremhævet og takket for deres indsats.

  · Der ses på, om der kan udarbejdes et årligt diplom, som anerkender virksomhederne for deres indsats – fx i differentieret udgave alt efter hvor stort ansvar de tager.

  · Etablere prisen ”2600 – Erhvervspris”, en pris der anvendes til at hædre en virksomhed, der har gjort en ekstra stor indsat i det forgangne år.

  · Indgå i mere dialog med virksomhederne end i dag.

  · Se på om der kan laves bedre arbejdsgange og standarder for sagsbehandlingen.

  ·Tænke kontakt med virksomhederne på flere niveauer og få sat det i system.

  Leder af Unge- og Uddannelsesenheden Ayhan Gormez orienterede udvalget om, hvordan der fra administrationens side arbejdes med den virksomhedsrettede indsats, herunder at få omsat de 1,5 mio. kr. kommunalbestyrelsen har afsat til at styrke ungeindsatsen.

  Oplægget er vedhæftet som bilag.

  Bilag

 5.  5. Unge- og Uddannelsesenhedens fysiske rammer

  Resumé

  Leder af Unge- og Uddannelsesenheden orienterer udvalget om status på de fysiske rammer for Unge- og Uddannelsesenheden.

  Sagsfremstilling

  Funktionsleder for Unge- og Uddannelsesenheden Ayhan Gormez fortæller udvalget om status for de fysiske rammer. I forbindelse med en større lokalrokade på rådhuset er det foreslået, at Unge- og Uddannelsesenheden får til huse i en villa forbundet til rådhuset (Bryggervillaen). Dette bliver endeligt besluttet af kommunalbestyrelsen den 15. april. Tildeles Unge- og Uddannelsesenheden villaen vil det kræve en række ombygninger. Den 30. juni forventes det, at medarbejderne i Unge- og Uddannelsesenheden kan samles i huset. At få samlet medarbejderne fysisk vil også støtte netværkssamarbejdet i Ungeindsatsen, idet enheden har en koordinerende funktion.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Ungeudvalget den 26-03-2015

  Leder af Unge- og Uddannelsesenheden Ayhan Gormez præsenterede, hvordan det forventes, at Unge- og Uddannelsesenheden bliver fysisk organiseres.

  Unge- og Uddannelsesenheden forventes at blive etableret i Vestfløjen (Bryggervillaen). Der er fokus på at få skabt de rigtige rammer og med åbenhed, så den unge har lyst til at komme i enheden. Der er koblet en arkitekt på opgaven med at få skabt de bedste rammer.

  Der er en lang gang som indgang til huset, denne gang vil blive indtænkt, som en del af rammerne – og kan fx anvendes som ”inspirationsgang” for de unge.

  Undervisning for de unge på Team Aktiv Indsats flyttes ind i Unge- og Uddannelsesenheden og vil være med til at skabe liv i enheden.

  Stueetagen vil være pulsen i enheden og primært der, hvor de unge vil komme. Fx kan Ungdomsrådet holder deres møder i huset. Generelt skal det være i det hus de unge kommer, når de skal i kontakt med kommunen. Dvs. de forskellige fagfolk vil afholde deres møder i huset.

  På 1. sal vil de forskellige faggrupper sidde på storrumskontorer på tværs af deres fagligheder.

  Oplægget er vedhæftet som bilag under punktet ”Virksomhedsrettede indsatsområder i Ungeindsatsen”.

 6.  6. Frivillige i Ungeindsatsen

  Resumé

  Ungeudvalget skal drøfte, hvordan frivillige kan understøtte Ungeindsatsen.

  Sagsfremstilling

  Der er i disse år stor fokus på, hvordan frivillighed kan understøtte de kommunale kerneopgaver. Et element der også er tænkt ind i ungeindsatsen, hvor der bl.a. tænkes i inddragelse af frivillige i mentorindsatsen. Frivillighed kan dog tænkes ind i mange forskellige sammenhænge og konstellationer. Det gælder om at tænke ud af boksen og se på, hvordan de frivillige kan bidrage som en ekstra og anderledes ressource end de fagprofessionelle. Derfor bedes Ungeudvalget drøfte, hvordan frivillighed kan understøtte ungeindsatsen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

  • At udvalget drøfter, hvordan frivillighed kan understøtte ungeindsatsen.

  Beslutning i Ungeudvalget den 26-03-2015

  Udvalget drøftede, hvordan frivillighed kan understøtte ungeindsatsen i grupper.

  Hvordan kan frivillighed understøtte ungeindsatsen?

  • Det skal også være frivilligt for den unge at få en frivillig mentor.
  • Frivillige fra foreninger
  • Ungeguide
  • Ung til ”bedsteforældre”/tryghed/vejviser
  • Ung til ung/lektiehjælp/uddannelsesvalg
  • Hjælp til at skrive ansøgninger
  • Foreningerne – her møder de unge forskellige mennesker. At opbygge en relation mellem ung og forening fx fægteklubben
  • Lær at lave mad, privat økonomi – ung til ung.

  Hvilke indsatser/muligheder er væsentlige og vil kunne skabe den største værdi?

  • Frivillighed til stede i Unge- og Uddannelsesenheden, fx lektiehjælp el. lign.
  • En mulighed er mentor
  • ”Frivillig United” – fodbold 1 gang om ugen med frivillige trænere – kobling i stedet for at skubbe de unge ind i foreningerne, skub foreningerne ud til de unge.
  • Folkeoplysningsudvalget inddrages
 7.  7. Eventuelt

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Ungeudvalget den 26-03-2015

  Borgmesteren orienterede om, at der fra politisk side vil blive drøftet, hvordan Ungeudvalget skal organiseres fremover, hvis det skal fortsætte.

Mødenr. 1870