Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Bestyrelsen vælger formand og næstformand, revision og udpeger repræsentanter til andre organisationers kompetente forsamlinger.

 

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og fører tilsyn med interessentskabets daglige ledelse. Bestyrelsen træffer beslutning vedrørende planlægning, projektering, finansiering og anlægning af transmissionssystem for fjernvarme. Ligesom den træffer beslutning om drift og vedligehold af transmissionssystemet samt køb og salg af varme og energi fra producenter og leverandører til lokale distributører og storforbrugere.

 

Beslutninger afgøres med simpelt flertal. Dog kræver beslutninger vedrørende blandt andet erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån, budgetter, udbygningsplan og afregningsprincipper enighed blandt mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer.

Medlemmer

  • Leif Meyer Olsen
    (personlig stedfortræder: Lars Thomsen)
  • Observatør: Torben Jensen

Sammensætning

Bestyrelsen består af 22 medlemmer, der vælges blandt interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Posterne fordeles mellem interessentkommunerne efter ejerandel, således at hver interessent har minimum 1 bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsesmedlemmer og personlig stedfortræder vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med det konstituerende møde for hver af interessentkommunes kommunalbestyrelse.

 

Da Glostrup Kommune kun har 1 bestyrelsesmedlem, må kommunen desuden vælge 1 observatør, der kan deltage i bestyrelsens møder. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Observatøren har ikke stemmeret.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af interessentkommunernes repræsentanter er til stede.

Hjemmel

Vestegnens Kraftvarmselskab I/S (VEKS) er et fælleskommunalt interessentskab. Af selskabets vedtægter fremgår det, at hver interessent hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Hæftelsen svarer til interessentens ejerandel af selskabet.

 

Bestyrelsen er interessentskabets øverste myndighed. Kun medlemmer af interessentkommunernes kommunalbestyrelser kan vælges til bestyrelsen. De udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Bestyrelsen fungerer samtidig med den kommunale valgperiode, og indtil en ny bestyrelse er konstitueret.