Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for kommunens ungdomsskolevirksomhed, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat beløbsramme. Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger på baggrund heraf ungdomsskolens indhold og omfang.   

Ungdomsskolebestyrelsen kan endvidere afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.   

Medlemmer

Ungdomscenteret i Glostrup, herunder ungdomscenterbestyrelsen, blev 7. juni 2017 besluttet nedlagt ved udgangen af skoleåret 2017/18.

 

Ifølge ungdomscenterbestyrelsens vedtægter vælger kommunalbestyrelsen tre medlemmer og tre stedfortrædere til ungdomscenterbestyrelsen på det konstituerende møde.

 

Da ungdomscenterbestyrelsen nedlægges, anbefaler administrationen, at den nuværende ungdomscenterbestyrelse er den sidste, og at kommunalbestyrelsen derfor forlænger de nuværende medlemmer og stedfortrædere for resten af ungdomscenterbestyrelsens virke.

 

Ifølge ungdomscenterbestyrelsens vedtægter kan bestyrelsen fungere indtil udgangen af maj måned året efter et kommunalvalg.

 

Administrationen vil derfor fremlægge et oplæg til den nye ungdomsskolebestyrelses vedtægter for kommunalbestyrelsen inden juni 2018. Den nye ungdomsskolebestyrelses sammensætning og regler for udpegning af medlemmer til den vil fremgå af oplægget.

 • Sophie Dahl Brohus
  (stedfortræder: Ole Møller Andreasen)
 • Pia Hagbarth Dahlin
   (stedfortræder: Ole Møller Andreasen)
 • Hanne Nielsen
   (stedfortræder: Lisa Ward)

Endvidere består ungdomscenterbestyrelsen ved Ungdomscenteret i Glostrup af:

 • 1 repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsarbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter: Lene Jensen (indstillet af Glostrup Lærerforening)
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 1 elevrepræsentant fra 10'eren 
 • 1 forældrerepræsentant valgt af og blandt forældre til medlemmerne i Ungdomscenterets ungdomsklub
 • 1 forældrerepræsentant fra 10’eren
 • 1 forældrerepræsentant valgt af og blandt skolebestyrelsen
 • 1 repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret
 • Glostrup Ungdomsråd har observatørstatus. 

Sammensætning

Der oprettes en ungdomsskolebestyrelse ved hver ungdomsskole. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en fælles ungdomsskolebestyrelse for alle ungdomsskolerne.

Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet for ungdomsskolebestyrelsen og den nærmere sammensætning af bestyrelsen. Medlemstallet skal være ulige og mindst 7 og højst 11 medlemmer. Der skal være repræsentanter for kommunalbestyrelsen, organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, medarbejderne ved ungdomsskolen og eleverne ved ungdomsskolen. Repræsentanter for kommunalbestyrelsen kan vælges inden for eller uden for dens medlemskreds.   

Repræsentanter for organisationerne vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra d e stedlige organisationer. Repræsentanter for medarbejdere og elever vælges af og blandt disse. For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen udpeges en stedfortræder. Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af perioden. Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.

Hjemmel

Ungdomsskolelovens §§ 7-8, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, og bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990 om ungdomsskolebestyrelser.