Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Opgaver

Trafikselskabet varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område:   

  • Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
  • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
  • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
  • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
  • Privatbaner

Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers områder.

Medlem

  • Leif Meyer Olsen (suppleant: Lars Thomsen)

Sammensætning

Trafikselskabet ledes af en bestyrelse på højst ni medlemmer. Medlemmerne udpeges af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Transportministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger ni, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer altid er et ulige antal.

Regionsrådet udpeger blandt rådets medlemmer to medlemmer til bestyrelsen. For trafikselskabet på Sjælland udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden og regionsrådet for Region Sjælland hver ét medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. For trafikselskaber, der omfatter kommuner i to regioner, udpeger de to regionsråd hver et medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. Transportministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af regionsrådsmedlemmer i trafikselskabernes bestyrelser overstiger to. Regionsrådsmedlemmerne må dog ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.   

Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af ét medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i styrelseslovens § 24, stk. 3.   

For hvert bestyrelsesmedlem vælges en suppleant.   

Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og de berørte regionsråd og derefter af transportministeren og økonomi- og indenrigsministeren. Standardvedtægter for trafikselskaberne fremgår af bekendtgørelse nr. 1008 af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt), som ændret ved bekendtgørelse nr. 285 af 21. marts 2007.

Hjemmel

Lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010, og bekendtgørelse nr. 1008 af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) med senere ændringer.