Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Dagsorden

Deltagere:


Lars Thomsen, V
Kurt Kjær, O
Susanne Nordbjerg Bach, A
Jette M. Jensen,
Helle Skovlund Jensen,
Johnnie Hjerting,


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Økonomi

  -
 2.  2. Orientering fra formanden

  Økonomi

  -
 3.  3. Orientering fra administrationen

  Økonomi

  -
 4.  4. Orientering fra DH's repræsentanter

  Økonomi

  -
 5.  5. Høring om ændret busdrift under anlæg af letbanen

  Resumé

  Miljø- og Teknikudvalget behandlede på deres møde den 24. oktober 2017 en sag om ændret busdrift under anlæg af letbanen på baggrund af et oplæg fra Movia.

  Beslutningen blev, at udvalget vil anmode Seniorrådet og Handicaprådet om stillingtagen til sagen på førstkommende møde. Når der foreligger høringssvar fra begge råd, vil udvalget genoptage sagen.

  Sagsfremstilling

  I anlægsperioden til letbanen forventes trafikken at give anledning til øget trængsel på vejene i Glostrup. De forventede trængselsproblemer vil også berøre Movias buskørsel med forringet busdrift og forøgede udgifter. Movia og Center for Miljø og Teknik har derfor undersøgt mulighederne for at imødekomme disse udfordringer.

  Miljø- og Teknikudvalget (MTU) behandlede den 16. maj 2017 en sag om busdriften under anlægsperioden. Her blev det besluttet, at anmode Movia om at fremkomme med et forslag til serviceniveau for buskørslen med uændret omkostningsniveau i forhold til den nuværende årlige udgift for buskørsel for Glostrup Kommune. (Mødereferat fra maj er vedlagt)

  Movia har på den baggrund udarbejdet et forslag til en udgiftsneutral løsning, som MTU fik forelagt på mødet den 24. oktober 2017. (Movias forslag og mødereferat fra oktober er vedlagt).

  Den udgiftsneutrale løsning betyder ændrede køreplaner med færre afgange på linjerne 141, 142, 149, 161 og 9A samt Servicebussen (linje 847). I hovedtræk betyder det:

  ·Linje 141 reduceres fra 3 afgange til 2 afgange i timen i dagtimerne og lørdag formiddag.

  ·Linje 149 reduceres fra 3 til 2 (eller 1) afgange i dagtimerne og fra 2 afgange i timen til 1 i weekenderne.

  ·Linje 142 reduceres fra 30 til 40 minutters drift i myldretiden og dagtimerne.

  ·Linje 166 reduceres i visse afgange fra 3 i timen til 2 i timen, overgåelse til aftendrift tidligere end nu og at visse morgenture ikke betjener Glostrup Station.

  ·Linje 9A vil halvere afgange i myldretiden.

  ·Servicebussen (linje 847) vil reduceres med 3 afgange ud af de nuværende 8.

  De mere præcise konsekvenser er beskrevet i Movias notat.

  De udgiftsneutrale forslag er eksempler på, hvilke tilpasninger der kan være nødvendige for at opretholde busdriften på det ønskede udgiftsniveau i de perioder, hvor trafikken er hårdest belastet. Dvs. at køreplanen ikke nødvendigvis ændres i hele perioden fra sommer 2018 til og med 2020, men kun i spidsbelastninger.

  Beslutningen på MTU mødet blev, at udvalget vil anmode om Handicaprådet og Seniorrådets stillingtagen til sagen. Sagen genoptages i udvalget, når høringssvarene foreligger.

  Høringssvar bedes sendt til Ghita Lentz, Center for Miljø og Teknik på: ghita.lentz@glostrup.dk senest den 1. december 2017. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Handicaprådet anmodes om høringssvar.

  Bilag

 6.  6. Eventuelt

  Økonomi

  -
Mødenr. 2262