Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Lars Thomsen, V
Susanne Nordbjerg Bach, A
Jette M. Jensen,
Helle Skovlund Jensen,
Johnnie Hjerting,


Fraværende:
Afbud:


Kurt Kjær, O


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2017

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2017

  Formanden orienterede om:

  • Formanden inviterer til at komme med forslag til nyt navn for de midlertidige pladser.
   Forslag kan sendes til Susanne Nordbjerg Bach eller til formanden inden 25. oktober 2017.
  • Budget 2018 blev vedtaget at kommunalbestyrelsen 11. oktober 2017.
 3.  3. Orientering fra administrationen

  Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2017

  Administrationen orienterede om:

  Administrationen er blevet kontaktet af Parasport Danmark og Idrættens Hus, som ønsker en bedre reklamering for deres aktiviteter. Kommunen kan desværre ikke kontakte målgruppen direkte per post med oplysninger om disse aktiviteter, men eventuelt har DH muligheder for dette.

  DH vil undersøge spørgsmålet.

 4.  4. Orientering fra DH's repræsentanter

  Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2017

  Orientering fra DH:

 5.  5. Høring over katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde for 2018

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen fastlægger hvert år Glostrup Kommunes serviceniveau på det specialiserede børneområde. Børne- og Skoleudvalget har på sit møde i september 2017 fået forelagt et udkast til Servicekatalog 2018 på det specialiserede børneområde. Børne- og Skoleudvalget har besluttet at sende kataloget i høring i Handicaprådet, før udvalget igen behandler kataloget på sit møde i november 2017.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen fastlægger hvert år Glostrup Kommunes serviceniveau på det specialiserede børneområde. Serviceniveauet er beskrevet i et katalog, som oplyser borgerne om, hvilke ydelser kommunen som udgangspunkt kan tilbyde børn og unge med særlige behov og deres familier. Kataloget fungerer samtidig som en retningslinje for sagsbehandlerne i Familieafsnittet i forhold til, hvad Glostrup Kommune kan levere inden for den afsatte økonomiske ramme.

  Ifølge Lov om social service skal alle sager altid behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af borgerens behov. Derfor er serviceniveauet et vejledende udgangspunkt for tildelingen af støtte og foranstaltninger i de enkelte sager.

  Børne- og Skoleudvalget har på sit møde den 21. september 2017 besluttet at sende katalog over serviceniveau 2018 på det specialiserede børneområde i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har derfor mulighed for at komme med bemærkninger til udkast til Servicekatalog 2018 på det specialiserede børneområde. Fristen for at komme med bemærkninger er torsdag den 19. oktober 2017. Efterfølgende behandler Børne- og Skoleudvalget kataloget igen på sit møde i november 2017, hvor udvalget samtidig tager stilling til eventuelle bemærkninger fra Handicaprådet.

  Administrationen har revideret det gældende katalog over serviceniveau på det specialiserede børneområde. Der er to bilag. Det ene bilag indeholder alle ændringer med ændringsmarkeringer, mens det andet bilag indeholder alle ændringer uden ændringsmarkeringer.

  De væsentligste ændringer i forhold til sidste års katalog over serviceniveau på det specialiserede børneområde er, at:

  • Det er præciseret under punkt 3: Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser samt økonomisk støtte hertil § 11, stk. 3 og 4, at borgeren ikke har adgang til at klage over kommunens tilbud efter § 11, stk. 3. Det skyldes, at kommunen udelukkende giver borgeren et tilbud, som borgeren kan vælge at benytte sig af. Kommunen træffer ikke afgørelse om en indsats, som borgeren skal medvirke til. (side 8)
  • Under punkt 8: Beskrivelsen af Merudgifter § 41 til vådliggere er ændret, så udgifterne til madrasser, sengetøj med videre er fjernet. Det skyldes, at borgeren – i de situationer, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte og det er en kronisk lidelse – skal søge om hjælpemidler via Visitationsenheden, i Glostrup Kommune (side 25). Derudover er det præciseret, at § 41 er subsidiær i forhold til anden lovgivning. (side 28)
  • I bilag 2: Forslag om at reducere serviceniveauet for tilskud til brillestel fra 2.000 kroner til 1.500 kroner. Baggrunden er, at erfaringerne viser, at Familieafsnittet primært bevilger briller til børn – og at prisniveauet ligger omkring 1.500 kroner. Derudover er det præciseret, at briller maksimalt kan bevilges hvert andet år. (side 71).

  Indstilling

  Center for Familie og Forebyggelse indstiller:

  • At Handicaprådet drøfter udkast til servicekatalog på det specialiserede børneområde for 2018 og sender eventuelle kommentarer til Center for Familie og Forebyggelse senest den 19. oktober 2017.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2017

  Der blev stillet følgende afklarende spørgsmål/bemærkninger:

  Side 14: Den nævnte frist er på grund af lovgivning, men udgangspunktet er, at administrationen handler hurtigere.

  Side 26: Barnepige over 12: Timeløn, er en realistisk takst. Skulle det ikke være en voksentakst eller en takst, som passer til alderen af barnet ?

  Kan indarbejdes i høringssvaret.

  Side 37: Indkaldelse vedrørende overgang fra ung til voksen ved det 16. år.

  DH’s repræsentanter meddeler, at der er sager, hvor dette ikke er sket.

  Der ønskes fremover tilføjelser i et ændringsskema til sagsfremstillingen.

  Det blev aftalt, at fristen for høringssvaret er 27. oktober 2017.

  Bilag

 6.  6. Kvalitetsstandard 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§ 83 og 84 - Dagcenter og demensdagcenter

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2018 – Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§ 83 og 84 – Dagcenter og demensdagcenter sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017. Udkastet er vedlagt som bilag.

  Ændringer i standarden fremgår af ændringsskemaet, som er vedlagt som bilag.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2017

  Kvalitetsstandarden blev drøftet.

  Høringssvar:

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

  Det blev i anledning af drøftelsen bemærket, at det skal være muligt, at en robotstøvsuger skal indstilles på fjernbetjeningen.

  Bilag

 7.  7. Kvalitetsstandard - Kvalitet og indsatser - Midlertidige pladser - 2018

  Resumé

  Kvalitetsstandard – Kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser – 2018 sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017. Udkastet er vedlagt som bilag.

  Kvalitetsstandarden er ny.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2017

  Afklarende spørgsmål/bemærkninger:

  Hvor lang tid kan man være der: Efter behov, dog midlertidigt.

  Høringssvar:

  Mad og drikke: Det kan tydeliggøres, at det drejer sig om taksten for 2017.

  Ellers ingen bemærkninger.

  Bilag

 8.  8. Kvalitetsstandard Boligindretning og boligskift efter Servicelovens § 1156 - 2018-2019

  Resumé

  Kvalitetsstandard for Boligindretning og boligskift sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  Udkastet er vedlagt som bilag.

  Ændringer i standarden fremgår af ændringsskemaet, som er vedlagt sagen.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2017

  Greb på badeværelse (og andre steder) i Stadionkvarteret (tilgængelighedsboliger) blev drøftet. Greb bliver sat op, når det er nødvendigt.

  Høringssvar:

  DH’s repræsentanter mener, at det er betænkeligt, at ændringen vedrørende greb medfører en begrænsning vedrørende tryghed på grund af økonomiske overvejelser.

  Bilag

 9.  9. Kvalitetsstandard for særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens § 112 og 113 - 2018-2019

  Resumé

  Kvalitetsstandard for Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens §§112 og 113 – 2018-2019 sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  Udkastet er vedlagt som bilag.

  Ændringer i standarden fremgår af ændringsskemaet, som er vedlagt sagen.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2017

  Kvalitetsstandarden blev drøftet.

  Høringssvar:

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

  Bilag

 10.  10. Kvalitetsstandard for Tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder efter Servicelovens §§ 112 og 113 - 2018-2019

  Resumé

  Kvalitetsstandard for Tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder efter Servicelovens §§ 112 og 113 – 2018-2019 sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  Udkastet er vedlagt som bilag.

  Ændringer i standarden fremgår af ændringsskemaet, som er vedlagt sagen.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2017

  Høringssvar:

  Det er positivt, at der nu kan bevilges midlertidig støtte til hjælpemidler.

  Ellers ingen bemærkninger.

  Bilag

 11.  11. Eventuelt

  Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2017

  Intet.

Mødenr. 2251