Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Lars Thomsen, V
Kurt Kjær, O
Susanne Nordbjerg Bach, A
Jette M. Jensen,
Helle Skovlund Jensen,
Johnnie Hjerting,


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Formanden orienterede om:

  • Indvielsen af Nordvanghallen, hvorved handicapforhold er gennemgået. Det er blevet fint. Der gennemføres et par små sidste justeringer.
  • Orientering om tildeling af ekstra ydrenummer samt dispensation vedrørende en øjenlæge i centeret Stationsparken.
  • Susanne N. orienterer om en rapport fra Regionen vedrørende evaluering af tilgængelighedsmærkningen God Adgang (rapporten blev delt ud).
 3.  3. Orientering fra administrationen

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Handicapparkeringspladser ved Fritidscentret og døren i motionscentret er etableret.

 4.  4. Orientering fra DH's repræsentanter

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Indvielse af Nordvanghallen, enighed om at handicapforhold er blevet flot.

  DH har planlagt særskilt drøftelse vedrørende første udkast til Handicappolitik.

 5.  5. Høring ifm. SKIs kommende udbud af bleer med bevilling

  Resumé

  Handicaprådet skal afgive høringssvar vedr. SKIs kommende udbud af bleer med bevilling som omfatter et bredt og dybt sortiment af forskellige typer af bleer, underlag og fikseringstrusser til voksne.

  Sagsfremstilling

  Den kommende SKI rammeaftale 50.96 Bleer er det første udbud fra SKI, der er underlagt servicelovens §112. Det forpligter bl.a. kommunerne til at foretage høring i de kommunalt nedsatte ældre- og handicapråd.

  Dokumenterne, der sendes i høring, er en delmængde af det samlede udbudsmateriale. Høringsmaterialet består af:

  • Vejledning til ældre- og handicapråd
  • Udbudsbetingelser
  • Bilag VII Periodekøbskontrakt
  • Bilag VII.A Kravspecifikation
  • Bilag VII.B Leverandørens tilbud

  Handicaprådet skal høres, om de har bemærkninger, spørgsmål eller kommentarer til

  høringsmaterialet.

  Efter endt høringsperiode sender Center for Økonomi og Styring høringssvaret til SKI.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  • at Handicaprådet afgiver høringssvar i forbindelse med SKIs udbudsmateriale vedr. bleer med bevilling.

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Det bemærkes, at fritvalgsordningen er gældende (og også relevant i forbindelse med overgang fra ung til voksne).

  Sagen er også på dagsorden i seniorråd og DH mener, at det er mere relevant for det forum at afgive et høringssvar.

  Bilag

 6.  6. Kvalitetsstandard 2018 - Genoptræning efter Sundhedslovens § 140

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2018 – Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017. Udkastet er vedlagt som bilag.

  Ændringer i standarden fremgår af ændringsskemaet, som er vedlagt sagen.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Kvalitetsstandarden blev drøftet.

  DH mener, at der er tale om en besparelse, idet behandlingen forkortes.

  Der ønskes en forklaring herom.

  DH mener fortsat, at der går for lang tid inden genoptræningen startes.

  Der ønskes oplysning til handicaprådet om, i hvilke situationer forløbet startes tidligere.

  Der ønskes endvidere oplysning til handicaprådet om ventetid for hjerneskadede og borgere med knæ- og/eller hofteproblematikker.

  Bilag

 7.  7. Kvalitetsstandard 2018 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serivcelovens § 86

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2018 – Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017. Udkastet er vedlagt som bilag.

  Ændringer i standarden fremgår af ændringsskemaet, som er vedlagt som bilag.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Kvalitetsstandarden blev drøftet.

  DH mener, at der er tale om en besparelse, idet behandlingerne bliver kortere.

  Der ønskes en forklaring herom.

  Bilag

 8.  8. Kvalitetsstandard 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2018 – Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83 sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017. Udkastet er vedlagt som bilag.

  Ændringer i standarden fremgår af ændringsskemaet, som er vedlagt som bilag.

  Det bemærkes, at indsatsen ”klippekort” på side 7 i standarden er indskrevet efter Social- og Sundhedsudvalgets møde i august 2017.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Kvalitetsstandarden blev drøftet.

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

  Bilag

 9.  9. Kvalitetsstandard 2018 - Madservice og Spisetilbud

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2018 – Madservice og Spisetilbud sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017. Udkastet er vedlagt som bilag.

  Ændringer i standarden fremgår af ændringsskemaet, som er vedlagt som bilag.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Kvalitetsstandarden blev drøftet.

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

  Bilag

 10.  10. Kvalitetsstandard 2018 - Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79 a

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2018 – Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79 a sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017. Udkastet er vedlagt som bilag.

  Ændringer i standarden fremgår af ændringsskemaet, som er vedlagt som bilag.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Kvalitetsstandarden blev drøftet.

  DH tager forbehold i forhold til ændringer på side 5: Der er et ønske om, at der standard skal være telefonisk kontakt inden man fylder 75, når der er sendt et brev, men borgeren ikke har reageret.

  Bilag

 11.  11. Kvalitetsstandard 2018-2019 - Visitation til ældreboliger og plejeboliger

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2018-2019 – Visitation til ældreboliger og plejeboliger sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017. Udkastet er vedlagt som bilag.

  Der er ikke foretaget ændringer i forhold til den eksisterende standard – kun af redaktionel karakter.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Kvalitetsstandarden blev drøftet.

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

  Bilag

 12.  12. Kvalitetsstandard 2018 - Flextrafik - Handicaprkørselsordningen

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2018 – Flextrafik – Handicapkørselsordningen sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og sundhedsudvalget i november 2017. Udkastet er vedlagt som bilag.

  Da standarden er ny forelægger der ikke ændringsskema i sagen.

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Kvalitetsstandarden blev drøftet.

  DH ønsker, at antal ture kan udvides (mere end 104). DH ønsker, at det undersøges om de timer, som ikke er benyttet af de borgere, som har fået kørselsbevilling (generelt), kan "overdrages" til en udvidelse i nogle specifikke situationer.

  Bilag

 13.  13. Diget 2-16, dispensation vedr. ramper i forbindelse med renovering af boliger

  Resumé

  JJW Arkitekter ansøger på vegne af Glostrup Boligselskab om dispensation til hældning på ramper frem til i alt 8 indgangspartier i forbindelse med renovering af boligerne på Diget 2-16 i Stadionkvarteret.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med planlægning og projektering af renovering af boligerne i Stadionkvarteret, Etape 5, har JJW Arkitekter ansøgt om dispensation til en hældning på ramper frem til indgangspartier på 59-125 o/oo (svarende til 5,9-12,5 cm pr. m), hvor bygningsreglementet foreskriver, at ramper ikke må udføres med en større hældning end 1:20 (5 cm pr. m), jf. kap. 3.2.1, stk. 2 i Bygningsreglement 2015 (BR15).

  Ved ombygning og sammenlægning af boliger på Diget 2-16 til tilgængelighedsboliger, vil der blive etableret ny elevator, der overholder nutidens krav og standarder ift. mål og ydelser (Type 2 elevator). Og der vil blive etableret nye ramper frem til indgangspartierne. Adgangsvejen til bygningen ligger et halvt niveau under terræn, hvor der i dag er trappe og en stejl rampe, der ikke er egnet til kørestolsbrugere.

  JJW Arkitekter anfører, at en analyse af de faktiske forhold på stedet har vist sig, at der skal etableres dobbeltrampe for at kunne overholde kravet til hældningen. Det vil kræve, at hovedkloakken flyttes, og at stien langs bygningen udvides og hermed påvirke, at opholdsarealerne udgår, eller at parkering skal flyttes. Der vil være tale om en stor indgriben i projektet, og det vurderes, at der vil være en større udgift forbundet med det.

  Hvis ramperne rykkes længere ind mod bygningen, vil hældningen blive endnu stejlere, da hældningen fra det lille stykke rampe langs trappen vil udgå.

  På den baggrund ansøger JJW Arkitekter om dispensation fra BR15, kap. 3.2.2, stk. 2, om kravet til hældning på ramper, og foreslår i stedet at den europæiske standard for tilgængelighed, DS/ISO 21542 – Bygningskonstruktion – Tilgængelighed og anvendelse af det byggede miljø, pkt. 8.2, tabel 2, anvendes.

  De nye ramper på Diget 2-16 ønskes således udført med en hældning på mellem 59 og 64 o/oo på Diget 2-14, mens rampen på Diget 16 ønskes udført med en hældning på 125 o/oo. På Diget 16 hælder stien oppe fra vejen og ned mod indgangen, og rampen kan ikke opnå samme længde og dermed samme hældning, som de andre, da den ligger op til vejen.

  Det bemærkes, at arkitektfirmaet forud for denne ansøgning har været i dialog med Søren Ginnerup, seniorrådgiver hos Statens Byggeforskningsinstitut og fået vejledning om forholdene.

  Ansøgningen skal efterfølgende behandles af Miljø- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik vil derfor høre om Handicaprådets holdning til etablering af de nye ramper som ansøgt, på baggrund af redegørelsen om de eksisterende forhold, der forbedres væsentligt ved det ansøgte og de deraf følgende begrænsede muligheder, hvis ikke hovedkloak skal flyttes, og opholdsarealer skal udgå eller parkering skal flyttes.

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  DH mener ikke der skal gives dispensation for rampen ved opgangen Diget 16, fordi den er for farlig.

  Dispensation for ramper ved de øvrige opgange kan godkendes.

  Type 2 elevatoren: Den er ikke egnet til alle typer kørestole. Endvidere skal der være opmærksomhed på, hvor betjening af elevatoren placeres (i forhold til betjening af elevatoren).

  DH efterlyser, at det undersøges om der kan laves et 90 graders sving.

  Bilag

 14.  15. Eventuelt

  Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017

  Det blev konstateret, at følgende kvalitetsstandard som Social- og Sundhedsudvalget har sendt til høring ikke er kommet med på dagsorden:

  Kvalitetsstandard 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§ 83 og 84 - Dagcenter og demensdagcenter.

  Idet Social- og Sundhedsudvalget først skal behandle høringssvarene på mødet i november, kan ovennævnte kvalitetsstandard sættes på dagsorden til Handicaprådets møde i oktober.

Mødenr. 2208