Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra borgmesteren 3. Tilsynsrapporter Bofællesskaber Toftevej og Vestervej 4. Fjernvarme - røggaskondensering Vestforbrænding 5. Anlægsregnskaber på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område 6. Boligbyggeprogram 2021 7. Nedlæggelse af forbud mod fast hegn/støjmure over 1,8 meter i skel langs større veje i Glostrup Kommune i henhold til Planlovens §14 8. Tilretning af optagelsesregler i relation til modersmålsloftet 9. Kvalitetsstandard 2021 - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter servicelovens § 83 10. Kvalitetsstandard 2021 - Flextrafik - Handicapkørselsordning 11. Kvalitetsstandard 2021 - Genoptræning efter sundhedslovens § 140 12. Kvalitetsstandard 2021 - Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a 13. Kvalitetsstandard 2021 - Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 14. Kvalitetsstandard 2021 - Individuel befordring efter servicelovens § 117 15. Kvalitetsstandard 2021 - Kvalitet og indsatser - Midlertidige Pladser 16. Kvalitetsstandard 2021 - Madservice og Spisetilbud 17. Kvalitetsstandard 2021 - Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter servicelovens § 83 og 84 - dagcenter og demensdagcenter 18. Kvalitetsstandard 2021 - Særligt personlige hjælpemidler efter servicelovens § 112 og 113 19. Kvalitetsstandard 2021 - Stofmisbrugsbehandling 20. Kvalitetsstandard 2021 - For voksne med særlige behov 21. Opfølgning på budgetaftaler for 2017-2021 22. Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område 23. Politisk tidsplan for udarbejdelse af budget 2022 samt kort beskrivelse af proces vedr. regnskab 2020 og budgetopfølgninger i 2021 24. Indkaldelse af forslag til navngivning af nye veje til kommende bebyggelse på Granskoven 25. Restaurering af krucifiks 26. Ny kunst i Glostrup Svømmehal 27. Finansloven, anvendelse af midler (medlemsforslag) 28. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE) 29. Udbudsmateriale for en storparcel til seniorvenlige boliger i 1 etage på Ejbymosevej 175 (FOR LUKKEDE DØRE)

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, O
Palle Laustrup, F
Kasper Damsgaard, A
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, O
Torben Jensen, A
Dan Kornbek Christiansen, C
Kirstina Tranberg, Ø
Marlene Frandsen, V
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V


Fraværende:
Afbud:


Gitte Wallin Limkilde, A


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Borgmesteren oplyser, at der er afbud fra Gitte Wallin Limkilde (A) af arbejdsmæssige årsager.

   

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Til Kommunalbestyrelsens orientering har jeg truffet et antal beslutninger i tilknytning til håndtering af corona-krisen. Det drejer sig om:

   

  • Beslutning om øjeblikkelig implementering af ændrede besøgsrestriktioner på alle tre ældrecentre, således at der gives adgang for tre nære pårørende frem for kun 1 i beboerens egen bolig. Dette skete på baggrund af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 17. december 2020.

   

  • Beslutning om øjeblikkelig implementering af besøgsforbud udover nærmeste pårørende som følge af smitteudbrud på Ældrecenter Hvissinge. Dette skete på baggrund af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 20. december 2020. Dette påbud forventes ophævet en af de nærmeste dage.

   

  • Beslutning om øjeblikkelig implementering af besøgsforbud udover nærmeste pårørende som følge af smitteudbrud på Ældrecenter Dalvangen. Dette skete på baggrund af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 2. januar 2021. Dette påbud kan vi håbe på ophæves den kommende uge.

   

  • Beslutning om umiddelbar bevilling af transport til vaccination for en nærmere afgrænset gruppe af vores ældre medborgere efter pgf. 117 i Serviceloven. Dette skete den 12. januar 2021 på baggrund af forslag fra administrationen.

   

  Alternativet til borgmesterbeslutninger ville være ekstraordinære udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder, hvilket jeg henset til juleperioden og behovet for fremdrift ift. vaccinationsopgaverne ikke har vurderet som muligt.

   

  Orientering om den aktuelle coronasituation.

   

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 3.  3. Tilsynsrapporter Bofællesskaber Toftevej og Vestervej

  Resumé

  Socialtilsynet har i løbet af 2020 gennemført det årlige tilsyn vedr. kommunens bofællesskaber Toftevej og Vestervej. Begge blev godkendt igen og uden påbud. Rapporterne forelægges til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Opgangsfællesskabet Toftevej

  Toftevej er målrettet voksne borgere med udviklingshæmning.

  Socialtilsynet konkluderer, at borgerne generelt trives på Toftevej, og at der arbejdes målrettet med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse.

  Der er dog enkelte borgere, der falder udenfor målgruppebeskrivelsen, da disse borgere udelukkende har psykiatriske problemstillinger. Dette er et opmærksomhedspunkt i forhold til kommende visiteringer.

   

  Toftevej er i god proces med at dokumentere i det nye fagsystem. Der er ligeledes god fokus på borgernes inddragelse i definering af mål og delmål for deres udvikling.

  Tre borgere er i 2020 flyttet i selvstændige boliger, hvilket anerkendes af Socialtilsynet.

  Covid-19 er medvirkende til, at 2 borgere pt. ikke er i dagtilbud/beskæftigelse (på grund af at de er udtrygge). Dette er et opmærksomhedspunkt, som tilbuddet arbejder målrettet med.

   

  Socialtilsynet konkluderer, at Toftevej er hensigtsmæssigt organiseret, har lavt sygefravær, at den daglige drift varetages kompetent og har en kompetent og ansvarlig ledelse, som har gennemført flere tiltag omkring organisering og faglig udvikling. Ligeledes er der opmærksomhed på at få budgettet og Tilbudsportalen tilrettet, hvilket Socialtilsynet anerkender.

   

  Vurderinger vedr. kvalitetsparametre i tilsynsmodellen ligger i tråd med niveauet af vurderinger i 2019.

   

  Opgangsfællesskabet Vestervej

  Vestervej er målrettet voksne borgere med depression, angst, forandret virkelighedsopfattelse, anden psykiatrisk lidelse eller social udfordring.

  Socialtilsynet konkluderer, at borgerne generelt trives. Dog er der fokus på, at enkelte falder udenfor målgruppen.

   

  Medarbejderne støtter borgerne i at opnå/bevare tilknytning til beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Socialtilsynet ser gerne, at dette fremgår tydeligere i dokumentationen.

  Socialtilsynet anerkender, at der ikke længere anvendes vikarer i faste vagter i fælleslejligheden, men i stedet fast personale, som er tilgængelig i fælleslejlighedens åbningstid. Det anerkendes ligeledes, at der anvendes relevante tilgange og metoder i forhold til målgruppen.

   

  Borgerne giver udtryk for, at medarbejderne er tilgængelige og ligeværdige i dialogen.

  Borgerne værdsætter, at den nye ledelse arbejder struktureret med udviklingen af Vestervej og er engageret, tilgængelig og synlig.

  Socialtilsynet vurderer, at Vestervej samlet set styrker borgernes kompetencer i forhold til at indgå i sociale relationer samt leve op til et selvstændigt liv i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

  Socialtilsynet vurderer, at der er et klart formål med indsatsen på Vestervej; metoderne virker samlet set til at sikre borgernes trivsel og udvikling. Tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret og drevet, og der er fokus på både de faglige og økonomiske områder.

  Det lave sygefravær er også et plus for Vestervej.

   

  I sammenligning med vurderinger fra den forrige tilsynsrapport kan der ses en forbedring af vurderinger på kvalitetsparametre organisation og ledelse samt målgrupper, metode og resultater.

   

  Administrationen følger løbende og fortsat udviklingen i de to bofællesskaber og har systematisk opfølgning med Udførerenhedens ledelse omkring dette. Der udarbejdes ikke en egentlig handleplan el. lign.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 4.  4. Fjernvarme - røggaskondensering Vestforbrænding

  Resumé

  Vestforbrænding har udarbejdet et projektforslag for etablering af et anlæg til røggaskondensering på ovn 6. Glostrup Kommune har den 2. november 2020 sendt forslaget i 4 ugers offentlig høring. Det er sideløbende blevet set igennem af en uvildig rådgiver. Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, hvorvidt de vil anbefale godkendelse af projektet.

  Sagsfremstilling

  Vestforbrænding planlægger at effektivisere kraftvarmeanlægget i Glostrup ved at udnytte røggassens restvarme i nyt røggaskondenseringssystem for ovnlinje 6. Det vil øge fjernvarmeproduktionen fra ovnen med omkring 21 MW, hvilket svarer til varmebehovet for omkring 20.000 enfamilieboliger.

  Vestforbrænding oplyser, at det nye system vil gavne både miljø og samfundsøkonomi. De forventer, at anlægget over 20 år vil have en positiv samfundsøkonomi på i alt 29,9 mio. kr. i nutidsværdi. Samtidig vil anlægget betyde en årlig CO2-besparelse på omkring 6.400 ton.

  Før kommunen kan godkende et varmeforsyningsprojekt, skal den i henhold projektbekendtgørelsen foretage en samfundsøkonomisk samt energi- og miljømæssig vurdering. Administrationen har fået en uvildig rådgiver til at se på forslaget. Da projektet har god samfundsøkonomi og er en effektivisering af et kraftvarmeværk anbefaler rådgiveren, at kommunen godkender forslaget.

  Projektforslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke kommet nogle bemærkninger til projektet. På den baggrund indstiller administrationen, at Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i henhold til varmeforsyningslovgivningen anbefaler godkendelse af det fremsendte forslag til røggaskondensering på Vestforbrænding.

  Øvrige bemærkninger til projektet
  Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 16. juni 2020 indgået en aftale om en klimaneutral affaldssektor i 2030. I Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er et tiltag om mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding.

  Aftalepartierne har besluttet, at Kommunernes Landsforening (KL) inden 1. januar 2021 skal udarbejde en konkret plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten. Planen skal rumme en liste over, hvilke anlæg der skal lukke eller tilpasse og sikre, at dette bliver de miljømæssigt dårligste anlæg.

  Under høringsperioden har kommunen modtaget henvendelse fra KL (jf. orienteringen på Miljø,- Teknik- og Ejendomsudvalgets møde 19. november 2020), hvori de oplyser, at de er ved at udarbejde tilpasningsplanen for forbrændingskapacitet. Indtil denne proces er afsluttet, opfordrer KL kommunerne til at afvente med godkendelser af yderligere investeringer i forbrændingsanlæg.

  Vestforbrænding oplyser, at deres bestyrelse har godkendt projektet og budgetrammen for 2021, hvor projektet indgår. Dette er sket inden KLs brev blev udsendt.

  Administrationen vurderer, at Glostrup Kommune med afsæt i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen ikke kan stoppe projektet. Det skal i givet fald foregå i Vestforbrændings bestyrelse. Administrationen foreslår derfor, at projektet anbefales godkendt efter varmeforsyningslovgivningen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget anbefaler godkendelse af Vestforbrændings projektforslag til etablering af et anlæg til røggaskondensering på ovn 6.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

   

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 5.  5. Anlægsregnskaber på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område

  Resumé

  Forelæggelse af anlægsregnskab vedr. projekt 013095 Miljøprojekt - CO2 reduktioner på kommunale bygninger til kommunalbestyrelsens godkendelse

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommunens regler om økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. forelægges kommunalbestyrelsen.

   

  Administrationen forelægger derfor anlægsregnskab for følgende projekt til godkendelse:

  013095 Miljøprojekt - CO2 reduktioner på kommunale bygninger

   

  Anlægsregnskabet er vedhæftet som bilag til sagen.

  Økonomi

  Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

   

  • at det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

   

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 6.  6. Boligbyggeprogram 2021

  Resumé

  Forslag til Boligbyggeprogram 2021 til brug ved udarbejdelsen af Befolkningsprognosen 2021 fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse. 

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet Forslag til Boligbyggeprogram 2021 til brug for udarbejdelse af Befolkningsprognosen for 2021.

   

  Boligbyggeprogrammet ligger til grund for udarbejdelsen af befolkningsprognosen. I befolkningsprognosen vil det være muligt at danne sig et overblik over aldersfordeling og befolkningstilvækst og hvilke konsekvenser dette får for børneinstitutioner, skoler og plejehjem mv.

   

  Boligbyggeprogrammet har fået sin form i forbindelse med Kommuneplan 2003-2015 som en analyse af mulige ledige arealer til boligbyggeri i hele kommunen. Her blev alle arealer til boligbebyggelse og fortætning med boliger gennemgået. Nye projekter som følge af ændret anvendelse af områder er efterfølgende blevet tilføjet. Boligbyggeprogrammet revideres hvert år, så det afspejler den gældende viden.

   

  Boligbyggeprogrammet består af en ”basis”-del, der indeholder de boliger, hvor der er stor sikkerhed omkring gennemførelsen. Denne del er baseret på oplysninger fra igangværende sagsbehandling samt udarbejdelse af nye lokalplaner. Projekter hvor der ikke er aktuelle planer, men hvor der på sigt forventes at ske en udbygning, er markeret med blåt.

   

  Administrationen har gennemgået alle områderne i boligbyggeprogrammet og justeret i forhold til aktuelle planer for området. Alle ændringerne er beskrevet i forslag til Boligbyggeprogram 2021. De enkelte områders placering fremgår af bilaget Løbenummerkort.

   

  Der er i Boligbyggeprogram 2021 tilføjet følgende nye områder:

  • Paul Bergsøes Vej 17 – seniorboliger – løbenr. 71.

   

  I forhold til boligbyggeprogram 2020 er følgende område udgået:

  • Rehabiliteringscenteret – Digevang – løbenr. 61
  • Stadionvej 15-37 – løbenr. 62.

   

  På baggrund af forventninger og aktuelle planer/henvendelser er antallet af boliger, fordelingen af boligtyper og indflytningsårene blevet ændret på følgende områder:

  • Ejby Mosevej – løbenr. 1
  • Byparksvejs forlængelse – løbenr. 3
  • Granskoven 14-22 (Hesteskoven) – løbenr. 4
  • Granskoven 8 (8-tallet) – løbenr. 4
  • Hovedvejen 204-206 – løbenr. 17
  • Diget – løbenr. 31
  • Banegårdspladsen – løbenr. 33
  • Fuglekær – løbenr.39
  • Glosemosevej – løbenr. 41
  • Kildevældets Allé 10-12 – løbenr. 45
  • Hovedvejen 100 – løbenr.47
  • Ørnebjergvej – løbenr. 50
  • Banemarksvej – Semler – løbenr. 55
  • Smedegård – Sydvestvej – løbenr. 56
  • Boliger på taget af Storcenteret – løbenr. 59
  • Fortætning ved Fritidscenteret – løbenr. 61
  • Ejby Mosevej 175 – løbenr. 68

   

  På baggrund af manglende forventninger/planer er følgende områder blevet flyttet til fremskrivningsårene:

  • Stationsparken 37 – løbenr. 65

   

  Der er i 2020 sket indflytning i 171 boliger:

  • 44 lejligheder på Granskoven 14-22 (Hesteskoen) – løbenr. 4
  • 43 rækkehuse på Lammekær – løbenr. 5
  • 3 dobbelthuse på Dysseaasen – løbenr. 5
  • 2 parcelhuse på Kirkebjerg Allé – løbenr. 11
  • 72 lejligheder på Stationsparken 35 (Kirkebjerg Parkhouse) – løbenr. 35
  • 1 parcelhus på Linde Allé – løbenr. 70.

   

  I 2021 forventes der indflytning i 32 boliger på følgende lokationer:

  • 16 lejligheder på Skovsletten (Cirkusgrunden) – løbenr. 2
  • 14 rækkehuse på Skovsletten (Cirkusgrunden) – løbenr. 2
  • 2 lejligheder på Hovedvejen 116 – løbenr. 67.

   

  Der forventes frem til 2033 mulighed for en udbygning med cirka 2.620 boliger. Dette svarer til en årlig tilvækst på cirka 220 boliger, hvilket også har været niveauet i de seneste års boligbyggeprogrammer. Der er skønnet udbygning med 916 boliger i fremskrivningsårene, hvor der i 2020-boligprogrammet var skønnet 1.065.

   

  På grund af konjunkturerne på boligmarkedet er det svært at forudsige omfanget og rækkefølgen af fremtidige byggeprojekter. Administrationen vil derfor løbende opdatere boligbyggeprogrammet med nye projekter, så der kan køres nye befolkningsprognoser, hvis dette findes hensigtsmæssigt.

   

  Administrationen foreslår, at forslag til boligbyggeprogram 2021 godkendes.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at Forslag til Boligbyggeprogram 2021 anbefales godkendt.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 16-12-2020

  Et flertal bestående af Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A), Flemming Ørhem (O), Ina-Maria Nielsen (V) og Robert Sørensen (Ø) anbefaler indstillingen godkendt.

  Dan Kornbek Christiansen (C) og Lars Thomsen (U) undlod at stemme.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Supplerende Sagsfremstilling

  Ved årets opdatering er alle rettelser ikke blevet gennemført korrekt. Det drejer sig om område 39: Fuglekær og 61: Fortætning Fritidscenteret. Denne opdatering er nu sket. Det har ikke nogen betydning for det forventede samlede omfang af byggeri i perioden.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning:

  For stemmer A, F, O, V og Ø med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.

   

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 7.  7. Nedlæggelse af forbud mod fast hegn/støjmure over 1,8 meter i skel langs større veje i Glostrup Kommune i henhold til Planlovens §14

  Resumé

  Nedlæggelse af forbud mod fast hegn/støjmure over 1,8 meter i skel langs større veje i Glostrup Kommune i henhold til Planlovens §14.

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Byudviklingsudvalget behandlede på mødet den 21. oktober 2020 en ansøgning fra en række beboere på Malervangen om ny lokalplan for en støjmur på op til 3 meters højde langs Ring3.

   

  Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen. Det blev også besluttet at nedlægge et §14 forbud mod faste hegn/støjmure over 1,8 meter i skel langs de større veje Sdr. og Ndr. Ringvej, Hovedvejen, Sydvestvej, Byparksvej og Fraligsvej.

   

  Et forbud i henhold til planlovens §14 er en ”nødbestemmelse”, som kan benyttes, hvis en ejer ønsker at påbegynde et byggeri, som kommunen finder har en væsentlig betydning for området, som ikke passer ind, vil skæmme eller lignende. Det er et krav, at det pågældende byggeri kan hindres ved en lokalplan. Fast hegn/støjmure hører under den slags byggeri. Når kommunalbestyrelsen har besluttet at nedlægge forbuddet, skal det tinglyses på de relevante ejendomme. Derefter har kommunen et år til at udarbejde og offentliggøre et lokalplanforslag.

   

  Vækst- og Byudviklingsudvalgets beslutning har været sendt i partshøring hos ansøgerne på Malervangen samt hos to andre grundejere, der havde søgt om etablering af fast hegn/støjmure over 1,8 meter i skel langs de nævnte veje.

   

  Ved høringsfristen udløb den 26. november 2020 var der indkommet en bemærkning fra beboerne på Malervangen. Bemærkningen er vedhæftet i bilag.

   

  Ejerne af ejendommene på Malervangen oplyser, at de ønsker at fortsætte med opførelse af muren, da de er plaget af støj fra Ndr. Ringvej. De ønsker ikke en 3 meter mur, men en mur på 2,5 meter. De beskriver, at de har trukket muren ind på grunden og ønsker at beplante den med storbladet Efeu 'Hestor', som ikke kræver så meget plads.

   

  Der er foretaget en opmåling af muren, og den ligger mellem 1 og 41 cm fra skel med et gennemsnit på ca. 15 cm. Såfremt beplantning skal ske på egen grund, skal hegnet være min. 30 cm fra skel. Se vedhæftede opmåling.

   

  Ansøgerne har været gjort opmærksom på, at opførelse af en fast mur/støjhegn over 1,8 meter kræver byggetilladelse. Byggesagsteamet har den 12. november 2020 sendt et brev med oplysning om, at opførelse af mur over 1,8 meter skal stoppe og afvente en kommende lokalplan. Flere steder er muren i dag over 1,8 meter, og enkelte ejere fortsætter med at opføre muren over 1,8 meter.

   

  En lokalplan for fast hegn/støjmure over 1,8 meter vil tage udgangspunkt i de krav som Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 18. juni 2020

   

  1) Fuld begrønning af hegnet

  2) Hvis der ikke stilles krav om fuld begrønning: Der stilles krav til hegnet udseende, materialevalg mv.

  3)Ved hegn som har udstrækning over flere ejendomme, og som ikke er fuldt begrønnet: Der stilles krav om opbrydning af hegnet, hegnets udseende, materialevalg mv.

  4)Ved transparente støjskærme som har en udstrækning over flere ejendomme: Disse opføres uden opbrydning.

  5) At faste mure ikke må anvendes fremadrettet.

  6)At begrønning skal være på eget areal.

   

  Administrationen forventer, at der kan udarbejdes et lokalplanforslag i løbet af foråret, så det kan vedtages og sendes i høring efter sommerferien 2021. Når lokalplanforslaget er i høring, vil der ikke kunne opføres fast hegn/støjmur over 1,8 meter langs de veje lokalplanforslaget omfatter. 

   

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal nedlægges et forbud jf. planlovens § 14 mod fast hegn/støjhegn over 1,8 meter i skel, og om der skal igangsætte udarbejdelse af en temalokalplan for fast hegn/støjmure over 1,8 meter langs Sdr. og Ndr. Ringvej, Hovedvejen, Sydvestvej, Byparkvej og Fraligsvej.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at der nedlægges et forbud jf. Planlovens §14 mod etablering af fast mur/støjhegn over 1,8 meter i skel mod vej på Sdr. og Ndr. Ringvej, Hovedvejen, Sydvestvej, Byparkvej og Fraligsvej med begrundelsen om, at støjhegn med beplantning skal kunne være på egen grund og at der igangsættes udarbejdelsen af en temalokalplan for fast hegn/støjmure over 1,8 meter langs Sdr. og Ndr. Ringvej, Hovedvejen, Sydvestvej, Byparkvej og Fraligsvej.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 16-12-2020

  Et flertal bestående af Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A), Robert Sørensen (Ø), Ina-Maria Nielsen (V), Dan Kornbek Christiansen (C) og Flemming Ørhem (O) stemte for indstillingen.

  Lars Thomsen (U) stemte imod.

   

  Lars Thomsen (U) fremsatte følgende afvigende bemærkning:

  Bylisten ønsker mulighed for en højde på 2,5 m for Malervangen. Det kan jeg ikke få sikkerhed for, derfor stemmer Bylisten imod straksforbuddet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning:

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U med 1 stemme.

   

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 8.  8. Tilretning af optagelsesregler i relation til modersmålsloftet

  Resumé

  Administrationen foreslår to tilretninger af retningslinjerne for optagelse af børn i dagtilbud, som relaterer sig til modersmålsloftet. Tilretningerne skal begrænse overflytningerne mellem dagtilbud og give mulighed for i enkelte tilfælde af fravige modersmålsloftet. Administrationen kan overordnet se, at modersmålsloftet har den ønskede effekt.

  Sagsfremstilling

  Administrationen kan overordnet set konstatere, at modersmålsloftet virker efter hensigten, og at der sker en større fordeling blandt kommunens daginstitutioner af børn med andet modersmål end dansk, også kaldet dansk som andetsprog. Af nedenstående tabel fremgår det, at stort set alle institutioner og afdelinger nærmer sig det kommunale gennemsnit for andelen af børn med dansk som andetsprog. Der kan ses enkelte udsving som følge af, at alle børn optages, hvis de har søskende i dagtilbuddet.

   

  Institution/afdeling

  Februar

  April

  August

  November

  Ejbyvang

  6%

  7%

  9%

  8%

  Engtoften

  34%

  34%

  29%

  27%

  Essedalen

  30%

  32%

  30%

  28%

  Fuglekær

  15%

  16%

  15%

  16%

  Hvissingegården

  17%

  22%

  21%

  27%

  Perlen

  46%

  45%

  41%

  38%

  Rosenåen- afdeling Anemonen

  25%

  21%

  22%

  27%

  Rosenåen- afdeling Syrenen

  43%

  39%

  39%

  38%

  Rosenåen- afdeling Violen

  32%

  26%

  29%

  29%

  Skovager

  3%

  5%

  3%

  3%

  Skoven

  21%

  21%

  23%

  27%

  Spirehuset

  85%

  73%

  75%

  72%

  Glostrup Kommune

  27%

  27%

  26%

  26%

  Note: Procentsatser med understregning markerer at der kun er blevet optaget børn med dansk i den følgende visitationsperiode. For februar-målingen og den efterfølgende visitation var loftet fastsat til 25 %, herefter følger loftet det kommunale gennemsnit. Kun Rosenåens afdelinger er medtaget, da der her er selvstændige venteliste. 

   

  Administrationen oplever at modersmålsloftet ud over den ønskede effekt også skaber nogle udfordringer i forbindelse med visitation og indkøring i dagtilbuddene. Derfor foreslår administrationen to ændringer i kommunens optagelsesregler for børn i dagtilbud.

   

  Karensperiode for overflytning ved accept dagtilbud

  Modersmålsloftet betyder, at en større andel af kommunens familier ikke får tilbudt den institution, som de ønsker. Det er dels de familier, som har børn med andet modersmål end dansk, og derfor ikke kan få optaget deres børn i en institution med høj andel af børn med dansk som andetsprog. Det kan dog også være familier, som ikke kan få plads i den ønskede institution, fordi ventelisterne til de institutioner, som fortsat optager alle børn, vokser. 

  Ifølge dagtilbudsloven har familierne ret til at lade deres børn blive stående til overflytning til den institution, som familien ønsker plads i. Dette medfører, at kommunens institutioner oplever, at et stigende antal børn skifter institution kort tid inden eller efter de er startet. Institutionerne bruger mange ressourcer på en opstart i form af forberedelse og forældresamtaler samt selve indkøringen, hvor der er nødt til at være ekstra personale afsat.

  Administrationen har undersøgt mulighederne for at begrænse overflytningerne og forslår derfor at indføre en karensperiode, hvor familierne i en periode ikke vil få tilbud om overflytning til et andet kommunalt tilbud. 

   

  Erfaringer med begrænsning af overflytninger

  Både Hvidovre Kommune og Rødovre Kommune har begrænset muligheden for overflytning mellem kommunale dagtilbud. I Hvidovre har man indført en karensperiode på 3 måneder, hvilket har givet en større ro omkring opstarten. Det skyldes at børnene ikke risikere at skulle overflyttes efter få dage og både forældre og pædagoger kan derfor gå mere helhjertet ind i indkøringsfasen. Håbet er at det giver flere familier lyst til at blive i de dagtilbud de er opstartet i.

  Hvidovre Kommune visiterer ligesom Glostrup Kommune dagtilbudspladser for 3 måneder ad gangen. Derfor kan ske at forældrene under indkøringsprocessen, får tilbud om overflytning 3 måneder fremme tiden, hvilket kan begrænse effekten af karensperioden. 

  I Rødovre Kommune har man derfor valgt at gå skridtet videre og udvide karensperioden fra 3 til 6 måneder. Herved sikres det at forældrene først får tilbud om overflytning efter at deres børn har gået nogle måneder i dagtilbuddet. Rødovre Kommune rapporterer at det har haft den ønskede virkning, men at de også oplever et øget antal klager fra familier som er utilfredse med, at de er tvunget til at lade deres børn gå et halvt år i en institution de ikke har ønsket, før de har mulighed for at få overflytning. 

   

  Forslag om karensperiode i Glostrup Kommune

  Administrationen foreslår på baggrund af erfaringerne fra Hvidovre Kommune og Rødovre Kommune, at der i Glostrup Kommune indføres en karensperiode på 3 måneder. Det vil betyde, at familier tidligst 3 måneder efter opstart i et kommunalt dagtilbud kan få plads i et andet kommunalt dagtilbud.

   

  Konkret foreslås følgende ændring i Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud, afsnit 3.3:

  Ændring 1: Til sætningen, ”Hvis forældre ikke har fået en af de to ønskede pladser til deres barn, kan barnet fortsat stå på venteliste til to daginstitutionsafdelinger/dagplejere, hvis Pladsanvisningen informeres herom ved accepten af pladstilbuddet”, tilføjes følgende sætning, ”Dog kan der tidligst tilbydes plads 3 måneder efter indmeldelsesdato, med mindre barnet har søskende i den ønskede institution.”   

   

  Fravigelse af modersmålsloft

  Den nuværende formulering i optagelseskriterierne giver ikke mange muligheder for at fravige modersmålsloftet. Den eneste nuværende mulighed er, hvis barnet har en søskende indmeldt i institutionen. Administrationen oplever, at der kan være flere tilfælde, hvor der kan være behov for at tilbyde børn med dansk som andet sprog plads i institutioner, som ellers kun optager børn med dansk modersmål. Det kan fx være, hvis institutionen har de rette kompetencer til at håndtere et barn med særlige behov. Her er det problematisk, at modersmålsloftet begrænser muligheden for at placere barnet i rette tilbud.

   

  En anden situation, hvor modersmålsloftet giver udfordringer, er i forhold til at opfylde pladsgarantien for alle børn med dansk som andetsprog. Som det fremgår af tabellen ovenfor, er fordelingen for november 2020 sådan, at der i øjeblikket er 6 institutioner/afdelinger som ligger 3 eller færre procentpoint over det kommunale gennemsnit. Det betyder, at der i øjeblikket kun visiteres børn med dansk som andetsprog til 4 institutioner/afdelinger, og det udfordrer, da der i første omgang ikke er tilstrækkeligt med pladser til alle de børn, som har pasningsgaranti. Administrationen har dog samarbejdet med institutionerne om at udvide udbuddet af pladser, så pasningsgarantien kan overholdes.

   

  Administrationen foreslår, at der indskrives samme fravigelsesmuligheder som for anciennitetsprincippet, hvor børn som hovedregel tildeles plads efter, hvor længe de har stået på venteliste. Konkret foreslås følgende ændringer i afsnit 2.1.

   

  Ændring 2:

  Den 4. sætning fjernes ”Dog optages børn altid, hvis de har søskende indmeldt i den ansøgte institution”. Den 5. sætning ændres fra ”Anciennitetsprincippet kan fraviges i følgende tilfælde i prioriteret rækkefølge” til ”Ovenstående anciennitetsprincip og modersmålsloft kan fraviges i følgende tilfælde i prioriteret rækkefølge”.

   

  Modersmålsloftet vil med denne ændring kunne fraviges, hvis et barn har særlige behov, ved omstrukturering af dagtilbudsområdet, hvis barnet har fået tildelt plusplads i institutionen, hvis pasningsgarantien ikke kan overholdes på anden vis, hvis et barn tildeles forrang til et dagtilbud med udvidet åbningstid som følge af deres forældres arbejdstider, eller hvis barnet har søskende indskrevet i dagtilbuddet.

   

  Ændringerne kan ses i sin fulde længde i den tilrettede version af Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud som er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

   

  1. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af, at der indføres en karensperiode på 3 måneder for tilbud om overflytning, som foreslået i Ændring 1
  2. at Børne- og Skoleudvalget anbefaler en godkendelse af, at mulighederne for at fravige modersmålsloftet udvides, som foreslået i Ændring 2.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2020

  1. Søren Enemark (A) stiller, på vegne af A og V, ændringsforslag om, at karensperioden forlænges til 4 måneder, og at ændringerne evalueres efter et år for at se, om ændringerne virker efter hensigten.

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer Robert Sørensen (Ø), Marlene Frandsen (V), Piet Papageorge (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Dan Kornbek Christiansen (C) og Søren Enemark (A).

  Imod stemmer Lars Thomsen (U).

  Undlader ingen.

  Ændringsforslaget anbefales godkendt.
   

  1. Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer Robert Sørensen (Ø), Marlene Frandsen (V), Piet Papageorge (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Dan Kornbek Christiansen (C) og Søren Enemark (A).

  Imod stemmer Lars Thomsen (U).

  Undlader ingen.

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  1. Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.
  2. Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning:

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer U med 1 stemme.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) har følgende afvigende mening:

  ”Bylisten mener, at karensperioden er en lappeløsning på en dårlig ordning. Loftet over 2-sprogede børn fjerner børn fra deres lokalområder, skaber unødig transport gennem kommunen og en mere presset hverdag for forældrene. I sidste ende er det ikke kun to-sprogede børn, der begrænses i deres valg af daginstitution. Oven i de oplagte ulemper er der ikke engang garanti for at ordningen virker og Bylisten mener, at vi i stedet for loft over 2-sprogede børn burde investere i tidlig forebyggende indsats, bedre normeringer i dagtilbud og kompetenceløft til de af kommunens ansatte, der arbejder med familierne.”

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 9.  9. Kvalitetsstandard 2021 - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter servicelovens § 83

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2021 – Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter servicelovens § 83 fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Bruger- og Pårørenderådene med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i december 2020.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er én ændring, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter servicelovens § 83.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Personlig plejebolig og praktisk hjælp i plejeboliger efter servicelovens § 83 – 2021 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området, som i øvrigt har været nødvendige. Vedhæftet som bilag.

  Det bemærkes, at indsatsen Tøjvask vil blive revurderet 1. maj 2021 efter afslutning af udbuddet om Tøjvask.

  Der henvises til ændringsskema, hvor rettelser og begrundelser herfor fremgår. Vedhæftet som bilag.

   

  Der er følgende godkendelsesprocedure for kvalitetsstandard:

  1. Oktober: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene
  2. Oktober – november: Høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Bruger- Pårørenderådene
  3. December: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen
  4. Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
  5. 1. januar 2021: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kvalitetsstandarden som grundlag for høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Bruger- og Pårørenderådene inden 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sendte 23. oktober 2020 Kvalitetsstandard 2021 – Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter servicelovens § 83 i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarden har nu været i høring.

  Seniorrådet, Handicaprådet og Bruger- og Pårørenderådene har ikke haft bemærkninger til kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler Kvalitetsstandard 2021 – Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter servicelovens § 83 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Lars Thomsen (U) og Palle Laustrup (F) undlod at stemme.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer Eva Nørgaard Wojtala (V), Leif Meyer Olsen (V), Flemming Ørhem (O), Lisa Ward (A), Kasper Damsgaard (A), Hanne Nielsen (A) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Imod stemmer Palle Laustrup (F).

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning:
  For stemmer A, O og V med 14 stemmer.
  Imod stemmer C, F, U og Ø med 4 stemmer.
  Undlader at stemme ingen.
  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 10.  10. Kvalitetsstandard 2021 - Flextrafik - Handicapkørselsordning

  Resumé

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2021 – Flextrafik – Handicapkørselsordning - fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i december 2020.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der ingen ændringer.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Flextrafik - Handicapkørselsordning.

   

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Flextrafik - Handicapkørselsordning – 2021 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området, som i øvrigt har været nødvendige. Vedhæftet som bilag.

   

  Der er følgende godkendelsesprocedure for kvalitetsstandard:

  1. Oktober: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene
  2. Oktober – november: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet
  3. December: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen
  4. Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
  5. 1. januar 2021: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kvalitetstandarden som grundlag for høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sendte 23. oktober 2020 Kvalitetsstandard 2021 – Flextrafik – Handicapkørselsordning i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarden har nu været i høring.

  Seniorrådet har én enkelt bemærkning:

  • I tilfælde, hvor de bevilgede ture bliver opbrugt, bør det være muligt at få tildelt ekstra ture til kørsel til forskellige behandlere.

  Handicaprådet har ingen bemærkninger.

  Høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår.

  Vedhæftet som bilag.

  Administrationen indstiller, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler Kvalitetsstandard 2021 – Flextrafik – Handicapkørselsordning til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 11.  11. Kvalitetsstandard 2021 - Genoptræning efter sundhedslovens § 140

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2021 – Genoptræning efter sundhedslovens § 140 fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i december 2020.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune har et tværkommunalt samarbejde med Albertslund og Brøndby Kommune om træning efter Sundhedsloven for en række udvalgte diagnoser samt forløbsprogrammerne for lænde-ryg, kræft og hjerte-kar. Glostrup Kommune varetager på egen hånd al genoptræning efter Sundhedslovens § 140, der ligger ud over ydelserne i det tværkommunale samarbejde. Kommunerne er ikke lovmæssigt forpligtet til at have en kvalitetstandard på området, men som følge af det tværkommunale samarbejde har man udarbejdet denne kvalitetstandard for at sikre en fælles retning og fælles forståelse af serviceniveauet på tværs af kommunerne.

   

  Administrationen har sammen med Brøndby og Albertslund Kommune foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende genoptræning efter sundhedslovens §140.

   

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende genoptræning efter sundhedslovens § 140 – 2021 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området, som i øvrigt har været nødvendige. Vedhæftet som bilag.

  Der henvises til ændringsskema, hvor rettelser og begrundelser herfor fremgår. Vedhæftet som bilag.

   

  Der er følgende godkendelsesprocedure for kvalitetsstandard:

  1. Oktober: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene
  2. Oktober – november: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet
  3. December: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen
  4. Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
  5. 1. januar 2021: Kvalitetsstandarden træder i kraft.   

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kvalitetstandarden som grundlag for høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sendte 23. oktober 2020 Kvalitetsstandard 2021 – Genoptræning efter sundhedslovens § 140 i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarden har nu været i høring.

  Seniorrådet har én enkelt bemærkning:

  • Seniorrådet forudsætter, at de nævnte tilpasninger i op- og nedadgående retninger ikke samlet er udtryk for en serviceforringelse.

  Handicaprådet har én enkelt bemærkning:

  • DH’s repræsentanter er bekymrede for, at ”telefonkonsultationer” er en glidebane og vil erstatte personlige konsultationer, som betragtes som en forringelse.”

  Høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår.

  Vedhæftet som bilag.

  Administrationen anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

   

  Efter høringsperioden har man i det tværkommunale samarbejde rettet en faktuel takstfejl vedr. befordring i kvalitetsstandarden. Det har samtidig givet anledning til præcisering i teksten, hvorfor der fremgår rettelser. Da rettelserne ikke har indholdsmæssig karakter, vurderes det ikke at give anledning til endnu en høringsrunde.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler Kvalitetsstandard 2021 – Genoptræning efter sundhedslovens § 140 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 12.  12. Kvalitetsstandard 2021 - Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2021 – Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i december 2020.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a – 2021 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området, som i øvrigt har været nødvendige. Vedhæftet som bilag.

  Der henvises til ændringsskema, hvor rettelser og begrundelser herfor fremgår. Vedhæftet som bilag.

   

  Der er følgende godkendelsesprocedure for kvalitetsstandard:

  1. Oktober: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene
  2. Oktober – november: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet
  3. December: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen
  4. Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
  5. 1. januar 2021: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kvalitetsstandarden som grundlag for høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sendte 23. oktober 2020 Kvalitetsstandard 2021 – Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarden har nu været i høring.

  Seniorrådet udtrykker tilfredshed med, at kvalitetsstandarden er blevet mere læsevenlig.

  Handicaprådet har én enkelt bemærkning:

  • Der ønskes en specificering/tydeliggørelse vedr. ”mange års erfaring.”

  Høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår.

  Vedhæftet som bilag.

  Administrationen anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler Kvalitetsstandard 2021 – Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 13.  13. Kvalitetsstandard 2021 - Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2021 – Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i december 2020.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der ingen ændringer.

  Sagsfremstilling

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 – 2021 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard. Der har ikke været ændringer på området. Vedhæftet som bilag.

  Der er ikke udarbejdet ændringsskema.

   

  Der er følgende godkendelsesprocedure for kvalitetsstandard:

  1. Oktober: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene
  2. Oktober – november: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet
  3. December: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen
  4. Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
  5. 1. januar 2021: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kvalitetstandarden som grundlag for høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sendte 23. oktober 2020 Kvalitetsstandard 2021 – Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarden har nu været i høring.

  Seniorrådet har én enkelt bemærkning:

  • På side 7 er nævnt satsen for egenbetalingen for kost og logi på Rehabiliteringshuset (Midlertidige Pladser) med satsen for 2020. Årstallet bør i hvert fald ændres.

  Handicaprådet har ingen bemærkninger.

  Høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår.

  Vedhæftet som bilag.

  Administrationen anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler Kvalitetsstandard 2021 – Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 14.  14. Kvalitetsstandard 2021 - Individuel befordring efter servicelovens § 117

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2021 – Individuel befordring efter servicelovens § 117 fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i december 2020.

  Kvalitetsstandarden er ny.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet en ny kvalitetsstandard for individuel befordring efter Lov om social service § 117.

   

  Kvalitetsstandarden er udarbejdet på baggrund af, at der er behov for en politisk godkendt standard på området, herunder fastsættelse af borgernes egenbetaling. Bevilling til kørsel efter servicelovens § 117 er hidtil givet efter administrativ praksis. § 117 er en ”kan” paragraf, dvs. det er en ydelse, som kommunalbestyrelsen kan vælge, om de vil bevilge eller ej. Der er i forbindelse med budgetaftalen 2020 truffet en politisk beslutning om, at individuel befordring til træning efter § 86 i Lov om social service ikke længere kan bevilges fra 1. januar 2020.

   

  Denne kvalitetsstandard dækker de resterende kørselsordninger efter § 117 i Lov om social service, som Center for Sundhed og Velfærd visiterer til. Der visiteres årligt ca. 75 borgere til kørsel efter § 117, herunder 50 til kørsel til dagcenter. 

   

  For alle ordningerne på nær kørsel til dagcenter opkræves en delvis egenbetaling. Der har indtil nu ikke været opkrævet egenbetaling for visiteret kørsel til dagcenter. Kommunalbestyrelsen har senest i juni 2020 som led i budgetopfølgningen afvist at indføre egenbetaling for kørsel til dagcenter, og det indgår heller ikke som en del af budgetaftalen for 2021.

   

  Det foreslås, at egenbetalingen for de andre kørsler fremadrettet reguleres en gang årligt på baggrund af KL’s pris- og lønfremskrivning startende 1. januar 2022.

   

  Det fremlagte forslag til kvalitetsstandard er vedhæftet som bilag.

   

  Der er følgende godkendelsesprocedure for kvalitetsstandard:

  1. Oktober: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene
  2. Oktober – november: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet
  3. December: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen
  4. Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
  5. 1. januar 2021: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kvalitetsstandarden som grundlag for høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sendte 23. oktober 2020 Kvalitetsstandard 2021 – Individuel befordring efter Servicelovens § 117 i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarden har nu været i høring.

  Seniorrådet har én enkelte bemærkning:

  • Under visitationskriterier bør det alle steder præciseres, hvad der forstås ved bil i husstanden, da husstanden kan være omfattende, og at husstandens biler kan være benyttet til andre formål.

  Handicaprådet har ingen bemærkninger.

  Høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår.

  Vedhæftet som bilag.

  Administrationen anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler Kvalitetsstandard 2021 – Individuel befordring efter Servicelovens § 117 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 15.  15. Kvalitetsstandard 2021 - Kvalitet og indsatser - Midlertidige Pladser

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2021 – Kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser - fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i december 2020.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der ingen ændringer.

  Sagsfremstilling

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser – 2021 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard Kvalitet og indsatser - Midlertidigt ophold og aflastning efter servicelovens § 84 på Rehabiliteringshuset Digevang. Vedhæftet som bilag.

   

  Administrationen gør opmærksom på, at betegnelsen ”Rehabiliteringshuset Digevang” gennemgående er erstattet af ”Midlertidige Pladser” i kvalitetsstandarden for 2021, på grund af forsinkelsen med opførelse af Rehabiliteringshuset.

   

  Der er følgende godkendelsesprocedure for kvalitetsstandard:

   

  1. Oktober: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene
  2. Oktober – november: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet
  3. December: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen
  4. Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
  5. 1. januar 2021: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kvalitetsstandarden som grundlag for høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sendte 23. oktober 2020 Kvalitetsstandard 2021 – Kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarden har nu været i høring.

  Seniorrådet har én enkelte bemærkning:

  • Ifølge sundhedslovens § 140, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Ud fra dette bør ophold under kategori 1, der er nævnt under sundhedslovens § 140, derfor ske helt uden egenbetaling. Det bør nævnes under afsnittet ”Egenbetaling” på side 6.

  Handicaprådet har ingen bemærkninger.

  Høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår.

  Vedhæftet som bilag.

  Administrationen anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler Kvalitetsstandard 2021 – Kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U med 1 stemme.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U med 1 stemme.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 16.  16. Kvalitetsstandard 2021 - Madservice og Spisetilbud

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2021 – Madservice og Spisetilbud fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i december 2020.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Madservice og Spisetilbud.

   

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Madservice og Spisetilbud – 2021 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området, som i øvrigt har været nødvendige. Vedhæftet som bilag.

   

  Der henvises til ændringsskema, hvor rettelser og begrundelser herfor fremgår. Vedhæftet som bilag.

   

  Der er følgende godkendelsesprocedure for kvalitetsstandard:

  1. Oktober: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene
  2. Oktober – november: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet
  3. December: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen
  4. Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
  5. 1. januar 2021: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kvalitetsstandarden som grundlag for høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sendte 23. oktober 2020 Kvalitetsstandard 2021 – Madservice og Spisetilbud i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarden har nu været i høring.

  Seniorrådet har følgende bemærkninger:

  • Ved egenbetalingen på side 8 er årstallet 2020 nævnt 2 gange. Dette bør rettes til 2021.
  • Ved indsatsens indhold om madservice i cafeen side 15 skal procentsatsen vel også ændres fra 25-35% til 15-35%.
  • På side 17 er åbningstiden for cafeen på Ældrecenter Dalvangen ændret, så der ikke mere er åbent i week-enden. Er det for at få en besparelse, at der er sket denne forringelse?
  • Seniorrådet ser gerne, at der er mulighed for at vælge ekstra grønsager.

  Administrationen foreslår, at procentsatsen ændres fra 25-35% til 15-35% på side 15 pga. en faktuel fejl.

  Ændringen fremgår af udkast til kvalitetsstandard og i ændringsskemaet.

  Handicaprådet har ingen bemærkninger.

  Høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår.

  Vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler Kvalitetsstandard 2021 – Madservice og Spisetilbud til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer A, F, O, V og Ø med 16 stemmer.

  Imod stemmer C og U med 2 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingen godkendt.

   

  Lars Thomsen (U) har følgende afvigende mening:

  ”Bylisten er kede af udviklingen på madområdet på ældreområdet. Særligt at cafeen på ældrecenteret Dalvangen lukker i weekenderne er sørgeligt. Det gør at brugerne af cafeen ikke kan få varm nylavet mad i weekenderne for fremtiden.”

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 17.  17. Kvalitetsstandard 2021 - Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter servicelovens § 83 og 84 - dagcenter og demensdagcenter

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2021 – Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter servicelovens § 83 og 84 – dagcenter og demensdagcenter fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i december 2020.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter servicelovens § 83 og 84.

   

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter servicelovens § 83 og 84 – 2021 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området, som i øvrigt har været nødvendige. Vedhæftet som bilag.

  Der henvises til ændringsskema, hvor rettelser og begrundelser herfor fremgår. Vedhæftet som bilag.

   

  Der er følgende godkendelsesprocedure for kvalitetsstandard:

  1. Oktober: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene
  2. Oktober – november: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet
  3. December: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen
  4. Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
  5. 1. januar 2021: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kvalitetsstandarden som grundlag for høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sendte 23. oktober 2020 Kvalitetsstandard 2021 – Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 og 83a samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §84 – Dagcenter og demensdagcenter i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarden har nu været i høring.

  Seniorrådet har følgende bemærkninger:

  • Under sundhedsskabende social kontakt ville det være ønskeligt, om kommunen kunne formidle, at der laves aftale med en frivillig organisation (Røde Kors eller Ældre Sagen) om vågekone. Nogle ældre er meget ensomme uden familie eller nære relationer.
  • Seniorrådet ser positivt på, at rengøring af køkkenbord indgår i pakke 2.
  • På side 47 kan overskriften på afsnittet misforstås, så aflastningen kun omfatter borgere med demens. Afsnittet omhandler forhåbentligt også borgere med andre alvorlige sygdomme.

  Handicaprådet har én enkelt bemærkning:

  • Handicaprådet gør opmærksom på, at udbud af tøjvask vil have en betydning for teksten. Handicaprådet ønsker en orientering, når udbudsprocessen er afrundet.

  Høringssvarene er indsat i ét samlet skema, hvoraf administrationens bemærkninger fremgår.

  Vedhæftet som bilag.

  Administrationen anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler Kvalitetsstandard 2021 - Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 og 83a samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §84 – Dagcenter og demensdagcenter til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 18.  18. Kvalitetsstandard 2021 - Særligt personlige hjælpemidler efter servicelovens § 112 og 113

  Resumé

  Kvalitetsstandard 2021 – Særligt personlige hjælpemidler efter servicelovens § 112 og 113 fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i december 2020.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens § 112 og 113.

   

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende særligt personlige hjælpemidler efter servicelovens § 112 og 113 – 2021 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området, som i øvrigt har været nødvendige. Vedhæftet som bilag.

  Der henvises til ændringsskema, hvor rettelser og begrundelser herfor fremgår. Vedhæftet som bilag.

   

  Der er følgende godkendelsesprocedure for kvalitetsstandard:

  1. Oktober: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene
  2. Oktober– november: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet
  3. December: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen
  4. Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
  5. 1. januar 2021: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kvalitetsstandarden som grundlag for høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sendte 23. oktober 2020 Kvalitetsstandard 2021 – Særligt personlige hjælpemidler efter servicelovens § 112 og 113 i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

   

  Kvalitetsstandarden har nu været i høring.

  Seniorrådet og Handicaprådet har ikke haft bemærkninger til kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget anbefaler Kvalitetsstandard 2021 – Særligt personlige hjælpemidler efter servicelovens § 112 og 113 til videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 19.  19. Kvalitetsstandard 2021 - Stofmisbrugsbehandling

  Resumé

  Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Udsatterådet med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds-, og Seniorudvalget i december 2020.

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarden for kommunernes indsats for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens § 101 skal opfylde en række krav. Kravene fremgår af bekendtgørelse nr. 1477 af 17. december 2019.

   

  Kvalitetsstandarden skal omfatte følgende punkter:

  1)     De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet

  2)     Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling

  3)     Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på

  4)     Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes

  5)     Visitationsproceduren

  6)     Behandlingsgaranti

  7)     Muligheden for frit valg

  8)     Udarbejdelse af og opfølgning på personens behandlingsplan efter § 101, stk. 8, i lov om social service, jf. stk. 2

  9)     Hvilken målsætning der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner

  10)Hvordan brugerinddragelsen sikres

  11)Reglerne for betaling for kost og logi mv.

  12)Information om sagsbehandling og klageadgang

  13)Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

  14)Monitorering af indsatsen, jf. stk. 3

  15)Kommunens retningslinjer for anvendelse af gavekort, jf. § 2.

   

  Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det synligt og gennemskueligt for borgerne, hvilken service de kan forvente samt at give et ensartet grundlag for niveauet af stofmisbrugsbehandlingen.

   

  Indholdet af stofmisbrugsbehandling fastlægges på basis af ydelseskataloget af kommunens primære udbyder, KABS. Kvalitetsstandarden henviser dertil.

   

  Kvalitetstandarden skal også indeholde retningslinjer for anvendelse af gavekort med det formål at fastholde personer med et stofmisbrug i behandling. Disse retningslinjer er på nuværende tidspunkt ikke færdiggjort og der fremlægges en sag herom på et senere tidspunkt.

   

  Der er kun foretaget ændringer af teknisk karakter.

   

  Der henvises til Bilag 1 vedr. den justerede indhold af kvalitetsstandarden. Bilag 2 er en pixi-udgave.

   

  Godkendelsesproceduren for godkendelse af kvalitetsstandarder er som følgende:

  Oktober 2020: 1. behandling i Social-, Sundheds-, og Seniorudvalget

  November 2020: Høring i Udsatteråd

  December 2020: 2. behandling i Social-, Sundheds-, og Seniorudvalget

  Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

  Februar 201: Kvalitetstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds- og Seniorudvalget godkender kvalitetstandard Stofmisbrugsbehandling 2021 som grundlag for høring i Udsatterådet.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarden har været på dagsorden til Udsatterådets møde den 5. november. Kvalitetsstandarden blev drøftet, og der var ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds-, og Seniorudvalget anbefaler, at kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling 2021 godkendes.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 20.  20. Kvalitetsstandard 2021 - For voksne med særlige behov

  Resumé

  Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov fremlægges til 1. behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Udvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Handicaprådet og Udsatterådet med henblik på 2. behandling i Social-, Sundheds-, og Seniorudvalget i december 2020.

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarden på det specialiserede socialområde for voksne fremlægges til udvalgets behandling.

   

  Der er indarbejdet en tydeliggørelse af, hvilke paragraffer i Serviceloven, der skal ligge til grundlag for praktisk hjælp i hjemmet. Dette på basis af Ankestyrelsens principafgørelse herom.

  Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug og Center for Sundhed og Velfærd er i dialog om, hvordan denne nærmere afgrænsning mellem social-pædagogisk støtte og hjemmehjælp i praksis håndteres.

   

  Udførerenhedens tilbudsvifte (Bilag til Kvalitetstandarden, se bilag 2) omfatter ikke længere ’Seniorgruppen’ på grund af, at det har vist sig, at der ikke er et tilstrækkeligt antal borgere til sådan en gruppe, samt at støttebehovet af eventuelle relevante borgere kan dækkes inden for de øvrige tilbudskategorier.

   

  De øvrige ændringer i Kvalitetsstandarden er af teknisk karakter.

   

  Der henvises til Bilag 1 vedr. det justerede indhold af kvalitetsstandarden.

   

  Godkendelsesproceduren for godkendelse af kvalitetsstandarder er som følgende:

   

  Oktober 2020: behandling i Social-, Sundheds- og Seniorudvalg

  November 2020: Høring i Handicapråd og Udsatteråd

  December 2020: 2. behandling i Social-, Sundheds-, og Seniorudvalg

  Januar 2021: Godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen

  Februar 2021: Kvalitetsstandarden træder i kraft

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds-, og Seniorudvalget godkender kvalitetstandard for voksne med særlige behov som grundlag for høring i Handicapråd og Udsatteråd.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 22-10-2020

  Udvalget godkendte kvalitetsstandarden som grundlag for høring.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Kvalitetstandarden har været på dagsorden til Udsatterådets møde den 5. november og til Handicaprådets møde den 12. november. Kvalitetstandarden blev drøftet, og der var ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug indstiller:

   

  • at Social-, Sundheds-, og Seniorudvalget anbefaler, at Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov 2021 godkendes.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 17-12-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 21.  21. Opfølgning på budgetaftaler for 2017-2021

  Resumé

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening har i november 2020 gjort status på, hvor langt kommunen er med at indføre de initiativer, som blev vedtaget med budgetaftalen for 2021.

  Herudover forelægges en opfølgning på budgetaftalerne for 2017, 2018, 2019 og 2020. Initiativer som blev meldt gennemført ved sidste forelæggelse i maj 2020 vises ikke.

  Anlægsinitiativer optræder fremadrettet kun det år, det bliver vedtaget. Herefter vil der blive fulgt op på disse i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

  Sagsfremstilling

  Til brug for opfølgning på budgetaftalen for 2021 har alle centre i november 2020 registreret Administrationen har i efteråret 2020 foretaget en opfølgning på budgetaftalen for 2021 og for de initiativer fra tidligere år, som ikke før har været meldt afsluttet. Status på de enkelte initiativer i vedhæftede oversigt.

   

  Alle initiativer er angivet med en statusbetegnelse for, hvor langt man er i processen ud fra fastlagte faseangivelse og uddybet med en kort beskrivelse. Herudover fremgår det, om det forventes, at der skal fremlægges en særskilt politisk sag om initiativet, og i givet fald hvornår det vil ske. Der er sat et enslydende dagsordenspunkt vedr. opfølgning på budgetaftalen på samtlige udvalg med endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

   

  Status på budgetaftalerne (alle udvalg)

  Fra budgetaftalerne 2017 og 2018 er der i alt fire initiativer, som fortsat er forsinkede og uafsluttede. Fra budgetaftalen 2019 er fem initiativer fortsat igangværende eller forsinket, mens initiativet vedr. digital musik blev annulleret af Kommunalbestyrelsen i august.

  Fra budgetaftalen 2020 er der 17 initiativer, som ikke tidligere har været meldt gennemført, heraf er tre initiativer nu gennemført.

  Budgetaftalen for 2021 indeholder 33 initiativer heraf 9 anlægsprojekter hvoraf to skal lånefinansieres og 24 driftsrettede initiativer. Af de driftsrettede initiativer er 11 allerede gennemført, hvorfor der i 2021 vil blive foretaget opfølgning på de resterende 13 driftsrettede initiativer. Anlægsinitiativer vil der blive fulgt op på i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. at status på initiativerne indenfor udvalgets eget område godkendes jf. vedhæftede oversigt
  2. at såfremt status på et initiativ ikke kan godkendes, at det så besluttes, hvad der evt. skal sættes i gang i forhold til initiativet.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-12-2020

  1. Indstillingen sættes til afstemning.

   

  For: Pia Dahlin (O), Torben Jensen (A), Marlene Frandsen (V) og Palle Laustrup (F)

  Imod: Ingen

  Undlod: Dan Kornbek Christiansen (C).

   

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  1. Udgår.

   

  BESLUTNING I ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 15-12-2020

  Indstillingen sættes til afstemning. For stemmer Torben Jensen (A), Kasper Damsgaard (A), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Leif Meyer Olsen (V).
  Imod stemmer ingen.
  Undlader: Dan Kornbek Christiansen (C)
  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Udgår.

   

  BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 16-12-2020

  Indstillingen sættes til afstemning. For stemmer Robert Sørensen (Ø), Marlene Frandsen (V), Piet Papageorge (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Søren Enemark (A). Imod stemmer Lars Thomsen (U). Undlader Dan Kornbek Christiansen (C). Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Udgår.

   

  BESLUTNING I VÆKST- OG BUYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 16-12-2020

  Et flertal bestående af Piet Papageorge (V), Ina-Maria Nielsen (V), Lisa Ward (A), Robert Sørensen (Ø) og Flemming Ørhem (O) stemte for indstilling 1.

  Lars Thomsen (U) stemte imod. Dan Kornbek Christiansen (C) undlod at stemme.

   

  Indstilling 2 udgik.

   

  BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALET DEN 17-12-2020

  For indstilling 1 stemte Søren Enemark (A), Lars Høimark (A), Leif Meyer Olsen (V) og Flemming Ørhem (O).

  Imod stemte Lars Thomsen (U).

  Indstilling 1 anbefales godkendt

  Indstillingspunkt 2 udgik.

   

  BESLUTNING I SOCIAL-, SUNDHEDS. OG SENIORUDVALGET DEN 17-12-2020

  For indstilling 1 stemte Lisa Ward (A), Gitte Wallin Limkilde (A), Pia Dahlin (O), Marlene Frandsen (V), Ina-Maria Nielsen (V) og Palle Laustrup (F).

  Imod stemte Lars Thomsen (U).

  Indstilling 1 anbefales godkendt

   

  Indstillingspunkt 2 udgik.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  1. Indstillingen sættes til afstemning.
   For stemmer alle.
   Indstillingen anbefales godkendt.

   

  1. Udgår.
  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  1. Indstillingen sættes til afstemning:
   For stemmer A, F, O, V og Ø med 16 stemmer.
   Imod stemmer ingen.
   Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. Udgår.
  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 22.  22. Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område

  Resumé

  Forelæggelse af 5 anlægsregnskaber vedr. køb og salg over 2 mio. kr. til Kommunalbestyrelsens godkendelse

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommunens regler om økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. forelægges kommunalbestyrelsen.

   

  Administrationen forelægger derfor anlægsregnskaber for følgende projekter til godkendelse:

  013048 Salg af udlejningsejendomme

  223091 Køb af posthuset, Banegårdspladsen 9

  020035 Salg af grunde på Kirkebjerg Allé 4 og 6

  013087 Køb af fast ejendom

  013078 Køb af Nyvej 7

   

  Anlægsregnskaberne er vedhæftet som bilag til sagen, og eventuelle bemærkninger til afvigelser fremgår af de enkelte regnskaber.

  Økonomi

  Rådighedsbeløbene for projekt 013048 Salg af udlejningsejendomme samt 020035 Salg af grunde på Kirkebjerg Allé 4 og 6 er nulstillet i forbindelse med regnskabsafslutning i tidligere år. Der søges derfor kun om nulstilling af anlægsbevilling.

   

  For projekt 013087 Køb af fast ejendom og 013078 Køb af Nyvej 7 er der rådighedsbeløb i indeværende år, og både rådighedsbeløb og anlægsbevilling søges nulstillet.

  Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for projekt 223091 Køb af posthuset, Banegårdspladsen 9.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2020:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  013048 Salg af udlejningsejendomme

   

  0

  94.534

  020035 Salg af grunde på Kirkebjerg Allé 4 og 6

   

  0

  128.781

  013087 Køb af fast ejendom

   

  -51.899

  -51.899

  013078 Køb af Nyvej 7

   

  -62.980

  -62.980

  223091 Køb af posthuset, Banegårdspladsen 9

   

  0

  0

   

   

  -114.879

  108.436

   

  Netto 114.879 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

  • At det anbefales, at anlægsregnskaberne godkendes, og at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger i 2020 nulstilles.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer A, F, O V og Ø med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme C og U med 2 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 23.  23. Politisk tidsplan for udarbejdelse af budget 2022 samt kort beskrivelse af proces vedr. regnskab 2020 og budgetopfølgninger i 2021

  Resumé

  Godkendelse af den politiske tidsplan i 2021 for budget 2022 samt datoer for politisk behandling af regnskabet for 2020 samt budgetopfølgninger i 2021.

  Sagsfremstilling

  Administrationens forslag til en politisk tidsplan for udarbejdelse af budget 2022 vises i vedhæftede bilag

   

  Hovedpunkterne i tidsplanen er:

   

  Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget foregår på det ordinære møde 15. september 2021.

   

  De politiske forhandlinger indledes som i tidligere år med et sættemøde som er planlagt til den 21. august 2021.

   

  Tidsplanen lægger som tidligere år op til en høring af medarbejdere og brugere inden 2. behandlingen, da der formentlig vil være ønske om, at kunne kommentere de konkrete ændringsforslag. Der foreslås endvidere som forrige år en høring i maj måned, hvor det vil være muligt at komme med mere generelle input til budgettet.

   

  Økonomiudvalget behandler ændringsforslagene 5. oktober 2021 på det ordinære møde. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget sker på mødet den 13. oktober 2021 i forlængelse af det ordinære møde.

   

  Det bemærkes, at fristen for ændringsforslag er tirsdag morgen forud for Økonomiudvalgets møde 5. oktober 2021, hvilket vil sige, at forslagene skal være indsendt 29. september 2021 inden kl. 8. Som noget nyt indføres en frist for underændringsforslag mellem økonomiudvalgsmødet og møde i Kommunalbestyrelsen med henblik på at sikre, at alle forslagstemaer er offentlige inden Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Underændringsforslag kan være eventuelle tilpasninger af de allerede fremsendte forslag. Fristen for underændringsforslag er kl. 8:00 den 7. oktober 2021.

   

  I det vedhæftede bilag er budgetprocessens forløb beskrevet nærmere.

   

  Administrationen vil allerede i foråret tage bestik af den økonomiske situation med henblik på at sikre balance i budgettet for 2022. Der vil således administrativt blive taget initiativ til udarbejdelse af eventuelle besparelsesforslag ret tidligt i budgetprocessen såfremt dette skønnes nødvendigt.

   

  Til orientering er der i nedenstående kort beskrevet de politiske processer for behandling af regnskabet for 2020 samt budgetopfølgningerne i 2021.

   

  I forhold til den politiske behandling af regnskabet og overførsel af drifts- og anlægsbudget (overførselssag) for 2020, vil der blive udarbejdet politiske sager til nedenstående mødedatoer. Bemærk at regnskab for 2020 og overførselssagen behandles samtidigt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i 2021. Dette er en ændring i forhold til 2020, hvor overførsel af budget blev behandlet i marts, og regnskabet i april.

  • Fagudvalg: 16-23. marts 2021(kun overførselssag)
  • Økonomiudvalget: 6. april 2021(både regnskab og overførselssag)
  • Kommunalbestyrelsen: 14. april 2021(både regnskab og overførselssag)

   

  I forhold til den politiske behandling af budgetopfølgningerne i 2021, vil der blive udarbejdet politiske sager til nedenstående mødedatoer. Budgetopfølgningen i 2021 følger samme kadence som i 2020.

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021:

  • Fagudvalg: 25-27. maj 2021
  • Økonomiudvalget: 1. juni 2021
  • Kommunalbestyrelsen: 9. juni 2021

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021:

  • Fagudvalg: 21-23. september 2021
  • Økonomiudvalget: 5. oktober 2021
  • Kommunalbestyrelsen: 13. oktober 2021

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021:

  • Økonomiudvalget: 7. december 2021
  • Kommunalbestyrelsen: 15. december 2021

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. At den politiske tidsplan for udarbejdelsen af budget 2022 godkendes
  2. At såfremt der skal ske ændringer i tidsplanen for udarbejdelsen af budget 2022, kan disse foretages af Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening uden yderligere politisk fremlæggelse
  3. At tidspunkter for politisk behandling af regnskabet for 2020 og budgetopfølgninger i 2021 godkendes

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 24.  24. Indkaldelse af forslag til navngivning af nye veje til kommende bebyggelse på Granskoven

  Resumé

  Der skal findes to nye vejnavne til den kommende, nye bebyggelse på ATP Ejendommes grund i Granskoven. Center for Miljø og Teknik indkalder forslag til vejnavne forud for politisk behandling af navngivningen i januar og februar 2021.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen på matr. 4aq Hvessinge By, Glostrup havde frem til for nylig adressen Granskoven 2-8. Administrationen har af vejtekniske årsager været nødt til at ændre på adressen, så det bliver den nye dagligvarebutik, som får adressen Granskoven 2.

   

  Adresseteknisk vil det være hensigtsmæssigt, hvis den nye bebyggelse med 180-200 boliger får to nye vejnavne, og boligerne kan tildeles en logisk nummerering. Vejteknisk er det nødvendigt, at vejene ind til området mod nord og syd får to forskellige vejnavne.

   

  Udvalget anmodes i den forbindelse med at fremkomme med eventuelle forslag til vejnavne. Administrationen vil samtidig høre bygherre om forslag til vejnavne. Forslag skal være Center for Miljø og Teknik i hænde senest den 4. januar 2021, hvorefter forslagene i første omgang vil blive fremsendt til vurdering i Vejnavnesamarbejdet.

  Herefter vil sagen blive forelagt udvalget på ny på mødet i februar eller marts 2021 med henblik på beslutning af vejnavne. Administrationen vurderer, at sagen skal endelig godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at udvalget fremkommer med forslag til vejnavne

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 17-12-2020

  Lars Thomsen (U) fremsatte forslag om, at et af vejnavnene bliver ”Borgmester Engelhardtsvej”. For stemte Lars Thomsen (U).

  Imod stemte Søren Enemark (A), Leif Meyer Olsen (V), Lars Høimark (A) og Flemming Ørhem (O).

   

  Forslaget ikke vedtaget.

   

  Leif Meyer Olsen (V) fremsatte forslag om, at vejnavnene bliver ”Erteholm” og ”Åsholm”.

  For stemte Leif Meyer Olsen (V), Søren Enemark (A), Flemming Ørhem (O) og Lars Høimark (A).

  Imod stemte Lars Thomsen (U).

   

  Forslaget vedtaget.

   

  Lars Thomsen (U) begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Borgmesteren bemærkede følgende:

  ”Stednavneudvalget og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering anbefaler, at navne på nulevende personer eller på nyligt afdøde personer ikke anvendes i vejnavne. Anbefalingen støtter sig bl.a. til en FN-resolution. I mange kommuner findes der generelle regler som bl.a. fastsætter hvor lang ”venteperiode” der skal være inden navnet på en afdød person kan anvendes. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering anbefaler kommunerne at have sådanne regler og at venteperioden sættes til mellem 3 og 5 år.”

   

  Indstillingen fra Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget sættes til afstemning:
  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 17 stemmer.
  Imod stemmer U med 1 stemme.
  Undlader at stemme ingen.
  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Bilag

 25.  25. Restaurering af krucifiks

  Resumé

  Beslutning om krucifikset foran Glostrup Kirke skal restaureres samt hvordan det skal finansieres.

  Sagsfremstilling

  I parken foran Glostrup Kirke står et krucifiks af egetræ udført af den lokale kunstner Jørgen Windfeld-Schmidt, som boede i Glostrup frem til sin død og ligger begravet på kirkegården. Krucifikset er opsat i 1942. Det står på kommunens grund og menighedsrådet oplyser, at det er Glostrup Kommunes ejendom. 

  I 2006 restaurerede menighedsrådet krucifikset. De fik 15.000 kr. i tilskud til restaureringen af Glostrup Kommune.

  Administrationen er for nylig blevet gjort opmærksom på, at krucifikset igen trænger til restaurering, da Jesus har mistet tæerne, og træet flere steder er hårdt medtaget.

  Administrationen har indhentet tilbud på en restaurering, som indebærer afrensning og ny overfladebehandling, rekonstruktion af de manglende dele på krucifikset, erstatning af nedbrudte dele på krucifikset, reparation af revner mv.

  Prisen på denne restaurering er anslået til 60.000 kr.

  For at undgå at krucifikset skal restaureres igen om nogle år anbefales det, at krucifikset regelmæssigt males med træbeskyttelse. Udgiften til dette er anslået til 6-10.000 kr. pr. gang.

  Det er administrationens vurdering, at krucifikset ikke er bevaringsværdigt set fra et kunsthistorisk perspektiv, men at det har en vis lokalhistorisk værdi.

  Økonomi

  Det korrigerede budget for puljen til renovering af kunst for 2020 er 68.888 kr. inkl. overførsler fra 2019, som blev frigivet ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020.

  Heraf er der allerede disponeret 25.000 kr. til nedtagning af kunstværket i Svømmehallen samt 7.000 kr. til prøverenovering af en af emaljepladerne fra Erik Hagens kunstværk. Der resterer således ca. 38.000 kr. i puljen til renovering af kunst i 2020.

  Der vil være mulighed for at finansiere det resterende beløb på 22.000 kr. fra Kulturpuljen.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

   

  1. at krucifikset restaureres, og at udgiften finansieres med 38.000 kr. af puljen til vedligeholdelse af kunst og 22.000 kr. fra Kulturpuljen
  2. at regelmæssig vedligeholdelse af krucifikset finansieres af puljen til renovering af kunst.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-12-2020

  1. Indstillingen sættes til afstemning:
    

  For stemmer: Pia Dahlin (O), Marlene Frandsen (V) og Dan Kornbek Christiansen (C), Torben Jensen (A)

  Imod stemmer: Palle Laustrup (F).

   

  Indstillingen godkendt.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning
    

  For: Marlene Frandsen (V), Torben Jensen (A), Pia Dahlin (O) og Dan Kornbek Christiansen (C)

  Imod: Palle Laustrup (F).

   

  Indstillingen godkendt.

   

  Dan Kornbek Christiansen (C) og Palle Laustrup (F) begærer sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

   

  Marlene Frandsen (V) fremsætter følgende ændringsforslag: At det indgår i supplerende sagsfremstilling ved kommunalbestyrelsens møde, hvad det vil koste at opstille glasmontre eller anden beskyttelse.

   

  Indstillingen sættes til afstemning:
   

  For stemmer: Marlene Frandsen (V), Pia Dahlin (O) og Dan Kornbek Christiansen (C)

  Imod stemmer: Palle Laustrup (F)

  Undlod: Torben Jensen (A).

   

  Ændringsforslaget godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Glostrup Ejendomme vurderer, at opsætning af en glasmontre eller lign. kræver, at der etableres både ventilation, belysning og belægning. Det vurderes, at det vil koste i størrelsesordenen 100.000 – 200.000 kr., da der er tale om en specialdesignet konstruktion. Dertil skal lægges årlige driftsudgifter.

   

  Hvis det besluttes at gå videre med denne løsning, kan Glostrup Ejendomme indhente et decideret tilbud på opgaven. Etablering af en glasmontre vil kræve en tillægsbevilling, da det ikke er muligt at finde finansiering i tilgængelige puljer på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Indstillingerne sættes samlet til afstemning:
  For stemmer A, C, O og V med 15 stemmer.
  Imod stemmer F og Ø med 2 stemmer.
  Undlader at stemme U med 1 stemme.
  Indstillingerne godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 26.  26. Ny kunst i Glostrup Svømmehal

  Resumé

  Beslutning om eventuelt køb af ny kunst til Glostrup Svømmehal samt beslutning om finansiering.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 15. september at nedtage kunstværket af Erik Hagens i Glostrup svømmehal. Kunstværket er nu taget ned, og ved nærmere inspektion viser det sig, at nogle af elementerne ikke er så hårdt medtaget, og derfor i princippet kan hænges op et andet sted, hvor luftfugtigheden ikke er høj. Administrationen kan, hvis det besluttes, henvende sig til kommunale institutioner for at høre, om nogen er interesseret i at have motiverne hængende. Administrationen er desuden i dialog med Lauritz.com om salg af de resterende dele af værket på auktion. Lauritz vurderer, at værket godt kan sælges, men at det er svært at vurdere, hvilken pris et evt. hammerslag vil lande på. Deres vurderingspris er, at alt afhængig af størrelsen kan elementerne sælges for mellem 800 kr. og 8.000 kr. Det er usikkert, hvor meget et eventuelt salg kan indbringe, men et forsigtigt bud er maksimalt 50.000 kr. i alt. Det foreslås, at indtægten ved et salg indgår i puljen til kunstkøb 2021. 

  På septembermødet besluttede udvalget også, at administrationen skulle fremlægge forslag til ny kunst i svømmehallen finansieret af Kulturpuljen 2020.

  Administrationen har været i dialog med en række aktører og har fundet to muligheder, som kan gennemføres inden for det afsatte budget.

  Stine Hvid
  Stine Hvid, som tidligere har stået for Glostrup Gobelinerne ved Glostrup station, har givet en anslået pris på 35.000 kr. for et element i størrelsen 5x3 meter. Dertil kommer udgifter til plastikplader og opsætning. Administrationen vurderer, at det max vil koste 10.000 kr. pr. element. Det vil derfor være muligt at opsætte 3 elementer på ca. 5x3 meter for 135.000 kr. Eller alternativt et større antal mindre elementer for samme pris.

  Murkunst
  Murkunst har tidligere udsmykket de to tunneller under Hovedvejen i Glostrup. De forestiller sig et design af realistiske undervandsdyr og bobler, der tilsammen danner et stort symmetrisk mønster. Fx 30 udskæringer der males og ophænges fordelt ud over væggen. En anslået pris på dette værk er 68.000 kr. Det vil være muligt at skalere værket op, så det fylder større dele af svømmehallen. Det er endnu ikke afklaret, hvilket materiale, der skal males på, hvilket kan fordyre løsningen. Administrationen foreslår, at der, hvis Murkunst vælges, afsættes 135.000 kr. så motiverne kan fordeles i hele svømmehallen.

  Anbefaling
  Tidligere samarbejder med Murkunst og Stine Hvid har været meget positive, og begge er vant til at arbejde med input og ønsker fra borgere. Det vil derfor være muligt for svømmehallen og evt. brugerne at være med til at påvirke, hvordan værket udformes.

  Stine Hvid er tidligere lykkes med at skabe et værk på Glostrup Station, som tiltrækker sig meget opmærksomhed og er blevet en slags signatur for Glostrup. Værket på stationen er midlertidigt og har en begrænset levetid, og det vil derfor være af stor værdi at supplere dette med et mere blivende værk i svømmehallen, som bygger videre på den særegne stil, som Stine Hvid har skabt til Glostrup. Glostrup Idrætsanlæg ønsker at arbejde videre med en udsmykning skabt af Stine Hvid, og administrationen anbefaler derfor, at der indgås en aftale med Stine Hvid om udsmykning af Glostrup Svømmehal, og at administrationen herefter i samarbejde med Glostrup Idrætsanlæg og kunstneren finder den bedste løsning med hensyn til materialevalg, motiver, størrelse på værket mv.

  Økonomi

  Administrationen foreslår, at udgiften på 135.000 kr. til udsmykning af Glostrup Svømmehal finansieres af Kulturpuljen for 2020. Der resterer 157.000 kr. i Kulturpuljen 2020.
  Det vurderes imidlertid, at betalingen for kunstværket først vil falde i 2021. Der er udvalgets overførselsret på kontiene og midlerne vil blive søgt overført i overførselssagen for regnskab 2020.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

   

  1. at der indgås en aftale med Stine Hvid om udsmykning af Glostrup Svømmehal til en maksimalpris på 135.000 kr.
  2. at udsmykningen finansieres med 135.000 kr. fra Kulturpuljen 2020
  3. at det besluttes om de resterende dele af Erik Hagens kunstværk skal ophænges i kommunens bygninger, hvis det efterspørges, eller sælges på auktion, hvor indtægten vil indgå i puljen til kunstindkøb i 2021.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-12-2020

  Marlene Frandsen (V) fremsætter følgende ændringsforslag: Der indgås aftale med Murkunst om udsmykning af Glostrup Svømmehal til en maksimal pris på 135.000 kr.

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

   

  For: Marlene Frandsen (V) og Torben Jensen (A),

  Imod: Palle Laustrup (F) og Pia Dahlin (O)

  Undlod: Dan Kornbek Christiansen (C).

   

  Ændringsforslaget ikke godkendt.

   

  1. Indstillingspunktet sættes til afstemning:

   For: Pia Dahlin (O) og Palle Laustrup (F)
   Imod: Marlene Frandsen (V) og Torben Jensen (A)
   Undlod: Dan Kornbek Christiansen (C).

   Indstillingen ikke godkendt.

   

   

  1. Indstillingen godkendt.

   

  1. Det besluttes, at værket forsøges ophængt i kommunale institutioner. Hvis der ikke er interesse, kan værket sælges.

   

  Pia Dahlin (O) fremsætter følgende ændringsforslag: At administrationen undersøger muligheden for ophængning af en fotostat i varmtvandsbassinet i Glostrup Svømmehal.

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For: Torben Jensen (A), Pia Dahlin (A), Palle Laustrup (F), Dan Kornbek Christiansen (C) og Marlene Frandsen (V).

  Ændringsforslaget godkendt.

  Dan Kornbek Christiansen (C) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Der indarbejdes en supplerende sagsfremstilling vedr. ændringsforslaget om fotostat.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Glostrup Idrætsanlæg har indhentet priser på opsætning af en fotostat ved varmtvandsbassinet. De foreslår en løsning med en skumplade på 8x3 meter, som monteres på endevæggen til venstre for indgangen til rummet.

   

  Idrætsanlægget vil udvælge nogle rolige motiver med billeder af vand, og lave en afstemning blandt svømmehallens brugere.

   

  Prisen på en sådan fotostat er 20.000 kr. inkl. montering. Der er 58.600 kr. i puljen til indkøb af kunst i 2021.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  1. Indgå aftale med Stine Hvid:
   Indstillingen sættes til afstemning:
   For stemmer A, C, F, O, Ø og Ina-Maria Nielsen (V) med 12 stemmer.
   Imod stemmer U og John Engelhardt (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Leif Meyer Olsen (V), Marlene Frandsen (V) og Piet Papageorge (V) med 6 stemmer.
   Undlader at stemme ingen
   Indstillingen godkendt.
    

  Indgå aftale med Murkunst.

  Bortfalder.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning:
   For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 17 stemmer.
   Imod stemmer U med 1 stemme.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning:
   For stemmer A, C, F, U, O, V og Ø med 18 stemmer.
   Imod stemmer ingen.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. Indstilling om der skal opsættes en fotostat ved varmvandsbassinet finansieret med 20.000 kr. fra puljen til indkøb af kunst i 2021.
    

  Indstillingen sættes til afstemning:

  For stemmer C, F, O, U, V, Ø, Kasper Damsgaard (A), Lars Høimark (A), Lisa Ward (A) og Torben Jensen (A) med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme Hanne Nielsen (A) og Søren Enemark (A) med 2 stemmer.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 27.  27. Finansloven, anvendelse af midler (medlemsforslag)

  Resumé

  Kasper Damsgaard (A) har på vegne af Socialdemokratiet fremsendt følgende punkt til optagelse på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde 13. januar 2021.

  Sagsfremstilling

  ”Regeringen har sammen med støttepartierne vedtaget Finansloven for 2021. I Finansloven er der afsat en del penge, som skal udmøntes i kommunerne. Socialdemokratiet foreslår, at de afsatte midler anvendes inden for det område, som loven har til hensigt at støtte.

   

  Det gælder bl.a. de midler, som er afsat til bedre normeringer i daginstitutionerne. I 2021-2023 udmøntes midlerne via en direkte tildelingspulje. Fra 2024 og frem udmøntes midlerne over bloktilskuddet.

   

  Det gælder også ansøgninger om midler til en styrket ældrepleje, hvor det er muligt at søge adgang til finansiering svarende til én yderligere ansættelse i pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse, forlængelse og udvidelse af tilbuddet om gratis psykologbehandling af 18- til 24-årige, ekstra ledsagelse for mennesker med handicap, ansøgning om midler til musik- og kulturpuljer, midler til styrket rekruttering af SOSU-assistenter og til grønne job i 2021-2022, ansøgning om midler til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage, herunder styrkelse af digitale kompetencer, midler til kommunale cykelprojekter, som samtidig skal kommunalt medfinansieres med 50 % og tilskudspuljen til energirenoveringer i kommunale bygninger med laveste energimærke samt bygninger, der opvarmes med olie- og gasfyr.

   

  Socialdemokratiet forslår, at midler på regeringens Finanslov anvendes på de områder, som der er tiltænkt i loven samt, at der i videst muligt omfang søges tilskud i de puljer, som er afsat til specifikke områder i loven.”

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Flemming Ørhem (O) fremsætter følgende ændringsforslag:

  Venstre og Dansk Folkeparti er principielt enig i, at midler afsat på Finansloven anvendes til det, de er tiltænkt. Venstre og Dansk Folkeparti forslår derfor, at medlemsforslaget oversendes til behandling i Økonomiudvalgets førstkommende møde til konkretisering af de enkelte punkter i forslaget, der derefter kan realitetsbehandles.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Ændringsforslaget godkendt.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 28.  28. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  Orientering om Corona.

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
 29.  29. Udbudsmateriale for en storparcel til seniorvenlige boliger i 1 etage på Ejbymosevej 175 (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-01-2021

  1. Indstillingen sættes til afstemning:
   For stemmer: Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Lisa Ward (A), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).
   Imod stemmer Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).
   Indstillingen anbefales godkendt.

   

  1. Indstillingen oversendes til kommunalbestyrelsen uden indstilling.

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning:
   For stemmer: Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Lisa Ward (A), Kasper Damsgaard (A) og Hanne Nielsen (A).
   Imod stemmer Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).
   Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. John Engelhardt, V

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-01-2021

  1. Indstillingen sættes til afstemning:
   For stemmer A, C, O, U og V med 16 stemmer.
   Imod stemmer F og Ø med 2 stemmer.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. Følgende blev valgt:

  Lars Thomsen (U), Leif Meyer Olsen (V), Ina-Maria Nielsen (V), Kasper Damsgaard (A) og Torben Jensen (A).

   

   

  1. Indstillingen sættes til afstemning:
   For stemmer A, C, O, U og V med 16 stemmer.
   Imod stemmer F og Ø med 2 stemmer.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen godkendt.

   

  Kirstina Tranberg (Ø) fremsætter følgende afvigende mening:

  ”SF og Enhedslisten er imod, at storparcellen Ejbymosevej 175 udbydes til boliger, da vi ønsker at bevare området som et grønt og rekreativt område.”

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A
Mødenr. 2859